Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

8. zk., 2019ko urtarrilaren 11, ostirala

N.º 8, viernes 11 de enero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
133
133

168/2018 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Bilboko Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, Bilboko Udalerrian Zorrotzaurreko Eremu Mistoko 1. Jarduketa Integratuko 1. Betearazpen Unitatean Zuzkidura-Etxebizitzak egiteko.

RESOLUCIÓN 168/2018, de 21 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Bilbao para posibilitar la promoción de alojamientos dotacionales en la unidad de ejecución 1 de la actuación integrada 1 del área mixta de Zorrotzaurre.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lankidetza-hitzarmen hori sinatu du; beraz, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Bilboko Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, Bilboko Udalerrian Zorrotzaurreko Eremu Mistoko 1. Jarduketa Integratuko 1. Betearazpen Unitatean Zuzkidura-Etxebizitzak egiteko. Eranskinean dago testua.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Bilbao para posibilitar la promoción de alojamientos dotacionales en la unidad de ejecución 1 de la actuación integrada 1 del área mixta de Zorrotzaurre, que figura como anexo.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN ABENDUAREN 21KO 168/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 168/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILAREN ETA BILBOKO UDALAREN ARTEKOA, BILBOKO UDALERRIAN ZORROTZAURREKO EREMU MISTOKO 1. JARDUKETA INTEGRATUKO 1. BETEARAZPEN UNITATEAN ZUZKIDURA-ETXEBIZITZAK EGITEKO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA PROMOCIÓN DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 1 DEL ÁREA MIXTA DE ZORROTZAURRE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BILBAO

Bilbon, 2018ko abenduaren 13an.

En Bilbao, a 13 de diciembre de 2018.

BERTARATUAK:
REUNIDOS:

Alde batetik, Ignacio Maria Arriola López jauna, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua.

De una parte, el Sr. D. Ignacio Maria Arriola López, Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco,

Eta bestetik, Juan María Aburto Rique jauna, Bilboko Udaleko Alkatea.

Y de la otra, el Sr. D. Juan María Aburto Rique, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao.

BERTARATZEN DIRA:
COMPARECEN:

Lehenengoa, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburu gisa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra ordezkatuz, egintza honetarako baimenduta Gobernu Kontseiluak 2018ko urriaren 2ko saioan hartutako erabakiaren bidez.

El primero, en calidad de Consejero del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, autorizado para este acto en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2018.

Eta bigarrena, Bilboko Udaleko Alkate gisa, beraren ordezkari gisa, egintza honetarako baimenduta Bilbao Hiriko Gobernu Batzordeak 2018ko abenduaren 12an hartutako erabakiaren bidez.

Y el segundo, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao, en representación del mismo, autorizado para este acto por el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao de 12 de diciembre de 2018.

Agertutako bi pertsonek legezko ahalmen nahiko eta beharrezkoa aitortzen diote elkarri Lankidetza Hitzarmen hau gauzatzeko, eta horri begira

Ambos comparecientes se reconocen capacidad legal suficiente y necesaria para otorgar el presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto

HAUXE ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– Euskadiko Autonomia Estatutuaren 10.31 artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela lurralde eta kostaldearen antolamenduaren, hirigintzaren eta etxebizitzaren alorretan.

Primero.– El Estatuto de Autonomía del País Vasco determina en su artículo 10.31 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak etxebizitza politika gidatzen dituzten printzipioak aipatzen ditu bere 2. Artikuluan; horien artean, honako hauek daude:

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, señala en su artículo 2 los principios rectores de la política de vivienda en Euskadi, entre otros los siguientes:

1.– Etxebizitza duin, egoki eta irisgarria izateko eskubidea bermatzeko, lankidetzan eta koordinatuta aritzea botere publiko guztiak, Estatuko Administrazio Orokorraren mendeko organoak eta euskal sektore publikoa barne, zeina osatzen baitute Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, foru-aldundiek, toki-erakundeek eta haien mendeko titulartasun publikoko erakunde guztiek.

1.– Colaboración y coordinación de todos los poderes públicos, incluyendo los órganos dependientes de la Administración General del Estado y el sector público vasco, compuesto por la Administración General de la Comunidad Autónoma, las diputaciones forales, las entidades locales y todos los entes de titularidad pública dependientes de ellas, en la garantía del derecho al disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible.

2.– Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubidearen eraginkortasunaren inguruko ekimenetan jarduketa publikoak eta pribatuak koherenteak izatea.

2.– Coherencia de las actuaciones públicas y privadas en las iniciativas relacionadas con la efectividad del derecho a acceder a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

3.– Etxebizitzei eta zuzkidura-bizitokiei buruzko politika publikoak planifikatu eta programatzea, kontuan hartuta alokairuko etxebizitza dela Konstituzioan ezarritako etxebizitza-eskubideari erantzuteko funtsezko tresna.

