Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

63. zk., 2019ko apirilaren 1a, astelehena

N.º 63, lunes 1 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
1626
1626

48/2019 DEKRETUA, martxoaren 26an, zeinaren bidez onartzen baita Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Bitariko Batzordearen 2019ko martxoaren 20ko Akordioa, errepideen arloko eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa.

DECRETO 48/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-Territorio Histórico de Álava, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de carreteras.

Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Bitariko Batzordeak 2018ko azaroaren 26an adostutako akordioaren bidez, errepideen arloko eginkizun eta zerbitzu gehiago eskualdatu zitzaizkion Euskal Autonomia Erkidegoari. Akordio hori abenduaren 3ko 174/2018 Errege Dekretuaren eta abenduaren 3ko 1414/2018 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen.

Mediante Acuerdo de 26 de noviembre de 2018, de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, y por Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre, se procedió a realizar una ampliación de las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de carreteras.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartu zen Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan dago ezarrita bide eta errepideen arloan lurralde historikoetako foru-aldundiek oso-osorik gordeko dituztela gaur egun dituzten lege-araubidea eta eskumenak edo, hala dagokionean, Estatutuaren 3. artikuluaren arabera berreskuratzeko dauzkatenak, Konstituzioaren 148.1.5 artikuluan jasotako eskumenez gain.

El artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece que en materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el artículo 148.1.5.ª de la Constitución, que permite asumir competencias sobre las carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de este Estatuto.

Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko erlazioei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak lurralde historikoei esleitzen die, 7.a.8 artikuluaren bidez, bakoitzari bere lurraldean, errepideak eta bideak planifikatzeko, proiektatzeko, eraikitzeko, kontserbatzeko, aldatzeko, erabiltzeko eta ustiatzeko eskumen esklusiboa. Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sarean behar den koordinazioa bermatze aldera, erakunde erkideek onartutako plan orokorra jarri beharko da indarrean.

La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, atribuye a estos últimos, en sus respectivos ámbitos territoriales y a través del artículo 7.a.8, la competencia exclusiva para la planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, uso y explotación de carreteras y caminos, debiendo poner en vigor, al objeto de asegurar la debida coordinación de las redes de carreteras de la Comunidad Autónoma, el Plan General aprobado por las Instituciones Comunes.

Abenduaren 3ko 1414/2018 Errege Dekretuaren bidez, Autonomia Estatutuaren aurreikuspenak egikaritzeko, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Bitariko Batzordeak zehaztu zituen eginkizunak eta zerbitzuak, AP-1 autobidearen bide-zati bati dagozkionak (Burgos-Armiñón). Zehatz-mehatz, akordio horren B.1 apartatuan dago zehaztuta zer posizio juridiko hartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoak lurralde historikoen eskumen-araubideari dagokionez, erakunde-arauek adierazitakoarekin bat.

Mediante Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre, se procedió, en ejecución de las previsiones del Estatuto de Autonomía, a traspasar a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios concretados por la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, sobre un tramo de la autopista AP-1 (Burgos-Armiñón). En concreto, el apartado B.1 de dicho Acuerdo viene a detallar que la posición jurídica de la Comunidad Autónoma del País Vasco es asumida en relación al régimen competencial de sus Territorios Históricos, conforme determinen sus normas institucionales.

Esandakoa kontuan hartuta, Bitariko Batzordeak –azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehen xedapen iragankorraren arabera ezarrita– Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuan xedatutakoaren arabera jardun du errepideen arloan eskualdatu behar diren eginkizunak eta zerbitzuak zehazten, eta, horretarako, behar den akordioa adostu du.

En atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Mixta establecida en la disposición transitoria primera de la mencionada Ley 27/1983, de 25 de noviembre, ha procedido según lo dispuesto en el Decreto 194/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspaso de servicios entre las Instituciones Comunes y el Territorio Histórico de Álava, a concretar las funciones y servicios objeto de traspaso en materia de carreteras, adoptando al respecto el oportuno Acuerdo.

Ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko martxoaren 26an bilkuran onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, y del Consejero de Hacienda y Economía, y previa aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onartzea Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Bitariko Batzordearen akordioa, errepideen arloko eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa. Batzorde horren Osokoak adostu zuen akordio hori 2019ko martxoaren 20ko bilkuran, eta Dekretu honi atxiki zaio.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-Territorio Histórico de Álava, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de carreteras, adoptado por el pleno de dicha Comisión en su reunión de 20 de marzo de 2019, que se transcribe como anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Ondorioz, aurrerantzean Arabako Lurralde Historikoaren esku egongo dira akordio horretan zehaztu diren eginkizunak eta zerbitzuak, akordiotik eratorritako moduan eta baldintzetan, bai eta akordioaren testuan nahiz atxikitako zerrendetan agertzen diren ondasun, eskubide eta betebeharrak ere.

Artículo 2.– En consecuencia, quedan traspasados al Territorio Histórico de Álava las funciones y servicios que se relacionan en dicho Acuerdo, en los términos y condiciones resultantes del mismo, y los bienes, derechos y obligaciones señalados en el texto del Acuerdo y relaciones anexas.

