Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2019ko apirilaren 15a, astelehena

N.º 73, lunes 15 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1904
1904

34/2019 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmen bat, Laudioko udalerrian (Araba) kokatutako honako eraikin multzo honi dagokiona: Ertzainetxea eta Aiarako Kuadrillako Arabako Foru Suhiltzaileen Erakunde Autonomoaren egoitza.

RESOLUCIÓN 34/2019, de 9 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito con la Diputación Foral de Álava, en relación al complejo constructivo ubicado en el Municipio de Llodio (Álava) que alberga la Ertzainetxea y la sede del Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava en la Cuadrilla de Ayala.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak hitzarmena sinatu duenez gero, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmen bat, Laudioko udalerrian (Araba) kokatutako eraikin multzo honi dagokiona: Ertzainetxea eta Aiarako Kuadrillako Arabako Foru Suhiltzaileen Erakunde Autonomoaren egoitza. Honen eranskinean dago jasota testu hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración suscrito con la Diputación Foral de Álava en relación al complejo constructivo ubicado en el Municipio de Llodio (Álava) que alberga la Ertzainetxea y la sede del Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava en la Cuadrilla de Ayala, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko apirilaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2019.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN APIRILAREN 9KO 34/2019 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 34/2019, DE 9 DE ABRIL, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ARTEKOA, LAUDIOKO UDALERRIAN (ARABA) KOKATUTAKO ERAIKIN MULTZO HONI DAGOKIONA: ERTZAINETXEA ETA AIARAKO KUADRILLAKO ARABAKO FORU SUHILTZAILEEN ERAKUNDE AUTONOMOAREN EGOITZA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA EN RELACIÓN AL COMPLEJO CONSTRUCTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLODIO (ÁLAVA) QUE ALBERGA LA ERTZAINETXEA Y LA SEDE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK – BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA EN LA CUADRILLA DE AYALA

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2019.

BILDU DIRA:
SE REÚNEN:

Alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arróniz andrea, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean eta haren ordezkari gisa.

De una parte, D.ª. Estefanía Beltrán de Heredia Arróniz, Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eta bestetik, María Pilar García de Salazar Olano, Arabako diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko diputatua, Arabako Foru Aldundiaren izenean eta haren ordezkari gisa.

Y de otra, D.ª. M.ª Pilar García de Salazar Olano, Teniente Diputado General de Álava y Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, en nombre y representación de la Diputación Foral del Territorio Histórico de Álava.

HAU ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:

I.– 1989ko urriaren 16an, erakunde biek hitzarmen bat sinatu zuten, Laudio udalerrian ertzainetxearen eta Aiarako kuadrillarako Salbamendu eta Suteak Prebenitzeko eta Itzaltzeko Zerbitzuaren (aurrerantzean, SSPIZ) instalazioak eraikitzeko.

I.– Que, con fecha 16 de octubre de 1989, ambas instituciones firmaron un Convenio para la edificación en el término municipal de LLodio de las instalaciones que albergaran tanto la Comisaría de la Ertzaintza como el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (en adelante, SPEIS) que prestan servicio en tal demarcación comarcal.

Hitzarmen horren arabera, Arabako Foru Aldundiak lursail horiek erostea hitzeman zuen, eta Eusko Jaurlaritzari eskualdatzea gerora, azken horrek ertzainetxeari dagokion azalera eraikiaren arabera legokiokeena ordaindu ondoren. Bestalde, Herrizaingo Sailak obra-proiektua egin eta betearazpena kontratatzeko konpromisoa hartu zuen. Urbanizazio- eta eraikuntza-lanen kostuen banaketa ere hitzartu zuten, baita kontratatzaileei obren betearazpenean egin beharreko ordainketen araubidea ere, foru-organoak erkidego-organoari hitzemandako zenbatekoak noiz transferitu behar zizkion zehaztuta.

Conforme a dicho Convenio, la Diputación Foral de Álava se comprometía a adquirir los terrenos y su transmisión posterior al Gobierno Vasco, previo abono de la parte proporcional que le correspondiera, en atención a la superficie construida y destinada a usos de comisaría. Por su parte, el Departamento de Interior se comprometía a realizar el proyecto de obra y contratar su ejecución. El acuerdo estipulaba también el reparto de costes de las obras urbanizadoras y de construcción del edificio e igualmente el régimen de abonos a los contratistas durante la ejecución de las obras, contemplando los momentos de las transferencias del órgano foral al autonómico de los importes comprometidos.