3.– Planificación y programación de las políticas públicas de vivienda y alojamientos dotacionales, desde la consideración de que la vivienda en alquiler es un instrumento fundamental para dar respuesta al mandato constitucional representado en el derecho a la vivienda.

4.– Etxebizitza edo bizitoki babestu bat izateko eskubidea erabiltzerakoan edozein diskriminazio desagerraraztea, kolektibo ahulen aldeko ekintza positiboko neurriak ezarrita eta jokabide diskriminatzaileak zigortuta.

4.– Erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho al disfrute de una vivienda o alojamiento protegidos, con el establecimiento de medidas de acción positiva a favor de los colectivos vulnerables y con la penalización de las conductas discriminatorias.

5.– Lurralde-kohesioa egotea sustapen- eta birgaikuntza-neurrien aurreikuspen eta aplikazioaren banaketa orekatuan, eta, aldi berean, etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien eskaintza zabal eta behar bestekoa lortzea.

5.– Cohesión territorial en la distribución equilibrada de la previsión y aplicación de las medidas de fomento, promoción y rehabilitación, procurando a su vez una oferta variada y suficiente de viviendas y alojamientos dotacionales.

6.– Herritarrek etxebizitzei eta zuzkidura-bizitokiei buruzko politika publikoak formulatzeko prozesuan benetan parte hartzea eta lankidetzan jardutea, bai eta bizitegiak sustatu, eraiki, kontserbatu, birgaitu, berroneratu eta berritzen edo horien administrazio edo kudeaketako zereginetan aritzen diren izaera sozialeko eta irabazi-asmorik gabeko entitateek ere.

6.– Participación y colaboración efectiva de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas en materia de vivienda y alojamientos dotacionales, así como la de las entidades de carácter social y sin ánimo de lucro que se incorporen a la promoción, construcción, conservación, rehabilitación, regeneración y renovación del parque habitacional o a tareas de administración y gestión de este.

7.– Etxebizitza babestu eta zuzkidura-bizitoki berrien eraikuntzako esku-hartze guztiak nahiz etxebizitza horien birgaitze- edo eraberritze-jarduketak bizigarritasun-, funtzionaltasun- eta segurtasun-baldintzak hobetzera bideratzea, arreta berezia jarrita irisgarritasunean, baliabide naturalen erabilera eraginkorrean eta gizarte-, finantza- eta ingurumen-jasangarritasunean, diseinu unibertsalaren printzipioei jarraiki.

7.– Orientación de todas las intervenciones, tanto en la construcción de nuevas viviendas protegidas y alojamientos dotacionales como en actuaciones de rehabilitación o reforma, hacia la mejora de sus condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad, con especial consideración hacia su accesibilidad, uso eficiente de los recursos naturales y sostenibilidad social, financiera y medioambiental, teniendo en cuenta los principios del diseño universal.

8.– Jarduera produktiboak eta pertsonen bizitza indibiduala eta familiakoa erantzunkidetasunez bateratzen lagunduko duen hiri-plangintza bat bultzatzea, erantzunkidetasunezko gizarte-antolaketa bat erraztuz.

8.– Promoción de una planificación urbana que favorezca la conciliación de las actividades productivas con la vida individual y familiar de las personas, facilitando una organización social corresponsable.

9.– Eraikinak, etxebizitzak eta haien ingurune urbanizatua gizarte-erantzukizunez erabil daitezen bultzatzea, duten funtzio soziala errespetatu eta betetzeko.

9.– Promoción del uso socialmente responsable de la edificación, de la vivienda y de su entorno urbanizado en orden al respeto y cumplimiento de su función social.

10.– Etxebizitzaren arloan plangintza bat ezarri, garatu eta exekutatzea herritarren premia errealen eta haien egoera pertsonal, sozial, ekonomiko eta laboralen arabera.

10.– El establecimiento, desarrollo y ejecución de una planificación en materia de vivienda de acuerdo con las necesidades reales de los ciudadanos y de sus circunstancias personales, sociales, económicas y laborales.

Hori bermatu ahal izateko, lurzoruaren kontrol publiko arduratsu eta eraginkorra lortu behar da, eta kontrol hori lurzoru publikoa eskuratu eta kudeatzeko ekintza irmoarekin osatu beharko da. Hori dela-eta, botere publikoek kasu honetan Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eta Bilboko udalak, modu bateratuan jardun behar dute, eta hori egitera behartuta ere badaude, beharrezkoak diren babes publikoko etxebizitzak egitea ahalbidetzen dituzten baldintzak sortzeko, eta bizitegi-lurzoruko ondare publikoa eratzeko, lehen aipatutako helburuak lortu ahal izateko.

