Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

250. zk., 2018ko abenduaren 31, astelehena

N.º 250, lunes 31 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
6418
6418

EBAZPENA, 2018ko abenduaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak gauzatzeko diru-laguntzen 2019-2021eko deialdia argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas 2019-2021 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2018ko abenduaren 26ko batzarrean hartutako erabakiaren bidez, enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak gauzatzeko 2019-2021erako laguntzen deialdia onetsi du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzan. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluko p) letran xedatutakoaren arabera, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 26 de diciembre de 2018, ha aprobado la convocatoria de ayudas 2019-2021 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. De conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Horiek horrela, hau

Por lo expuesto,

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, enplegurako orientazio-ekintzak egin eta orientazio-zerbitzuak emateko 2019-2021 laguntzen deialdia argitaratzea, erakunde horren Administrazio Kontseiluak 2018ko abenduaren 26an egin zuen batzarrean onartua, eta ebazpen honen eranskinean jasota dagoena.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de ayudas 2019-2021 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 26 de diciembre de 2018, recogida como Anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2018.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREKIN LANKIDETZAN ENPLEGURAKO ORIENTAZIO-EKINTZAK ETA -ZERBITZUAK GARATZEKO 2019-2021 DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2019-2021 PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL, EN COLABORACIÓN CON LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

Enplegu-zerbitzuen erabiltzaileei arreta espezializatua eta banakakoa ematea da Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren ekintzaren funtsezko zutabea. Banakako arreta hori da bermerik onena, langabezian daudenen lan-aukerak hobetzeko eta lana dutenen enpleguaren kalitatea eta iraunkortasuna lortzeko. Gizarteak enplegurako orientazio-zerbitzuak eskatzen ditu, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zerbitzu horiek ematera behartuta dago.

El pilar fundamental de la acción de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es la atención individualizada y especializada de las personas usuarias de los servicios de empleo. Esa atención personalizada se constituye como la mejor garantía para la consecución de los objetivos de mejora de la empleabilidad de las personas en situación de desempleo y de calidad y mantenimiento del empleo de las personas ocupadas. La sociedad demanda servicios de orientación para el empleo que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo está obligado a prestar.

Urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (aurrerantzean, 3/2015 LED), Enpleguaren Legeko testu bategina onartzen duenaren, 28. artikuluak 1. puntuan zehazten duenaren arabera, enplegu-zerbitzu publikoetan sartzeko, langabeek izena eman beharko dute, eta, hasierako elkarrizketa batean, datuak eman. Elkarrizketa horretan, laneratzeko zer zerbitzu behar dituen aztertuko da. Horren arabera, eta pertsona langabeen laguntzarekin, enplegu-ibilbide indibidualizatu eta pertsonalizatu bati ekin behar ote zaion erabakiko da, langabeen profil profesionala, lanbide-gaitasunak, beharrak, itxaropenak eta lan-merkatuaren egoera kontuan hartuta.

El artículo 28 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre (en adelante RDL 3/2015), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo define en su punto 1, que el acceso de las personas desempleadas a los servicios públicos de Empleo se efectuará mediante su inscripción y recogida de datos en una entrevista inicial que conllevará una valoración de los servicios que requiere para su inserción laboral. De acuerdo con ello y con la colaboración con las personas desempleadas, se determinará, si procede, el comienzo de un itinerario individual y personalizado de empleo en función del perfil profesional, competencias profesionales, necesidades y expectativas de la persona, junto a la situación del mercado de trabajo.

3/2015 LEDaren 29. artikuluak jasotzen duenez, enplegu-zerbitzu publikoak enplegu-ibilbide indibidual eta pertsonalizatuak egiteko, haien jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta, behar izanez gero, berriro zehazteko arduradunak izango dira. Dagokionean, enplegua eskatzen duten pertsonak erakunde laguntzaileetara bideratuko dituzte, egin beharreko ekintzak egin ditzaten. Edonola ere, enplegu-zerbitzu publikoei dagozkien jarduketak eta itundu daitezkeenak zehaztuko dira.

El artículo 29 del RDL 3/2015 establece que los Servicios Públicos de Empleo serán responsables de la realización, seguimiento, evaluación y posible redefinición de los itinerarios individuales y personalizados de empleo, y en su caso, derivarán la realización de acciones a desarrollar por las personas demandantes de empleo a las entidades colaboradoras. En todo caso, se fijarán las actuaciones propias de los Servicios Públicos de Empleo y las que podrán ser concertadas.

3/2015 LEDaren 36. artikuluaren 3. puntuan ezartzen denaren arabera, enplegu-zerbitzu publikoek kudeatuko dituzte enplegu-politika aktiboetarako baliabide ekonomikoak, eta, beraz, beharrezkotzat jotzen dituzten zerbitzu eta programak garatu ahal izango dituzte. Zerbitzu eta programa horiek enplegu-politikako urteko planetan sartuko dira, eta 10.4 artikuluan ezarritako ardatzetan txertatuko.

El artículo 36 del RDL 3/2015 establece, en su punto 3, que los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, pudiendo desarrollar los servicios y programas que consideren necesarios y que se incluirán en los Planes Anuales de Política de Empleo y estarán integrados en los ejes establecidos en el artículo 10.4.

Zerbitzu eta programa horiek kudeatzeko, honako hauek erabil daitezke: diru-laguntza publikoak, administrazio-kontratazioa, hitzarmenak, zuzeneko kudeaketa edo zuzenbidez egokia de beste edozein forma juridiko.

Estos servicios y programas podrán ser gestionados mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.

Halaber, 3/2015 LEDaren 38. artikuluak ezartzen du enplegu-politika aktiboetako zerbitzu eta programek 10.4 artikuluan jasotako ardatzei emango dietela estaldura, eta autonomia-erkidegoek eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak diseinatu eta gauzatuko dituztela, beren eskumenen esparruan. Adibidez, 1. ardatza honako hau da: Orientazioa. Ardatz horretan, jarduketa hauek sartzen dira: informazio profesionala, motibazioa, aholkularitza, profil profesionalaren eta gaitasunen diagnostikoa eta zehaztapena, banakako ikasketa-ibilbidearen diseinua eta kudeaketa, enplegu-bilaketa, lan-bitartekaritza eta, azken batean, pertsona onuradunei gizarteratzen laguntzeko jarduketak.

A su vez, el artículo 38 del RDL 3/2015, establece que los servicios y programas de políticas activas de empleo darán cobertura a los Ejes establecidos en el artículo 10.4 y que se diseñarán y desarrollarán por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus competencias. Entre ellos, contempla como Eje 1. Orientación, y el mismo comprende las actuaciones de información profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de personas beneficiarias.

Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duen urtarrilaren 16ko 7/2015 Errege Dekretuak 8.1 artikuluan azaltzen du zer den orientazio profesionalerako zerbitzua: zerbitzu profesional bat da, informazioa ematea, banakako egoeren diagnostikoa egitea, aholkularitza eskaintzea, motibatzea eta hainbat lan-trantsizio mota bizi dituzten pertsonak laguntzea xede dituena. Gainera, erabiltzaileen enplegagarritasuna hobetu, beren ibilbide profesionala sustatu eta beren kontratazioa ahalbidetu edo auto-enplegurantz bideratu nahi ditu. Era berean, zehazten du premien diagnostikotik abiatuta, orientazioak zorroko beste zerbitzu espezializatu batzuk ematea ahalbidetu dezakeela.

El Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo desarrolla en su artículo 8.1 que el servicio de orientación profesional es un servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento en las distintas transiciones laborales y su finalidad es ayudar a las personas usuarias a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo. Asimismo, especifica que a partir del diagnóstico de sus necesidades, la orientación podrá dar lugar a la prestación de otros servicios especializados de la cartera.

Halaber, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean honako hau hartzen da bizialdi osoko orientaziotzat: prozesu jarraitu bat, herritarrari akonpainamendua emateko, bere bizitzako edozein unetan, bere gaitasunak eta interesak zehazten, hezkuntza, ikaskuntza eta enpleguari buruz erabakiak hartzen, eta ikaskuntzako, txertaketa profesional edo sozialeko, edo interes pertsonaleko proiektu bat definitzen, planifikatzen eta kudeatzen. Lege hori. III. Kapituluan, bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua, Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio- eta orientazio-zerbitzuak barne hartzen dituena, zer den azaltzen da.