II.– Baldintzen arabera erosi ziren lursailak, osatu obra-proiektua eta betearazi. Eraikuntza-lanak 1991n amaitu ziren, eta aipatu zerbitzu publikoek beren egoitzak hartu zituzten. Alabaina, ez zitzaion Eusko Jaurlaritzari eskualdatu ertzainetxeak okupatutako lursailaren jabetza. Bestalde, berehala agertu ziren eraikuntza-arazoak, administrazio-prozeduren eta prozedura judizialen soka luze bati bide emanez. Birgaitzeko premiei buruzko hainbat azterlan tekniko egin dira tarte honetan, baita kalteak konpontzeko esku-hartze aringarriak ere. Segurtasun Sailak ordaindu ditu ertzainetxekoak, eta Arabako Foru Aldundiak, aldiz, suhiltzaileen egoitzakoak.

II.– Conforme a lo estipulado, se adquirieron los terrenos, se realizó el proyecto de obras y se ejecutó. Finalizada la construcción en 1991, se procedió a su ocupación por ambos servicios públicos. No obstante, no se formalizó la transmisión al Gobierno Vasco de la propiedad del terreno ocupado por la Comisaría. Por otra parte, tempranamente se pusieron de manifiesto problemas constructivos que dieron origen a años de procedimientos administrativos y judiciales. En dicho tiempo se hubieron de realizar numerosos estudios técnicos sobre las necesidades de rehabilitación, así como intervenciones paliativas para reparar desperfectos o desprendimientos, que ha venido sufragando el Departamento de Seguridad en el caso de la Ertzainetxea, y la Diputación Foral de Álava en el caso del parque de bomberos.

III.– 2013ko irailaren 30ean, erakundearteko hitzarmen bat sinatu zuten Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek, inbertsio-proiektuen suspertze ekonomikoko jarduketak garatzeko, barne hartuta ertzainetxea eta Aiarako SSPIZa dauden eraikuntza multzoaren birgaikuntza. Konpromiso hori aplikatzeko, behin konpromisoaren beraren irismena eta eraikuntza-beharrei buruzko alderdi teknikoen nondik norakoak finkatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko 2019ko aurrekontu luzatuan 3.460.000 euroko kontu-sail bat dago aipatu eraikuntza multzoaren birgaitze- eta berritze-lanetarako (bai ertzainetxean bai Aiarako SSPIZan).

III.– Con fecha 30 de septiembre de 2013, se firmó un Acuerdo Interinstitucional para el desarrollo de actuaciones de reactivación económica de proyectos de inversión entre Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, que incluía la rehabilitación del complejo constructivo que alberga la Ertzainetxea y el SPEIS de Ayala. En aplicación del citado compromiso, y tras dirimir sobre el alcance de tal compromiso y el abordaje de las cuestiones técnicas relativas a las necesidades constructivas, en el Presupuesto prorrogado de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2019 se contempla una partida de 3.460.000 euros para la financiación del conjunto de las obras de rehabilitación y reforma del complejo constructivo aludido, tanto en lo que atañe a la Ertzainetxea como al SPEIS de Ayala.

IV.– Gainera, Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoa sortzearen ondorioz (ezinbestean, Laudioko SSPIZa integratuta), Laudioko suhiltzaileek egoitza duten udalerrian eta Aiara eskualde osoan eman dezakete arreta, baita lurralde historikoaren gainerako eremuetan eta Burgosko nahiz Bizkaiko udalerri batzuetan ere. Horrenbestez, udalaz gaindiko izaera dute, eta, beraz, egoitza funtzional eta efiziente bat behar dute.

IV.– Además, y como consecuencia de la creación del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de Álava, y la consecuente integración del SPEIS de LLodio en el mismo, los efectivos de bomberos de Llodio pueden atender no solo al municipio donde se ubica la sede, sino a toda la comarca de Ayala, el resto del Territorio Histórico e incluso a poblaciones de Burgos y Bizkaia, teniendo claramente una vocación supramunicipal, lo que requiere de una sede funcional y eficiente.