Esto solo puede garantizarse mediante un responsable y eficaz control público del suelo, que se debe complementar con una acción decidida de adquisición y gestión de suelo público. Es por ello por lo que los poderes públicos, en este caso el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao deban, y estén incluso, obligados a intervenir conjuntamente, para crear las condiciones que permitan llevar a cabo la realización de las necesarias viviendas de protección pública y constituir el patrimonio público de suelo residencial preciso para alcanzar los objetivos anteriormente citados.

Bigarrena.– Halaber, bi erakunde publikoei dagokien jarduera bateratua egiaztatzeko eta berresteko, aurreko atalean adierazitako alderdien inguruan, Euskal Autonomia Erkidegoak alde batetik, eta Tokiko Erakundeek bestetik, euren zereginak eraginkortasunez betetzeko behar litzaketen lankidetza eta laguntza aktiboa eskaini beharko dizkiete elkarri, bakoitzak bere eremuaren baitan.

Segundo.– Asimismo, para confirmar y ratificar la actuación conjunta y coordinada que corresponde a ambos entes públicos, en los aspectos referidos en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma del País Vasco, de un lado, y las Entidades Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas prestarse, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activa que pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

Alde horretatik, gogoratu behar da bi Administrazio Publikoek jadanik kolaboratu dutela aurretik etxebizitza babestua Zorrotzaurreko eremuan sustatzeko, Bilboko Portu Agintaritzak Zorrotzaurreko penintsulan dituen lursail batzuen Hirigintza Antolamendurako Hitzarmena 2006ko uztailaren 17an sinatzearen bitartez.

En este sentido, se debe recordar que ambas Administraciones Públicas ya han colaborado anteriormente en la promoción de vivienda protegida en el ámbito de Zorrotzaurre mediante la suscripción, el 17 de julio de 2006, del Convenio para la Ordenación Urbanística de determinados terrenos de la Autoridad Portuaria de Bilbao en la Península de Zorrotzaurre.

Ildo beretik, 2013ko martxoaren 4an beste Lankidetza Hitzarmen bat sinatu zen, gai hauen inguruan: eremu horren garapena, Deustuko kanalaren irekiera eta Zorrotzaurrera iristeko zubien exekuzioa, Bilbon.

Asimismo, el 4 de marzo de 2013 se suscribió un nuevo Convenio de Colaboración en relación con el desarrollo del ámbito, la apertura del canal de Deusto y la ejecución de los puentes de acceso a Zorrotzaurre en Bilbao.

Bi Administrazio Publikoek uste dute etxebizitza publikoa udalerrian sustatzeko gauzatzen duten politika bateratua osatu egin behar dela zuzkidura-bizitokien exekuzioarekin.

Ambas Administraciones Públicas entienden que la política conjunta de promoción de vivienda pública que realizan en el municipio debe complementarse con la ejecución de alojamientos dotacionales.

Hirugarrena.– Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, etxebizitzaren alorrean dituen eskumenak erabiliz, lurzorua behar du zuzkidura-bizitokiak eraikitzeko etxebizitza behar egiaztatuak dituzten udalerrietan, horien artean Bilbon, errenta-ahalmen txikia duten eta, hortaz, etxebizitzaren merkatu librera ezin iritsi daitezkeen familientzat (Etxebizitzaren Legearen 23.3 artikulua).

Tercero.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, precisa suelo para la construcción de alojamientos dotacionales en aquellos municipios, entre ellos Bilbao, en los que existen necesidades acreditadas de vivienda, con destino a aquellas familias, con escasa capacidad de renta que no pueden acceder al mercado libre de vivienda (artículo 23.3 de la Ley de Vivienda).

Laugarrena.– Lurzoru eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak ezartzen du, bere 17. eta 81. artikuluetan, plangintzak ekipamendu komunitario gisa kalifikatu ahal izango dituela espezifikoki zenbait lurzoru, gehienbat bizitegi-erabilera duten eremuetan, zuzkidura-bizitokiak egiteko, bai aldi baterako bizitoki gisa erabiltzeko eta bai behar bereziak dituzten kolektiboen gizarte-bizitoki gisa erabiltzeko.

Cuarto.– La Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, establece en sus artículos 17 y 81 que el planeamiento podrá calificar específicamente terrenos como equipamiento comunitario en áreas de uso predominantemente residencial con destino a alojamientos dotacionales, tanto para alojamiento transitorio como para alojamientos sociales de colectivos especialmente necesitados.

