Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

75. zk., 2019ko apirilaren 17a, asteazkena

N.º 75, miércoles 17 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
1959
1959

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 5ekoa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, euskara eta euskal kulturako bost irakurle hautatzeko deialdia irekitzeko dena.

RESOLUCIÓN del 5 de abril de 2019, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, para la convocatoria de la selección de cinco lectores o lectoras de lengua y cultura vasca.

Etxepare Euskal Institutua (aurrerantzean EEI) Sortzeko eta Arautzeko 3/2007 Legearen 3.b) artikuluak helburu hau xedatzen du aipatutako Institutuarentzat: «Euskal Kultura bere hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi adierazpen, euskarri, bide eta adierazmoldetan kanpoan ezagutarazten eta hedatzen laguntzea, bereziki euskaraz sortutako kultura-eskaintza sustatuz eta hedatuz».

La Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare (en adelante IVE) dispone en su apartado 3.b) que dicho Instituto tiene como fin: «Contribuir a dar a conocer y difundir en el exterior la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión, promoviendo en especial la cultura creada en euskera».

Etxepare Euskal Institutuaren antolaketa- eta jarduera-araudia onartzen duen maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuaren 19. artikuluak xedatzen du Institutuaren helburuen artean dagoela munduan zeharreko unibertsitateetan eta beste zentro batzuetan euskararen presentzia, azterketa eta ikasketak sustatzea, batik bat unibertsitateetan irakurletzak ezartzea bultzatuz.

El artículo 19 del Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Vasco Etxepare, dispone como fin del mismo el de promover la presencia, el estudio y el aprendizaje del euskera en las universidades y otros centros, apoyando especialmente el establecimiento de lectorados en las universidades.

Ondorioz, Etxepare Euskal Institutuak erabaki du Berlingo Freie Unibertsitateko (Alemania), Frankfurteko Goethe Unibertsitateko (Alemania); Corkeko Unibertsitateko (Irlanda), Poznango Adam Mickiewicz Unibertsitateko (Polonia) eta Tokioko TUFS Unibertsitateko (Japonia) irakurlea hautatzeko lehiaketa publikoaren deialdia egitea.

Consecuentemente, el Instituto Vasco Etxepare ha decido oportuno proceder a la convocatoria de un concurso público para la selección de lector/a de lengua y cultura vasca para las universidades: Universidad Freie de Berlin (Alemania), Universidad Goethe de Frankfurt (Alemania), Universidad de Cork (Irlanda), Adam Mickiewicz Poznán (Polonia) y la Universidad TUFS de Tokio (Japón).

Hori dela eta,

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Deialdiaren helburua.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Deialdi honen helburua da euskara eta euskal kulturako irakurlea hautatzea, unibertsitate hauetan aritzeko:

Es objeto de la presente convocatoria seleccionar lector o lectora de lengua y cultura vasca para las siguientes universidades:

– Irakurle bat Alemaniako Berlingo Freie Unibertsitaterako.

– Un lector para la Universidad Freie de Berlin, en Alemania.

– Irakurle bat Alemaniako Frankfurteko Goethe Unibertsitaterako.

– Un lector para la Universidad Goethe de Frankfurt, en Alemania.

– Irakurle bat Irlandako Corkeko Unibertsitaterako.

– Un lector para las Universidad de Cork, en Irlanda.

– Irakurle bat Poloniako Poznango Adam Mickiewicz Unibertsitaterako.

– Un lector para la Universidad Adam Mickiewicz de Poznán, en Polonia.

– Irakurle bat Japoniako Tokioko TUFS Unibertsitaterako.

– Un lector para la Universidad TUFS de Tokio, en Japón.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdi honetan ikasturte bakoitzean bideratutako guztizkoa:

El importe global destinado a esta convocatoria por curso académico asciende a:

– Berlingo Freie Unibertsitaterako: hogeita sei mila eta ehun (26.100) euro ikasturteko.

– Veintiséis mil cien (26.100) euros por curso para la Universidad Freie de Berlin.

– Frankfurteko Unibertsitaterako: hogeita hamabost mila laurehun eta berrogeita hamabost euro ikasturteko (35.455).

– Treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco (35.455) euros por curso para la Universidad Goethe de Frankfurt.

– Corkeko Unibertsitaterako: hamasei mila (16.000) euro ikasturteko.

– Dieciséis mil (16.000) euros por curso para la Universidad de Cork.

– Poznango Unibertsitaterako: hogeita sei mila (26.000) euro ikasturteko.

– Veintiséis mil (26.000) euros por curso para la Univeridad de Poznán.

– Tokioko Unibertsitaterako: sei mila eta laurehun (6.400) euro.

– Seis mil cuatrocientos (6.400) euros por curso para la Universidad TUFS de Tokio.

Aurreko baliabide ekonomiko guztiak irakurletzak mantentzeko gastuak finantzatzeko erabiliko dira. Bideratutako zenbateko hori ez da bat etorriko, zehatz-mehatz, irakurlearen soldatarekin. Kontuan hartu behar da irakurletza kokatuta dagoen herrialdeko araudiarekin bat zergak eta bestelako kenkari eta atxikipenak daudela.

La finalidad de todos los recursos económicos anteriores será la de contribuir a la financiación de los gastos de mantenimiento del lectorado. Dicha cantidad no se corresponderá exactamente al sueldo del lector. Hay que tener en cuenta la existencia de impuestos, deducciones y retenciones que se deben a la legislación vigente en el país de la universidad de destino.

Transakzio guztietan dibisa patroia euroa izango da, Tokioko Unibertsitatearen kasuan ezik, kasu horretan yena izango da. Euroak beste dibisekiko dituen aldaketek ez dute eraginik izango Etxeparek egindako ordainketaren kopuru ekonomikoan.

