Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2019ko apirilaren 26a, ostirala

N.º 79, viernes 26 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2041
2041

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 8koa, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen eta argitaratzen baitira 2019ko «Sakondu» laguntza programa arautzen duten oinarriak, eta beketarako deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2019, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Sakondu» 2019.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren menpeko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak, hainbat ekintza egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industria eta enpresen jarduerari, inbertsioari, garapenari, industria arloko dibertsifikazio eta lehiakortasunari, berrikuntzari, nazioartekotzeari, Informazioaren eta Ezagutzaren Gizarteari eta enpresen ekintzailetzari.

SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zentzu horretan, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak hainbat ekintza garatzen ditu euskal enpresen nazioartekotzea sustatzeko. Ekintza horien artean aipatzekoak dira gure enpresen nazioarteko posizionamendua hobetzea helburu duten laguntza-programak.

A este aspecto, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas vascas. Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta mejorar el posicionamiento internacional de nuestras empresas.

Ondorioz, laguntza-programa hau diseinatu da honek lehentasunezko helburuarekin diseinatu da, euskal enpresen ekintzak, aktibidade gutxi dituzten herrialdetan, sustatzeko helburuarekin.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover acciones que apoyen a las empresas vascas a incrementar su papel en mercados en los que cuentan con escasa presencia.

Gorago adierazitakoaren arabera, honako hau

Por lo expuesto,

ERABAKI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen dituen eta, beraz, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren organo nagusien funtzioak arautzen dituen azaroaren 13ko 160/2018 Dekretuan ezarritakoaren arabera, 2019 «Sakondu» Laguntza Programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, zeinen edukia atxikita baitago ebazpen honen I. eranskinean.

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2018, de 13 de noviembre, que aprueba los Estatutos de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por lo que se regulan las funciones de los órganos rectores de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, aprobar las bases reguladoras y las convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Sakondu» 2019, cuyo contenido se adjunta a modo de Anexo I a la presente Resolución.

Bigarrena.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluari jarraikiz, 2019 «Sakondu» laguntza programaren oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Segundo.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa «Sakondu» 2019.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra, hautazko izaeraz, berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Bilbao, 2019ko apirilaren 8a.

En Bilbao, a 8 de abril de 2019.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
SAKONDU 2019 LAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS SAKONDU 2019

Enpresen nazioartekotzea ez da kontzeptu berria Euskadin. 80ko hamarkadatik Eusko Jaurlaritzak diseinatutako industria eta lehiakortasun plan guztien atal bat izan da, eta plan horiek Euskadiko industria-jardueraren lehiakortasuna sendotzen lagundu dute.

La internacionalización empresarial no es un concepto nuevo en el País Vasco. Desde los años 80 ha formado parte de los sucesivos planes de industria y de competitividad diseñados por el Gobierno que han contribuido a reforzar la competitividad de la actividad industrial en el País Vasco.

Azken urteetan, enpresen nazioartekotzea lehentasunezko jarduera-ardatz bilakatu da. Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 Esparru Programaren zutabeetako da, eta indarrean dagoen 2017-2020 Industrializazio Planaren ardatz estrategikoetako bat da.

En los últimos años la internacionalización de las empresas se ha constituido en un eje de actuación prioritario. Es uno de los pilares del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, y está considerado como uno de los Ejes estratégicos del Plan de Industrialización 2017-2020 vigente.

Gaur egungo egoera bereziki ona da nazioartekotze aukera berriei ekiteko. Euskadiko ekonomiak 2008ko jarduera-maila berreskuratu zuen 2017an, eta industria sektorea berriz ere hasi zen enplegu garbia sortzen. Esportazioek era esanguratsuan lagundu dute berreskurapen horretan, eta enpresa kopuru esanguratsuaren salbazio-taula izan dira, zeintzuek nazioarteko jardueran deskubritu baitituzte hazkunde eta lehiakortasun aukera berriak.

El momento actual es especialmente propicio para afrontar nuevos horizontes de internacionalización. La economía vasca recuperó en 2017 el nivel de actividad económica de 2008, y el sector industrial empezó a crear empleo neto de nuevo. Las exportaciones han contribuido de forma significativa a esta recuperación, y han sido la tabla de salvación de un número importante de empresas que han descubierto en la actividad internacional nuevos horizontes de crecimiento y competitividad.

Beste alde batetik, Nazio Batuek sustatutako Garapen Iraunkorreko Helburuei egindako ekarpenerantz doan ibilbideari ekin dio Eusko Jaurlaritzak. NBEk 17 helburu (GIH) onartu zituen, pobrezia era guztiei amaiera emateko, desberdintasunak murrizteko eta klima aldaketaren kontra borrokatzeko, era berean, inor atzean gera ez dadila bermatuta.

Por otro lado, el Gobierno Vasco ha comenzado su andadura a la aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas. La ONU aprobó 17 objetivos (ODS) para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Horregatik, Eusko Jaurlaritzak bere egin du 2030 Agendak dakarren erronka unibertsala, eta bere politika publikoak Agendaren erronkak aintzat hartuta bideratzeko konpromisoari atxiki zaio. Horretarako, nazioartekotze estrategia bermatzen duten hautaketa irizpideak sartuko ditu, ekonomikoak nahiz sozialak, inplikatuta dauden lurraldeetarako. Horren erakusgarri, 2019ko martxoaren 4an, Munduko Itunak eta Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko hiru enpresa-elkarteekin batera, euren lankidetza sendotzea erabaki dute, Euskadiko enpresa-ehunean 2030 Agenda eta Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) sustatzeko hitzarmenaren bitartez.

Es por ello que el Gobierno Vasco ha asumido el reto universal que supone la Agenda 2030, y se adhiere al compromiso por enfocar sus políticas públicas a la luz de desafíos de la Agenda incorporando criterios de selección que garanticen una estrategia de internacionalización tanto económico como social para los territorios implicados. Prueba de ello, el 4 de marzo de 2019 el Pacto Mundial y Gobierno Vasco junto con las tres asociaciones empresariales vascas, han decidido afianzar su colaboración a través de un acuerdo para la promoción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el tejido empresarial de Euskadi.

Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak lidergoa hartuko du, baita enpresa guztiei euren nazioartekotzean laguntzeko erronka ere, ikuspegi inklusiboagotik eta iraunkorragotik. Horretarako apustu bikoitza egin du, alde batetik, kanpoko merkatuetan euren lehendabiziko urratsak ematen ari diren enpresei laguntzearen aldekoa, eta bestetik, lehendik esportatzaileak izanda, euren irismen globalean jauzi kualitatiboak eman nahi dituzten enpresei laguntzen jarraitzearen aldekoa.

Dicho esto, el Gobierno Vasco toma el liderazgo y el reto de apoyar a todas las empresas en su internacionalización desde una perspectiva más inclusiva y sostenible, apostando tanto por acompañar a las empresas que dan primeros pasos en mercados exteriores, como por seguir apoyando a aquellas empresas ya exportadoras que aspiran a dar saltos cualitativos en su alcance global.

Hortaz, Sakondu programak EAEn kokatuta duten enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzea du azken helburu, nazioarteko euren jardueran sakonduz, ikuspegi inklusiboagotik eta iraunkorragotik, iraunkortasuna negozio-ereduan nahiz nazioartekotze bere estrategian integratuz.

Así, el programa Sakondu tiene como objetivo final promover la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en la CAPV a través de la profundización en su actividad internacional desde una perspectiva más inclusiva y sostenible integrando la sostenibilidad en el modelo de negocio, así como en su estrategia de internacionalización.

