Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

24. zk., 2019ko otsailaren 4a, astelehena

N.º 24, lunes 4 de febrero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
582
582

EBAZPENA, 2019ko urtarrilaren 24koa, Trafikoko zuzendariarena, 2019. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko trafikoa arautzen duten neurri bereziak ezartzeko dena.

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2019, de la Directora de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen duen Trafikoari, Motordun ibilgailuen zirkulazioari eta Bide segurtasunari buruzko Legearen testu bateginaren 18. artikuluan azaltzen denez, trafiko arloko agintaritzari eratxiki zaio trafikoa erregulatzeko neurri bereziak hartzeko ahalmena, zirkulazio segurua eta arina bermatzeko beharrezkoa denean. Azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuak, Zirkulazio Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, besteak beste, 37 eta 39. artikuluetan neurri horietako batzuk zehazten ditu eta horiek hartzeko prozedura arautzen du.

El artículo 18 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, atribuye a la autoridad de tráfico la facultad de adoptar medidas especiales de regulación del tráfico cuando lo aconsejen razones de seguridad o fluidez de la circulación. Los artículos 37 y 39, entre otros, del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, concretan algunas de estas medidas y regulan el procedimiento para su adopción.

Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE) eremuan, Trafikoko zuzendariari dagokio arestion aipatu diren neurriak hartzea, arau hauek ezartzen dutenaren arabera: urriaren 15eko 3256/1982 Errege Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoari trafikoari eta ibilgailuen zirkulazioari buruzko estatu-legeriaren betearazpena transferitzen dionak, bere eranskinaren B.1.g) atalean; eta apirilaren 11ko 83/2017 Dekretuak, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duenak, 17.3.d) artikuluan.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) compete a la Directora de Tráfico adoptar las citadas medidas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado B.1.g) del anexo del Real Decreto 3256/1982, de 15 de octubre, por el que se transfiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación estatal sobre tráfico y circulación de vehículos, y el artículo 17.3.d) del Decreto 83/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad.

Ebazpen honen bidez trafikoa arautzeko neurri bereziak ezarri nahi dira, hainbat ibilgailu edo ibilgailu-multzotarako, bide-segurtasunari, mugikortasunari eta zirkulazioaren arintasunari eragiten dioten egun zehatzetan. Egun horiek aukeratu dira hainbat faktore kontuan hartuz, esaterako EAEko jaiegunen egutegia, asteburuak, oporren hasierako edo amaierako aldiak, zubiak edo zirkulazioaren gainean eragina izan dezaketen bestelako inguruabarrak.

La presente Resolución tiene por objeto establecer medidas especiales de regulación del tráfico para determinados vehículos o conjunto de vehículos en aquellas fechas en que se pueda afectar a la seguridad vial, la movilidad y la fluidez de la circulación. La elección de dichas fechas se ha realizado atendiendo a diversos factores como son el calendario de festividades de la CAPV, fines de semana, periodos coincidentes con el inicio o fin de las vacaciones estacionales, puentes festivos u otras circunstancias que puedan afectar a las condiciones de circulación.

Hori guztia dela eta, honako hau

Por todo lo anterior,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Zirkulazio-murrizketak.

Primero.– Restricciones a la circulación.

2019. urterako EAEn, hemen zerrendatzen diren zirkulazio-murrizketak ezarri dira:

Durante el año 2019, se establecen en la CAPV las restricciones de circulación que a continuación se relacionan:

1.– Kirol-probak, txirrindularien lasterketak eta bestelako ekitaldiak.

1.– Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.

Azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuaren bidez onartutako Zirkulazio Erregelamendu Orokorrak 55. artikuluan eta II. eranskinean xedatzen duenaren arabera, Trafikoko Lurralde arduradunek ez dute inolako kirol-probarik edo bestelako ekitaldirik baimenduko (lehiaketa izan ala ez izan), ezta horien aldeko txostenik emango ere, baldin eta kirol-proba edo ekitaldi horiek egiteko, ebazpen honen I. eranskinean zehaztutako egunetan eta orduetan, hiriarteko bide publikoetan, galtzadak eta bazterbideak bete behar badituzte.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 y en el Anexo II del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, los responsables Territoriales de Tráfico no autorizarán ni informarán favorablemente prueba deportiva alguna, así como cualquier otro evento de carácter competitivo o no, cuando implique ocupación de calzada o arcenes, en las vías públicas interurbanas, durante los días y las horas que se indican en el Anexo I de esta resolución.