Horregatik guztiagatik, birgaitze- eta berritze-proiektua bakarra izan behar da, baita betearazpena ere, eraikuntza multzoaren diseinua eta ezaugarriak kontuan hartuta. Horrenbestez, obron finantza-kostua erakunde komunen aurrekontuaren kontura izango da, aipatu erakundearteko hitzarmenean hitzemandakoaren arabera. Horrenbestez, aurrekontu-xedapen hori aplikatuta, alderdi sinatzaileek hitzarmen hau sinatu behar dute, birgaitze- eta berritze-lan horiek betearazteko; finantza-irizpideak finkatzeko baino gehiago, zerbitzuen jarraitutasunean izandako eragina kontuan hartuta kudeatzeko aipatu obrak.

Por todo lo anterior, acometer tal rehabilitación y reforma exige un proyecto y ejecución única, derivadas del propio diseño y características del complejo edificado, y explica la asunción del coste financiero de las obras en el presupuesto de las Instituciones Comunes, cual es el compromiso adquirido en el Acuerdo Interinstitucional citado. Por ello, en aplicación de la citada previsión presupuestaria, es preciso el acuerdo de las partes firmantes mediante la suscripción del presente Convenio, para afrontar la ejecución de tales obras de rehabilitación y reparación; no tanto para fijar los criterios sobre su financiación, ya acordada en la Ley de Presupuestos, como en cuanto a cómo gestionar dichas obras atendiendo a su impacto en la continuidad de los servicios.

Hori horrela, aldeak ados egonik, Arabako Foru Aldundiak parte-hartze aktiboagoa izango du obren proiektu teknikoen osaeran eta obron zuzendaritzan nahiz kontratazio administratiboaren izapideetan eta kudeaketan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailarekin koordinatzeko mekanismoei kalterik egin gabe.

En tal sentido, las partes acuerdan la conveniencia de que la Diputación Foral de Álava asuma un papel activo en la elaboración de los proyectos técnicos de las obras y la tramitación y gestión de la contratación administrativa de las mismas y la dirección de las obras, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que se estipulan en este instrumento.

Jarduketak errazago kudeatu ahal izango dira hala, bai SSPIZan egin beharreko esku-hartzeen ezaugarriengatik bai aurretiazko hitzarmenaren arabera Eusko Jaurlaritzari egokituko zaion zatiaren jabetza oraindik eskualdatu ez izanagatik. Gainera, Eusko Jaurlaritzak erakundearteko akordioaren arabera egin beharreko finantza-ekarpena konpentsatuko da.

Lo cual facilita la gestión de las actuaciones, tanto por la naturaleza de las intervenciones que se deban ejecutar especialmente en la parte que afecta al SPEIS, como por el hecho de que aún no se haya transferido la propiedad de la parte que conforme al Convenio precedente corresponderá al Gobierno Vasco. Y, por otro lado, compensa la aportación financiera del Gobierno Vasco fruto del Acuerdo Interinstitucional.

V.– Halaber, bitarteko honen bidez, sinatzaileek konpromisoa hartzen dute lursailen eta beroietako eraikuntzen eta eraikinen ondare-egoera erregularizatzeko, ertzainetxea eta Aiarako SSPIZa eraikitzeko hitzarmenean jasotakoaren arabera.

V.– Que, además, mediante este instrumento las partes firmantes se comprometen a la regularización de la situación patrimonial de los terrenos y de las construcciones y edificaciones realizadas en los mismos en la forma que ya se preveía en el Convenio que dio origen a la construcción de las instalaciones que albergan la Ertzainetxea y el SPEIS de tal demarcación comarcal.

VI.– 2018ko azaroaren 15ean, legezkotasunari buruzko aurretiazko aldeko txostena eman zuen Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak, eta 2019ko otsailaren 26an onartu zuen Gobernu Kontseiluak.

VI.– Que, con fecha 15 de noviembre de 2018, ha sido emitido informe favorable previo de legalidad por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo del Departamento de Gobernanza y Autogobierno, y ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 26 de febrero de 2019.

VII.– Fiskalizazio positiboa jasota, 2019ko otsailaren 27an, Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak hitzarmen hau onartzeko erabakia hartu zuen, eta Arabako Batzar Nagusiek berretsi, Arabako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolamenduaren Foru Arauarekin bat etorrita.

VII.– Que, previa fiscalización positiva, con fecha 26 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha adoptado acuerdo aprobando el texto del presente Convenio, acuerdo que ha sido ratificado por las Juntas Generales de Álava, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral de Organización Institucional del Territorio Histórico de Álava.