Sakonduren laguntzak dirulaguntza ez itzulgarri publikoen bitartez bideratzen dira, zeintzuek balio erantsiko zerbitzuen erabilera sustatzen saiatzen diren, proportzioan beste merkatu ohikoagoetan baino kokapen lehiakor ahulagoa duten kanpoko merkatuetan duten barneratze-maila hobe dadin, merkatu horiek barneko merkatuak bezain besteko garrantzi erlatiboa baitute edo handiagoa.

Los apoyos de Sakondu se instrumentan en subvenciones públicas a fondo perdido, que tratan de promocionar la utilización de servicios de valor añadido en orden a mejorar su penetración en los mercados exteriores en los que su posición competitiva es proporcionalmente más débil que en otros mercados ya considerados por ella como habituales y de tanta o mayor importancia relativa que el mercado interior.

Nabarmendu behar da, sektore-elkarteek eta klusterren erakunde dinamizatzaileek eskatzaile jardun dezaketela enpresa onuradunen izenean, eta horietako zenbaiten eskaerak taldekatu ditzaketela, merkatu berari buruzkoak direnean. Hartara, erakunde horiek enpresen arteko lankidetzaren alde egiten duten lana baloratzea da helburua.

Cabe destacar el hecho de que las asociaciones sectoriales y organizaciones dinamizadoras de clústeres pueden actuar como solicitantes en nombre de las empresas beneficiarias, agrupando las solicitudes de varias de ellas cuando se refieran a un mismo mercado. De esta manera se pretende poner en valor la labor de estas organizaciones en favor de la cooperación interempresarial.

Aipa dezagun, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren 2019rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan dagoela Sakondu programa. Plan hori 2019ko martxoaren 12an onartu zen.

Señalar que el Programa Sakondu se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para 2019, aprobado el 12 de marzo de 2019.

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Sakondu programak, Enpresak Nazioartekotzeko 2017-2020 Planean islatu diren Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren helburuekin lerrokatuta, oso nazioartekotuta dauden enpresei presentzia eskasa edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzen laguntzea du helburu.

El programa Sakondu, alineado con los objetivos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco plasmados en el Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020, tiene como objeto ayudar a las empresas altamente internacionalizadas a penetrar en mercados en los que tengan poca o ninguna presencia.

2. artikulua.– Laguntza motak.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Programa hau publizitate eta objektibotasun printzipioen mende dago bere egikaritzean nahiz ebazpenean.

1.– El presente programa está sometido a los principios de publicidad y objetividad en su ejecución y resolución.

2.– Laguntza horiek zuzen jaso diren eskabideen jarraikako aitortza prozeduraren arabera izapidetuko dira. Zentzu horretan, banan-banan eta ordenan ebatziko dira, eskabidea oinarri hauetan eskatzen den dokumentazioa eta guzti bete den unearen arabera.

2.– Estas ayudas se tramitarán conforme al procedimiento de reconocimiento sucesivo de las solicitudes correctamente recibidas. En tal sentido se resolverán de forma individual y ordenada en función del momento en que haya sido completada la solicitud con toda la documentación exigida en estas bases.

3.– Programa honen markoan ematen diren laguntzak dirulaguntza ez itzulgarriak izango dira.

3.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

3. artikulua.– Araudi aplikagarria.

Artículo 3.– Normativa Aplicable.

1.– Urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

1.– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

2.– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorra eta lege hori garatzen duen Araudia (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), dirulaguntzen arloan oinarrizko legedia dena.

3.– Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

4.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

4.– Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duena eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen.

5.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

6.– Abenduaren 18ko Batzordeko (EB) Araudia, 1407/2013 zk., Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107 eta 108 artikuluak minimis-en laguntzei aplikatzeari buruzkoa (DOUE L 352/1).

6.– Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352/1).

7.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.

7.– Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

8.– Azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen Erabilpena Arautzekoa.

8.– Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9.– Abenduaren 28ko 14/2007 Legea, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Kartari buruzkoa.

9.– Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos Económicos.

1.– Artikuluan ezarritako helburura bideratutako baliabide ekonomikoak 800.000 eurokoak dira, eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan horretarako ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. SPRIren aurrekontuak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad establecida en el artículo 1 ascienden a la cantidad de 800.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Laguntzen esleipena ordenan egingo da, txostena osatuta dagoen unearen arabera.

2.– La adjudicación de las ayudas se efectuará ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo.

3.– Programara bideratutako diru-kopurua agortzen denean, programa amaitu egingo da, eta gertaera hori SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren ebazpen bidez jakinaraziko da, www.spri.eus/sakondu bere web-orrian eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta.

3.– El agotamiento de los fondos destinados al Programa implicará la terminación del mismo, declarándose tal circunstancia mediante resolución de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, publicada en su página web www.spri.eus/sakondu y en el Boletín Oficial del País Vasco.

5. artikulua.– Enpresa onuradunak.

Artículo 5.– Empresas beneficiarias.

1.– Programaren onuradunak izan daitezke euren nazioartekotze estrategia sendotu nahi duten enpresak, beti ere, jarraian zehaztuko diren eskakizunak betetzen badituzte:

1.– Podrán ser beneficiarias del programa las empresas que desean consolidar su estrategia internacional y que reúnan los siguientes requisitos:

Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETE), beti ere, indarrean dagoen deialdi hau baino lehenago eratuak badira.

Microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES) radicadas o con instalaciones productivas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se hayan constituido con anterioridad a esta convocatoria.

ETE definizioa Batzordearen 651/2014 (EB) Araudiaren 1. eranskinean zehaztutakoaren arabera aplikatzen da.

La definición de PYME se aplica atendiendo a lo especificado en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión.

2.– Enpresa horien esportazio-jarduerak bere orotarako fakturazioaren % 40 gainditu behar du eta 2018 urtean esportatutako guztirakoaren % 10etik beherako fakturazioa duten merkatuetan euren lehia-kokapena hobetu nahi dutenak.

2.– Cuya actividad exportadora sea superior al 40% de su facturación total y que deseen mejorar su posición competitiva en mercados cuya facturación es inferior al 10% del total exportado el año 2018.

3.– Onuraduna izan ahal izateko baldintzak dirulaguntzaren indarraldi osoan iraun beharko du.

3.– La condición para poder ser beneficiaria habrá de mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la subvención.

6. artikulua.– Laguntzetatik kanpo geratzen diren enpresak.

Artículo 6.– Empresas excluidas.

1.– Ezin daitezke onuradunak izan bitartekaritza lana baino ez eta/edo hirugarrenen produktuak banatu baino egiten ez duten enpresak.

1.– No podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas que únicamente realicen labores de intermediación y/o que solo distribuyan productos de terceros.

2.– Laguntzetatik kanpo geratzen dira Europar Batasunaren barruko hurbileko merkataritzako eragiketak.

2.– Quedan excluidas las operaciones de comercio intracomunitario de proximidad.

3.– Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun izatetik kanpo geratzen dira azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusi diren egoeretako bat betetzen duten pertsonak edo enpresak, egiteko dagoen berreskuratze agindu bati lotuta daudenak, Europar Batasuneko Batzordeak aldez aurretik hala erabaki ostean, laguntza bat merkatu bateratuarekin ez-bateragarria ata legez kanpokoa dela esan duenean, baita krisian dauden enpresak, krisian dauden enpresa ez finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko laguntza estatalei buruzko Zuzentarauen definizioaren arabera (DO C249, 2014-07-31).