A su vez la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida entiende por orientación a lo largo de la vida a aquel proceso continuo de acompañamiento a la ciudadanía, en cualquier momento de su vida, para determinar sus competencias e intereses, tomar decisiones en materia de educación, aprendizaje y empleo, y definir, planificar y gestionar un proyecto de aprendizaje, de inserción profesional o social, o de interés personal. Dicha ley en su Capítulo III desarrolla el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida en el que participan los servicios de información y orientación del Servicio Vasco de Empleo.

Urriaren 10eko 1/2013 Legearen 40. artikuluko 1. puntuan, bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua deskribatzen da: prozesu jarraitu bat, herritarrari akonpainamendua emateko, beren bizitzako edozein unetan, beren gaitasunak eta interesak zehazten, hezkuntza, ikaskuntza eta enpleguari buruz erabakiak hartzen, eta ikaskuntzako, txertaketa profesional edo sozialeko, edo interes pertsonaleko proiektu bat definitzen, planifikatzen eta kudeatzen.

En su artículo 40 punto primero dicha Ley 1/2013, de 10 de octubre, describe el sistema integrado de orientación a lo largo de la misma como un proceso continuo de acompañamiento a la ciudadanía, en cualquier momento de su vida, para determinar sus competencias e intereses, tomar decisiones en materia de educación, aprendizaje y empleo, y definir, planificar y gestionar un proyecto de aprendizaje, de inserción profesional o social, o de interés personal.

1/2013 Legearen 40. artikuluko bigarren puntuak azaltzen duenez, bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua osatuko dute: herritarrak hezkuntza-testuinguruan eta testuinguru profesional, pertsonal eta sozialean informatzea eta aholkatzea eta, hala badagokio, akonpainamendua ematea helburutzat duten eragile, tresna eta ekintza guztiek.

En su punto segundo el artículo 40 de la Ley 1/2013 explica que el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida comprenderá el conjunto de agentes, instrumentos y acciones que tienen por objeto informar, asesorar y, en su caso, proporcionar acompañamiento a las ciudadanas y los ciudadanos en distintos contextos: educativo, profesional, personal y social.

Azkenik, 40. artikuluko 3. puntuaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio- eta orientazio-zerbitzuek osatuko dute orientazio-sistema bateratua, hezkuntza-sistemako orientazio-zerbitzuekin, eta bizialdi osorako ikaskuntzaren inguruan lanean dabiltzan gizarte-eragileen eta erakundeen informazio- eta orientazio-zerbitzuekin batera.

Y por último, el 40.3 aclara que los servicios de información y orientación del Servicio Vasco de Empleo forman parte del sistema integrado de orientación, junto a los servicios de orientación del sistema educativo y a los servicios de información y orientación de los agentes sociales y entidades que desarrollan actividades de aprendizaje a lo largo de la vida.

Lanbide-orientazioko ekintzak batik bat kolektibo lehenetsi batzuentzat egongo dira bideratuak. Enpleguaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 30. artikuluan, esaten da pertsona batzuek lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituztela, batik bat gazteek, eta arreta berezia ematen zaie prestakuntzarik ez dutenei, emakumeei, epe luzeko langabeei, 45 urtetik gorako pertsonei, familia-erantzukizunak dituzten pertsonei, desgaitasunen bat duten pertsonei eta gizarte-bazterkeria egoeran daudenei eta etorkinei, atzerritarrei buruzko legeari dagokionez, eta beste pertsona batzuei, Enplegu Sistema Nazionalaren esparruan.

De entre las personas destinatarias de las acciones de orientación profesional, se prestará especial atención a colectivos considerados prioritarios. El artículo 30 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo refiere la presencia de personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería, u otros que se puedan determinar, en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Horretaz gainera, urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren artikulu horretako 2. apartatuak dioenez, kolektibo horien inguruabar bereziak aintzat harturik, enplegu-zerbitzu publikoek banakako eta pertsonalizatutako enplegu-ibilbideak diseinatzea bermatuko dute, neurri eta politika guztiak konbinatzen dituztenak, behar bezala egokituak eta doituak bertako pertsonen lanbide-profilari eta beren premia bereziei. Beharra dagoenean, enplegu-zerbitzu publikoek balioetsi egingo dute gizarte-zerbitzuekin koordinatu beharrik ba ote dagoen, pertsona horiei arreta hobea emateko.

El mismo artículo en su apartado 2 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre expresa que teniendo en cuenta las especiales circunstancias de estos colectivos, los servicios públicos de empleo asegurarán el diseño de itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas que los integran y a sus necesidades específicas. Cuando ello sea necesario, los servicios públicos de empleo valorarán la necesidad de coordinación con los servicios sociales para dar una mejor atención a estas personas.

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen xedea da Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema eratzea, eta sistema horren kudeaketan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak parte hartzen du, beste administrazio batzuekin lankidetzan. Lege horren 3. artikuluak Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren oinarrizko printzipioak ezartzen ditu, eta horien artean daude gizarte-arloko politikak aktibatzea eta enplegua errentagarri egitea, bai eta prestakuntza-, orientazio- eta laneko bitartekaritza-neurriak ere, formula jakin batzuk ezarriz lan-merkatuan sartzea aukera erakargarriagoa eta errentagarriagoa izan dadin diru-sarrerak bermatzeko prestazio ekonomikoak jasotze hutsa baino. Artikulu horrek ezartzen dituen printzipioen artean, halaber, arreta pertsonalizatua dago, pertsonen premiei egokitua eta haien egoeraren diagnosi integralean oinarritua.

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de Ingresos y para la Inclusión tiene como objetivo constituir el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social en cuya gestión participa Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con otras administraciones. Dicha ley en su artículo 3 establece entre los principios básicos del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social la activación de las políticas sociales y rentabilización del empleo junto a medidas de formación, orientación e intermediación laboral, implantando fórmulas dirigidas a garantizar que la incorporación al mercado de trabajo sea una opción más atractiva y rentable que la simple percepción de prestaciones económicas de garantía de ingresos. Igualmente, dicho artículo establece como otro principio la atención personalizada, ajustada a las necesidades de las personas y basada en el diagnóstico integral de su situación.

Deialdi honek bere gain hartzen ditu 2020rako Enpleguaren Euskal Estrategiaren (www.euskadi.eus) F-3 Norabidean proposatutako orientazioak. Gidalerro horren helburua da lan-munduan sartzen laguntzeko zerbitzu pertsonalizatua aurrerantzean enplegu-politika aktiboen ardatza izatea, jarduketa-lerro hauen bidez:

La presente convocatoria asume las orientaciones propuestas en la Directriz F-3 de la Estrategia Vasca de Empleo 2020 (www.euskadi.eus) que refiere como objetivo conseguir situar al servicio de acompañamiento personalizado a la inserción en el centro de las políticas activas de empleo a través de las siguientes líneas de actuación:

– Laguntza pertsonalizatuak eta orientazioak eginkizun zentrala hartzea enplegu-politika aktiboen barruan.

– Avanzar progresivamente en la adopción del papel central de la orientación y el acompañamiento personalizado dentro de las políticas activas de empleo.

– Orientazioaren espezializazioan aurrera egitea, pertsona eta kolektibo bakoitzaren errealitatearen eta beharren arabera pertsonalizatuz.

– Avanzar en la especialización de la orientación, personalizándola en función de las necesidades y realidad de cada colectivo y de cada persona.

– Orientazioko eredu propioa diseinatzea eta martxan jartzea. Eredu hori honako elementu hauetan oinarrituko da: zerbitzuaren kalitatea eta erabiltzaileen erantzukizuna.

– Diseñar y poner en marcha un modelo propio de orientación, centrado en principios de calidad del servicio y responsabilidad de las personas usuarias.

– Aliantza publiko-pribatu eta pribatu-publikoak ezartzea, orientazioko eta laguntza pertsonalizatuko ekintzak garatzeko.

– Establecer alianzas público-públicas y público-privadas para el desarrollo de las actuaciones de orientación, información para el empleo y acompañamiento personalizado.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ardura izango da lanik gabe edo okupatuta egonik Lanbiden lan-eskatzaile gisa edo enplegu aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emandako pertsona bakoitzaren banakako enplegu-ibilbide pertsonalizatua diseinatzea, lantzea eta gauzatzea, eta bertan joan daitezke enplegurako eta autoenplegurako orientazio- eta informazio- zerbitzuak, lanbide-kualifikazioa eta enplegagarritasuna hobetzeko zerbitzuak, eta enpresekin eta entitate nahiz erakunde publikoekin harremanetan jartzeko zerbitzuak, interesduna laneratzea errazteko, enplegurako gaitasunak hobetuz eta motibazioarekin erlazionatutako alderdiak alde batera utzi gabe.

