Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2019ko apirilaren 15a, astelehena

N.º 73, lunes 15 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
1908
1908

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 8koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen eta argitaratzen baitira «Beint nazioartekotze-bekak» laguntza-programa arautzen duten oinarriak, eta beketarako deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2019, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Beint Becas de Internacionalización».

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, hainbat ekintza egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industriaren eta enpresen jarduerari, inbertsioari, garapenari, industriaren arloko dibertsifikazio eta lehiakortasunari, berrikuntzari, nazioartekotzeari, Informazioaren eta Ezagutzaren Gizarteari eta enpresen ekintzailetzari.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, ente público de derecho privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zentzu horretan, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak hainbat ekintza garatzen ditu euskal enpresen nazioartekotzea sustatzeko. Ekintza horien artean, aipatzekoak dira gure enpresen nazioarteko posizionamendua hobetzea helburu duten laguntza-programak.

A este aspecto, SPRI Agencia vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas vascas. Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta mejorar el posicionamiento internacional de nuestras empresas.

Ondorioz, laguntza-programa hau diseinatu da Euskadiko gazteek nazioartekotzeari buruzko prestakuntza jaso dezaten, eta, horrela, profesionalen poltsa bat sortu dadin, profesional horiek gure enpresei lagundu diezaieten atzerrian.

En consecuencia, el presente programa de ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover la formación de jóvenes vascos en internacionalización, con objeto de generar una bolsa de profesionales que pueda apoyar a nuestras empresas en el exterior.

Gorago adierazitakoaren arabera,

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen dituen eta, beraz, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren organo nagusien funtzioak arautzen dituen azaroaren 13ko 160/2018 Dekretuan ezarritakoaren arabera, «Beint nazioartekotze-bekak» laguntza-programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, zeintzuen edukia atxikita baitago ebazpen honen I. eranskinean.

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2018, de 13 de noviembre, que aprueba los Estatutos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por lo que se regulan las funciones de los órganos rectores de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, aprobar las bases reguladoras y las convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Beint becas de internacionalización», cuyo contenido se adjunta a modo de Anexo I a la presente Resolución.

Bigarrena.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzazko Dekretuaren 49.2 artikuluari jarraikiz, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratzea «Beint nazioartekotze-beka» laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpen hau.

Segundo.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa de Ayudas «Beint becas de internacionalización».

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra, hautazko izaeraz, berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko epaitegietan, bi hileko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Bilbao, 2019ko apirilaren 8a.

En Bilbao, a 8 de abril de 2019.

Zuzendari nagusia,

El Director General,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
BEINt –NAZIOARTEKOTZE-BEKAK 2019– LAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS BEINT – BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 2019

Eusko Jaurlaritzak 80ko hamarkadatik izan du martxan gazteek kanpo-merkataritzaren inguruko prestakuntza jasotzera eta praktikak atzerrian egitera bideratutako beka-programa bat. Denbora horretan guztian, prestakuntza-beharrizanak eta merkatuak eta erakunde globalak paraleloan joan dira garatzen.

Desde la década de los 80 el Gobierno Vasco ha mantenido un programa de becas dirigido a formar a jóvenes en comercio exterior y posibilitar prácticas en el extranjero. En todo este tiempo, las necesidades formativas han ido evolucionado en paralelo a como lo han hecho los mercados y las organizaciones globales.

Zentzu horretan, Enpresak Nazioartekotzeko 2017-2020 Plana da XI. legegintzaldian zehar euskal enpresen nazioartekotzeari emandako laguntza publikoak sostengatzen eta ordenatzen dituen tresna. Enpresak Nazioartekotzeko 2017-2020 Planaren helburu nagusia da euskal enpresei merkatu globalean txertatzeko eta nazioarteko lehiakortasuna eskuratzeko jauzi kualitatiboa egiten laguntzea, balio erantsia babesteko esparrua ezarriz, jarduerak pertsonalizatuz eta segmentatuz, ekonomiaren irekidura- eta nazioartekotze-maila sustatuz, kanpo-merkataritza indartuz, finkatuz eta dibertsifikatuz, kanpoko presentzia handituz eta ikusgarriago egiten lagunduz eta Euskadi Basque Country marka mundu osoan indartuz. Gainera, planteatutako xede horiek lortze aldera, Enpresak Nazioartekotzeko 2017-2020 Planak 8 ildo estrategiko definitu ditu. 4. ildo estrategikoa euskal enpresetan profesionalen nazioartekotzean espezializatutako pertsonen integrazioa indartzea da. Nazioartekotzearen eta nazioarteko mugikortasunaren arloan titulatutako gazteei zuzendutako espezializaziorako prestakuntza-programetan jaso eta adierazten da jarduketa-ildo gisa zer-nolako garrantzia duen giza kapital espezializatua eratzeak eta dinamizatzeak enpresek nazioarteko merkatuetarako dituzten egitasmoei eta haien garapenei berme osoz heltzeko.

Así mismo el Plan de Internacionalización empresarial 2017-2020 es el instrumento que soporta y ordena los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa vasca durante la XI legislatura. El objetivo principal de este plan es facilitar un salto cualitativo en la inserción y competitividad internacional de la empresa vasca en el mercado global, estableciendo un marco de apoyo de valor añadido, personalizando y segmentando las actuaciones, impulsando el grado de apertura e internacionalización de la economía, potenciando, consolidando y diversificando el comercio exterior, contribuyendo al incremento y visibilidad de la presencia en el exterior, y reforzando la marca Basque Country a nivel global. Asimismo, para alcanzar los objetivos planteados, se definen una serie de 8 ejes estratégicos en el Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020. Entre dichos ejes estratégicos se ha definido como Eje 4, el impulso a la integración de personas capacitadas especializadas en internacionalización en las empresas. La generación y dinamización del capital humano especialista para acometer con garantías las iniciativas de las empresas en los mercados internacionales, y en su desarrollo y como líneas de actuación, se enuncian y ponen en valor los programas formativos de especialización de jóvenes titulados en materia de internacionalización y de movilidad internacional.

Plan horrek Eusko Jaurlaritzaren nazioartekotze-gaitasun eta -aktiboak integratu eta indartzeko beharrizana ere aipatzen du. Horretarako, 2018an zehar Basque Trade & Investment Eusko Jaurlaritzaren Nazioartekotze Euskal Agentzia berria jarri da martxan. Hainbat funtzio ditu, besteak beste, Beint programa kudeatzea. Halaber, zuzenbide pribatuko erakunde publiko berri bat sortu da, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia, eta, haren barruan, Nazioartekotze Zuzendaritza, nazioartekotzearen arloko laguntza-programak sustatzeko xedeaz, besteak beste, honako hau,

Dicho plan también menciona la necesidad de Integrar y reforzar las capacidades y activos de internacionalización del Gobierno Vasco, para lo cual durante el 2018 se ha puesto en marcha Basque Trade & Investment, la nueva Agencia Vasca de Internacionalización del Gobierno Vasco, que entre otras funciones asume la gestión del programa Beint. Asimismo, se ha creado el ente público de derecho privado, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y dentro de este, la Dirección de Internacionalización, con objeto de impulsar Programas de Ayudas en materia de Internacionalización como el presente.

Beint programaren kudeaketa berri horrek nazioartekotze-beken Beint programaren araudia aldatu eta errealitate berrietara egokitu beharra dakar.

Esta nueva gestión del programa Beint, exige modificar y adaptar la regulación del programa Beint de becas de internacionalización a las nuevas realidades.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Oinarri hauen xedea da nazioartekotze-beken programa arautzea, zeinaren helburua baita unibertsitate-tituludun gazteak prestatzea nazioartekotzearen arloan; betiere, euskal enpresek eta beste erakunde batzuek etorkizunean profesionalen oinarri bat izan dezaten, zeinaren bitartez aurre egin ahal izango baitiete ekonomia irekiaren erronkei.

1.– El objeto de las presentes bases es regular el programa de Becas de Internacionalización que tiene por finalidad la formación en materia de internacionalización de jóvenes titulados universitarios para que las empresas y otras entidades vascas puedan disponer en el futuro de una base de profesionales que les permita atender con eficacia los retos de la economía abierta.

2.– Xede hori programa honetan parte hartu nahi duten unibertsitate, enpresa eta nazioartekotzea sustatzeko erakunde publikoen zein pribatuen lankidetzaren bitartez gauzatuko da.

2.– Dicho objetivo se instrumentará a través de la colaboración con las universidades, empresas y organismos de promoción de la internacionalización, públicos y privados, que deseen participar en este programa.

2. artikulua.– Deitutako bekak.

Artículo 2.– Becas convocadas.

Gehienez ere, 100 nazioartekotze-beka emango dira 2019an.

El número máximo de becas de internacionalización a conceder en el ejercicio 2019 será de 100.

100 onuradun horiek 1. faseko prestakuntza teorikoa egingo dute. Fase hori ezarritako baldintzak betez burutzen duten pertsonen artetik A eta B modalitateetan jarraituko duten bekadunak honela hautatuko dira:

Las 100 personas beneficiarias realizarán la formación teórica en que consiste la Fase 1 y, de entre las personas que finalicen la misma cumpliendo con los requisitos establecidos, se seleccionarán los becarios y las becarias para continuar con las modalidades A y B de la siguiente forma:

– Gehienez ere, 80 beka A modalitatean (programako 1., 2. eta 3. faseak egingo dituztenak).

– Un máximo de 80 becas en Modalidad A (que realizaran las fases 1, 2 y 3 del programa).

– Gehienez ere, 20 beka B modalitatean (programako 1. eta 3. faseak egingo dituztenak).

– Un máximo de 20 becas en Modalidad B (que realizaran las fases 1 y 3 del programa).

1. faserako gehienez ere 20 ordezko hautatuko dira ikastaroaren lehen bi asteetan jazo daitezkeen uko egiteengatik edo bestelako edozein gorabeheragatik hutsik geratzen diren plazak betetzeko.

Para la Fase 1 se seleccionará un máximo de 20 suplentes para poder cubrir posibles renuncias o cualquier otra incidencia que se produzca en las dos primeras semanas del curso.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

2019ko ekitaldian, 1. faseko gehieneko balorazio ekonomikoa 135.000 eurokoa izango da. 2. eta 3. faseetarako, aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan ezarritako aurrekontu-kredituak baliatuko dira, guztira, 3.651.738 euro, jarraian datorren erara banatuta:

La Fase 1 tiene una valoración económica máxima, para el ejercicio 2019, de 135.000 euros. Según los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se destina, para las Fases 2 y 3 del Programas, una cantidad total de 3.651.738 euros, distribuida del siguiente modo:

– 2019ko ekitaldia: 511.738 euro.

– Ejercicio 2019: 511.738 euros.

– 2020ko ekitaldia: 2.054.443 euro.

– Ejercicio 2020: 2.054.443 euros.

– 2021eko ekitaldia: 1.085.557 euro.

– Ejercicio 2021: 1.085.557 euros.

