Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

47. zk., 2019ko martxoaren 7a, osteguna

N.º 47, jueves 7 de marzo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1221
1221

26/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako Europako laguntza-neurria garatu eta aplikatzeari buruzkoa.

DECRETO 26/2019, de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la medida de apoyo europeo a las operaciones de reestructuración y reconversión del viñedo.

Europar Batasunak merkatuaren antolaketa bateratu bat (MAB) ezarri du mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorean, Batasuneko sektorearen ekoizpena lehiakorragoa izan dadin, eta ardoak, berriz, kalitate hobekoak. MAB horrek hainbat laguntza-neurri dakartza berekin, tartean, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak. Estatuan zenbait arau eman dira argitara; horietatik azkena 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Espainiako mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari 2019-2023 aldian laguntza-neurrien programa eskaintzekoa.

La Unión Europea ha establecido una organización común de mercado (OCM) en el sector vitivinícola con la finalidad de aumentar la competitividad de la producción vitivinícola comunitaria y consolidar la calidad de sus vinos. En esta OCM se prevén diversas medidas de apoyo, una de las cuales establece ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos. En el ámbito estatal se han publicado diversas normas, la última de las cuales es el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

Euskal Autonomia Erkidegoan, autonomia-estatutuak aitortutako gaitasunak direla bide, Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legeak ezarri du mahastiaren eta ardoaren ordenamendua. Bestalde, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzen Europako erregelamendua eta Estatuko oinarrizko araudia garatu eta aplikatzeko arauak ezarri zituen abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europar Batasunak emandako neurriak garatu eta aplikatzekoak.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, en ejercicio de las competencias asignadas por el Estatuto de Autonomía, la ordenación de la viña y el vino ha sido establecida por la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola. Por su parte, las normas de desarrollo y aplicación de la reglamentación europea y de la normativa estatal básica de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos fueron establecidas por el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Batasuneko erregelamenduetan nahiz Estatuko araudian egindako aldaketak eta laguntza horiekin loturiko alderdi tekniko batzuen arauketa eta aplikazioan agerian geratu diren gabetasunak hobetzeko premia kontuan hartuta, nahitaezkoa da MABa Euskal Autonomia Erkidegoan garatzeko eta aplikatzeko araudia aldatzea, batik bat, 227/2014 Dekretuaren, abenduaren 9koaren, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzei buruzkoaren, IV. kapitulua, laguntzok substantibotasun eta sistema berezkoak dituzte-eta.

Las modificaciones introducidas en la reglamentación comunitaria y en la normativa básica estatal, y la necesidad de mejorar la regulación de diversos aspectos técnicos implicados en estas ayudas y subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en la aplicación de la norma a la que se sustituye, obligan a modificar la normativa de desarrollo y aplicación de esta OCM en la Comunidad Autónoma de Euskadi, especialmente en el Capítulo IV del Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, referido a las ayudas a reestructuración y reconversión del viñedo, que tienen una sustantividad y sistemática propia.

Horrenbestez, dekretu honen xedea da Europar Batasuneko erregelamendua eta Estatuko oinarrizko araudia garatzeko eta aplikatzeko arauak ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntza-neurri hauei lotuta. Hori horrela, arauketa bereizia behar dute laguntzok, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorearentzako gainerako laguntzen aldean. Era berean, nahitaezkoa da abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuaren IV. kapitulua indargabetzea.

Por ello, este Decreto tiene por objeto establecer para la Comunidad Autónoma de Euskadi las normas de desarrollo y aplicación de la reglamentación comunitaria y de la normativa estatal básica de las medidas de apoyo comunitarias a la reestructuración y reconversión de viñedos. Ello conlleva la regulación separada de estas ayudas del resto de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola, y la derogación del Capítulo IV el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre.

Dekretu hau prestatzerakoan, kontsulta egin zaie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako foru-aldundiei, erakunde profesionalei eta sektoreko elkarte eta erakundeei.

Las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, las organizaciones profesionales, y las asociaciones y entidades sectoriales han sido consultadas en la elaboración del presente Decreto.

Horren ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko otsailaren 26an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea, aplikazio-eremua eta definizioak.

Artículo 1.– Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.

1.– Dekretu honen xedea da Europako erregelamendua eta estatuko oinarrizko araudia garatzeko eta aplikatzeko arauak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntza-neurriei lotuta.

1.– Este Decreto tiene por objeto establecer para la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) las normas de desarrollo y aplicación de la reglamentación europea y de la normativa estatal básica de las medidas de apoyo a la reestructuración y reconversión de viñedos.

2.– Mahastiak ardogintzarako mahatsa ekoizteko erabiltzen dituzten mahastizainek mahasti horiek berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak eska ditzakete, 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritakoarekin bat, zeinaren bidez nekazaritza merkatuen antolakunde erkidea sortzen baita, eta 922/72 EEE, 234/79 EEE, 1037/2001 EE eta 1234/2007 EE Erregelamenduak indargabetzen baitira.

2.– Las personas viticultoras cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación podrán acogerse a las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.

3.– Dekretu hau aplikatzeko, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuan ezarritako definizioak hartuko dira kontuan; edo, bestela, hori aldatzen edo ordezten duten arauetan ezarritakoak.

3.– A los efectos de la aplicación de este Decreto, se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Personas beneficiarias.

1.– Laguntza hauen onuradun izan ahalko dira ardogintzarako mahatsa ekoiztera bideratutako mahastiak dituzten mahastizainak, egungoak zein etorkizunekoak, baldin eta «mahasti» SIGPAC erabilerako lurzatiak Euskal Autonomia Erkidegoan badaude eta baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán beneficiarse de estas ayudas, las personas viticultoras o futuras viticultoras cuyos viñedos se destinen a la producción de uvas para vinificación, con parcelas con uso SIGPAC «viñedo» ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi que cumplan los siguientes requisitos:

a) Nekazaritza-ustiategia edo horren lurzatiak Euskadiko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Nagusian egon behar dira inskribatuta.

a) La explotación agraria o sus parcelas deberá estar inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias del País Vasco.

b) Mahasti-lurzatiak, halaber, dagokien lurralde historikoko Ardogintzako Erregistroan inskribatuta egon beharko dira.

b) Las parcelas de viñedo deberán estar asimismo inscritas en el Registro Vitícola del Territorio Histórico correspondiente.

c) Mahastiaren berregituraketa-plana aurkeztea, banakoa edo taldekoa.

c) Presentar, individual o colectivamente un Plan de reestructuración y reconversión del viñedo.

d) Mahastien landaketaren gainean indarrean dagoen araudia betetzea, ustiategiko saila edozein dela ere.

d) Cumplir la normativa vigente en materia de plantaciones de viñedo, para cualquiera de las superficies de viñedo de su explotación.

e) Mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreko nahitaezko adierazpenak aurkezteko eginbeharra betetzea.

e) Cumplir con la obligación de presentar las declaraciones obligatorias del sector vitivinícola.

f) Berregituratu edo birmoldatuko den lurzatian diharduen edo jardungo den mahastizaina izatea.

f) Ser viticultor/a o futuro viticultor/a de la parcela resultante de la reestructuración o reconversión.

g) Baldintzen ondoriozko betebeharrak betetzea, dekretu honen 19. artikuluan ezarritakoa betez.

g) Cumplir con las obligaciones derivadas de la condicionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de este Decreto.

h) Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea. Baldintza hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko, emandako dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketa egiten denean.

h) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Este requisito lo es tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, por lo que se verificará su respectivo cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar el pago.

2.– Onuradun izan ezin daitezkeenak:

2.– No podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

a) Mahasti-landaketen arloan indarrean den araudia urratzen dutenak, ustiategiko saila edozein dela ere, ezta mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorea laguntzeko programa nazionalean onartutako eragiketetatik baten bat egin gabe dutenek, ez bada ezinbestean edo salbuespenez.

a) Quienes contravengan la normativa vigente en materia de plantaciones de viñedo, para cualquiera de las superficies de viñedo de su explotación, ni los que hayan dejado de ejecutar alguna operación aprobada en el marco del Programa Nacional de Apoyo al sector vitivinícola, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

b) Aurreko ekitaldietan 2019-2023 aldirako laguntza-programaren laguntza eskatu duten mahastizainak, horien helburua mahastia berregituratzea eta birmoldatzea izanik, eta eragiketa hori dagoeneko onartuta, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 34.2 artikuluaren arabera, laguntza horri uko egiten badiote edo 47. artikuluaren arabera onartutako edo aldatutako eskakizunean adierazitako finantza-ekitaldian erabiltzen ez badute, ez bada ezinbestean edo salbuespenez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren –Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa– 2. artikuluaren bigarren puntuan jasotakoari jarraikiz, eta kasuan kasuko foru-aldundiak ezarritako salbuespen-kasuetan. Erregelamendu horren bitartez, honako erregelamendu hauek indargabetu ziren: Kontseiluaren 352/78 (EE), 165/94 (EE), 2799/98 (EE), 814/2000 (EE), 1290/2005 (EE) eta 485/2008 (EE) Erregelamenduak.

b) Aquellos personas viticultoras que hayan solicitado ayuda, en el marco del Programa de apoyo 2019-2023 en ejercicios anteriores, para realizar una operación de reestructuración y reconversión de viñedo y una vez aprobada esta, según el artículo 34.2 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, renuncien a la ejecución de la misma o no inicien su ejecución en el ejercicio financiero indicado en la solicitud aprobada o modificada según el artículo 47, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales según se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, y en los casos excepcionales que establezca la correspondiente Diputación Foral.

c) Sexuagatiko bereizkeriagatik administrazio-zehapen edo zehapen penalez zigortu dituzten pertsona fisiko eta juridikoak, zigorrean ezarritako denboraldiak irauten duen bitartean.

c) Las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el período impuesto en la correspondiente sanción.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. 2 eta 3 artikuluetan ezarritako egoeraren batean daudenak.

d) Quienes se hallen incursas en alguna de las circunstancias recogidas en los artículos 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak, finantzaketa eta bateraezintasunak.

Artículo 3.– Actividades subvencionables, financiación e incompatibilidades.

1.– Mahastiak berregituratzeko edo birmoldatzeko laguntzak jarduera hauetako baterako edo gehiagotarako soilik eman daitezke:

1.– Las ayudas para reestructuración y reconversión de viñedos solo podrá concederse para una o varias de las actividades siguientes:

a) Mahasti-birlandaketak.

a) Reimplantación de viñedos.

b) Barietate-aldaketak.

b) Reconversión varietal.

c) Mahastien kudeaketa-tekniken hobekuntza.

c) Mejora de las técnicas de gestión de viñedos.

Eragiketa bakoitzean hauta daitezkeen berregituratze- eta birmoldatze-ekintzak, horien ezaugarriak, unitateko kostuak eta gehieneko mugak Dekretu honen I. eranskinean dauden jasota.

Las acciones de reestructuración y reconversión elegibles en cada operación, sus características y sus costes unitarios y máximos se recogen en el Anexo I de este Decreto.

2.– Ez dira laguntza-araubide honen barnean egongo:

2.– No podrán acogerse a este régimen de ayudas:

a) Ziklo naturalaren bukaerara iritsi diren mahastien ohiko berrikuntza, hau da, lurzati bera birlandatzea, ardogintzarako mahats-barietate eta laborantza-metodo berberak erabiliz.

a) La renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su ciclo natural, entendida como la replantación de una misma parcela de tierra con la misma variedad de uva de vinificación y según el mismo «método de cultivo».

b) Azken hamar kanpainetan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak jaso dituzten lurzatiak, salbu eramate-sistema ordezkatzen bada –baso-sistema parra-sistemaz edo beste sistema batez–. Epe horren hasieratzat hartuko da eskatzaileak sail horretarako laguntzaren ordainketa edo, aurrerakina eskatu duenean, saldoaren likidazioa eskatzen duen unea.

b) Las superficies que se hayan beneficiado de esta ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos en las últimas diez campañas, salvo para el cambio de vaso a espaldera o a otro sistema de conducción. El periodo se contabilizará a partir de la fecha en la que el beneficiario solicitó el pago definitivo de la ayuda para esa superficie o la liquidación del saldo en caso de haber solicitado anticipo.

c) Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 (EB) Erregelamendu Delegatuaren 14. artikuluan jasotako ekintzen kostuak. Erregelamendu horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamendua osatzen da, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalei dagokienez, eta Batzordearen 555/2008 Erregelamendua (EE) aldatzen da.

c) Los costes de las acciones recogidas en el artículo 14 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) n.º 555/2008 de la Comisión.

d) Landaketa berri baterako baimenarekin landatu diren lurzatiak, baimena 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren 63. eta 64. artikuluen arabera eman bada.

d) Las superficies plantadas con una autorización de nueva plantación concedida en virtud del artículo 63 y 64 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.

e) 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren 68. artikuluaren arabera emandako landaketa-baimenarekin landatu diren lurzatiak, baimen horren jatorrian beste ustiategi batean eskuratutako eskubideak badaude edo landaketa-erreserba edo -eskubide berri bat badago.

e) Las superficies plantadas con una autorización de plantación concedida en virtud del artículo 68 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, que ha sido originada por derechos adquiridos de otra explotación o concedidos a partir de una reserva o nuevos derechos de plantación.

f) Ez dira diruz lagunduko bigarren eskuko materialarekin gauzatutako ekintzak.

f) No serán subvencionables las acciones ejecutadas con material de segunda mano.