En todas las transacciones el patrón de la divisa será el euro, a excepción de la Universidad TUFS de Tokio, en donde será el yen. Las fluctuaciones que tenga el euro respecto a las demás monedas no afectará a la cuantía de la contribución a realizar por el Instituto Vasco Etxepare.

3. artikulua.– Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos de las personas aspirantes.

Deialdi honetan parte hartu ahal izateko baldintza hauek bete beharko dira:

Son requisitos para poder acceder a la siguiente convocatoria:

Berlingo Freie Unibertsitatetarako:

Para la Universidad Freie de Berlin:

Unibertsitateko graduko titulua izatea (edo lizentzia) eta 3 HE edo baliokidea izatea eta Ingeleseko B2 maila egiaztatua izatea eta Alemaneko A2 maila egiaztatua izatea. Euskal Filologia, Euskal Ikasketak edo Itzulpengintza eta Interpretaziokoak (A Hizkuntza: euskara) dituztenak lehenetsiko dira; baita euskararen 4 HE egiaztatuta izatea ere; 10. Artikuluko hautapen-irizpideen arabera.

Estar en posesión de un título de grado universitario (o licenciatura), estar en posesión del PL3 o título equivalente y tener acreditado el nivel B2 de inglés y tener acreditado el nivel A2 de alemán. Se priorizarán las titulaciones en Filología Vasca, en Estudios Vascos, o en Traducción e Interpretación (Lengua A: euskera), así como la acreditación del PL4 de euskera; todo ello según los criterios de selección del artículo 10.

Frankfurteko Goethe Unibertsitaterako:

Para la Universidad Goethe de Frankfurt:

Unibertsitateko graduko titulua izatea (edo lizentzia) eta 3 HE edo baliokidea izatea eta Alemaneko C1 maila egiaztatua izatea. Euskal Filologia, Euskal Ikasketak edo Itzulpengintza eta Interpretaziokoak (A Hizkuntza: euskara) dituztenak lehenetsiko dira; baita euskararen 4. HE egiaztatuta izatea ere; 10. Artikuluko hautapen-irizpideen arabera.

Estar en posesión de un título de grado universitario (o licenciatura), estar en posesión del PL3 o título equivalente y tener acreditado el nivel C1 de alemán. Se priorizarán las titulaciones en Filología Vasca, en Estudios Vascos, o en Traducción e Interpretación (Lengua A: euskera), así como la acreditación del PL4 de euskera; todo ello según los criterios de selección del artículo 10.

Corkeko Unibertsitaterako:

Para la Universidad de Cork:

Unibertsitateko graduko titulua izatea (edo lizentzia) eta 3 HE edo baliokidea izatea eta gutxienez Ingeleseko C1 maila egiaztatua edo baliokidea izatea. Corkeko Unibertsitateko ordezkariek kasu guztietan hautagaiak elkarrizketatu ditzakete maila hori duten ala ez frogatzeko, behin Etxepare Institutuak hautagaien proposamena egin ondoren. Euskal Filologia, Euskal Ikasketak edo Itzulpengintza eta Interpretaziokoak (A Hizkuntza: euskara) dituztenak lehenetsiko dira; baita euskararen 4. HE egiaztatuta izatea ere; 10. Artikuluko hautapen-irizpideen arabera.

Estar en posesión de un título de grado universitario (o licenciatura) y estar en posesión del PL3 o título equivalente y tener acreditado el nivel C1 de inglés o tener un nivel equivalente. Los representantes de la Universidad de Cork podrían entrevistar a los candidatos a fin de certificar su nivel de inglés, una vez el Instituto Vasco Etxepare haya propuesto a los candidatos. Se priorizarán las titulaciones en Filología Vasca, en Estudios Vascos, o en Traducción e Interpretación (Lengua A: euskera), así como la acreditación del PL4 de euskera; todo ello según los criterios de selección del artículo 10.

Poznango Unibertsitaterako:

Para la Universidad Adam Mickiewicz de Poznán:

Unibertsitateko graduko titulua izatea (edo lizentzia) eta 4 HE edo baliokidea izatea. Euskal Filologia, Euskal Ikasketak edo Itzulpengintza eta Interpretaziokoak (A Hizkuntza: euskara) dituztenak lehenetsiko dira; 10. Artikuluko hautapen-irizpideen arabera.

Estar en posesión de un título de grado universitario (o licenciatura), estar en posesión del PL4 o título equivalente. Se priorizarán las titulaciones en Filología Vasca, en Estudios Vascos, o en Traducción e Interpretación (Lengua A: euskera), así como la acreditación del PL4 de euskera; todo ello según los criterios de selección del artículo 10.

Tokioko TUFS Unibertsitaterako:

Para la Universidad TUFS de Tokio:

Unibertsitateko graduko titulua izatea (edo lizentzia) eta 3 HE edo baliokidea izatea eta gutxienez Ingeleseko C1 maila egiaztatua izatea edo Japonierako maila altua titulu ofizial bidez egiaztatua izatea. Japonierako maila altuko egiaztagiririk ez dutenen kasuan maila hori duten ala ez frogatzeko Unibertsitateak froga bat egin ahal izango die hautagaiei, behin Etxepare Euskal Institutuak hautagaien proposamena egin ondoren. Euskal Filologia, Euskal Ikasketak edo Itzulpengintza eta Interpretaziokoak (A Hizkuntza: euskara) dituztenak lehenetsiko dira; baita euskararen 4. HE egiaztatuta izatea ere; 10. Artikuluko hautapen-irizpideen arabera. Bereziki baloratuko da Master edo doktorego titulua izatea eta gutxienez hiru artikulu akademiko argitaratuak izatea, edozein hizkuntzetan. Bereziki baloratuko da baita ere Japoniako unibertsitateetan irakasle bezala lan egindako esperientzia.

