Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

36. zk., 2019ko otsailaren 20a, asteazkena

N.º 36, miércoles 20 de febrero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
898
898

20/2019 DEKRETUA, otsailaren 12koa, zeinaren bidez onartzeko baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-maistren kidegoetako izan ezik– lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda.

DECRETO 20/2019, de 12 de febrero, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados en los centros públicos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras.

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legeko II. tituluko I. kapituluan honako hauek arautzen dira: irakaskuntzako funtzio publikoaren egitura eta antolaketa, lanpostuen zerrenden figura, betiere haren oinarrizko printzipioak eta hura prestatzeko zaindu beharreko prozedura-bideak zehaztuaz.

La Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos docentes de enseñanza no universitaria de la CAPV regula en el Capítulo I de su Título II, dedicado a la estructura y organización de la función pública docente, la figura de las relaciones de puestos de trabajo, señalando con respecto a ella los principios básicos así como los cauces procedimentales que deben observarse en su elaboración.

Ildo horretan, aipatu legeko 5. artikuluak xedatzen du direlako zerrendek izan behar duten gutxieneko edukia: izena, ikastetxea, ikerketarako eta irakaskuntzari laguntzeko edo ikuskaritza teknikorako zerbitzua, eta, beharrezkoa bada, adskribituta dagoeneko hezkuntza-administrazioari dagokion lurralde-eremua; jarduteko eskatzen diren betekizunak, zeintzuen artean egon behar duten hizkuntza eta eskakizunak eta derrigortasun-datak; kasu bakoitzari dagokion talde, kidego, eskala edo lan-kategoria; eta, azkenik, funtzionarioentzako gordetako lanpostuei dagokienez, berariazko osagarria eta lanpostuak betetzeko sistema.

De esta forma, el artículo 5 del citado texto legal dispone el contenido mínimo que, en cualquier caso, deben contener las citadas relaciones: denominación; centro docente, servicio de Inspección Técnica o de Investigación y Apoyo a la docencia y, en su caso, el ámbito territorial de la Administración educativa al que se halle adscrito; los requisitos exigidos para su desempeño, entre los que necesariamente debe figurar el perfil lingüístico asignado y la fecha de preceptividad; la adscripción al grupo, cuerpo o escala o categoría laboral que en cada caso corresponda; y por último, tratándose de puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias, el complemento específico y el sistema de provisión.

Bestalde, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 5. artikuluko h) idatzi-zatiarekin bat etorriaz, 4. artikuluko i) idatzi-zatiak, batetik, Jaurlaritzari aitortu egiten dio lanpostu-zerrendak onartzeko eskumena, eta, bestetik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari erreserbatzen dio irakasleen lanpostu-zerrendak proposatzeko eskumena.

Por su parte, el apartado l) del artículo 4, en congruencia con el apartado h) del artículo 5 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca que reconoce la competencia para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo al Gobierno, reserva la facultad de propuesta de las relaciones de puestos de trabajo docentes al Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Lanpostu-zerrendak etengabe eguneratu behar dira, hain justu ere ikasturte aldaketa dela-eta ikastetxeetan sortutako egoera berriei egokitzeko. Hortaz, 2018-2019 ikasturteari dagokion eguneraketa ezarri behar da.

Las relaciones de puestos de trabajo han de ser objeto de una permanente actualización al objeto de adaptarse a las nuevas situaciones generadas en los centros como consecuencia del cambio de curso escolar. Es necesario, por consiguiente, establecer la actualización correspondiente al curso académico 2018-2019.

Lanpostu-zerrenda hau prestatzeko, honako hauek errespetatu dira: urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretuan eta uztailaren 23ko 182/2002 Dekretuan ezarritako hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazteko irizpideak. (6/2000 Dekretuaren bidez, uztailaren 23ko 182/2002 Dekretua aldatu zen).

En la elaboración de la presente relación de puestos de trabajo se han seguido los criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad establecidos en el Decreto 6/2000, de 18 de enero, por el que se modifica el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, y en el Decreto 182/2002, de 23 de julio.