3.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsetik etorriko dira (NBEF), eta haien zenbateko osoa Euskal Autonomia Erkidegoan helburu hori betetzeko izendatutakoa izango da, deialdi edo epealdi bakoitzean, Europako Erkidegoko eta Estatuko erregelamenduetan eta erabakietan ezarritakoarekin bat.

3.– Los recursos económicos destinados a financiar las ayudas previstas en este Decreto procederán del fondo comunitario del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y su volumen total será el que para cada convocatoria o ejercicio se asigne a estos efectos a la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación y decisiones comunitarias y estatales de aplicación.

Dekretu honetan jasotako laguntzak emateko, zeinen ordainketa –osoa edo partziala– 2020ko urriaren 15etik aurrera egin behar baita, kreditu egokia eta nahikoa egon behar da Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsetan eta Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren aurrekontu-aplikazioetan edo Euskal Autonomia Erkidegokoetan, Espainiako mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2019-2023 programari lotutakoetan. Ondorio horietarako, dauden funtsak ez badira nahikoak emandako eta egikaritutako laguntzak ordaintzeko, diruz lagundutako jardueren ordainketa-eskabide osatuak aurkezteko hurrenkerari jarraituko zaio.

La concesión de las ayudas previstas en este Decreto, cuyo pago deba efectuarse, total o parcialmente, a partir del 15 de octubre de 2020, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los fondos del FEAGA y en las correspondientes aplicaciones presupuestarias del Fondo Español de Garantía Agraria, OA (FEGA) o de la Comunidades Autónoma de Euskadi, vinculadas al Programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. A estos efectos, si los fondos existentes no fueran suficientes para atender al pago de las ayudas concedidas y ejecutadas, se procederá por riguroso orden de presentación de la solicitud completa de pago de las actividades subvencionadas.

Laguntza horiek Erakunde Ordaintzailearen bitartez ordainduko dira, urriaren 3ko 194/2006 Dekretuan ezarritakoarekin bat (Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen Dekretua), behin Erakunde Ordaintzaileko zuzendariak xede horretarako ebazpenak eman ondoren.

El pago de las ayudas se realizará a través del Organismo Pagador de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Euskadi, previas las correspondientes resoluciones dictadas al efecto por la persona Directora del Organismo Pagador.

4.– Ezingo dira dekretu honetan jasotako laguntzen kontura finantzatu Euskadiko Landa Garapenerako Programa edo Planean bildutako neurriak, ez eta europar funtsekin finantzatutakoak ere.

4.– No podrán financiarse con cargo a las ayudas del presente Decreto, las medidas que estén recogidas en el Programa o Plan de Desarrollo Rural del País Vasco o financiadas con fondos europeos.

Laguntza hauek ezingo dira inola ere Eusko Jaurlaritzak edo Foru Aldundiek helburu berdinerako finantzatutako beste edozein laguntzekin batera hartu edo horiekin osatu.

En ningún caso, estas ayudas podrán ser acumuladas o completadas con cualquier otra ayuda financiada por el Gobierno Vasco o las Diputaciones Forales dedicadas a la misma finalidad.

4. artikulua.– Berregituraketa- eta birmoldaketa-eragiketek bete beharreko betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos de las operaciones de reestructuración y reconversión.

Laguntzak eskatu ahal izateko, baldintza hauek bete beharko dituzte mahastien berregituraketa-eta birmoldaketa-eragiketek:

Para poder acogerse a las ayudas, las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedos deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eskakizun baten testuinguruan berregituratu edo birmoldatuko den azalera osoak gutxienez 0,3 hektarea izan beharko ditu. Berregituratu edo birmoldatu ondoren, mahasti-sailak gutxienez 0,3 hektarea izan beharko ditu. Hala eta guztiz ere, muga hori txikiagoa izango da berregituratu eta birmoldatu ondoren lurzatien kopurua hasierako lurzatien kopurua baino % 80 txikiagoa bada. Era berean, 0,3 hektareakoa baino txikiagoa izan ahalko da, mahastizain beraren beste lurzati baten mugakidea bada.

a) La superficie total reestructurada o reconvertida en el marco de una solicitud de reestructuración y reconversión de viñedos deberá ser de, al menos 0,3 hectáreas. La parcela de viñedo, una vez reestructurada o reconvertida, tendrá que ser, al menos, de 0,3 hectáreas. No obstante, dicho límite podrá ser inferior si el n.º de parcelas, tras la realización de la operación de reestructuración y/o reconversión, es inferior al 80% del n.º de parcelas iniciales. También podrá ser inferior a 0,3 hectáreas si es colindante con otra parcela del mismo viticultor.

Bata bestearengandik gertu dauden bi mahasti ez dira mugakidetzat hartuko, baldin eta, SIGPAC-aren arabera, tartean bide, erreten, ezponda edo bestelako elementu ez egiturazkoren bat badago.

No se considerarán colindantes dos viñedos próximos si existe en SIGPAC entre las parcelas, una separación debida a la existencia de un camino, acequia, ribazos u otros elementos que no se consideran elementos estructurales en SIGPAC.

Gehieneko azalera 25 hektarea izango da urtean, mahastizain bakoitzeko.

La superficie máxima será de 25 hectáreas por viticultor y año.

Barietate-aldaketara edo baso-sistematik parra-sistemara aldatzera mugatzen bada eragiketa, gutxieneko azalera hasierako bera izango da.

En los casos en que la operación se limite a acciones de reconversión varietal o de cambio de vaso a espaldera, la superficie mínima será la inicial.

b) Berregituraketa- eta birmoldaketa-eskaerek barne hartzen dituzten azalerak laborantzarako baliatu behar dira gutxienez 10 kanpainaz, ordainketa eskatu zen osteko kanpainatik aurrera. Baldintza hori urratuz gero, onuradunak jasotako laguntzaren zenbateko osoa itzuli eta dagozkion interesak ordaindu beharko ditu, 6. artikuluan ezarritakoarekin bat, ezinbesteko kausa edo egoera berezi hauetan izan ezik:

b) Las superficies incluidas en una solicitud de reestructuración y reconversión, deberán permanecer en cultivo durante un periodo mínimo de 10 campañas a contar desde la campaña siguiente a la que se solicitó el pago. Su incumplimiento, obligará a la beneficiaria de la ayuda a la devolución de la totalidad de la cuantía percibida más los intereses correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, salvo las siguientes causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales:

– Mahastizainaren heriotza.

– Fallecimiento de la persona viticultora.

– Mahastizainaren epe luzerako lanerako ezintasuna.

– Incapacidad laboral de larga duración de la viticultora.

– Agintari eskudunek aitortutako hondamendi naturalek sailak kaltetu izana.

– Catástrofe natural que haya afectado a las superficies concernidas reconocida por las autoridades competentes.

– Bermedun erakunde batek egiaztatutako arazo fitosanitarioak.

– Problemas fitosanitarios certificados por un organismo acreditado.

– Nahitaezko desjabetzea, plana onartzeko unean aurreikusi ezina.

– Expropiación forzosa que no pudiera preverse en el momento de la aprobación del plan.

c) Euskal Autonomia Erkidegoan baimenduta eta ardogintza-ahalmena arautzen duen urriaren 29ko 1338/2018 Errege Dekretuaren XXI. eranskinean jasota dauden ardogintzarako mahats-barietateak bakarrik erabili ahal izango dira.

c) Solo podrán utilizarse las variedades de uva de vinificación autorizadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi y recogidas en el Anexo XXI del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

d) Sail horietan egiaztagiridun txertakak edo landare-materialak erabiliko dira nahitaez. Laguntza jaso ahal izateko, nahitaez aurkeztu beharko dira mintegiak edo baimendun merkaturatzaileak emandako faktura, jatorrizkoa edo kopia autentikoa, eta hura ordaindu izanaren ziurtagiria.

d) Será obligatoria en todas las plantaciones la utilización de portainjertos o material vegetal certificados. Para percibir la ayuda, es obligatoria la presentación del original o copia auténtica de la factura del viverista o comerciante autorizado y el justificante de pago.

5. artikulua.– Mahasti bat birlandatzeko laguntzak

Artículo 5.– Ayudas a la reimplantación de un viñedo.

1.– Mahasti-birlandaketatzat hartuko da mahasti-lurzati bat edo gehiago mahasti-azalera baliokideez ordezkatzeko behar diren eragiketak egitea, horiek labore-sistema, eramate-sistema, mahasti-lurzatiaren kokapena edo lurzati kopuruaren murrizketa hobetzea baldin badakarte.

1.– Se entenderá por reimplantación del viñedo, las operaciones necesarias para sustituir una o varias parcelas de viñedo por otra o varias parcelas de viñedo en superficies equivalentes y que conlleve una mejora en el sistema de cultivo, en el sistema de conducción, en la ubicación de la parcela vitícola o en la reducción de número de parcelas.

2.– Era berean, birlandaketatzat hartuko da ustiategi beretik eratorritako landaketa-eskubideak administrazio-baimen bihurtzeari esker mahasti bat landatzea

2.– También se considerará como reimplantación la plantación de un viñedo gracias a la conversión de derechos de plantación procedentes de la misma explotación en autorizaciones administrativas.

3.– Birlandaketak beti ekarriko du berekin lurzorua prestatzeko eta mahastia landatzeko lanak egin beharra. Birlandaketatzat hartuko da mahastia (Vitis vinifera) behin betiko lurzoruan birkokatzea.

3.– La reimplantación implicará siempre la preparación del terreno y la plantación del viñedo final. Se considerará como reimplantación, la reubicación definitiva del material de vid de Vitis vinifera en el terreno.

4.– Landaketari loturiko laguntzaz gain, landaketa osatzeko ekintza hauetarako laguntza ere eskatu ahal izango:

4.– Además de la ayuda derivada de la realización de la plantación podrá solicitarse ayuda, por cualquiera de las siguientes acciones complementarias a la plantación:

a) Mahastia erauztea edo mahasti-lurzatiko orpoak erabat kentzea. Erauzteko, txertaka nahiz landarearen goialdea kendu behar dira, baita zutoinak eta alanbreak ere, lurzatian eramate-sistemarik balego.

a) Arranque de viñedo o eliminación total de todas las cepas que se encuentren en una superficie plantada de vid. Este arranque incluye la eliminación tanto del portainjerto como de la parte aérea de la planta y, si existiera un sistema de conducción en la parcela, incluirá también la retirada de los postes y alambres.

b) Diruz lagunduko den mahasti-erauzketaren azalera gehienez landaketa-azalera finantzagarria izango da. Laguntza hori jaso ahalko dute 8. artikuluan aipatutako urtean edo bi urtean behingo eragiketak gauzatzeko epearen barnean egindako erauzketek bakarrik.

b) La superficie de viñedo financiable de los arranques que se podrá acoger a la ayuda será como máximo la superficie de viñedo financiable calculada para la plantación. Solo podrán acogerse a esta ayuda los arranques realizados dentro del período de desarrollo de las operaciones anuales o bienales indicado en artículo 8.

c) Landare gazteak babestea edo babesleak, plastikozko hodia eta bestelakoak ipintzea landareak inguratuz, landatu berritan untxiek ez kaltetzeko. Banakako babesa bermatu beharko da, erasoon aurrean erabatekoa izango dena.

c) Protección de plantas jóvenes o colocación de protectores, tubos de plástico u otro material que rodean cada una de las plantas para la protección contra conejos tras el momento de la plantación. Se deberá disponer de una protección individual que asegure su integridad ante los ataques.

d) Harrigabetzea: makineria egokiarekin eta/edo eskuz egin beharreko zeregina; landaketa eta ondorengo labore-lanak egin ahal izateko lurzorutik harri kopuru nahikoa kentzea.

d) Despedregado: labor realizada con maquinaria adecuada y/o a mano para limpiar el terreno de piedras de manera suficiente para facilitar la plantación de viñedo y las labores culturales posteriores.

e) Berdintzea: makineria egokiarekin egin beharreko zeregina; lurzatia lautzea, are geruztatzea ere, % 5eko pendiza baino handiagoa duten lurzatietan, lurzatiko nekazaritzarako ez diren lurren geomorfologia naturala eraldatu gabe, eta muinoak, ezpondak edo landaredia naturaleko guneak kasuan kasuko baimen administratiborik gabe kentzea (kasuan kasuko foru-aldundiari aurretiaz eskatu beharrekoa).

e) Nivelación: labor realizada con maquinaria adecuada para la explanación de la parcela, incluso capaceo, en parcelas que tenga una pendiente media superior al 5%, sin que se modifique la geomorfología natural de los terrenos no agrícolas de la parcela, ni se eliminen montículos, ribazos o zonas de vegetación natural sin contar con la correspondiente autorización administrativa, solicitada previamente a la Diputación Foral correspondiente.

f) Zapaldatzea: lurra erauztea eta zapaldak eratzea edo nekazaritzako lurzatietako zapaldak berreskuratzea makineria egokiarekin, pendizean dagoen lurzatian, higadurari loturiko lurzoru-galerak murrizteko eta mahasti-landaketa errazteko. Lurzatiko nekazaritzarako ez diren lurren geomorfologia aldatzeko, edo muinoak, ezpondak edo landaredia naturaleko guneak kentzeko, kasuan kasuko foru-aldundiaren baimen-administratiboa jaso beharko da.

f) Abancalamiento: desmonte y formación de bancales o recuperación de bancales existentes en parcelas agrícolas con maquinaria adecuada en un terreno en pendiente con el fin de reducir las pérdidas de suelo por erosión y facilitar la plantación de viñedos. En el caso de que se modifique la geomorfología de los terrenos no agrícolas de la parcela o se eliminen montículos, ribazos o zonas de vegetación natural será necesaria la correspondiente autorización administrativa, solicitada previamente a la Diputación Foral correspondiente.

