Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

83. zk., 2019ko maiatzaren 6a, astelehena

N.º 83, lunes 6 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2083
2083

71/2019 DEKRETUA, apirilaren 30ekoa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak hartutako erabakia, errepideen alorrean irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa.

DECRETO 71/2019, de 30 de abril, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras.

Irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuaren bidez, Transferentzien Batzorde Mistoaren erabaki bat onartu zen, eta erabaki horren 2. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz eta bertan eskatutako formalizazio-izapideak betetzeko, dekretu honek, batetik, erabaki hori onartu eta argitaratzen du, eta, bestetik, eskualdatutako baliabide materialak atxikitzen ditu. Izan ere, apirilaren 26ko 314/2019 Errege Dekretuaren terminoetan jasota dago Transferentzien Batzorde Mistoaren Osoko Bilkuraren 2019ko apirilaren 16ko erabakia, honi buruzkoa: irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepideen alorrean Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzea, orain arte AP-68 autobidean (Bilbao-Zaragoza) euskal lurraldetik doan tartean Estatuko Administrazioak egikaritu dituen eginkizunei eta zerbitzuei dagokienez.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización en el mismo requeridos, por entender que el Real Decreto 314/2019, de 26 de abril, recoge en sus mismos términos el Acuerdo del Pleno de la citada Comisión de 16 de abril de 2019, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras en relación a las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración del Estado sobre la Autopista AP-68 (Bilbao-Zaragoza) en el tramo que discurre por el territorio vasco, el presente Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar dicho Acuerdo y su publicación, y de otra, adscribir los medios materiales transferidos.

Ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, aurretiaz Lehendakaritzak onartuta eta Gobernu Kontseiluak 2019ko apirilaren 30ean egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa aprobación de la Presidencia y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 30 de abril de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onartzea Transferentzien Batzorde Mistoaren 2019ko apirilaren 16ko Erabakia, honi buruzkoa: irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepideen alorrean Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzea, orain arte AP-68 autobidean (Bilbao-Zaragoza) euskal lurraldetik doan tartean Estatuko Administrazioak egikaritu dituen eginkizunei eta zerbitzuei dagokienez, apirilaren 26ko 314/2019 Errege Dekretuak ezarritako terminoetan. Horrez gain, dekretu hau osorik Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 16 de abril de 2019, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, en relación a las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración del Estado sobre la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) en el tramo que discurre por el territorio vasco, en los términos establecidos por el Real Decreto 314/2019, de 26 de abril, ordenando la publicación íntegra del presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.

2. artikulua.– Eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak eta horien baliabide materialak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikita geratuko dira.

Artículo 2.– Las funciones y servicios transferidos, junto con sus medios materiales, quedan adscritos al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Vitoria-Gasteizen, 2019ko apirilaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

ERANSKINA, APIRILAREN 30EKO 71/2019 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 71/2019, DE 30 DE ABRIL
314/2019 ERREGE DEKRETUA, APIRILAREN 26KOA, ERREPIDEEN ALORREAN IRAILAREN 26KO 2769/1980 ERREGE DEKRETUAREN BITARTEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARI ESKUALDATUTAKO ESTATUKO ADMINISTRAZIOAREN EGINKIZUNAK ETA ZERBITZUAK GEHITZEKOA
REAL DECRETO 314/2019, DE 26 DE ABRIL, DE AMPLIACIÓN DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO POR EL REAL DECRETO 2769/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE CARRETERAS

Konstituzioaren 149.1.21 artikuluan ezarrita dago Estatuak duela eskumen esklusiboa autonomia-erkidego batetik baino gehiagotik igarotzen diren trenbideen eta lurreko garraioen gainean.