Hezkuntza sailburuaren proposamenez, Euskadiko Eskola Kontseiluak azaldutakoa entzunda, eta Gobernu Kontseiluak, 2019ko otsailaren 12ko bileran, eztabaidatu eta onartu ostean, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, oído el Consejo Escolar de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan, ondoko kidego hauetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A1 azpitaldea), Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A1 azpitaldea), Lanbide Heziketako irakasle teknikoak (A2 azpitaldea), eta «iraungitze» egoeran diren Irakaskuntza Ertainetako Institutu Teknikoetako irakasleak (A2 azpitaldea). Dekretu honetako I. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 1.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en los centros públicos docentes de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1), Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1), Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional (Subgrupo A2) y Cuerpo de Profesores y Profesoras de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias (Subgrupo A2) en situación «a extinguir». Esta relación figura en el Anexo I del presente Decreto.

2. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan, ondoko kidegoetako funtzionarioentzako gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A1 azpitaldea), eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A1 azpitaldea). Dekretu honetako II. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 2.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en los centros públicos docentes de Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1). Esta relación figura en el Anexo II del presente Decreto.

3. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskola ofizialetan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradunak (A1 azpitaldea), eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleak (A1 azpitaldea). Dekretu honetako III. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 3.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Escuelas Oficiales de Idiomas (Subgrupo A1) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas (Subgrupo A1). Esta relación figura en el Anexo III del presente Decreto.

4. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko musika kontserbatorio profesionaletan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Musika eta Arte Eszenikoko katedradunak (A1 azpitaldea), eta Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleak (A1 azpitaldea). Dekretu honetako IV. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 4.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en los Conservatorios Profesionales de Música de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Música y Artes Escénicas (Subgrupo A1) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas (Subgrupo A1). Esta relación figura en el Anexo IV del presente Decreto.

5. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko arteetako eskoletan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunak (A1 azpitaldea), eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak (A1 azpitaldea). Dekretu honetako V. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 5.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en las Escuelas de Artes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Artes Plásticas y Diseño (Subgrupo A1) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño (Subgrupo A1). Esta relación figura en el Anexo V del presente Decreto.

6. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzei atxikitako erlijio irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da. Dekretu honetako VI. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 6.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo en los centros públicos docentes de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondientes al curso académico 2018-2019, reservados al profesorado de Religión adscrito a las Delegaciones Territoriales de Educación. Esta relación figura en el Anexo VI del presente Decreto.

7. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, ondoko kidegoetako lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A1 azpitaldea), eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A1 azpitaldea). Eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren aldi baterako xedapenetarik lehenengoan xedatutakoa aplikatuaz, lanpostu horiei behin betiko adskribitutako maisu-maistren kidegoetako funtzionarioek okupatu ditzakete direlako lanpostuak. Dekretu honetako VII. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 7.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo correspondientes, al curso académico 2018-2019, en los Centros Públicos docentes de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reservados al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1) y al Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1) que, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pueden ser ocupados por los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Maestros y Maestras adscritos y adscritas a dichos puestos con carácter definitivo. Esta relación figura en el Anexo VII del presente Decreto.

8. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan ondoko kidegoetako funtzionarioentzako gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A1 azpitaldea), Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A1 azpitaldea) eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoak (A2 azpitaldea). Dekretu honetako VIII. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 8.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en el Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED), reservados a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1), Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1) y Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional (Subgrupo A2). Esta relación figura en el Anexo VIII del presente Decreto.

9. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez Kirolene Kirol Ikastetxe Publikoan ondoko kidegoetako funtzionarioentzako gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A1 azpitaldea), eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A1 azpitaldea). Dekretu honetako IX. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 9.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en el Centro Público de Enseñanzas Deportivas Kirolene, reservados a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1). Esta relación figura en el Anexo IX del presente Decreto.

10. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez, «Dantzerti» Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Eskolan, ondoko kidegoetako funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Musika eta Arte Eszenikoko katedradunak (A1 azpitaldea), eta Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleak (A1 azpitaldea). Dekretu honetako X. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 10.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi «Dantzerti», reservados a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Música y Artes Escénicas (Subgrupo A1) y del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas (Subgrupo A1). Esta relación figura en el Anexo X del presente Decreto.

