Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

39. zk., 2019ko otsailaren 25a, astelehena

N.º 39, lunes 25 de febrero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1001
1001

AGINDUA, 2019ko otsailaren 18koa, Segurtasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Ertzaintzako lanpostuen zerrenda aldatzen baita.

ORDEN de 18 de febrero de 2019, de la Consejera de Seguridad, de modificación de la Relación de Puestos de trabajo de la Ertzaintza.

Herrizaingo sailburuaren 1997ko abenduaren 31ko Aginduaren bidez, Ertzaintzako lanpostuen zerrenda onartu zen, eta, horren ostean, zenbait aldiz aldatu da, lanpostuak egitura-aldaketetara egokitzeko.

La Orden de 31 de diciembre de 1997, del Consejero de Interior, por la que se aprobó la relación de Puestos de Trabajo de la Ertzaintza, ha sido modificada en diversas ocasiones para la adecuación de los puestos de trabajo, a los diferentes cambios de estructura.

Segurtasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 12ko (2015-03-20ko EHAA, 54. zk.) eta 2015eko azaroaren 6ko (2015-11-16ko EHAA, 218. zk.) aginduen bidez, Ertzaintzaren lanpostuen zerrenda aldatu zen, eta, aldaketoi esker, Ertzaintzaren egitura sendotu zen, Ortzimuga – 2016 plan estrategikoan adierazitako gidalerroekin bat.

Las Órdenes de 12 de marzo de 2015 (BOPV n.º 54, de 20-03-2015) y 6 de noviembre de 2015 (BOPV n.º 218, de 16-11-2015), ambas de la Consejera de Seguridad, de modificación de la relación de Puestos de Trabajo de la Ertzaintza, supusieron la consolidación de la estructura de la Ertzaintza, conforme a las directrices marcadas en el Plan estratégico Horizonte – 2016.

Ondoren, 2017ko martxoaren 30eko Aginduak (2017-04-07ko EHAA, 69. zk.), 2017ko abenduaren 26ko Aginduak (2018-01-03ko EHAA, 2. zk.), 2018ko martxoaren 7ko Aginduak (2018-03-15eko EHAA, 53. zk.) eta 2018ko urriaren 11ko Aginduak (2018-10-19ko EHAA, 202. zk.) aldaketa batzuk sartu dituzte, lanpostuen egitura sortu diren eskarietara berregokitzeko.

Posteriormente las Ordenes de 30 de marzo de 2017 (BOPV n.º 69, de 07-04-2017), de 26 de diciembre de 2017 (BOPV n.º 2, de 03-01-2018), de 7 de marzo de 2018 (BOPV n.º 53, de 15-03-2018) y de 11 de octubre de 2018 (BOPV n.º 202, de 19.10.2018) han introducido algunos cambios para readecuar la estructura de puestos a las demandas que han ido surgiendo.

Agindu honek zenbait aldaketa sartzen ditu Ertzaintzako lanpostuen egituran, eta, aldaketa horiei esker, hobeto kudeatu ahal izango dira giza baliabideak eta baliabide materialak. Zehatzago azalduta:

La presente Orden introduce una serie de modificaciones en la estructura de puestos de trabajo de la Ertzaintza que permitirán una mejor gestión de sus recursos humanos y materiales, en concreto:

– AKZ Nagusian, Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzari Laguntzeko Zerbitzuko (LAZLZ) lanpostuak, jarduera-protokolo eta -prozeduretan homogeneotasun handiagoa lortzeko, bai eta aginte-egitura oso bat ere, langile-zuzkidura txikiagoarekin, Bilbon kokatzen dira; ondorioz, aldi baterako egoera bat sortu beharko da, Gipuzkoako eta Arabako zerbitzuak mantentzeko, Bilboko lanpostuak betetzen diren arte.

– En la Unidad de CMC-Central, los puestos del Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias (SADAE), al objeto de conseguir una mayor homogeneidad en sus procedimientos y protocolos de actuación, así como, una estructura de mando completa, con menor dotación de personal, se ubican en la localidad de Bilbao, lo que exigirá una situación transitoria que permita mantener los servicios en Gipuzkoa y Araba, hasta que se provean los puestos de trabajo en Bilbao.

– Gipuzkoako Trafikoko Lurralde Unitateak (gaur egun, Oiartzun eta Bergarako destinoetan ditu egoitzak) Bergarako destinoa Zumarragara aldatzen du, 2019ko lehen seihilekoan martxan jarriko den bide-azpiegitura berri bat egitearen ondorioz. Hori dela-eta, aldi baterako egoera bat sortu beharko da, zerbitzuak mantendu ahal izateko, aipatutako bide-azpiegitura amaitu arte.

