Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

71. zk., 2019ko apirilaren 11, osteguna

N.º 71, jueves 11 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1843
1843

AGINDUA, 2019ko martxoaren 29koa, Segurtasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroan erregistratu behar diren datuak, bai eta bidali behar diren inprimakiak, irizpideak eta epeak ere.

ORDEN de 29 de marzo de 2019, de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba la relación de datos registrables, en el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi, y los criterios, plazos y formularios para su remisión.

Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroa sortzeko eta arautzeko urriaren 23ko 151/2018 Dekretuak dioenez, Erregistroak guztiz operatibo egon behar du hiru hilabeteko epean, dekretuaren 4.4, 6.1 eta 7.1 artikuluetan aipatzen den agindua indarrean jartzen den egunetik hasita.

El Decreto 151/2018, de 23 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi, establece como plazo para la plena operatividad del Registro el de 3 meses a contar desde la entrada en vigor de la Orden a que se refieren los artículos 4.4, 6.1 y 7.1 del mismo.

Arau horiek gaikuntza ematen diote Segurtasuneko sailburuari, bai agintaritzako agenteek bidali beharreko trafiko-istripuei buruzko inprimakiak onartzeko, bai agintaritzako agenteek eta gainerako informazio-iturriek egin beharreko bidalketari buruzko datuak, aldagaiak eta irizpideak zehazteko.

Dichos preceptos habilitan a la Consejera de Seguridad para aprobar los formularios de accidentes de tráfico a remitir por los agentes de la autoridad y por otras fuentes, así como la definición de datos, variables y criterios relativos a su remisión tanto por los agentes de la autoridad como por las restantes fuentes de información.

Inprimakien edukia gutxienez bat etorriko da informazioa Trafiko Istripuen Biktimen Erregistro Nazionalera bidaltzeari buruzko estatuko arauetan ezarritakoarekin.

El contenido de dichos formularios corresponderá, como mínimo, a lo que se contemple en la normativa estatal para la remisión de información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Esandako guztiagatik, agindu honen bidez abian jartzen da Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroa, urriaren 23ko 151/2018 Dekretuaren xedapen gehigarrian aurreikusitakoari jarraikiz.

Atendiendo a lo antedicho, por medio de la presente Orden se da cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional del Decreto 151/2018, de 23 de octubre, de modo que se posibilita la puesta en funcionamiento del Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da, batetik, onartzea zer datu bidali behar dituzten Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistrora Ertzaintzako agenteek, trafikoaren zaintzaz eta kontrolaz arduratzen diren udaltzainek eta behartuta dauden beste batzuek (Euskal Estatistika Erakundea, osasun-zentroak eta errepideen titularrak), eta, bestetik, zehaztea datu horiek bidaltzeko erabiliko diren irizpideak eta epeak.

La presente Orden tiene por objeto aprobar la relación de datos que deben remitirse a Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi, tanto por los agentes de la Ertzaintza y las policías locales encargadas de la vigilancia y control del tráfico, como por otros obligados, tales como el Instituto Vasco de Estadística, los centros sanitarios y los titulares de carreteras, fijando igualmente los criterios y plazos para su remisión.

2. artikulua.– Erregistro-datuak.

Artículo 2.– Datos registrables.

Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroan honako hauek erregistratzen dira:

Se registran en el Registro Vasco de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi:

a) I. eranskineko inprimakian ezarrita dauden eta trafikoaren zaintzaz eta kontrolaz arduratzen diren agintaritzako agenteek bildutako datuak, kontuan hartuta II. eranskinean inprimakia betetzeko zehazten diren irizpideak eta biktimen sailkapena.

a) Los datos recogidos por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y control de tráfico establecidos en el formulario del Anexo I, teniendo en cuenta los criterios para su cumplimentación y la clasificación de víctimas que se señalan en el Anexo II.

b) Euskal Estatistika Erakundeak, osasun-zentroek eta errepideen titularrek bidalitako datuak, IV. eranskinean zehaztuta daudenak.

b) Los datos remitidos por el Instituto Vasco de Estadística, los centros sanitarios y los titulares de carreteras que se especifican en el Anexo IV.

3. artikulua.– Datuak bidaltzeko epeak.

Artículo 3.– Plazos de remisión de datos.