Estar en posesión de un título de grado universitario (o licenciatura), estar en posesión del PL3 o título equivalente y tener el nivel C1 acreditado en inglés o nivel alto de japonés, acreditado por título oficial. En el caso de que el nivel de japonés no esté acreditado, la Universidad podría realizar una prueba a los candidatos, una vez el Instituto Vasco Etxepare haya propuesto a los candidatos. Se priorizarán las titulaciones en Filología Vasca, en Estudios Vascos, o en Traducción e Interpretación (Lengua A: euskera), así como la acreditación del PL4 de euskera; todo ello según los criterios de selección del artículo 10. Se valorará especialmente tener un título de doctorado o de master y el haber publicado un mínimo de tres artículos académicos en cualquier lengua. Así mismo se valorará la experiencia docente en las universidades japonesas.

4. artikulua.– Bete behar diren baldintza zehatzak helburuko unibertsitatearen arabera.

Artículo 4.– Requisitos específicos exigidos en la universidad de destino:

1.– Berlingo Freie Unibertsitaterako:

1.– Para la Universidad Freie de Berlin:

Eskola orduak: irakurleak asteko 19,25 eskola orduko lan karga izango du.

Horas lectivas: el lector tendrá una carga de trabajo de 19,25 horas lectivas semanales.

2.– Frankfurteko Goethe Unibertsitaterako:

2.– Para la Universidad Goethe de Frankfurt:

Eskola orduak: irakurleak asteko 8 eskola orduko lan karga izango du.

Horas lectivas: el lector tendrá una carga de trabajo de 8 horas lectivas semanales.

3.– Corkeko Unibertsitaterako:

3.– Para la Universidad de Cork:

Eskola orduak: irakurleak asteko 8 eskola orduko lan karga izango du.

Horas lectivas: una carga de trabajo de 8 horas lectivas semanales.

4.– Poznango Adam Mickiewicz Unibertsitaterako:

4.– Para la Universidad Adam Mickiewicz de Poznán:

Eskola orduak: irakurleak 360 eskola orduko lan karga izango du ikasturte osoan.

Horas lectivas: el lector tendrá una carga de trabajo de un total de 360 horas lectivas por curso.

5.– Tokioko TUFS Unibertsitaterako:

5.– Para la Universidad TUFS de Tokio:

Eskola orduak: irakurleak 120 eskola orduko lan karga izango du ikasturte osoan.

Horas lectivas: el lector tendrá una carga de trabajo de un total de 120 horas lectivas por curso.

Bisatua: Japonian lan egiteko eskubidea onartzen duen bisatua indarrean izatea ikasturtearen hasera baino lehen.

Visado: con anterioridad al comienzo del curso, tener en vigor el visado que otorga el derecho a trabajar en Japón.

5. artikulua.– Egonaldiaren baldintzak helburuko unibertsitatean.

Artículo 5.– Condiciones de la estancia en la universidad de destino.

Hautatuak deialdi honen helburu diren tokian tokiko unibertsitateei atxikiko zaizkie, 4. artikuluan agertzen diren baldintzen arabera. Tokian tokiko unibertsitatearen herrialdean indarrean dagoen legediaren araberako kontratua sinatuko dute eta unibertsitate kontratugilearen klausula zehatzak bete beharko dituzte, bereziki kontratuak irauten duen bitartean aplikagarri zaien ordainsarien eta zergen erregimenari dagokionez.

La persona seleccionada será adscrita, de acuerdo con las condiciones que figuran en el artículo 4, a la universidad de destino objeto de esta convocatoria, con la que suscribirá el contrato que determine la legislación vigente del país en el cual se encuentre la universidad de destino y quedará sometida a las cláusulas específicas determinadas por la universidad contratante, en particular en cuanto al régimen de retribuciones y régimen tributario que les sea de aplicación durante la vigencia del contrato.

Euskara eta euskal kulturako irakurle izateak ez dakar inolako lan- edo administrazio-harremanik Etxepare Euskal Institutuarekin eta, ondorioz, Institutu honek ez du bere gain hartuko irakurleak helburuko unibertsitatearekin duen kontratu-harremanetik edo bere ekintzetatik eratorritako erantzukizunik, bereziki bere funtzioak betetzean sor daitezkeen kalteengatik.

La condición de lector o lectora de lengua y cultura vasca no implica ningún tipo de vinculación ni laboral ni administrativa con el Instituto Vasco Etxepare y, en consecuencia, este Instituto no asume ninguna responsabilidad derivada de la relación contractual del lector o de la lectora con la universidad de adscripción ni derivada de su actuación, especialmente por los daños y perjuicios que puedan sobrevenir durante el desarrollo de sus funciones.

Etxepare Euskal Institutuak bere gain hartuko ditu tokian tokiko unibertsitatera lehenengo joan-etorriaren gastuak, irakurlea bere lanpostuan hasten dela bermatzeko.

El Instituto Vasco Etxepare únicamente se hará cargo de los gastos del primer viaje de ida y vuelta a la Universidad de destino, para garantizar la incorporación efectiva del lector o de la lectora.

6. artikulua.– Irakurle izateak Etxepare Euskal Institutuarekiko honako konpromisoak onartzea ekarriko du eta honako eskubideak izatea:

Artículo 6.– La aceptación de la condición de lector o lectora implica la aceptación de los siguientes compromisos y tener los siguientes derechos respecto al Instituto Vasco Etxepare:

– Onartze-agiria sinatzea.

– Firma del documento de aceptación.

– Emandako ordutegia betetzea.

– Cumplir con el horario asignado.

– Euskara eta euskal kulturaren programa didaktikoa egitea (ikasturte hasierako fitxa) ikasturtearen hasieran. Programa hori Etxepare Euskal Institutura bidali beharko da.