– La Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa, actualmente con sedes en los destinos de Oiartzun y Bergara, modifica el destino de Bergara a Zumárraga, como consecuencia de la realización de una nueva infraestructura viaria que se pondrá en marcha en el primer semestre del año 2019, lo que exigirá una situación transitoria que permita mantener los servicios, hasta que finalice la citada infraestructura viaria.

– 20711 kodeko lanpostua (APP) Idazkaritza Nagusiko Unitatera igarotzen da, bere 5 zuzkidurekin. Izan ere, horiek Polizia Koordinatzeko Talde berriaren barruan sartzen dira. Talde horren ardura izango da polizia-informazioa trukatzea, bai Ertzaintzako unitate desberdinen artean bai horien eta beste polizia batzuen artean.

– El puesto con Código 20711 (APP), pasa a la Unidad de Secretaria General con sus 5 dotaciones, que se encuadraran dentro del nuevo Grupo de Coordinación Policial, que se encargará del intercambio de la información policial, tanto entre las distintas Unidades de la Ertzaintza, así como entre estas y otras policías.

– Nabarmen aldatzen dira Zaintza eta Erreskate Unitateko lanpostuetara sartzeko titulazio-betekizunak –hiru ataletan berregituratzen dira, aeronautika, mendia eta ura–. Horrela, betekizun bikoitza (espezialitatea edo titulazioa) ahalbidetuko da aeronautika atalerako lanpostuetan, horiek bete ahal izateko.

– Se modifican de manera sustancial los requisitos de titulación, para acceder a los puestos de trabajo de la Unidad de Vigilancia y Rescate, que se reestructuran en 3 secciones (Aeronáutica, Montaña y Medio acuático), posibilitando un doble requisito (especialidad o titulación) en los puestos de la sección Aeronáutica que permitirán su provisión.

– 2019an hutsik dauden lanpostuak betetzeko aurreikuspena dela-eta, Ertzaintzako unitateak birdimentsionatuko dira, erakundearen beharren bilakaerara egokitzeko. Gainera, edozein polizia-erakundetan denborarekin gertatzen diren disfuntzioak zuzentzeko beharrezkoak diren beste aldaketa puntual batzuk ere egingo dira.

– Como consecuencia de la previsión de proveer los puestos de trabajo vacantes en el año 2019, se procede a redimensionar las distintas unidades de la Ertzaintza, para ajustarlas a la evolución de las necesidades de la organización, además de otras modificaciones puntuales que resulten necesarias para corregir disfunciones que el transcurso del tiempo produce en cualquier organización policial.

Horiek horrela, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Ertzaintzaren Kontseiluak txostena eman dute, eta, Euskal Herriko Poliziaren Legearen 103. artikuluan jasotako arloei buruzko Ertzaintzako negoziazio-mahaian negoziatu eta gero, honako hau

En su virtud, habiendo emitido informe la Viceconsejería de Política Lingüística y el Consejo de la Ertzaintza y previa negociación en la Mesa de negociación de la Ertzaintza de las materias recogidas en el artículo 103 de la Ley de Policía del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– I. eranskinean zerrendatutako lanpostuak edo, hala badagokio, zuzkidurak kentzen dira.

Artículo 1.– Se suprimen los puestos de trabajo o, en su caso, las dotaciones que se relacionan en el Anexo I.

2. artikulua.– II. eranskinean zerrendatutako lanpostuak edo, hala badagokio, zuzkidurak sortzen dira.

Artículo 2.– Se crean los puestos de trabajo y, en su caso, las dotaciones que se relacionan en el Anexo II.

3. artikulua.– III. eranskinean aipatzen diren Ertzaintzako lanpostuen zerrendako aldaketak onartzen dira.

Artículo 3.– Se aprueban las modificaciones a la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza que se citan en el Anexo III.

4. artikulua.– Hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data esleitzen zaie IV. eranskinean zerrendatutako zuzkidurei.

Artículo 4.– Se asigna fecha de preceptividad del perfil lingüístico a las dotaciones que se relacionan en el Anexo IV.

5. artikulua.– V. eranskinean, Ertzaintzako lanpostu-zerrenda osoa dago, orain arte egindako aldaketa guztiak barnean izanik.

Artículo 5.– Se contiene la relación integra de los puestos de trabajo de la Ertzaintza resultante de todas las modificaciones realizadas hasta la actual, en el Anexo V.

6. artikulua.– AKZ Nagusiko unitateko lanpostuen zuzkidurak –aldatu egingo direnak– betetzen dituztenek, agindu honen 3. artikuluan ezarritakoaren arabera, Lurraldeko AKZko lanpostuen zuzkiduretan, gaur egungo destinoak betetzen jarraituko dute, lanpostuak betetzeko egingo den lehenengo deialdia ebatzi arte, agindu honek ondorioak izango dituen datatik aurrera.