Salbuespen gisa, baimendu ahal izango dira nazioarte mailakoak eta Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunak (TNB) edo nazioz gaindiko antzeko erakundeek antolatzen dituztenak; era berean, baimendu ahal izango dira bi baldintza hauek betetzen dituztenak: irteerako edo itzulerako operazioengatik ibilgailu-intentsitate handia duten bideei ez eragitea eta, probara bertaratzeko nahiko agente egotea.

Como excepción, se podrán autorizar aquellas de carácter internacional, y las organizadas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) u organismo supranacional similar; así mismo, se podrán autorizar aquellas en las que concurran las dos siguientes circunstancias: que no afecten a vías de mayor intensidad de vehículos debido a operaciones salida/retorno, y que haya disponibilidad de agentes para asistir a la prueba.

2.– Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuak.

2.– Vehículos que transportan mercancías peligrosas.

2.1.– Salgai Arriskutsuen Errepidezko Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR) arabera, arriskuaz ohartarazteko arauzko panel laranjak eduki behar dituzten ibilgailuek zirkulatzea debekatuta dago EAEko bide publiko guztietan, zirkulazioaren edozein noranzkotan, ondoko egun eta orduetan:

2.1.– Se prohíbe la circulación por todas las vías públicas de la CAPV, en todos los sentidos de circulación, los días y horas que se citan a continuación, a los vehículos que deban llevar los paneles naranjas de señalización de peligro reglamentario conforme al Acuerdo Europeo sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR):

– igande eta jai-egunetan 08:00etatik 24:00etara eta

– los domingos y días festivos desde las 8:00 horas hasta las 24:00 horas, y

– jai-egunen bezperetan, larunbatak ez badira, 16:00etatik 24:00etara.

– las vísperas de los días festivos, que no sean sábados, desde las 16:00 horas hasta las 24:00 horas.

Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuei, 7.500 kg-tik gorako BGM badute, atal honetan ezarritako murrizketez gain, ebazpen honetan hirugarren murrizketaren barruan jasotzen direnak ere aplikatuko zaizkie, hau da, salgaiak garraiatzen dituzten eta 7.500 kg-tik gorako BGM duten ibilgailuei dagozkienak.

A los vehículos de más de 7.500 kg de MMA que transporten mercancías peligrosas, además de las restricciones establecidas en el presente apartado, se les aplicarán las contenidas en la restricción tercera de esta resolución, sobre vehículos de más de 7.500 kg de MMA que transporten mercancías en general.

2.2.– Aurreko puntuan ezarritako debekuetatik salbu daude ebazpen honen III. eranskinean jasotzen diren salgaiak garraiatzen dituzten ibilgailuak, bertan xedatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

2.2.– Están exentos de las prohibiciones establecidas en el punto anterior, los vehículos que transportan las materias a que se hace referencia en el Anexo III de esta resolución en las condiciones que en el mismo se determinan.

2.3.– Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuek egin beharreko ibilbideak. Otsailaren 14ko 97/2014 Errege Dekretuak, Espainiar lurraldeko errepideetan zehar salgai arriskutsuen garraioak arautzen dituenak, 5. artikuluan ezartzen duenaren arabera eta Salgai Arriskutsuen Errepidezko Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR) arabera, salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuek ondoko ibilbide hauek erabili beharko dituzte:

2.3.– Itinerarios a utilizar por los vehículos que transporten mercancías peligrosas. De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español y el Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar en su recorrido los itinerarios que se indican a continuación:

A) Banaketarako joan-etorriak: salgai arriskutsuak erabiltzaileei edo kontsumitzaileei banatzeko egiten diren joan-etorrietan, ibilbiderik egokiena erabiliko da, bide-segurtasunari zein trafikoaren arintasunari begira. Errepide arruntetan zehar ahalik eta distantziarik laburrena egingo da salgaia eman behar den lekuraino.

A) Desplazamientos para distribución y reparto: en los desplazamientos cuya finalidad sea la distribución y reparto de la mercancía peligrosa a sus destinatarios finales o consumidores, se utilizará el itinerario más idóneo, tanto en relación con la seguridad vial como con la fluidez del tráfico, recorriendo la mínima distancia posible a lo largo de carreteras convencionales hasta el punto de entrega de la mercancía.

Biztanle-guneetatik kanpo ingurabiderik, saihesbiderik edo biribilgunerik badago, nahitaez erabili beharko ditu. Horrelako aukera bat baino gehiago izatekotan, biztanle-gunetik urrutien dagoena erabili beharko da. Hirigunean zama-lanak egiteko soilik sar daiteke, eta betiere, salgaiak emateko lekutik hurbilen dagoen sarrera erabiliz, ezinbestekoren bat gertatu ezik.