– Elaborar un programa didáctico de lengua y cultura vasca al inicio del curso académico (ficha inicial del curso), que deberá ser enviado al Instituto Vasco Etxepare.

– Ikasleen ebaluazioa egitea eta ikastaroa kudeatzea, bai eta ekintza akademikoak antolatzea ere (hitzaldiak, literatura jardunaldiak...) euskara ikertzeko eta euskal kultura sustatzeko asmoz.

– Llevar a cabo la evaluación del alumnado y la administración del curso, así como organizar actividades académicas (conferencias, jornadas de literatura...), con el fin de desarrollar el estudio del euskera y la promoción de la cultura vasca.

– Tokian tokiko irakasleak eta ikertzaileak euskara, euskal kultura eta antzeko gaiekin zerikusia duen guztian lagundu eta orientatzea.

– Auxiliar y orientar al personal docente e investigador local sobre cuestiones relativas a la enseñanza de la lengua y la cultura vasca y materias afines.

– Behean zehazturiko datarako helburuko unibertsitatera bertaratzea, klaseak ematen hasteko. Klaseak ematea ikasturte amaiera arte, hala badagokio luzatzeko aukerarekin. Kontratuaren luzapena urtez urte egingo zaio irakurleari, betiere urteroko berritzea, Unibertsitateak egindako aldeko txostenera baldintzatuta dagoelarik. Berlingo Unibertsitateari dagokionez, irakurlea gehienez ere 2. Ikasturtea osatu arte izango da irakurle postuan. Beste unibertsitateei dagokionez, hautatutako pertsona (irakurlea) gehienez ere 4. ikasturtea osatu arte izango da irakurle postuan. Salbuespen gisa, eta betiere Etxepare Euskal Institutuak eta unibertsitateak euskal ikasketen sendotze estrategiarako egokitzat adostutako irizpide eta prozeduraz, aztertu ahal izango da behin-behinekoa izango den luzatzeko aukera. Luzapen horren gehienezko epea urtebetekoa izango da edo unibertsitatearekin euskal ikasketen indartzeko estrategiarako adostutako trantsizio epea.

– Presentarse en la fecha abajo mencionada a la universidad de destino, para comenzar a impartir clases. Prestar servicios en ella hasta la finalización del curso con opción a la prórroga en su caso. En todo caso, dicha prórroga está sujeta al informe favorable por parte de la universidad de destino. En la Universidad de Berlín, el lector podrá permanecer en su puesto como máximo hasta completar el 2. Curso académico. En el resto de universidades, la persona seleccionada (lector) podrá permanecer en su puesto como máximo hasta completar el 4. Curso académico. Como excepción, se podrá estudiar una prórroga provisional para el lector, en todo caso siguiendo los criterios y el procedimiento para la consolidación de los estudios vascos acordadas por el Instituto Vasco Etxepare y la universidad. La mencionada prórroga tendrá un plazo máximo de un año o la duración acordada con la universidad para la consolidación de los estudios vascos.

Bertaratze datak:

Fecha de presentación:

– Berlingo Freie Unibertsitatera bertaratzea 2019ko urriaren 14a baino lehen.

– Presentarse en la Universidad Freie de Berlin con anterioridad al 14 de octubre del 2019.

– Frankfurteko Goethe Unibertsitatera bertaratzea 2019ko urriaren 1a baino lehen.

– Presentarse en la Universidad Goethe de Frankfurt con anterioridad al 1 de octubre del 2019.

– Corkeko Unibertsitatera bertaratzea 2019ko irailaren 12a baino lehen.

– Presentarse en la Universidad de Cork con anterioridad al 12 de septiembre del 2019.

– Poznango Adam MickiewiczUnibertsitatera bertaratzea 2019ko irailaren 23a baino lehen, urriaren 1ean klaseak ematen hasteko.

– Presentarse en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznán con anterioridad al 23 de septiembre del 2019, para comenzar a impartir clases el 1 de octubre del 2019.

– Tokioko Unibertsitatera bertaratzea 2020ko apirilaren 1a baino lehen.

– Presentarse en la Universidad TUFS de Tokio con anterioridad al 1 de abril del 2020.

– 2019-2020 ikasturtea amaitutakoan Berlingo Freie Unibertsitate, Frankfurteko Goethe Unibertsitate, Corkeko Unibertsitate eta Poznango Adam Mickiewicz Unibertsitateen kasuan, eta Tokioko Unibertsitateari dagokionez 2020 ikasturtea amaitutakoan, zerbitzuak ematen dituen departamenduaren oniritzia duen irakasle-memoria bat idaztea. Memoria hori Etxepare Euskal Institutura bidali beharko da, azken honek hitzarmena eta irakurlearen lana behar bezala doan ebaluatzeko.

– En las Universidades Freie de Berlin, Goethe de Frankfurt, Cork y Adam Mickiewicz de Poznán, al final del curso 2019-2020, y en el caso de la Universidad TUFS de Tokio, al final del curso 2020, el lector debe redactar una memoria anual con el visto bueno del departamento del lector o de la lectora. La memoria anual se debe remitir al Instituto Vasco Etxepare para que supervise el correcto cumplimiento del convenio y para evaluar la labor del lector o de la lectora.

– Goian aipatutako konpromisoak ez betetzeak irakurleak ez jarraitzea ekar dezake.

– El incumplimiento de los compromisos arriba mencionados podrá dar lugar a la no continuidad del lector o de la lectora.

– Irakurleak konpromisoa hartzen du, baita ere, Etxepare Euskal Institutuak antolatzen dituen prestakuntza ikastaroetan parte hartzeko, bereziki euskara atzerriko hizkuntza gisa irakasteko ikastaroan.