Deialdi honen kargura emandako beken guztirako zenbatekoak ezin izango du artikulu honetan jasotako zenbatekoa edo artikulu honen eguneratzetik eratorritako zenbatekoa gainditu, indarreko legerian ezarritako kredituen arteko loturak edo aurrekontu-aldaketaren erregimenak ezarritakoari jarraikiz. Horrenbestez, ez da bidezkoa izango dirulaguntza gehiago ematea behin zenbateko hori agortuta, eta, beraz, bertan behera utziko da honako xedapen honen eraginkortasuna momentu horretan. Halako inguruabarrik gertatzekotan, publiko egingo da SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren ebazpen bidez.

El importe total de las becas a conceder con cargo a la presente convocatoria no podrá superar el importe consignado en este artículo o el que resulte de su actualización, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente. No procederá por tanto la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe, suspendiéndose, a partir de ese momento, la eficacia de la presente disposición. En su caso, de ambas circunstancias se dará publicidad mediante resolución de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Bideratutako baliabide publikoen osagarri gisa, programako 3. fasean kolaboratzen duten enpresa eta erakundeek honako gastu hauei egin beharko diete aurre: bekadunak dagokion helmugara egiten duen joan-etorri bidaia eta 3. fasean bekadunaren bisa lortzeko egin behar diren gastuak.

Como complemento de los recursos públicos dispuestos, las entidades y empresas que colaboren en la Fase 3 del programa deberán asumir los gastos de un viaje de ida y vuelta del becario o becaria al lugar de destino fijado, y los gastos necesarios para la obtención del visado del becario o becaria en la Fase 3.

4. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 4.– Personas beneficiarias.

1.– Ondorengo eskakizun hauek betetzen dituzten pertsona fisikoek jaso ditzakete nazioartekotze-bekak:

1.– Podrán acceder a las becas de internacionalización las personas físicas que reúnan los requisitos siguientes:

a) Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, eskabideak aurkezteko epea irekitzen den unea baino gutxienez 12 hilabete lehenagotik edo elkarren segidako 5 urtez aurreko 10 urteetan.

a) Vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco con antigüedad superior a los 12 meses inmediatamente anteriores a la apertura de plazo de presentación de solicitudes, o de 5 años continuados a lo largo de los 10 años inmediatamente anteriores.

b) Graduko goi-mailako unibertsitate-titulua, deialdi bakoitzeko hautaketa-prozesua amaitu baino lehen lortua, hau da, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia 1. faseko onuradunen eta ordezkoen gaineko ebazpena eman aurretik. Unibertsitate pribatuetan edo/eta atzerrian lortutako tituluak onartuko dira, baldin eta agintaritza eskudunak homologatu baditu. Ekonomia, Enpresen Zuzendaritza eta Administrazioa, Ekintzailetza, Marketina, Zuzenbide Ekonomikoa, Ingeniaritza, Arkitektura eta Nazioarteko Harremanak adarretako graduek lehentasuna izango dute, eta bereziki baloratuko dira.

b) Titulación universitaria superior de grado obtenida con anterioridad a la finalización del proceso selectivo de cada convocatoria, es decir, antes de que SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial dicte la resolución de beneficiarios y beneficiarias de la Fase 1. Se admitirán títulos obtenidos en universidades privadas y/o en el extranjero siempre y cuando estén homologados por la autoridad competente. Tendrán preferencia y se valorarán especialmente los grados en la rama de Economía, Dirección y Administración de Empresas, Emprendimiento, Marketing, Derecho Económico, Ingeniería, Arquitectura y Relaciones Internacionales.

c) Deialdiaren urteko urtarrilaren 1ean, 30 urte bete gabe izatea.

c) No tener cumplidos 30 años el día 1 de enero del año de la convocatoria.

d) Ingelesa menderatzea. Gutxienez B2 maila eduki beharko da, eta dagozkion ahozko eta idatzizko probekin egiaztatu beharko da.

d) Dominio del Inglés, exigiéndose como mínimo un nivel B2 que deberá acreditarse con las correspondientes pruebas oral y escrita.

e) Beka normaltasunez garatzea eragozten duen gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea; edo beka onartzeko orduan ez izatea eguneroko bizitzako jarduerak mugatzen dituen patologiarik.

e) No padecer enfermedad ni estar afectado o afectada por limitación física o psíquica que impida el normal desarrollo de la beca o patologías que limiten las actividades de la vida cotidiana en el momento de aceptación de la beca.

f) Unibertsitate-tituludunentzako antzeko prestakuntza helburu duen beste edozein laguntzaren onuradun ez izana, baldin eta, laguntza horren bidez, nazioarteko erakunde edo enpresetan 6 hilabetez edo epe luzeagoz praktikak egin badira atzerrian. Bereziki, nazioartekotze-beka hauetaz baliatzea ez da bateragarria honako beka hauen onuradun izatearekin: Global Training bekak, ICEX bekak, autonomia-erkidegoko beste administrazio batzuenak, merkataritza-ganberenak, EBko merkataritza sustatzeko erakundeenak edo antzeko beste erakunde batzuenak.

f) No haber sido beneficiario o beneficiaria de ninguna otra ayuda o beca dirigida a titulados y tituladas universitarias que tenga un objeto formativo similar y que en su itinerario hayan posibilitado realizar prácticas en el exterior de duración superior o igual a 6 meses en empresas u organismos internacionales. En particular, resulta incompatible para el disfrute de estas becas de internacionalización haber sido beneficiario de becas Global Training, becas del ICEX o de otras Administraciones Autonómicas, de las Cámaras de Comercio, de Organismos de Promoción Comercial de la UE y otros organismos análogos.

g) Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta izatea.

g) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Oinarri hauen bitartez araututako beketarako aukerarik ez dute izango eskabidea egiten duten pertsona hauek: bekak edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalen bat dutenek, edo horretarako legezko debekurik dutenek, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedaturikoari jarraikiz.

h) No podrán concurrir, a las becas reguladas en las presentes bases, aquellas personas solicitantes que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o si se hayan incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

i) Ezin izango dira onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan zehazten diren inguruabarretako batean dauden pertsonak.

i) No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Agindu honek arautzen dituen laguntzak onuradunei eman eta, hala dagokionean, ordaindu aurretik, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek eta/edo SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaitzea.

2.– La concesión y, en su caso, el pago a los y las beneficiarias de las ayudas reguladas en estas bases quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sus organismos autónomos y/o SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, se halle todavía en tramitación.

5. artikulua.– Beken izaera.

Artículo 5.– Naturaleza de las becas.

1.– Nazioartekotze-bekak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzatzat joko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik emandako dirulaguntzak arautzeko indarrean dagoen araudiari jarraikiz kudeatuko dira.

1.– Las Becas de Internacionalización tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables y estarán sometidas a la normativa vigente reguladora de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Beka emateak eta baliatzeak ez du ezartzen kontratu edo estatutuen bidezko inolako harremanik bekadunaren eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren artean, eta beka emateko SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze zuzendariak emandako ebazpenak zehaztuko du bekadunaren izaera noiz hasi eta amaitzen den.

2.– La concesión y disfrute de la beca no establecerá relación contractual o estatutaria alguna entre la persona becada y SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, siendo la resolución de concesión de la beca emitida por La Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, la que determina el momento de inicio y de finalización de la condición de becario y becaria.

3.– Agindu honen bitartez araututako bekak lehiaketako prozeduraren bidez esleituko dira, eta kontuan hartuko dira oinarri hauetako 10. artikuluan haztatutako merezimendu eta gaitasunari buruzko balorazio-irizpideak. Dagokion hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaiei bakarrik emango zaie beka, gehienez ere deialdi honetan ezarritako beka-kopurua estali arte.

3.– Las becas reguladas en las presentes bases se adjudicarán mediante el procedimiento de concurso atendiendo a los criterios de valoración de mérito y capacidad ponderados en el artículo 10 de estas bases. La beca se concederá únicamente a aquellos candidatos y candidatas que superen el correspondiente proceso selectivo hasta cubrir, como máximo, el número de becas señaladas en la presente convocatoria.

6. artikulua.– Faseak.

Artículo 6.– Fases.

Beint programaren exekuzioan 3 fase bereizten dira, eta fase bakoitzak bere epealdiak eta prestakuntza-ezaugarriak ditu. Honako hauek dira:

En la ejecución del programa Beint se distinguen 3 fases, con períodos de tiempo y características formativas diferenciadas, que son las siguientes:

a) 1. fasea: prestakuntza teoriko espezializatua. Fase horri 2019ko irailaren 1ean emango zaio hasiera, 4 hilabeteko iraupena izango du, eta, gutxi gorabehera, abenduaren 20an amaituko da.

a) Fase 1: formación teórica especializada. Esta fase que se iniciará el 1 de septiembre del 2019, tendrá una duración de 4 meses y finalizará aproximadamente el 20 de diciembre.

Programaren hasierako fase horretan, izendatutako bekadunek Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioartekotzeko Unibertsitate Espezialista graduondoko berezko titulua lortzeko ikastaroan hartuko dute parte; 300 ordukoa izango da, 30 ECTS kredituren baliokidea. Ikastaroaren xedea da honako hauen gaineko ezagutza sakontzea: nazioarteko merkataritzaren arauak eta errealitatea; euskal ekonomia sarea eta haren enpresak eta instituzioak; enpresa multilokalizatuak kudeatzeko behar diren gaitasunak eta nazioarteko erosketak eta salmentak.

En esta fase inicial del programa, los becarios o becarias designados participarán en el curso para la obtención del Título Propio de Postgrado de Especialista de Universidad en Internacionalización; de la Universidad del País Vasco, de 300 horas equivalentes a 30 créditos ECTS. El curso estará dirigido a profundizar en el conocimiento de la realidad y de las reglas del comercio internacional, del tejido económico vasco y de sus instituciones y empresas, así como de las habilidades necesarias en la gestión de empresas multilocalizadas y de las compras y ventas internacionales.

Ikastaroa nahitaezko modalitate presentzialean emango da. Gainera, eskola teorikoak bisitekin osatu ahal izango dira; hain zuzen, erreferentziako euskal enpresekin eta logistikarekin zerikusia duten erakundeak, entitateak edo azpiegiturak bisita daitezke.

El curso se impartirá en modalidad presencial obligatoria y durante el mismo, las clases teóricas se podrán complementar con visitas a entidades, instituciones, infraestructuras vinculadas con la logística y a empresas vascas referenciales.

Espezializazio-ikastaroa egiten den bitartean, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak zehazten duen irakaskuntza-zatiaren inguruko bi azterketa egingo dira, baita azken proiektu bat ere. Hiru froga horiek gainditzea ezinbestekoa izango da hurrengo fasera pasatzeko.

Durante la realización del curso de especialización, la parte lectiva que determine la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial será objeto de dos exámenes y de un proyecto final. La superación de las tres pruebas será condición indispensable para pasar a la siguiente fase.

1. fasea bukatzean, eta agintari akademikoek ezarritako eskakizunak betez gero, dagokion ziurtagiria lortu ahal izango da, zeinak ekarriko baitu erreferentziazko berariazko titulua jasotzeko eskubidea.

A la finalización de esta Fase 1, cumplidos los requisitos establecidos por las autoridades académicas, se obtendrá el correspondiente certificado con derecho a la expedición del título propio de referencia.

b) 2. fasea: prestakuntza praktikoa nazioartekotzeari laguntza publikoa ematen dioten erakundeetan eta eskualde- edo sektore-garapenerako beste sektore batzuetan.

b) Fase 2: formación práctica en entidades de apoyo público a la internacionalización y otras entidades de desarrollo regional o sectorial.