g) Zapaldatzea, harresiarekin: lurra erauztea eta zapaldak eratzea edo nekazaritzako lurzatietako zapaldak berreskuratzea makineria egokiarekin, % 30etik gorako pendiza dagoen lurzatian, higadurari loturiko lurzoru-galerak murrizteko eta mahasti-landaketa errazteko, harresiak eraikitzea edo hobetzea barne. Nekazaritzarako ez diren lurzatien edo nekazaritzarako ez diren lurren geomorfologia aldatzeko, edo muinoak, ezpondak edo landaredia naturaleko guneak kentzeko, kasuan kasuko foru-aldundiaren baimen-administratiboa jaso beharko da.

g) Abancalamiento con muro de piedras: desmonte y formación de bancales o recuperación de bancales existentes en parcelas agrícolas con maquinaria adecuada en un terreno en pendiente superior al 30% con el fin de reducir las pérdidas de suelo por erosión y facilitar la plantación de viñedos, incluyendo la construcción o mejora de muros de piedra. En el caso de parcelas no agrícolas o de que se modifique la geomorfología de los terrenos no agrícolas de la parcela o se eliminen montículos, ribazos o zonas de vegetación natural será necesaria la correspondiente autorización administrativa, solicitada previamente a la Diputación Foral correspondiente.

h) Zapaldatze-eragiketak: zapaldatze-eragiketatzat hartuko dira % 10eko edo gehiagoko pendiza dagoen lurzatian egindakoak eta harresia eraikitzekoak, lurrezko ezponda utzi ez eta beratako materialez eraiki bada. Eragiketa horri loturiko inbertsio hautagarria ezartzeko memoria edo proiektu bat aurkeztu beharko da, nekazaritza-teknikari batek egina (ingeniari agronomoa, nekazaritzako ingeniari teknikoa edo nekazaritzako eta landa-inguruneko ingeniaritza graduduna izan beharko da). Hauek hartuko ditu barnean:

h) Operaciones de abancalamiento: serán elegibles las operaciones de abancalamiento cuando la pendiente media de la parcela sea igual o superior al 10% y el muro, en el caso de no dejar el talud de tierra, se construya a base de materiales propios de la zona. Para establecer la inversión elegible de esta operación será necesaria la presentación de una memoria o de un proyecto, elaborados por un técnico agrario (con titulación de ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola, o grado en ingeniería agrícola y del medio rural) que incluya:

– Lurzatiaren kokapena eta batez besteko pendiza.

– Localización y pendiente media de la parcela.

– Eraikuntza-ezaugarriak: harresia egingo den obra-unitateak eta materialak, luzetarako profilak eta sestra-kurbak jasota dauden planoak, oinplanoak, aurreikusitako harresien profila eta zapalda kopurua.

– Características constructivas: unidades de obra y materiales en los que se realizará el muro, planos con los perfiles longitudinales y curvas de nivel, planos de planta y perfil de los muros previstos y número de bancales.

– Aurrekontu xehatua, egin beharreko lanen kostua aztertuta, materialak zein eskulana banakatuta eta ekintzen egutegi aurreikusia adierazita, amaiera-data barne.

– Presupuesto detallado, en el que figure un estudio de los costes de los trabajos a desarrollar, desglosando materiales y mano de obra, y calendario previsto de ejecución y finalización de las acciones.

i) Desinfektatzea: mahastientzako baimenduta dagoen produktu desinfektatzailea aplikatzailea lurzoruan, lurzoruan bizi diren patogenoen populazioak deuseztatzeko edo, ezin bada, murrizteko, ekoizpenean galerak eragiten dituztenez.

i) Desinfección: aplicación de producto desinfectante autorizado para viñedo al suelo para eliminar o, en su defecto, reducir la población de patógenos que habitan en el suelo y que provocan mermas en la producción.

j) Horma-sarea: landaredia eramateko sistema goratua eta euskarriduna; mahastiaren mekanizazio egokia ahalbidetzen du, batik bat inausketan eta mahats-bilketan. Horma-sarearen egitura inguruko erabilera ohikoen araberakoa izan beharko da, eta mahastiaren labore goratu iraunkor eta sendoa ahalbidetu behar ditu.

j) Espaldera: sistema de conducción de la vegetación elevado y apoyado que permite la correcta mecanización del viñedo, especialmente en sus operaciones de poda y vendimia. La estructura que forme la espaldera deberá corresponder con los usos normales de la zona y permitir una situación duradera y firme del cultivo elevado del viñedo.

Horma-sarea balekotzat jotzeko, egiturak gutxienez altuera desberdinetan kokatutako bi alanbre izan beharko ditu.

Para considerar como válida la espaldera, la estructura formada deberá tener, como mínimo, dos alambres situados a distinta altura.

k) Oholesia: landaredia eramateko sistema goratua, horma-sarea baino gorago ipintzen dena, 1,75 m-ko altueratik gora. Inguruneko erabilera ohikoa da eta erabilitako mahats-barietateen laboreak hobeto egitea ahalbidetzen du. 6 bat alanbre erabiltzen dira mahastiari eusteko.

k) Empalizada: sistema de conducción de la vegetación elevado de la vid más alta que la espaldera, a partir de 1,75 m. Se corresponde con los usos normales de la zona y permite una mejor realización de las labores de cultivo de las variedades de vid utilizadas. Suele tener unos 6 alambres para sujetar la vegetación.

l) Parrak: Mahastia eramateko sistema, 60-80 cm-an behin gurutzatzen diren alanbre-egituraz osatua. Egitura bi metrotik gorako luzera duten zutoinetan bermatzen da, mahasti-azalera osoa estaliz. Landaredia plano horizontalean garatzen da, alanbreek bermatuta.

l) Emparrado: sistema de conducción de la vegetación del viñedo resultante de montar una estructura de alambres entrecruzados cada 60-80 cm, sustentados en postes de una altura superior a 2 metros, que cubre toda la superficie del viñedo. El desarrollo de la vegetación se da en un plano horizontal que descansa sobre los alambres.

m) Banakako goratzea: landaredia goratzea, baso motako eramate-sistemaren bitartez. 1,5 metroko gida bat ipintzen da, 6 cm-tik gorako diametrokoa, orpo bakoitzean, eta enborra orpoaren oinarriko kimuen hostoen artetik goratzen da, horiek giden inguruan jartzen baitira, lurzorutik 50-60 zentimetro ingurura. Hala, basoa garaiagoa da, eta gida batek zuzenduta dago.

m) Elevación individualizada: elevación de la vegetación en un sistema de conducción en vaso con la colocación de una estaca o tutor de 1,5 metros de altura y diámetro superior a 6 centímetros en cada cepa, elevando el tronco a través de la vegetación de los brotes basales de la cepa al disponerlos alrededor de las estacas a unos 50-60 centímetros del suelo, consiguiendo de esta manera un vaso más alto y dirigido con un tutor.

5.– Birlandaketa-laguntzan lurzorua prestatzearen kostuaren, hektareako kopuru finko bat, gehi landarearen eta landatzearen kostuaren –azken hori kopuru aldakorra izango da, erabilitako landareak gorabehera– ehuneko jakin bat emango da gehienez, eta, hala dagokionean, eramate-sistemaren kostuaren ehuneko bera, artikulu honen 4. zenbakiko zehaztapenen araberakoa bada.

5.– La ayuda por reimplantación consistirá como máximo en un porcentaje del coste de preparación del suelo, que será una cantidad fija por hectárea, y del coste de planta y plantación, que será una cantidad variable en función del número de plantas utilizadas, y en su caso un sistema de conducción de acuerdo a las definiciones del punto 4 de este artículo.

6.– Birlandaketa amaitutzat joko da mahastia landatzeko lanak eta eskaeran aipatutako ekintza guztiak, eramate-sistema ipintzea barne, amaitu direnean, eta interesdunak edo talde-eskaeraren ordezkariak horren berri ematen duenean epe eta forma egokian laguntza ordaintzeko eskakizunaren bitartez. Hutsuneak % 10 baino gehiago balira, berregituratze-eragiketa amaitutzat jotzeko, haiek birjarri beharko dira.

6.– La operación de reimplantación se considerará finalizada una vez haya sido finalizada la plantación del viñedo y todas las demás acciones solicitadas incluido el sistema de conducción, y así sea comunicada por el interesado o el representante de la solicitud colectiva en tiempo y forma mediante la solicitud del pago de la ayuda. En el caso de existir más de un 10% de marras la operación de reestructuración solo se considerará terminada en el momento de la reposición de las mismas.

6. artikulua.– Mahastiko barietatea birtxertaketa bitartez aldatzeko laguntza.

Artículo 6.– Ayudas a la reconversión varietal del viñedo por reinjertado.

1.– Mahastiko barietate-aldaketatzat joko da mahasti-sail bateko barietatea aldatzea gaintxertaketa bidez; hau da, ardogintzarako lurzatiko orpo kopurua aldatzeko aukerarik gabe.

1.– Se entenderá por reconversión varietal del viñedo, el cambio de variedad de una parcela de viña mediante la operación de sobreinjerto y por tanto, sin la posibilidad de modificar el número de cepas en la parcela vitícola.

Berregituratzean, amaierako ardogintzarako lurzatian barietate bakarra egon beharko da. Hasierako lurzatian dagoeneko hautatutako barietatearen orporik balego, eta, ondorioz, mahastian erabiliko diren barietatekoak ez diren horiek bakarrik aldatu behar balira, egiatan aldatuko diren orpoen kopurua zehaztu beharko da eskakizunean, orpo horien azalera baliokidea adierazita.

La reconversión se hará de tal manera que la parcela vitícola resultante tenga una sola variedad. Si la parcela inicial ya tuviera un porcentaje de cepas con la variedad elegida y la ejecución consistiera, por tanto, en la reconversión de aquellas cepas de variedades distintas a la elegida existentes en el viñedo, se deberá incluir en la solicitud el número de cepas efectivas a reconvertir y la superficie equivalente a esas cepas.

2.– Mahastiko barietatea aldatzeko laguntzaren onuradun izan ahalko dira bakarrik Euskal Autonomia Erkideagoan baimendutako barietateetako bat landatzen dutenak.

2.– Solo podrán acogerse a la ayuda por reconversión varietal del viñedo cuando la variedad final corresponda con alguna de las variedades autorizadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Mahastiko barietatea aldatzeko laguntzak lurzatian aldatutako orpo kopuruaren araberakoak izango dira. Dirulaguntzaren ondoreetarako, txertaketa-unitatetzat joko da orpoa, orpoan txertatutako mentu kopurua edozein dela ere.

3.– Las ayudas a la reconversión varietal del viñedo se calcularán en función del número de cepas reconvertidas en la parcela. Al objeto de la subvención se considerará la unidad de injerto como el practicado sobre una cepa, independientemente del número de púas a injertar en la misma.

4.– Barietate-aldaketaren eragiketa amaitutzat joko da lurzati osoan birtxertatu denean, eta interesdunak edo talde-eskaeraren ordezkariak laguntza ordaintzeko eskakizunaren bitartez horren berri ematen duenean.

4.– La operación de reconversión varietal se considerará finalizada una vez la parcela completa haya sido reinjertada y así sea comunicada por el interesado o el representante de la solicitud colectiva mediante la solicitud del pago de la ayuda.

7. artikulua.– Mahastien kudeaketa-teknikak hobetzeko laguntzak, baso-sistematik horma-sarea sistemara aldatzeagatik

Artículo 7.– Ayudas a la mejora de las técnicas de gestión de viñedos por transformación del sistema de conducción de vaso a espaldera.

1.– Basotik horma-sarera aldatzeak barnean hartuko ditu beheko eramate-sistema askea duen mahastia eramate-sistema goratu eta euskarridun bat duena bihurtzeko –mahastiaren mekanizazio egokikoa, batik bat inausketan eta mahats-bilketan– behar diren eragiketak eta materialak.

1.– Se entenderá por trasformación de vaso a espaldera, las operaciones y el material necesario para elevar una viña con un sistema de conducción en forma baja y libre a un sistema de conducción de la vegetación elevado y apoyado que permita la correcta mecanización del viñedo, especialmente en sus operaciones de poda y vendimia.

2.– Ez da laguntzarik emango lehendik egituraren bat badago, eta hura hobetzea edo beste eramate-sistema batez ordeztea bada xedea, ezta horma-sarea sistema ezarri bai, baina, aldi berean, baso-sistemari eusten bazaio ere.

2.– No se concederá ayuda en los casos en los que existía una estructura anterior que se pretende mejorar o cambiar por otro sistema de conducción, ni en los casos en los que se instale una espaldera pero se mantenga el sistema de conducción en vaso.

3.– Laguntza jasoko dute mahastiek, baldin eta horien inguruan erregistratutako landatze-kanpaina gutxienez laguntza-eskakizuna egin den urtea baino 4 urte lehenagokoa bada.

3.– Solo tendrán derecho a la ayuda los viñedos cuya campaña de plantación registrada sea, por lo menos, 4 años anteriores al año de solicitud de ayuda.

4.– Eramate-sistema aldatzeko eragiketa amaitutzat joko da horma-sarearen zutoinak eta alanbreak eskakizunean adierazitako azaleran erabat ipintzen direnean eta, gainera, aurreko baso-egituraren beso soberakinak moztu direnean, eta interesdunak edo talde-eskaeraren ordezkariak laguntza ordaintzeko eskakizunaren bitartez horren berri ematen duenean.