Será responsabilidad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el diseño, elaboración y realización, si procede, de un itinerario individual y personalizado de empleo de las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo, que podrá incluir servicios de orientación e información profesional y el autoempleo, de mejora de su cualificación profesional y de su empleabilidad, y contactos con las empresas, entidades y organismos públicos para facilitar su inserción laboral incluyendo la mejora competencial y sin olvidar los aspectos relativos a la motivación para el empleo.

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak eskatzaileen enplegagarritasuna balioesteko eta ibilbide pertsonalizatuak diseinatzeko lehentasuna izango du.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se reserva la posible realización de la valoración de empleabilidad y el diseño de los itinerarios personalizados de las personas demandantes de manera preferente.

Ibilbide pertsonalizatuak ezarri ondoren gauzatuko ditu Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak ekintza eta zerbitzu zehatzak, zuzenean edo erakunde laguntzaileen bitartez.

Una vez establecidos los itinerarios personalizados, las concretas acciones y servicios resultantes se prestarán por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, bien directamente o bien a través de entidades colaboradoras.

Ildo beretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erabiltzaileen autonomia sustatu nahi du; horretarako, eskuragarri jarriko die Enplegu-Zentroko jarduera, non auto-kontsultarako tresnak aurkituko dituzten enplegu-bilaketa prozesuan.

Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pretende fomentar la autonomía de las personas usuarias y para ello pone a disposición de las mismas la actividad de Centro de Empleo, donde encontrarán herramientas de auto-consulta en su proceso de búsqueda de empleo.

Orientazio profesionalaren zerbitzuaren hartzaile potentzialen kopurua kontuan hartuta, premiazkoa da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuekin lan egingo duten erakundeen sare bat aukeratzeko finkatutako prozedurari eustea. Enplegu-zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonentzat ezartzen diren ibilbide pertsonalizatuen ondoriozko orientazio-jarduketak eta -zerbitzuak ematen lagunduko dute sare horretako erakundeek, baita Enplegu-Zentroko jarduera ematen ere.

Teniendo en cuenta el número de personas potencialmente destinatarias de las actuaciones del servicio de orientación profesional, se hace necesario mantener un procedimiento para seleccionar una red de entidades que colaboren con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tanto en la prestación de acciones y servicios de orientación derivados de los itinerarios personalizados que se establezcan, como en la prestación de la actividad de Centro de Empleo.

Diru-laguntza deialdia egiteko erabaki honen bitartez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik kanpoko erakundeen laguntza behar duten orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak eta enplegu-zentroen jarduketak zehazten dira, eta haiek finantzatzeko deialdia egiten da.

Mediante esta convocatoria de ayudas, se determinan las acciones y servicios de orientación, así como la actividad de centros de empleo para cuya ejecución se precisa la colaboración de entidades externas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, convocándose las ayudas destinadas a su financiación.

Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonei zuzendutako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak gauzatzeko eta enplegu-zentroetako jarduera garatzeko erakunde laguntzaileek izan beharreko gutxieneko giza baliabideak eta materialen baldintzak ezartzen dira, jarduera horren kalitatea eta eraginkortasuna bermatze aldera.

Igualmente, se establecen los requisitos mínimos de recursos personales y materiales que han de cumplir las entidades colaboradoras para prestar las acciones y servicios de orientación así como para desarrollar la actividad de centros de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con el fin de garantizar la calidad y eficiencia en el desarrollo de esta actividad.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak hala proposatuta, erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak, 2018ko abenduaren 26ko batzarrean, orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak garatzeko diru-laguntzen 2019-2021 deialdia onartu du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, baldintza hauekin:

Por todo ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 26 de diciembre de 2018, aprueba la convocatoria de ayudas 2019-2021 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en los siguientes términos,

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

1.– Deialdi honen xedea da orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak garatzeko laguntza ekonomikoak jasotzeko oinarri arautzaileak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan. 2019-2021 epealdian gauzatuko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, diruz lagun daitezkeen hiru lerroren bitartez:

1.– Constituye el objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras de la concesión de las ayudas económicas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a ejecutar en los ejercicios 2019 a 2021, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de tres líneas subvencionales:

a) Orokorrean Lanbideko erabiltzaileei zuzendutako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak garatzeko laguntzak.

a) Ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos, con carácter general, a las personas usuarias de Lanbide.

b) Desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak garatzeko laguntzak.

b) Ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja.

c) Enplegu-zentroen jarduerak garatzeko laguntzak.

c) Ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa.

Artículo 2.– Recursos económicos y cofinanciación del Fondo Social Europeo.

1.– Deialdi honek arautzen dituen laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoen zenbatekoa 15.382.080 eurokoa da, eta, horietatik, 3.845.520 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio. 2020rako konpromiso-kredituan sartuko dira 7.691.040 euro, eta 2021erako konpromiso-kredituan, berriz, 3.845.520 euro. Horiek guztiak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren aurrekontuan aurreikusita daude.

1.– Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a un total de 15.382.080 euros, de los cuales 3.845.520 euros corresponden al crédito de pago del ejercicio 2019, 7.691.040 euros al crédito de compromiso del ejercicio 2020, y 3.845.520 euros al crédito de compromiso del ejercicio 2021 previstos en el presupuesto del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Aurreko zenbakian aurreikusitako baliabide ekonomikoen zenbateko osoa aipatu diren diru-laguntza lerroen artean banatzekoa da, honela:

2.– El importe global de los recursos económicos previsto en el párrafo anterior se distribuye por cada una de las distintas líneas subvencionales del siguiente modo:

a) II. kapituluak arautzen dituen Lanbideko erabiltzaileei orokorrean zuzendutako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak garatzeko laguntzak finantzatzeko: 5.992.500 euro; horietatik, 1.498.125 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, 2.996.250 euro 2020ko konpromiso-kredituari, eta 1.498.125 euro 2021eko konpromiso-kredituari.

a) Para la financiación de las ayudas destinadas al desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos, con carácter general, a las personas usuarias de Lanbide, reguladas en el Capítulo II: 5.992.500 euros, de los cuales 1.498.125 euros corresponden al crédito de pago de 2019, 2.996.250 euros al crédito de compromiso de 2020 y 1.498.125 euros al crédito de compromiso de 2021.

b) III. kapituluak arautzen dituen desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonentzat enplegurako orientazio-ekintzak egiteko eta orientazio-zerbitzuak emateko laguntzak finantzatzeko: 5.605.580 euro; horietatik, 1.401.395 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, 2.802.790 euro 2020ko konpromiso-kredituari, eta 1.401.395 euro 2021eko konpromiso-kredituari.

b) Para la financiación de las ayudas destinadas al desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, reguladas en el Capítulo III: 5.605.580 euros, de los cuales 1.401.395 euros corresponden al crédito de pago de 2019, 2.802.790 euros al crédito de compromiso de 2020 y 1.401.395 euros al crédito de compromiso de 2021.

c) IV. kapituluan araututako enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzak finantzatzeko: 3.784.000 euro; horietatik, 946.000 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, 1.892.000 euro 2020ko konpromiso-kredituari, eta 946.000 euro 2021eko konpromiso-kredituari.

c) Para la financiación de las ayudas destinadas al desarrollo de la actividad de centros de empleo, reguladas en el Capítulo IV: 3.784.000 euros, de los cuales 946.000 euros corresponden al crédito de pago de 2019, 1.892.000 euros al crédito de compromiso de 2020 y 946.000 euros al crédito de compromiso de 2021.

3.– Aurreko apartatuko a) eta b) letretan aipatutako orientazio-ekintza eta -zerbitzuak Europako Gizarte Funtsaren laguntzaz finantza daitezke, EAEko 2014-2020 EGF Programa Operatiboaren esparruan eta/edo Gazte Enplegurako 2014-2020 Programa Operatiboaren esparruan.

3.– Las acciones y servicios de orientación mencionadas en los puntos a) y b) del apartado anterior podrán ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE del País Vasco, 2014-2020 y/o del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen aurretiko izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako,deialdi honetan iragarritako diru-laguntzen ebazpenak emateko, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2019ko aurrekontu orokorretan.