La Constitución, en el artículo 149.1.21.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartu zen Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan ezarrita dago bide eta errepideen arloan lurralde historikoetako foru-aldundiek oso-osorik gordeko dituztela gaur egun dituzten lege-araubidea eta eskumenak edo, hala dagokionean, Autonomia Estatutu horren 3. artikuluaren arabera berreskuratzeko dituztenak, Konstituzioaren 148. artikuluko 5. apartatuko 1. zenbakian jasotako eskumenez gain. Era berean, konstituzio-xedapen horrek autonomia-erkidegoei baimena ematen die errepideen arloan eskumenak hartzeko, betiere errepideen ibilbide osoa autonomia-erkidegoan kokatuta badago, baita errepidezko garraioaren gaineko eskumenak ere, baldintza berberetan. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoek, Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriak babesten duen foru-berreskuratzearen arabera, bereziki errepideen arloko eskumenak har ditzakete osorik edo zati batean euren lurraldetik doazen tarte guztien gainean; izan ere, espresuki horrela jaso zuen Konstituzio Auzitegiak 65/1998 epaiaren 6. oinarri juridikoan.

El artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece que, en materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el apartado 5, número 1, del artículo 148 de la Constitución, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de este Estatuto. A su vez, el precepto constitucional citado permite a las comunidades autónomas asumir competencias en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por este medio. Por su parte los Territorios Históricos del País Vasco, a tenor de la recuperación foral que ampara la Disposición Adicional Primera de la Constitución, pueden singularmente asumir competencias en materia de carreteras sobre todos los tramos que discurran total o parcialmente por su territorio, conforme expresamente dejó sentado el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 6.º de su Sentencia 65/1998.

Irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepideen arloko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion.

Mediante el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de carreteras.

Azkenik, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dituzte Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko modua eta prozedura.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aipatzen den Batzorde Mistoak, 2019ko apirilaren 16ko bileran, irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bitartez Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako errepide alorreko eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzko erabakia hartu zuen. Erabaki hori Gobernuari bidali zaio, errege-dekretu bidez onartzeko.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 16 de abril de 2019, el Acuerdo de ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.

Ondorioz, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoa betetzeko, Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroaren proposamenez eta Ministro Kontseiluak 2019ko apirilaren 26ko bilkuran gaia eztabaidatu ondoren, honako hau

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de abril de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Batzorde Mistoaren erabakia onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta.

Onartu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoak 2019ko apirilaren 16ko bileran hartutako erabakia, errepide alorrean irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa. Erabaki hori errege-dekretu honen eranskinean jaso da.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 16 de abril de 2019, y que se transcribe como Anexo de este Real Decreto.

2. artikulua.– Eginkizunak eta zerbitzuak gehitzea.

Artículo 2.– Ampliación de funciones y servicios.

Ondorioz, gehitu egiten dira Estatuko Administrazioak irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepide alorrean Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak, Batzorde Mistoaren erabakian ageri den bezala eta bertan zehaztutako termino eta baldintzen arabera.

En consecuencia, quedan ampliadas las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.

3. artikulua.– Gehitzearen eraginkortasuna.

Artículo 3.– Efectividad de la ampliación.

Batzorde Mistoaren erabakian agertzen den egunetik aurrera izango du eragina gehitze horrek.

La ampliación será efectiva a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Errege-dekretu hau Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean, eta argitaratzen den egunean hartuko du indarra.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día de su publicación.

Madrilen, 2019ko apirilaren 26an.

Dado en Madrid, el 26 de abril de 2019.

FELIPE E.

FELIPE R.

Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroa,

La Ministra de Política Territorial y Función Pública,

MERITXELL BATET LAMAÑA.

MERITXELL BATET LAMAÑA.

ERANSKINA, APIRILAREN 26KO 314/2019 ERREGE DEKRETUARENA
ANEXO AL REAL DECRETO 314/2019, DE 26 DE ABRIL

Jorge García Carreño jaunak eta Begoña Pérez de Eulate González andreak, Euskal Herriko Autonomia Estatutuko bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoko idazkariak diren aldetik, honako hau

D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco,

ZIURTATZEN DUTE:
CERTIFICAN:

Transferentzien Batzorde Mistoak, 2019ko apirilaren 16an egindako osoko bilkuran, erabaki bat hartu zuen irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari errepideen arloan eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeko, honako baldintza hauen arabera:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el día 16 de abril de 2019, se adoptó un Acuerdo de ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, en los términos que a continuación se expresan:

A) Gehitzearen oinarri diren konstituzio- eta estatutu-arauak.

A) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias en que se ampara la ampliación.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartu zen Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan ezarrita dago bide eta errepideen arloan lurralde historikoetako foru-aldundiek oso-osorik gordeko dituztela gaur egun dituzten lege-araubidea eta eskumenak edo, hala dagokionean, Estatutu horren 3. artikuluaren arabera berreskuratzeko dituztenak, Konstituzioaren 148. artikuluko 5. apartatuko 1. zenbakian jasotako eskumenez gain. Era berean, konstituzio-xedapen horrek autonomia-erkidegoei baimena ematen die errepideen arloan eskumenak hartzeko, betiere errepideen ibilbide osoa autonomia-erkidegoan kokatuta badago, baita errepidezko garraioaren gaineko eskumenak ere, baldintza berberetan. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoek, Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriak babesten duen foru-berreskuratzearen arabera, bereziki errepideen arloko eskumenak har ditzakete osorik edo zati batean euren lurraldetik doazen tarte guztien gainean; izan ere, espresuki horrela jaso zuen Konstituzio Auztiegiak 65/1998 epaiaren 6. oinarri juridikoan.

El artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece que, en materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el apartado 5, número 1, del artículo 148 de la Constitución, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de este Estatuto. A su vez, el precepto constitucional citado permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por este medio. Por su parte los Territorios Históricos del País Vasco, a tenor de la recuperación foral que ampara la Disposición Adicional Primera de la Constitución, pueden singularmente asumir competencias en materia de carreteras sobre todos los tramos que discurran total o parcialmente por su territorio, conforme expresamente dejó sentado el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 6.º de su sentencia 65/1998.

Irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepideen arloko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion.

Mediante el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de carreteras.

Azkenik, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dituzte Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko modua eta prozedura.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Konstituzioaren eta Estatutuaren aurreikuspen horietan oinarrituta, formalizatu egin behar da Estatuko Administrazio Orokorrak irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoari errepideen arloan eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzea.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias, procede formalizar la ampliación de funciones y servicios de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras.

B) Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartuko dituen eginkizunak, eta gehituko diren zerbitzuak identifikatzea.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco e identificación de los servicios que se amplían.

1) Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaio AP-68 Bilbao-Zaragoza autobidean euskal lurraldetik doan tartearen titulartasuna –1. zerrendan zehazten da–, bai eta horri dagokionez orain arte Estatuko Administrazio Orokorrak izan dituen eginkizunak eta zerbitzuak ere, hargatik eragotzi gabe alor horretan foru-aldundiek dituzten eskumenak.

1) Queda traspasada a la Comunidad Autónoma del País Vasco la titularidad del tramo de la autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurre por su territorio, y que se detalla en la relación número 1, así como las funciones y servicios correspondientes, hasta ahora ejercidos por la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias que ostentan las Diputaciones Forales en esta materia.

2) Eskualdatutako autopista-tartearen eskualdatzeak errespetatu egingo du ukitutako emakidari aplikatu beharreko araubide juridikoa, baldin eta araubide hori ez badu espresuki aldatzen erabaki honek edo 5. apartatuan aurreikusitako Batzorde Teknikoaren erabakiak.

2) El traspaso del tramo transferido de autopista respetará el régimen jurídico aplicable a la concesión afectada, en la medida en que el mismo no resulte expresamente modificado por el presente Acuerdo o por el Acuerdo de la Comisión Técnica prevista en el apartado 5 siguiente.