4.– La operación de trasformación del sistema de conducción se considerará finalizada una vez hayan sido instalados los postes y los alambres permanentes de la espaldera completamente en la superficie solicitada y además se hayan cortado los brazos que sobran de la formación en vaso anterior, y así sea comunicado por el interesado o el representante de la solicitud colectiva mediante la solicitud del pago de la ayuda.

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntza-eskabideetan jasota geratuko dira egin nahi diren eragiketak, eta horietako bakoitzari dagozkion ekintzak, zehaztuta. Eskabideek barnean izan ditzakete urteko edo biurteko eragiketak, baina inola ere ez dira 2023ko finantza-ekitaldia baino gerorako izango.

1.– Las solicitudes de ayuda para la reestructuración y reconversión de viñedos contendrán las correspondientes operaciones a realizar, así como las acciones detalladas para cada una de ellas. Las solicitudes podrán contener operaciones anuales o bianuales, sin que en ningún caso se extiendan más allá del ejercicio financiero 2023.

2.– Eskabideak banaka edo taldean aurkeztu ahal izango dira. Taldean aurkeztuz gero, organo kudeatzailearen solaskidea izango den pertsona bakar baten bidez egin beharko da, eta hori eskatzaile guztien ordezkari izango da.

2.– Las solicitudes se podrán presentar de forma individual o colectiva. En el caso de que se presenten de forma colectiva, se deberá realizar a través de un interlocutor único con el órgano gestor, que será el representante de dichos solicitantes.

Eskabidean taldean aurkezteko, gutxienez bost eskatzaile eta hamar hektarea beharko dira.

Para la presentación de las solicitudes de forma colectiva se requerirá de un mínimo de cinco solicitantes individuales y diez hectáreas de superficie.

3.– Mahastizainak laguntza-eskabideak, hurrengo artikuluan azaltzen den dokumentazioarekin batera, aurkeztu beharko ditu berregituratu eta/edo birmoldatu nahi diren lurzatiak kokatuta dauden lurralde historikoko foru-aldundian, horrek adierazitako epean, eta bi fasetan:

3.– Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación requerida en el artículo siguiente, deberán ser presentadas por la persona viticultora ante la Diputación Foral correspondiente al Territorio Histórico donde esté ubicadas las parcelas objeto de reestructuración y/o reconversión en las fechas previstas por la Diputación Foral correspondiente, en dos fases diferentes:

a) Eskatzaileek, norbanako mailan zein talde mailan, laguntza hauek jaso nahi badituzte berregituraketa- eta birmoldaketa-plana onartzeko eskabide bat aurkeztu beharko dute lurzatia kokatuta dagoen lurralde historikoko foru-aldundiak zehazten duen erakundean.

a) Cuando las solicitantes, bien individual o colectivamente, pretendan acogerse a estas ayudas, deberán presentar una solicitud de aprobación de un plan de reestructuración y reconversión ante el órgano y en las fechas que determine la Diputación Foral del Territorio Histórico donde esté ubicada la parcela.

b) Laguntza-eskakizuna onartuta, eta, ondorioz, barnean hartzen dituen urteko edo biurteko eragiketak, bat edo bi ardogintza-kanpaina izango dira (abuztuaren 1etik hurrengo urteko uztailaren 31ra arte) eragiketa horiek egiteko. Eragiketak gauzatuta, onuradunak laguntza ordaintzeko eskakizuna aurkeztu ahal izango du.

b) Una vez aprobada la solicitud de ayuda con las operaciones anuales o bianuales que contenga, se dispondrá de una o dos campañas vitícolas (1 de agosto a 31 de julio del año siguiente) para la ejecución de dichas operaciones. Una vez ejecutadas las operaciones, el beneficiario deberá presentar la correspondiente solicitud de pago de la ayuda.

9. artikulua.– Berregituraketa- eta birmoldaketa-eragiketek jaso beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación que deben contener las operaciones de reestructuración y reconversión.

1.– Onartuak izateko aurkeztuko diren mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketen proiektuek dokumentazio hau ere jaso beharko dute:

1.– Los proyectos de operaciones de reestructuración y reconversión de viñedo que se presenten para su aprobación, deberán contener la siguiente documentación:

a) Eragiketen helburuak.

a) Objetivos perseguidos con las operaciones.

b) Eragiketen kokapena eta lurzatien identifikazioa, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistemako (SIGPAC) erreferentzia alfanumerikoak adierazita.

b) Ubicación de las operaciones y su correspondiente identificación de las parcelas mediante las referencias alfanuméricas del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

c) Eragiketen eskakizunean aipatutako egungo edo etorkizuneko mahastizainen eta, halakorik balego, ordezkariaren identifikazioa.

c) Identificación de las personas viticultoras o futuras viticultoras que integren la/s solicitud/es de operaciones, y su representante si lo hubiera.

d) Lurzatien ezaugarriak, hasierakoak eta berregituratu ondorengoak (barietateak, formazio-sistemak, eramatea, landaketa-markoa, etab.), eta kokapena, eragiketek barnean hartzen dituzten lurzatien SIGPAC erreferentzia alfanumerikoak adierazita, eta eragiketen eskakizunean aipatutako lurzatien SIGPAC identifikazioarekin.

d) Localización mediantes las referencias alfanuméricas de SIGPAC y características de las parcelas, iniciales y reestructuradas (variedades, sistemas de formación, conducción, marco de plantación, etc.), con aportación de la identificación de los recintos SIGPAC de las parcelas que integren la solicitud de operaciones.

e) Lurzati bakoitzean garatu beharreko jarduketak. Kostuen azterketa eta jarduketak gauzatzeko aurreikusitako egutegia.

e) Actuaciones a desarrollar en cada parcela. Estudio de costes y calendario previsto de ejecución de las actuaciones.

f) Eragiketen eskakizunean parte hartzen duena lurzatiaren jabea ez bada, berregituratu edo birmoldatu beharreko lurzatiaren jabearen, edo hala badagokio, titularraren baimena.

f) Autorización de la persona propietaria y, en su caso, de la persona titular de las parcelas a reestructurar o reconvertir a favor de la participante en la solicitud de operaciones, cuando este no sea la propietaria.

g) Ordaintzea eskatu zen neurria exekutatu ondorengo kanpainatik zenbatzen hasita, gutxienez 10 kanpainaz lurzatia lantzeko konpromisoa, laguntza eskatzen duenaren aldetik.

g) Compromiso de la persona solicitante de la ayuda de mantener en cultivo la parcela un mínimo de 10 campañas a contar desde la campaña siguiente a la ejecución de la medida en la que se solicitó el pago.

h) Dagokion lurralde historikoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan eta Mahasti Erregistroan izena emanda izanaren ziurtagiria.

h) Justificante de estar inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias y en el Registro Vitícola del Territorio Histórico correspondiente.

2.– Foru-ogasunari eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzeari dagokionez, dirulaguntza eskatzean, eskatzaileak baimena emango dio organo kudeatzaileari horien egiaztapena ziurtagiri telematikoen bidez zuzenean egin dezan. Hala ere, eskatzaileak baimen hori berariaz uka dezake, baina, kasu horretan, adierazitako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

2.– Por lo que se refiere a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor obtenga de forma directa la acreditación de estas circunstancias a través de certificados telemáticos. No obstante lo anterior, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la correspondiente certificación.

10. artikulua.– Laguntza motak eta zenbatekoa.

Artículo 10.– Tipos y cuantía de las ayudas.

1.– Honako hauetarako laguntzak eman ahal izango dira:

1.– Se podrán conceder ayudas para:

a) Ekoizleei mahastia berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketen ondorioz gal ditzaketen diru-sarrerengatik kalte ordain bat emateko.

a) Compensar a las personas participantes en operaciones de reconversión y reestructuración de viñedo por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación del mismo.

b) Mahastiak berregituratzeak eta birmoldatzeak eragiten dituen kostuetan parte hartzeko.

b) Participar en los costes de reestructuración y reconversión del viñedo.

2.– Diru-sarreren galeragatik mahastizainei esleituko zaien konpentsazioa bi kanpainatan emango da gehienez. Konpentsazioa berregituratu edo birmoldatutako lurzatia kokatuta dagoen lurralde historikoko kalitatezko ardoaren eremuan azken hiru kanpainetan mahatsak izan duen batez besteko balioaren % 25ekoa izango da.

2.– La compensación a las personas viticultoras por pérdidas de ingresos se concederá durante un máximo de dos campañas. La compensación será del 25% del valor medio de la uva de las tres últimas campañas en la zona de vino de calidad del Territorio Histórico dónde se ubiquen las parcelas objeto de reestructuración o reconversión.

Foru-aldundiek ezar dezakete konpentsazio horiek lurralde historiko horietan mahatsondo zahar eta berriek bi kanpainetan elkar bizitzako itxura hartzea.

Las Diputaciones Forales podrán establecer en su Territorio Histórico, que esta compensación adopte la forma de coexistencia de vides viejas y nuevas durante dos campañas.

Aurreko lerrokadan adierazitakoa gorabehera, berregituratutako azalerek ez dute diru-sarrerak galtzeagatiko konpentsazioa jasotzeko eskubiderik izango, landaketa-baimena 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren 66. eta 68. artikuluen arabera jaso badute, eta hori laguntza-eskaera aurkeztu aurretik egindako erauzketa baten ondorio bada.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán derecho de compensación por pérdida de ingresos aquellas superficies reestructuradas con la aportación de una autorización de plantación concedidas en virtud de los artículos 66 y 68 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, y generada por un arranque efectuado con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda.

Mahasti-sail batean egingo diren ekintzak gaintxertaketa edo baso-sistema horma-sarea sistemara edo beste eramate-sistema batera aldatzea badira, diru-sarreren galeragatiko konpentsazioa emango zaio sail horri, kanpaina baterako.

Cuando la operación que se lleve a cabo sobre una parcela de viñedo, sea el sobreinjertado, o la transformación de vaso a espaldera o a otro sistema de conducción, se concederá la compensación por pérdida de ingresos para esa superficie por una campaña.

Baso-sistematik horma-sarea sistemara aldatzean, kanpaina bateko diru-sarreren galera zur zaharraren eta zur berriaren aldiberekotasunarekin konpentsatuko da.

En el caso de la transformación de vaso a espaldera esa pérdida de ingresos por una campaña se compensará mediante la coexistencia de madera vieja y madera nueva.

3.– Mahastizain batek mahasti-saila berregituratzeko eta birmoldatzeko jaso dezakeen laguntzaren gehieneko zenbatekoa zehazteko, berregituratutako edo birmoldatutako mahasti-sailaren mahasti-azalera finantzagarria kalkulatuko da, eta, hala dagokionean, erauzitako mahasti-sailarena. Laguntzaren amaierako zenbatekoa ezingo da izan I. eranskinean zehaztutako zenbatekoen % 50 baino handiagoa, hala banakako laguntza-eskaeretan, nola taldekoetan.

3.– Para determinar el importe máximo de la ayuda a que tiene derecho un viticultor por la reestructuración y reconversión de una superficie de viñedo, se obtendrá la superficie de viñedo financiable de la parcela de viñedo reestructurada o reconvertida y, en su caso, de la parcela o parcelas de viñedo arrancadas. La liquidación definitiva de la ayuda no podrá superar el 50% de los importes detallados en el Anexo I, tanto para solicitudes de ayudas individuales o colectivas.

Ondore horietarako, mahasti-azalera finantzagarria mahatsondoz landatutako azalera izango da, orpoen kanpo-perimetroak zedarritua, gehi marjina bat, zeinaren zabalera mahatsondo-ilaren arteko distantziaren erdia izango baita, Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 44.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, zeinaren bidez ezartzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 Erregelamenduko (EB) zer xedapen aplikatu behar diren mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalei dagokienez.

A estos efectos, se entenderá por superficie de viñedo financiable la superficie plantada de vides delimitada por el perímetro externo de las cepas, más un margen cuya anchura corresponda a la mitad de la distancia entre las hileras, filas o renques, según se establece en el artículo 44.1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión de 15 de abril de 2016 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

4.– Azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 37.8 artikuluaren arabera, gauzazko ekarpenetarako laguntza eskatzen bada, hau da, fakturaz eta ordainagiriz justifikatutako ordainketarik gabeko lanak egin ahal izatea, onuradunak horren balioaren zenbatespena aurkeztu beharko du, orduen partea erantsita, eta azken horretan parte-hartzaileak, lana egiteko igarotako orduak eta erabilitako makineria zehaztuko ditu.

4.– De conformidad con el artículo 37.8 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en caso de solicitar la ayuda a las contribuciones en especie en forma de provisión de trabajo que no haya sido objeto de ningún pago en efectivo justificado con facturas y justificantes de pago, el beneficiario deberá presentar una estimación de su valor aportando un parte de horas en el que se identifique a las personas que han participado, el tiempo invertido en la realización del trabajo así como la maquinaria empleada.

Gauzazko ekarpena kalkulatzeko, eskatzaileak ekintza zehatz horri buruz adierazitako lanorduak lan baliokide bat ordaintzeko zehaztutako zenbatekoarekin biderkatu behar dira.

El cálculo de la contribución en especie se realizará multiplicando el n.º de horas de trabajo declaradas por el solicitante para la realización de dicha acción específica por el valor establecido como importe de remuneración por un trabajo equivalente.

Gauzazko ekarpenetarako laguntzak –fakturaz edo frogagiri baliokideren batez justifikatutako ordainketarik gabeko lanak egin ahal izatea–, 2016/1149 (EB) Erregelamenduaren 45. artikuluan ezarritakoari egokituko zaizkio, eta, eragiketa amaitzean, laguntzaren zenbatekoa ezingo dira izan gehieneko dirulaguntzarena baino handiagoa, gauzazko ekarpenak kanpo.