Eta Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak ezartzen du bere 24.1 artikuluan, udal-plangintzan zuzkidura-bizitokitarako hornidura publiko modura kalifikaturik dauden lursailak bi eratara lor daitezkeela, halakoak ezartzeko ardura duen administrazioaren alde: jarduketa integratuetan sartuta edo haiei atxikita baldin badaude, derrigor eta doan lagaz; edo, jarduketa integratuetan sartu gabe eta haiei atxiki gabe badaude, nahitaez desjabetuz. Hor eraikitzen diren eraikinak, legean eta legea garatzen duen araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte, zuzkidura-bizitegitzat hartuko dira.

Y la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, establece en su artículo 24.1 que los terrenos calificados por el planeamiento municipal como dotación pública con destino a alojamientos dotacionales serán obtenidos, a favor de la administración responsable de su implantación, bien por cesión obligatoria y gratuita en el supuesto de incluirse o adscribirse a actuaciones integradas, o bien por expropiación forzosa en el supuesto de no figurar incluidos ni adscritos a estas. Las construcciones que se edifiquen en ellos, si cumplen las condiciones establecidas por la ley y su normativa de desarrollo, tendrán la consideración de alojamientos dotacionales.

Bosgarrena.– Bilboko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak «Zorrotzaurreko Penintsulako Antolamendu Geroratuko Eremua» izeneko hiri-lurzoruko esparru bat sortu zuen.

Quinto.–El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao creó un ámbito de suelo urbano denominado «Área de Ordenación Remitida de la Península de Zorrotzaurre».

Bilboko Udalak, 2012ko apirilaren 20ko Udalbatzaren erabakiz, behin betiko onartu zuen Bilboko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketa, «Zorrotzaurre» Penintsulako Antolamendu Geroratuko Eremuari dagokionez.

El Ayuntamiento de Bilbao, por medio de acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 20 de abril de 2012, aprobó definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en lo referente al Área de Ordenación Remitida de la Península de «Zorrotzaurre».

2012ko azaroaren 29an, Bilboko Udalak erabaki zuen behin betiko onartzea Zorrotzaurreko Hiri Antolamendurako Plan Berezia.

El 29 de noviembre de 2012 el Ayuntamiento de Bilbao acordó la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre.

2015eko abenduaren 16an, Bilboko Udaleko Gobernu Batzarrak erabaki zuen behin betiko onartzea Zorrotzaurreko 1. Jarduera Integraturen 1. Exekuzio-unitatearen Birpartzelatzeko Proiektua.

El 16 de diciembre de 2015 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao acordó la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 de Zorrotzaurre.

Birpartzelazio Proiektu horren arabera, AD-1 lursaila Bilboko Udalari esleitzen zaio osorik, doako, legezko eta derrigorrezko lagapen gisa.

Conforme a dicho Proyecto de Reparcelación la parcela AD-1 se adjudica, en su totalidad, al Ayuntamiento de Bilbao como cesión gratuita, legal y obligatoria.

Lursailaren deskribapena honako hau da: Deustu Bekoa eremuan kokatutako lursaila, Zorrotzaurreko Eremu Mistoko 1. Jarduera Integratuaren 1. Exekuzio-unitatean sartua eta bizitegi-zuzkiduretara zuzendua.

La parcela tiene la siguiente descripción: Parcela en la Zona de Deusto Bekoa, incluida en la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre, destinada a alojamientos dotacionales.

Seigarrena.– Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak Lurzoruaren Ondare Publikoa arautzen du, eta ezartzen du hori gainerako ondaretik bereizitako ondare independiente batez osatuta egongo dela eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik etxebizitzaren gaineko eskumena duen sailak kudeatuko duela, besteak beste helburu hauek betetzeko:

Sexto.– La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda regula el Patrimonio Público de Suelo, y determina que el mismo estará integrado por un patrimonio independiente y separado del resto de su patrimonio y será gestionado por el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, en el cumplimiento de, entre otros, los siguientes fines:

a) Lurzorua edo bizitokitarako hirigintza-eraikigarritasuna eskuratzea, etxebizitzak, bizitokiak, lokalak eta atxikiak sustatzeko edo eraikitzeko.

a) La adquisición de suelo o de edificabilidad urbanística residencial con destino a la promoción o construcción de viviendas, alojamientos, locales y anejos.

b) Aipatutako eraikin babestuak sustatzea edo eraikitzea, eta baita jarduera horrekin lotutako ekipamendu publikoak ere sustatzea edo eraikitzea.

b) La promoción o construcción misma de las mencionadas edificaciones protegidas, así como de equipamientos públicos relacionados con la propia actuación.

