Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

19. zk., 2019ko urtarrilaren 28a, astelehena

N.º 19, lunes 28 de enero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
458
458

EBAZPENA, 2019ko urtarrilaren 18koa, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendariarena, zeinaren bidez erabakitzen baita jendaurrean jartzea Itsasertzaren kutsaduraren Euskadiko Larrialdietako Plan Berezia (Itsasertza).

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2019, del Director de Atención de Emergencias y Meteorología, por la que se acuerda someter a información pública el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar (Itsasertza).

Babes Zibileko Sistema Nazionalaren uztailaren 9ko 17/2015 Legearen 7.1 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, herritarrek eskubidea dute babes zibileko planak lantzen parte hartzeko, lege edo erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan. Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen 2bis artikuluaren arabera (lege hura apirilaren 21eko 5/2016 Legearen bidez aldatu zen), autonomia-erkidegoan bizi den pertsona orok du zuzenean eragin diezaiokeen babes zibileko eta larrialdietako araudia eta planak egiteko prozesuan parte hartzeko eskubidea, jendaurreko erakustaldiko eta kontsultako eta herritarren parte-hartzeko izapideen bitartez.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, los ciudadanos tienen derecho a participar en la elaboración de los planes de protección civil en los términos que legal o reglamentariamente se establezcan. Y de acuerdo al artículo 2 bis de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, modificada por Ley 5/2016, de 21 de abril, las personas residentes en la Comunidad Autónoma tienen derecho a participar en el proceso de elaboración de los planes de protección civil y emergencias que puedan afectarles directamente, a través de los correspondientes trámites de información pública y consulta y participación ciudadana.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak prestatu du, beste erakunde eta administrazio-zerbitzu batzuekin lankidetzan, Itsasertzaren kutsaduraren Euskadiko Larrialdietako Plan Berezia (Itsasertza), eta 20 egun baliodunetan jarri beharko da jendaurrean plana.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología ha elaborado, en colaboración con otros entes y servicios administrativos el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar (Itsasertza), el cual debe someterse a un periodo de información pública por espacio de 20 días hábiles.

Horregatik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitakoarekin bat etorriz, honako hau

En consecuencia y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Itsasertzaren kutsaduraren Larrialdietako Plan Bereziaren proiektua (Itsasertza) jendaurrean jartzea, beharrezkotzat jotzen diren alegazioak aurkez daitezen. Ebazpen hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 20 egun baliodunetan egongo da jendaurrean plana.

Primero.– Someter al trámite de información pública por un periodo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de esta Resolución en el BOPV el Proyecto del Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar (Itsasertza) en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Aurreko artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, Larrialdietako Plana eskuragarri egongo da Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzan (Dorrea eraikina, Forondako Atea 41, Vitoria-Gasteiz), bai eta Bizkaiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroan (Ornilla doktorea kalea 1A, Bilbao) eta Gipuzkoako Larrialdiak Koordinatzeko Zentroan ere (Vitoria-Gasteiz kalea, Donostia).

A efectos de cumplimentar lo previsto en el artículo anterior, el Plan de Emergencia se encontrará disponible en la sede de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, sita en el edificio La Torre de Portal de Foronda 41, en Vitoria-Gasteiz y en el Centro de Coordinación de Emergencias de Bizkaia, sito en c/ Doctor Ornilla 1A, de Bilbao y en el Centro de Coordinación de Emergencias de Gipuzkoa, sito c/ Vitoria-Gasteiz 3, de San Sebastián.

Bigarrena.– Alegazioak aipatu den epearen barruan bideratu beharko dira Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzara (Dorrea eraikina, Forondako Atea 41, 01010 Vitoria-Gasteiz); sail horretako erregistro orokorrean aurkeztuko dira, edo, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako moduetako edozein erabili ahal izango da.

Segundo.– Las alegaciones deberán dirigirse en igual plazo a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, sita en el edificio La Torre de Portal de Foronda 41; 01010 Vitoria-Gasteiz, y serán presentadas en el Registro General del citado Departamento o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 18a.

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendaria,

PEDRO ANITUA ALDEKOA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 18 de enero de 2019.

El Director de Atención de Emergencias y Meteorología,

PEDRO ANITUA ALDEKOA.


Análisis documental

Euskadi, bien común