Las contribuciones en especie en forma de provisión de trabajo que no haya sido objeto de ningún pago en efectivo justificado con facturas o documentos de valor probatorio equivalente, se ajustarán a lo establecido en artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 2016/1149 y no deberá superar el gasto subvencionable total, excluidas las contribuciones en especie, al final de la operación.

Gauzazko ekarpenen bidez gauzatutako ekintzengatik jasotako zenbatekoa ezingo da izan II. eranskinak mota horretako ordainketen gainean ezarritako gehienekoa baino handiagoa, batik bat kanpo-kontratazioarekin egindakoen kasuan. Horiek I. eranskinean daude jasota.

El montante percibido por las acciones realizadas mediante contribuciones en especie no podrá superar al establecido en el Anexo II para este tipo de pagos y en ningún caso será superior al establecido para las acciones realizadas con contratación externa que se incluyen en el Anexo I.

11. artikulua.– Onartutako eragiketak aldatzea.

Artículo 11.– Modificaciones de las operaciones aprobadas.

1.– Onuradunek eskatu ahal izango dute hasieran onartutako eragiketak aldatzeko, betiere azken ordainketa-eskaera baino lehen egiten badute, eta azken ordainketaren aurretik tokian bertan egiten diren kontrolak egin ez badira. Aldaketa guztiak onetsi beharko ditu laguntzaren organo kudeatzaileak, horiek egin ahal izateko.

1.– Los beneficiarios podrán solicitar la modificación de las operaciones inicialmente aprobadas siempre que lo hagan previamente a la solicitud de pago final y, en todo caso, siempre que no se hayan realizado los controles sobre el terreno previos al pago final. Todas las modificaciones deberán estar autorizadas por el Órgano Gestor de la ayuda con carácter previo a su ejecución.

2.– Aldaketa-eskaera behar bezala justifikatu beharko da, eta ez da eragiketaren helburu nagusiaren kaltetan izango. Onartutako aurrekontua ere ezingo da handitu, eta aldaketa ezingo da izan hautaketa-prozesuan eragiketak jasotako haztapena edo onarpena aldatzeko modukoa, horren eraginez azken haztapena onartutakoen eta ez onartutakoen arteko ebaketa-puntuazioaren azpitik geratzen bada. Aurretiazko baimena behar dute eragiketa-aldaketa hauek:

2.– La solicitud de modificación deberá estar debidamente justificada, no comprometer el objetivo principal de la operación, no modificar al alza el presupuesto aprobado, ni suponer cambios en la admisibilidad o en la ponderación recibida en el procedimiento de selección si esto supone que la ponderación final quede por debajo de la puntuación de corte entre solicitudes aprobadas y no aprobadas. Entre las modificaciones de las operaciones sujetas a autorización previa se encuentran, entre otras, las siguientes:

a) Amaierako lurzatien kokapen-aldaketa, baldin eta

a) Cambios en la ubicación de las parcelas finales, siempre que:

– Mahasti-sail berrian eskatu eta onartzen diren ekintzak jatorrizkoan dagoeneko eskatu eta onartu badira.

– Para la nueva parcela de viñedo se soliciten y aprueben acciones que ya hayan sido solicitadas y aprobadas para la original.

– Laguntzaren titularra ere aldatu behar ez bada edo laguntzaren titularra lehendik aldatu ez bada.

– No implique además el cambio en el titular de la ayuda o que no se hubiera producido anteriormente un cambio en el titular de la ayuda.

– Ordaindutako ekintzak mahasti-sail berekoak badira. Horretarako, eragiketa berriko amaierako eremuek labore-unitate bakarra eratuko dute, SIGPAC-en erregistro-irizpideen eta mahasti-erregistroaren arabera.

– Todas las acciones se paguen para la misma parcela de viñedo, siendo necesario que los recintos finales de la nueva operación formen una sola unidad de cultivo según los criterios de edición del SIGPAC y el registro de viñedo.

b) Finantza-ekitaldiaren aldaketa; urteko eragiketetan bakarrik onartuko da, eta dirulaguntzaren zenbatekoa % 20an murriztea eragingo du, ez bada ezinbestean edo salbuespenez gertatu.

b) Cambios de ejercicio financiero, que solo resultarán admisibles en caso de operaciones anules y supondrán una reducción de la ayuda en un 20% sobre el importe correspondiente, salvo concurrencia de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

c) Eragiketa baten titular-aldaketa; eragiketaren lehenespen- eta/edo onargarritasun-irizpideetan eraginik ez duena bakarrik onartuko da, betiere baldintza hauek betez gero:

c) Cambios del titular de una operación, que solo serán admisibles si la modificación no tiene ninguna incidencia en los criterios de prioridad y/o admisibilidad de la operación, y siempre que:

– Amaierako lurzatien kokapen-aldaketa ere ez eragitea edo amaierako lurzatien lehenagoko kokapen-aldaketarik ez egotea.

– No impliquen además el cambio de la ubicación de las parcelas finales o que no se hubiera producido anteriormente el cambio en la ubicación de las parcelas finales.

– Lurzati subrogatuetan, mahastizain berriak bere gain hartzea lehenagoko mahastizainari onartutako eragiketen ondoriozko konpromisoak.

– El nuevo viticultor se subrogue en los compromisos adquiridos por el viticultor al que se le aprobó la operación en las parcelas subrogadas.

– Talde-eskaeretan, eragiketarik ez ordaintzea titularraren izenean.

– No se haya producido un pago en alguna operación a nombre del titular dentro de la solicitud colectiva.

– Talde-eskaerako kide kopurua ez handitzea.

– No se aumente el número de integrantes de la solicitud colectiva.

3.– Hasiera batean, gainerako aldaketak aldaketa txikitzat hartuko dira, eta ez dute behar izango aurretiazko baimenik, betiere baldintza hauek betetzen badira: aldaketak ez dira eragiketaren helburu nagusiaren kaltetan izango; onartutako aurrekontua ez dute handituko; aldaketak ezingo dira izan hautaketa-prozesuan eragiketak jasotako haztapena edo onarpena aldatzeko modukoak, horren eraginez azken haztapena onartutako eta ez onartutako eskaeren arteko ebaketa-puntuazioaren azpitik geratzen bada.

3.– En principio, el resto de modificaciones tendrán la consideración de pequeñas modificaciones y no estarán sujetas a autorización previa siempre y cuando no comprometan el objetivo general de la operación, no modifiquen al alza el presupuesto aprobado, no supongan cambios en la admisibilidad ni modifiquen la ponderación recibida en el procedimiento de selección si esto supone que la ponderación final quede por debajo de la puntuación de corte entre solicitudes aprobadas y no aprobadas, las siguientes pequeñas modificaciones.

Nolanahi ere, aldaketa txikitzat hartuko dira ekintza bakoitzarentzat zehaztutako aurrekontuaren % 20 baino txikiagoak diren ekintzen arteko aurrekontu-transferentziak, betiere ekintza guztiak egin badira.

En todo caso tendrá la consideración de pequeña modificación las trasferencias de presupuesto entre acciones menores al 20% del presupuesto definido para cada acción siempre que se hayan ejecutado todas las acciones.

12. artikulua.– Onargarritasun- eta leheneste-irizpideak.

Artículo 12.– Criterios de admisibilidad y de prioridad.

1.– Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 23. artikuluaren 1. apartatuaren arabera, foru-aldundiek eskabideak aztertuko dituzte Batzordearen 2016/1149 (EB) Erregelamendu Delegatuaren 13. artikuluan ezarritako onargarritasun-irizpideetan oinarrituta, eta ezin izango da onargarritasun-irizpide gehigarririk sartu.

1.– De acuerdo con el apartado 1 del artículo 23 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, Las Diputaciones Forales examinarán las solicitudes basándose en los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 13 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, no pudiéndose incluir criterios de admisibilidad adicionales.

1. apartatuko onargarritasun-irizpideak betetzen ez dituzten eskabideei aplikatuko zaie Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 23. artikuluaren 6. apartatua.

A las solicitudes que no cumplan los requisitos de admisibilidad del apartado 1 se les aplicará el apartado 6 del artículo 23 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, de la Comisión, de 15 de abril de 2016.

2.– Laguntza-eskabideen zenbatekoa erabilgarri dagoena baino handiagoa bada, kontuan hartuko diren leheneste-irizpideak hauek izango dira:

2.– En el caso de que el montante de las solicitudes de ayuda sea superior a las disponibilidades financieras, los criterios de prioridad que se tendrán en cuenta, serán los siguientes:

a) Eskabidea aurkezteko urtean 40 urte baino gehiago betetzen ez duten eskatzaileak.

a) los solicitantes que en el año de presentación de la solicitud no cumplan más de 40 años.

b) Administrazioarekiko harremanetarako solaskide baten bitartez modu kolektiboan aurkeztu diren eskabideak.

b) Las solicitudes presentadas de forma colectiva a través de un interlocutor con la administración.

c) Titulartasun partekatuko nekazaritza-ustiategiak, honako hauetan jasotakoak: Titulartasun Partekatuko Nekazaritza Ustiategiei buruzko urriaren 4ko 35/2011 Legea eta Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legea.

c) Las explotaciones agrarias de titularidad compartida, previstas en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y en la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

3.– Era berean, 1363/2018 Errege Dekretuaren 32. artikuluan ezarritakoarekin bat, Dekretu honen III. eranskinean adierazitako leheneste-irizpide gehigarriak aplikatuko dira.

3.– Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 1363/2018, se aplicarán los criterios de prioridad adicionales previstos en el Anexo III de este Decreto.

4.– Aurreko kasuetan baldintza berdinetan baldin badaude, azalera edo eremu txikiagoko eragiketei emango zaie lehentasuna.

4.– En igualdad de condiciones en los casos anteriores, se dará prioridad a las operaciones de menor superficie.

5.– Artikulu honen ondorioetarako, nagusiki nekazaritzat hartuko dira Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 4. artikuluan jasotako definizioan zerrendatzen diren baldintzak betetzen dituzten pertsonak.

5.– A efectos del presente artículo, se entenderá por personas agricultoras a título principal las que cumplen las condiciones recogidas en la definición contenida en el artículo 4 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

13. artikulua.– Berregituraketa- eta birmoldaketa-eragiketetarako finantza-esleipenak.

Artículo 13.– Asignaciones financieras de las operaciones de reestructuración y reconversión.

1.– Eusko Jaurlaritzako nekazaritzaren arloko zuzendaritza eskudunak arlo horretako ministerio eskudunari helaraziko dizkio, urte bakoitzeko maiatzaren 1a baino lehen, laguntza-eskaerei buruzko informazioa eta Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren hurrengo kanpainarentzako finantzaketa-beharrizanak, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XI. eranskinean jasotakoarekin bat.

1.– La Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco, remitirá al Ministerio competente en materia de agricultura, antes del 1 de mayo de cada año, la información relativa a las solicitudes de ayuda, así como las necesidades de financiación para la campaña FEAGA siguiente, de acuerdo con el Anexo XI del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

2.– Horretarako, foru-aldundiek behar den informazioa bidaliko diote Eusko Jaurlaritzako nekazaritzaren arloko zuzendaritza eskudunari urte bakoitzeko apirilaren 15a baino lehen, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XI. eranskinaren ereduari jarraikiz.

2.– Para ello, las Diputaciones Forales enviarán a la Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco, antes del 15 de abril de cada año, la información necesaria según el modelo del Anexo XI del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

3.– Estatuko araudian jasotakoarekin bat, behin kanpaina bakoitzerako mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko finantza-erabilgarritasuna aitortu ondoren, Nekazaritza eta Landa Garapenerako Sektoreko Konferentziak finkatu egingo ditu, autonomia erkidego bakoitzerako, finantza-esleipenaren hasierako guztizko zenbatekoa eta berregituratu eta birmoldatzeko plana garatu daitekeen guztizko azalera.

3.– De conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal, una vez conocidas las disponibilidades financieras para la reestructuración y reconversión de viñedos de cada campaña, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, fijará inicialmente el importe total de la asignación financiera para cada Comunidad Autónoma y la superficie global que podrá ser objeto de las operaciones de reestructuración y reconversión en cada Comunidad Autónoma.

4.– Behin Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion esleipena zenbatekoa den jakinda, Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren arloko zuzendaritza eskudunak dagokion zenbatekoa esleituko dio lurralde historiko bakoitzari, haiek egindako aurreikuspenekin bat.

4.– Conocida la cuantía asignada a la Comunidad Autónoma de Euskadi y, de acuerdo a las previsiones realizadas por los Territorios Históricos, la Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco asignará a cada uno de ellos el importe correspondiente.

5.– Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren arloko zuzendaritza eskudunak hauek helaraziko dizkio, urte bakoitzean zehaztutako epearen barnean, Estatuko Administrazio Orokorreko zuzendaritza eskudunari:

5.– La Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco enviará, en el plazo que se determine cada año, a la Dirección competente de la Administración General del Estado:

a) Uneko finantza-ekitaldian egingo diren gastuen adierazpena.

a) La declaración de los pagos a realizar en el ejercicio financiero en curso.

b) Uneko finantza-ekitaldiko urriaren 15a baino lehenagorako aurreikusita dauden ordainketak.

b) Las previsiones de pagos que se puedan realizar hasta el 15 de octubre del ejercicio financiero.