11. artikulua.– 2018-2019 ikasturteari dagokionez Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuan (ULHZI) ondoko kidegoetako funtzionarioentzako gordetako lanpostuen zerrenda onartzen da: Bigarren Hezkuntzako katedradunak (A1 azpitaldea), Bigarren Hezkuntzako irakasleak (A1 azpitaldea) eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoak (A2 azpitaldea). Dekretu honetako XI. eranskinean jasotzen da zerrenda hori.

Artículo 11.– Se aprueba la relación de puestos de trabajo, correspondientes al curso académico 2018-2019, en el Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia (CIFPD), reservados a funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1), Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria (Subgrupo A1) y Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional (Subgrupo A2). Esta relación figura en el Anexo XI del presente Decreto.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Eranskinetan jasotako lanpostuek esleiturik dute berariazko osagarria, zeina jarraian zehazten den, urteko osoko zenbatekoetan. Zenbateko horiek hilekoetan banatuko dira, zehazki, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren 2018. ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legeko 19. artikuluan arautzen den bezala eta Gobernu Kontseiluaren 2018ko urriaren 9ko erabakia xedatzen duen arabera, zeinaren bidez onesten baitira euskal autonomia erkidegoko administrazioaren zerbitzura diharduten langileen lansarien 2018. urterako igoerak. Erabaki horrek xedatzen du 2018ko uztailaren 1etik aurrera % 1,75eko igoera orokorra 2017. urteko guztirako lansariei.

Los puestos de trabajo incluidos en las relaciones anexas tienen asignado el complemento específico que a continuación se detalla, desglosado como se indica, en cuantías anuales íntegras que se distribuirán mensualmente según se regula en el artículo 19 de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, y según determina el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de octubre de 2018, por el que se aprueban los incrementos retributivos para el año 2018 correspondientes a las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que establece, con efectos 1 de julio de 2018, un incremento retributivo general del 1,75% con respecto a la retribuciones integras establecidas para el año 2017.

BOG: Berariazko osagarria, guztira.

CET: Complemento específico total.

BOO: Berariazko osagarri orokorra.

CEG: Complemento específico general.

DBO: Dedikazio bereziaren osagarria, bigarren eta hirugarren maletetako kapitalizazioetatik datorrena.

CED: Componente de especial dedicación procedente de las capitalizaciones de los grados segundo y tercero.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Dedikazioa bereziko osagaiaren lehen maila egiaztatu duten irakasleek, gorago adierazi diren zenbatekoez gain, urteko 1.124,48 euroko osagarria jasoko dute.

Aquel personal docente que haya acreditado el primer grado del componente de especial dedicación percibirá, adicionalmente a las cantidades arriba indicadas, 1.124,48 euros/año.

Dedikazio bereziko osagaiaren laugarren maila egiaztatu duten irakasleek, karrerako funtzionario direnek, urteko 670,74 euro jasoko dituzte; eta dedikazio bereziko osagaiaren bosgarren maila egiaztatu dutenek urteko 555,94 euro jasoko dituzte; betiere goragoko paragrafoetan adierazi diren zenbatekoen osagarri bigarren xedapen gehigarrian zehaztu bezala banatuko dira aipatu zenbatekoak, hilabeteka.

Aquel personal docente, funcionario de carrera, que haya acreditado el cuarto grado del componente de especial dedicación percibirá 670,74 euros/año, y el que haya acreditado el quinto grado del componente de especial dedicación, percibirá 555,94 euros/año, adicionalmente a las cantidades indicadas en los párrafos anteriores. Las citadas cantidades se distribuirán mensualmente del mismo modo que el indicado en la disposición adicional segunda.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Irakaskuntza-karrera profesionalaren gaineko negoziaziorik gertatu arte, Bigarren Hezkuntzako pertsonalak ondoko irakaskuntza eta ikastetxe hauetan tutoretza funtzioak egiteagatik pizgarri ekonomiko osagarria jaso ahal izateak indarrean dirau: Bigarren Hezkuntzako Araubide Orokorrekoa edo Lanbide Heziketako heziketa-zikloetan eta Helduen Hezkuntzako Ikastetxeetan; eta hori dela-eta, 828,80 euroko zenbatekoa jasotzeko eskubidea sortuko da, zeina bigarren xedapen gehigarrian adierazi bezala banatuko baita, hilabeteka.