1.– Trafikoaren zaintzaz eta kontrolaz arduratzen diren agenteek -Ertzaintzakoak, hiriarteko bideetan; udaltzaingoetakoak, hiri barruko bideetan- epe hauek dituzte datuak Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistrora bidaltzeko:

1.– Los plazos de remisión de los datos recogidos por los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico, tanto de la Ertzaintza en vías interurbanas, como de las policías locales en vías urbanas, al Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi son los siguientes:

a) Hogeita lau ordu, istripua gertatu denetik, azkar ematekoak diren datuak (III. eranskinekoak) emateko, istripuaren ondorioz hildakoren bat izan bada edo ospitaleratua izan den zaurituren bat izan bada.

a) Veinticuatro horas desde que haya ocurrido el accidente, para los datos de suministro rápido contenidos en el Anexo III de los que dispongan, cuando en el suceso se haya producido algún fallecido o un herido con traslado al hospital.

b) Hamar egun, istripua gertatu den egunetik, azkar ematekoak diren datuak (III. eranskinekoak) emateko, biktimak eragin dituen istripua izan bada eta aurreko apartatuan aipatzen den egoeraren bat gertatzen ez bada.

b) Diez días desde la fecha en que haya tenido lugar el accidente, para los datos de suministro rápido contenidos en el Anexo III, si se tratase de un accidente con víctimas en el que no se dé alguna de las circunstancias contempladas en el apartado anterior.

c) Istripua gertatu eta hilabetera, I. eranskineko inprimakiaren gainerako atalak osorik betetzeko.

c) Un mes desde la fecha del accidente, para la cumplimentación del resto del formulario del Anexo I en su totalidad.

2.– Euskal Estatistika Erakundeak, osasun-zentroek eta errepideen titularrek hilabeteko epea izango dute, Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroak eskatutako datuak bidaltzeko, eskatzen zaizkien egunetik zenbatzen hasita.

2.– El plazo de remisión por el Instituto Vasco de Estadística, los centros sanitarios y los titulares de carreteras de los datos solicitados por el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi es de un mes desde su solicitud.

4. artikulua.– Biktimak eragin dituzten trafiko-istripuen estatistika.

Artículo 4.– Estadística de accidentes de tráfico con víctimas.

Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroan bildutako informazioa oinarria izango da biktimak eragin dituzten trafiko-istripuen estatistika prestatzeko, V. eranskinean bildutako estatistika-adierazle nagusien definizioen arabera.

La información recogida en el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi, servirá de base para la elaboración de la estadística de accidentes de tráfico con víctimas, conforme a las definiciones de los principales indicadores estadísticos que se recogen en el Anexo V.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2019.

Segurtasuneko sailburua,

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
I. ERANSKINEKO INPRIMAKIA BETETZEKO IRIZPIDEAK ETA ISTRIPUETAN INPLIKATUTA DAUDEN PERTSONEN SAILKAPENA
CRITERIOS PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO DEL ANEXO I Y CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LOS ACCIDENTES

A) Biktimak eragin dituzten trafiko-istripuen inprimakia (I. eranskina) betetzeko irizpideak:

A) Criterios de cumplimentación del formulario del Anexo I de accidentes de tráfico con víctimas

1.– Biktimak eragin dituen trafiko-istripua.

1.– Accidente de tráfico con víctimas.

1.1.– Ezaugarri hauek izan behar dituzte:

1.1.– Deben reunir las circunstancias siguientes:

a) Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko arauen eraginpean dauden bideetan edo lurretan gertatzea edo sortzea.

a) Producirse, o tener su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

b) Istripuen ondorioz pertsona bat edo gehiago hiltzea edo zauritzea.

b) Resultar a consecuencia de los mismos una o varias personas fallecidas o heridas.

c) Istripuan, mugitzen ari den ibilgailu batek gutxienez egon behar du inplikatuta. Ibilgailuaren definizioa da Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bateginaren I. eranskinaren 6. puntuan adierazitakoa. Horrenbestez, istripuak dira tranbiak, trenak eta errailetan dabiltzan gainerako ibilgailuak inplikatuta dauden kasuak ere, betiere zirkulaziorako gai diren eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina aplikagarri den bide eta lursail publikoetan gertatzen badira.

c) Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento. La definición de vehículo será la recogida en el punto 6 del Anexo I del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Se incluirán también, por tanto, los accidentes con tranvías, trenes y demás vehículos de raíles implicados, siempre que se produzcan en vías y terrenos públicos aptos para la circulación, en los que resulte de aplicación el referido texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

1.2.– Ez dira 1.1 apartatuan sartuko:

1.2.– Se excluirán del apartado 1.1:

a) Baieztatutako heriotza naturalek, edo suizidio nahiz suizidio-saiakera zantzuak dituzten kasuek eragindako istripuak, salbu eta beste pertsona batzuei kalteak eragiten zaizkienean.

a) Los accidentes provocados por muertes naturales confirmadas o en los que existan indicios de suicidio o intento de suicidio, excepto cuando produzcan daños a otras personas.

b) Giza hilketak, hirugarrenei nahita eragindako lesioak edo jabetzei nahita eragindako kalteak.

b) Los homicidios, lesiones intencionadas a terceros y/o daños intencionados a propiedades.