6.– Horretarako, foru-aldundiek behar den informazioa bidaliko diote Eusko Jaurlaritzako nekazaritzaren arloko zuzendaritza eskudunari, artikulu honen 5. puntuan jasotako epea amaitu baino astebete lehenago.

6.– Con el fin de dar cumplimiento al punto anterior, las Diputaciones Forales enviarán una semana antes del plazo señalado en el punto 5 del presente artículo a la Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco la información requerida.

14. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 14.– Gestión de las ayudas.

1.– Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak kudeatzea ustiategiak kokatzen diren lurralde historikoetako foru-aldundiei dagokie.

1.– La gestión de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, corresponderá a las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos donde se ubique la explotación.

Eginbehar horien testuinguruan, hala badagokie, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketak ebazpen bidez onetsiko dituzte, 6 hilabeteko epean, 8.3 artikuluko a) apartatuan aurreikusitako epea bete eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Ebazpen horretan argi azalduko da plana onesteak ez duela esan nahi administrazioak etorkizunean ezer ordaintzeko konpromisoa hartzen duenik.

En el marco de estas tareas aprobarán, en su caso, mediante resolución las operaciones de reestructuración y reconversión que se les presenten, en el plazo de 6 meses contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo previsto en el apartado a) del artículo 8.3. En dicha resolución, se especificará que la aprobación no supondrá ningún compromiso futuro de gasto por parte de la administración.

Behin 6 hilabeteko epea igaro ondoren, ebazpenik izan ezean, interesdunek eskabideak ezetsi direla pentsatu ahal izango dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Transcurrido el plazo de 6 meses sin haberse notificado a los interesados resolución alguna, estos podrán entender desestimada su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Era berean, eragiketa kolektiboetako kideentzat banakako ebazpena emango da. Ebazpen horretan, hala behar izanez gero, argi adieraziko da eragiketak zein lurzatirentzat onetsi diren, eta lurzati bakoitzean zer ekintza burutuko diren.

Se dictará asimismo, resolución individual para cada una de las personas integrantes de las operaciones colectivas. En dicha resolución se especificarán, en su caso, las parcelas para las que se aprueba las operaciones y las acciones que se van a realizar en cada una de ellas.

Urtero, berregituraketa- eta birmoldaketa-eragiketak onartu ondoren, dagozkien foru-aldundiek eragiketa horien zerrenda bat helaraziko diote Eusko Jaurlaritzako nekazaritzaren arloko zuzendaritza eskudunari, eta zehaztuko dituzte eragiketa horien onuradunak, eragiketa kolektiboen ordezkariak, onuradun bakoitzaren lurzatiak eta lurzati bakoitzean burutuko diren ekintzak.

Cada año, una vez aprobados las operaciones de reestructuración y reconversión, las Diputaciones Forales correspondientes enviarán a la Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco una relación de las mismas, incluyendo en cada uno de ellas a las personas beneficiarias de dichas operaciones, la representante de dichas operaciones en caso de operaciones colectivas, las parcelas incluidas por cada beneficiario y las acciones que se van a realizar en cada una de ellas.

2.– Erakunde kudeatzaileak eragiketa bat onartzetik eratorritako eskubide eta betebeharrak subrogatzea onar dezake, betiere baldintza hauek ematen badira:

2.– El órgano gestor, podrá autorizar la subrogación de los derechos y obligaciones derivados de la aprobación de una operación, siempre que se den los siguientes requisitos:

a) Lurzati-aldaketatan, hasierako lurzatian eskatu edo onartu ez den ekintzarik onartzen ez bada berrian, eta ekintza guztiak lurzati berrian egiten badira.

a) En el caso de cambio de parcela, que en la nueva parcela no se aprueben acciones que no hayan sido solicitadas y aprobadas en la parcela original, y que todas las acciones sean ejecutadas sobre la nueva parcela.

b) Mahastizain berri bati lurzatiak subrogatzen bazaizkio, bere gain hartuko ditu lehenagoko mahastizainari onartutako eragiketen ondoriozko konpromisoak (emandako laguntzari lotuak), baita kasu justifikatuetan ere, tartean, diruz lagundutako mahastizainaren heriotza edo lanerako ezintasuna, nekazaritza-jarduketa behar baino goizago uztea edo berregituratu beharreko lurzatien titulartasun-aldaketa.

b) En el caso de que la subrogación sea a una nueva persona viticultora, esta deberá asumir los compromisos adquiridos por la viticultora a la que se le concedió la ayuda por las parcelas subrogadas, y en casos justificados de fallecimiento o incapacidad laboral del viticultor al que se concedió la ayuda, cese anticipado en la actividad agraria o cambio de titularidad de las parcelas objeto de reestructuración.

Laguntza eskatu duen mahastizainaren jarduera-uzte aurreratuaren edo berregituratu beharreko lurzatien titulartasun-aldaketaren ondoriozko subrogazioetan, laguntza ematearen ondoriozko betekizunak bere gain hartzen dituenak emandako aurrerakinaren zenbatekoaren % 80ko bermea eratu beharko du, baldin eta mahastizain subrogatuak aurrerakinik eskatu badu.

Cuando la subrogación derive del cese anticipado en la actividad agraria del viticultor solicitante de la ayuda o cambio de titularidad de las parcelas objeto de reestructuración, la asunción de las obligaciones derivadas de la concesión implicará la constitución de una garantía por el importe del 80% del importe del anticipo concedido, en caso de que el viticultor subrogado hubiera solicitado anticipo.

Dagokion foru-aldundiak, urtero, urte horretan baimendutako subrogazioak Eusko Jaurlaritzako nekazaritzaren arloko zuzendaritza eskudunari helaraziko dizkio.

La Diputación Foral correspondiente comunicará cada año a la Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco las subrogaciones autorizadas durante ese año.

3.– Kanpaina bakoitzean, exekutatzeko laguntza behar duten neurriak burutu ondoren edo bermatutako neurriak hasi direla behar bezala frogatu ondoren, eta administrazio- zein landa-kontrolak egin eta gero, foru-aldundiek, kudeaketa-erakunde diren aldetik, Dekretu honen 8.3 artikuluko b) fasean jasotako eskabideei dagokien ordainketa-proposamen bat osatu eta helaraziko diote Erakunde Ordaintzaileari, ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztu dadin.

3.– En cada campaña, una vez realizadas las medidas por las que se solicita ayuda, o comprobado fehacientemente el inicio de las medidas garantizadas, y una vez efectuados los controles administrativos y de campo pertinentes, las Diputaciones Forales en su calidad de órganos gestores, realizarán y dirigirán al Organismo Pagador una propuesta de pago respecto de las solicitudes referidas a la fase b) del artículo 8.3 de este Decreto, consistente en establecer la cantidad que debería ser pagada.

Ordainketa-proposamenarekin batera, landa-kontrolen akten kopia bat bidaliko dute, egindako kontrolen txosten teknikoa, eta proposatutako zenbatekoa justifikatzeko beharrezkotzat jotzen duten dokumentu oro. Foru-aldundiek laguntza horien kudeaketarako berariaz garatutako informatika-programaren bat baliatuko balute, aski litzateke dokumentazio hori guztia programa horren bidez eskuragarri izatea.

Junto con la propuesta de pago enviarán también una copia del acta de control de campo, el informe técnico de los controles efectuados y cualquier otra documentación que estimen oportuno para justificar la cuantía propuesta. En caso de que la Diputación Foral utilice para la gestión de estas ayudas algún programa informático desarrollado al efecto, será suficiente con que esta documentación sea accesible desde dicho programa.

15. artikulua.– Aurrerakinak.

Artículo 15.– Anticipos.

1.– Onetsitako eragiketa baten barruan aurrerakinak eman daitezke hurrengo baldintza hauek betetzen diren kasuetan:

1.– Se podrán conceder anticipos, dentro de una operación ya aprobada, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Eskatutako aurrerakina dagoeneko exekutatzen hasi den eragiketa batentzat izatea. Ondorio horietarako, exekutatzen hasi dela esango dugu landaketa hasita dagoenean edo landarea erosi izanaren faktura aurkezten denean, edo atzeraezina den beste edozein eragiketa behar bezala frogatzen denean.

a) Que se haya comenzado la ejecución de la operación para la que se solicita el anticipo. A estos efectos se considera que ha comenzado dicha ejecución cuando se haya realizado el arranque de la plantación o se aporte factura de compra de la planta y el justificante de pago, o se demuestre fehacientemente cualquier otra operación de carácter irreversible.

b) Aurrerakinaren zenbateko bereko bermea eraturik izatea. Bermea Eusko Jaurlaritzako nekazaritza-politika komunari dagozkion gastuen Erakunde Ordaintzailearen alde osatuko da. Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian gordailutuko dira bermeak.

b) Que se haya constituido una garantía por un importe igual al dicho anticipo. La garantía se constituirá a favor del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la política agraria común de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las garantías se depositarán ante la Tesorería General del País Vasco.

2.– Aurrerakinaren zenbatekoa, gehienez, emandako laguntzaren % 80 izatea.

2.– El importe del anticipo será como máximo del 80% de la ayuda concedida.

3.– Aurrerakinak ematen diren kasuetan, kasuan kasuko autonomia-erkidegoak eragiketa ordaintzea eskatzeko zehazten duen gehieneko epea amaitu aurretik eragiketa gauzatzeko emandako aurrerakinaren zenbateko osoa gastatzeko betebeharra betetzen ez bada, bermea betearaziko da. Urteko eragiketetan, epea aurrerakina ordaindu den finantza-ekitaldi beraren barne egongo da, eta urte anitzeko eragiketetan, berriz, eragiketaren azken ordainketa eskatu den finantza-ekitaldian.

3.– Cuando se concedan anticipos, la garantía se ejecutará cuando no se haya cumplido la obligación de gastar el importe total del anticipo concedido en la ejecución de la operación de que se trate antes de que finalice el plazo máximo fijado por la comunidad autónoma para solicitar el pago de la operación. En el caso de operaciones anuales, el plazo se situará en el mismo ejercicio financiero en el que se haya pagado el anticipo y, en el caso de operaciones bianuales, en el mismo ejercicio financiero en el que se haya solicitado el pago final de la operación.

Kontuan hartutako sailak agintaritza eskudunek hondamendi natural batek kaltetutako eremu gisa aitortzen duen batean badaude, edo aurreikusitako eragiketak ezin badira egin organismo ziurtatu batek egiaztatutako arazo fitosanitarioak direla medio, aurrerakina gastatzeko epea moldatu ahal izango da.

Cuando las superficies consideradas se encuentren en una zona que haya sufrido una catástrofe natural reconocida por las autoridades competentes o las operaciones previstas no puedan llevarse a cabo debido a problemas fitosanitarios certificados por un organismo acreditado, se podrá adaptar plazo para el gasto del importe anticipado.

Europar Batasunak kasuan kasuko eragiketetara bideratutako ekarpenari dagozkion gastu errealen zenbatekoa aurrerakinarena baino handiagoa bada organismo ordaintzaile eskudunaren iritzian, bermea askatu ahal izango da.

Cuando el organismo pagador competente estime que el importe de los gastos reales correspondientes a la contribución de la Unión Europea destinada a las operaciones de que se trate supera el importe del anticipo, la garantía podrá ser liberada.

4.– Aurrerakinen onuradunak behartuta egongo dira urte bakoitzeko urriaren 31 baino lehen deklarazio bat aurkeztera, eragiketa bakoitzerako urriaren 15 baino lehen egindako gastu guztiei buruz, aurrerakinen erabilera egiaztatzeko. Data horretan geratzen den saldoa ere jasoko dute deklarazioan. Deklarazio hori dagokion foru-aldundiak zehazten duen organoan aurkeztuko da.

4.– Las personas beneficiarias de anticipos estarán obligados a presentar, antes del 31 de octubre de cada año, una declaración de los gastos realizados antes del 15 de octubre para cada operación como justificación del uso de los anticipos; confirmando también el saldo restante a la misma fecha. Esta declaración, se presentará ante el órgano que determine la Diputación Foral correspondiente.

Urte horri dagozkion komunikazio guztiak jasota, Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren arloko eskumena duen zuzendaritzara bidaliko dituzte datuak foru-aldundiek, urtarrilaren 20a baino aste bat lehenago, zuzendaritzak data horretan FEGA/NBEFera bidal ditzan.

Una vez recibidas todas las comunicaciones referentes a ese año, las diputaciones forales enviarán estos datos a la Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco, una semana antes del 20 de enero para que dicha Dirección los remita al FEGA en esa fecha.

16. artikulua.– Laguntzen ebazpena eta ordainketa.

Artículo 16.– Resolución y pago de las ayudas.

1.– 14. artikuluko 3. apartatuan aurreikusitako ordainketa-proposamena eta gainerako dokumentazioa kontuan hartuta, erakunde ordaintzaileko zuzendariak, Batasuneko araudiak agintzen duena eta beharrezko baldintzak betetzen direla ziurtatzeko kontrolak egin ondoren, aztertutako azalerari eta baliozkotzat jotako ekintzei dagokien zenbatekoa ordaintzeko ebazpena emango du. Ebazpen hori ordainketa-baimena jaso eta gehienez hiru hilabeteko epean emango da.

1.– A la vista de la propuesta de pago y demás documentación prevista en el apartado 3 del artículo 14, el Director del Organismo Pagador, una vez efectuados los controles que verifiquen el cumplimiento de los requisitos necesarios y de la normativa comunitaria dictará, en su caso, resolución de pago por el importe que resulte de la superficie considerada y de las acciones validadas. Esta resolución se dictará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de recepción de la autorización de pago.