4.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las resoluciones de concesión de ayudas dictadas al amparo de esta convocatoria, quedan supeditadas a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2019.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
OROKORREAN LANBIDEKO ERABILTZAILEEI ZUZENDUTAKO ORIENTAZIO-EKINTZA ETA -ZERBITZU PROFESIONALAK GARATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDOS, CON CARÁCTER GENERAL, A LAS PERSONAS USUARIAS DE LANBIDE

3. artikulua.– Kapitulu honen xedea.

Artículo 3.– Objeto de este capítulo.

Kapitulu honen xede dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman ditzakeen diru-laguntzen oinarri espezifiko arautzaileak, orokorrean Lanbideko erabiltzaileei zuzendutako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak garatzeko 2019-2021 epealdiko ekitaldietan gauzatzekoak.

Son objeto de este capítulo las bases específicas reguladoras de las ayudas económicas que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá otorgar para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidas, con carácter general, a las personas usuarias de Lanbide, a ejecutar en los ejercicios de 2019 a 2021.

4. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak: enplegurako orientazioa emateko ekintza eta zerbitzu profesionalak.

Artículo 4.– Actuaciones subvencionables: acciones y servicios de orientación profesional.

1.– Lanbidek ezarritako banakako nahiz taldeko orientazio-ekintza eta -zerbitzu presentzialek jaso ditzakete kapitulu honetako laguntzak, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erakunde laguntzaileen premia baldin badu haiek emateko. Zerbitzuak I. eranskinean adierazitako eran emango dira, han zehazten baitira lurralde-eremuak edo, dagokionean, azpieremuak zein diren eta zenbat orientazio-ordu eman behar diren.

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo de este capítulo las acciones y servicios de orientación presenciales de carácter individual o grupal, para cuya ejecución Lanbide-Servicio Vasco de Empleo precisa el apoyo de entidades colaboradoras en los términos previstos en el Anexo I, en el que se concretan los ámbitos territoriales de actuación o en su caso los subámbitos de los mismos, y el número de horas de orientación.

2.– Jarraian datozen jarduerek jasotzen dituzte diruz lagun daitezkeen orientazio-ekintza eta zerbitzuek:

2.– Las acciones y servicios de orientación subvencionables comprenden las siguientes actividades:

a) Lan-merkatuari eta enplegu-politika aktiboei buruzko informazioa ematea eta zorroko zerbitzu komunen eta osagarrien eskaintzari buruzko informazioa eskaintzea.

a) Información sobre el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo y oferta de los servicios comunes y complementarios de la cartera común de servicios.

Lan-merkatuari eta enplegu-politika aktiboei buruzko datuak eta inguruabarrak jakinaraztea, erabiltzaileen enplegu-aukerak areagotzeko baliagarri izan daitezkeen neurrian. Orientazioa banaka edo taldean egin ahal izango da, betiere aurrez aurre.

Comprende la comunicación sobre los datos o las circunstancias relativas al mercado de trabajo y las políticas activas de empleo que puedan resultar de utilidad para incrementar las oportunidades de empleo de los usuarios. Podrá realizarse con carácter individual o grupal, en forma presencial.

b) Banakako diagnostikoa eta eskatzailearen profila egitea.

b) Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil del demandante.

Pertsona erabiltzaileari emango zaion arreta espezifikoari egiten dio erreferentzia, barne hartuta lan-eskaria jasotzea, berrikustea, eta, hala badagokio, eguneratzea, horrela haren trebetasunak, gaitasunak, prestakuntza eta eskarmentua, interesak, familia-egoera eta balizko aukera-profesionalak identifikatzeko. Horrez gainera, orientazio-jarduerarako berariaz ezartzen den protokoloan adierazgarritzat jotzen diren gainerako ezaugarriak jaso dira. Erabiltzailearen profila osatu eta haren enplegagarritasuna baloratzeko erabiliko da informazio hori.

Comprende la atención específica a la persona usuaria, incluyendo la revisión y, en su caso, la actualización de su demanda de empleo al objeto de identificar sus habilidades, sus competencias, su formación y experiencia, sus intereses, su situación familiar y las posibles oportunidades profesionales, así como cuantas otras variables se estimen relevantes en el protocolo específico que desarrolle esta actividad. Esta información se utilizará para la elaboración del perfil de la persona usuaria y la valoración de su empleabilidad.

c) Enplegua lortzeko ibilbide pertsonalizatua egitea.

c) Diseño del itinerario personalizado para el empleo.

Erabiltzailearen profilari, beharrizanei eta aurreikuspenei erreparatu ondoren, erabiltzaile horrek enplegua eskura dezan egokien irizten den ibilbidea sortzean datza, eta hari modu ziur batean jakinaraziko zaio. Ibilbide hori sortzeko, irizpide teknikoak eta estatistikoak erabiliko dira, eta, horretaz gainera, ekintza nagusi batzuk, haiek egiteko egutegia eta haiek egiaztatu eta jarraitzeko elementuak zehaztuko dira. Ibilbide hori egiteko, beharrezkoa izango da erabiltzaileak izena ematea eta enplegu-zerbitzu publikoarekin enplegu-akordio pertsonal bat sinatzea.

Consiste en la elaboración y comunicación fehaciente a la persona usuaria del proceso que se considere más adecuado para su acceso al empleo de acuerdo con su perfil, necesidades y expectativas a través de criterios técnicos y estadísticos, incluyendo las principales acciones propuestas y el calendario de realización, así como los elementos de verificación y seguimiento. Para la realización de este itinerario será necesaria la suscripción y firma de un acuerdo personal de empleo entre la persona usuaria y el servicio público de empleo.

d) Laguntza pertsonalizatua ibilbidea egitea eta jarduera-konpromisoak betetzea.

d) Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad.

Tutore edo orientatzaile batek banaka eta modu pertsonalizatuan egingo du erabiltzailearen ibilbidearen jarraipena, eta haren egitekoak izango dira, era berean, ibilbidea berrikusi eta eguneratzea, betebeharrak, helmugak eta etapak finkatzea eta haiek betetzen direla ikuskatzea. Era berean, erabiltzaileak hartutako jarduera-konpromisoaren jarraipena egingo, baldin eta haiek prestazioen hartzaile baldin badira. Horrez gainera, erabiltzailea suspertzeko eta haren enplegagarritasuna hobetzeko aholkularitza, informazio eta laguntza emango du.

Consiste en el seguimiento individual y personalizado por parte de un tutor/a u orientador/a de las acciones que la persona usuaria vaya llevando a cabo en ejecución de su itinerario, la revisión y actualización del mismo, la fijación y supervisión del cumplimiento de hitos, etapas y obligaciones, así como el compromiso de actividad para el caso de usuarios/as que también sean perceptores/as de prestaciones, y cuantas otras funciones de asesoramiento, información y apoyo sean precisas para facilitar la activación de la persona usuaria y mejorar su empleabilidad.

e) Informazio, aholkularitza eta laguntza tekniko gehigarria curriculuma osatu eta hartan lanbide-profilari dagozkion lanbide-gaitasunak adierazteko.

e) Información, asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición de su currículo, que refleje su perfil profesional en términos de competencias profesionales.

Erabiltzaileei emango zaien informazio eta aholkularitza banakakoa edo taldekoa izango da, haien gaitasunak eta lanbide-profilak identifikatzeko. Horrez gainera, laguntza-tresnak eta -teknikak jarriko dira haien eskura, curriculum pertsonalizatuak egin ditzaten.

Comprende la información y asesoramiento individual o grupal a los usuarios que les permita identificar sus competencias y su perfil profesional, así como la provisión de instrumentos y técnicas de ayuda para la elaboración personalizada de su currículo.

f) Aholkularitza ematea eta enplegua aktiboki bilatzeko teknikak erabiltzea.

f) Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo.

Atal honetan, informazioa emango da eta besteren konturako enplegua bilatzeko eskuragarri dauden bitartekoen, tekniken eta tresnen oinarrizko erabilera erakutsiko da. Azken horietan sartuko dira, besteak beste, bitarteko telematikoak eta sare sozialak erabiltzeko aholkularitza. Erabiltzailearen ezaugarriei erreparatuta, autoenpleguaren eta ekintzailetzaren alorreko aholkularitza-zerbitzura bideratuko dira haiek.

