Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

63. zk., 2019ko apirilaren 1a, astelehena

N.º 63, lunes 1 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
1629
1629

52/2019 DEKRETUA, martxoaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2020 urteko jaiegun egutegia onartzeko dena.

DECRETO 52/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2020.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatuaren 12.artikuluan eta Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartu zuen urriaren 23ko 2/2015 Legintzako Errege Dekretuaren 37 artikuluan ezarritakoa betez, Jaurlaritzari dagokio 2020ko lanegunak eta jaiegunak finkatzea, urteak, gehienez ere, hamalau jaiegun izango dituela kontuan harturik.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es competencia de este Gobierno establecer, dentro del límite anual de catorce días festivos, el calendario de días laborables y festivos para el año 2020.

Hori dela eta, Lanaldia, lanaldi bereziak eta atsedenaldiak arautzen dituen uztailaren 28ko 2001/1983 Errege Dekretuko 45 eta 46 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Garai hartan indarrean, lanaldiei buruzko irailaren 21eko 1561/1995 Errege Dekretuko xedapen indargabetzaile bakarrean xedatutakoari jarraikiz, Lan eta Justiziako sailburuaren proposamenez, Lan Harremanen Kontseilua eta gainontzeko kontsuta-organoak entzunda, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko martxoaren 26an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, vigente a la sazón, de conformidad con lo dispuesto en la disposición derogatoria única del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, a propuesta de la Consejera de Trabajo y Justicia, habiéndose dado audiencia al Consejo de Relaciones Laborales y demás órganos consultivos interesados, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de marzo de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Bi mila eta hogeigarren urtean, urte osoko igandeak eta aipatzen diren egunak jaieguntzat hartuko dira lan ondorioetarako Euskal Autonomia Erkidegoan, ordaindu egingo dira eta ez dira berreskuratu beharko:

Artículo 1.– Tendrán la consideración de días inhábiles en el País Vasco a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, durante el año dos mil veinte, todos los domingos del año y las festividades de:

– Urtarrilaren 1a, Urteberri eguna.

– 1 de enero, Año Nuevo.

– Urtarrilaren 6a, Errege Magoen eguna.

– 6 de enero, Día de Reyes.

– Martxoaren 19a, San Jose eguna.

– 19 de marzo, San José.

– Apirilaren 9a, Ostegun Santua.

– 9 de abril, Jueves Santo.

– Apirilaren 10a, Ostiral Santua.

– 10 de abril, Viernes Santo.

– Apirilaren 13a, Pazko Astelehena.

– 13 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección.

– Maiatzaren 1a, Langileen Eguna.

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

– Uztailaren 25a, Santiago Apostolua.

– 25 de julio, Santiago Apóstol.

– Abuztuaren 15a, Andra Mari eguna.

– 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

– Urriaren 12a, Espainiako Jai Nazionala.

– 12 de octubre, Fiesta Nacional.

– Abenduaren 8a, Andre Maria Sortzez Garbiaren eguna.

– 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

– Abenduaren 25a, Eguberri eguna.

– 25 de diciembre, Natividad del Señor.

2. artikulua.– 1.– Lan ondorioetarako, bi mila eta hemeretzigarren urtean, tokian tokiko jaietako bi egun ere jaiegun izango dira, hau da, ordaindu egingo dira eta ez dira errekuperatu beharko. Lan eta Justiziako Saileko lurralde-ordezkarierk zehaztuko dituzte egun horiek, udaletako udalbatzek proposatuta. Egun horiek berdinak izan daitezke edo ez lurralde historikoetako udalerrietan.

Artículo 2.– 1.– Serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año dos mil veinte, hasta dos días con carácter de fiestas locales, que se establecerán por los Delegados Territoriales del Departamento de Trabajo y Justicia, a propuesta del Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo ser comunes o no en los diversos términos municipales de cada Territorio Histórico.

2.– Dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean egin behar dute proposamena udalek, eta Lan eta Justizia dagokien lurralde-ordezkaritzetara bidali.

2.– Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva Delegación Territorial que por ubicación les corresponda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Lan eta Justiziako sailubruari aginpidea ematen zaio, Dekretu honetan xedatutakoa ezarri eta betetzeko behar diren xedapenak emateko.

Se faculta a la Consejera de Trabajo y Justicia para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo eguenan jarriko da indarrean Dekretu hau.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 26an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Lan eta Justiziako sailburua,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a día 26 de marzo de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común