3.– Quedan excluidas, como beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas bases, las personas o empresas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

4.– Zigor penala edo administratiboa duten enpresak ere laguntzetatik kanpo geratzen dira, zigor horren ondorioz, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu badute, edo horretarako gaitasunik gabe utzi dituen legezko debekuren batean sartuta dauden enpresak, sexu arrazoiengatiko diskriminazioagatik gertatu direnak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenaren kariaz.

4.– Quedan excluidas, asimismo, aquellas empresas que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Jarraian zehaztuko diren egoeren arteko batean dauden enpresak dirulaguntzetatik kanpo geratuko dira:

5.– Quedan excluidas como beneficiarias de la subvención las que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Orotara 200.000 eurotik gorako minimis dirulaguntza jaso duten enpresak, indarrean dagoen jardunaldi fiskaleko eta aurreko ekitaldi bietako epealdian zehar kontabilizatuta.

a) Haber recibido una ayuda total de minimis superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores.

b) 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan eta 38/2003 Legearen 13. artikuluan onuradun izaera lortu ezin dela zehazten duten suposizioetan, eta horiekin lotuta, bereziki:

b) En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en los del artículo 13 de la Ley 38/2003 que determinen que no pueda obtenerse la condición de beneficiario, y en relación con ellos, en particular:

i) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarekikoak eta/edo erakunde laguntzaileekikoak egunean ez izatea, baita Eusko Jaurlaritzarekin dituen betebeharrekikoak, eta, halaber, zor muga-eguneratuak, erreklamatuak eta ez-ordainduak ez izatea SPRI Taldeko ezein enpresarekin.

i) No estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así como de las obligaciones que mantenga con el Gobierno Vasco, sin tener asimismo deudas vencidas, reclamadas y no abonadas con cualquiera de las empresas del Grupo SPRI.

ii) Egiteko izatea edozein Administrazioko edo bere sektore publikoetako edozein erakundeko aurrekontu publikoetatik datozen laguntzei edo dirulaguntzei dagozkien kopuruen itzulketa betebeharrak. Halaber, ez dute deialdi honetan parte hartzerik zehapen-prozedura batean zehapen irmoa jaso dutenek, prozedura horren jatorria, edo mota honetako programetan parte hartzea eragozten duen beste edozein, beti ere, zehapen hori betetzeko epealdian sartuta badaude. Enpresa mota horretako itzulketa edo zehapen prozeduraren batean sartuta badago, laguntza ematea edo ordaintzea, zehapen-prozesu horren emaitzara baldintzatuta geratuko da.

ii) Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si la empresa se encuentra incursa en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o en su caso, el pago de la ayuda, quedarán condicionados al resultado del mismo.

c) Kaudimengabe deklarazioa jaso badute prozeduraren batean, konkurtso deklarazioa eskatu izana, konkurtsoan deklaratuak egotea, esku-hartze judizialari lotuta izatea edo inhabilitatuak izan badira Konkurtso Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio epaian zehaztu den inhabilitazio epealdia amaitu barik.

c) Haber sido declaradas insolventes en procedimiento alguno, solicitado la declaración de concurso, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

6.– Ez enpresa, ez bere legezko ordezkariak ezin dute epai irmoren bidezko kondenarik izan lan osasunaren kontrako delituak egin izanagatik edo irmo zehatuak arau-hauste administratibo oso larria egin izanagatik aipatutako arloan, deialdi honen datatik atzerako 5 urteko epealdian.

6.– Que la empresa y/o sus representantes legales hayan sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

7.– Lehiaren jokoa eragotzi, murriztu edo faltsutu dezaketen praktikak burutzen dituela egiaztatu badu eskudun agintaritzak.

7.– Que por la autoridad competente se haya constatado que desarrolla prácticas que puedan impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

8.– Armagintza ekoizten, merkaturatzen eta finantzatzen jardunez gero, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Kartari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean xedatutakoaren arabera.

8.– Dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

7. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 7.– Gastos Subvencionables.

– Laguntza jaso dezakete 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean burututako ekintzak.

– Serán objeto de ayuda las acciones efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

– Sakondu programak aholkularitza estrategiko eta operatiborako 15 ordu doan, 2019 zehar erabiltzeko, eskaintzen dizkie laguntzaren enpresa onuradunei, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta/edo bere kanpoko sareak burutzekoa:

– El programa Sakondu ofrece a aquellas empresas beneficiarias de la ayuda 15 horas de asesoramiento estratégico y operativo gratuito a ejecutar en el 2019 por Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) y/o su red exterior:

– Aholkularitza operatiboa Basque Trade & Investment-eko (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta SPRIko kanpoko sareko adituek emango dute helmugako merkatuan, eta bulego bakoitzaren erabilgarritasunera doituko da.

– El asesoramiento operativo será prestado por los especialistas en el mercado destino de la Red de exterior de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) y SPRI y se ajustará a la disponibilidad de cada oficina.

– Aholkularitza estrategikoa parte hartzen duten enpresen nazioarteko lehiakortasuna hobetzera bideratutako materia zehatzagoei buruzkoa da, euren ezaugarri partikularren arabera, eta Basque Trade & Investment-eko (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) eta SPRIko dagozkien sektore-teknikariek emango dute eta erabilgarritasunera doituko da.

– El asesoramiento estratégico se refiere a materias más específicas dirigidas a mejorar la competitividad internacional de las empresas participantes en función de sus características particulares y será concedido por los técnicos sectoriales de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) que correspondan y se ajustará a la disponibilidad.

– Helmuga herrian, zeinetarako laguntza eskatu den, jarduteko jarraian adieraziko diren akzioetatik, gutxienez, 2 mota desberdin egitea sustatzen du Sakondu programaren eskaera bakoitzak:

– Cada solicitud del programa Sakondu apoya realizar como mínimo 2 tipos diferentes de las siguientes acciones para poder operar en el país de destino para el que se solicita la ayuda:

• Merkatu-azterketa. Azterketa horrek, gutxienez, honako atal hauek izango ditu: merkatu geografikoaren definizioa eta bere kuantifikazioa; merkatu segmentuen identifikazioa; aktoreen, tokiko eta nazioarteko lehiakideen, banaketa-sareen eta bezeroen identifikazioa. Helmuga herrialde bakoitzeko azterketa bakarra lagunduko da diruz, beti ere, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) berariaz eta idatziz uko egin badio enpresa horri zerbitzua emateko aukerari. Zerbitzuak emateko eskabideak info@basquetrade.eus helbidera bidaliko dira.

• Estudio de mercado que constará, al menos, de los siguientes apartados: definición del mercado geográfico y su cuantificación; identificación de segmentos de mercado; identificación de actores, competidores locales e internacionales, redes de distribución, clientes. Solo se subvencionará un estudio por país de destino, siempre y cuando Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) haya denegado expresamente y por escrito ofrecer el servicio a la empresa. Las solicitudes de prestación de servicios se enviarán info@basquetrade.eus

– Jabetza industrialari lotutako gastuak eta homologazioak:

– Gastos asociados a la propiedad industrial y homologaciones:

• Patente eta marken erregistroa: beharrezkoak diren kudeaketa gastuak diruz lagunduko dira, baita helmuga herrialdeko erregistro ofizialetako inskripzio-tasak ere.

• Registro de patentes y marcas: se subvencionarán los gastos de gestión necesarios, así como las tasas de inscripción en los registros oficiales del país de destino.