A modalitaterako izendatutako bekadunek hartuko dute parte fase honetan, betiere aurreko 1. fasea amaitu eta gero. 2. fasea bekadunei enpresak laguntzeko tresna publikoak ezagutzera ematera bideratuta dago: nazioartekotzea sustatzeko erakunde pribatu eta publikoetan eskuragarri dauden programak eta zerbitzuak. Prestakuntza hori honako hauetan emango da, nagusiki: Basque Trade & Investment (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta SPRIren kanpo-sarearen bulegoetan, Espainiak atzerrian dituen bulego ekonomiko eta komertzialetan eta, noiz edo noiz, nazioartekotzea sustatzeko eta eskualdeak edo sektoreak garatzeko beste erakunde batzuetan. Bekadunak erakunde horietan hasiko dira lanean, eta agintzen zaizkien zerbitzuak emango dituzte, betiere, tutore batek gainbegiratuta.

En esta fase participarán los becarios o becarias designados de Modalidad A una vez concluida la fase 1 anterior. La Fase 2 estará orientada a dar a conocer a los y las becarias los instrumentos públicos de apoyo a las empresas: programas y servicios disponibles en las entidades públicas y privadas de promoción de la internacionalización. Principalmente esta formación se impartirá en las oficinas de la Red exterior de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) y SPRI, Oficinas Económicas y Comerciales Españolas en el extranjero y, eventualmente, en otros Organismos de Promoción de la Internacionalización y del desarrollo regional o sectorial donde se incorporarán los y las becarias para contribuir en los servicios que se presten en dichas entidades y les sean encomendados, siempre bajo la supervisión de una persona tutora.

Fase horri 2020ko lehen egun baliodunean emango zaio hasiera, 12 hilabeteko iraupena izango du eta abenduaren 31n amaituko da. 2. fasean zehar, eta fase hori bukatu baino gutxienez hilabete bat lehenago, hau da, azaroaren 30ean, bekadunek 3. faseko praktika profesionala gauzatzera bideratutako akordioak egin beharko dituzte enpresekin eta erakundeekin. Akordiorik lortzen ez dutenek bekadun izaera galduko dute, eta ez dute 3. fasean parte hartzeko aukerarik izango.

Esta fase que se iniciará el primer día hábil del 2020, tendrá una duración de 12 meses y finalizará el 31 de diciembre. Durante la Fase 2, y como mínimo con un mes de antelación a la finalización de la misma, esto es, el 30 de noviembre, los becarios o becarias deberán alcanzar acuerdos con empresas orientados a la realización de la práctica profesional de la Fase 3. Los becarios o becarias que no alcancen los acuerdos en plazo perderán la condición de becario o becaria y no podrán optar a la Fase 3.

Era berean, 2. fasea amaitzean, dagokion erakunde laguntzaileko pertsona arduradunak balorazio-txosten bat prestatuko du, eta honako hauek nabarmenduko ditu bertan: bekadunak zein arlotako prestakuntza jaso duen, esleitu zaizkion atazetan erakutsi duen jarrera eta prestutasuna eta jardueran lortutako maila.

Asimismo, al finalizar la Fase 2, la persona responsable de la correspondiente entidad colaboradora elaborará un informe de valoración, destacando entre sus contenidos un resumen de las áreas en las que la persona becada se haya formado, de la actitud y disposición del mismo ante las tareas encomendadas y del grado de desempeño alcanzado.

Eskuragarri dagoen informazioa aintzat hartuz, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak epaituko du bekadun bakoitzak programaren helburuak bete ote dituen, eta horren arabera ebatziko da programaren hurrengo fasera igaroko diren edo ez. Edozein kasutan, jarraitzea edo ez jarraitzea dagokion enpresa laguntzaileak praktika hori egiteko duen eskuragarritasunak baldintzatuko du.

A la vista de la información disponible, SPRI Agencia de Vasca de Desarrollo Empresarial juzgará el adecuado cumplimiento de los objetivos del programa por parte de cada uno de los becarios y las becarias lo que determinará su continuación en la siguiente fase del programa, continuidad que en todo caso estará condicionada a la disponibilidad de la empresa colaboradora idónea para la realización de la práctica.

c) 3. fasea: praktika profesionala enpresan.

c) Fase 3: práctica profesional en empresa.

Fase honetan, nazioartekoturiko enpresa batean egingo ditu praktikak bekadunak, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak, Basque Trade & Investment (Nazioartekotze Euskal Agentzia) SPRIren sozietate filialak eta aipatutako enpresa laguntzaileak adostutako helmugan.

En esta fase, el becario o la becaria realizará sus prácticas incorporada en una empresa internacionalizada, en el lugar de destino que se acuerde entre la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), sociedad filial de SPRI, y la referida empresa colaboradora.

3. fase honek 8 hilabeteko iraupena izango du eta 2020ko lehen egun baliodunean hasiko da B modalitateko bekadunen kasuan eta 2021eko lehen egun baliodunean, berriz, A modalitatekoen kasuan. Hala, 2020ko eta 2021eko abuztuaren 31n amaituko dira, hurrenez hurren. A modalitateko bekadunen kasuan, 3. fasera igarotzeko, ezinbestekoa izango da azaroaren 30a baino lehen izatea akordioa sinatuta enpresa baliodun batekin. Enpresa hori erakunde eta enpresa laguntzaileen erregistroan inskribatuta egongo da. Horrez gain, bekadunak 2. fasean ebaluazio positiboa jaso beharko du.

El acceso a esta Fase 3, que tendrá una duración de 8 meses, se iniciará el primer día hábil del 2020 para los becarios y becarias de Modalidad B y el primer día hábil de 2021 para los de Modalidad A, finalizando el 31 de agosto de 2020 y 2021 respectivamente. En el caso de los becarios y becarias de Modalidad A, para acceder a la Fase 3 será imprescindible contar con el correspondiente acuerdo obtenido antes del 30 de noviembre con una empresa válida, inscrita en el Registro de entidades y empresas colaboradoras y haber obtenido una evaluación positiva durante la Fase 2.

A modalitateko bekadunen kasuan, praktika hori egiteko enpresaren helmuga-herrialdea 2. fasea egin den herrialde bera izango da. Ezohiko kasuetan, herrialdea aldatu ahal izango da. Herrialde-aldaketa guztiak SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak onartu beharko ditu, eskuragarri dagoen aurrekontuaren arabera, betiere.

En el caso de los becarios y becarias de Modalidad A, el país de destino de la empresa donde realizará la práctica será el mismo en el que se hubiera realizado la Fase 2. En casos excepcionales se permitirán cambios puntuales de país, sujetos a la aprobación de la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y a la disponibilidad presupuestaria.

2. eta 3. faseen iraupena aldatu ahal izango da bekadun jakinen kasuan, betiere SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak beharrezkoa dela kontsideratzen badu eta faseen iraupenen baturak ez badu 20 hilabete gainditzen.

La duración de las fases 2 y 3 podría modificarse, para becarios o becarias concretos, siempre y cuando la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial lo considere necesario y la duración total de ambas fases no supere los 20 meses.

7. artikulua.– Baldintzak, dokumentazioa eta eskaerak aurkezteko tokia eta epea.

Artículo 7.– Requisitos, documentación, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1.– Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen diren egunaren biharamunean hasiko da eta 2019ko maiatzaren 16an amaituko da, eguerdiko 12:00etan.

1.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12:00 horas del día 16 de mayo de 2019.

2.– Bitarteko elektronikoak baino ez dira erabiliko eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta oinarri honetan jasotako gainerako izapideak egiteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2005 Legearen 14.3 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

2.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta estas bases se efectuarán exclusivamente por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Egoitza elektronikoaren bidez egongo dira eskuragarri eskabideak bide elektronikotik izapidetzeari buruzko espezifikazioak, baita ondoren egin beharko diren izapideei buruzkoak ere: www.spri.eus/Beint

3.– Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico las solicitudes, declaraciones responsables así como los trámites posteriores estarán disponibles en la siguiente sede electrónica: www.spri.eus/Beint?

Behar bezala betetako eskabideak honako hauek jasoko ditu eskatzaileak aitortutako sinaduraz gain: artikulu honetako 4. atalean aipatzen den dokumentazio osagarria eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak eska dezakeen beste edozein dokumentazio, betiere Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutako zehaztapenekin bat etorriz.

La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el presente artículo, apartado 4 y cualquiera otra que pudiere ser exigida por SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012 de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

4.– Eskaerarekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da, deialdiaren epea iraungi aurretik, betiere:

4.– A la solicitud se acompañará la siguiente documentación fechada con anterioridad al vencimiento del plazo de la convocatoria:

a) Nortasun-agirirako tamaina duen argazki bat, oraintsukoa.

a) Una fotografía reciente tamaño carné.

b) Curriculum vitaea.

b) Curriculum vitae.

c) Agindu honetako 4.1.a) artikuluan zehaztutakoari jarraikiz, administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan izatea egiaztatzen duen dokumentazioa.

c) Documentación acreditativa de la vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, acorde con lo especificado en el artículo 4.1.a) en las presentes bases.

d) Jarraian datozen dokumentuetariko bat erabiliz egiaztatuko da unibertsitate-titulazioa:

d) La titulación universitaria que se acreditará mediante alguno de los siguientes documentos:

– titulua;

– el título;

– titulu-eskaeraren gordekina, hura emateko eskubideak ordaindu izana egiaztatzeko dokumentuarekin, edo

– resguardo de solicitud del título con documento justificativo de haber abonado los derechos para la expedición del mismo; o

– ikasketa-espedienteko oharra, zeinetan adierazten baita titulazioari dagokion proba orokorra gainditu izana eta titulua lortzeko eskubideak ordaindu izana. Atzerrian edo publikoak ez diren Espainiako zentroetan lortutako tituluak agintaritza eskudunak emandako dagokion homologazioarekin batera aurkeztu beharko dira.

– la nota reflejada en el expediente académico indicativa de haber superado la prueba de conjunto de la titulación correspondiente y de haber abonado los derechos para la obtención de la misma. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no públicos deberán venir acompañados de la correspondiente homologación emitida por la autoridad competente.

e) Egindako masterren eta lan-esperientziaren egiaztagiriak. Lan-esperientzia egiaztatzeko lan-bizitzaren txostena aurkeztu beharko da, gutxienez.

e) Documentos acreditativos de los masters realizados y de la experiencia profesional. Para justificar la experiencia profesional será necesario aportar al menos el Informe de vida laboral.

f) Bekadunaren zeregin eta betebeharrak behar bezala burutzeko eragotz lezakeen gaixotasunik ez duela zehaztuko duen mediku-egiaztagiria.

f) Se aportará un Certificado Médico que especifique que no se padece enfermedad alguna que impida el correcto desarrollo de las tareas y obligaciones de la persona becada.

g) Erantzukizun adierazpena, honako hauek adieraziko dituena:

g) Declaración responsable de:

– Antzeko beka baten onuradun izan ez izana oinarri hauetako 4.1.f) artikuluan ezarritakoari jarraikiz (eskaera-inprimaki ofizialaren parte da).