3. artikulua.– Bitariko Batzordearen akordioan bertan dago adierazita zer egunetatik aurrera izango dituen ondorioak eskualdatze honek.

Artículo 3.– El presente traspaso surtirá efectos a partir de la fecha establecida en el propio Acuerdo de la Comisión Mixta.

4. artikulua.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da dekretu hau, eta, halaber, dagokion foru-dekretua, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean. Nolanahi ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean, Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Artículo 4.– Este Decreto será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, insertándose a su vez el oportuno Decreto Foral en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 194/1984, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas de traspasos de servicios entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

48/2019 DEKRETUA, MARTXOAREN 26AN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 48/2019, DE 26 DE MARZO
EUSKO JAURLARITZAREN ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ARTEKO TRANSFERENTZIEN BITARIKO BATZORDEAREN AKORDIOA
ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS GOBIERNO VASCO-TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Begoña Pérez de Eulate González andreak, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Bitariko Batzordeko idazkariak, hau

D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretaria de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-Territorio Histórico de Álava.

ZIURTATZEN DU:
CERTIFICA:

Transferentzien Bitariko Batzordearen 2019ko martxoaren 20ko Osokoan, errepideen arloko eginkizunak eta zerbitzuak autonomia-erkidego osorako erakundeen eskuetatik Arabako Lurralde Historikoaren eskuetara aldatzea hitzartu zen, hauekin bat:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el día 20 de marzo de 2019, se acordó el traspaso desde las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma a los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava, de funciones y servicios en materia de carreteras, de acuerdo con los términos siguientes:

A) Arabako Lurralde Historikoaren eskumenak.

A) Competencias del Territorio Histórico de Álava.

Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko erlazioei buruzko 27/1983 Legeak xedatutako eskumen-arauen babespean adostu da akordio hau, bai eta Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan xedatutakoarekin eta aplikagarri diren gainerako arauekin bat ere.

El presente Acuerdo se realiza al amparo de la regulación competencial que contempla el artículo 7.a.8 de la Ley 27/1983, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y demás normativa de general aplicación.

B) Arabako Lurralde Historikoak aurrerantzean bere gain izango dituen eginkizunak.

B) Funciones que asume el Territorio Histórico de Álava.

1.– A-1 (Burgos-Armiñón) autobidean Arabako Lurralde Historikotik igarotzen den bide-zatia planifikatu, finantzatu, proiektatu, eraiki, kontserbatu, aldatu, erabili eta ustiatzeko eginkizunak eta ahalak hartuko dituzte Arabako Lurralde Historikoko foru-organoek, akordio honetan zehaztu bezala:

1.– Los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava asumen, con referencia a su ámbito territorial, todas las funciones y potestades en materia de planificación, financiación, proyecto, construcción, conservación, modificación, uso y explotación, sobre el tramo de la autopista AP-1 (Burgos-Armiñón) cuyo itinerario se desarrolla en el Territorio Histórico de Álava, todo ello en los términos que especifica el presente Acuerdo.

Azaroaren 25eko 27/1983 Legean xedatutakoarekin bat, Arabako Lurralde Historikoak eginkizun horiek beteko ditu eta, horretarako, indarrean jarriko ditu erakunde erkideek onartzen duten errepideen plan orokorrean ezartzen diren arau teknikoak; halaber egingo ditu plan horretako aurreikuspenak, helburuak, lehentasunak eta hobekuntzak, gutxienez.

De conformidad con lo previsto en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, el Territorio Histórico de Álava ejercerá dichas funciones poniendo en vigor las normas técnicas y de señalización que se establezcan en el Plan General de Carreteras que aprueben las Instituciones Comunes, así como realizando como mínimo las previsiones, objetivos, prioridades y mejoras que se establezcan en el citado Plan General de Carreteras.

Horretaz gain, oro har, Estatuak errepideen eraikuntzaren eta kontserbazioaren arloan ezartzen dituen arau teknikoak ere beteko ditu Arabako Lurralde Historikoak, nazioarteko hitzarmen, akordio edo gomendioak betetzeko xedez, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 20.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta, halaber, Transferentzien Bitariko Batzordeak egin eta abenduaren 3ko 1414/2018 Errege Dekretuaren bidez onartutako akordioaren C apartatuan ezarritako esparruarekin bat.

Asimismo el Territorio Histórico de Álava se sujetará a las normas técnicas que dicte el Estado sobre construcción y conservación de carreteras, con carácter general, en aplicación de convenios, acuerdos o recomendaciones de carácter internacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, e igualmente de acuerdo con el marco establecido en el apartado C del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias aprobado por Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre.

2.– Arabako Lurralde Historikoaren esku geratzen da 1. zerrendan zehaztutako errepide-zatiaren titulartasuna, bidesaririk gabeko erabilera askerako.