Contempla la provisión de información y manejo básico de los medios, técnicas y herramientas accesibles para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, incluyendo el asesoramiento en el uso de los medios telemáticos y el uso de las redes sociales. Se derivará, cuando proceda, al servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

g) Lanbide-aukerak identifikatzeko informazioa eta aholkularitza.

g) Información y asesoramiento para la identificación de alternativas profesionales.

Erabiltzaileei informazioa ematean eta haiei dituzten enplegu-aukeren azterketa arrazoitua egitean datza zerbitzu-atal hau. Horrez gainera, erabiltzaileen profilari erreparatuta edo profil horren hasierako bilaketa-parametroak modu adostuan aldatu ondoren, eskura dituzten enplegu-politika aktiboen berri emango zaie erabiltzaileei, enpresa, erakunde eta entitate publiko eta pribatuekiko harremanak erraztuz.

Consiste en la provisión de información y en el análisis motivado de oportunidades de empleo para las personas usuarias, así como de acciones de políticas activas de empleo, a las que puedan acceder de acuerdo con su perfil profesional o mediante la modificación consensuada de los parámetros de búsqueda de empleo inicialmente establecidos, favoreciendo los contactos con empresas, entidades y organismos públicos y privados.

h) Enpresek kontratatzeko eta laneratzeko tresna eta laguntzei buruzko informazioa eta aholkularitza.

h) Información y asesoramiento sobre los instrumentos de apoyo a la contratación e inserción en la empresa.

Enpresek langileak kontratatzeko eta haiek laneratzeko dituzten tresnei buruzko informazioa emateko laguntza kualifikatua izango da.

Comprende la asistencia cualificada para la información a los trabajadores sobre instrumentos de contratación e inserción laboral por parte de las empresas.

3.– II. kapitulu honetako diruz lagundutako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak hilabeteko epean hasiko dira, deialdi honen ebazpena jakinarazteko dataren hurrengo egunetik hasita, 25.3.4 artikuluan aurreikusitako terminoetan. Gainera, ekintza eta zerbitzu horiek 24 hilabetean gauzatu beharko dira, deialdi honen ebazpena jakinarazteko dataren hurrengo egunetik hasita.

3.– Las acciones y servicios de orientación subvencionados en este Capítulo II deberán en todo caso iniciarse en todas las ubicaciones aprobadas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución de concesión de esta subvención, mediante la publicación en los términos previstos en el artículo 25.3.4 y deberán llevarse a cabo en el período de 24 meses a partir del día siguiente de dicha fecha.

Ekintzaren hasiera baliozkoa dela kontsideratuko da soil-soilik onartutako kokaleku guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako aplikazio informatikorako sarbidea baldin badago.

Únicamente se considerará válido el inicio de la actividad cuando en todas las ubicaciones aprobadas se tenga acceso a los aplicativos informáticos puestos a disposición por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Era berean, lehen 12 hilabeteak iraganda, erakundeek diruz lagundutako ekintzaren guztirakoaren gutxienez % 40 izan beharko dute gauzatuta. Dena den, ezin izango dira konputatu edo diruz lagundu epealdi horretan erakunde bakoitzari eremu eta azpieremu bakoitzeko esleitutako guztirako ordu kopuruaren % 55 gainditzen dutenak.

Asimismo, a la finalización de los primeros doce meses, las entidades deberán de haber ejecutado, al menos, el 40% del total de la actividad subvencionada. No obstante, no serán computables ni subvencionables las que excedan en este mismo período del 55% del total de horas adjudicadas a cada entidad por ámbito y subámbito.

4.– www.lanbide.eus webgunearen bitartez zabaldu ahal izango dira enplegua bilatzeko tresnei buruzko taldeko ekintzak, baita lan-merkaturatzearekin eta enplegagarritasuna hobetzearekin erlazionatutako beste gai espezifiko batzuei buruzkoak ere, esaterako, emakumeen eta gizonen aukeren berdintasuna enpleguan gaiarekin zerikusia dutenak.

4.– Podrán ser objeto de difusión a través de la página web www.lanbide.eus las acciones grupales sobre las distintas herramientas de búsqueda de empleo y sobre otras materias específicas relacionadas con la inserción laboral y mejora de la empleabilidad como, por ejemplo, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.

5.– Enpresa edo erakunde onuradunak egin behar ditu diruz laguntzen diren orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak, eta ezin dira haiek hirugarrenen bitartez azpikontratatu.

5.– Las acciones y servicios de orientación subvencionados han de ser ejecutados por la empresa o entidad beneficiaria, sin que puedan ser objeto de subcontratación a terceros.

6.– Erakunde onuradunek, betiere, artatutako pertsonak laneratzeko helburu zehatzak lortzeko gauzatuko dituzte orientazio-ekintza eta -zerbitzuak, deialdi honetako II. eranskinean ezarritako betetze-era eta -ehunekoei jarraituz.

6.– El desarrollo de las acciones y servicios de orientación estará encaminado en todo momento a la consecución por parte de las entidades de objetivos efectivos en la inserción laboral de las personas atendidas, según los términos y porcentajes de cumplimiento establecidos en el Anexo II de la presente convocatoria.

Lan munduan txertatzea dela ulertuko da lan-kontratu bat sinatzea edo norberaren kontura jarduera bat hastea. Hasiera-data dagokion gizarte-segurantzako erregimeneko alta-eguna dela kontsideratuko da.

Se entenderá por inserción laboral la celebración de un contrato de trabajo o el inicio de una actividad por cuenta propia, entendiéndose realizada en la fecha de alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

7.– Erakunde onuradunek ezin izango dituzte erabiltzaileak lehen aldiz inskribatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan. Ostera, diruz lagundutako ekintza egin ahal izateko, bajako administrazio-egoeran dauden pertsonei alta-egoera eman ahal izango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, horretarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideak betez.

7.– Las entidades beneficiarias no podrán realizar la inscripción inicial de personas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Sí podrán efectuar, para la realización de la actividad subvencionada, el paso a alta en la situación administrativa de las demandas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de las personas que se encuentren en situación administrativa de baja, siguiendo las instrucciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5. artikulua.– Orientazio-ekintzen eta -zerbitzu profesionalen hartzaileak.

Artículo 5.– Personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional.

1.– Orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalen hartzaile izan ahalko dira Lanbiden enplegu-eskatzaile edo enpleguaren aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emanda dauden lanik gabeko edo okupatutako pertsonak.

1.– Podrán ser personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo.

2.– Ibilbide pertsonalizatu bat egin nahi duten pertsonek ibilbide horretan modu aktiboan parte hartzeko konpromisoa adierazi behar dute. Horretarako, enplegurako akordio pertsonala izenpetu beharko dute.

2.– Las personas que deseen desarrollar un itinerario personalizado, deberán manifestar un compromiso de participación activa en el mismo, mediante la suscripción de un acuerdo personal de empleo.

3.– Ez dira deialdi honetako II. kapituluaren arabera diruz lagundu daitezkeen orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalen hartzailetzat hartuko estatuko lan-merkaturako sarbiderik ez duten pertsonak.

3.– No se consideran personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional subvencionables al amparo de este Capítulo II, las personas sin acceso al mercado nacional de trabajo.

4.– Arretari begira, entitate onuradunek lehentasuna emango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko enpleguko lurralde-bulegoetatik bidalitako pertsonei.

4.– Las entidades beneficiarias darán prioridad absoluta de atención a aquellas personas que hayan sido derivadas por las oficinas de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo correspondientes.

6. artikulua.– Diru-laguntzen onuradun diren erakunde laguntzaileak.

Artículo 6.– Entidades colaboradoras y beneficiarias de las ayudas.

1.– Edozein pertsona fisikok edo juridikok, publikoa edo pribatua dela ere, egin ahal izango ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren entitate laguntzaile gisa, kapitulu honen xede diren orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak, eta hartarako aurreikusitako diru-laguntzak jaso ahal izango ditu. Horretarako, ezinbestekoa da 24. artikuluan jasotako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak behar bezala gauzatzeko behar den esperientzia eta baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzea, artikulu honetako 2. eta 3. lerrokadetan azaltzen den bezala.

1.– Podrá llevar a cabo las acciones y servicios de orientación profesional objeto de este capítulo, como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y beneficiarse de las subvenciones previstas para ello, cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 24, cuente con la experiencia y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo.