1.3.– Ibilgailu bi baino gehiagoren arteko talka anitzak istripu bakartzat joko dira, baldin eta bata bestearen segidan gertatu badira.

1.3.– Las colisiones múltiples entre más de dos vehículos se considerarán como un único accidente, si son sucesivas.

2.– Trafiko-istripu batean inplikatuta dagoen ibilgailua.

2.– Vehículo implicado en un accidente de tráfico.

Ibilgailu bat zirkulazio-istripu batean inplikatuta dagoela joko da honako egoera hauetako bat gertatzen bada:

Se considera que un vehículo está implicado en un accidente de tráfico cuando concurren una o varias de las circunstancias siguientes:

a) Ibilgailuak talka egin behar du:

a) Entrar el vehículo en colisión con:

– Mugitzen ari den edo geldirik edo aparkatuta dagoen beste ibilgailu batekin edo gehiagorekin.

– Otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados.

– Oinezkoekin.

– Peatones.

– Animaliekin.

– Animales.

– Beste oztopo batekin.

– Otro obstáculo.

b) Talka egitera iritsi ez arren, istripuaren ondorioz gidaria edota bidaideren bat hiltzen edo zauritzen bada, edo bakarrik kalte materialak eragin baditu.

b) Sin haber entrado en colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente, fallecidos o heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado solo daños materiales.

c) Ibilgailua bada istripuaren eragileetako bat, modu arriskutsuan geldirik edo aparkatuta egoteagatik.

c) Estar el vehículo parado o estacionado en forma peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente.

d) Ibilgailuak edo bidaideak istripuan zuzeneko ondoriorik izan ez arren, gidariaren edo bidaideren baten portaera bada istripuaren eragileetako bat.

d) Sin haber sufrido el vehículo o sus ocupantes directamente las consecuencias del accidente, constituir el comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros uno de los factores del accidente.

e) Ibilgailu baten gidaria edo bidaidea beste ibilgailu batek harrapatzen badu ibilgailura igotzen edo jaisten ari den unean, edo ibilgailutik bidera erori ondoren; kasu horietan, bi ibilgailuak inplikatuta daudela joko da.

e) Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en que subía o descendía de él, o después de haber caído desde el vehículo a la vía, en cuyo caso ambos vehículos se consideran implicados en el accidente.

3.– Trafiko-istripu batean inplikatuta dagoen pertsona.

3.– Persona implicada en un accidente de tráfico.

Zirkulazio-istripuan inplikatuta daudela joko da aurreko puntuan adierazitako ibilgailuetako bidaideak, bai eta oinezkoak ere, zirkulazio-istripuak eragiten badie edo haien portaera istripuaren eragileetako bat izan bada, honako definizio hauei jarraituz:

Se consideran personas implicadas en un accidente de tráfico los ocupantes de los vehículos definidos en el punto anterior y también los peatones cuando resulten afectados por un accidente de tráfico o su comportamiento haya sido uno de los factores del mismo, conforme a las siguientes circunstancias:

a) «Gidaria»: istripua gertatzen den unean zirkulazio-istripuan inplikatutako ibilgailu baten direkzio-mekanismoa darabilen pertsona. Gidatzen irakasteko erabiltzen diren ibilgailuen kasuan, managailu gehigarrien ardura daukan pertsona da gidaria.

a) «Conductor»: Toda persona que, en el momento del accidente, lleva la dirección de un vehículo implicado en un accidente de tráfico. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, es conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales.

b) «Bidaidea»: gidaria izan gabe ibilgailuaren barruan edo gainean dagoen edozein pertsona, edo ibilgailura igotzen edo jaisten dabilen bitartean harrapatzen dutena. Ibilgailuaren direkzio-mekanismoa erabiltzeari utzi eta ibilgailura igotzen edo jaisten ari diren bitartean harrapatzen dituzten gidariak ere bidaidetzat jotzen dira.

b) «Pasajero»: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un vehículo, o es arrollada mientras está subiendo o bajando del vehículo. Los conductores que han dejado de llevar la dirección del vehículo y son arrollados mientras suben o bajan del mismo se consideran pasajeros.

c) «Oinezkoa»: gidaria edo bidaidea izan gabe zirkulazio-istripu batean inplikatuta dagoen edozein pertsona.

c) «Peatón»: Toda persona que, sin ser conductor ni pasajero, se ve implicada en un accidente de circulación.