– El lector se compromete asimismo a acudir a los cursos de formación para lectores que organice el Instituto Vasco Etxepare. En particular, el curso de enseñanza del euskera como lengua extranjera.

– Irakurleak egindako irakasle-lana ziurtatzen duen egiaztagiri akademikoa jasotzeko eskubidea izango du, bertan ordu guztiak, irakasgaiak, ikastaroak... zehaztuta.

– El lector o la lectora tendrán derecho a recibir un certificado que garantice el trabajo docente llevado a cabo, en el que constarán las horas impartidas, las asignaturas, los cursos, etc.

7. artikulua.– Irakurletzei dagozkien zenbatekoak ordaintzea.

Artículo 7.– Pago de la dotación económica correspondiente al lectorado.

Etxepare Euskal Institutuak egingo dizkio tokian tokiko unibertsitateari irakurletzak mantentzetik eratorritako gastuen finantzaketarako zenbatekoen ordainketak.

El pago de las aportaciones económicas correspondientes para la financiación de los gastos derivados del mantenimiento del lectorado se tramitará por el Instituto Vasco Etxepare a las universidades de destino.

Tokian tokiko unibertsitateari dagokio Etxepare Euskal Institutuak egindako diru ekarpenak justifikatzea.

Corresponde a las universidades de destino la justificación del destino de las aportaciones realizadas por el Instituto Vasco Etxepare.

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko lekua eta epea.

Artículo 8.– Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.– Eskabidea (I. eranskina) behar bezala beteta, dagokion dokumentazioarekin batera, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari aurkeztu beharko zaio, Etxepare Euskal Institutuaren bulegoan (Andre Zigarrogileak plaza 1, Tabakalera eraikina 3. solairua, 20012 Donostia), goizeko 08:30etik 14:00etara, edo Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

1.– La solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentada, junto con la documentación requerida deberá dirigirse a la Directora del Instituto Vasco Etxepare y entregarse directamente en las oficinas del Instituto Vasco Etxepare (Edificio Tabakalera, Plaza de las Cigarreras 1, 3.ª planta, 20012 Donostia-San Sebastián), en horario de 8:30 a 14:00, o en las oficinas ZUZENEAN del Gobierno Vasco. Asimismo, podrá presentarse por cualquier medio dispuesto o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabideekin batera, hautagaiek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

2.– Las personas candidatas deberán acompañar sus solicitudes de los siguientes documentos:

– Pasaportearen fotokopia (edo bestela NANarena edo AIZerena).

– Fotocopia del pasaporte (o, en su defecto, DNI o NIE).

– II. eranskina, behar bezala beteta.

– Anexo II, debidamente cumplimentado.

– Proiektu pedagogikoa, euskarako eta euskal kulturako programazioek osatua. Euskarako lehen mailetan irakasteko programazio laburra aurkeztu beharko da, helburuak, edukiak, metodologia, baliabideak eta eskoletarako erabiliko den bibliografia adieraziz. Euskal Kulturako gai ezberdinei (musika, zinema, antzerkia, eskultura...) buruzko programazio laburra ere aurkeztu beharko da, helburuak, edukiak, metodologia, baliabideak eta eskoletarako erabiliko den bibliografia adieraziz. Proiektu pedagogiko guztiaren luzera gehienez ere 9000 karakterekoa (zuriuneak barne) izango da. Proiektu pedagogikoa euskaraz idatzia egongo da.

– Proyecto pedagógico, formado por las programaciones de lengua y cultura vasca. Habrá que presentar una programación reducida para la enseñanza de los primeros niveles de euskera, señalando los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos, mencionando la bibliografía que se utilizará para las clases. También habrá que presentar una programación reducida sobre los distintos temas de la cultura vasca (literatura, cine, teatro, escultura...), señalando los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos, mencionando la bibliografía que se utilizará para las clases. La extensión total máxima de todo el proyecto no podrá superar los 9000 caracteres (incluidos los espacios en blanco). El proyecto pedagógico debe estar redactado en euskara.

Hautagaiek aipatzen dituzten meritu guztiak (hizkuntzak, emandako ikastaroak, jasotako formazioa...) ziurtagirien bidez frogagarriak izan beharko dira. Horretarako, hautagaiek agiri guztien fotokopiak aurkeztu beharko dituzte eskaera egitean. Bestalde, aukeratutako hautagaiak notarioak konpultsatutako fotokopiak edo aurkeztutako fotokopien jatorrizko agiriak aurkeztu beharko ditu Etxepare Euskal Institutuak eskatutakoan, horrela Etxepare Euskal Institutuan agiri horiek egiaztatu ahal izango dira. Hala egin ezean, deialditik kanpo geratuko da dagokion hautagaia.

Las personas candidatas deberán acreditar todos los méritos señalados en su solicitud (idiomas, cursos impartidos, formación recibida...) en el momento de la presentación de la solicitud mediante fotocopias de todos los documentos. Además, la persona seleccionada deberá presentar los documentos originales o las fotocopias compulsadas ante notario de los mismos a petición del Instituto Vasco Etxepare, de este modo el Instituto Vasco Etxepare podrá verificar dichos documentos. De no ser así, el/la aspirante quedará excluido/a de la convocatoria.

Eskabideak aurkezteko I. eta II. eranskinak EHAAn eta Etxepare Euskal Institutuaren web-orrian egongo dira eskuragarri word formatuan.

Los anexos I y II estarán disponibles en el BOPV y también en formato Word en la página web del Instituto Vasco Etxepare.

3.– Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko zein-nahi hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango du eskaera, atxikitako agiriekin batera. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskeraren erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Eskabideak aurkezteko hilabeteko epea egongo da, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

4.– El plazo de entrega de las solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV.

9. artikulua.– Hautapen-batzordea.

Artículo 9.– Comisión de Selección.