VIII.– 2019ko otsailaren 27an hitzarmenaren proiektua Eusko Legebiltzarrera igorri zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18.e) artikuluan ezarritako komunikazioaren ondorioetarako.

VIII.– Que, con fecha 27 de febrero de 2019, se dio traslado del Proyecto de Convenio a Parlamento Vasco, a los efectos de la comunicación prevista en el artículo 18.e) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno del País Vasco.

IX.– Arabako Foru Aldundiak, Arkitektura Zerbitzuaren bitartez, ertzainetxearen eta Suhiltzaile Parkearen fatxadak berritzeko eta parkea bera handitzeko oinarrizko proiektua osatu du. Horretan oinarrituko da obren betearazpen materialaren proiektua, hala nola obron lizitazioa eta betearazpena.

IX.– Que la Diputación Foral de Álava, a través del Servicio de Arquitectura, ha redactado un proyecto básico de «reforma de fachadas de la Comisaría de la Ertzaintza y del Parque de Bomberos, así como de ampliación de dicho Parque», que servirá como base para la redacción del proyecto de ejecución material de las obras y su posterior licitación y realización.

Aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, bi alderdiek erabaki dute lankidetza-hitzarmen hau sinatzea. Hauek dira hitzarmena osatuko duten

Teniendo en cuenta los antecedentes citados, ambas partes acuerdan suscribir un Convenio de Colaboración, que se rige conforme a las siguientes,

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoaren –Segurtasun Sailaren bitartez– eta Arabako Foru Aldundiaren arteko hitzarmen honek helburutzat du lankidetza-esparru bat ezartzea, honetarako:

Es objeto del presente Convenio el establecimiento del marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento de Seguridad, y la Diputación Foral de Álava para:

a) Laudio udalerrian (Araba) dauden instalazioen, alegia, ertzainetxearen eta Aiarako kuadrillako Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren egoitzaren birgaitze- eta berritze-lanak egiteko.

a) Acometer las obras de rehabilitación y reforma de las instalaciones ubicadas en el término municipal de LLodio (Álava) que albergan a la Comisaría de la Ertzaintza y a la sede del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de Álava en la Cuadrilla de Ayala; y

b) Lursailen eta beroietako eraikuntzen eta eraikinen ondare-egoera erregularizatzeko.

b) Regularizar la situación patrimonial de tales construcciones y edificaciones y de los terrenos sobre las que se asientan.

Bigarrena.– Birgaitze-proiektua eta obra-proiektua.

Segunda.– Proyecto de rehabilitación y de obras.

1.– Arabako Foru Aldundiak konpromisoa hartzen du Laudio udalerrian (Araba) dauden instalazioen, alegia, ertzainetxearen eta Aiarako kuadrillako Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren egoitzaren birgaitze- eta berritze-lanen proiektua egiteko.

1.– La Diputación Foral de Álava se compromete a realizar el proyecto de las obras de rehabilitación y reforma de las instalaciones ubicadas en el término municipal de LLodio (Álava), que albergan a la Comisaría de la Ertzaintza y a la sede del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de Álava en la Cuadrilla de Ayala.

2.– Eskatu diren birgaitze- eta berritze-lanetan, gutxienez, eraikinaren inguratzailean (fatxadak eta estalkiak) egin behar dira jarduketak. Halaber, estalkiek esku-hartze integrala behar dute, egiturako arrailak konpondu eta eraikinak, oro har, margotu behar dira; barne-espazioak ere margotu behar dira, bai eta arotzeria-lanak gauzatu ere: leihoak aldatu behar dira, eraikuntzako efizientzia energetikoa hobetze aldera. Horrez gain, Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren egoitzarako eremua handitu eta ertzainetxearen eremuan aldaketak egin behar dira, irisgarritasuna egokitzeko eta hobetzeko.

2.– La rehabilitación y reformas requeridas comprende, al menos, actuaciones en la envolvente del edificio (fachadas y cubiertas), con una intervención integral en las cubiertas, con reparación de grietas de estructura y pintado general de los edificios, pintado de espacios interiores y trabajos de carpintería cambiando carpinterías de ventanas, con el fin de mejorar la eficiencia energética de la construcción, además de la ampliación de la zona destinada a la sede del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de Álava en la Cuadrilla de Ayala, y las modificaciones de la zona de la Comisaría de la Ertzaintza, precisas para la adaptación y mejora de su accesibilidad.