Oinezkotzat jotzen dira ume-kotxe bat, mugikortasun urriko pertsona baten kotxe bat edo motorrik gabeko beste edozein ibilgailu txiki bultzaka edo herrestan daramatenak; bi gurpileko ziklo bat, ziklomotor bat edo motozikleta bat oinez daramatenak; motordun nahiz motorrik gabeko gurpildun aulkian dabiltzan pertsonak; patinez edo antzeko gailuez dabiltzan pertsonak; ibilgailua konpontzen, bultzatzen edo beste edozer egiten dabiltzala ibilgailutik kanpo dauden pertsonak, eta ibilgailutik jaitsi ondoren oinez doazela harrapatzen dituzten gidariak nahiz bidaideak.

Se consideran peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con movilidad reducida o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los que conducen a pie un ciclo, ciclomotor o motocicleta; las personas que se desplazan en silla de ruedas, con o sin motor; las personas que se desplazan sobre patines u otros artefactos parecidos; las personas que se encuentran reparando el vehículo, empujándolo o realizando otra operación fuera del mismo; los conductores o pasajeros que, tras haber abandonado sus vehículos, son arrollados mientras se alejan de los mismos caminando.

Halaber, oinezkotzat jotzen dira zela-abere baten gainean dabiltzan pertsonak eta animalia bat edo gehiago zuzentzen duten pertsonak, baina soilik istripuen formularioak betetzeko orduan, eta betiere kontuan hartu beharko dira Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bateginaren I. eranskinean ezarritako definizioak.

También se consideran peatones, a los solos efectos de la cumplimentación de los formularios de accidentes, y sin perjuicio de las definiciones establecidas con carácter general en el Anexo I del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las personas que se desplazan sobre un animal de monta y las personas que guían un animal o animales.

B) I. eranskinaren inprimakian aipatzen diren pertsonen sailkapena, trafiko-istripuetan inplikatuta daudenena.

B) Clasificación de las personas implicadas en accidentes de tráfico recogidas en el formulario del Anexo I.

1.– «Biktima»: trafiko-istripu baten ondorioz hiltzen edo zauritzen den edozein pertsona, honako sailkapen honen arabera:

1.– «Víctima»: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, resulta muerta o herida según las siguientes definiciones:

a) «Hogeita lau ordura hildakoa»: trafiko-istripu baten ondorioz unean bertan edo ondorengo hogeita lau orduetan hiltzen den pertsona. Horretarako, ospitaleratutako zauritu guztien jarraipena egingo dute zirkulazioa zaintzeaz eta kontrolatzeaz arduratzen diren agenteek.

a) «Fallecido a veinticuatro horas»: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el acto o dentro de las siguientes veinticuatro horas. Para ello los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico realizarán el seguimiento de todos los heridos que hayan precisado hospitalización.

b) «Hogeita lau ordu baino gehiago ospitaleratutako zauritua»: trafiko-istripu baten ondorioz ospitalean hogeita lau ordu baino gehiago ematen dituen pertsona.

b) «Herido con hospitalización superior a veinticuatro horas»: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas.

c) «Hogeita lau orduz edo gehiagoz osasun-laguntza jasotako zauritua»: trafiko-istripu baten ondorioz zaurituta egonik ospitalean hogeita lau ordu baino gehiago eman behar izan ez duen pertsona, eta dagokion osasun-laguntza jaso duena.

c) «Herido con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas»: Toda persona herida en un accidente de tráfico que no haya precisado hospitalización superior a veinticuatro horas y que haya sido atendido por los servicios sanitarios correspondientes.

Orobat biktimatzat jotzen dira beste erabiltzaile baten heriotza naturalak, suizidioak edo suizidio-saiakerak eragindako istripuaren ondorioz hildako edo zauritutako pertsonak. Sailkapen honetatik kanpo daude heriotza naturala izan dela baieztatutako kasuak edo suizidio-zantzua dutenak.

Se incluyen como víctimas las personas fallecidas o heridas en un accidente provocado por la muerte natural, suicidio o intento de suicidio de otro usuario. Y se excluyen los casos confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios de suicidio.

