Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2019ko martxoaren 4a, astelehena

N.º 44, lunes 4 de marzo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
HEZKUNTZA SAILA
OSASUN SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1153
1153

28/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baita euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko den Dekretua.

DECRETO 28/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan dago ezarrita nola hartu aintzat euskaraz egindako ikasketa ofizialak eta nola salbuetsi euskara-maila egiaztatzetik hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez.

El Decreto 47/2012, de 3 de abril, establece el reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

Dekretu horren I. eta II. eranskinetan daude lehenagoko unibertsitate-antolamenduen katalogoaren titulu ofizialen izendapenak. Baina etengabe titulu eta izendapen berriak agertu direnez, beharrezkoa da eranskin horiek eguneratzea, tituluen titularren eskubideak zaintze aldera. Hala da Euskal Hizkuntza eta Kulturako Graduaren kasua, I. eranskinean sartzea nahitaezkoa dela ematen du eta.

Dicho Decreto incluye en sus Anexos I y II denominaciones de títulos oficiales del catálogo de ordenaciones universitarias precedentes. Debido a que surgen nuevos títulos y nuevas denominaciones continuamente, se hace necesario proceder a la actualización de dichos anexos al objeto de preservar los derechos de las personas titulares de los mismos. Tal es el caso del Grado en Lengua y Cultura Vasca cuya inserción en el Anexo I parece obligada.

Beraz, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren eranskinetan egin beharreko aldaketak ahalik eta modu errazenean egin daitezen eta, era berean, Unibertsitateen, Zentroen eta Tituluen Erregistroan inskribatzen joango diren titulu ofizialak sar daitezen, xedapen gehigarri bat sartzea aurreikusi da. Xedapen horren bidez Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari gaitasuna ematen zaio izendapen horiek aztertu eta sartzeko.

En este contexto, y al objeto de facilitar posibles modificaciones de los Anexos del citado Decreto 47/2012, de 3 de abril, con el fin de incluir posteriores titulaciones de carácter oficial que se inscriban en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, se prevé igualmente la introducción de una disposición adicional habilitando a la dirección de Innovación educativa para el estudio e inclusión de las mencionadas denominaciones.

Horrenbestez, aginduzko txostenak egin eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorrita, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak, Hezkuntzako sailburuak, Osasuneko sailburuak, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak eta Segurtasuneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko otsailaren 26an egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, emitidos los informes preceptivos y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, de la Consejera de Educación, del Consejero de Salud, del Consejero de Cultura y Política Lingüística y de la Consejera de Seguridad, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko den apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua aldatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzea, honela:

Artículo único.– Modificación del Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera y se implante en la Comunidad Autónoma del País Vasco en los siguientes términos:

1.– Beste xedapen gehigarri bat gehitzen da, honela idatzita:

1.– Se incorpora una nueva disposición adicional, que queda redactada en los siguientes términos:

«Laugarren xedapen gehigarria.– Titulu berriak gehitzea.

«Disposición Adicional Cuarta.– Incorporación de nuevas titulaciones.

I. eranskinean titulu gehiago sartu zein ez ebaztea Baliokidetzen Jarraipen Batzordeari dagokio. Batzorde hori Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko mailekin baliokidetzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren bidez sortu zen.»

La incorporación de nuevas titulaciones al Anexo I, será resuelta por la Comisión de seguimiento de convalidaciones creada mediante el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.»

2.– I. eranskina aldatu, eta honela geratzen da:

2.– Se modifica el Anexo I, que queda como sigue:

I. ERANSKINA APIRILAREN 3KO 47/2012 DEKRETUA ALDATZEKO DEKRETUARENA
ANEXO I al decreto de modificación del DECRETO 47/2012 DE 3 DE ABRIL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1. oharra: eskatzen diren ECTS kredituak lor daitezke bai graduko titulazio bakar batean, bai graduko titulazio bakar bati eta master ofizial bakar bati dagozkien kredituak batuta.

Nota 1: los créditos ECTS requeridos podrán obtenerse de una única titulación de grado o de la suma de los créditos correspondientes a una única titulación de Grado y a una única titulación de Master Oficial.

2. oharra: gradu-amaierako edo master ofizialaren amaierako lana euskaraz egitea baldintza gehigarria ez den kasuetan, lan horri dagozkion kredituek balio bikoitza izango dute lehen zutabeko ECTS kredituen guztizkoa lortzeko zenbatzen direnean.

Nota 2: en los casos en los que la realización en euskera del Trabajo Fin de Grado o del Trabajo Fin de Master no sea requisito adicional, los créditos correspondientes al mismo tendrán un valor doble a la hora de su cómputo para el logro del total de los créditos ECTS de la primera columna".

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

Segurtasuneko sailburua,

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común