Bilboko Udalak, helburu horiek bere eginez, egokitzat jotzen du aipatutako AD-1 lursaila dohainik lagatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari.

El Ayuntamiento de Bilbao compartiendo dichos fines considera oportuna la cesión gratuita de la parcela AD-1 de referencia a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Etxebizitzaren alorrean indarrean dagoen araudiak ez duenez aurreikusten Lurzoruaren Ondare Publiko hori integratzen duten ondasunak dohainik eskuratzeko kasu edo prozedurarik, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuan horri begira xedatutakoa beteko da.

Considerando que la normativa vigente en materia de vivienda no prevé supuestos o procedimientos de adquisición gratuita de bienes que integren el citado Patrimonio Público del Suelo, se dará cumplimiento a lo dispuesto a tal efecto en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

Lege-testu horren 38. artikuluan ezartzen denez, ondasunak dohainik eskuratzeari buruzko erabakia ondasunaren titulartasuna duen sailak hartuko du, Gobernu Kontseiluak hori baimendu eta gero, baldin eta, beste baldintza batzuen artean, eskuratze horrek gastua sortzen duen erabilera espezifikoko baldintza edo konpromisoren bat atxikita badu, betiere interes publikoko arrazoiak tartean egonda, kasu honetan bezala, eta doako eskuratzea onartzeko eskumena duen organoak horrela kontsideratzen badu.

En el artículo 38 del mencionado cuerpo legal se determina que la aceptación para la adquisición de bienes a título gratuito se acordará por el departamento al que le corresponde su titularidad, previa autorización del Consejo de Gobierno, cuando, entre otros extremos, la adquisición conlleve consigo alguna condición o compromiso de uso específico que genere gasto y siempre que concurran, como en el presente caso, razones de interés público apreciadas por el órgano competente para aceptar la disposición gratuita.

Halaber, gogoratu behar da premiazko neurriei buruzko 105/2008 Dekretuaren 29. artikuluaren 2. Idatz-zatiak ezrtzen dituela zuzkidura-bizitokiak sustatzeko jarraibideak, etxebizitzaren alorrean eskumena duen Administrazio autonomoaren Sailari zuzenduak:

Asimismo, se ha de recordar que el apartado 2 del artículo 29 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes, establece las pautas para la promoción de los alojamientos dotacionales por parte del Departamento de la Administración autónoma competente en materia de vivienda:

Etxebizitzaren arloan eskumena duen Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailak zuzkidurazko bizitokiak sustatzeko, helburu horretarako lurzatiak eman beharko ditu dagokion Udalak. Zuzkidurazko bizitokietarako lurzatien ematea birpartzelazioari buruzko erabakiaren bitartez formalizatu beharko da, etxebizitzaren arloan eskumena duen Sailak onartu ondoren, edota bidezko hitzarmena izenpetzearen eta ondoren Udalak lagapenari buruzko erabakia eta Eusko Jaurlaritzak onarpenari buruzko erabakia hartzearen bidez, hori guztia araudi aplikagarrian xedatutakoari jarraiki.

La promoción de alojamientos dotacionales por parte del Departamento de la Administración autonómica competente en materia de Vivienda requerirá la entrega de las parcelas destinadas a este fin por el respectivo Ayuntamiento. La entrega de parcelas destinadas a alojamientos dotacionales deberá formalizarse bien a través del acuerdo de reparcelación, previa aceptación del Departamento competente en materia de Vivienda, bien mediante la suscripción del oportuno convenio y posterior acuerdo respectivo de cesión por parte del Ayuntamiento y de aceptación por parte del Gobierno Vasco, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que le sea de aplicación.

Bakoitzaren interesak, konpromisoak eta ekarpenak modu egokian instrumentatzeko xedez, bi alderdiek Lankidetza Hitzarmen hau formalizatzen dute, ondoren adierazitako klausulen arabera:

Para la adecuada instrumentación de los respectivos intereses, compromisos y aportaciones, ambas partes proceden a formalizar el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Lankidetza Hitzarmen honen helburua da zuzkidura-bizitokien sustapena ahalbidetzea Zorrotzaurreko Eremu Mistoko 1. Jarduera Integratuaren 1. Exekuzio Unitatean, Bilboko udalerrian.

Primera.– El objeto del presente Convenio de Colaboración es posibilitar la promoción de alojamientos dotacionales en la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre, en el término municipal de Bilbao.

Bigarrena.– Bilboko Udalak eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak adosten dute lehen deskribatutako Unitatearen AD-1 lursaila zuzkidura-bizitokien sustapenera zuzentzea.

Segunda.– El Ayuntamiento de Bilbao y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda convienen en destinar a la promoción de alojamientos dotacionales la parcela AD-1 de la Unidad de Ejecución antes descrita.