2.– «Lesiogabea»: trafiko-istripu batean inplikatuta egonik zauritzen denaren edo hogeita lau ordura hiltzen denaren definizioekin bat ez datorren pertsona.

2.– «Ileso»: Toda persona implicada en un accidente de tráfico a la que no le sean aplicables las definiciones de fallecido a veinticuatro horas o herido.

III. ERANSKINA
ANEXO III
I. ERANSKINEKO INPRIMAKIKO DATUAK, AZKAR EMATEKO DIRENAK
DATOS DEL FORMULARIO DEL ANEXO I CONSIDERADOS DE SUMINISTRO RÁPIDO

1.– Informazio orokorra. Istripua gertatu den lekua, ordua eta eguna, herria, kalea eta zenbakia, errepidearen izena eta kilometro-puntua, istripua gertatu den bidearen noranzkoa, istripuan inplikatuta dauden ibilgailuen kopurua, biktima-kopurua, hogeita lau ordura hil direnen kopurua, hogeita lau ordu baino gehiago ospitaleratutako zaurituen kopurua, hogeita lau orduz edo gehiagoz osasun-laguntza jasotako zaurituen kopurua, lesiogabeen kopurua, bide-mota, bidearen titulartasuna, lotunea, istripu-mota, zoruaren gainaldea, argiztapena, eguraldia eta kontrako noranzkoan zirkulatzea.

1.– Información general. Zona, hora y fecha del accidente, población, calle y número, denominación de carretera y punto kilométrico, sentido de la vía en el que se produjo el accidente, total vehículos implicados, total víctimas ocurridas, total fallecidos a veinticuatro horas, total heridos con ingreso superior a veinticuatro horas, total heridos con asistencia sanitaria inferior a veinticuatro horas, total ilesos, tipo de vía, titularidad de la vía, nudo, tipo de accidente, superficie del firme, iluminación, estado meteorológico y circulación en sentido contrario.

2.– Ibilgailuari buruzko informazioa. Ihesean joandako ibilgailua, suak hartutako ibilgailua, matrikula, nazionalitate-kodea, zenbat pertsona doazen auto barruan, istripua lotunearen eragin-eremuan gertatzen denean, ibilgailuaren kokapena bidean edo lotunetik zein hurbil dagoen, zirkulazioaren noranzkoa, ibilgailuak istripua gertatu aurretik egiten duen maniobra, eta aparkatuta dagoen ibilgailua.

2.– Información relativa al vehículo. Vehículo fugado, vehículo incendiado, matrícula, código de nacionalidad, número de ocupantes, posición respecto a la vía o aproximación al nudo cuando el accidente ocurra en zona de influencia de nudo, sentido de la circulación, maniobra del vehículo previa al accidente y vehículo estacionado.

Ibilgailuaren matrikula Espainiakoa ez bada, datu hauek ere emango dira: lehenengo matrikulazio data, marka, modeloa, ibilgailu-mota eta BGMa.

Cuando la matrícula del vehículo no sea española, se cumplimentará, además: fecha de primera matriculación, marca, modelo, tipo de vehículo y MMA.

3.– Gidariari buruzko informazioa. Ibilgailu-kodea, jaioteguna, sexua, nazionalitatea, segurtasun-osagarriak, kaltegarritasuna, alkohol-proba: egindako alkohol-proba, 1. aire-tasa, 2. aire-tasa, alkoholaren eragina duten zeinuak, droga-proba: egindako droga-proba, testatutako substantzien probaren emaitza, drogen eragina duten zeinuak, gidariaren ustezko arau-hausteak, ustezko abiadura arau-hausteak, ustezko abiadura arau-hausteak eta beste arau-hauste batzuk.

3.– Información relativa al conductor. Código del vehículo, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, accesorios de seguridad, lesividad, prueba de alcohol: prueba de alcohol realizada, tasa 1 en aire, tasa 2 en aire, signos de influencia del alcohol, prueba de drogas: prueba de drogas realizada, resultado de la prueba a las sustancias testadas, signos de influencia de drogas, presuntas infracciones del conductor, presuntas infracciones de velocidad y otras infracciones.

4.– Oinezkoari buruzko informazioa. Jaioteguna, sexua, nazionalitatea, segurtasun-osagarriak, kaltegarritasuna, alkohol-proba: egindako alkohol-proba, 1. aire-tasa, 2. aire-tasa, alkoholaren eragina duten zeinuak, droga-proba: egindako droga-proba, testatutako substantzien probaren emaitza, drogen eragina duten zeinuak eta oinezkoaren ustezko arau-hausteak.