• Homologazioa eta ziurtapena: helmuga herrialdean exijitutako derrigorrezko homologaziotik eratorritako gastuak, horretarako egiaztatuak diren erakundeek eginak, baita ziurtapenak eta aurre-kalifikazioak bezero handien aurrean, kanpoan.

• Homologación y certificación: gastos derivados de la homologación de carácter obligatorio exigidas en el país de destino realizadas por entidades acreditadas para ello, así como las certificaciones y precalificaciones ante grandes clientes en el exterior.

– Azokei lotutako gastuak:

– Gastos asociados a las Ferias:

• Azoketan parte hartzea, erakusketari gisa: erakusketari gisa parte hartzea lagunduko da, nazioarteko azoken kasuan, beti ere, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) taldeko parte hartzea antolatzen ez badu edo enpresak beste administrazio, elkarte edo kluster batekin parte hartzen ez badu ekitaldi berean.

• Participación en una feria como expositor: se apoyará la asistencia como expositor en una feria internacional, siempre y cuando SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) no organice una participación conjunta o la empresa no participe con otra administración, asociación o clúster en el mismo evento.

Espazioaren alokairua, standaren dekorazioa eta azoka bakoitzeko bidaia poltsa bat izan daitezke diruz lagunduak. Azoka bakarra lagunduko da diruz eskaera bakoitzeko eta ekitaldi horiek nazioartekoak direnez, ez da exijituko lagundua izan dadila eskatu den azoka gainerako ekintza guztiak egingo diren helmuga herrialdean burutu dadila, baina beharrezkoa izango da azoka horrek helmuga herrialdean duen eragina.

Se considera como susceptible de apoyo el alquiler del espacio, la decoración del stand y una bolsa de viaje por feria. Únicamente se subvencionará una feria por solicitud y dado el carácter internacional de estos eventos no se exigirá que la feria para la cual se solicita la ayuda se celebre en el país de destino en el que se realizan el resto de acciones, pero será necesario justificar la influencia de dicha feria en el país de destino.

• Helmuga herrialdean biltzarretan, foro espezializatuetan eta azoketan parte hartzea, bisitari gisa: izena-emateko ordaintzen den kuotak laguntza har dezake.

• Participación en congresos, foros especializados y ferias en el país de destino como visitante: se considerará como susceptible de apoyo la cuota de inscripción.

– Bidaiak:

– Viajes:

• Prospekzio bidaiak helmuga herrialdera, merkatuak aztertzeko eta/edo bezero potentzialak diren enpresekin kontaktatzeko eta/edo azokak bisitatzeko eta/edo biltzarretan edo foro espezializatuetan parte hartzeko. Laguntza bidaia-poltsak izango dira, helmugaren arabera kalkulatuak. Gehienez 3 eskabide bakoitzeko.

• Viajes de prospección al país de destino, para analizar el mercado y/o contactar con empresas potenciales clientes y/o visitar ferias, y/o participación en congresos o foros especializados. El apoyo consistirá en bolsas de viajes calculadas según destino. Máximo 3 por solicitud.

• Alderantzizko misioak, bezero potentzialak diren helmuga herrialdeko enpresak gonbidatzeko. Gehienez 3 eskabide bakoitzeko.

• Misiones inversas, invitaciones a empresas potenciales clientes del país de destino. Máximo 3 por solicitud.

– Sustapen gastuak:

– Gastos de promoción:

• Hedapen eta sustapen materiala helmuga herrialdera egokitzea, herrialde horretako hizkuntza ofizialean edo ingelesez eginda, kasuaren arabera: Katalogoak, foiletoak, kartelak egitea, web-orriak diseinatzea, egitea eta abiaraztea (abiaraztea baino ez) eta gainerako informazio-materiala inprimatua edo ikus-entzunezkoa.

• Adecuación del material de difusión y promoción al país de destino, realizado en el idioma oficial de dicho país o en inglés según el caso: elaboración de catálogos, folletos, carteles, diseño, elaboración y puesta en marcha de las páginas web (solo el lanzamiento) y demás material informativo impreso o audiovisual.

• Publizitatea: materiala sortzea eta helmuga herrialdean eragina duten sektore-bitartekoetan publizitate-eremuak erostearen kostua, baita produktua/zerbitzua abiarazteko publizitate digitalaren gastuak ere.

• Publicidad: creación del material y coste de compra de espacios publicitarios en medios sectoriales con influencia en el país destino, así como gastos de publicidad digital enfocada al lanzamiento del producto/servicio.

• Sustapen-ekintzak: produktu edo zerbitzuen aurkezpenak, sustapenak eta aldi baterako erakusketak helmuga herrialdeko merkataritza guneetako cornerretan.

• Acciones promocionales: presentaciones de productos o servicios, promociones y exposiciones temporales en corners de espacios comerciales en el país de destino.

• Harreman publikoak: harreman publikoetako edo komunikazio agentziak kontratatzeko gastuak baino ez, produktua/zerbitzua helmuga herrialdean abiarazteko helburuz.

• Relaciones públicas: exclusivamente los gastos de contratación de agencias de relaciones públicas o comunicación con el objetivo del lanzamiento de producto/ servicio en el país destino.

• Iraunkortasun txostenak, enpresak helmuga herrialdean izango duen eragina azter dezaten, 2030 Agendaren garapen iraunkorreko helburuak aintzat hartuta. Diruz lagundu daiteke txostena egiteko kanpoko aholkularitza kontratatzea.

• Informes de sostenibilidad que analicen el impacto de la empresa en el país destino teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Será subvencionable la contratación de asesoramiento externo para la elaboración del informe.

• Sustapenerako edo ikerketarako beste ekintza batzuk eta identifikatutako merkatuetan sartzeko beharrezkoak diren azterketak, enpresaren nazioarteko lehiakortasuna hobetzen lagunduko dutenak, beti ere, Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) berariaz eta idatziz uko egin badio enpresa horri zerbitzua emateko aukerari. Zerbitzuak emateko eskabideak info@basquetrade.eus helbidera bidaliko dira.

• Otras actuaciones de promoción o investigaciones y estudios que sean necesarios para introducirse en los mercados identificados que contribuyan a mejorar la competitividad internacional de la empresa siempre y cuando Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) haya denegado expresamente y por escrito ofrecer el servicio a la empresa. Las solicitudes de prestación de servicios se enviarán info@basquetrade.eus

• Merkataritza agenteen eta ordezkarien kostua ez da diruz lagunduko.

• No se apoyará el coste de agentes y representantes de comercio.

• Enpresaren ustiapenari lotutako gastuak ez dira diruz lagunduko.

• No son objeto de subvención los gastos relacionados a la explotación de la empresa.

Diruz lagunduak diren lanak burutzea, egokia den kasuetan, erabat azpikontratatu dakieke enpresa adituei. Kasu horretan, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak kontratazio publikoaren arloan kontratu txikirako indarrean dagoen araudian zehaztutakoa gainditzen duenean, gutxienez 3 hornitzaile desberdinen eskaintzak eskatu beharko ditu onuradunak, lanerako, zerbitzua emateko edo ondasuna jasotzeko konpromisoa kontratatu baino lehen, salbu eta, bere ezaugarriak bereziak direlako, merkatuan ez badago nahiko erakunderik lan hori egin, zerbitzua eman edo hornitzeko, edo, salbu eta, gastua dirulaguntza baino lehen egin bada.

La ejecución de los trabajos objeto de subvención podrá, en aquellos casos en los que sea procedente, ser totalmente subcontratada a empresas especializadas, en cuyo caso, en aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contrata del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

8. artikulua.– Laguntza eskaera.

