Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

51. zk., 2019ko martxoaren 13a, asteazkena

N.º 51, miércoles 13 de marzo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1328
1328

AGINDUA, 2019ko martxoaren 4koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, Donostia udalerriko Txomin Enean, babes ofizialeko 130 etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesuari hasiera eman eta 2017ko maiatzaren 24ko Aginduan agertzen diren hainbat zehaztasun aldatzen dituena.

ORDEN de 4 de marzo de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se modifican determinadas especificaciones contenidas en la Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación de 130 viviendas de protección oficial en el municipio de San Sebastián, en Txomin Enea.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko maiatzaren 24ko Aginduaren bidez, hasiera eman zitzaion Donostia udalerriko Txomin Enean, babes ofizialeko 130 etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesuari.

Primero.– Por Orden de 24 de mayo de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, se inició el procedimiento de adjudicación de 130 viviendas de protección oficial en el municipio de San Sebastián, en Txomin Enea.

Bigarrena.– Etxebizitzak esleitzeko prozedura hasita zegoela eta hau amaitu gabe egonda, aldaketa batzuk gertatu dira. Aldaketa hauek, nahiz eta ez duten eraginik orain arte eman diren pausoetan, esleipen prozedurarako badute ondoriorik ondorengo nondik norakoetan: esleitu beharreko etxebizitza kopuruan –etxebizitza gehiago dago orain, nahiz eta Donostiako Udalak ordezko etxebizitza bat izateko duten horien eskubidea gauzatu ahal izateko etxebizitza bat gorde–, etxebizitzen sustatzailearen nortasunean, sustapenaren behin-behineko kalifikazioan eta etxebizitza horien berezitasunetan (logela kopurua eta azalera erabilgarria), eta, azkenik, sustapenaren espediente-zenbakian.

Segundo.– Una vez iniciado dicho procedimiento de adjudicación de viviendas y antes de su finalización han acontecido una serie de cambios que si bien no afectan a los trámites realizados en el procedimiento de adjudicación, sí afectan al número de viviendas a adjudicar, que ha aumentado a pesar de tener que reservar una vivienda para necesidades de realojo del Ayuntamiento de San Sebastián, a la identidad del promotor de las viviendas, a la Calificación Provisional de las mismas y a sus características (número de dormitorios y superficies útiles) y al número de expediente de la promoción.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK:
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari dagokio agindu hau ematea, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 29. artikuluan xedatutakoaren arabera –etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko agindua–.

Primero.– Corresponde al Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda dictar la presente Orden conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los Procedimientos para la Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

Bigarrena.– Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legeak, dioenez, etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak, foru-aldundiek, udalek, kontzejuek eta toki-erakunde txikiek beraiek sustatutako babes publikoko etxebizitzak esleitzeko prozeduratik kanpo utz ditzakete ordezko etxebizitza izateko eskubidea bermatzera bideratutako etxebizitzak eta edozein desgaitasunek eragindako mendetasun-egoerak edo gizarte-bazterketaren arriskuko egoerak konpontzera bideratuak.

Segundo.– El artículo 32 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, determina en su punto 2 que el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos, los concejos y las entidades locales menores podrán excluir del procedimiento de adjudicación de viviendas de protección pública promovidas por ellos aquellas viviendas que se destinen a garantizar el derecho de realojo y a resolver situaciones de dependencia, de todo tipo de discapacidad o de riesgo de exclusión social.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Aipatu, 2017ko maiatzaren 24ko Aginduaren 2. gertakaria aldatzea, gauzak horrela, hau honela geratuko da:

Primero.– Modificar el Hecho 2 de la Orden de 24 de mayo de 2017 que queda redactado como sigue:

«2.– Etxebizitzako Gipuzkoako lurralde-ordezkariaren 2019ko otsailaren 8ko Ebazpenaren bidez, babes ofizialeko behin-behineko kalifikazioa eskuratu du Donostiako udalerriko Txomin Eneako babes ofizialeko 146 etxebizitzaren sustapenak. Sustapen hau IZA Obras y Promociones S.A.- k sustatzen du, eta, EB3-1296/18-LC-000 da horren espediente-zenbakia. Etxebizitza horietako 145 esleituko dira: sei, bi logelakoak, 68,71 m2 azalera dutenak, eta mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokituta daude. Gainerako 139 etxebizitzetatik, 103 etxebizitza bi logelakoak dira, eta 52,95 m2 eta 69,86 m2 bitarteko azalerak dituzte; 36 etxebizitza hiru logelakoak dira, eta 72,39 m2 eta 90 m2 bitarteko azalerak dituzte. Etxebizitzak lagatzeko araubidea azalera-eskubidea izango da».