4.– Información relativa al peatón. Fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, accesorios de seguridad, lesividad, prueba de alcohol: prueba de alcohol realizada, tasa 1 en aire, tasa 2 en aire, signos de influencia del alcohol, prueba de drogas: prueba de drogas realizada, resultado de la prueba a las sustancias testadas, signos de influencia de drogas y presuntas infracciones del peatón.

5.– Bidaideari buruzko informazioa. Ibilgailu-kodea, jaioteguna, sexua, nazionalitatea, ibilgailu barruko kokapena, segurtasun-osagarriak eta kaltegarritasuna.

5.– Información relativa al pasajero. Código del vehículo, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, posición en el vehículo, accesorios de seguridad y lesividad.

IV. ERANSKINA
ANEXO IV
BESTE INFORMAZIO-ITURRI BATZUEK TRAFIKO ISTRIPUEN BIKTIMEN EUSKAL ERREGISTRORA BIDALI BEHARREKO DATUAK
DATOS A REMITIR AL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE EUSKADI POR OTRAS FUENTES DE INFORMACION
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
TRAFIKO-ISTRIPUEN BIKTIMEN EUSKAL ERREGISTROAREN ESTATISTIKA-ADIERAZLE NAGUSIEN DEFINIZIOAK
DEFINICIONES DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO DE EUSKADI

Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroan bildutako informazioaren ondoriozko estatistika prestatze aldera, adierazle nagusiak zehazten dira:

A los efectos de la elaboración de la estadística resultante de la información recogida en el Registro Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi se definen a continuación los principales indicadores:

a) Istripuen larritasuna kontuan harturik:

a) Referidos a la gravedad de los accidentes:

– «Biktimak eragin dituen trafiko-istripua»: II. eranskinaren A) 1. puntuan deskribatzen diren gorabeherak biltzen dituen istripua.

– «Accidente de tráfico con víctimas»: accidente que reúne las circunstancias descritas en el punto 1 del Anexo II. A).

– «Trafiko-istripu hilgarria»: biktimak eragin dituen trafiko-istripua, baldin eta gutxienez biktimetako bat hiltzen bada, eranskin honen b) puntuan xedatutakoari jarraikiz.

– «Accidente de tráfico mortal»: accidente de tráfico con víctimas cuando, al menos, una de ellas resulte fallecida, según lo dispuesto en la letra b) del presente anexo.

– «Trafiko-istripu larria»: biktimak eragin dituen trafiko-istripua, trafiko-istripu hilgarria ez dena, baldin eta gutxienez istripuan inplikatuta dagoen pertsona bat zaurituta badago, eta hogeita lau ordu baino gehiago ematen baditu ospitalean, eranskin honen b) puntuan xedatutakoari jarraikiz.

– «Accidente de tráfico grave»: accidente de tráfico con víctimas no definido como accidente de tráfico mortal en el que, al menos, una de las personas implicadas resulte herida con hospitalización superior a veinticuatro horas, según lo dispuesto en la letra b) del presente anexo.

b) Lesioen larritasuna kontuan harturik:

b) Referidos a la gravedad de las lesiones:

– «Hildakoa»: trafiko-istripu baten ondorioz unean bertan edo istripua gertatu eta hurrengo hogeita hamar egunen barruan hiltzen den pertsona. Hortik kanpo utziko dira heriotza naturala gertatu dela baieztatzen den kasuak eta suizidio-zantzuak dituztenak.

– «Fallecido»: toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el acto o dentro de los treinta días siguientes, excluyéndose los casos confirmados de muertes naturales o en el que existan indicios de suicidio.

– «Hogeita lau ordu baino gehiago ospitaleratutako zauritua»: Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroan halakotzat hartzen den pertsona oro, II. eranskinaren B) 1.b) puntuan zehaztuta dagoen bezala.

– «Herido con hospitalización superior a veinticuatro horas»: toda persona que conste en el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi como tal, según se define en el punto 1 b) del Anexo II B).

– «Hogeita lau orduz edo gutxiagoz osasun-laguntza jasotako zauritua»: Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroan halakotzat hartzen den pertsona oro, II. eranskinaren B) 1.c) puntuan zehaztuta dagoen bezala.

– «Herido con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas»: toda persona que conste en el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Euskadi como tal, según se define en el punto 1 c) del Anexo II B).


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común