3) Beharrezko koordinazio-neurriak hartuko dira Estatuko Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean, azken horren parte-hartzea sustatzeko enpresa emakidadunaren harreman- eta kontrol-organoetan. Zehazki, sozietate emakidadunaren kontuak berrikusteko entzunaldi-tramitea emango da –aurretiazko zentsura izaerarekin–, Emakida araubideko autobideak eraikitzeari, kontserbatzeari eta ustiatzeari buruzko urtarrilaren 25eko 215/1973 Dekretuaren bidez onartutako klausula orokorren agiriaren 50. klausularen arabera. Batzorde Teknikoan akordioa lortu ostean, neurri horiek eragina izateari utziko diote.

3) Se arbitrarán las medidas de coordinación necesarias entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco para fomentar la participación de esta última en los órganos de relación y control de la empresa concesionaria. En particular, se concederá un trámite de audiencia en la revisión, con carácter de censura previa, de las cuentas de la sociedad concesionaria, de acuerdo con la cláusula 50 del pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero. Estas medidas dejarán de surtir efecto una vez alcanzado el acuerdo en la Comisión Técnica.

4) Batzorde Teknikoak ezarriko ditu baldintzak sortzen diren administrazio-emakiden kudeaketa desberdindu eta banandua gauza dadin. Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Estatuko Administrazioaren ordezkari-kopuru berdinak osatuta egongo da Batzorde Tekniko hori.

4) Una Comisión Técnica, integrada por igual número de representantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Administración del Estado, establecerá las condiciones para que se materialice la gestión diferenciada y separada de las concesiones administrativas resultantes.

5) Batzorde Teknikoak urtebeteko epearen barruan lortu beharko du akordioa. Sortutako emakida bananduen araubide juridikoa arautuko du akordio horrek, eta, gutxienez, arlo hauek jasoko ditu:

5) La Comisión Técnica deberá alcanzar un acuerdo dentro del plazo de un año. Dicho acuerdo, que regulará el régimen jurídico de las concesiones separadas a las que dará lugar, contemplará, al menos, las siguientes cuestiones:

– Plan ekonomiko-finantzarioak banantzeko bidezkotasuna.

– La procedencia de separar los planes económico-financieros.

– Emakidaren banantzea eta sortutako emakida-kontratuei aplikatu beharreko araubide juridikoa.

– La segregación de la concesión y el régimen jurídico aplicable a los contratos de concesión resultantes.

– Tarifa-araubideak izan ditzakeen aldaketak.

– Las posibles modificaciones en el régimen tarifario.

– Egin beharko liratekeen obra berriak, hala badagokio.

– Las nuevas obras que pudiera ser necesario ejecutar, en su caso.

– Berrorekatze ekonomikorako neurriak, hala badagokio.

– Las medidas de reequilibrio económico que procedan, en su caso.

– Kontratuaren iraupenaren edozein aldaketa, emakidak banantzen ez diren bitartean.

– Cualquier alteración en la duración del contrato mientras no se separen las concesiones.

6) Akordio hori lortu arte eta ezarritako urtebeteko epean emakiden banantzea gauzatu arte, Batzorde Teknikoak akordioa lortu ostean, AP-68 autobidearen sozietate emakidadunari dagokionez, Estatuko Administrazioak bere gain hartuko ditu indarreko emakida-kontratua aplikatzean ondorio ekonomiko eta finantzarioak sortzen zituzten betebehar eta eskubide guztiak, hargatik eragotzi gabe bi administrazio publikoak lotzen dituzten koordinazio- eta lankidetza-betebeharrak.

6) Hasta que se alcance dicho acuerdo y se haga efectiva la separación de concesiones en el plazo fijado de 1 año, previo acuerdo de la Comisión Técnica, la Administración del Estado mantendrá a su cargo respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-68, todas las obligaciones y derechos con repercusiones económicas y financieras derivados de la aplicación del contrato de concesión en vigor, sin perjuicio de las obligaciones de coordinación y cooperación que vinculan a ambas Administraciones públicas.