Deberán utilizarse inexcusablemente las circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones si las hubiere, y en caso de existir más de una se utilizará la más exterior a la población, pudiendo entrar en el núcleo urbano únicamente para realizar las operaciones de carga y descarga, y siempre por el acceso más próximo al punto de entrega salvo por causas justificadas de causa mayor.

B) Bestelako joan-etorriak: joan-etorriaren jatorria eta helmuga Salgai Arriskutsuen Ibilbideen Sarearen –SAIS– barruan badaude (ebazpen honen V. eranskinean dago), salgai arriskutsuak daramatzaten ibilgailuek nahitaez erabili beharko dituzte euren ibilbidean.

B) Otro tipo de desplazamientos: si los puntos de origen y destino del desplazamiento se encuentran incluidos dentro de la RIMP –Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas– que figura en el Anexo V de esta resolución, los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizarlos obligatoriamente en su recorrido.

Joan-etorriaren jatorria edo helmuga (edo biak) SAISetik kanpo badaude, sare horretan martxaren noranzkoan eta hurbilen dagoen sarreratik sartzen uzten duten errepide arruntetatik egin beharko dira joan-etorriak, galtzada bakarreko bideetan egiten den ibilbidea ahalik eta laburrena izatea bermatze aldera. Arrazoi berbera dela bide, salgaien helmugatik martxaren noranzkoan eta hurbilen dagoen irteera erabiliko da SAISetik irteteko.

Si el punto de origen o destino del desplazamiento, o ambos, quedan fuera de la RIMP, los desplazamientos deberán realizarse por aquellas carreteras convencionales que permitan acceder a dicha red por la entrada más próxima en el sentido de la marcha, con objeto de garantizar que el recorrido por vías de calzada única sea el más corto posible. Por esta misma razón, se abandonará la RIMP por la salida más próxima en el sentido de la marcha al punto de destino de la mercancía.

Hemen aipatu diren bideez bestelakoetan ibiltzeko, baimen berezia beharko da, ebazpen honen 2. atalean xedatutakoarekin bat etorriz emango dena.

El tránsito por vías distintas de las aquí señaladas requerirá autorización especial que será emitida conforme a lo dispuesto en el apartado Segundo de esta resolución.

SAISetik irten daiteke gidariaren ohiko bizilekura edo handik egindako joan-etorrietan, eguneroko edo asteroko atsedenaldiak egiteko edo egitetik, eta ibilgailua konpontzeko edo mantentzeko lanetarako, edo garraio-enpresa dagoen lekura sartzeko, betiere ADRn zehaztutako segurtasun- eta babes-baldintzak betetzen badira. SAIS uzten den kasu hauetan, gidariaren helmuga den tokitik hurbilen dagoen irteeratik irtengo da.

Se permitirá abandonar la RIMP para los desplazamientos cuyo destino u origen sea la residencia habitual del conductor, para efectuar los descansos diario o semanal, o para la realización de operaciones de reparación o mantenimiento del vehículo o para acceder a la base de la empresa transportista, siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad y protección especificadas en el ADR. En estos supuestos el abandono de la RIMP se realizará por la salida más próxima al lugar al que se dirija el conductor.

2.4.– Aurreko puntuetan xedatutakoa ez da aplikatuko baldin eta, zama mota, kopuru edo garraio mota dela-eta, salgai arriskutsuen garraioa ADRn jasotako salbuespenetakoren baten arabera egiten bada.

2.4.– Lo dispuesto en los puntos anteriores no será de aplicación cuando el transporte de mercancías peligrosas se realice de acuerdo con alguna de las exenciones recogidas en el ADR por razón del cargamento, cantidad o tipo de transporte.

3.– Salgaien garraiorako ibilgailuak, haien baimendutako gehieneko masa (BGM) edo ibilgailu-taldearen baimendutako gehieneko masa (ITBGM) 7.500 kg-tik gorakoa denean.

3.– Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC).

3.1.– Debekatuta dago 7.500 kg baino gehiagoko BGMko edo ITBGMko ibilgailuek zirkulatzea, EAEko bide publikoetan, II. eranskinean jasotzen diren egun eta orduetan.

3.1.– Se prohíbe la circulación a los vehículos de más de 7.500 kg de MMA o MMC por las vías públicas de la CAPV durante los días y horas que se indican en el Anexo II.

3.2.– Aurreko debekua ez zaio aplikatuko ebazpen honen IV. eranskinean jasotzen diren salgaiak garraiatzen dituzten ibilgailuen zirkulazioari.