– no haber sido beneficiario o beneficiaria de becas similares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.f) de estas bases (forma parte del formulario oficial de solicitud).

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

– hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Zerga-betebeharrak egunean izatea, eta berariaz ematea baimena administrazioari hori egiaztatzeko, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

– estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias, autorizando expresamente a la administración a su verificación de conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

5.– Ez da nahitaezkoa izango SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren esku dauden indarreko dokumentuak aurkeztea. Horrelakoetan, eskaeran adierazi beharko da zein egunetan eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentuok, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1 artikuluko d) atalean ezarritako baldintzak eta eskakizunak betez, betiere.

5.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado d), del 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Eskatzaileek beraiek hautatutako hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute laguntza jasotzeko eskaera, eskatutako dokumentazioarekin batera. Gainera, laguntza-eskaeratik eratorritako jarduketetan eta prozedura osoan zehar erabiliko da eskatzaileak hautatutako hizkuntza, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

6.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, en el idioma oficial de su selección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el/la solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Frantsesa edo ingelesa ez diren atzerriko beste hizkuntzetan entregatu beharreko dokumentuak EAEko hizkuntza ofizialetariko edozeinetara itzulita aurkeztu beharko dira.

7.– Cualquier documento a entregar en idiomas extranjeros distintos al francés o el inglés, deberán presentarse traducido a cualquiera de las lenguas oficiales de la CAPV.

8. artikulua.– Eskaerak onartzea eta zuzentzea.

Artículo 8.– Admisión y subsanación de las solicitudes.

1.– Eskaerak puntu guztietan behar bezala beteta ez badaude edo eskatutako dokumentazio guztia aurkezten ez bada, 10 egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsak zuzen ditzan. Hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak ebazpena eman ostean, hala ezarritako baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 25eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan.

1.– Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación exigida, se requerirá al interesado o interesada para que, en un plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira.

2.– Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos.

3.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zein egunetan eta zein ordutan eman zitzaion jakinarazpenaren xedearen berri interesdunari, baita hura jakinarazpenaren edukira zein egunetan eta zein ordutan sartu den ere. Momentu horretatik aurrera, jakinarazpena egintzat joko da. Jasota baldin badago adierazpena eman dela eta hamar egun natural igaro direla edukira sartu gabe, jakinarazpenari uko egin zaiola ulertu eta izapidea egintzat emango da, non eta ofizioz hartzaileak eskatuta ez den egiaztatzen teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela sartzea.

3.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

9. artikulua.– Balorazio-probak.

Artículo 9.– Pruebas de valoración.

Gaitasuna baloratzeko probak egiteko, 4. artikuluan bekadun izateko definitutako eskakizunak betetzen dituzten eskatzaile guztiak aitortuko dira eta hautaketa-probetarako deialdia jasoko dute, deituen zerrendaren argitalpenaren bidez. Deialdian zehaztuko da erreklamazioak aurkezteko epea, eta, hala badagokio, nora bidali behar diren. Epe hori bukatuta eta aurkeztutako erreklamazioak ikusita, hautaketa-probetara deitutako hautagaien behin betiko zerrenda lortuko da.

Para la realización de las pruebas de valoración de la capacidad, todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos para tener la condición de becarios o becarias definidos en el artículo 4, serán reconocidas candidatos y/o candidatas y convocadas a las pruebas de selección mediante la publicación del listado de llamamiento. En el llamamiento, se dispondrá un plazo de presentación de reclamaciones y el lugar al que, en su caso, estas deberán ser dirigidas. Finalizado el mismo, y a la vista de las reclamaciones presentadas, se obtendrá el listado definitivo de candidatos y candidatas llamados a las pruebas de selección.

10. artikulua.– Bekadun izendatzeko hautagaitzak aukeratzeko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de selección de las candidaturas para ser designados becarios o becarias.

1.– Eskabideak aurkezteko epea bukatuta eta aurreko artikuluan aurreikusitako izapidea eginda, hautagaiak aukeratzeko prozesuari ekingo zaio. Prozesu horren printzipio-gidariak merituak eta gaitasuna baloratzea izango dira.

1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y ejecutado el trámite previsto en el artículo anterior, dará inicio el proceso de selección de los candidatos o candidatas que tendrá como principios rectores la valoración del mérito y la capacidad.

2.– Hautagaien merituak baloratzeko, jarraian datozen egiaztagiriak hartuko dira oinarritzat:

2.– La valoración del mérito de los candidatos o candidatas se realizará sobre la base de los certificados acreditativos de los siguientes:

a) M1: Graduko unibertsitate-titulua.

a) M1: Título universitario de grado.

b) M2: Merkataritza, enpresa-kudeaketa edo nazioarteko harremanetako unibertsitate-master ofiziala (gutxienez 60 kreditu).

b) M2: Master oficial universitario de comercio o de gestión empresarial o de relaciones internacionales (mínimo 60 créditos).

c) M3: Lan-esperientzia praktikoa, Gizarte Segurantzak jaulkitako lan-ibilbidearen txostenaren bidez egiaztatua, edo, lan-esperientzia atzerrian izanez gero, ziurtagiri ofizial baten bidez. Azken horretan enpresaren izena eta lan egindako egun- eta ordu-kopurua jaso behar dira.

c) M3: Experiencia práctica laboral acreditada con el informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social, o en el caso de experiencia laboral en el extranjero, con certificado oficial equivalente en el que conste empresa, días y horas trabajadas.

Unibertsitate-tituluari buruz 4.1 artikuluko b) atalean xedatutakoa salbu, eskaerak aurkezteko epea hasten den eguneko merituen egiaztagiriak baino ez dira baloratuko.

Salvo por los dispuesto en el artículo 4.1 apartado b) relativo al título universitario, únicamente se valorará la documentación que acredite méritos a la fecha de apertura del plazo de presentación de solicitudes.

3.– Gaitasuna baloratzeko, era presentzialean egin beharko dira honako proba hauek:

3.– La valoración de la capacidad exigirá la realización de modo presencial de las siguientes pruebas:

a) P1: Gai sozioekonomikoei eta orokorrei buruzko ezagutza-proba.

a) P1: Prueba de conocimiento sobre cuestiones socioeconómicas y generales.

b) P2: Ingelesezko ahozko eta idatzizko proba. Proba hori baztertzailea izango da.

b) P2: Prueba oral y escrita de inglés. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio.

c) P3: Atzerriko bigarren hezkuntza bati buruzko ahozko eta idatzizko proba, hauen artean: alemana, arabiera, txinera mandarina, frantsesa, italiera, portugesa, errusiera eta japoniera. B2 mailako azterketa egingo da, eta ahozko eta idatzizko batezbesteko nota meritu gisa baloratuko da, 5etik aurrera.

c) P3: Prueba oral y escrita de un segundo idioma extranjero de entre los señalados a continuación: alemán, árabe, chino mandarín, francés, italiano, portugués, ruso y japonés. Se examinará un nivel B2, y se valorará como mérito la nota media de oral y escrito a partir del 5.

d) P4: Euskarako proba. B2 mailako azterketa idatzia egingo da, eta 5etik aurrerako notak baloratuko dira.

d) P4: Prueba de euskera. Se examinará un nivel B2 mediante prueba escrita, y se valorará la nota a partir del 5.

e) P5: Ahalmenak zehazteko probak, Beint programari begirako test psikoteknikoen bitartez egindakoak.

e) P5: Pruebas para la determinación de aptitudes realizadas mediante los test psicotécnicos orientadas hacia el programa Beint.

f) P6: Elkarrizketa pertsonala, hautagaiak Beint programarekiko dituen konpromisoa eta motibazioa, heldutasuna, jarrera eta komunikazio-gaitasuna neurtze aldera. Elkarrizketaren azken balorazioa egitean, kontuan izango dira ahalmenak zehazteko test psikoteknikoen emaitzak (P5 proba).

f) P6: Entrevista personal para valorar la motivación y el compromiso con el programa Beint, la madurez, la actitud y la capacidad de comunicación del candidato o candidata. En la valoración final de la entrevista se tendrá en cuenta el resultado de los test psicotécnicos para la determinación de aptitudes (prueba P5).

4.– P1, P2, P3, P4 eta P5 test psikoteknikoak hautaketa-batzordeak aldez aurretik ezarritako leku, egun eta orduan egin beharko dira, nahitaez.

4.– Las pruebas P1, P2, P3, P4 y los test psicotécnicos P5 deberán realizarse inexcusablemente en el lugar, día y hora previamente establecidos por el Comité de selección.

5.– Merituen balorazioan eta P1, P2, P3 eta P4 probetan lortutako puntuazioak batuta, goitik beheranzko zerrenda batean ordenatuko dira ingelesaren P2 ezagutza-proba gainditu duten hautagaiak.

5.– Con la suma de las puntuaciones obtenidas de la valoración de méritos y del resultado de las pruebas P1, P2, P3 y P4 los candidatos que hayan superado la prueba P2 de conocimiento de inglés, serán ordenados en una lista decreciente.

6.– Beint programako 1. faseko bekadunak eta ordezkoak izendatu aurreko hautaketa-prozesuko azken mugarria da elkarrizketa pertsonala. Urteko deialdiaren bitartez eta goragoko paragrafoan aipatutako zerrendako ordenari jarraituz, hautagaiek elkarrizketa pertsonalerako deia jasoko dute. Edonola ere, deitutako hautagaien kopurua ez da izango deitutako beka-kopuruaren bikoitza baino handiagoa. Elkarrizketa pertsonalak gutxienez Hautaketa Batzordeko hiru kidek egingo dituzte. Soil-soilik ikasketak atzerrian egiten egoteagatik edo ezinbesteko beste arrazoiren batengatik egoki justifikatu eta egiaztatutako kasuetan emango du Hautaketa Batzordeak elkarrizketa Internet bidez egiteko aukera (Skype edo antzekoa). Elkarrizketa baloratzeko, aintzat hartuko dira P5 test psikoteknikoen emaitzak, goragoko 3. paragrafoan definitutakoarekin bat etorriz.

6.– La entrevista personal constituye el último hito del proceso selectivo previo a la designación de personas becadas y suplentes para la Fase 1 del programa Beint. Con cada convocatoria anual y siguiendo el orden de la lista que se menciona en el apartado anterior, serán llamados a la entrevista personal un número de candidatos y candidatas que no supere al doble de la cantidad de becas convocadas. Las entrevistas personales se realizarán ante un número de miembros no inferior a 3 del Comité de selección. Únicamente en casos debidamente justificados y acreditados, por razón de estar realizando estudios en el extranjero u otra causa de fuerza mayor, el Comité de selección podrá facilitar la realización de la entrevista a través de Internet (Skype o similar). En la valoración de la entrevista se tendrá en cuenta el resultado de los test psicotécnicos P5 del modo como se define en el apartado 3 anterior.