Epe hori bukatu eta ebazpen berariazkorik eman ez bada, interesdunek ezetsitzat jo beharko dituzte eskabideak, hala ezartzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan.

Transcurrido este plazo sin haberse notificado a los interesados resolución alguna, estos podrán entender desestimada su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Neurriak exekutatu ondoren ordaindu beharreko laguntzen kasuan, kontuan hartuko dira landa-kontrolen aktan, kontrolen txostenean eta dagozkien ziurtagirietan jasotako intzidentziak, eta ondorengo hau aplikatuko da:

2.– En el supuesto de las ayudas a pagar una vez ejecutadas las medidas, se tendrá en cuenta las incidencias detectadas que figuren en el acta de control de campo, en el informe de controles y en los certificados pertinentes y se aplicará lo siguiente:

a) Mahastizain batek exekutatu ez duen ekintza bategatik ordainketa eskatzen badu, arau-hauste arin gisa hartuko da, eta maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen (Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzekoa) V. tituluan ezarritakoaren arabera zigortuko da.

a) En el caso de que una viticultora solicite el pago por una acción que no haya ejecutado, se considerará como una infracción leve y se sancionará de conformidad con lo dispuesto en el Título V de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola.

Mahastizainak jasotzeko eskubidea duen laguntzaren azken zenbatekoa zehazteko, berregituratutako lurzatiaren azalera hartuko da kontuan, Dekretu honen 10.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Para determinar el importe final de la ayuda a que tiene derecho la persona viticultora se tendrá en cuenta la superficie de la parcela reestructurada de conformidad con lo establecido en artículo 10.3 del presente Decreto.

b) Onetsitako azalera guztia berregituratu edo birmoldatu ez dela frogatuz gero, neurri hauek aplikatuko dira:

b) Si se comprueba que no se ha reestructurado o reconvertido la totalidad de la superficie aprobada, se aplicará lo siguiente:

– Onuradunak neurria dagokion azaleraren % 80an edo lurzati handiagoan exekutatzen badu, dagokion azalerari eta benetan exekutatuko ekintzei dagokien laguntza emango zaio.

– Si la beneficiaria ha ejecutado la medida en el 80% o más de la superficie correspondiente se le abonará la ayuda correspondiente a la superficie y las acciones realmente ejecutadas.

– Onuradunak dagokion azaleraren % 80 baino eremu txikiagoan baina % 50ean edo eremu handiagoan exekutatu badu neurria, kalkulatzeko, bertatik bertarako kontroletan zehaztutako azalerari egiaztatu den aldea halako bi kenduko zaio.

– Si la beneficiaria ha ejecutado la medida en menos del 80%, pero en un porcentaje igual o superior al 50%, se calculará sobre la base de la superficie determinada por los controles sobre el terreno y reducida en el doble de la diferencia comprobada.

– Onuradunak dagokion azaleraren % 50 baino eremu txikiagoan exekutatu badu neurria, laguntza ukatuko zaio.

– Si la beneficiaria ha ejecutado la medida en menos del 50% de la superficie correspondiente, se le denegará la ayuda.

Ondorio hauetarako, eskatutako azaleraren % 80ko betearazpen-ehunekoa betetzen dela zehazteko, ehuneko hori betetzat emango da SIGPAC irizpideen arabera lurzatiaren azaleraren % 80aren gainean jardun bada.

A estos efectos, para determinar el cumplimiento del porcentaje de ejecución del 80% de la superficie solicitada, se considerará cumplido dicho porcentaje, cuando se haya actuado sobre el 80% de la superficie de la parcela según los criterios SIGPAC.

3.– Onuradunak behin betiko dirulaguntza baino handiagoa den aurrerakina jaso badu, aldea itzuli beharko du. Aitzitik, behin betiko dirulaguntza aurrerakina baino handiagoa bada, aldea kobratzeko eskubidea izango du, dirulaguntza osoak hasieran eskatutakoa ez gainditzeko mugarekin.

3.– En el caso de que el beneficiario haya percibido un anticipo superior a la ayuda definitiva, deberá reembolsar la diferencia. Si, por el contrario, la ayuda definitiva resulta superior al anticipo percibido, tendrá derecho al cobro de la diferencia, sin que en ningún caso la ayuda total sea superior a la inicialmente solicitada.

4.– Eskatzaileak eragiketa baten edo batzuen aurrerakin-eskaera aurkezten badu, urtarrilaren 12ko 1363/2008 Errege Dekretuaren 29. artikuluaren 2.d) apartatuan adierazitako finantza-ekitalditik kanpo, Dekretu honen 10. artikuluaren arabera kalkulatutako dagokion laguntza % 20an murriztuko da, ez bada ezinbestean edo salbuespenez, 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluan jasotakoaren arabera, eta kasuan kasuko autonomia-erkidegoak dagokion araudian eragiketa horretarako edo horietarako ezartzen dituen salbuespenetan.

4.– En el caso de que el solicitante presente la solicitud del anticipo de una o varias operaciones, fuera del ejercicio financiero indicado en el apartado 2.d) del artículo 29 del Real Decreto 1363/2008 de 12 de enero, la ayuda que le corresponda, calculada según el artículo 10 de este Decreto, se reducirá en un 20%, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales según se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en los casos excepcionales que establezca la correspondiente comunidad autónoma en su normativa, para la operación o las operaciones afectadas.

5.– Laguntza-eskaeraren barnean erauzketaren bat egin bada mahastizainaren ustiategi bereko azaleran, baina laguntza eskatutako eragiketaren barneko gainerako ekintzak gauzatzen dituen autonomia-erkidegoa ez den beste batean, erauzketa egin den autonomia-erkidegoak laguntza eskatu den autonomia-erkidegoari behar den informazioa emango dio, ekintza horri dagokion laguntza ordaintzeko.

5.– En el caso de que se haya ejecutado un arranque en el marco de la solicitud de ayuda, de una superficie de la propia explotación del viticultor, en una comunidad autónoma distinta a la que ejecute el resto de las acciones de la operación y haya solicitado la ayuda, la comunidad autónoma donde se haya realizado el arranque facilitará a la comunidad autónoma donde se ha solicitado la ayuda toda la información necesaria para el pago de la ayuda correspondiente por esta acción.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko organismo ordaintzaileak ordainketa-ebazpen bat eman beharko du, eta ahalik eta azkarren egin beharko dio ordainketa onuradunari, eragiketa gauzatu den finantza-ekitaldiaren barnean edo, gehienez ere, ordaintzeko eskaera baliozko eta osatuaren aurkezpen-datatik gehienez hamabi hilabete igarotzean.

6.– El Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá emitir una resolución de pago, y realizar el pago al beneficiario lo antes posible en el ejercicio financiero en el que se ejecutó la operación o a más tardar en un plazo máximo de doce meses desde la fecha de la presentación de la solicitud de pago valida y completa.

7.– Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntza horien ordainketa 194/2006 Dekretuan ezarritakoarekin bat egingo da (194/2006 Dekretua, urriaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duena), behin erakunde ordaintzailearen zuzendariak xede horretarako ebazpenak eman ondoren.

7.– El pago de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Euskadi; previas las correspondientes resoluciones dictadas al efecto por la persona directora del Organismo Pagador.

8.– Ordaintzeko proposamenak jaso ondoren eta ebazpena jakinarazi aurretik, erakunde ordaintzaileak dagokion foru-aldundiari osatutako txostenen kopuru zehatza eska diezaioke, dagokion kontrolerako. Eskatutako espediente guztien kopia autentikoa entregatu beharko du foru-aldundiak.

8.– El Organismo Pagador podrá, una vez recibidas las propuestas de pago y antes de emitir resolución, solicitar a la Diputación Foral correspondiente un número determinado de expedientes completos para el correspondiente control. La Diputación Foral deberá entregar copia auténtica de la totalidad de los expedientes solicitados.

17. artikulua.– Onuradunen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones y derechos de las personas beneficiarias.

1.– Dekretu honetan araututako laguntzen onuradunek dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako eginbeharrak beteko dituzte, batik bat, hauek:

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Decreto deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en todo caso, las siguientes:

a) Dirulaguntza ematea zilegi egiten duen jardueran aritzea edo egoeran egotea, eta dirulaguntza eman duen erakundeari frogatzea dirulaguntza emateko edo jasotzeko bete beharreko betebeharrak eta baldintzak betetzen dituztela eta jarduera egiten dutela.

a) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención, y justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Baliteke Eusko Jaurlaritzako nekazaritza-arloko sail eskudunak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo Europar Batasuneko organo eskudunek informaziorik eskatzea dekretu honen kontura jasotako dirulaguntzak direla-eta, eta, beraz, informazio hori eman egin beharko zaie, eta horrez gain, egiaztatze-jarduerei –administratiboak zein bertatik bertarakoak– men egin beharko zaie.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, administrativas y sobre el terreno, que realice el departamento competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco, a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y los órganos competentes de la Unión Europea; y poner a su disposición la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a este Decreto.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundeari, bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik xede berarekin jasotako dirulaguntzen, laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen berri ematea, bai eta dirulaguntza ematean kontuan hartutako gorabehera objektibo edo subjektiboetan izandako aldaketen berri ere.

c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, y la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, dirulaguntza eman zaiola jakinarazten zaion egunetik hasi eta hamabost eguneko epean onuradunak dirulaguntzari esanbidez uko egiten ez badio, pentsatuko da dirulaguntza onartu duela.

d) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención el beneficiario no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

e) Emakumeenganako eta gizonenganako tratua berdina izatea esparru guztietan, horiek kanpoko zein barruko izan.

e) Tratar de manera igualitaria a mujeres y hombres en todos los ámbitos, tanto internos como externos.

f) Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak bermatzea Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 39. artikuluan ezarritakoaren arabera.

f) Garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, del estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

g) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3., 16., 18.4, eta 23. artikuluek ezarritako betebeharrak betetzea, honako hauei dagokienez: sexuaren arabera bereizitako datuak izan behar dituzte, hizkera ez-sexista erabili behar dute, zuzendaritza-organoetan emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua sustatu behar dute, eta lege horren 3. artikuluak ezarritako printzipio orokorrak errespetatu behar dituzte.

g) Cumplir las obligaciones impuestas por los artículos 3, 16, 18.4 y 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, en relación con la necesidad de disponer de datos desagregados por sexos, de hacer un uso no sexista del lenguaje, de promover una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y de respetar los principios generales establecidos en el artículo 3 de la mencionada Ley.

2.– Dekretu honen aplikazioak bere baitan dakarren edozertan, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek administrazio publikoekin euskaraz edo gazteleraz egiteko eskubidea dute bai idatziz bai ahoz, eta aukeratzen duten hizkuntzatan erantzungo zaie. Eskubide hori bermaturik izango dute.

2.– Se garantizará el derecho de las personas físicas y de los representantes de las personas jurídicas a utilizar el euskera y el castellano y a ser atendidos en la lengua elegida en las relaciones, tanto escritas como orales, con las administraciones públicas derivadas de la aplicación de este Decreto.

18. artikulua.– Baldintzak aldatzea eta ez betetzea.

Artículo 18.– Alteraciones de condiciones e incumplimientos.

1.– Laguntzak ematean kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, betiere, laguntzaren helburua bete dela ikusita, eta, hala badagokio, diruz lagun daitekeen zenbatekoa gainditzen bada, baliteke dirulaguntzak emateko ebazpena aldatzea. Halako kasuetan, emandako dirulaguntzen zenbatekoak berriro doitzeko ebazpena emango du kudeaketa-organoak.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, siempre que se entienda cumplida el objeto de esta y, en su caso, la superación del límite máximo de la cuantía subvencionable, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, por el órgano gestor se dictará la oportuna resolución de modificación en la que se ajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

2.– Pertsona onuradunek Dekretu honetan edo dekretua garatzen duten foru-araudietan ezarritako baldintzak beteko ez balituzte, laguntza-araubide bakoitzean zehaztutako xedapen espezifikoen kalterik gabe, jasotako zenbatekoa itzuli eta hari dagozkion legezko interes aplikagarriak ordaindu beharko lituzkete, Batasuneko erregelamendu aplikagarriekin, 38/2003 Lege Orokorrarekin (abenduaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa), 1/1997 Dekretuarekin (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), 698/1991 Dekretuarekin eta foru-araudi aplikagarriekin bat.

2.– En caso de que las personas beneficiarias incumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto o en la normativa foral que lo desarrolle y sin perjuicio de las disposiciones específicas que pudieran ser establecidas para cada uno de los regímenes de ayuda, las personas beneficiarias vendrán obligadas a reintegrar la cuantía percibida más los intereses legales que resulten de aplicación, de conformidad con lo previsto en la reglamentación comunitaria aplicable; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Decreto Legislativo 1/1997 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; el Decreto 698/1991; y la normativa foral de aplicación.

3.– Iruzurra edo arduragabekeria larritzat joko balitz, onuraduna zigortua izango litzateke, maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen V. tituluan ezarritakoarekin bat (5/2004 Legea, maiatzaren 7koa, Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzekoa), bai eta 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VII. tituluaren III. kapituluan ezarritakoarekin bat ere (1/1997 Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena).

3.– En el caso de fraude o negligencia grave, la beneficiaria será sancionada de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola del País Vasco, y en el Capítulo III del Título VII del Decreto Legislativo 1/1997 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

19. artikulua.– Baldintzapekotasuna.

Artículo 19.– Condicionalidad.