3.2.– La anterior prohibición no se aplicará a la circulación de vehículos que transporten materias a las que se hace referencia en el Anexo IV de esta resolución.

4.– Zirkulazio baimen osagarria behar duten ibilgailuak (euren ezaugarri teknikoengatik edo garraiatzen duten zamaren ezaugarriengatik) eta zirkulazio baimen osagarria behar ez duten ibilgailu bereziak.

4.– Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación (por sus características técnicas o por la carga que transportan) y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria.

4.1.– Debekaturik izango dute bide publikoetatik zirkulatzea, ondoren adieraziko diren egun eta orduetan, zirkulatzeko baimen osagarria behar duten ibilgailuek, ezaugarri teknikoak edo garraiatutako zama direla-eta, legez ezarritako gehieneko masak edo neurriak gainditzeagatik (abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak onartutako Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren 14. artikulua):

4.1.– Se prohíbe la circulación por las vías públicas a los vehículos que, por sus características técnicas o por la carga que transportan requieran para circular una autorización complementaria de circulación por exceder las masas o dimensiones máximas legalmente establecidas durante los siguientes días y horas (artículo 14 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre):

– igande eta jai-egunetan (EAE osoan): 08:00etatik 24:00etara, eta

– los domingos y días festivos (en toda la CAPV): desde las 08:00 hasta las 24:00 horas, y

– jai-egunen bezperan (EAE osoan): 16:00etatik 24:00etara.

– las vísperas de los días festivos (en toda la CAPV): desde las 16:00 hasta las 24:00 horas.

Halaber, ibilgailu horiek ebazpen honen II. eranskinean jasotzen diren zirkulazio-murrizketak bete beharko dituzte.

Asimismo, los citados vehículos estarán sujetos a las restricciones a la circulación recogidas en el Anexo II de esta resolución.

4.2.– Zirkulazio baimen osagarririk gabeko nekazaritza-makineriako edo obra eta zerbitzuetako ibilgailu bereziei, ebazpen honen II. eranskinean jasotako murrizketak aplikatuko zaizkie.

4.2.– A los vehículos especiales de obras, servicios o maquinaria agrícola sin autorización complementaria de circulación, les será aplicable las restricciones recogidas en el Anexo II de esta resolución.

4.3.– Hala ere, murrizketok ez zaizkie aplikatuko IV. eranskinean aipatzen diren gaiak garraiatzen edo eginkizunak burutzen dituzten ibilgailuei.

4.3.– Sin embargo, estas restricciones no serán de aplicación a los vehículos que transporten las materias o realicen las funciones a las que se hace referencia en el Anexo IV.

5.– Murrizketa osagarriak.

5.– Restricciones complementarias.

5.1.– Ibilgailuen Erregelamendu Orokorreko 37. eta 39. artikuluetan ezarritakoaren arabera, ezustekoen kasuan edo aparteko gorabeherak izan direnean, zirkulazioa seguruagoa edo arinagoa izan dadin beharrezkoa denean, trafikoaren zaintzaz eta diziplinaz arduratzen den agintaritzaren agenteek zehaztuko dituzte murrizketok behar den denbora guztirako, eta, horretarako, beharrezko erabakiak hartuko dituzte.

5.1.– En casos imprevistos o por circunstancias excepcionales, cuando se estime necesario para lograr una mayor fluidez o seguridad de la circulación, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 39 del Reglamento General de Circulación, serán los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico los que, durante el tiempo necesario, determinen las restricciones mediante la adopción de las medidas oportunas.

5.2.– Gainera, meteorologia fenomeno kaltegarriak gertatzen direnean (elurra, izotza, ikuspen eskasa behe-lainoa dela-eta, edo haize bortitza...), ibilgailu zehatzei ezar dakizkiekeen zirkulazio-murriztapenak eragotzi gabe, 3.500 kilo baino gehiagoko BGM duten kamioiek, autobusek, autobus artikulatuek eta ibilgailu-taldeek bideko eskuineko erreitik joan behar dute nahitaez. Ezin izango dituzte aurreratu, ezta aurrea hartu ere, abiadura txikiagoan zirkulatzen duten ibilgailuak, aurreko paragrafoan aipatutako 37. eta 39. artikuluetan adierazitakoaren arabera.