7.– Hautaketa-prozesuaren azken emaitzarekin, hasierako zerrenda ordenatua prestatuko da (HZ) merituak eta gaitasuna haztatzeko, jarraian datorren taularen arabera:

7.– Con el resultado final del proceso selectivo, se elaborará la lista ordenada inicial (LI) siguiendo la siguiente tabla para ponderar méritos y capacidad:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

8.– Zerrenda honako Interneteko atari honetan argitaratuko da: www.spri.eus/Beint

8.– La lista se hará pública a través del portal de Internet: www.spri.eus/Beint

Iragarkian zehaztuko da zein den erreklamazioak aurkezteko epea eta zein lekutara bidali beharko diren. Behin epe hori bukatuta eta aurkeztutako erreklamazioak ikusita, behin betiko zerrenda ordenatua itxiko da.

En el anuncio se establecerá un plazo de presentación de reclamaciones y el lugar al que deberán dirigirse. Finalizado el mismo y a la vista de las reclamaciones presentadas se cerrará la lista ordenada definitiva.

9.– Hasierako zerrenda ordenatutik (HZ) puntuaziorik onena (10etik 0rako eskalan) lortu duten hautagaiak proposatuko dira bekadun izateko, eta deitutako beka beste hautagai proposatuko dira. Era berean, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak zehaztuko du, puntuazio-ordenari jarraituz, 1. faserako proposatuko den ordezko-kopurua.

9.– De la lista ordenada inicial (LI) serán propuestos como becarios y becarias los y las candidatas con mejor puntuación (en una escala de 10 a 0) en un número igual al de becas convocadas. Asimismo, serán propuestos suplentes para la Fase 1, siguiendo el orden de puntuación, el número de candidatos o candidatas que determine SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

10.– Aipatutako Hautaketa Batzordeak honako osaera eta eginkizun hauek izango ditu:

10.– El citado Comité de Selección tendrá la siguiente composición y funciones:

a) SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritzaren titularra, edo hark eskuordetzen duen pertsona, izango da Hautaketa Batzordeko presidentea. Haren botoaren bitartez ebatziko dira berdinketak.

a) La persona titular de la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, o persona en quien delegue, que ostentará la Presidencia del Comité y dirimirá con su voto los empates.

b) Maite Subina Azcarate andrea. eta Enbor Barruetabeña Rivallo jn., SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritzaren titularrak izendatukoak.

b) Dña. Maite Subinas Azcarate D. Enbor Barruetabeña Rivallo, nombrados por resolución de la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Honako hauek dira Hautaketa Batzordearen zereginak: eskaerak aztertzea, hautagaien merituak eta gaitasunak baloratzea, eta, ondorioz, fase bakoitzean eskumeneko organoari igortzea bekadunen eta ordezkoen ebazpen-proposameneko zerrenda ordenatuak (modalitate, helmuga eta zuzkiduraren arabera). Hautagaiak baloratzeko, hautaketa-prozesuko proben xede diren arloetako adituen aholkularitza eska dezakete.

El Comité de selección tiene como función analizar las solicitudes, valorar los méritos y las capacidades de los candidatos y candidatas y, en consecuencia, para cada una de las fases, elevar al órgano competente las listas ordenadas con las propuestas de resolución de becarios y becarias y suplentes y sus correspondientes modalidades, destinos y dotaciones. Podrá requerir asesoramiento de especialistas en las materias objeto de las pruebas del proceso de selección para la evaluación de los candidatos.

Hautaketa Batzordea izango da botazio-prozeduraren bitartez hartuko diren erabakietan nagusi. Artikulu honetan aurreikusi ez diren kasuetarako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeko 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa aplikatuko da.

El Comité de Selección será soberano en la adopción de sus acuerdos, que se llevarán a cabo mediante el procedimiento de votación. En lo no previsto en este artículo será de aplicación lo establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

11. artikulua.– Ebazpenak.

Artículo 11.– Resoluciones.

1.– Bekak esleitzeko prozeduren gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oinarri hauek argitaratzen direnetik aurrera. Epe hori amaitzen denerako ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, interesdunek ezetsitzat eman dezakete beren eskaera.

1.– La duración máxima de los procedimientos para la adjudicación de las becas, será de seis meses a contar desde la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido ese plazo sin que se haya dictado y notificado resolución alguna, los y las interesadas podrán entender desestimada su pretensión.

2.– Beken 1. faserako ebazpena.

2.– Resolución para la Fase 1 de las becas.

Oinarri hauen 10. artikuluan deskribatutako hautaketa-prozesua amaituta, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak 1. faseko onuradunen eta ordezkoen ebazpena emango du, Interneteko atari honetan argitaratuko dena: www.spri.eus/Beint

Finalizado el proceso selectivo descrito en el artículo 10 de las presentes bases, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial dictará la Resolución de beneficiarios y beneficiarias y de suplentes de la Fase 1, la cual será publicada en el portal de Internet www.spri.eus/Beint

2. eta 3. faseetarako ebazpena.

3.– Resolución para las Fases 2 y 3.

1. faseko ikastaroan, azterketa bat egingo dute urri bukaeran, eta, gero, beste azterketa bat eta azken proiektu bat azaro bukaeran. Hiru proba horietakoren bat gainditzen ez duten bekadunek ez dute UPV/EHUko titulua jasoko, eta ez dute bekaren 2. eta 3. faseetara igarotzeko aukerarik izango.

Durante el curso de la Fase 1 se realizará un primer examen a finales de octubre y un segundo examen y proyecto final a finales de noviembre. Los becarios y becarias que no aprueben alguna de estas tres pruebas no podrán obtener el título de la UPV ni pasar a las Fases 2 y 3 de la beca.

Aginte akademikoek eta Basque Trade & Investment (Euskal Nazioartekotze Agentzia) SPRIren sozietate filialak adostutako lehen azterketan lortutako nota (10etik 0ra bitarteko eskalan) gehitu egingo zaio bekadun bakoitzak oinarri hauetako 10. artikuluko hautaketa-prozesuan aurretik lortu duen notari.

La puntuación obtenida (en una escala de 10 a 0) en el primer examen que, de común acuerdo con Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), sociedad filial de SPRI, las autoridades académicas dispongan, se acumulará a la previamente obtenida por cada becario o becaria en el proceso selectivo del artículo 10 de las presentes bases.

Bekadun bakoitzak helmuga eta modalitatea hautatzeko izango duen azken puntuazioa aipatutako bi puntuazioen (hautaketa-prozesua eta lehen azterketaren emaitza) arteko batezbestekoa izango da, bi hamarretara borobilduta. Puntuazio horiekin, bekadunen behin betiko zerrenda ordenatua (BZ) eratuko da, helmuga eta modalitatea hautatze aldera. Puntuazioan gertatzen diren berdinketak ebazteko, ingeleseko batez besteko notari erreparatuko zaio lehenik, eta, hala eta guztiz ere berdinketak jarraituko balu, aukeratutako bigarren hizkuntzan lortutako batez besteko nota hartuko da aintzat.

La puntuación para la elección de destino y modalidad de cada becario o becaria será el resultado de la media redondeada a dos decimales entre las dos puntuaciones referidas (proceso de selección y primer examen). Con las puntuaciones citadas se compondrá la nueva y definitiva lista ordenada (LD) de becarios y becarias de cara a la elección de modalidad y destino. Los empates en puntuaciones se dirimirán en primer lugar atendiendo a la mejor nota media en el idioma inglés, y si aun así persistiera el empate se tendrá en cuenta la nota media obtenida en el segundo idioma por el que se hubiera optado.

Bekadunen behin betiko zerrenda ordenatua (BZ) oinarritzat hartuta, bekadunek helmuga eta modalitatea aukeratzeari ekingo diote, oinarri hauetako 13. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Tomando como base la lista ordenada definitiva (LD), los becarios y becarias procederán a la elección de modalidad y destinos de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de las presentes bases.

Modalitateak eta helmugak aukeratu eta gero, bekadunek bigarren azterketa eta azken proiektua egin beharko dituzte. UPV/EHUko berezko titulua lortzeko eta modalitatea eta aukeratutako helmuga konfirmatzeko, beharrezkoa izango da bigarren azterketa eta azken proiektua gainditzea.

Tras la selección de modalidades y destinos, los becarios y becarias tendrán que realizar el segundo examen y proyecto final. La obtención del título propio de la UPV y la confirmación de la modalidad y el destino elegido estarán supeditadas a aprobar tanto el segundo examen como el proyecto final.

SPRI – Enpresa-garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritzaren titularrak emango du honako hauek esleituko dituen ebazpena: helmuga bakoitzeko bekadunak, egiteko datak, bekadun bakoitzari dagokion bekaren zuzkidura eta bekadunek beren jarduerak ahalik eta ondoen gauzatze aldera, egokitzat jotzen diren gainerako kontuak.

La persona titular de la Dirección de Internacionalización de SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial dictará Resolución en la que se asignarán los becarios y becarias a sus destinos, las fechas de realización, la dotación de la beca correspondiente a cada becario o becaria, y cuantas cuestiones se consideren convenientes en orden al correcto desarrollo de las actividades a realizar por los becarios y becarias.

4.– Zuzkidura eta helmuga aldatzeko ebazpena.

4.– Resolución de modificación de dotación y destino.

a) A modalitateko bekadunen batek 3. fasea 2. fasea egin zuen herrialdea ez den beste herrialde batean egingo badu, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak horren inguruko ebazpena emango du, zeinaren bidez zuzenduko baitu epealdi horretarako esleitutako hasierako zuzkidura.

a) En el caso de que un becario o becaria de Modalidad A vaya a realizar la Fase 3 en un país de destino distinto al de la Fase 2, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial procederá a dictar resolución, corrigiendo la dotación inicial asignada para este período.

b) Egoeraren arabera, euroa helmuga-herrialdeko dibisagatik aldatuko litzateke. Gainera, bekaren zuzkidura edozein fasetan eguneratu ahal izango da SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak emandako ebazpen bidez, betiere 14. artikuluaren lehen paragrafoan ezarritako zuzkidura jasotzeko baldintzak asko aldatzen badira. Eguneratze hori aurrekontuaren eskuragarritasun errealak baldintzatuko du.

b) Dependiendo de la situación cambiaria del euro con relación a la divisa de uso de los lugares de destino, la dotación de la beca en cualquiera de sus fases podrá ser actualizada por Resolución de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial siempre que se aprecie una grave alteración de las condiciones iniciales de concesión que ponga en riesgo lo dispuesto en el párrafo inicial del artículo 14. Dicha actualización estará condicionada a la efectiva disponibilidad de recurso presupuestario.

c) Erakunde laguntzaileari egotzi ahal zaion edo erakunde horri eragiten dioten arrazoiak tarteko, beka gauzatzeko baldintzak arriskuan badaude, edo helmugako segurtasuna arriskuan badago, SPRI – Enpresa-garapenerako Euskal Erakundeak ebazpen bidez agindu ahal izango du helmuga-aldaketa, eta, hala badagokio, hasieran esleitutako zuzkidura zuzenduko du.

c) En los casos en que las condiciones del desempeño de la beca queden amenazados por causa imputable, o que afecte, a la entidad colaboradora o por grave alteración o amenaza de la seguridad en el lugar de destino, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá dictar mediante la oportuna Resolución un cambio de destino, corrigiendo, en su caso, la dotación inicialmente asignada.