1.– Laguntza horien onuradun guztiek haien ustiategietan eta hiru urtez bete beharko dituzte, lehen ordainketa egin den urtearen hurrengo urtarrilaren 1etik aurrera, nekazaritza- eta ingurumen-baldintza onak eta legezko kudeaketa-betekizunak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamenduan eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuan edo horiek aldatu edo ordezkatzen dituen araudian jasotakoaren arabera.

1.– Todos las personas beneficiarias de esta ayudas, deberán cumplir en su explotación y durante un periodo de tres años a partir del 1 de enero del año siguiente al año natural en el que se haya producido el primer pago, las buenas condiciones agrarias y medioambientales y los requisitos legales de gestión de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el Decreto 20/2016, de 16 de febrero, o normativa que los modifique o sustituya.

2.– Artikulu honen 1. puntua aplikatzeko, hiru urte horietan onuradunak ez badu laguntzarik eskatu, eskabide bakarra aurkezten duen data berean haren ustiategiko lurzati guztiak jasotzen dituen eskabide bakarreko inprimaki bat aurkeztu beharko du, SIGPAC erreferentzia alfanumerikoarekin; baldintzapekotasun kontrolen ondorioetarako.

2.– Para la aplicación del punto 1, en el caso de que durante esos tres años la beneficiaria no solicitara ninguna ayuda deberá presentar, en las mismas fechas en que se presente la solicitud única, un impreso de solicitud única en el que figuren todas las parcelas de su explotación, con la referencia alfanumérica SIGPAC; a efectos de los controles de condicionalidad.

Aurreko puntuak aipatzen duen betebeharretik salbuetsi daiteke mahastizaina, dagokion foru-aldundiak informazio hori baldin badu integratutako sistemarekin bat etortzea bermatzen duten beste kudeaketa- eta kontrol-sistema batzuen esparruan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1307/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera –Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntza-erregimenak betez nekazariei zuzeneko ordainketak egiteko aplikagarri diren arauak ezartzen dituena eta Kontseiluaren 637/2008 (EE) eta 73/2009 (EE) Erregelamenduak indargabetzen dituena–.

Se podrá eximir a la viticultora de la obligación a que se refiere el punto anterior, en el caso de que la Diputación Foral correspondiente disponga de dicha información en el marco de otros sistemas de gestión y control que garanticen la compatibilidad con el sistema integrado, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo.

3.– Atal hau dela medio jasotako laguntza ordaindu eta hurrengo hiru urteetan zehar, edozein unetan, onuradunak artikulu honetako 1. apartatuan xedatutakoa bete ez duela frogatzen bada, laguntzaren zenbatekoa gutxitu edo baliogabetu egingo da, partzialki edo modu osoan, arau-haustea zuzenean onuradunari egotzi ahal zaion ekintza edo huts egitea bada, bete ez izanaren larritasuna, irismena, iraunkortasuna edo errepikakortasunaren arabera, eta onuradunak dagokion zenbatekoa itzuli beharko du, 1. apartatuan aipatutako xedapenetan adierazitakoaren arabera.

3.– Si se constata que una beneficiaria, en cualquier momento a lo largo de los tres años siguientes al pago de la ayuda recibida en virtud de la presente Sección, no ha cumplido con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, el importe de la ayuda, en caso de que el incumplimiento se deba a una acción u omisión achacable directamente al beneficiario, se reducirá o cancelará, parcial o totalmente, dependiendo de la gravedad, alcance, persistencia y repetición del incumplimiento y la beneficiaria deberá reintegrar la cuantía correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones citadas en el apartado 1.

20. artikulua.– Kontrol-araubidea.

Artículo 20.– Régimen de control.

1.– Administrazio- eta landa-kontrolak ezartzeko kontuan hartuko dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1307/2013 Erregelamenduan (EB) jasotakoak. Era berean, arreta bereziz aplikatuko dira Batzordearen 2008ko uztailaren 27ko 555/2008 Erregelamenduaren (EE) 81. artikuluan jasotakoak. Kontuan hartuko da, halaber, NBEFk autonomia-erkidegoekin koordinatuta egindako Kontrol Plan Orokorra.

1.– Los controles administrativos y sobre el terreno, se establecerán teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo, se aplicará especialmente lo recogido en el artículo 81 del Reglamento (CE) n.º 555/2008, de la Comisión, de 27 de julio de 2008, en lo que sea de aplicación. También se tendrá en cuenta el Plan General de Control elaborado por el FEGA en coordinación con todas las Comunidades Autónomas.

2.– Aurkeztutako eskabide guztien gainean egingo dira administrazio-kontrolak, eta laguntzak emateko baldintza guztiak betetzen direla bermatu behako dute. Onuradun eta lurzatiei buruzko gurutzaturiko egiaztapenen informatika sistema batean oinarrituko dira, zor ez diren ordainketak saihesteko asmoz.

2.– Se realizarán controles administrativos a todas y cada una de las solicitudes presentadas, y deberán garantizar que se cumplen todas las condiciones para la concesión de las ayudas. Estos controles estarán basados en un sistema informático de comprobaciones cruzadas sobre las personas beneficiarias y las parcelas, con el fin de evitar pagos indebidos.

3.– Landa-kontrolak sistematikoki egingo dira, laguntzaren xedeko lurzati guztietan. Aldez aurretik abisatu gabe egingo dira, onuradunari aurreabisu bat emango zaion arren, betiere kontrolaren xedea arriskuan jartzen ez bada, 48 ordu baino gehiagokoa izango ez den aurretiaz, behar bezala justifikatutako kasuak salbu. Kontrol horietan hauek sartuko dira:

3.– Se realizarán controles sobre el terreno de forma sistemática sobre todas y cada una de las parcelas objeto de la ayuda. Se efectuarán de forma imprevista, aunque se podrá dar un preaviso a la beneficiaria, siempre y cuando no se comprometa el propósito del control, con una antelación que no superará las 48 horas, salvo casos debidamente justificados. Estos controles incluirán los siguientes:

a) Ekintzak exekutatu aurreko kontrolak landa-kontrolen bidez egingo dira. Administrazio-kontrolen bidez ere egin daitezke, betiere, dagokion foru-aldundiak horretarako bidea ematen duen tresna grafikorik duenean. Halakoetan, landa-kontrolak egiteko beharra guztizko kontrolen % 5era muga daiteke, administrazio-kontrolen fidagarritasuna egiaztatzeko.

a) Los controles previos a la ejecución de las acciones, que se realizarán mediante controles sobre el terreno. Podrán realizarse administrativamente siempre que la Diputación Foral correspondiente disponga de un instrumento gráfico que permita su realización administrativa. En este caso, la obligación de realizar controles sobre el terreno podrá limitarse a un 5% del total para confirmar la fiabilidad del sistema del control administrativo.

b) Bukatutako ekintzen ordainketen kasuan, eskatutako lurzati guztiak ikuskatuko dira, laguntzaren xede diren azalerak egiaztatzeko eta ekintzak egin direla frogatzeko.

b) Respecto del pago por acciones terminadas, se inspeccionarán todas las parcelas solicitadas para comprobar la realización de las acciones y la superficie objeto de ayuda.

c) Aldez aurretik ordaintzearen kasuan, aurrerakina eskatu duten lurzatietan ekintza lagungarriak hasi direla frogatuko da.

c) Respecto del pago anticipado, se comprobará que en las parcelas por las que se ha solicitado anticipo, se han iniciado las acciones auxiliables.

d) Bermeak kentzearen kasuan, aldez aurretik ordaindutako ekintzen exekuzioaren maila edo azaleren berregituraketa edo birmoldaketaren maila frogatuko da.

d) Respecto de la liberación de garantías, se comprobará el grado de ejecución de las acciones pagadas anticipadamente y la superficie reestructurada o reconvertida.

4.– Halaber, ordainketa-osteko kontrolak egingo dira: urtero azken 10 urteetan berregituraketa eta/edo birmoldaketa bukatu duten lurzati guztien % 1 kontrolatuko da, laguntza jaso zuten lurzatiek uzta izaten jarraitzen dutela eta lagundutako inbertsioei eutsi zaiela frogatzeko.

4.– Asimismo se realizarán controles posteriores al pago: cada año se controlará en campo un 1% de la totalidad de las parcelas que hayan terminado su reestructuración y/o reconversión en los últimos 10 años, comprobándose que las parcelas objeto de ayuda continúan en cultivo y que siguen manteniéndose las inversiones auxiliadas.

Administrazio-kontrol bat ere egingo da, urteko uztaren aitorpena, mahastien erregistroaren edo SIGPACaren eguneratzeak egiaztatuta.

Asimismo, se realizará un control administrativo mediante la comprobación de las declaraciones de cosecha o de las actualizaciones del registro vitícola o de SIGPAC.

Berregituraketak egiten direnean, kontrol horiek ez dira ezinbestekoak lurzatiak ekoizpenerako baliatzen hasi arte.

En caso de reestructuración, este control solo será necesario desde que entren en producción las parcelas.

21. artikulua.– Jakinarazpenak.

Artículo 21.– Comunicaciones.

1.– Eusko Jaurlaritzaren nekazaritzako zuzendaritza eskudunak Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko araubidearen aplikazioari buruzko txosten bat bidaliko dio, urte bakoitzeko azaroaren 15a baino lehen eta kasuan kasuko finantza-ekitaldiari lotua. Txosten horrek barnean izan dezake, hala dagokionean, arrazoi sanitarioen edo fitosanitarioen ondoriozko erauzketaren osteko birlandaketari buruzko txostena, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XV. eranskinaren arabera. Horretarako, foru-aldundiek urte bakoitzeko azaroaren 8a baino lehen igorriko dute aipatutako eranskinean eskatutako informazioa, kasuan kasuko lurralde historikoari dagokiona.

1.– La Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco comunicará al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente antes del 15 de noviembre de cada año, y referido al ejercicio financiero precedente, un informe anual sobre la aplicación del régimen de reestructuración y reconversión de viñedos, incluido, en su caso, un informe de la replantación tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios, según el Anexo XV del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre. Para ello, las Diputaciones Forales enviarán, antes del 8 de noviembre de cada año la información requerida en el citado anexo correspondiente a su respectivo Territorio Histórico.

2.– Era berean, Eusko Jaurlaritzako nekazaritzako zuzendaritza eskudunak, arrazoi sanitarioen edo fitosanitarioen ondorioz birlandatzeko neurria aplikatzen badu, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari urte bakoitzeko maiatzaren 1a baino lehen jakinaraziko dio neurri horrek zein organismo kaltegarri hartzen dituen barnean, horien aurka egiteko ezarri duen plan estrategikoaren laburpena atxikita. Horretarako, foru-aldundiek apirilaren 15a baino lehen bidaliko dute kasuan kasuko lurralde historikoari buruzko informazioa.

2.– Igualmente, la Dirección competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco comunicará, en caso de aplicar la medida de replantación por motivos sanitarios o fitosanitarios, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, antes del 1 de mayo de cada año, la lista de organismos nocivos que estén cubiertos por esa medida, así como un resumen del plan estratégico que haya establecido para actuar contra los mismos. A tal fin, las Diputaciones Forales enviarán, antes del 15 de abril de cada año un informe en ese sentido con la información correspondiente a su Territorio Histórico.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– 2018ko uztailaren 31n ordaindu edo amaitu gabe dauden onartutako neurriak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Medidas aprobadas pendientes de pago o finalización a 31 de julio de 2018.

2019-2023 aldiko Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren ekitaldien kargura ordainduko dira 2018ko uztailaren 31n amaituta dauden eragiketak, 2018ko urriaren 15aren aurretik ezin izan badira ordaindu. Horretarako, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorea laguntzeko 2014-2018 aldirako programako neurriak aplikatzeari buruzko abenduaren 5eko 597/2016 Errege Dekretuan jasotako betekizunak eta baldintzak bete beharko dira.

Se abonarán con cargo a los ejercicios FEAGA 2019 a 2023, las operaciones finalizadas a 31 de julio de 2018, y que no hayan podido ser pagadas antes del 15 de octubre de 2018, a cuyo efecto los requisitos y condiciones serán los establecidos en el Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

Onartuta bai, baina 2018ko uztailaren 31n amaituta ez dauden neurriak, 2019-2023 aldiko FEAGA ekitaldien kontura likidatuko edo ordainduko dira, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 37. artikuluan jasotako zenbatekoen eta ekintzen arabera. Halaber, errege dekretu horretan zehaztutako betekizunen eta baldintzen arabera gauzatuko dira.

Las medidas aprobadas y no finalizadas a 31 de julio de 2018, serán liquidadas o pagadas con cargo a los ejercicios FEAGA 2019 a 2023 conforme a los importes y acciones recogidos en el artículo 37 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre. Asimismo, serán ejecutadas conforme a los requisitos y condiciones previstos en dicho Real Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egin da 227/2014 Dekretuaren IV. Kapitulua (abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europar Batasunak emandako neurriak garatzeko eta aplikatzekoa).

Queda derogado el Capítulo IV del Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Garatzeko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Facultad de Desarrollo.

Nekazaritza-arloko sail eskuduneko titularrari ahalmena ematen zaio alda dezan, agindu baten bidez, errege dekretu honen eranskinen edukia, aldaketa horiek Europar Batasunaren arauen edo estatuko oinarrizko araudiaren ondorioz exijitzen direnean. Gainera, xedapen honetan jasotako datak eta epeak aldatu ahal izango ditu.

Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de agricultura para modificar, mediante Orden, el contenido de los anexos del presente real decreto, cuando dichas modificaciones sean exigidas como consecuencia de la reglamentación de la Unión Europea o de la normativa básica estatal. Además, podrá modificar las fechas y plazos contenidos en la presente disposición.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 26an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común