Aldi baterako epe horretan, Sustapen Ministerioak, indarreko araudiaren arabera, modu esklusiboan egikarituko ditu Administrazio emakida-emailea del aldetik dagozkion eginkizunak, hemen jasotako alderdietan izan ezik:

Durante este período transitorio el Ministerio de Fomento, en base a la normativa vigente, continuará ejerciendo, en exclusiva, las funciones que ostenta como Administración concedente, salvo en los aspectos a continuación recogidos:

– Eusko Jaurlaritzak onartu ahal izango ditu emakidadunak hirugarrenekin sinatzen dituen kontratuak eskualdatutako tartean autobideko zerbitzuguneak ustiatzeko.

– El Gobierno Vasco podrá aprobar los contratos que el concesionario suscriba con terceros para la explotación de las áreas de servicio de la autopista en el tramo transferido.

– Eskualdatutako tarteari eragiten badio, autobideko zerbitzu-erregelamenduaren gaineko txostena egingo du Eusko Jaurlaritzak, erregelamendu hori eguneratzen bada.

– El Gobierno Vasco informará, en caso de actualizarse, el reglamento de servicio de la autopista en cuanto afecte al tramo transferido.

– Eusko Jaurlaritzak izapidetuko ditu autobidearen erabiltzaileek egiten dituzten erreklamazioak eskualdatutako tarteari dagokionez.

– El Gobierno Vasco tramitará las reclamaciones que formulen los usuarios de la autopista en el tramo transferido.

– Eusko Jaurlaritzak ustiapena ikuskatzeko eginkizunak egin ahal izango ditu eskualdatutako tartean. Halaber, bere tartean sortzen diren ustiapen-gorabeheren jarraipena eta kontrola egin ahal izango ditu; horrez gain, gorabehera horiek konpontzeko neurriak proposatuko ditu Batzorde Teknikoan.

– El Gobierno Vasco podrá realizar las funciones de Inspección de Explotación en el tramo transferido. Asimismo, podrá realizar un seguimiento y control de las incidencias de explotación que se produzcan en su tramo, proponiendo en el ámbito de la Comisión Técnica, medidas para resolver las mismas.

C) Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak batera beteko dituzten eginkizunak eta lankidetzan aritzeko moduak.

C) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma del País Vasco y formas de cooperación.

1) Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak koordinazio eta lankidetza egokia izango dute, eta aurreko paragrafoan aipatutako Batzorde Teknikoan konpondu ahal izango dituzte desadostasunak.

1) La Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma del País Vasco mantendrán una adecuada coordinación y cooperación, pudiendo resolverse las discrepancias en el ámbito de la Comisión Técnica referida en el anterior epígrafe.

2) Indarrean den Estatuko legerian aurreikusitako arau teknikoak eta seinaleztapenari dagozkionak aplikatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoak titulartasun-eskualdaketa izango duen autobide-tartean.

2) La Comunidad Autónoma del País Vasco aplicará en el tramo de autopista cuya titularidad se transfiere las normas técnicas y de señalización previstas en la legislación vigente del Estado.

3) Estatuak errepideen eraikuntzaren eta kontserbazioaren arloan sinatu dituen nazioarteko tratatu eta hitzarmenak beteko ditu Euskal Autonomia Erkidegoak, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 20.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3) La Comunidad Autónoma del País Vasco se sujetará a los tratados y convenios de carácter internacional que el Estado haya suscrito sobre construcción y conservación de carreteras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

D) Estatuko Administrazioari dagozkion eginkizunak eta zerbitzuak.

D) Funciones y servicios que corresponden a la Administración del Estado.

Erabaki honetan aipatzen den gehikuntzak ez ditu inola ere aldatuko Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 17. artikuluan zehaztutako alorretan Estatuko Administrazio Orokorrak dituen eginkizunak eta zerbitzuak, artikulu horretan ezarritako moduan eta baldintzetan.