Bilboko Udalak lursaila lagatzeko konpromisoa hartzen du, horren doako lagapena egiteko erabakia hartzearen bidez; Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, berriz, zuzkidura-bizitokiak lursail horretan exekutatzeko konpromisoa hartzen du.

El Ayuntamiento de Bilbao se compromete a ceder la parcela mediante la adopción del oportuno acuerdo de cesión gratuita y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por su parte, a la ejecución de alojamientos dotacionales en la misma.

Hitzarmen honetan adostutako ondare-operazioa egin ahal izateko, Gobernu Kontseiluaren baimena lortu behar da aurretik, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.

La operación patrimonial estipulada en el presente Convenio se debe entender condicionada a la obtención de la correspondiente autorización del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo señalado en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Gobernu Kontseiluaren onarpena tramitatzeko konpromisoa hartzen du, lagapena egin ahal izan dadin.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a tramitar la oportuna aceptación por el Consejo de Gobierno de dicha cesión.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lursailaren titulartasuna onartu dezan, horren baldintza da lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari buruz indarrean dagoen araudia betetzetik ondorioztatu litezkeen betebeharretatik libre geratzea, Ingurumen Sailburuaren Erabakiaren bitartez lursail honetarako aurreikusita dagoen Hondeaketa Planaren exekuzioaren salbuespenarekin, lan hori Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hartuko baitu bere gain.

La Administración General de la Comunidad Autónoma aceptará la titularidad de la parcela únicamente si la misma queda libre de las obligaciones que, en su caso, pudieran derivarse del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, con excepción de la ejecución del Plan de Excavación contemplado para esta parcela por Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente, que será asumida por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

Klausula honetan aurreikusitako ondasunaren doako lagapenari dagokion ondare-operazioa eskritura publikoan formalizatuko da sei hilabeteko epean, Gobernu Kontseiluak doako lagapena onartzeari buruzko erabakia hartzen duen egunetik kontatuta.

La operación patrimonial relativa a la cesión gratuita del bien prevista en la presente cláusula se formalizará en escritura pública en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno aceptando la cesión gratuita.

Hirugarrena.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila konprometitzen da AD-1 lursailaren urbanizazio osagarrien lanak ahalik eta arinen kontratatzera eta osorik gauzatzera, baita aipatutako zuzkidura-bizitokiak sustatzera ere.

Tercera.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a la contratación y ejecución total de las obras de urbanización complementaria de la parcela AD-1 y de promoción de los aludidos alojamientos dotacionales, con la mayor celeridad posible.

Konpromiso horretan sartzen da lan horiei dagozkien proiektu teknikoak bere kontura erredaktatzea. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak bere gain hartuko ditu aipatutako dokumentuak erredaktatzetik ondorioztatzen diren gastuak.

Dicho compromiso incluye la redacción a su cargo de los correspondientes proyectos técnicos. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco asumirá los gastos derivados de la redacción de los citados documentos.

Saila konprometitzen da zuzkidura-ekipamendu hau diseinatzeko kontratuaren esleipena tramitatzera, proiektu-lehiaketaren bidez, sektore publikoko kontratuaren arloan indarrean dagoen araudian erregulatuta dagoen moduan. Prozedura honen baitan, Sailak bermatuko du Bilboko Udaleko bi ordezkarik parte hartuko dutela aurkeztutako lanak baloratuko dituen epaimahaian.

El Departamento se compromete a tramitar la adjudicación del contrato para el diseño de este equipamiento dotacional mediante concurso de proyectos regulado en la normativa vigente en materia de contratos del sector público. En el marco de este procedimiento velara para que dos representantes del Ayuntamiento de Bilbao formen parte del jurado de valoración de los trabajos presentados.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila konprometitzen da zuzkidura-bizitokiei lotutako eraikuntza- eta urbanizazio-lanak 4 urteko epean bukatzera, doako lagapena eskritura publikoan formalizatzen denetik kontatuta. Edonola ere, behar den bezala justifikatutako arrazoirik egonez gero, hitzarmenaren sinatzaileek epe horren luzapena adostu ahal izango dute, aho batez; luzapen horrek ezin izango du inola ere gainditu Hitzarmenaren indarraldia.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a finalizar las obras de edificación y urbanización vinculada a los alojamientos dotacionales en el plazo de 4 años, a contar desde la formalización de la cesión gratuita en escritura pública. En todo caso, por causas debidamente justificadas, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente la prórroga de dicho plazo por un periodo adicional que en ningún caso podrá superar el plazo de vigencia del Convenio.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hartutako konpromiso guztiak baldintza baten mende egongo dira, alegia, aldez aurretik horretarako egokiak diren aurrekontu-kontsignazioak egotea eta Euskal Autonomia Erkidegoak funtsak eskura jarri ahal izatea, aurrekontu- egonkortasunaren eta finantza- iraunkortasunaren printzipioak betez.