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko Hautapen Batzordea eratuko da. Batzorde horren osaeran otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa eta 40/2015 urriaren 1eko Legeak, Alor Publikoaren Araubide Juridikoak kide anitzeko organoei buruz esandakoa kontuan hartuko da.

Para el análisis y evaluación de las solicitudes se constituirá un Órgano Colegiado, la Comisión de Selección. En el momento de nombrar los miembros de la comisión se tendrá en cuenta lo establecido sobre esta cuestión por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y por la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en cuanto a los órganos de múltiples miembros.

Batzordearen osaketa EHAAn argitaratuko da.

La composición de la comisión se publicará en el BOPV.

10. artikulua.– Hautapen-irizpideak.

Artículo 10.– Criterios de selección.

Hautagaien hautapena baremo hauen arabera egingo da, eta guztira gehienez 25 puntu lortu ahal izango dira:

La selección de las personas candidatas se realizará aplicando el siguiente baremo sobre un total de 25 puntos:

1.– Unibertsitateko titulua eta HE. Gehienez ere 5 puntu, irizpide hauen arabera:

1.– Titulación universitaria y PL. Un máximo de 5 puntos, según los criterios siguientes:

Euskal Filologia, Euskal Ikasketak, Itzulpengintza eta Interpretazioa (A hizkuntza euskara): 5 puntu.

Filología Vasca, Traducción e Interpretación (Lengua A euskera), Estudios Vascos: 5 puntos.

Gainerako graduak edo lizentziak, baldin eta 4 HE egiaztatuta badute: 4 puntu.

Otras licenciaturas y grados, siempre y cuando tengan acreditado el perfil lingüístico 4 de euskera: 4 puntos.

Giza zientzien, Gizarte-zientzien eta Artearen gradu edo lizentziak: 2,5 puntu.

Licenciaturas y grados pertenecientes a Humanidades, Ciencias Sociales o disciplinas Artísticas: 2,5 puntos.

Gainerako gradu edo lizentziak: puntu 1.

Otras licenciaturas y grados: 1 punto.

2.– Eskarmentua euskara eta beste hizkuntzak irakasten. Gehienez ere 5 puntu, irizpide hauen eta egiazta daitekeen ordu kopuruen arabera.

2.– Experiencia docente específica en enseñanza de lengua vasca y otros idiomas. Un máximo de 5 puntos, según los siguientes criterios:

Euskara irakatsi izana unibertsitateetan: 3 puntu ikasturteko.

En la enseñanza de euskera en universidades: 3 puntos por curso académico.

Euskara irakatsi izana euskaltegi eta ikastetxeetan: puntu 2 ikasturteko.

En la enseñanza del euskera en euskaltegis y otros centros de enseñanza: 2 puntos por curso académico.

Bestelako hizkuntzak irakatsi izana unibertsitatean: 1 puntu ikasturteko.

En la enseñanza de idiomas en universidades: 1 puntos por curso académico.

Bestelako hizkuntzak irakatsi izana ikastetxeetan: 0,5 puntu ikasturteko.

En la enseñanza de idiomas en otros centros de enseñanza: 0,5 puntos por curso académico.

3.– EAEko hizkuntza ofizialak ez diren beste hizkuntzak ezagutzea eta agiri ofizial bidez egiaztatuta izatea. Gehienez ere 3 puntu, hizkuntza bakoitzeko irizpide hauen arabera:

3.– Conocimiento de idiomas, exceptuando los dos idiomas oficiales en la CAPV, acreditados mediante titulación oficial. Un máximo de 3 puntos según las siguientes puntuaciones:

A2= 0,25 puntu.

A2= 0,25 puntos.

B1= 0,50 puntu.

B1= 0,5 puntos.

B2= 0,75 puntu.

B2= 0,75 puntos.

C1= puntu 1.

C1= 1 punto.

C2= 1,5 puntu.

C2= 1,5 puntos.

4.– Bestelako prestakuntza. Gehienez ere 5 puntu, irizpide hauen arabera:

4.– Formación adicional. Un máximo de 5 puntos.

Euskararekin zuzenean loturiko doktoregoa: 5 puntu.

Doctorado directamente relacionado con el euskera: 5 puntos.

Euskararekin zuzenean loturiko doktoregoa egiten ari diren ikasleak: 3 puntu.

Estar realizando un doctorado directamente relacionado con el euskera: 3 puntos.

Bestelako doktoregoa: puntu 1.

Otro doctorado: 1 punto.

Euskararen arloko masterra: 2 puntu.

Máster relacionado con el euskera: 2 puntos.

Hezkuntzarekin edota hizkuntzekin erlazionaturiko masterra: puntu 1.

Máster relacionado con la enseñanza y/o con los idiomas: 1 punto.

Bestelako masterra: 0,5 puntu.

Otro máster: 0,5 puntos.

Atzerriko Unibertsitateetan euskara Irakasteko prestakuntza ikastaroa: puntu 1.

Curso para la Enseñanza del Euskera en las Universidades Extranjeras: 1 punto.

IGI-CAP: 0,5 puntu.

IGI-CAP: 0,5 puntos.

Glotodidaktika ikastaroa: 0,5 puntu.

Curso de Glotodidáctica: 0,5 puntos.

Excellence in Basque Studies ikastaroa: 0,25 puntu.

Curso Excellence in Basque Studies: 0,25 puntos.

5.– Proiektu pedagogikoa. Gehienez ere 5 puntu.

5.– Proyecto Pedagógico. Un máximo de 5 puntos.

Proiektu pedagogikoaren ebaluazioan irizpide hauek erabiliko dira bai euskarako eta baita euskal kulturako programazioa aztertzean: zehaztasuna, tokian tokiko unibertsitatearekiko eta hartzaileekiko egokitasuna eta koherentzia atal hauetan (helburuak, edukiak, metodologia, baliabideen eta bibliografia). Proiektu pedagogikoko gehienezko puntuazio hori aipatutako atal horietako bakoitzean lortutako puntuen batez bestekoa izango da.