5.– Beka emateko ebazpena banaka jakinaraziko zaie interesdunei, modalitatea edozein dela ere. Ebazpen horrek ez dio amaierarik ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritzari, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako epean eta eran. Horri kalterik egin gabe, guztiek emandako laguntzen berri izan dezaten, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak bekadunen zerrenda argitaratuko du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, dagozkien zuzkidurak zehaztuta.

5.– La Resolución de concesión de beca en cualquiera de sus modalidades será notificada individualmente a los y las interesadas y contra la Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de ello, para general conocimiento de las ayudas concedidas, se procederá por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de una relación de las personas becarias con detalle de las correspondientes dotaciones.

12. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 12.– Entidades Colaboradoras.

Beint programa behar bezala garatzeko, ezinbestekoa da zenbait erakundek eta enpresak parte hartzea, prestakuntza-ibilbide integrala osatzeko, alderdi teorikoetatik hasi eta enpresa-praktikak egin arte.

Para el correcto desarrollo del programa Beint se hace imprescindible la participación de determinadas entidades y empresas para completar un itinerario formativo integral desde los aspectos teóricos hasta la realización de una práctica empresarial.

1.– 1. faseko erakunde laguntzailea. SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren eta UPV/EHUren arteko hitzarmenaren arabera, Euskal Herriko Unibertsitateak prestakuntza-fase teorikoa egiteko lankidetza eskaintzen du. Hori da, hain zuzen, Nazioartekotzeko Unibertsitate Espezialista graduondoko berezko titulua egiteko oinarria. Lankidetza-hitzarmenen urteko eguneratze bakoitzean ezarriko dira eman beharreko prestakuntzaren ezaugarriak: edukiak, irakasleen profilak, ikastaroaren iraupena eta garrantzitsutzat jotzen diren bestelako gaiak.

1.– Entidad colaboradora Fase 1. De acuerdo con el convenio entre SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y la UPV-EHU, esta Universidad del País Vasco colabora para la fase formativa teórica que soporta la realización del Título Propio de Postgrado de Especialista de Universidad en Internacionalización. En cada actualización anual del convenio de colaboración, se fijarán las características de la formación a impartir: los contenidos, el perfil de los y las docentes, la duración del curso y todas aquellas otras cuestiones que se estimen relevantes.

2.– 2. faseko erakunde laguntzaileak. Beint programaren ondoreetarako, honako hauek hartuko dira erakunde laguntzailetzat: Basque Trade & Investment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia) kanpoko sareko bulegoak eta SPRIrenak; Espainiak atzerrian dituen merkataritza-bulegoak, eta, batzuetan, nazioartekotzea sustatzeko bestelako erakundeak. Horiek enpresei laguntza publikoa emateko informazioa eta tresnak kudeatzeko prestakuntza praktikoa ahalbidetzen dute bekadunen helmuga-herrialdeetan. Lankidetza horren oinarria finkatzeko, dagokion hitzarmena sinatuko da, alderdien arteko harremanak ezarriko dituena eta esleitutako bekadunaren mendekotasun funtzionala zehaztuko duena.

2.– Entidades colaboradoras Fase 2. Las Oficinas de la Red exterior de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) y SPRI, las Oficinas Comerciales Españolas en el extranjero, y eventualmente, otros organismos de promoción de la Internacionalización que hacen posible una formación práctica en el manejo de la información y de las herramientas de apoyo público a las empresas en los diferentes países de destino de los becarios y becarias serán considerados entidades colaboradoras a los efectos del programa Beint. La referida colaboración deberá ser soportada a través del correspondiente convenio que establecerá las relaciones de las partes y determinará la dependencia funcional del becario o becaria asignada.

3.– 3. faseko erakunde laguntzaileak. 3. faseko erakunde laguntzaile kontsideratuko dira bekadunei enpresa-izaerako praktika profesionalak egiteko aukera ematen dieten erakunde eta enpresak.

3.– Entidades colaboradoras Fase 3. Las empresas que faciliten a los y las becarias una práctica profesional de carácter empresarial serán consideradas a los efectos del programa Beint, entidades colaboradoras de Fase 3.

Praktika profesionalaren eskaintza bat onartua izan dadin, honako eskakizun hauek bete beharko dituzte enpresa interesdunek:

Para que una oferta de práctica profesional pueda ser aceptada, las empresas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Nazioartekotutako enpresa izatea edo enpresarekin garbi lotutako prestakuntza-praktika bat eskaintzen duen unitate bat, eta, lehentasunez, merkataritza- edo ekoizpen-alorreko establezimendu bat izatea kanpoan. Salbuespenezko kasuetan establezimendurik ez duten enpresen eskaintzak baloratu ahal izango dira, betiere negozio-zentro batean edo antzeko batean garatzen badira praktika profesionalak eta enpresako langileak une oro baldin badaude bekadunarekin.

a) Ser empresa internacionalizada, o entidad que oferte una práctica formativa con un contenido netamente empresarial; y contar, preferentemente, con al menos un establecimiento, de carácter comercial o productivo en el exterior. En casos excepcionales se podrán valorar ofertas de empresas sin establecimientos, siempre y cuando se desarrollen en un centro de negocios o similar y que la persona becada esté en todo momento acompañada por personal de la empresa.

b) Bekadunaren prestakuntza- eta jarduera-plana izatea, praktikaldi osoa jasoko duena eta bekadunari esleituko zaizkion funtzioak eta zereginak zehatz azalduko dituena.

b) Disponer de un plan de actividades y formación de la persona becada que comprenda todo el periodo de prácticas con detalle pormenorizado de las funciones y las tareas que le son asignadas.

c) Bekadunaren prestakuntzaren ardura hartuko duen tutore bat edukitzea.

c) Disponer de persona tutora que se responsabilice de la formación del becario o becaria.

d) Bekadunak helmuga-herrialdera egin behar duen bidaiaren joan-etorriko txartela ordaintzeko prest egotea. Bekadunari egotz dakiokeen kausaren bat dela-eta 3. fasea amaitu baino lehen beka amaitu dela ebazten bada, eta orduan bakarrik, enpresa ez da egongo behartuta itzulerako txartela ordaintzera.

d) Estar dispuesta a abonar el billete de ida y vuelta del becario o becaria al país de destino establecido. Únicamente en el caso de que se resuelva la finalización de la beca antes del cumplimiento de la Fase 3 por causa imputable al o la becaria, la empresa quedará exonerada de su obligación del pago del billete de vuelta.

e) Eskatutako herrialdean bekadunaren egonaldia formalizatzeko bisa lortzea ezinbesteko betekizuna bada, enpresak aldez aurretik egiaztatu beharko du herrialde horrek eskatzen dituen eskakizunak betetzen dituela, bisa lortzen lagundu beharko dio bekadunari, eta horretarako beharrezko izapideak eta gastuak bere gain hartu beharko ditu.

e) En los casos en los que resulte un requisito imprescindible la obtención de visado para formalizar la estancia del becario o becaria en el país solicitado, la empresa tendrá que haberse asegurado previamente de cumplir con los requisitos exigidos por el país en cuestión y tendrá que facilitar la obtención del visado asumiendo los gastos y realizando las gestiones o trámites necesarios.

f) Funtzionamendu-gastuak ordaintzea, esate baterako: komunikazio-kostuak, dokumentazioa erostearen kostuak eta bekadunaren ohiko bizilekutik kanpoko joan-etorriengatiko gastuak. Era berean, egokitzat jotzen den beste edozein gastu-kontzeptu ere ordainduko du, enpresak bekadunak ezarritako jardueren eta jarraibideen ondorioz sortutakoak badira.

f) Abonar gastos de funcionamiento tales como los costes de comunicaciones, compra de documentación y dietas por desplazamientos fuera del domicilio habitual de la persona becaria. Así como cualquier otro concepto de gasto que estime oportuno y que se produzca como consecuencia de las actividades y directrices establecidas por la empresa a la persona becaria.

Aurreko atalean ezarritako eskakizunak beteta, euskal enpresek lehentasunezko eskubidea izango dute eskuragarri dauden bekadunak esleitzeko unean.

Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado anterior, las empresas vascas tendrán un derecho preferente en el momento de la asignación de los becarios o becarias disponibles.

Azkenik, Beint programako 3. faseko erakunde laguntzaile izateko, izen-ematea formalizatu behar da dagokion lankidetza-eskaintzarekin batera erakunde eta enpresa laguntzaileen zerrendan, Interneteko toki honetan:

Por último, es condición necesaria para participar en el programa Beint como entidad colaboradora de Fase 3 formalizar la inscripción con la oferta de colaboración en la Relación de entidades y empresas colaboradoras disponible en el siguiente lugar de Internet:

www.spri.eus/Beint

www.spri.eus/Beint?

Eskaintza onesten denean, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak eta erakundeak dagokion lankidetza-hitzarmena sinatuko dute. Hitzarmen horretan, esleitutako bekaduna identifikatuko da, baita alderdiek bekadun horren prestakuntza-planari egin behar dizkioten ekarpenak zehaztu ere.

Con la aprobación de la oferta, la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y la entidad suscribirán el oportuno convenio de colaboración donde se identificará la persona becaria asignada y la contribución de las partes de las partes al plan formativo de esta.

Erakunde laguntzaileek Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. eta 15. artikuluetan zehaztutako eskakizunak eta betebeharrak bete behar dituzte.

Las entidades colaboradoras deberán cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Helmuga aukeratzea.

Artículo 13.– Elección de destino.

1.– 1. fasea amaitzean, honako oinarri hauetako 3. ataleko 11. artikuluan aipatzen den behin betiko zerrendaren hurrenkerari jarraikiz, bekadunek nahi duten helmuga eta modalitatea aukeratu ahal izango dute 2. faserako, data horretan eskuragarri dauden helmuga eta modalitateen artean, betiere erakunde laguntzaileak ezarritako eskakizun guztiak betetzen badituzte.

1.– A la finalización de la fase 1, siguiendo el orden de la lista definitiva LD que se menciona en el artículo 11 apartado 3 de las presentes bases, los becarios y becarias podrán elegir la modalidad y el destino de Fase 2 de su preferencia de entre los que se encuentren disponibles a la fecha, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos por la entidad colaboradora.

2.– Erakunde laguntzaileak hala eskatuta, eskakizun zehatz batzuk betetzen dituzten bekadunek bakarrik bete ahal badituzte hutsik dauden postuak, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak postu huts horiek aukeratzera behartu ahal izango ditu eskakizun horiek betetzen dituzten bekadunak, hasiera batean beste helmuga batzuk hautatu bazituzten ere.

2.– En los casos en los que por exigencia de la entidad colaboradora, las vacantes únicamente puedan ser cubiertas por becarios y becarias que cumplan determinados requisitos, la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, podrá obligar a escoger dichas vacantes a aquellos y aquellas becarias que cumpliendo dichos requisitos no hubieran, inicialmente, elegido dichos destinos.

3.– Bekadunak helmuga aukeratzeko duen ahalmena, nolanahi ere, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren azken erabakiak baldintzatuko du. Izan ere, agentzia horrek erakunde laguntzaileek ezarri dituzten eskakizunak betetzen direla zaindu beharko du, besteak beste, profil akademikoak eta hizkuntzak.