5.2.– Además, cuando concurran fenómenos meteorológicos adversos (nieve, hielo, baja visibilidad por niebla o viento fuerte...), sin perjuicio de las restricciones a la circulación que puedan establecerse a determinados vehículos, los camiones con MMA superior a 3.500 kg, los autobuses, los autobuses articulados y los conjuntos de vehículos circularán obligatoriamente por el carril derecho de la vía, y no podrán adelantar ni rebasar a otros vehículos que circulen a menor velocidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 37 y 39 mencionados en el párrafo anterior.

Bigarrena.– Baimen bereziak.

Segundo.– Autorizaciones especiales.

Zerbitzu bat nahitaez egin beharra dagoela behar bezala justifikatuta dagoenean, aldi baterako edo bidaia bakarra egiteko baimen bereziak eman ahal izango dira, ebazpen honetan murriztutako egunetan eta aldietan zirkulatzeko, Zirkulazio Erregelamendu Orokorraren 39.5 artikuluak xedatutakoaren arabera.

Se podrán conceder autorizaciones especiales de carácter temporal, o para un solo viaje, para circular por las vías y periodos restringidos en esta resolución cuando se considere necesaria la realización de servicios indispensables debidamente justificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.5 del Reglamento General de Circulación.

Baimen berezi horietan matrikula, ibilgailuaren ezaugarri nagusiak, garraiatutako salgaia, eragindako bideak eta garraioaren baldintzak agertuko dira.

En estas autorizaciones especiales constarán la matrícula y las características principales del vehículo, la mercancía transportada, las vías afectadas y las condiciones del transporte.

Trafikoko lurralde-bulegoetako arduradunei dagokie, Trafikoko zuzendariak eskuordeturik, baimen bereziak ematearekin zerikusia duten ahalmenez baliatzea.

Corresponde a los responsables Territoriales de Tráfico el ejercicio de las facultades relativas al otorgamiento de las autorizaciones especiales por delegación de la Directora de Tráfico.

Hirugarrena.– Zehapenak eta kautelazko neurriak.

Tercero.– Sanciones y medidas cautelares.

Ebazpen honetan dauden neurri arautzaileak ez betetzea zehatu egingo da, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu bateginean xedatutakoaren arabera.

El incumplimiento de las medidas de regulación contenidas en la presente Resolución, se sancionarán, en su caso, con arreglo a lo prevenido en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Era berean, trafikoaren zaintzaz eta diziplinaz arduratzen diren agenteek ibilgailua nahitaez ibilgetzeko neurri osagarria ezar dezakete, zirkulazioa arriskutsua denean edo zirkulazioari oztopo larriak sortzen badizkio. Gainera, beharrezkoa balitz errepidetik kendu edota gordailuan utziko dute, debekua amaitu arte edo berriz abiatzeko baimena eman arte, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu bateginaren arabera.

Asimismo, los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico podrán establecer la medida complementaria de parada obligatoria del vehículo cuando su circulación cause riesgo o perturbaciones graves al normal desarrollo del tráfico rodado, y, si fuera necesario, procederán a su retirada y depósito hasta que cese la prohibición o se autorice su marcha, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Laugarrena.– Zirkulazioaren murrizketak kentzea.

Cuarto.– Levantamiento de restricciones a la circulación.

Eusko Jaurlaritzako Trafikoko Zuzendaritzak 1. ataleko hirugarren murrizketaren barruan jasota dauden ibilgailuen zirkulazioa baimendu dezake, ebazpen honetan ezarritako murrizketei dagozkien denboraldietan. Neurri hori salbuespenez hartuko da, zirkulazioaren baldintzak aintzakotzat hartuta, eta, ondorioz, jarraibide egokiak emango zaizkio Ertzaintzari.

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco podrá permitir la circulación a los vehículos incluidos en el punto primero restricción tercera durante los períodos afectados por las restricciones establecidas en esta resolución. Esa medida se dictará con carácter excepcional en función de las condiciones en que se esté desarrollando la circulación y, en consecuencia, se darán las instrucciones oportunas a la Ertzaintza.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea eta indarraldia.
DISPOSICIONES FINAL ÚNICA.– Entrada en vigor y periodo de vigencia.

Ebazpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta zortzi egun baliodunetara jarriko da indarrean eta 2019. urte osoan zehar izango du indarraldia. Dena den, indarraldia luzatuko da 2020. urterako trafikoa arautzeko neurri bereziak ezartzen dituen ebazpena indarrean sartu arte, I. eta II. eranskinetako data zehatzei dagozkien murrizketak izan ezik.

Esta Resolución entrará en vigor a los ocho días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tendrá vigencia durante todo el año 2019. No obstante, se prorrogará hasta la entrada en vigor de la resolución por la que se establezcan medidas especiales de regulación del tráfico para el año 2020, con excepción de las restricciones por fechas concretas de los anexos I y II.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 24a.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2019.