Artículo 8.– Solicitud de ayuda.

1.– Eskatzaileek gehienez bi eskaera aurkez ditzakete deialdi honetan, eta 3 hilabeteko tartea egongo da horien artean.

1.– Las solicitantes podrán presentar como máximo dos solicitudes en esta convocatoria con una separación temporal de 3 meses entre las mismas.

2.– Eskaera bakoitza eta eskaera horretan sartutako gastu guztiak helmuga herrialde bakarrera bideratu beharko dira (azoketan erakusketari gisa parte hartzeko 7. artikuluan zehaztutako salbuespena izan ezik), ezin delako berbera izan eskaera bietan.

2.– Cada solicitud y todos los gastos contemplados en la misma tendrá que destinarse a un único país de destino (salvo la excepción indicada en el artículo 7 para la participación en ferias como expositor), que no podrá ser el mismo en ambas solicitudes.

9. artikulua.– Dirulaguntzen mugak.

Artículo 9.– Límites de las subvenciones.

1.– Onartutako gastuaren zenbatekoaren % 30eraino iritsi daitezke guntzak, eta gehienez 20.000 euro emango dira eskaera bakoitzeko.

1.– Las ayudas podrán alcanzar el 30% del gasto aprobado, con un máximo de 20.000 euros por solicitud.

2.– Ehunekoak aplikatzeko eta dirulaguntza kalkulatzeko onartuko den gehieneko gastua, 3. eranskinean deskribatutako gastu-mota bakoitzean sartutako kontzeptu guztien batuketa izango da, eta gastu-mota bakoitzerako baimendutako gehiengoa eranskin berean zehaztutakoa da.

2.– El gasto máximo aprobado para la aplicación de los porcentajes y cálculo de la subvención será la suma de los distintos conceptos incluidos en cada uno de los tipos de gasto descritos en el Anexo 3 siendo el máximo permitido para cada uno de los tipos de gastos los indicados en el mismo anexo.

Txostena aztertzeko ardura duen teknikari adituak aurkeztu diren kontzeptuak barne hartzen dituzten gastu-motak alda ditzake, dagokion gastu-kontzeptura doitzeko.

El técnico especialista responsable del análisis del expediente podrá cambiar el tipo de gasto en el que en enmarcan los distintos conceptos presentados para ajustarlo al concepto de gasto oportuno.

3.– Bidaia-poltsen gehieneko kopurua eskaera bakoitzeko 3koa izango da. Bidaia-poltsa horien gehieneko zenbatekoa 4. eranskinean zehaztuko da.

3.– El número máximo de bolsas de viaje por solicitud será de 3. El importe máximo de estas bolsas de viaje se detalla en el Anexo 4.

Standa eta produktuen aurkezpena duten kanpoko azoketan parte hartuz gero, bidaia-poltsa bat baino ezin daiteke eskatu, eta ez du konputatuko aurreko paragrafoan zehaztutako mugan.

En el caso de participación en ferias en el exterior con stand y presentación de productos, únicamente se podrá solicitar una única bolsa de viaje que no computará en el límite mencionado en el párrafo anterior.

4.– Gonbidapenak bezero potentzialei: gonbidapen bakoitzeko lojamendu eta garraio gastuen muga 600 eurokoa da, eta, gehienez 3 eskaera bakoitzeko, beti ere, hilabete desberdinetan egiten badira.

4.– Invitaciones a potenciales clientes: por cada invitación el límite en los gastos de alojamiento y transporte será de 600 euros, con un máximo de 3 por solicitud siempre y cuando las mismas se produzcan en diferentes meses.

10. artikulua.– Konkurrentzia beste laguntza batzuekin.

Artículo 10.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Ez zaie laguntzarik emango erakunde publikoek egin dituzten azterketei eta eman dituzten zerbitzuei, prezio publikoei lotuta badaude.

1.– No se concederán ayudas a los estudios y servicios prestados por entidades públicas sujetos a precios públicos.

2.– Dirulaguntza hauek bateraezinak dira administrazio honek, beste Administrazio Publiko batzuek edo erakunde pribatuek kontzeptu bererako helmuga herrialdean emandako beste edozein laguntzarekin.

2.– Estas subvenciones son incompatibles con cualquier otra ayuda otorgada por esta administración, por otras Administraciones Públicas o por entidades privadas por el mismo concepto en el mismo país de destino.

Diruz lagundutako kontzeptua berbera balitz, enpresa onuradunek SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari laguntza horien berri emateko derrigortasuna izango dute.

Si el concepto subvencionado fuera el mismo, las empresas beneficiarias tendrán obligación de comunicar a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial dichas ayudas.

3.– Aurrekoaren kalterik gabe, aplikagarria izango da minimis-en dirulaguntzen metatzen erregimena, laguntza hauei edo ondorio horietarako Europako Batasunean sortutako beste zuzentarau edo xedapen batzuei buruz Batzordeak 2013ko abenduaren 18ko (EB) 1407/2013 Araudian xedatutakoaren arabera.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación el régimen de acumulación de subvenciones de minimis con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativa a estas ayudas u otras directrices o disposiciones emanadas al efecto en el marco de la Unión Europea.

11. artikulua.– Eskaeren aurkezpena.

Artículo 11.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaera aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2019ko urriaren 31ko 12:00etan amaituko da edo erabilgarri dauden funtsak amaitzen direnean, 4. artikuluan adierazitakoaren arabera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del País Vasco, y termina a las 12:00 horas del 31 de octubre de 2019, o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indicado en el artículo 4.

2.– Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpena eta laguntza-deialdi honetan inplikatutako gainerako kudeaketak baliabide elektronikoz egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidegoaren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Bide elektronikoz tramitazioari buruzko xehetasunak, baita esakerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta erabili behar diren gainerako ereduak ere Interneteko www.spri.eus/sakondu helbide honetan beteko dira.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos a utilizar, se cumplimentarán en la dirección www.spri.eus/sakondu

4.– Eskaerak, beteta dagoenean, eskatzailea den pertsona edo enpresaren sinadura aitortuaz gain, jarraian datorren artikuluan zehaztuko den dokumentazio-euskarria ere ekarriko du atxikita.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o empresa solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo siguiente.

5.– Txostenerako sarbidea eta eskaera egin osteko gainerako izapideak bide elektronikoz egingo dira, www.spri.eus/sakondu helbide honen bitartez.

5.– El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección www.spri.eus/sakondu

6.– Laguntza-eskaera, exijitutako dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkez daiteke. Halaber, laguntza-eskaeratik eratorritako ekintzetan eta prozedura osoan, enpresa eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoaren arabera.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la empresa solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Dirulaguntza eskaeraren aurkezpenak eskatzailearen honako baimena dakar, organo emaileak zuzen lor dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela dioen egiaztagiria. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimena emateari, eta kasu horretan, betebehar horiek egunean dituela dioen ziurtagiria aurkeztu behar du, eskatzen zaion beste bider.

7.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones tantas veces como le sea requerido.

12. artikulua.– Eskaeren edukia.

Artículo 12.– Contenido de las solicitudes.