3.– Jarraipen eta Kontrol Batzordeak onartu edo bere gain hartuko du hitzarmen honetan aurreikusten den proiektu teknikoa; eta, era berean, alderdiekin adostuko du lanak hasteko eguna.

3.– El proyecto técnico elaborado deberá ser aprobado o asumido por la Comisión de Seguimiento y Control, prevista en el presente Convenio, la cual igualmente acordará de común acuerdo entre las partes la fecha de comienzo de las obras.

Hirugarrena.– Kontratazioa, gainbegiratzea eta kontrola.

Tercera.– Contratación, supervisión y control.

Arabako Foru Aldundiak proiektuaren eta lanen kontratazioa izapidetu eta esleituko du, eta horiek gainbegiratzeaz eta kontrolatzeaz arduratuko da, hargatik Segurtasun Saileko bulego teknikoak ertzainetxeko lanei egingo dien jarraipenari eragotzi gabe. Hori guztia bat dator Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 116. artikuluak xedatzen duenarekin.

La Diputación Foral de Álava tramitará y adjudicará la contratación del proyecto, en su caso, y de las obras, y se encargará de su supervisión y control, sin perjuicio del seguimiento por la oficina técnica del Departamento de Seguridad de las obras que afecten a la Comisaría. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Laugarrena.– Finantzaketa.

Cuarta.– Financiación.

1.– Honela finantzatuko dira hitzarmen honen xede diren birgaitze- eta berritze-lanak, Jarraipen Batzordeak onartzen duen proiektu teknikoan agertzen direnak:

1.– Las obras de rehabilitación y reforma objeto del presente Convenio que se plasmen en el proyecto técnico que apruebe la Comisión de Seguimiento serán financiadas del siguiente modo:

a) Eusko Jaurlaritzak finantzatuko ditu obrak, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2019ko ekitaldirako aurrekontu luzatuan jasotzen den partidako mugarekin; hau da, 200.000 euro 2019ko ekitaldirako; 2.000.000 euro kreditu konprometitu gisa 2020ko ekitaldirako; eta 1.260.000 euro kreditu konprometitu gisa 2021eko ekitaldirako.

a) El Gobierno Vasco financiará las mismas con el límite comprometido en la partida contenida en el Presupuesto prorrogado de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019; es decir, 200.000 euros para el presente ejercicio 2019; 2.000.000 euros como crédito de compromiso para el ejercicio 2020; y 1.260.000 euros como crédito de compromiso para el ejercicio 2021.

b) Arabako Foru Aldundiak, a) letran jasotzen den muga gaindituz gero, proiektu teknikoaren aurrekontuan sartutako gainerakoa finantzatuko du.

b) La Diputación Foral de Álava financiará el resto de lo presupuestado en el proyecto técnico, en caso que superase el límite contemplado en la letra a).

2.– Jarduketa finantzatzeko kostua lanak gauzatzeko onartutako proiektuan jasotzen diren obren azken kostuak, behar diren proiektuen kanpo-kontratazioek eta lanak behar bezala bukatzeko behar den beste edozein gastuk osatuko dute (ikerketak, lizentziak, baimenak...).

2.– El coste a efectos de financiación de la actuación estará formado por el coste final de las obras recogidas en el proyecto de ejecución material aprobado, las contrataciones externas de los proyectos necesarios y cualquier otro tipo de gasto que se precise para el buen fin de la obra (estudios, licencias, permisos...).

3.– Eusko Jaurlaritzak 125.000 euro transferituko dizkio Arabako Foru Aldundiari, proiektuko gastuen kontzeptuan, eta diru-kopuru ondoren faktura bidez justifikatuko da.

3.– El Gobierno Vasco transferirá a la Diputación Foral de Álava una cantidad de 125.000 euros en concepto de gastos de proyecto, que se deberán justificarse posteriormente mediante la presentación de facturas.

4.– Gainerakoa Eusko Jaurlaritzak ordainduko dio Arabako Foru Aldundiari, onartutako lanen ziurtagirien eta 2. apartatuan jasotzen diren gainerako gastuen justifikazioaren arabera.

4.– El resto se abonará por el Gobierno Vasco a la Diputación Foral de Álava en función de las certificaciones de obras aprobadas y de la justificación del resto de gastos recogidos en el apartado 2.

Bosgarrena.– Obrari buruzko informazioa.

Quinta.– Información de la obra.