Trafikoko zuzendaria,

La Directora de Tráfico,

SONIA DÍAZ DE CORCUERA RUIZ DE OÑA.

SONIA DÍAZ DE CORCUERA RUIZ DE OÑA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
KIROL PROBAK, TXIRRINDULARIEN LASTERKETAK ETA BESTELAKO EKITALDIAK
PRUEBAS DEPORTIVAS, MARCHAS CICLISTAS Y OTROS EVENTOS

Hauteskunde-prozesuak, erreferendumak, plebiszituak edo bestelako herri-kontsultak dauden egunetan, 00:00etatik 24:00etara, eta egun hauetan:

Los días en que tengan lugar procesos electorales, referendos, plebiscitos o cualquier otro tipo de consultas populares, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas, y los siguientes días:

Urtarrilaren 5a: 00:00etatik 24:00etara.

5 de enero: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Urtarrilaren 6a: 15:00etatik 24:00etara.

6 de enero: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Martxoak 15: 15:00etatik 24:00etara.

15 de marzo: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Martxoak 16: 00:00etatik 15:00etara.

16 de marzo: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas.

Martxoak 19: 15:00etatik 24:00etara.

19 de marzo: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Apirilak 17: 15:00etatik 24:00etara.

17 de abril: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Apirilak 18: 00:00etatik 15:00etara.

18 de abril: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas.

Apirilak 22: 00:00etatik 24:00etara.

22 de abril: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Maiatzak 1: 15:00etatik 24:00etara.

1 de mayo: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Maiatzak 8: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

8 de mayo: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Maiatzak 30: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

30 de mayo: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Ekainak 10: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

10 de junio: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Ekainak 30: 15:00etatik 24:00etara.

30 de junio: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Uztailak 1: 00:00etatik 15:00etara.

1 de julio: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas.

Uztailak 19: 15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

19 de julio: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Uztailak 20: 00:00etatik 15:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

20 de julio: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Uztailak 21: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

21 de julio: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Uztailak 24: 15:00etatik 24:00etara.

24 de julio: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Uztailak 25: 00:00etatik 15:00etara.

25 de julio: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas.

Uztailak 28: 15:00etatik 24:00etara.

28 de julio: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Uztailak 31: 00:00etatik 24:00etara.

31 de julio: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Abuztuak 1: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

1 de agosto: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (En Álava y Gipuzkoa).

Abuztuak 2: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

2 de agosto: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (En Álava y Gipuzkoa).

Abuztuak 3: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

3 de agosto: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (En Álava y Gipuzkoa).

Abuztuak 4: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

4 de agosto: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (En Álava y Gipuzkoa).

Abuztuak 14: 15:00etatik 24:00etara.

14 de agosto: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Abuztuak 15: 00:00etatik 15:00etara.

15 de agosto: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas.

Abuztuak 16: 15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

16 de agosto: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Abuztuak 17: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

17 de agosto: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Abuztuak 18:

18 de agosto:

00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan)

desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

15:00etatik 24:00etara. (Bizkaian eta Araban).

desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. (En Bizkaia y Álava).

Abuztuak 23: 15:00etatik 24:00etara.

23 de agosto: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Abuztuak 24: 00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

24 de agosto: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (En Álava y Gipuzkoa).

Abuztuak 25:

25 de agosto:

00:00etatik 24:00etara. (Araban eta Gipuzkoan).

desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (En Álava y Gipuzkoa).

15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Bizkaian).

desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Bizkaia).

Abuztuak 31: 00:00etatik 24:00etara.

31 de agosto: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Irailak 1: 15:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Araban).

1 de septiembre: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Álava).

Urriak 31: 15:00etatik 24:00etara.

31 de octubre: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Azaroak 1: 00:00etatik 15:00etara.

1 de noviembre: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas.

Azaroak 3: 15:00etatik 24:00etara.

3 de noviembre: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Azaroak 11: 00:00etatik 24:00etara. (Bakarrik Gipuzkoan).

11 de noviembre: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. (Solo en Gipuzkoa).

Abenduak 5: 15:00etatik 24:00etara.

5 de diciembre: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Abenduak 6: 00:00etatik 15:00etara.

6 de diciembre: desde las 00:00 hasta las 15:00 horas.

Abenduak 8: 15:00etatik 24:00etara.

8 de diciembre: desde las 15:00 hasta las 24:00 horas.

Abenduak 24: 00:00etatik 24:00etara.