2.– Erakundeek aldez aurretiko esperientzia izan beharko dute kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak lortzeko, enplegurik gabeko pertsonei orientazio-ekintza zuzenak eta azpikontrataziorik gabeak ematen, jarduera hauetakoren bat eginez:

2.– Las entidades deberán contar con experiencia previa para acceder a las ayudas previstas en este capítulo mediante la ejecución directa y no subcontratada de acciones de orientación profesional a personas desempleadas, habiendo desarrollado alguna de las siguientes actividades:

– Enplegua lortzeko orientazioa eta enplegurako eta/edo autoenplegurako motibazioa.

– Orientación para el empleo y motivación hacia el empleo y/o autoempleo.

– Laneratzen laguntzeko akonpainamendu-prozesuak.

– Procesos de acompañamiento a la inserción laboral.

Jarduera horiek programa hauetakoren baten laguntzarekin eginak izan behar dute:

Dichas actividades han de haber sido realizadas al amparo de alguno de los siguientes programas:

• Lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituen abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko I. kapitulua. (EHAAn argitaratua, 2003ko abenduaren 31n)

• Capítulo I del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de 2003, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral. (publicado en el BOPV de 31 de diciembre de 2003)

• Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren 1994ko martxoaren 9ko Agindua, irabazi-asmorik gabeko erakunde kolaboratzaileek profesionaltasuna, lanbide-informazioa, lanbide-orientazioa eta enplegu-bilaketa aktiboa egiaztatzeko ekintzak egiteko Enpleguko Institutu Nazionalak eman beharreko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena (BOEn argitaratua, 1994ko martxoaren 24an).

• Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realización de acciones de comprobación de la profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro (publicado en el BOE de 24 de marzo de 1994).

• Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urtarrilaren 20ko Agindua, enplegu-orientaziorako eta autoenplegurako diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena (BOEn argitaratua, 1998ko urtarrilaren 23an).

• Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo (publicado en el BOE de 23 de enero de 1998).

• TAS/2643/2003 Agindua, irailaren 18koa, enplegu-arloko programa esperimentalak praktikan jartzeko diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena (BOEn argitaratua, 2003ko irailaren 27an).

• Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo (publicado en el BOE de 27 de septiembre de 2003).

• Diru-laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2011ko martxoaren 31ko erabakiaren bitartez onartua (EHAAn argitaratua, 2011ko apirilaren 27an).

• Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de ese organismo autónomo, adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2011 (publicado en el BOPV de fecha 27 de abril de 2011).

• Diru-laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 21eko erabakiaren bitartez onartua (2013ko martxoaren 27an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2013ko martxoaren 20an emandako ebazpenaren bitartez).

• Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 21 de enero de 2013 (publicado en el BOPV de 27 de marzo de 2013 mediante Resolución del Director General de fecha 20 de marzo de 2013).

• Diru-laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2014ko urriaren 23ko erabakiaren bitartez onartua (2014ko urriaren 24an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2014ko urriaren 23an emandako ebazpenaren bitartez).

• Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 23 de octubre de 2014 (publicado en el BOPV de 24 de octubre de 2014 mediante Resolución del Director General de fecha 23 de octubre de 2014).

• Diru-laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2015eko urriaren 22ko erabakiaren bitartez onartua (2015eko urriaren 23an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22an emandako ebazpenaren bitartez).

• Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015).

• Diru-laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko erabakiaren bitartez onartua (2017ko uztailaren 31n argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27an emandako ebazpenaren bitartez).

• Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

• Enplegu-orientaziorako eta/edo lan-munduan txertatzeko akonpainamendurako beste programa batzuk, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sustatu eta finantzatuak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Lanbideratzeko Zerbitzuak kudeatuak.

• Otros programas de orientación para el empleo y/o acompañamiento a la inserción laboral promovidos y financiados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y que hayan sido gestionados exclusivamente desde el Servicio de Inserción Laboral de la Dirección de Activación Laboral de Lanbide.

• Enplegurako orientazio-jarduerak, baldin eta jarduera horiek 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (urriaren 23koa, Enpleguaren Legeko testu bategina onartzen duena) 1 ardatzaren 10.4.a) artikuluan adierazitako moduan egin badituzte, enplegu-zerbitzu publikoek kudeatuta. Deialdi honetako 8. artikuluko 2.3 apartatuak arautzen duen moduan egiaztatu behar dute eskakizun hori betetzen dutela.

• Actividades de orientación profesional, en los términos establecidos por el Eje 1, Orientación del artículo 10.4.a) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo y gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y así lo acrediten en los términos previstos en el apartado 2.3 del artículo 8 de esta convocatoria.

3.– Baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzeko baldintza betetzat emango da honako eskakizun hauek egiaztatuz gero:

3.– La condición de disposición de medios materiales y humanos se entiende cumplida mediante la acreditación de los siguientes requisitos:

3.1.– Eskaera aurkezten den unean lokal- eta ekipamendu-azpiegitura egokia izatea, diru-laguntzen xede diren jardun-eremu edo -azpieremuetan, enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak banaka edo taldeka diruz lagun daitekeen jardueraren hasieratik eta 4.3 artikuluan ezarritako baldintzetan eskaini ahal izateko, helbide edo toki jakin batean. Gutxienez, honako baliabide hauek izan behar dituzte:

3.1.– Disponer en el momento de presentación de la solicitud de una infraestructura de locales y equipamientos adecuada para poder prestar en una dirección o ubicación concreta, desde el inicio de la actividad subvencionable en los términos establecidos en el artículo 4.3, las acciones y servicios de orientación para el empleo en los ámbitos o subámbitos para los que solicita esta subvención. Al menos deberán contar con los siguientes recursos:

a) Gainerako aretoetatik banatutako bulego bat, arreta pertsonalizatua emateko. Entitateak baino ezin izango du erabili bulego hori eta ezin izango da bertan bestelako jarduerarik egin. Bulegoak gutxienez 6 metro koadroko azalera izan behar du.

a) Un despacho diferenciado del resto de dependencias para atención individualizada con disponibilidad exclusiva para la entidad y no compartido con otras actividades. El despacho deberá tener un mínimo de 6 metros cuadrados de superficie.

b) Gainerako aretoetatik banatutako gela bat, taldekako arreta emateko, gutxienez 10 lagunekin jarduteko modukoa. Gela hori ezin da partekatu orientazioko gainerako entitateekin, eta lanerako mahaiak, apalategiak eta altzari lagungarriak izan behar ditu. Gelak gutxienez 18 metro koadroko azalera izan behar du.

b) Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, con disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación y con capacidad para albergar al menos a 10 personas, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar necesario. El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.

3.2.– Eskaera aurkezteko unean, lokala egokituta egon beharko da, irisgarritasuna sustatzeko arloko arauei jarraituz: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Honako alderdi hauek hartuko dituzte barne, gutxienez:

3.2.– Adecuación del local en el momento de presentación de la solicitud a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/97 y sus normas técnicas de desarrollo al menos en los siguientes aspectos:

a) Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

a) Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

b) Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.

b) Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

c) Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

c) Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

3.3.– Aurretik aipatutako 3.1 eta 3.2 apartatuetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela ulertuko da Lanbidek enplegurako orientazio-ekintza eta -zerbitzuak emateko onartu zituen lokalak, baldin eta 2017ko ekitaldiko honako diru-laguntza hauetakoren batean diru-laguntza eman baldin bazitzaien:

3.3.– Se entenderán que cumplen los requisitos previstos en los apartados 3.1 y 3.2 anteriores aquellos locales que fueron considerados válidos por Lanbide para el desarrollo de las acciones y servicios de orientación para el empleo por parte de las entidades a las que les fue concedida subvención al amparo de las siguientes convocatorias del ejercicio 2017:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean jardunda enplegurako orientazio-ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko diru-laguntzen deialdia.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean jardunda desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonenei zuzendutako enplegurako orientazio-ekintzak egin eta orientazio-zerbitzuak emateko diru-laguntzen deialdia.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bi deialdi horiek hitzarmen bidez onartu zituen erakunde autonomo Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko batzarrean (2017ko uztailaren 31ko EHAAn argitaratu ziren 2017ko uztailaren 27ko zuzendari nagusiaren ebazpenen bitartez).