3.– El ejercicio de la facultad de elección de destino del becario o becaria quedará en todo caso condicionado a la decisión última de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que deberá velar por el cumplimiento de los perfiles académicos, idiomas u otros requisitos que, en su caso, hayan establecido las entidades colaboradoras.

14. artikulua.– Beken diru-zenbatekoa.

Artículo 14.– Cuantía económica de las becas.

Erdietsi nahi den prestakuntza-helburua lortzeko beharrezkoak diren gastuak estaltzera egongo da bideratuta beken diru-zenbatekoa. Zenbateko horri esker, bizi-baldintza duinak eta programara dedikatzeko baldintza egokiak izan beharko dituzte bekadunek. Xede horretarako, prestakuntzarako zuzkidurak eta gastu osagarriak berariaz ezarriko dira, helmugetako sarbide- eta bizi-baldintzak eta garatu beharreko prestakuntza-programen baldintzak kontuan hartuta.

La cuantía económica de las becas estará dirigida a cubrir los gastos necesarios para cumplir el objetivo formativo perseguido. Dicha cuantía deberá procurarles unas condiciones dignas de vida y de dedicación al programa. A tal fin, las dotaciones y los gastos complementarios formativos se fijarán con carácter singular teniendo en cuenta las condiciones de vida y de acceso en cada uno de los destinos y de los programas formativos previstos a desarrollar.

Estali beharreko gastuen artean, honako hauek daude: unibertsitate-ikastaroaren kostua, diru-zuzkidura, bekadunaren bestelako prestakuntza-gastu osagarriak eta asegurua.

Entre los gastos a cubrir se comprenderán: el coste del curso universitario, la dotación económica, y otros gastos complementarios formativos del becario o becaria y su aseguramiento.

1.– 1. faseko diru-zuzkidura:

1.– Dotación económica en la Fase 1.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak % 100ean finantzatuko du UPV/EHUrekin hitzartutako Nazioartekotzeko Unibertsitate Espezialista graduondoko berezko tituluari dagokion ikastaroaren kostua. Bekadunek ez dute inolako zenbatekorik ordaindu edo jasoko 1. fasean zehar.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, financiará el 100% del coste del curso del Título Propio de Postgrado de Especialista de Universidad en Internacionalización convenido con la UPV-EHU. Los becarios y becarias no tendrán que abonar ninguna cantidad ni percibirán ningún tipo de dotación durante la Fase 1.

2.– 2. eta 3. faseetako diru-zuzkidura:

2.– Dotación económica en las Fase 2 y 3.

Oinarri hauetako 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, 2. eta 3. fasera igarotzen diren bekadunek ebazpenean ezarri zaizkien helmugetan bete beharko dute bi fasetan (2. eta 3. faseak) banatutako prestakuntza-programa bat. A modalitateko bekadunen kasuan, 20 hilabeteko iraupena izango du eta B modalitateko bekadunen kasuan, berriz, 8 hileko fase bakarra (3. fasea) egin beharko da.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de las presentes bases, los becarios y becarias que pasen a las Fases 2 y 3 deberán cumplir en los destinos para los que hayan sido resueltos, un programa formativo divido en dos fases (Fases 2 y 3) de 20 meses de duración para los becarios y becarias de Modalidad A y de una única fase (Fase 3) de 8 meses de duración para los becarios y becarias de Modalidad B.

Bekaren diru-zuzkidura programako bi faseen artean banatuko da. Hala, 2. eta 3. faseetako ebazpenetan modalitateak, helmugak eta zuzkidurak adieraziko dira.

La dotación económica de la beca se dividirá entre las dos fases del programa. De tal manera que en las Resoluciones de las Fases 2 y 3 se indiquen modalidades, destinos y dotaciones individuales.

Oro har, 2. faserako kalkulatutako zuzkidurak, 12 hilabeteko iraupena izanez gero, 16.800 eta 36.000 euro bitartekoak izango dira. 8 hilabeteko iraupena izango duen 3. faserako kalkulatutakoak, aldiz, 11.200 eta 24.000 euro bitartekoak izango dira.

Con carácter general, las dotaciones calculadas para la Fase 2, con una duración de 12 meses, estarán comprendidas entre los 16.800 y los 36.000 euros. Las dotaciones calculadas para la Fase 3, con una duración de 8 meses, estarán comprendidas entre los 11.200 y los 24.000 euros.

Gutxieneko eta gehieneko muga horien barruan, beka emateko ebazpenak zuzkidura zehatz bat esleituko dio bekadun bakoitzari, honako hauen arabera kalkulatuta: helmugako herrialde eta hirietako bizitza-maila, garraio- eta baimen-kostuak, bisa lortzeko kostuak, txertoak eta helmuga iristearekin lotutako bestelako kostuak. Kostu horiek bekadunak ordaindu beharko ditu, aipatutako zuzkidurarekin.

Dentro de dichos límites mínimo y máximo, la Resolución de concesión de la beca asignará a cada becario o becaria una dotación concreta calculada en función del nivel de vida de los países y ciudades de destino, y de los costes de transporte, de permisos, obtención de visados, vacunas y otros costes asociados al acceso al destino que se estimen, los cuales deberán ser sufragados por el becario o la becaria con la referida dotación.

Bisa lortzeko kostuak 2. fasea egingo den erakunde laguntzailearen izaeraren araberakoak direnean, zuzkidura ezberdinak esleitu ahal izango zaizkie herrialde eta hiri berera baina erakunde ezberdinera joango diren bekadunei.

Cuando los gastos de obtención del visado dependan de la naturaleza de la entidad colaboradora en la que se va a realizar la Fase 2, se podrán asignar distintas dotaciones a los becarios y becarias destinados al mismo país y ciudad pero a diferente entidad.

Zuzkidurak finkatzean, kontuan hartuko da aurrekontu nahikoa egotea.

En la fijación de las dotaciones se tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestaria.

Zuzkiduraz gain, bekadunek kreditu mugatua ere izango dute prestakuntza-gastu osagarriei aurre egiteko 2. fasean zehar. Kreditu hori SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak emandako baimenarekin erabili ahal izango da, eta, horren bidez, bekadunek honako gastu hauek egin ahal izango dituzte: tutoreek baimendu dizkieten azoketara edo zereginetara joateko joan-etorriak edo ostatuak, bisita-txarteletarako gastuak edo helmugan erabilgarriak diren atzerriko hizkuntzen ikastaroak (ingelesa izan ezik).

Además de la dotación, los becarios y becarias dispondrán durante la realización de la Fase 2 de un crédito limitado para atender gastos de formación complementarios. Con cargo a dicho crédito, el cual podrá ser dispuesto con autorización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, los becarios y las becarias podrán realizar gastos de traslados y alojamientos para asistir a las ferias y misiones que sus respectivos tutores les hayan autorizado y que se celebren fuera de la ciudad de destino del becario o becaria, gastos para tarjetas de visita y gastos por cursos para aprender el idioma del país de destino, exceptuando el inglés.

5.000 eurokoa da kontzeptu horren ondoriozko gehieneko kreditu erabilgarria. Helmuga bakoitzeko, ebazpenak muga zehatz bat jarriko du, ezarritako gehienekoaren azpitik. Erabili ez den kredituaren zatiak ez du inolaz ere handituko bekadun bakoitzari esleitutako zuzkiduraren balioa.

El límite de crédito máximo disponible por este concepto es de 5.000 euros. Para cada destino, la resolución fijará un límite concreto por debajo del máximo establecido. La parte de crédito no dispuesta en ningún caso aumentará el valor de la dotación asignada a cada becario o becaria.

3.– Programa egitearekin lotutako gastu guztiak (hegazkin-txartelak, bisak, txertoak, bizileku-baimenak, ostatua, mantenua eta egon daitezkeen bestelako gauzak, besteak beste) bekadunaren konturakoak izango dira, eta bekaren zuzkidurarekin egin beharko die aurre horiei. Aldiz, enpresa laguntzaileak ordainduko ditu honako gastu hauek: 2. faseko aparteko gastuak eta 3. faseko hegazkin-txartelak eta bisak.

3.– Todos los gastos asociados al desempeño en el programa, entre otros, los pasajes de avión, visados, vacunaciones, permisos de residencia, alojamiento, manutención, y otros gastos en las que pudiera incurrir, serán por cuenta del becario o becaria, a los que hará frente con la dotación de la beca, excepto los establecidos como gastos extraordinarios de la Fase 2, y los pasajes de avión y de obtención de visados en la Fase 3 que serán por cuenta de la empresa colaboradora.

4.– 1493/2011 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, Beint programako bekadunak Gizarte Segurantzako erregimenean egongo dira, eta kontingentzia arruntengatik eta kontingentzia profesionalengatik kotizatuko dute; dena den, ez dute kotizatuko ez langabeziara, ez Soldatak Bermatzeko Funtsera (Fogasa), ezta lanbide-prestakuntzara ere ez.

4.– De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1493/2011, los becarios y becarias del programa Beint estarán acogidos al régimen de seguridad social y cotizarán por contingencias comunes y contingencias profesionales, no cotizando a desempleo, así como tampoco al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ni por formación profesional.

5.– Halaber, 2. fasean bekadun egiten direnetik eta programa amaitu arte, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak istripuetako eta erantzukizun zibileko aseguru-poliza sinatuko du bekadunen alde, bekadunen jardueraren ondorioengatik eta hirugarrenei sortu ahal dizkieten kalteen aurrean; horrez gain, bidaiako laguntza-aseguru osagarria ere sinatuko du.

5.– Asimismo, a partir del momento de adquirir la condición de becarios y becarias de Fase 2 y hasta la finalización del programa, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco suscribirá en su beneficio, una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil por las consecuencias de la actividad de los becarios y las becarias ante los daños que pudieran causar a terceros y un complementario de asistencia en viaje.

15. artikulua.– Bekaren zuzkidura eta prestakuntza-gastu osagarrien kontua ordaintzea.

Artículo 15.– Abono de la dotación de la beca y de la cuenta de gastos complementarios de formación.

1.– Honela egingo da ordainketa:

1.– El abono se realizará de la siguiente manera:

a.1.–.2. fasea.

a.1.– Fase 2.

a) Lehenengo ordainketa aurrerakin bat izango da, gehienez ere 2. faserako ebatzitako zuzkiduraren % 25ekoa, eta 2019ko abenduan egingo da, bekaduna bere helmugarantz atera baino lehen.

1.– El primer pago será un anticipo del 25% de la dotación resuelta para la Fase 2, y se efectuará durante el mes de diciembre del 2019, antes de que el becario o becaria viaje a su destino.

b) Hurrengo ordainketak hilero egingo dira.

2.– Los siguientes pagos se librarán mensualmente.

c) Prestakuntza-gastu osagarrien partidari dagozkion ordainketak eskatutako ziurtagiriak aurkezten diren heinean egingo dira. Horri dagokionez, gastuak gertatzen direnetik gehienez ere hilabete bateko epean aurkeztu behar dira, likidatzeko.