A la hora de valorar el Proyecto pedagógico se tendrán en cuenta los siguientes criterios para examinar la programación en euskara como la programación de cultura vasca: precisión en cuanto a la Universidad de destino, idoneidad respecto a los receptores y coherencia en las siguientes secciones (objetivos, contenidos, metodología, recursos y bibliografía). La puntuación máxima del Proyecto pedagógico será la media de la puntuación obtenida en cada una de las secciones.

6.– Beste meritu batzuk: gehienez ere 2 puntu. Honakoak hartuko dira kontuan: euskal kulturarekin zerikusia duten jardueretako parte-hartzea, argitalpenak, bestelako lan eta kudeaketa eskarmentua. Lan eskarmentuari dagokionez, bereziki baloratuko da irakaskuntzan lan egin izana, 10.2 atalean jasotzen direnetatik at, interprete eta itzultzaile gisako eskarmentua eta kultur arloan lanean aritu izana.

6.– Otros méritos: máximo de 2 puntos. Se tendrán en cuenta las siguientes: haber participado en actividades relacionadas con la cultura vasca, publicaciones, experiencia laboral y experiencia en gestión. Respecto a la experiencia laboral, se valorará especialmente el haber trabajado en el campo de la enseñanza (exceptuando lo recogido en el artículo 10.2), el trabajo de intérprete o traductor y el haber trabajado en el campo cultural.

11. artikulua.– Onartuen eta baztertuen zerrenda.

Artículo 11.– Lista de personas admitidas y excluidas.

Hautagaien profila ezarritako baldintzekin bat datorrela egiaztatu ondoren, eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik gehienez hamabost eguneko epearen barnean, Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratuko da. Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumenturen bat falta dela edo forma-akatsak daudela, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, eskatzaileei jakinaraziko zaie 10 egun balioduneko epea dutela akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko.

Una vez comprobada la adecuación del perfil de los aspirantes a las condiciones establecidas, y dentro del plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón electrónico de anuncios del Gobierno Vasco la lista provisional de las personas admitidas a participar en el proceso de selección y de las personas que han quedado excluidas, con indicación expresa del motivo de la exclusión. Las personas excluidas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para enmendar, si procede, el motivo de la exclusión. Si no lo hacen, se considerará que desisten de su petición.

Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, edo dagokion izapidea egitea galduko duela. Epe hori igarota, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren ebazpenez, onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da. Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan.

Transcurrido el plazo indicado, se publicará en el tablón electrónico de anuncios del Gobierno vasco la lista definitiva de las personas admitidas a participar en el proceso de selección y de las personas que han quedado excluidas, con indicación expresa del motivo de exclusión.

Hautapen Batzordeak behin betiko zerrendako hautagaien merituak 10. artikuluan agertzen diren irizpideen arabera aztertuta eta hautapen batzordeak ezarritako hurrenkeraren arabera, Etxepare Euskal Institutuak hiru proposatuko ditu. Unibertsitateak hiru horien artean egokien deritzona aukeratuko du. Hiru horiek aztertuta, Unibertsitateak hautagai egokirik ez dagoela irizten badio, zerrendaren hurrenkera jarraituta, Etxepare Institutuak zerrendako hautagai berriak proposatuko dizkio. Unibertsitateak hurrengo dauden hautagaien artean aukeratu ahal izango du irakurletzat nahi duena.

Con posterioridad a la evaluación de los méritos de las personas candidatas por parte de la Comisión de Selección según los criterios del artículo 10, y siguiendo el orden establecido por la Comisión de Valoración, el Instituto Vasco Etxepare propondrá tres candidatos a la universidad. Si tras estudiar las candidaturas la universidad considera que no hay ningún candidato idóneo, el Instituto Etxepare le propondrá nuevos candidatos siguiendo el orden del listado y la Universidad podrá elegir el candidato de entre los que se le proponen.

Irakurlearen egokitasuna baloratzeko, unibertsitatetako ordezkariek eskubidea izango dute proposatutako hiru hautagaiak elkarrizketa batera deitzeko.

Para poder valorar la idoneidad de las personas seleccionadas, los representantes de las universidades tendrán derecho a convocar a los candidatos propuestos a una entrevista.

Deialdi honetan eskainitako plazak esleitu gabe gelditu ahal izango dira kasu hauetan:

Se podrá declarar desierto el destino ofertado en esta convocatoria en los supuestos siguientes:

Eskabide bat bera ere aurkeztu ez bada.

En caso de que no se haya presentado ninguna solicitud.

Deialdian eskatzen diren baldintzak betetzen ez badituzte hautagaiek.

En caso de que las personas aspirantes no reúnan los requisitos previstos en la convocatoria.

Deialdi hau argitaratu ondoren, dagokion unibertsitateak Institutuaren eta bien arteko lankidetza hitzarmenetan ezarritako baldintzak aldatzen dituenean edo dena delako arrazoiarengatik hitzarmena gauzatzen ez bada edo bertan behera gelditzen bada.

En caso de que, con posterioridad a la publicación de esta convocatoria, la universidad correspondiente modifique las condiciones establecidas en los acuerdos de colaboración entre esa universidad y el Instituto, o el correspondiente convenio no llegue a firmarse o se suspenda.

12. artikulua.– Ebazteko eta izapideak egiteko organo eskuduna.

Artículo 12.– Órgano competente para la resolución y tramitación.

Etxepare Euskal Institutuaren zuzendariak ebatziko du deialdi hau, zioak behar bezala azalduz, Etxepare Institutuak Unibertsitateei proposatutako hautagaiak zehaztuz. Unibertsitateak izango dira azken erabakia hartzen dutenak.