2.– Queda traspasada al Territorio Histórico de Álava la titularidad del tramo de carretera en condiciones de uso libre de peaje que se detalla en la relación número 1.

Aipatutako errepide-zatiaren titulartasunaren ondorioz, oro har, Arabako Lurralde Historikoa subrogatu egingo da orain arte Estatuak eta gerora, eskualdatu ostean, Euskal Autonomia Erkidegoak izan duten posizio juridikoan; eta, bai gaur egungo egoerari buruz bai kontratuaren likidazioari buruz emakidadunari egiten zaizkion erreklamazioei dagokienez bereziki, eskualdatutako bide-zatian. Aurreko hori eragotzi barik, Estatuak segituko du bere kargu izaten emakida-kontratutik eratortzen diren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eskualdatzearen eraginkortasun-egunera arte galdagarri diren betebehar eta eskubide guztiak.

El Territorio Histórico de Álava se subroga en la posición jurídica ostentada hasta ahora por el Estado y, desde su posterior traspaso, por la Comunidad Autónoma del País Vasco, como consecuencia de su titularidad sobre el tramo de carretera referido y, en particular, en lo relativo a las reclamaciones que pudieran realizarse al concesionario sobre el estado actual de la carretera o la liquidación del contrato en el tramo transferido. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado mantendrá a su cargo todas las obligaciones y derechos derivados del contrato de concesión y que resulten exigibles hasta la fecha de efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– AP-1aren eta A-1aren arteko loturan (Vitoria-Gasteizko autobia) bi noranzkoetako sarrera-adarren edukiera handitzeko diren jarduketak gauzatzeko, Transferentzien Bitariko Batzordeak egin eta abenduaren 3ko 1414/2018 Errege Dekretuaren bidez onartutako akordioaren 1. akordio osagarrian xedatutakoa beteko da.

3.– Las actuaciones tendentes a la ampliación de la capacidad de los ramales de acceso en ambos sentidos en la conexión de la AP-1 con la A-1 (autovía de Vitoria-Gasteiz) se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el acuerdo complementario número 1 al Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias aprobado por Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre.

Akordio honen eraginkortasun-egunetik hilabetera eman eta hartuko dira eskualdatutako zerbitzuen dokumentazioa eta espedienteak, bai eta behar diren aktak sinatu ere.

En el plazo de un mes desde la fecha de efectividad del presente acuerdo se realizará la entrega y recepción de la documentación y expedientes de los servicios traspasados y se firmarán las correspondientes actas.

C) Eskualdatzearen eraginpeko aurrekontu-kredituak.

C) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.

2019ko ekitaldian, errepideen arloan eskualdatzen diren eginkizun eta zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegorako izango duten urteko kostu osoa eranskineko 2. zerrendan dago adierazita.

El coste total anual para la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio 2019 de las funciones y servicios que en materia de carreteras se traspasan se recoge en la relación anexa número 2.

Eskualdatzearen eraginkortasuna ez dator bat aurrekontu-ekitaldi osoarekin; beraz, Euskal Autonomia Erkidegorako urteko kostu osoa (eranskineko 2. zerrenda) hainbanatu egingo da lurralde historikoek eskualdatze eraginkorra hartzen duten urte-zatiaren proportzioan.

Al no coincidir la efectividad del traspaso con el ejercicio presupuestario completo se procederá a prorratear el coste total anual para el País Vasco que se recoge en la relación anexa número 2 proporcionalmente a la parte del año en que los Territorios Históricos asumen efectivamente el traspaso.

D) Eskualdatzearen eraginkortasun-data.

D) Fecha de efectividad del traspaso.

Akordio honen xede diren eginkizun eta zerbitzuen eskualdatzea eraginkorra izango da akordio hau onartzen duen dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El traspaso de las funciones y servicios objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Decreto por el que se aprueba este Acuerdo.

1. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
Arabako Lurralde Historikoari eskualdatutako ondasunen zerrenda
RELACIÓN DE BIENES QUE SE TRASPASAN AL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AP-1 autobidea (Burgos-Armiñón).

Autopista AP-1 (Burgos-Armiñón).

6 kilometroko bide-zatia, Burgosko eta Arabako probintzien arteko mugatik –77+200 kilometro-puntutik– autobidearen bukaerara, Armiñoneko 7. lotunera –83+200 kilometro-puntura–.

Tramo de 6 kilómetros entre el límite entre las provincias de Burgos y Álava, en el punto kilométrico 77+200, y el final de la autopista en el enlace 7 de Armiñón, en el punto kilométrico 83+200.

2. ZERRENDA
2019KO EKITALDIAN, LURRALDE HISTORIKOEI ESKUALDATU BEHARREKO ERREPIDEEN ARLOKO EGINKIZUN ETA ZERBITZUEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO IZANGO DUTEN URTEKO KOSTU OSOA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

RELACIÓN NÚMERO 2
COSTE TOTAL ANUAL PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL EJERCICIO 2019 DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE CARRETERAS OBJETO DE TRASPASO A LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común