3.– Los pagos correspondientes a la partida de gastos complementarios formativos se irán abonando a medida que se presenten las correspondientes justificaciones para su liquidación. A este respecto, los gastos deberán ser presentados para su liquidación, como máximo, 1 mes después de haberse producido.

a.2.– 3. fasea.

a.2.– Fase 3.

a) Lehenengo ordainketa aurrerakin bat izango da, gehienez ere 3. faserako ebatzitako zuzkiduraren % 25ekoa, eta 2020ko abenduan egingo da A modalitateko bekadunen kasuan eta 2019ko abenduan, berriz, B modalitateko bekadunen kasuan, bekadunak beren helmugetarantz atera baino lehen.

1.– El primer pago será un anticipo del 25% de la dotación resuelta para la Fase 3, y se efectuará durante el mes de diciembre del 2020 para los becarios y becarias de Modalidad A y en el mes de diciembre del 2019 para los becarios y becarias de Modalidad B, antes de que viajen a su destino.

b) Hurrengo ordainketak hilabeteko ordainketetan egingo dira eta, azken hileko ordainketa egiteko, onuradunak 3. faseari dagozkion praktikak amaitu beharko ditu eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak egiaztatu beharko du onuradunak behar bezala bete duela aurreikusitako programa, barne hartuta honako oinarri hauetako G ataleko 17. artikuluan ezarritako txostenak bidaltzea.

2.– Los siguientes pagos se librarán mensualmente y el último pago mensual se realizará una vez que se hayan finalizado las prácticas correspondientes a la Fase 3 y que la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, haya comprobado que la persona beneficiaria ha cumplido satisfactoriamente el programa previsto, incluido el envío de todos los informes indicados en el artículo 17, apartado G de las presentes bases.

3.– PFEZaren eta Gizarte Segurantzaren arauek ezarritakoaren arabera, dagozkien atxikipenak egingo zaizkie zuzkidurei eta horien ordainketei.

3.– De acuerdo a lo que establezcan las correspondientes normas de IRPF y Seguridad Social, de la dotación y sus correspondientes pagos se detraerán en su caso las oportunas retenciones.

16. artikulua.– Baimenak eta norberaren aukerako egunak.

Artículo 16.– Permisos y días de libre disposición.

Beint programaren 2. eta 3. faseetan, funtzionalki, bekadunek esleitu zaizkien erakunde eta enpresa laguntzaileen mende egingo dituzte praktikak.

Durante las Fases 2 y 3 del programa Beint, los becarios y becarias realizarán sus prácticas bajo la dependencia funcional de las entidades y empresas colaboradoras a las que hayan sido adscritos.

Bekadunek izan ahalko duten baimen-erregimena, kasu bakoitzean, mendekotasun funtzional horrek zehaztuko du. Horren harira, baimenei eta norbere aukerako egunei dagokienez, gutxienez hamabost egun ezarri dira 2. faserako.

El régimen de permisos del que podrán disfrutar los becarios y becarias vendrá determinado en cada caso por dicha dependencia funcional, estableciéndose un mínimo quince días de permiso y libre disposición para la Fase 2.

17. artikulua.– Bekadunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de los becarios y las becarias.

1.– Beka-eskaera aurkezteak oinarri hauetan ezarritakoa onartzea dakar.

1.– La presentación de solicitud de beca supone la aceptación de lo dispuesto en las presentes bases.

2.– Honako betebehar hauek dituzte onuradunek:

2.– Las personas beneficiarias de las becas quedan obligadas a:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Hala, baldin eta beka esleitu izanaren jakinarazpena jaso eta hamar eguneko epean onuradunek bekari berariaz eta idatziz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat joko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la beca, las personas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) 1. fasean antolatzen diren ekintza guztietara joatea.

b) Asistir a todas las actividades que se organicen durante la Fase 1.

c) 2. fasean, helmuga-herrialdeak bertara joan aurretik eskatzen dituen bisa, txertoak eta baimenak lortzea.

c) Durante la Fase 2, a obtener el correspondiente visado, vacunaciones, permisos o autorizaciones exigidos por el país de destino antes de viajar al mismo.

d) Bekaren jarduerak egiteko arduraldi esklusiboa izatea, eta helmugako zentroaren edo entitatearen edo praktikak egiten diren enpresen funtzionamendu-arauei men egitea.

d) Dedicación exclusiva a las actividades propias de la beca y acatar las normas de funcionamiento del centro o entidad de destino así como de las empresas donde se realicen las prácticas.

e) Emandako jarraibideak onartu eta betetzea: nazioartekotzea sustatzeko helmugako bulego, enpresa laguntzaile edo nazioartekotzea sustatzeko erakundeetan lanean hasteko epeak edo bekaren helburuak betetzeko emandako edozein.

e) Aceptar y cumplir las instrucciones en cuanto a plazos de incorporación, a las oficinas, empresas colaboradoras u organismos de promoción de la internacionalización de destino, o cualquier otra destinada al cumplimiento de los objetivos de la beca.

f) SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari jakinaraztea bekaren helburuak betetzean eragina izan dezakeen gorabehera oro.

f) Notificar a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, cualquier incidencia que afecte a la consecución del buen fin de la beca.

g) SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari bidaltzea deialdi bakoitzean eskatzen dituen txostenak, eginiko jarduerari buruzkoak. Hor zehaztuko dira ekonomia- eta merkataritza-arloetako alderdi nabarmenak, baita Euskal Autonomia Erkidegoko produkzio-sektoreen esportazioa garatzeko eta finkatzeko eragina izan dezaketen bestelako datuak ere.

g) Remitir a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, los informes que en cada convocatoria sean requeridos sobre la actividad desarrollada detallando los aspectos económicos y comerciales de relevancia, así como cualesquiera otros que pudieran incidir en la consolidación y desarrollo de la actividad exportadora de los sectores productivos del País Vasco.

h) SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak eta Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) ezarritako jarraibideei jarraituz egitea likidazioa, eta aparteko gastuen jatorrizko egiaztagiriak eranstea.

h) Liquidar, siguiendo las directrices marcadas desde la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) y adjuntar los comprobantes originales de los gastos extraordinarios.

i) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen xedearen fiskalizazio-eginkizunak betetze aldera.

i) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

j) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako gainerako betebeharrak betetzea.

j) Cumplir las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 18.– Incompatibilidades.

Nazioartekotze-bekaz baliatzea bateraezina da ordaindutako edozein lan egitearekin edo beste beka bat jasotzearekin, oinarri hauetako 3.f) artikuluan ezarritakoaren arabera.

El disfrute de la beca de internacionalización se considera incompatible con la realización de cualquier trabajo remunerado o con la percepción de otra beca de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.f) de las presentes bases.

19. artikulua.– Kontrola eta jarraipena.

Artículo 19.– Control y seguimiento.

1.– SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari eta Basque Trade & Investment-i (Nazioartekotze Euskal Agentzia) dagokie bekadunek egin beharreko jardueren kontrola eta jarraipena egitea. Horretarako, behar diren giza baliabide eta baliabide material guztiak jarriko dituzte.

1.– Corresponde a la Dirección e Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), el control y seguimiento de las actividades a desarrollar por los becarios y becarias y a tal fin dispondrá de los recursos personales y materiales necesarios.

2.– SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzak eta Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) egoki iritzitako ikuskapenak egin ditzakete bekaldia nola doan egiaztatzeko, eta eskatutako argibide gehigarri guztiak eman beharko dizkiete onuradunek.

2.– La Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), podrán realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación al desarrollo de las becas, debiendo aportar las personas beneficiarias cuanta información complementaria les sea solicitada.

20. artikulua.– Bekadun izaera galtzea eta dirua itzultzea.

Artículo 20.– Pérdida de la condición de becario o becaria y reintegro.

1.– Bekadun izaera azken daiteke programa amaitzeagatik edo, bestela, honako arrazoiren batengatik:

1.– La condición de becario o becaria podrá extinguirse, además de por la finalización del programa de la beca, por alguna de las siguientes causas:

a) Bekadunak uko egitea.

a) Renuncia del becario o becaria.

b) 1. fasean antolatutako bi jarduerara edo gehiagora ez joatea, justifikaziorik gabe.

b) Faltar sin justificar a dos o más actividades organizadas durante la Fase 1.

c) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzea.

c) La concurrencia de cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

d) A modalitateko bekadunek enpresa batekin akordiorik lortu ez izana bertan 3. fasea egiteko 2020ko azaroaren 30a baino lehen. Kasu horretan, beka abenduaren 31n amaituko litzateke.

d) Para los becarios y becarias de Modalidad A, el no haber obtenido un acuerdo con una empresa para la realización de la Fase 3 antes del 30 de noviembre del 2020 en cuyo caso la beca finalizaría el 31 de diciembre.

2.– Bekadun izaera galtzeak jasotzeke dauden ordainketak jasotzea galtzea ekarriko du, eta bidegabeki jasotako zenbatekoak, osorik edo partzialki, eta horiei dagokien berandutze-interesa itzuli beharra SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari. Horiez gain, eska daitezkeen zehapenak jar daitezke, hala badagokio.

2.– La pérdida de la condición de becario o becaria supondrá la pérdida del derecho a la percepción de los abonos pendientes e implicará la obligación de reintegrar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, la totalidad o parte de las cantidades indebidamente percibidas más los correspondientes intereses de demora, independientemente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

3.– Itzuli beharreko zenbatekoa zehazteko, aintzat hartuko da bekako zereginak zenbat denboraz egin dituen bekaren iraunaldi osoarekiko.

3.– La determinación de la cuantía a reintegrar tendrá en cuenta el periodo de tiempo en el que se han desempeñado las tareas de la beca respecto de la duración total de la misma.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Aurreko deialdiren batean ezarritakoaren arabera izapidetzen ari diren espedienteek aipatu deialdian xedatutakoa hartuko dute aintzat behin betiko amaitzen diren arte.

Los expedientes que se encuentren en tramitación conforme a lo establecido en una convocatoria anterior, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en la misma hasta su conclusión definitiva.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Datu pertsonalak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta izaera pertsonaleko datuen esparruan aplika daitezkeen gainerako araudietan ezarritakoarekin bat eginez, jakinarazten da emandako datuak tratatu egingo direla eskatutako dirulaguntzaren espedientea kudeatzeko. Hala, datu pertsonalen tratamenduaren oinarri juridikoa SPRIren xedea betetzeko interes legitimoa da, haren eraketa-legean eta garapen-araudian ezarritakoari jarraikiz.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, el interés legítimo para el cumplimiento de la finalidad de SPRI acorde a su ley de creación y normativa de desarrollo.

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikus: www.spri.eus/nortzuk-gara/spri-taldeko-sozietateak/) transmititu ahal izango zaie.

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver: www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Interesa duen pertsona orok erabil ditzake bere datu pertsonalak babesten dituen araudiak ezarritako eskubideak SPRIren aurrean. Horretarako, idatzi bat bidali beharko da lopd@spri.eus helbidera.

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, www.spri.eus/pribatutasun-politika/ web-orrialdeko Pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/es/politica-de-privacidad/

Jakinarazten da datuak zaindu behar badira, Datuen Babeserako Espainiako Agentzia izango dela horren arduraduna.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauekiko hartzen dituen erabakiek administrazio-izaera dute, eta, beraz, eskumeneko jurisdikzioa administrazioarekiko auziena izango da.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativo.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común