La Directora del Instituto Vasco Etxepare resolverá esta convocatoria, que será debidamente motivada, indicando las personas propuestas por el Instituto Etxepare a las Universidades de destino. Las Universidades de destino serán las que tomen la última decisión.

Ebazpena Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da.

La resolución será publicada en el tablón electrónico de anuncios del Gobierno Vasco.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria izango da organo eskuduna betearaztean sor daitezkeen zalantzak eta gertaerak kudeatu eta argitzeko.

La Directora del Instituto Vasco Etxepare será el órgano competente para la gestión y resolución de las dudas y las incidencias que puedan surgir en cuanto a su ejecución.

13. artikulua.– Lanpostua esleitzea.

Artículo 13.– Adjudicación de destino.

Hautatuek medikuaren ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute, bere esku utzitako funtzioak inolako eragozpenik gabe bete ditzaketela egiaztatzen duena. Gainera, tokian tokiko unibertsitateko euskara eta euskal kulturako irakurle izaera onartu beharko dute, xede horretarako dokumentu bat sinatuz.

Las personas seleccionadas tendrán que presentar un certificado médico oficial que acredite que pueden desarrollar las funciones encomendadas sin ningún impedimento y tendrán que aceptar, mediante la firma de un documento con esa finalidad, la condición de lector de lengua y cultura vasca en la Universidad de destino.

14. artikulua.– Lan poltsa, ukoak eta ordezkapenak.

Artículo 14.– Bolsa de trabajo, renuncias y sustituciones.

Behin Unibertsitate bakoitzeko irakurlea aukeratua izan denean, irakurletza bakoitzerako hautatuak izan ez diren hautagaiekin osatuko dira lan poltsak eta hautapen batzordeak emandako puntuazioaren araberako hurrenkera jarraituko dute. Etxepare Euskal Institutuak dagokion lan poltsara joko du tokian tokiko irakurlearen ukoak sortutako irakaskuntza beharrei edo bestelako kasuetan egokia ikusiz gero sortutako beharrei erantzuteko.

Una vez cada universidad haya seleccionado a su lector, se completará una bolsa de trabajo para cada lectorado con los candidatos que no hayan sido seleccionados, siguiendo el orden de las puntuaciones otorgadas por el comité de selección. El Instituto Vasco Etxepare acudirá a la bolsa de trabajo correspondiente en respuesta a las necesidades docentes creadas tras la renuncia del lector de cada universidad o cuando se considere oportuno, para responder a las necesidades creadas en otros supuestos.

Hautatuek 2019-2020 (2020 ikasturtea Tokion) ikasturtea amaitu baino lehenago euren lanpostuei uko egiten badiote, ezingo dute berriz hautagai izan Etxepare Euskal Institutuko irakurleak hautatzeko hurrengo deialdietan, behar bezala justifikatutako ezinbesteko arrazoietan beraien ukoa oinarritu ezean.

El lector o lectora que renuncie a su puesto antes de finalizar el curso académico 2019-2020 (2020 en Tokio), no podrá volver a ser candidato en convocatorias siguientes convocadas por el Instituto Etxepare para la selección de lectores, salvo que exista una causa de fuerza mayor debidamente justificada para dicha renuncia.

Aurretik aipatutako ukoa onartzen bada, Etxepare Euskal Institutuak dagokion lan poltsara joko du.

En caso de que se acepte la renuncia anteriormente mencionada, el Instituto Vasco Etxepare acudirá a la bolsa de trabajo.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Datuen babesari buruzko araudiari jarraituz, deialdi honetan parte hartzeko emandako datu pertsonalak «Euskal Hizkuntza eta Kultura Lektoreak eta Katedretako Irakasle Gonbidatuak» izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira, eta deialdi honen xedeetarako erabiliko dira soilik. Honen arduraduna Etxepare Euskal Institutua izango da. Legezko betebeharrik izan ezean, eta proposatutako hautagaien kasuan, dagokien unibertsitateetara bidaltzearen kalterik gabe, ez zaizkio hirugarren bati lagako.

De conformidad con la normativa de protección de datos, los datos de carácter personal facilitados para participar en esta convocatoria serán incorporados a la actividad del tratamiento denominada «Lectores de lengua y cultura vasca y Profesores Invitados de Cátedras» y serán utilizados únicamente a los fines de esta convocatoria. Su responsable es el Instituto Vasco Etxepare. Salvo obligación legal, y sin perjuicio de su remisión a las universidades correspondientes en el caso de los candidatos propuestos, sus datos no serán cedidos a terceros.

Interesdunak eskubide hauek ditu: datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, datuen eramangarritasunerako, tratamendua mugatzeko eta kontra egiteko, baita banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko ere. Interesdunak eskubide hauek egikaritu ditzake, eskabidea helbide honetara zuzenduta: Etxepare Euskal Institutua, Andre Zigarrogileak plaza, 1, Tabakalera eraikina, 20012 Donostia, edo Datuen babes ordezkariari, hurrengo helbidean: dpd-dbo@euskadi.eus

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiéndose al Instituto Vasco Etxepare en la siguiente dirección: Plaza de las Cigarreras, 1, Edificio Tabakalera, 3.ª planta. Donostia/San Sebastián, 20012. Delegada de Protección de Datos: dpd-dbo@euskadi.eus

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek EEIko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko dagokion aretoan, bi hileko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Directora del IVE en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL segunda

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

Segunda.– La presente Resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2019ko apirilaren 5a.

En Donostia-San Sebastián, a 5 de abril de 2019.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria,

La Directora del Instituto Vasco Etxepare,

IRENE LARRAZA AIZPURUA.

IRENE LARRAZA AIZPURUA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común