24 de diciembre: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Abenduak 25: 00:00etatik 24:00etara.

25 de diciembre: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

Abenduak 31: 00:00etatik 24:00etara.

31 de diciembre: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

2020ko urtarrilaren 1a: 00:00etatik 24:00etara.

1 de enero de 2020: desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

II. ERANSKINA
ANEXO II
SALGAIAK OROKORREAN, ETA SALGAI ARRISKUTSUAK
MERCANCÍAS GENERAL Y MERCANCÍAS PELIGROSAS

EAEko errepideetatik 7.500 kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuek murrizketa hauen arabera zirkulatuko dute:

La circulación de los vehículos de más de 7.500 kg de MMA por las vías públicas de la CAPV se realizará con adecuación a las siguientes restricciones.

1.– Uda garaian.

1.– Periodo estival.

Debekatuta dago 7.500 kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuek zirkulatzea, ekainaren 1etik irailaren 8ra arte.

Se prohíbe la circulación de los vehículos de más de 7.500 kg de MMA entre el 1 de junio al 8 de septiembre:

a) Larunbatetako, igandeetako eta jaiegunetako 11:00etatik 14:00etara, errepide hauetatik:

a) los sábados, domingos y festivos desde las 11:00 horas hasta las 14:00 horas por las siguientes vías:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Igandeetako eta jaiegunetako 16:00etatik 21:00etara, errepide hauetatik:

b) los domingos y festivos desde las 16:00 horas hasta las 21:00 horas de por las siguientes vías:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Data zehatzak.

2.– Fechas específicas.

Debekatuta dago 7.500 kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuek zirkulatzea, bide publiko hauetan, hemen adierazitako egun eta orduetan:

Se prohíbe la circulación a los vehículos de más de 7.500 kg de MMA por las vías que se citan a continuación en las fechas y horarios que se indican:

1.– 17:00etatik 21:00etara egun hauetan:

1.– Desde las 17:00 hasta las 21:00 horas los siguientes días:

ekainaren 21ean, urriaren 31n eta abenduaren 5ean.

21 de junio, 31 de octubre y 5 de diciembre.

11:00etatik 14:00etara egun hauetan:

Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas los siguientes días:

ekainaren 22an, azaroaren 1ean eta abenduaren 6an.

22 de junio, 1 de noviembre, 6 de diciembre.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– 16:00etatik 21:00etara egun hauetan:

2.– Desde las 16:00 hasta 21:00 horas los siguientes días:

azaroaren 3an, abenduaren 8 eta 25ean, eta 2020ko urtarrilaren 1ean.

3 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, y 1 de enero de 2020.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– 17:00etatik 21:00etara egun hauetan:

3.– Desde 17:00 hasta 21:00 horas los siguientes días:

martxoaren 15ean, apirilaren 17an eta uztailaren 24an.

15 de marzo, 17 de abril, 24 de julio.

10:00etatik 15:00etara egun hauetan:

Desde las 10:00 hasta 15:00 horas los siguientes días:

martxoaren 16an, apirilaren 18an (A-1etik izan ezik), eta uztailaren 25ean.

16 de marzo, 18 de abril (excepto por la A-1), 25 de julio.

Apirilaren 18an A-1etik 08:00etatik 14:00etara.

El día 18 de abril por la A-1 desde las 8:00 hasta las 14:00 horas

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– 17:00etatik 21:00etara egun hauetan: uztailaren 31n.

4.– Desde 17:00 hasta 21:00 horas los siguientes días: 31 de julio.

10:00etatik 15:00etara egun hauetan: abuztuaren 1ean.

Desde las 10:00 hasta 15:00 horas los siguientes días: 1 de agosto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5.– 16:00etatik 21:00etara egun hauetan:

5.– Desde las 16:00 hasta las 21:00 horas los siguientes días:

martxoaren 19an eta apirilaren 22an.

19 de marzo, 22 de abril.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

6.– Bezperako 22:00etatik egun hautetako 22:00etara:

6.– Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas de los siguientes días:

apirilaren 22an, maiatzaren 8an eta 30ean, ekainaren 10an, eta azaroaren 11n.

22 de abril, 8 y 30 de mayo, 10 de junio, 11 de noviembre.

Murriztapen honek mugaz haraindiko garraioari baino ez dio eragiten.

Esta restricción solo afecta al transporte transfronterizo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
SALGAI ARRISKUTSUAK
MERCANCIAS PELIGROSAS

1.– Beti eta salbuespenik eskatu beharrik gabe:

1.– De modo permanente sin necesidad de solicitar exención:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Salbuespena eskatu eta justifikatzen bada.