1.– Enpresa eskatzaileek honako eduki hauek bete beharko dituzte eskaera egiten dutenean:

1.– Las empresas solicitantes deberán realizar la solicitud con los siguientes contenidos:

a) Eskaera telematikoa behar bezala beteta eta erakunde eskatzailearen botere nahikoa duen legezko ordezkariak sinatuta. Aipatutako eskaera horretan erakundeari nahiz proiektuari buruzko datuak jasoko dira, zeintzuk izango baitira proiektua egoki baloratzeko oinarria.

a) Solicitud telemática debidamente cumplimentada y suscrita por la representación legal de la entidad solicitante con poder suficiente. Dicha solicitud incluirá tanto los datos relativos a la entidad, como los relativos al proyecto que servirán como base para la correcta valoración del mismo.

b) Proiektua baloratzeko galdetegi normalizatua, Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren zuzentarauen arabera definituta. Ikusi 6. eranskina.

b) Cuestionario normalizado para la valoración del proyecto, definido conforme a las directrices del Consorcio Vasco de Internacionalización. Ver Anexo 6.

c) Enpresaren eskrituren eta/edo ordezkaritza ahalordetzearen kopiak.

c) Copias de las escrituras y/o poder de representación de la empresa.

d) Eman de kontu korrontearen titularitate ziurtagiria.

d) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta corriente facilitada.

e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duen ziurtagiria.

e) Certificados que acrediten el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f) Honako ziurtagiri hauek: ingurumen iraunkortasuna, genero berdintasuna, euskararen sustapena eta erantzukizun sozial korporatiboari dagozkionak, kasuaren arabera.

f) Certificaciones en materia de sostenibilidad medioambiental, igualdad de género, promoción del euskera y responsabilidad social corporativa, en su caso.

g) ETE karakterizazioa: aurkeztu den Sozietateen gaineko Zergaren azken 200 formularioa, non egiaztatzen den eskatzailea ETE bat dela.

g) Caracterización de PYME: ultimo formulario 200 de Impuesto sobre Sociedades presentado, donde se acredite la condición de que la solicitante es una PYME.

h) Aurreko bi zerga-ekitaldietan eta indarrean dagoen zerga-ekitaldian jasotako minimis laguntzak, Batzordearen (EB) 1407/2013 minimis laguntzei buruzko Araudiari lotuak.

h) Ayudas mínimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayudas mínimis.

2.– Edozein kasutan, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak egoki deritzon beste dokumentazio eta/edo informazio osagarri eska diezaioke enpresa eskatzaileari, aurkeztu den eskaera egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta izapidetzeko. Zehaztu nahi da, arau honetan berariaz adierazi ez dena, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Publikoaren Prozedura Erkidearen Legean xedatutako aplikatuko dela. Dokumentazio hori eskatzen zaionean zehazten zaion epean aurkeztu beharko du.

2.– En cualquier caso, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y del Procedimiento Administrativo Común. Documentación que deberá aportar en el plazo que se le especifique en el momento en el que le sea requerida.

3.– Eskaera osorik beteta etorriko ez balitz, edo dokumentazio osagarria ekarriko ez balu, 10 eguneko epean gabezia bete dezala edo manuzko dokumentuak aurkez ditzala eskatuko zaio enpresari, eta horrela egingo ez balu, bere eskaeran atzera egin duela ulertuko da, eta erabaki horri dagokion ebazpena emango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoaren arabera.

3.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación complementaria, se requerirá a la empresa para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictándose a este respecto la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de valoración.

Dirulaguntzak onuradunak izateko irizpideak bete dituzten enpresei emango zaizkie eta, beti ere, jarraian zehaztuko diren, eranskinetan azaldutako balorazio irizpideen arabera:

Las subvenciones se otorgarán a las empresas que hubieran acreditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y siempre de acuerdo a los siguientes criterios de valoración especificados en los anexos:

– 1. irizpidea, Nazioartekotze estrategia: nazioartekotze estrategiaren kalitatea hartuko da aintzat, zeinetan sartzen baitira dirulaguntza jasoko luketen ekimenak.

– Criterio 1, Estrategia internacionalización. Se tendrá en cuenta la calidad de la estrategia de internacionalización en la cual se enmarcan las iniciativas para las cuales se solicita la subvención.

– 2. irizpidea, Helmuga merkatuak eta herrialdeak: helmuga merkatuetan sartzeko zailtasuna hartuko da aintzat, 2. eranskinaren arabera.

– Criterio 2. Mercados y Países Objetivo: se tendrán en cuenta aspectos la dificultad de entrada de los mercados objetivo según Anexo 2.

– 3. irizpidea, Enpresaren sektorea: 1. eranskinean aipatutako Eusko Jaurlaritzaren Nazioartekotze Plan Estrategikoaren lehentasunezko sektoreekin lerrokatuta dagoen hartuko da aintzat.

– Criterio 3. Sector de la Empresa: se tendrá en cuenta el alineamiento con los sectores prioritarios del Plan Estratégico de Internacionalización del Gobierno Vasco mencionados en el Anexo 1.

– 4. irizpidea, Gizarte erantzukizuna eta iraunkortasuna: aintzat hartuko da enpresak 5. eranskinean aipatutako iraunkortasun, genero berdintasun, euskararen sustapen eta erantzukizun sozial korporatiboaren arloetako ziurtagiriak eta/edo planak izan ditzala.

– Criterio 4. Compromiso Social y Sostenibilidad: se tendrá en cuenta que la empresa disponga de las certificaciones y/o planes en materia de sostenibilidad, igualdad de género, promoción del euskera y responsabilidad social corporativa mencionados en el Anexo 5.

14. artikulua.– Muntak zehaztea.

Artículo 14.– Determinación de las cuantías.

1.– Txostenak erabat osatuta egon ahala emango dira ebazpenak.

1.– Las resoluciones se irán dictando a medida que los expedientes estén totalmente completos.

2.– Oinarri hauetan ezarritako irizpideen arabera baloratuko dira eskaerak, 9. artikuluaren 1. puntuan zehaztutako zenbatekoaren gainean kalkulatuko dira honako ehuneko hauek (onartutako gastuaren % 30 eta, gehienez, 20.000,00 euro eskaera bakoitzeko):

2.– Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta los criterios establecidos en las presentes bases, calculando los siguientes porcentajes sobre el importe indicado en el punto 1 del artículo 9 (30% del gasto aprobado y, como máximo, 20.000,00 euros por solicitud):

– 50 eta 59 puntu arteko balorazioa lortzen duten eskaerei, % 70 esleituko zaie.

– Las solicitudes que obtengan una valoración entre 50 y 59 puntos, se les asignará el 70%.

– 60 eta 69 puntu arteko balorazioa lortzen duten eskaerei, % 80 esleituko zaie.

– Las solicitudes que obtengan una valoración entre 60 y 69 puntos, se les asignará el 80%.

– 70 eta 79 puntu arteko balorazioa lortzen duten eskaerei, % 90 esleituko zaie.

– Las solicitudes que obtengan una valoración entre 70 y 79 puntos, se les asignará el 90%.

– 79 puntutik gorako balorazioa lortzen duten eskaerei, % 100 esleituko zaie.

– Las solicitudes que obtengan una valoración superior a 79 puntos, se les asignará el 100%.

– 50 puntu lortzen ez duten proiektuak kanporatuta geratuko dira.

– Aquellos proyectos que no alcancen 50 puntos quedarán eliminados.

15. artikulua.– Dirulaguntzak emateko ebazpen prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de resolución de concesión de subvenciones.