Ambas aprobadas por sendos Acuerdos del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptados en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicadas en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resoluciones del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

3.4.– Eskaera aurkeztean 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 apartatuetako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten lokalak eta 3.3 apartatuak aipatzen dituen lokalak izango dira diru-laguntzak ematerakoan kontuan hartuko direnak. Lokala aldatzeko eskera prozedura behin betiko ebatzi ostean soilik aurkeztu ahal izango da, eta, gainera, deialdi honetako 28. artikuluan aurreikusitako baldintzak bete behar dira.

3.4.– Los locales que cumplan los requisitos de este artículo 6, apartados 3.1 y 3.2 debidamente acreditados en el momento de la presentación de la solicitud y/o los locales a los que hace referencia el apartado 3.3, serán exclusivamente los que se tengan en cuenta para la adjudicación de las ayudas. La solicitud de cambio de local solo podrá presentarse tras la resolución definitiva del procedimiento y en las condiciones previstas en el artículo 28 de la presente convocatoria.

3.5.– Jarduerei ekitean, honako hauek izan beharko dituzte:

3.5.– Disponer en el momento de inicio de la actividad de:

a) Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konektatzeko.

a) Un acceso eficiente a internet de banda ancha para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Tableta grafikoko periferiko bat, sinadura digitala jasotzeko euskarri modura. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektaturik egon behar du, eta, horrez gain, STU - 430 modeloari edo baliokideari dagokion WACOM gailuarekin bateragarria izan beharko du, eta haren zehaztapen teknikoak bete behar ditu.

b) Un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma digital con conexión al sistema de información de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo compatible con el dispositivo WACOM correspondiente al modelo STU - 430 que responda a las especificaciones técnicas del mismo o equivalente.

c) Telefono-linea finkoa, lokal espezifiko bakoitzaren harremanetan jartzeko.

c) Línea telefónica fija de contacto específico de cada ubicación.

3.6.– Jarduerei ekitean, honako hauek izan beharko dituzte:

3.6.– Disponer en el momento del inicio de las actividades de:

Esleitzen zaizkion lokal guztietan arreta emateko giza baliabide propioak izatea: teknikari gisa kontratatuta egon beharko dira, unibertsitateko ikasketak bukatuta izan beharko dituzte, urte batetik gorako esperientzia izan beharko dute, eta are ofimatika, internet eta lan-merkatuaren inguruko ezagutzak ere.

Recursos humanos propios para atender todas las ubicaciones que le sean adjudicadas, contratados como técnicos/as, con estudios universitarios finalizados, con experiencia superior a un año y «currículum» contrastado en funciones de orientación profesional, y con conocimientos de ofimática, internet y mercado de trabajo.

Era berean, erakunde esleipendunak zerbitzua EAEko bi hizkuntza ofizialetan ematen dela bermatu beharko du.

Asimismo, la entidad deberá garantizar la atención a personas usuarias en las dos lenguas oficiales de la CAE.

7. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantía de la subvención.

1.– II. kapitulu honetan araututako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak gauzatzeko diru-laguntzen gehienezko zenbatekoa orduko 34 eurokoa izango da; kopuru hori jarduerari lotutako gastu zuzenetarako eta zeharkakoetarako izango da, betiere, kontuan izanik jarraian ezartzen diren mugak:

1.– El importe máximo de las subvenciones para el desarrollo de las acciones y servicios de orientación profesional reguladas en este Capítulo II será de 34 euros por hora, destinados a la cobertura de los gastos corrientes directos e indirectos afectos a esta actividad, teniendo en cuenta los límites establecidos a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* Diruz lagun daitezkeen pertsona eta urteko orduen gehienezko denborak barne hartzen ditu II. kapitulu honek arautzen duen edozein gauzatze-erakunderengandik jaso ditzakeen orduak.

*El tiempo máximo de atención en horas subvencionables por persona y año incluye aquellas que la persona pudiera recibir por cualquier entidad en ejecución de la actividad subvencionada al amparo del presente Capítulo II.

Taldeko ekintzak (34 euro orduko) gutxienez 4 pertsona bertaratzen badira bakarrik lagundu ahal izango dira, edo, salbuespen gisa, aldez aurretik 4 pertsonak izena eman eta bakarra bertaratzen bada.

Las acciones grupales (34 euros x hora) únicamente podrán ser subvencionadas con una asistencia mínima de 4 personas o, excepcionalmente, con la participación de una persona y una inscripción previa de 4 personas.

Edozein kasutan, langileen gastu zuzenen % 140koa izango da diru-laguntzaren gehieneko kopurua.

En todo caso, la cantidad máxima a subvencionar será el 140% de los gastos directos de personal.

Diruz lagundutako orientazio-ekintzak egiten dituzten langileen soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzakoak izango dira langileekin egiten diren gastu zuzenak; horretarako muga lanaldi osorako kontratatutako langile bat izango da, 1.500 orduko.

Se entenderán por gastos directos de personal los costes salariales y de Seguridad Social de las personas dedicadas a la realización de las acciones de orientación subvencionadas, con el límite de una persona contratada a jornada completa por cada 1.500 horas realizadas.

2.– Diru-laguntzaren guztirako zenbatekoa lan-munduan txertatzeari dagozkion ehunekoen betetze-mailaren araberakoa izango da (Gizarte Segurantzan alta ematea). Deialdiko II. eranskinean daude ezarrita:

2.– El importe final de la subvención estará condicionado al cumplimiento de los porcentajes de inserción (situación de alta en Seguridad Social) establecidos en el Anexo II de la convocatoria:

a) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiko II. eranskinean adierazitakoaren berdina edo handiagoa bada, diru-laguntzaren zenbatekoa gastuen arabera justifikatutako zenbatekorik baxuenaren parekoa izango da (langileen gastu zuzenen % 140) eta % 100ekoa izango da, ekintzetan eta zerbitzuetan emandako orduei dagokien neurrian, hau da, 34 euro orduko.

a) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral (situación de alta en Seguridad Social) sobre las personas atendidas sea igual o superior al indicado en el Anexo II de esta convocatoria, la subvención final será equivalente al menor de los importes entre la cantidad justificada según gastos (140% de los gastos directos de personal) y el 100% del correspondiente a las horas subvencionables dedicadas a la realización de acciones y servicios, a razón de 34 euros por hora.

b) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiko II. eranskinean adierazitakoa baino txikiagoa bada, diru-laguntzaren zenbatekoa gehienez % 10eraino minorizatuko da, deialdiaren II. eranskinean adierazitako lanbideratze-emaitzari begira izan den desbideratzearen arabera. Minorizazio-ehuneko zehatza eragiketa honen emaitza izango da: 0,10 bider desbideratze-ehunekoa, formula honi jarraikiz:

b) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral, (situación de alta en Seguridad Social) sobre las personas atendidas sea inferior al indicado en el Anexo II de la convocatoria, el importe de la cantidad final a pagar se verá minorado hasta un máximo de un 10%, en función de la desviación del resultado de inserción obtenido sobre el indicado en el Anexo II de la convocatoria. El porcentaje de minoración concreto se obtendrá del resultado de multiplicar por 0,10 el porcentaje que representa dicha desviación según la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

M1= diru-laguntzaren murrizketaren %-a = desbideratzearen %-a X 0,10

M1=% de reducción de la subvención = % desviación X 0,10

3.– Gainera, jaso daitekeen zenbatekoa 4.3 artikuluko hirugarren zenbakian ezarritakoa betetzearen menpe egongo da: diru-laguntzak emateko behin betiko ebazpena eman eta hurrengo egunean kontatzen hasita, lehen hamabi hilabeteak igarota, diruz lagun daitezkeen ekintzen % 40 egon beharko da gauzatuta. Aipatutako gauzatze-ehuneko hori lortuko ez balitz, jaso daitekeen zenbatekoa murriztu egingo da % 40 eta gauzatutako ehunekoaren arteko ezberdintasunaren baliokide izango den ehunekoan.

3.– Además, la cantidad final a percibir estará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 4.3, esto es, la ejecución de, al menos, el 40% del total de las acciones subvencionables a la finalización de los primeros doce meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución definitiva de concesión de las ayudas. De no alcanzarse el mencionado porcentaje de ejecución, el importe se verá minorado en un porcentaje equivalente a la diferencia entre el 40% y el porcentaje realmente ejecutado.

Gainera, 4.3 artikuluko zenbaki berean adierazita dagoen bezalaxe, ezingo dira diruz lagundu epealdi horretan guztira esleitutako orduen % 55 gainditzen dutenak esleitutako eremu eta azpieremu bakoitzeko.