La totalidad de los compromisos asumidos por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco estarán supeditados a la existencia previa de las oportunas consignaciones presupuestarias y a las disponibilidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco en cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Hala eta guztiz ere, klausula honetan adostutako konpromisoak bete ahal izateko, aurretik AD-1 Lursaila Euskal Autonomia Erkidegoari ematea.

No obstante, los compromisos estipulados en la presente cláusula se condicionan a la previa entrega de la Parcela AD1 a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Laugarrena.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila konprometitzen da deklaratzera Bilbao dela zuzkidura-bizitokien sustapenean interesatuta dagoen udalerri bakarra; sustapena udalerri horretako 35 urtetik beherako pertsonei zuzenduko da lehentasunez.

Cuarta.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a declarar único municipio interesado en la promoción de alojamientos dotacionales a Bilbao, siendo los ciudadanos menores de 35 años de dicho municipio sus destinatarios preferentes.

Hala eta guztiz ere, Bilboko Udalak proposatu ahal izango du, Programa hauetan sartutako etxebizitza konkretu batzuk aukeratze-prozedura horretatik kanpo uztea, eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak horien esleipen singularra egiteko konpromisoa hartzen du, betiere udalaren hirigintza-jarduerek ukitutako pertsonen alde baldin bada.

No obstante, el Ayuntamiento de Bilbao podrá proponer la excepción de dicho procedimiento de selección de viviendas concretas incluidas en estos Programas y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a la adjudicación singular de las mismas siempre que lo sea en favor de personas afectadas por actuaciones urbanísticas municipales.

Bizitokiren bat libre geratzen bada, esleitu egin ez delako, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak erabakiko du, Agindu baten bidez eta Udala kontsultatu ondoren, zein diren interesatuta egon daitezkeen pertsona gazteak eta/edo udalerriak.

En el caso de resultar excedentario algún alojamiento por no ser adjudicado, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda determinará, tras consultar al Ayuntamiento, mediante Orden las personas jóvenes y/o los municipios que resulten interesados.

Bosgarrena.– Bilboko Udalak konpromiso hau hartzen du: ez dio exijituko Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, Administrazio Publikoa den aldetik, inolako finantza-bermerik, hala nola aplikatzekoa den araudiagatik exijitu litezkeen fidantza edo abalak, batez ere hondakinen kudeaketari dagokionez edo obrak udal agintaritzaren titulartasuneko ondasun higigarri edo higiezinak jatorrizko egoerara itzultzeari dagokionez.

Quinta.– El Ayuntamiento de Bilbao se compromete a no exigir al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en su condición de Administración Pública, la prestación de ninguna garantía financiera como fianzas o avales que le pudieran resultar exigibles por la normativa de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los residuos o la restitución de los bienes muebles o inmuebles titularidad de la autoridad municipal que pueden verse afectados por la ejecución de las obras.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila konprometitzen da hondakinak kudeatzera haien kudeaketa gidatzen dituzten printzipioen arabera, haien balorizazioa lehenetsiz ezabaketaren ordez, eta egokiak diren neurri guztiak hartuko ditu obrak sor litzakeen afekzioa minimizatzeko; halaber, neurriak hartuko ditu bermatzeko hala dagokionean, obraren eraginez ukituta geratu diren udal titulartasuneko ondasunak haien lehengo egoerara itzultzen direla.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a gestionar los residuos de conformidad con los principios que rigen la gestión de los mismos, priorizando su valorización respecto a su eliminación, así como a adoptar todas las medidas oportunas para minimizar la afección que puede resultar de la obra y garantizar, en todo caso, la restitución de los bienes de titularidad municipal que pudieran resultar afectados por la misma a su estado anterior.

Seigarrena.– Bi Administrazio Publikoek beharrezkotzat joten dute Hitzarmenaren Jarraipen Batzorde bat eratzea; batzordean administrazio bakoitzaren bi ordezkari egongo dira, eta beraren eginkizuna izango da aurreikuspenak eta hartutako konpromisoak betetzen ote diren behatzea, horiek zorroztasunez betetzera zuzendutako neurriak proposatzea, erreferentziazko zuzkidura-bizitokien sustapena egitean sor litezkeen gatazkak eta/edo interferentziak konpontzea, eta, orokorrean, etorkizunean sor litezkeen gorabehera guztiak atenditzea.