«2.– Mediante resolución del Delegado Territorial de Vivienda en Gipuzkoa de fecha 8 de febrero de 2019 se ha otorgado la calificación provisional de viviendas de protección oficial a la promoción de 146 viviendas de protección oficial sita en San Sebastián, en Txomin Enea, promovida por IZA Obras y Promociones, S.A. bajo el número de expediente EB3-1296/18-LC-000. Del total de viviendas se adjudicarán 145 de las que 6 son de dos dormitorios con superficie útil de 68,71 m2 y están adaptadas a personas con movilidad reducida de carácter permanente. De las restantes 139 viviendas, 103 viviendas son de dos dormitorios y cuentan con superficies comprendidas entre 52,95 m2 y 69,86 m2; 36 viviendas son de tres dormitorios y cuentan con superficies comprendidas entre 72,39 m2 y 90 m2. El régimen de cesión es el de derecho de superficie».

Bigarrena.– 2017ko maiatzaren 24ko Aginduaren ebazpenaren lehenengo atala aldatzea, gauzak horrela, hau honela geratuko da:

Segundo.– Modificar el apartado primero del Resuelvo de la Orden de 24 de mayo de 2017 que queda redactado como sigue:

«Lehenengoa.– Donostiako udalerriko babes ofizialeko 146 etxebizitzen esleipen-prozedurari hasiera ematea; udalerri hori Donostiako eskualde egituran dago».

«Primero.– Iniciar el procedimiento de adjudicación de la promoción de 146 viviendas de protección oficial en el municipio de San Sebastián, perteneciente al área funcional de San Sebastián.»

Hirugarrena.– Zortzigarren bis atal berri bat gehitzea 2017ko maiatzaren 24ko Aginduaren ebazpenari:

Tercero.– Añadir un apartado octavo bis al Resuelvo de la Orden de 24 de mayo de 2017 que queda redactado como sigue:

«Zortzigarrena bis.– Sustapeneko 146 etxebizitzetatik bat Donostiako Udalak ordezko etxebizitza bat izateko duten horien eskubidea gauzatu ahal izateko gordeko da; beraz, 145 etxebizitza esleituko dira sustapen honetan».

«Octavo bis.– Una de las 146 viviendas de la promoción se reserva para para necesidades de realojo del Ayuntamiento de San Sebastián, de manera que son 145 las viviendas a adjudicar».

Laugarrena.– 2017ko maiatzaren 24ko Aginduaren ebazpenaren bederatzigarren atala aldatzea, gauzak horrela, hau honela geratuko da:

Cuarto.– Modificar el apartado noveno del Resuelvo de la Orden de 24 de mayo de 2017 que queda redactado como sigue:

«Bederatzigarrena.– Sustapeneko etxebizitzetatik 6 etxebizitza, 68,71 m2 azalera dutenak, mugikortasun mugatu iraunkorra duten pertsonei egokituta daude. Etxebizitza horiek bi logelakoak dira, eta mugikortasun mugatu iraunkorra duen pertsona bat dagoen bizikidetza-unitateen artean esleituko dira. Etxebizitza horiek hurrenkera honetan esleituko dira: lehenik eta behin, egokitutako etxebizitzak gurpil-aulkian dauden pertsonei esleituko zaizkie, gero bi makulu nahitaez behar dituzten pertsonei eta, azkenik, 1971/1999 Errege Dekretuaren 3. eranskinaren D) eta H) bitarteko letrei lotuta 7 puntu edo gehiago dituztenei».

«Noveno.– 6 de las viviendas, con superficie útil de 68,71 m2, están adaptadas para personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente. Las viviendas son de dos dormitorios. Dichas viviendas serán adjudicadas entre unidades convivenciales en las que haya una persona con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente. Estas viviendas se asignarán por este orden: en primer lugar a las personas confinadas en silla de ruedas, después a las dependientes de dos bastones y finalmente a las que sumen 7 o más puntos en relación con los apartados D) a H) del Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999».

Bosgarrena.– 2017ko maiatzaren 24ko Aginduaren ebazpenaren hamargarren atala aldatzea, gauzak horrela, hau honela geratuko da:

Quinto.– Modificar el apartado décimo del Resuelvo de la Orden de 24 de mayo de 2017 que queda redactado como sigue:

«Hamargarrena.– Egokitu gabeko 139 etxebizitzetatik 103 bi logelakoak dira, eta 52,95 m2 eta 69,86 m2 bitarteko azalerak dituzte, eta 36 hiru logelakoak dira, eta 72,39 m2 eta 90 m2 bitarteko azalerak dituzte».

«Décimo.– De las restantes 139 viviendas, 103 viviendas son de dos dormitorios y cuentan con superficies comprendidas entre 52,95 m2 y 69,86 m2; 36 viviendas son de tres dormitorios y cuentan con superficies comprendidas entre 72,39 m2 y 90 m2

Seigarrena.– Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke hilabeteko epean, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari; edo bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa hasieratik, zuzenean, bi hileko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da errekurtso biak aurkezteko epea.

Sexto.– Contra la presente Orden puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 4a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2019.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común