1.– Arabako Foru Aldundiak konpromisoa hartzen du Segurtasun Sailari beharrezkoak iruditzen zaizkion txostenak eta obren inguruko azalpenak emateko, bai eta obren egoera erakusten duten dokumentu grafikoak nahiz idatzizkoak aurkezteko ere.

1.– La Diputación Foral de Álava se compromete a la remisión de cuantos informes y aclaraciones que sobre las obras considere necesarias el Departamento de Seguridad y a aportar documentación gráfica y escrita en la que se refleje su situación.

2.– Obrak amaitutakoan, egindako lanen inguruko txosten oso bat egingo du Arabako Foru Aldundiak. Txosten horretan, obren hasierako egoera, eboluzioa eta azken emaitza erakusten duten dokumentu grafikoak eta idatzizkoak eta argazkiak jarri beharko dira, formatu digitalean eta kalitate onean.

2.– Al finalizar las obras la Diputación Foral de Álava emitirá un informe completo de los trabajos realizados, con documentación gráfica, escrita y fotográfica, en formato digital y calidad suficiente que refleje la situación inicial, la evolución de las obras y la realidad final.

Seigarrena.– Obren behin-behineko eta behin betiko harrera.

Sexta.– Recepción provisional y definitiva.

Arabako Foru Aldundiak egingo du obren behin-behineko eta behin betiko harrera, alderdi bakoitzeko teknikarien laguntzaz, Jarraipen Batzordeko kide diren heinean.

La recepción provisional y definitiva se realizará por la Diputación Foral de Álava, asistencia de técnicos de cada parte como miembros de la Comisión de Seguimiento.

Zazpigarrena.– Ondare-egoera arautzea.

Séptima.– Regularización de la situación patrimonial.

Obren behin betiko harrera formalizatu ondoren, lursailen eta beroietan egindako eraikuntzen eta eraikinen ondare-egoera erregularizatuko dute alderdiek, 1989ko urriaren 16ko hitzarmenean ezarritako irizpideen arabera.

Una vez formalizada la recepción definitiva de las obras, las partes procederán a la regularización de la situación patrimonial de los terrenos y de las construcciones y edificaciones realizadas en los mismos, de conformidad con los criterios estipulados a tal efecto en el Convenio de 16 de octubre de 1989.

Zortzigarrena.– Jarraipen, Zaintza eta Kontrol Batzordea.

Octava.– Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control.

1.– Hitzarmen hau eta bere eranskinak ez ezik sinatzaileek hartutako konpromisoak betetzen direla kontrolatzeko, jarraipena egiteko eta hori guztia kudeatzeko, Jarraipen, Zaintza eta Kontrol Batzorde bat sortuko da, Arabako Foru Aldundiak izendatutako bi kidek eta Segurtasun Sailak izendatutako beste bi kidek osatuko dutena.

1.– Para la gestión, seguimiento y control de la ejecución del presente Convenio y sus anexos y de los compromisos adquiridos por los firmantes se constituirá una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control que estará compuesta por dos miembros designados por la Diputación Foral de Álava y dos miembros designados por el Departamento de Seguridad.

2.– Jarraipen, Zaintza eta Kontrol Batzordeak ohiko bilkura bat izango du urtean. Horrez gainera, aparteko bilkura egingo du alderdi batek eskatzen duen bakoitzean.

2.– La Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control se reunirá, de manera ordinaria, una vez al año y, de forma extraordinaria, a petición de cualquiera de las partes.

3.– Jarraipen, Zaintza eta Kontrol Batzordeari dagokio hitzarmen hau interpretatzean eta betetzean gerta daitezkeen arazoak ebaztea, bai eta alderdi sinatzaileei hitzarmenean aldaketak egitea proposatzea ere.

3.– Corresponde, a la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse derivados del presente Convenio, así como proponer a las partes firmantes cualquier modificación del mismo.

Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren izaera eta jurisdikzioa.

Novena.– Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.

Hitzarmen hau administratiboa da, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legean (urriaren 1eko 40/2015 Legea) eta aplika daitezkeen administrazio-zuzenbideko gainerako arauetan ezarritakoari jarraituko dio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normas de derecho administrativo aplicables.

Hitzarmen hau interpretatzeari eta betetzeari lotutako arazoak Jarraipen Batzordearen barruan ebatziko dira; baina, adostasunik lortuko ez balitz, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikziora jo beharko litzateke, berak izango baitu alderdien artean sortzen diren auziak ebazteko eskumena, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 1. eta 2. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento y, en el caso de que no se alcanzara acuerdo, se acudirá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Hamargarrena.– Hitzarmena aldatzea.