Sexta.– Ambas Administraciones Públicas entienden precisa la constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio, formada por dos representantes de cada una de ellas, y cuyo cometido será la observancia de la ejecución de las previsiones y compromisos estipulados, la proposición de medidas encaminadas a su estricto cumplimiento, la resolución de los conflictos y/o interferencias que pudieran ocasionarse en el curso de la realización de la promoción de alojamientos dotacionales de referencia, y en general, el atender todas aquellas cuestiones incidentales que puedan surgir en el futuro.

Hitzarmen honetan planteatuta ez dauden alderdiei dagokienez, Jarraipen Batzordearen funtzionamendua gidatuko da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen Atariko Tituluaren II. Kapituluaren 3. atalean ezarritakoagatik.

En relación con las cuestiones no planteadas en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto en la sección 3.ª del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Zazpigarrena.– Hitzarmen honek izaera administratiboa du, eta, hortaz, beraren interpretazio, aplikazio, exekuzio eta ondorioen inguruan sor litezkeen kontuak administrazioarekiko auzien jurisdikziotik bideratuko dira, aurreko Klausulan aurreikusitako bidea agortzen denean.

Séptima.– El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de todas las cuestiones que puedan surgir en torno a su interpretación, aplicación, ejecución y efectos corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez que se haya agotado la vía prevista en la Cláusula anterior.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak espainiar ordenamendu juridikora ekartzen dituen azaroaren Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 6. Artikuluaren arabera, Hitzarmen hau ez dago Lege horren mende. Nolanahi ere, horrek ez du baztertzen Lege horren printzipioen aplikazioa ager litezkeen zalantza eta hutsuneen inguruan erabakitzeko.

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presente Convenio no está sujeto a dicha Ley, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la misma Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Zortzigarrena.– Lankidetza Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa izango da, sinatzen den egunetik kontatuta. Edonola ere, aurreko atalean aurreikusitako epea bukatu baino lehen, hitzarmenaren sinatzaileek edozein unetan adostu ahal izango dute kontratua luzatzea, gehienez beste lau urtez, edo kontratua azkentzea.

Octava.– El plazo de vigencia del presente Convenio de Colaboración será de cuatro años a contar desde su firma. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Bederatzigarrena.– Hitzarmen hau edozein unetan berrikusi ahal izango da alderdietako batek hala eskatuz gero, eta aldatu ere egin ahal izango da sinatzaileek aho batez erabakitzen badute, hitzarmenari erantsi beharreko gehigarria sinatzearen bitartez.

Novena.– Este convenio podrá revisarse en cualquier momento a requerimiento de alguna de las partes y, en su caso, modificarse por acuerdo unánime de los firmantes mediante la suscripción de la correspondiente adenda al convenio.

Hamargarrena.– Dokumentu honetan jasotako betebeharrak ez betetzea hitzarmena suntsiarazteko arrazoia izango da, eta, hortaz, alderdiak euren jatorrizko egoera juridikora itzuliko dira; horrelakoetan, suntsiaraztearen eragileak ordaindu beharko ditu sortutako kalte-galera guztiak, bai beste alderdiari eta bai fede oneko hirugarrenei.

Decima.– El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento, será causa de resolución del convenio, retornando las partes a su situación jurídica primitiva, con la obligación por parte del causante de dicha resolución de indemnizar todos los daños y perjuicios que se hayan causado, tanto a la otra parte como a terceros de buena fe.

Orobat, hitzarmen hau suntsiarazi daiteke bere izaeraren ondorioz indarrean dagoen legedian jasota dagoen beste edozein arrazoiagatik.

Asimismo, son causas de resolución del presente convenio cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza, sean recogidas por la legislación vigente.

Hala eta guztiz ere, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak uko egin ahal izango dio Hitzarmen honetan aurreikusitako sustapenari, aurreko paragrafoan aurreikusitako kalte-ordaina ordaindu gabe, baldin eta gero sortutako arrazoiengatik, hala nola sustapenaren hirigintza-baldintzen aldaketagatik, sustapena bideraezin bihurtzen bada teknikoki eta ekonomikoki.

No obstante, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco podrá desistir de la promoción contemplada en el presente Convenio, sin abonar la indemnización prevista en el párrafo anterior, en el supuesto de que por causas sobrevenidas como la modificación de las condiciones urbanísticas de la promoción hagan la misma inviable técnica y económicamente.

Eta adostasun eta fede onaren froga gisa, dokumentu hau sinatzen dute, lau aletan, hasieran adierazitako lekuan eta egunean.

Y en prueba de conformidad y buena fe, firman el presente documento por cuatriplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Bilboko Alkatea,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

El Alcalde de Bilbao,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Análisis documental

Euskadi, bien común