2.– Solicitando y justificando la exención.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
SALGAIAK ORO HAR
MERCANCÍAS EN GENERAL

Beti eta salbuespenik eskatu beharrik gabe:

De modo permanente sin necesidad de solicitar exención:

– Animaliak bizirik garraiatzeko.

– Transporte de animales vivos.

– Azokak, erakusketak, ikuskizunak eta bestelako ekitaldiak (kirol, kultura, hezkuntza edo politika arlokoak, alegia) instalatzeko zama-ibilgailuak.

– Vehículos en carga para la instalación de ferias, exposiciones y espectáculos, manifestaciones deportivas, culturales, educativas o políticas.

– Soil-soilik prentsa garraiatzen dutenak.

– Transporte exclusivo de prensa.

– Posta eta telegrafoak garraiatzen dituztenak.

– Transporte de correo y telégrafos.

– Ikus-entzunezko komunikabideen unitate mugikorrak garraiatzen dituztenak.

– Transporte de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.

– Garraiatzen diren salgaiak herriz herri saltzeko bereziki egindako ibilgailuak.

– Vehículos especialmente construidos para la venta ambulante de los productos transportados.

– Larrialdietarako ibilgailuak.

– Vehículos de atención de emergencias.

– Hutsik datozen ibilgailuak, aurretik aipatutako garraio-motei lotuta.

– Vehículos en vacío, relacionados con los transportes mencionados anteriormente.

– Errepideetako laguntza-zerbitzuko garabiak (V-24 seinalea), bakarrik bere egoitzatik istripua izan den tokira heltzeko, edo matxuratutako edo istripua izan duen ibilgailua utzi behar den tokiraino eramateko, eta egoitzara bueltatzeko zamarik gabe.

– Grúas de servicio de auxilio en carretera (señal V-24) exclusivamente para el acceso desde su base al lugar del suceso o el traslado del vehículo accidentado o averiado al lugar donde deba quedar depositado y el regreso a la base en vacío.

– Laguntza-ibilgailuak, edo premia-premiazko zerbitzuen oinarrizko instalazioetan konpontze-lanak egiteko beharrezko materiala garraiatzeko ibilgailuak (linea elektrikoa, gas, urak, telefonia, komunikaziotarako zuntz optikoa).

– Vehículos de apoyo o de transporte de material necesario para realizar labores de reparación de instalaciones básicas de servicios de primera necesidad (tendido eléctrico, gas, agua, telefonía, fibra óptica para comunicaciones).

– Negualdian, errepideen bidezaintza mantentzeko material urtugarriak garraiatzen dituzten ibilgailuak.

– Vehículos que transporten fundentes para el mantenimiento de la vialidad de las carreteras en periodo invernal.

– Zerbitzu-makina autopropultsatuak eta garabi jasotzaileak, gertakaria izan den lekuan presaz eta berehala agertu behar den kasuetan, zerbitzua zirkulazio baimen osagarri bati lotuta dagoenean, eta ezinbestekoa da baimen horietako baldintzetan jasota dagoen abisatzeko betebeharra betetzea.

– Maquinaria de servicios automotriz y grúas de elevación en casos de urgente e inmediata presencia en el lugar del suceso cuando el servicio esté vinculado a una autorización complementaria de circulación, debiendo cumplir la obligación de aviso contemplada en el condicionado de dichas autorizaciones.

– Salgai galkorrak tenperatura erregulatuan garraiatzea, salgai galkorren garraioari buruzko nazioarteko Akordioaren (ATP) 3. eranskinean ezarritakoaren arabera, baita fruta eta barazki freskoak ATPren I. eranskinean adierazitako arauekin eta definizioekin bat datozen ibilgailuetan garraiatzea ere. Hala ere, salgai galkorrak gutxienez izan behar dira ibilgailuak karga erabilgarrirako daukan edukieraren erdia edo ibilgailuak karga erabilgarrirako daukan bolumenaren erdia bete behar dute.

– Transporte de mercancías perecederas a temperatura regulada, conforme Anejo 3 del Acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas (ATP) así como las frutas y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las definiciones y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de carga útil del vehículo.

V. ERANSKINA
ANEXO V
SALGAI ARRISKUTSUETARAKO IBILBIDEEN SAREA (SAIS)
RED DE ITINERARIOS PARA MERCANCIAS PELIGROSAS (RIMP)

Salgai arriskutsuen garraioa oro har.

Transporte de mercancías peligrosas en general.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común