1.– Eskaerak aztertu eta ebaluatzeko lan materialak Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) izendatutako langile teknikoek egingo dituzte, eta emaitzak txosten teknikoak izango dira. Aipatutako sozietate horrek SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Erakunde Laguntzaile jardungo du, eta honako eginkizun hauek izango ditu:

1.– Los trabajos materiales de estudio y evaluación de las solicitudes serán realizados por personal técnico designado por Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) que los presentarán como informes técnicos. Dicha sociedad actuará como Entidad Colaboradora de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y que tendrá como funciones:

a) Igorritako dokumentazio teknikoa aztertzea.

a) Analizar la documentación técnica remitida.

b) Egindako gastu hautagarriak zuzen bete direla ikuskatzea.

b) Inspeccionar la correcta ejecución de los gastos elegibles realizados.

c) Egindako ikuskatzeen gaineko txostenak egitea.

c) Elaborar informes de las inspecciones realizadas.

d) Gertatu diren gorabeheren berri ematea SPRIri.

d) Comunicar a SPRI, las posibles incidencias que se produzcan.

Dagozkion txosten teknikoek honako hauek jasoko dituzte: Nazioartekotze Estrategiaren balidazioaren eta kalifikazioaren xehetasunak, onartutako gastu hautagarriak eta eskaera bakoitzari dagokion balorazio irizpideen ponderazioa.

Los correspondientes informes técnicos contendrán: el detalle de la validación y calificación de la Estrategia de Internacionalización, los gastos elegibles admitidos y la ponderación de criterios de valoración correspondiente a cada una de las solicitudes.

Edozein kasutan, txostena zuzen ebaluatzeko beharrezko irizten zaion kasuetan, banakako elkarrizketa bat eska dezake Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) proiektuan zerikusia duten erakunde eskatzaileekin.

En todo caso Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) podrá requerir en los casos que se estime necesario para la correcta valoración del expediente, una entrevista individual con las entidades solicitantes implicadas en el proyecto.

2.– Laguntza-eskaeren ebaluazioa eta ebazpena txostena osatuta dagoen unearen arabera egingo da.

2.– La evaluación y resolución de las solicitudes de ayuda se realizará en función del momento en el que el expediente esté completo.

3.– Basque Trade & Investment-en (Nazioartekotzeko Euskal Agentzia) dagozkien txostenetan oinarritutako proposamenen aurrean, SPRIren nazioartekotze zuzendariak ebatziko ditu laguntzak, eskaerak aurkeztu diren ordenaren arabera eta aurrekontu-kreditua dagoen bitartean. Ebazpenak, gutxienez, jarraian zehaztutako edukiak izango ditu:

3.– A la vista de las propuestas soportadas por los correspondientes informes técnicos de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), la Directora de Internacionalización de SPRI resolverá las ayudas conforme al orden de su presentación y mientras se disponga de crédito presupuestario. La resolución contendrá, como mínimo, lo siguiente:

– Lortutako balorazioa.

– Valoración obtenida.

– Diruz lagundutako ekintzak eta horien kostua.

– Actuaciones subvencionadas y coste de las mismas.

– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

– Cuantía de la subvención.

– Justifikazio-faseraino jarraitu beharrezko urratsen zerrenda eta fase horretan aurkeztu beharreko dokumentazioarena.

– Relación de los sucesivos pasos a seguir hasta la finalización de la fase de justificación y la documentación que deberá aportarse en dicha fase.

4.– Ebazpen epea. Ebazpenerako eta jakinarazpenerako sei hilabeteko gehieneko epea ezarri da, dokumentazio osoa aurkeztu den datatik aurrera. Epealdi horretan ebazpenik ez balego, baiespen-ebazpena dela ulertuko da.

4.– Plazo de resolución. Se establece un plazo máximo de resolución y notificación de seis meses desde la fecha de presentación de la documentación completa. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución estimatoria.

5.– Jende orok izan dezan eman diren laguntzen berri, SPRIren web-orrian eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

5.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el Boletín Oficial del País Vasco.

16. artikulua.– Laguntzaren abonua eta justifikazioa.

Artículo 16.– Abono y justificación de la ayuda.

1.– Dirulaguntzaren abonua ordainketa bitan egingo da, jarraian zehaztuko den eran:

1.– El abono de la subvención se realizará mediante dos pagos de la siguiente manera:

– Dirulaguntzaren % 25, emandako laguntza onartua izan ostean edo, kasuaren arabera, oinarri hauetako 18. artikuluan zehaztutako hamabost eguneko epea igaro ostean.

– 25% de la subvención, tras la aceptación de la ayuda concedida o, en su caso, transcurrido el plazo de quince días fijado en el artículo 18 de estas bases.

– Gainerako % 75aren likidazioa, lagundu diren ekintzak burutzean egindako gastuak zuritu ostean.

– Liquidación del 75% restante, tras la justificación de los gastos incurridos en la realización de las acciones apoyadas.

2.– Diru-zuriketarako dokumentazioa bide telematikoz aurkeztu beharko da, enpresa onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta, 2020ko urtarrilaren 1a eta otsailaren 28ko 12:00ak bitartean, eta honako hau izango da:

2.– La documentación justificativa deberá presentarse por vía telemática con la firma del representante legal de la empresa beneficiaria, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2020 a las 12:00 horas, y será la siguiente:

– Jarduera bakoitzaren gastuen eta zenbatekoen zerrenda sailkatua.

– Relación clasificada de los gastos de cada actividad e importes.

– Gastu hautagarrien fakturak, kostuen banatzearekin, jaulkipen-datarekin eta hornitzailearen identifikazioarekin, baita abonu dokumentuak ere, zenbatekoa eta ordainketa-data barne.

– Facturas de los gastos elegibles con el desglose de costes, la fecha de emisión e identificación del proveedor, así como los documentos de abono, con su importe y fecha de pago.

– Dirulaguntzaz finantzatuak izan eta egin diren jarduerak burutu izanaren justifikazio-memoria.

– Memoria justificativa del cumplimiento de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención.

Egindako bidaien justifikazioaren kasuan, beharrezkoa izango da garraio-txartelak edo alojamendu fakturak aurkeztea, bidaiaren egiaztagiriak baitira, baita bileren aktak ere, eta horietan enpresaren bezero potentzialen kontaktu-datuak agertu behar dira, gutxienez.

En el caso de justificación de los viajes realizados, será necesario presentar los billetes de transporte o facturas de alojamiento como comprobante del desplazamiento, así como las actas de las reuniones donde se indiquen al menos los datos de contacto de los posibles clientes de la empresa.

17. artikulua.– Laguntza eta/edo Likidazio eskaeren zuzenketa.

Artículo 17.– Subsanación de las Solicitudes de Ayuda y/o Liquidación.

1.– Laguntza eta/edo Likidazio eskaera osorik beteta etorriko ez balitz edo exijitu den gainerako dokumentazioa faltako balitz, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak eskaera helaraziko dio erakundearen legezko ordezkariari, 10 laneguneko gehieneko epean, falta zuzen dezan edo manuzko dokumentuak aurkez ditzan.

1.– En el caso de que la solicitud de Ayuda y/o de Liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.– Epe hori igarota, erakunde onuradunak falta zena zuzendu ez badu, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak txostena ebatzi dezake, eta ebazpen horren berri emango dio erakunde eskatzaileari.

2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido la entidad beneficiaria a la subsanación, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá proceder a la resolución del expediente, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.

18. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Onuradunen betebeharrak dira, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 14. artikuluan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan zehaztutakoak, zeinek onartu baitzuen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, eta bereziki:

Son obligaciones de los beneficiarios, las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y las previstas en el Decreto Legislativo 1/91997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en particular:

1.– Emandako laguntza onartzea. Zentzu horretan, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso den datatik aurrera hamabost eguneko epealdian, erakunde onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten ez badio laguntza horri, onartua izan dela ulertuko da.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Eman den laguntza, eskatua izan den jarduera-plana gauzatzeko erabiltzea.