En tanto se produzca la negociación de la carrera profesional docente, se mantiene en vigor el incentivo económico adicional destinado a retribuir el desempeño efectivo de las funciones de tutoría en enseñanzas de régimen general de educación secundaria o ciclos formativos de formación profesional y en centros de educación de personas adultas por parte de personal de educación secundaria, que dará derecho al percibo adicional de 828,80 euros/año, distribuido mensualmente del mismo modo indicado en la Disposición Adicional Segunda.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Zuzendaritzako funtzioak egiteak berarekin dakar honako honetan ezarritako ordainsariak jasotzeko eskubidea: Unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioentzako ordainsariei buruzko ekainaren 26ko 177/1990 Dekretua. Unibertsitatez kanpoko irakasle publikoen lan-baldintzak arautzeko Akordioaren barruan eguneratuko dira ordainsari horiek, hain justu ere beherago zehaztutako urteko zenbatekoetan, betiere bigarren xedapen gehigarrian adierazi bezala banaturik, hilabeteka.

El desempeño de funciones de carácter directivo dará derecho a las percepciones establecidas en el decreto 177/1990, de 26 de junio, sobre retribuciones de los funcionarios y funcionarias docentes no universitarios, actualizadas según proceda, en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal docente público no universitario, en las siguientes cuantías anuales íntegras, distribuidas mensualmente del mismo modo indicado en la Disposición Adicional Segunda.

Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegoa

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria

Hizkuntza Eskola Ofizialeko Katedradunen Kidegoa

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Escuelas Oficiales de Idiomas

Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen Kidegoa

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Música y Artes Escénicas

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen Kidegoa

Cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Artes Plásticas y Diseño

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa

Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional

Irakaskuntza Ertainen Institutu Teknikoetako Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Institutos Técnicos de Enseñanza Media

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Hizkuntza Eskola Ofizialeko Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Musikako eta Arte Eszenikoetako Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleen Kidegoa

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan zuzendaritza-karguak betetzen dituzten maisu-maistrak

Maestros y Maestras con cargos directivos en centros de Educación Secundaria

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Xedapen gehigarri honetan xedatutakoa ezartzeko, ikastetxe guztietan, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan, Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan eta Lanbide Heziketako ikastetxe integratuetan izan ezik, ikastetxeko ikasle-kopurua honela zehaztuko da: zenbat ikasle matrikulatu diren ikastetxean erregimen ofizial, presentzial eta osoko eskaintzan irakasten diren irakaskuntza arautuetan.

Para la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición adicional, en todos los centros excepto en el Instituto Vasco de Educación a Distancia, los Centros de Educación de Personas Adultas y en los Centros Integrados de Formación Profesional, se entenderá que el número de alumnos y alumnas del centro es el que resulta contabilizando las personas matriculadas en el centro en enseñanzas regladas impartidas en régimen oficial, presencial y de oferta completa.

Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan ikastetxeko ikasle-kopurua ikastetxe horretan irakaskuntza ofizialetan matrikulatu direnen kopurua izango da.

En el Instituto Vasco de Educación a Distancia se contabilizarán las personas matriculadas en el centro en las enseñanzas oficiales impartidas a distancia.

Lanbide Heziketako ikastetxe integratuen kasuan, hasierako prestakuntzan matrikulatutako ikasleen kopuruaren eta enplegurako prestakuntzako ikasleen kopuruaren batuketa hartuko da kontuan. Azken kasu honetan, enplegurako prestakuntza-ikastaroen iraupenaren arabera, ohiko ikasturtearen iraupenari begira, haztatuko da ikasleen kopurua.