La ampliación a que se refiere el presente Acuerdo no supondrá modificación alguna en el ejercicio de las funciones y servicios reservados a la Administración General del Estado en lo que se refiere a las materias especificadas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en los términos y condiciones allí establecidos.

E) Eskualdatzearen eraginpeko aurrekontu-kredituak.

E) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.

Estatuko Administrazio Orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoari egingo dion eskualdatze horri lotutako estatu-mailako urteko kostu osoa, 2019ko ekitaldian, 2. zerrendan jasotakoa izango da.

El coste total anual a nivel estatal asociado a este traspaso de la Administración del General del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio 2019 se recoge en la relación número 2.

F) Dokumentazioa eta espedienteak entregatzea.

F) Entrega de documentación y expedientes.

Gehituko diren eginkizunen eta zerbitzuen agiriak eta espedienteak hilabeteko epean entregatu behar dira, erabaki hau onartzen duen errege-dekretua argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita.

La entrega de la documentación y expedientes de las funciones y servicios que se amplían se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del Real Decreto por el que se aprueba este Acuerdo.

G) Gehitzea indarrean jartzea.

G) Fecha de efectividad de la ampliación.

Gehitzea indarrean jarriko da eskualdaketa honen xede den autobide zatiari Estatuko errepide-sarean baja emateko errege-dekretua indarrean jartzen den egunean.

La ampliación será efectiva a partir del día en que entre en vigor el real decreto por el que se dé de baja en la Red de Carreteras del Estado el tramo de la autopista objeto de este traspaso.

Eta hala jasota gera dadin, ziurtagiri hau ematen da, Madrilen, 2019ko apirilaren 16an. Batzorde Mistoaren idazkariak, Jorge García Carreño jauna eta Begoña Pérez de Eulate González andrea.

Y para que conste se expide la presente certificación en Madrid, a 16 de abril de 2019. Los Secretarios de la Comisión Mixta, D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González.

1. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARI ESKUALDATUTAKO ONDASUNEN ZERRENDA
RELACIÓN DE BIENES QUE SE TRASPASAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

AP-68 (Bilbao-Zaragoza) autobidea

Autopista AP-68 (Bilbao-Zaragoza)

77,597 kilometroko bide-zatia, autobidea Bilbon hasten den lekuaren, zehazki 0+000 kilometro-puntuaren eta Araba eta Burgos probintzien arteko mugan dagoen 77+597 kilometro-puntuaren artekoa.

Tramo de 77,597 kilómetros entre el inicio de la autopista en Bilbao, en el punto kilométrico 0+000, y el límite entre las provincias de Álava y Burgos, en el punto kilométrico 77+597.

2. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 2
ESTATU-MAILAKO URTEKO KOSTU OSOA
COSTE TOTAL ANUAL A NIVEL ESTATAL
17. ATALA SUSTAPEN-MINISTERIOA
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO
(EUROAK, 2018KO AURREKONTUAK)
(EUROS PRESUPUESTOS 2018)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Balorazio hori, 17.20.441M.4 aurrekontu-partidarekin lotuta, behin-behinekoa da, erabaki honen B) apartatuaren 5. puntuak aipatzen duen Batzorde Teknikoaren erabakia hartzen den arte, zeinaren datak zehaztuko baitu erreferentziazko aurrekontu-ekitaldia, abenduaren 28ko 11/2017 Legearen 11.1 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako (11/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onartzen duena 2017-2021 bosturterako); horrez gain, doitu egin ahal izango da, bi administrazioek hala adosten badute. Berrikusketa hori, hala badagokio, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoan formalizatuko da.

Dicha valoración, en relación con la partida presupuestaria 17.20.441M.4, tiene carácter provisional en tanto se adopte el Acuerdo de la Comisión Técnica al que se refiere el punto 5 del apartado B) de este Acuerdo cuya fecha determinará el ejercicio presupuestario de referencia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021 y podrá ser objeto de ajuste, de común acuerdo entre ambas Administraciones. Dicha revisión se formalizará en su caso, en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común