Décima.– Modificación del Convenio.

1.– Alderdiek noiznahi proposatu ahal izango dute hitzarmena berrikustea, bidezkotzat jotzen diren aldaketak egiteko. Hitzarmenaren edukia aldatzeko, sinatzaileek aho batez hartu beharko dute erabakia.

1.– Cualquiera de las partes podrá proponer la revisión de este Convenio, en cualquier momento, para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. La modificación del contenido del Convenio requerirá del acuerdo unánime de los firmantes.

2.– Hitzarmenaren klausulak berrikusten badira, aldaketak alderdiek sinatu behar dituzten eranskinetan jasoko dira.

2.– De producirse la revisión de su clausulado, los cambios correspondientes habrán de incorporarse al mismo, mediante Adenda que será suscrita por las partes.

3.– Jarraipen, Zaintza, eta Kontrol Batzordeak ahalmena izango du hitzarmenaren funtsa ukitzen ez duten aldaketa teknikoak ezartzeko.

3.– Las modificaciones de tipo técnico, que no constituyan modificación sustancial del Convenio, podrán ser acordadas por la propia Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control.

Hamaikagarrena.– Hitzarmena azkentzea.

Decimoprimera.– Extinción del Convenio.

1.– Honako hauek izango dira Hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak:

1.– Serán causas de resolución del Convenio las siguientes:

a) Bi aldeek horixe adostea.

a) El mutuo acuerdo entre las partes.

b) Hitzarmenaren indarraldia amaitzea edo, hala badagokio, indarraldia luzatzea erabakitzea.

b) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga acordada expresamente.

c) Hitzarmen honetan hartutako funtsezko betebeharrak ez betetzea, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51.2.c) artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.

c) El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2.– Betebeharrak betetzen ez badira, alderdi batek beste alderdiari errekerimendu bat jakinarazi ahalko dio, hamar egun naturaleko epean bete dezan bete ez duen betebeharra. Jarraipen Batzordeko arduradunei emango zaie errekerimendu horren berri.

2.– En el supuesto de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de treinta días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será comunicado a los responsables de la Comisión de Seguimiento.

3.– Errekerimenduan adierazitako epea igarotakoan ez-betetzeak bere horretan jarraitzen badu, zuzendu zuen alderdiak beste alderdiari jakinaraziko dio hitzarmena baliorik gabe uzteko arrazoia, eta, beraz, hitzarmena indargabetuko da.

3.– Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

Hamabigarrena.– Indarraldia.

Decimosegunda.– Vigencia.

1.– Hitzarmen hau alderdiek adostasuna emanez osatuko da, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zein Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren izango du eragina.

1.– El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y será eficaz una vez se publique en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín del Territorio Histórico de Álava.

2.– Hitzarmenaren iraupen-epea amaitutzat emango da obra amaitu eta Segurtasun Sailari dagokion egoera-ondarea erregularizatu ondoren; edozein kasutan, obra 2021eko abenduaren 31 baino lehen amaitu beharko da.

2.– El plazo de duración del mismo se dará por concluido con la finalización de la ejecución de la obra, que no podrá ser superior a 31 de diciembre de 2021, y la regularización de la situación patrimonial de la parte que corresponda al Departamento de Seguridad.

3.– Edonola ere, epea ezingo da lau urte baino gehiagokoa izan. Hitzarmenaren indarraldia amaitu aurretik, alderdiek edozein unetan hitzartu ahalko dute epea luzatzea edo azkentzea. Luzatzea erabakitzen bada, lau urte gehigarri izango da gehienekoa.

3.– En todo caso, este plazo no podrá ser superior a cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización del periodo de vigencia del Convenio, las partes podrán acordar unánimemente su prorroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Alderdi biek irakurri dute lankidetza-hitzarmena, eta, bertan adierazitakoarekin bat datozela adierazteko, bina ale sinatu dituzte, testuaren idazpuruan aipatutako tokian eta egunean.

Leído por las partes y en prueba de conformidad con lo expuesto en el presente Convenio de Colaboración, lo firman, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

Arabako diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko diputatua,

MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO.


Azterketa dokumentala

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

La Teniente Diputado General de Álava y Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial,

M.ª PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO.


Análisis documental

Euskadi, bien común