En el caso de los centros integrados de formación profesional, se tendrá en cuenta la suma del número de alumnos matriculados en formación inicial y también del número de alumnos de formación para el empleo. En este último caso, el número de alumnos se ponderará en función de la duración estimada de los cursos de formación para el empleo con respecto a la duración del curso académico ordinario.

Helduen Hezkuntza Ikastetxeetan gelen kopurua honako hau izango da: prestakuntza arautuen ikasturte hasierako matrikula-datuetan agertzen diren taldeak, bider 1,6 indize-zuzentzailea.

En los Centros de Educación de Personas Adultas, se entenderá que el número de aulas del centro es el que resulta de multiplicar los grupos que figuran en los datos de matrícula al inicio del curso escolar en enseñanzas regladas por un índice corrector de 1,6.

Pertsona batek bi kargu baditu, osagarri altuena duen karguagatik soilik ordainduko zaio. Era berean, zerbitzuaren beharrak direla eta, irakasle bati Zuzendaritzako kargua edo kargu akademikoa eta aldi berean talde bateko tutoretza edo zikloko koordinatzailearen funtzioak esleitu ezkero, osagarri altuena duenagatik ordainduko zaio soilik: izan karguari dagokion osagarria, izan tutore- edo ziklo-koordinatzailearen funtzioak benetan betetzeagatik dagokion pizgarri ekonomiko gehigarria.

En el caso de coincidir dos cargos en una misma persona solo se retribuirá el cargo de importe superior. Igualmente, cuando por necesidades del servicio se asignen a una misma persona un cargo directivo o académico y las funciones de tutoría de un grupo, solamente se le retribuirá por el concepto de importe superior en cada caso: sea el complemento correspondiente al cargo, o el incentivo económico adicional destinado a retribuir el desempeño efectivo de las funciones de tutoría o de coordinador/coordinadora de ciclo.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Derrigortasun-datarik gabeak edo derrigortasun-data igarota dutenak izan daitezke 1. Hizkuntza Eskakizuna duten lanpostuak, eta derrigortasun-data igarota dute 2. Hizkuntza Eskakizuna duten lanpostu guztiek, dekretu honetako eranskinetan jasotako zerrendetan zehazten denez.

Los puestos de trabajo de Perfil Lingüístico 1 pueden ser sin fecha de preceptividad o de preceptividad vencida, mientras que la totalidad de los de Perfil Lingüístico 2 tienen fecha de preceptividad vencida, según figura en las relaciones contenidas en los anexos de este Decreto.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Bigaren Hezkuntzako Institutuetan lanpostua betetzen duten maisu-maistren lanpostu-mailako osagarria urteko 2.078,02 eurotan gehituko da, Bigarren Hezkuntzako irakasleen lanpostu-mailako osagarriaren zenbatekoarekin berdintzekotan.

El complemento de destino de los Maestros y Maestras que ocupan algún puesto de trabajo en Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria se verá incrementado en 2.078,02 euros/anuales, como equiparación al importe del complemento de destino de los Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Dekretu honetako eranskinetan jasotako zerrendetan agertzen diren lanpostuak betetzeko sistema lekualdatze-lehiaketa arruntarena izango da, berezi gisa sailkatzen diren lanpostuen kasuan izan ezik, berariazko lehiaketaren bidez beteko baitira.

El sistema de provisión de los puestos de trabajo que figuran en las relaciones contenidas en los Anexos de este Decreto será el concurso de traslados general, excepto para aquellos puestos calificados como singulares cuya provisión se realizará mediante concurso específico.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Atzerriko hizkuntzan eman behar diren espezialitateetako lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko, espezialitate egokia izateaz gaian, ondoko dekretuko 2. artikuluan ezarritako titulu, gaitze edo ziurtagiriren bat izan beharko da: 73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakas-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena eta tituluak eta ziurtagiriak onartzen dituena.

Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de las especialidades impartidas en lengua extranjera se requiere, además de la especialidad correspondiente, acreditar alguno de los títulos, habilitaciones o certificados establecidos en el artículo 2 del Decreto 73/2012, de 15 de mayo, por el que se establecen los requisitos de competencia lingüística para impartir áreas o materias en lenguas extranjeras en la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se reconocen títulos y certificados.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

1.– Hizkuntza Indartzeko irakasleen lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik baten bat izatea:

1.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Profesorado de Refuerzo Lingüístico» se requiere estar en posesión de alguna de las siguientes especialidades:

– Gaztelania eta Literatura

– Lengua Castellana y Literatura

– Euskara eta Literatura

– Lengua y Literatura Vasca

– Geografia eta Historia

– Geografía e Historia

– Latina

– Latín

– Greziera

– Griego

– Ingelesa

– Inglés

– Frantsesa

– Francés

– Alemana

– Alemán

– Filosofia

– Filosofía

2.– Kultura Klasikoaren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik baten bat izatea:

2.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Cultura Clásica» se requiere estar en posesión de alguna de las siguientes especialidades:

– Latina

– Latín

– Greziera

– Griego

3.– Curriculum-aniztasuna (Zientzia- eta matematika-esparrua)ren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik baten bat izatea:

3.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Diversificación Curricular: Ámbito Científico y Matemático» se requiere estar en posesión de alguna de las siguientes especialidades:

– Biologia eta Geologia

– Biología y Geología

– Fisika eta Kimika

– Física y Química

– Matematika

– Matemáticas

– Teknologia

– Tecnología

4.– Curriculum-aniztasuna (Hizkuntza- eta gizarte-esparrua)ren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik baten bat izatea:

4.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Diversificación Curricular: Ámbito Lingüístico y Social» se requiere estar en posesión de alguna de las siguientes especialidades:

– Gaztelania eta Literatura

– Lengua Castellana y Literatura

– Euskara eta Literatura

– Lengua y Literatura Vasca

– Geografia eta Historia

– Geografía e Historia

– Latina

– Latín

– Greziera

– Griego

– Ingelesa

– Inglés

– Frantsesa

– Francés

– Alemana

– Alemán

5.– Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Zientzia- eta teknologia-esparruaren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik baten bat izatea:

5.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Ámbito Científico-Tecnológico en los Centros de Educación de Personas Adultas» se requiere estar en posesión de alguna de las siguientes especialidades:

– Biologia eta Geologia

– Biología y Geología

– Fisika eta Kimika

– Física y Química

– Matematika

– Matemáticas

– Teknologia

– Tecnología

– Informatika

– Informática

6.– Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Gizarte-esparruaren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da «Geografia eta Historia» espezialitatea izatea.

6.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Ámbito Social en los Centros de Educación de Personas Adultas» se requiere estar en posesión de la especialidad de Geografía e Historia.

7.– Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Ingelesa)ren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da «Ingelesa» espezialitatea izatea.

7.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Ámbito de Comunicación (Inglés) en los Centros de Educación de Personas Adultas» se requiere estar en posesión de la especialidad de Inglés.

8.– Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Frantsesa)ren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da «Frantsesa» espezialitatea izatea.

8.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Ámbito de Comunicación (Francés) en los Centros de Educación de Personas Adultas» se requiere estar en posesión de la especialidad de Francés.

9.– Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Gaztelera)ren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da «Gaztelania eta Literatura» espezialitatea izatea.

9.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Ámbito de Comunicación (Castellano) en los Centros de Educación de Personas Adultas» se requiere estar en posesión de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

10.– Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Euskara)ren lanpostuetara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da «Euskara eta Literatura» espezialitatea izatea.

10.– Para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de «Ámbito de Comunicación (Euskera) en los Centros de Educación de Personas Adultas» se requiere estar en posesión de la especialidad de Lengua y Literatura Vasca.

HAMARGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Dekretu honetan xedatutako lanpostu guztietara sartzeko eta euretan jarduteko beharrezkoa da adingabeen babes juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 lege organikoaren 13.5 artikuluan ezarritakoaren araberako ezezko ziurtagiria.

Para el acceso y desempeño de todos los puestos de trabajo establecidos en este Decreto se requiere certificado negativo de acuerdo al artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio bideari amaiera ematen dion dekretu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Jaurlaritzaren Kontseiluari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra el presente decreto que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el consejo de gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del país vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común