Artículo 6.– Quienes ocupan dotaciones de puestos de trabajo en la Unidad de CMC Central que resultan modificadas, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la presente Orden, en dotaciones de puestos de trabajo de CMC Territorial, seguirán ocupando sus destinos actuales hasta la Resolución de la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo que tenga lugar, a partir de la fecha en que surta efectos la presente Orden.

7. artikulua.– Gipuzkoako Trafikoko Lurralde Unitateko lanpostuen lekualdatzea –gaur egun egoitza Bergarako udalerrian dutenak, eta, agindu honen 3. artikuluaren bidez onartutako aldaketen arabera, egoitza Zumarragan izatera igaroko direnak– gauzatuko da Zumarragan egiten ari diren berregokitze-lanak amaitzen direnean.

Artículo 7.– El traslado de los puestos de la Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa que actualmente tienen su sede en la localidad de Bergara y, en virtud de las modificaciones que aprueba el artículo 3 de la presente Orden, pasan a tenerla en Zumarraga, se hará efectivo en el momento que finalicen las obras de readecuación que se están realizando en Zumárraga.

8. artikulua.– Zaintza eta Erreskate Unitateko lanpostuetan behin betiko atxikipenean daudenek, agindu honek ondorioak izango dituen egunean lanpostu horiek betetzeko titulazioa exijitzen bada edo lanpostu horietarako lehen eskatzen zen titulazioa aldatzen bada, behin betiko atxikipenean jarraitu ahal izango dute lanpostuak betetzen, baldin eta Giza Baliabideen Zuzendaritzaren aurrean egiaztatzen badute eskatutako titulazioa badutela. Titulazioa egiaztatzeko hamar urteko epea izango dute agindu honek ondorioak izango dituen egunetik aurrera.

Artículo 8.– Quienes están adscritos con carácter definitivo a puestos de trabajo de la Unidad de Vigilancia y Rescate, y, en la fecha en que surta efectos esta orden se exija requisito de titulación o resulte modificada la titulación anteriormente exigida para proveer dichos puestos, podrán permanecer adscritos con carácter definitivo en dichos puestos hasta la acreditación de tales titulaciones ante la Dirección de Recursos Humanos, en el plazo máximo de diez años, a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden.

Esandako epean eta aipaturiko Zuzendaritzaren aurrean titulazioa ez egiaztatzeak funtzionarioa enkaitzea edo lanpostutik kentzea ekarri ahal izango du, Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuen Hornidurari buruzko Araudia onesten duen 1998ko abenduaren 22ko 388/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Su no acreditación ante la citada Dirección en dicho plazo podrá llevar aparejada la remoción o el cese del funcionario o funcionaria en la forma prevista en el Decreto 388/1998 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Segurtasuneko sailburuari, hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Hori eginez gero, ezin izango da aurkeztu administrazioarekiko auzi-errekurtsorik, harik eta berraztertzeko errekurtsoaren berariazko ebazpena eman arte edo ustezko ezespena gertatu arte, eskaera izapidetzeko organo eskudunaren erregistroan sartu zenetik hilabete igaro baita.

Contra la presente Orden, la cual pone fin a la vía administrativa, podrá, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Seguridad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. En este caso no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición por el transcurso del plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Halaber, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian edo, interesdunaren bizilekuaren arabera, hari dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian. Horretarako epea bi hilabetekoa da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el interesado su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko otsailaren 18a.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANíA BELTRáN DE HEREDIA ARRONIZ.

I. ERANSKINA
KENDUTAKO LANPOSTUAK EDO ZUZKIDURAK
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
SORTUTAKO LANPOSTUAK EDO ZUZKIDURAK
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
ALDAKETAK
(Ikus .PDF)
IV. ERANSKINA
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAREN DERRIGORTASUN-DATA ESLEITUTAKO ZUZKIDURAK
(Ikus .PDF)
V. ERANSKINA
ERTZAINTZAKO LANPOSTU-ZERRENDA OSOA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2019.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ANEXO I
SUPRESIÓN DE PUESTOS O DOTACIONES
(Véase el .PDF)
ANEXO II
CREACIÓN DE PUESTOS O DOTACIONES
(Véase el .PDF)
ANEXO III
MODIFICACIONES
(Véase el .PDF)
ANEXO IV
ASIGNACIÓN FECHA DE PRECEPTIVIDAD DEL PERFIL LINGUISTICO
(Véase el .PDF)
ANEXO V
RELACIÓN INTEGRA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA ERTZAINTZA
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común