2.– Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de actuación para el cual ha sido concedida.

3.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak egoki irizten dion dokumentazio gehigarria eska dezakeela onartzea, bata SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak izendatutako langileek, edozein unetan, onuradunaren edozein instalaziotan, beharrezko eta egoki irizten dien beste konprobazio eta egiaztapen egin ahal izatea ere, emandako laguntza jaso duen proiektua burutu dela eta exijitutako eskakizunak bete direla egiaztatzeko helburuz.

3.– Aceptar que SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

4.– Fakturak bere osotasunean gordetzea eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskura izatea bost urteko epealdian, gastu hautagarriak egin diren unetik aurrera kontatzen hasita.

4.– Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y de la Administración General de la Comunicad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

5.– Laguntzen erabilera fiskalizatzeko dituzten eginkizunak egikaritzean eskatu duten informazioa helaraztea Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo eskudunak diren beste kontrol erakunde nazional nahiz komunitario batzuei.

5.– Facilitar a la oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al tribunal Vasco de Cuentas Publicas, u otros organismos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

6.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari berehala jakinaraztea hemen araututako laguntzen helburu bererako edo antzekorako beste edozein administraziori eskatu zaizkion dirulaguntzak edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batek emandako dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak.

6.– Comunicar inmediatamente a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o entidad pública o privada.

7.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari jakinaraztea, laguntza emateko aintzat hartu den edozein egoeratan aldaketarik gertatu bada.

7.– Comunicar a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

8.– Programa honen bitartez eman den dirulaguntzaren jatorriari publizitate egokia ematea.

8.– Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente Programa.

9.– Lengoaiaren eta irudien erabilera ez-sexista bermatzea, diruz lagundutako proiektua burutzen den bitartean sortzen diren dokumentuetan eta euskarrietan.

9.– Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Enpresa onuradunak Programa honetan ezarritako eskakizunen bat edo aplikagarria den arauren bat beteko ez balu, edo, kasuaren arabera, laguntza emateko ebazpenean ezartzen den baldintzaren bat beteko ez balu, laguntza jasotzeko eskubidea galduko du, eta SPRIri itzuli beharko lioke une horretara arte jaso duen laguntzaren zenbatekoa, gehi dagozkion legezko interesak. Beharrezkoa balitz, itzulketa lortzeko dagokion legezko ekintzak egikarituko lirateke.

1.– En los supuestos en que la empresa beneficiaria incumpliera alguno de los requisitos establecidos en el presente Programa y demás normas que son de aplicación, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la ayuda, perderán el derecho a la misma, con obligación de reintegrar a SPRI el montante de la ayuda que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir el reintegro.

2.– Ez-betetze arrazoien artean, onartutako aurrekontuaren gaineko % 25etik gorako desbideraketak lirateke, salbu eta SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren iritziz salbuespen hori nahiko justifikatua izan, desbideraketa horri buruzko txosten tekniko baten bitartez.

2.– Entre las causas de incumplimiento estarán las desviaciones superiores al 25% sobre el presupuesto aprobado, salvo que a juicio de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial se justifique suficientemente la excepcionalidad, a través de un informe técnico dicha desviación.

3.– Bereziki, erakundeak laguntza exijitzeko eskubidea galduko du edo, kasuaren arabera, jaso dituen kopuruak itzuli beharko ditu honako kasu hauetan:

3.– En particular, la entidad perderá el derecho a exigir la ayuda o, en su caso, deberá proceder al reintegro de las cantidades ya percibidas en los siguientes casos:

a) Laguntza lortuko balu Programa honetan ezarritako baldintzak eta eskakizunak bete gabe, edo laguntza eman denean ezarritakoak bete gabe.

a) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

b) Programa honetan edo laguntza eman denean ezarritako kontrol neurriei uko egitea edo eragoztea.

b) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

c) Gastu hautagarriak dagokien epean ez justifikatzea edo Programa honetan edo laguntza ebatzi denean exijitutako eskakizunak ez-betetzea.

c) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de la misma.

d) Diruz lagundutako jarduera burutzeko epeak gainditzea, aldaketa-baimenik edo luzapenik lortu ez bada.

d) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización de la actividad subvencionada, siempre que no medie autorización de modificación o prorroga.

e) Proiektutik egin den beste edozein desbideraketa edo laguntza eman deneko ebazpenean xedatu den beste edozein betebehar ez betetzea.

e) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

4.– Erakunde onuradunak Agindu honetan, Dirulaguntzen Orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan, eta hurrengoetan, eta aplikagarriak diren gainerako arauetan, ezarritako baldintzaren bat beteko ez balu, baita, bere kasuan, emakida-ebazpenean ezarritako baldintzak beteko ez balitu ere, organo eskudunak ez-betetze-txostena egingo du, txosten horretan interesatuak ere bere ekarpena egiteko aukera izango du, eta gero, administrazio-ebazpenaren bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidearen galera deklaratuko du eta, kasuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, bi hilabeteko epean, jasotako dirulaguntzen printzipala itzultzeko betebeharra, baita dagozkion berandutze-interesak ere, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4.1 artikuluan ezarritako terminoen arabera. Aipatu zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

4.– En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, así como si incumpliera las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 4.1 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

5.– Programaren bidez laguntza jaso duen jardueraren kostutik gorako laguntza zatia ere itzuli beharko da, beste laguntza batzuen metaketa dela eta 9. eta 10. artikuluetan araututako gainfinantzaketa gertatu bada, laguntza kobratu eta gero. Balizko honetan itzuli beharreko kopurua, gertaera hori aitortu edo itzulketa erabakitzen duen ebazpenean zehaztuko da.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas regulada en los artículos 9 y 10, en momento posterior al cobro de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho u acuerde el reintegro.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aurreko deialdi batean ezarritakoaren arabera izapidetzen ari diren txostenak, hartan xedatutakoaren arabera eraentzen jarraituko dute, behin betiko amaitu arte.

Los expedientes que se encuentren en tramitación conforme a lo establecido en una convocatoria anterior, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en la misma hasta su conclusión definitiva.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri haiei buruz hartutako erabakiek izaera administratiboa dute eta jurisdikzio eskuduna administrazioarekiko auziei dagokiena da.

Las decisiones de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta datuen babesari buruzko gainerako arauetan ezarritakoaren arabera, eskatu den dirulaguntzen txostena kudeatzeko dira lortzen diren datu pertsonalak, eta datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa SPRIren helburua betetzeko interes legitimoa da, bere sortze-legea eta garapen araudiari jarraiki.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, el interés legítimo para el cumplimiento de la finalidad de SPRI acorde a su ley de creación y normativa de desarrollo.

Aipatutako informazio hori enpresa laguntzaileei helarazi dakieke, eta arlo horretan eskuduna den Administrazio Publikoari eta SPRI Taldeko enpresei ere bai (ikusi www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Interesdun guztiek datuen babeserako araudiak ematen dizkien eskubideak baliatu ahal izango dituzte SPRIren aurrean, horretarako idatziz zuzenduko zaizkio SPRIri, honako helbide honen bidez lopd@spri.eus

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus

SPRIn Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatzeko, https://www.spri.eus/pribatutasun-politika/ webgunean dagoen Pribatutasun Politikara jo dezakezue.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/es/politica-de-privacidad

Datuen babesa eskatu behar izanez gero, kontrol-agintea Datuen Babeserako Espainiako Agentzia dela jakinarazten da.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común