Además, tal y como se establece en ese mismo párrafo tercero del artículo 4.3, no serán subvencionables aquellas acciones que excedan en ese mismo período del 55% del total de horas adjudicadas a cada entidad por ámbito y subámbito.

4.– Era berean, zenbateko hori jaso ahal izateko, lokal guztietan egin beharko dira gutxienez erakunde bakoitzak eremu edo azpieremu bakoitzeko egin beharreko orduen ehuneko jakin bat, zehazki, 9.2.c) artikuluan ezarritakoa, baldin eta ez badute puntuaziorik jaso artikulu horrek jasotako baldintzetan, eremu edo azpieremu berean lokal bat baino gehiago edukitzeagatik.

4.– Asimismo, el montante de la cantidad final a percibir estará condicionado a realizar, en cada una de las ubicaciones, actuaciones subvencionables en un porcentaje no inferior al estipulado en el artículo 9.2.c) del total del número de horas realizadas por cada entidad por ámbito o subámbito, cuando hayan recibido puntuación en virtud de lo dispuesto en ese mismo artículo, por disponer de más de una ubicación en el mismo ámbito o subámbito.

Aipatutako ehuneko hori lortuko ez balitz, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da aipatutako ehuneko horren eta gauzatutako ehunekoaren arteko ezberdintasunaren baliokide izango den ehunekoan, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Si no se alcanzara dicho porcentaje se minorará el importe de la subvención a percibir en un porcentaje igual a la diferencia entre el porcentaje citado y el porcentaje efectivamente realizado en la ubicación en cuestión, salvo la existencia de causas de fuerza mayor.

Baldin eta kokaleku gehigarrietan ekintzarik egin ez bada, diru-laguntza osorik bueltatu beharko du.

En el caso de que no haya habido actividad en ninguna de las ubicaciones adicionales, procederá el reintegro de la subvención en su totalidad.

5.– Behin artikulu honetako 2., 3. eta 4. apartatuetako minorazioak aplikatuta jasoko den zenbatekoa honako formula hau aplikatuz lortuko da:

5.– El importe final a percibir una vez aplicadas las minoraciones descritas en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo se obtendrá como resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Non:

Siendo:

AZ: Jaso beharreko azken zenbatekoa

IF: Importe final a percibir

N: diruz lagun daitezkeen orduen eta langileen gastu zuzenen % 140aren arteko minimoa.

N: mínimo entre la cantidad por horas subvencionables y el 140% de los gastos directos de personal.

M1: artikulu honetako 2. apartatuan deskribatutako minorazioa.

M1: minoración descrita en el apartado 2 de este artículo.

M2: artikulu honetako 3. apartatuan deskribatutako minorazioa.

M2: minoración descrita en el apartado 3 de este artículo.

M3: artikulu honetako 4. apartatuan deskribatutako minorazioa.

M3: minoración descrita en el apartado 4 de este artículo.

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– II. kapituluak aipatutako diruz lagun daitezkeen eskabideak egoitza elektronikoaren bitartez aurkeztu beharko dira. Honako esteka honetatik sar daiteke bertara: https://euskadi.eus. Gainera, sarbide-esteka bat egongo da Lanbideren webgunean bertan.

1.– Las solicitudes de subvenciones a las que se refiere este Capítulo II deberán presentarse a través de la sede electrónica a la que se accederá desde: https://euskadi.eus y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide.

Orientazio-zerbitzuak lankidetzan eman nahi dituen entitate bakoitzak eskabidean adierazi beharko ditu lurraldeko jardun-eremu edo -eremuak, eta zenbat 1250 orduko bloke egingo dituen eremu edo azpieremu bakoitzean (hemendik aurrera «ordu-blokeak»), kontuan izanik ezen, gutxienez, eremu edo azpieremu bakoitzeko 1250 orduko ordu-blokeko minimoa adierazi behar dela; gehiengoa, berriz, I. eranskinean eremuka eskainitako bloke-kopurua izango da.

Cada entidad deberá indicar en la solicitud el ámbito o los ámbitos territoriales de actuación en el que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el número de bloques de 1250 horas a realizar en cada ámbito o en su caso subámbito (en adelante «bloques de horas»), teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a un mínimo de un bloque de 1250 horas por ámbito o subámbito, hasta el límite máximo de bloques ofertados por ámbitos en el Anexo I.

2.– Eskaera horrekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– A dicha solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

2.1.– Erakundearen edo enpresaren IFKren kopia edo, pertsona fisikoen kasuan, NANaren kopia –Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan nortasun-datuen egiaztapen elektronikoa baimendu ez bada, betiere–, eta eskaera sinatzen duen pertsonak duen ordezkaritzaren egiaztagiria.

2.1.– Copia del CIF de la entidad o empresa o DNI en el supuesto de personas físicas, salvo que se haya autorizado a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la verificación electrónica de datos de identidad, y acreditación de la representación que ostenta la persona que firma la solicitud.

2.2.– Memoria bat, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera orientazio-ekintza eta -zerbitzuetan egindako jarduera zehatz-mehatz biltzen duena. Hain zuzen ere, honako alderdi hauek deskribatu behar ditu zehazki: kolektibo onuradunak, egindako ekintzak eta lortutako emaitzak (Gehienez, 10 orrialde).

2.2.– Memoria descriptiva que recoja de forma detallada la actividad realizada desde el día 1 de enero de 2016, en intervenciones relacionadas con acciones y servicios de orientación, describiendo detalladamente: colectivos beneficiarios, acciones realizadas y resultados obtenidos. (Máximo 10 páginas).

2.3.– Hau aurkeztu behar da 6.2 artikuluko azken zenbakian aipatzen den esperientzia egiaztatzeko: dagokion enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun, edo jardueraren esleipen-ebazpenaren argitalpen ofiziala.

2.3.– Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 6.2 será necesario la aportación de Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la resolución de concesión de la actividad.

2.4.– Hobekuntzak eta/edo balio erantsiko elementuak jasoko dituen azalpen-memoria, metodologiari, ezarriko diren teknikei eta garatuko diren ekintzetarako eskuragarri egongo diren baliabideei buruz (Gehienez, 10 orrialde).

2.4.– Memoria descriptiva con las mejoras y/o los elementos de valor añadido referente a la metodología, las técnicas a emplear y los recursos que se dispondrán para las acciones a desarrollar. (Máximo 10 páginas).

2.5.– Eskatutako diru-laguntzari dagokionez, 6. artikuluko 3. apartatuan xedatutako betekizunak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa, gutxienez honako hauek jasotzen dituena:

2.5.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 6 en base a la subvención solicitada incluyendo al menos:

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 ataletan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.

a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.

b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatuetan deskribatutako terminoetan:

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2.a), b) y c):

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

6.3.3 artikuluan aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango aurreko a) eta b) apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 6.3.3 artikuluak aipatzen dituen deialdietan eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

No será precisa la presentación de la documentación a que se refieren los apartados a) y b) anteriores en el supuesto previsto en el artículo 6.3.3. En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos que le fueron exigidos en las convocatorias a que se hace referencia en el citado art. 6.3.3.

c) Lokalerako telefono-linea finko eta espezifiko bat izateko konpromisoaren erantzukizunpeko adierazpena, jarduerari hasiera ematean.

c) Declaración responsable del compromiso de disponer de línea telefónica fija y específica para cada ubicación al inicio de la actividad.

d) Lokalerako banda-zabaleko internet-zerbitzua izateko konpromisoaren erantzukizunpeko adierazpena, jarduerari hasiera ematean.

d) Declaración responsable de disponer de internet de banda ancha para cada ubicación al inicio de la actividad.

3.– Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren hurrengoan hasiko da eskabideak aurkezteko epea, eta 2019ko urtarrilaren 18an amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 18 de enero de 2019.

4.– Eskaerak aurkezteko epea amaituta, Lanbidek bere webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuko du zer eskaera ez diren aurkeztu behar bezala beteta, edo zeinek ez dituzten aurkeztu aurreko zenbakian adierazitako dokumentuak. Eragindako erakundeek, akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkezteko, hamar egun balioduneko epea izango dute, webgunean eskaera horien berri ematen den egunetik hasita. Hori egin ezean, eskaeran atzera egin dutela ulertuko da, eta, halakoetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak berariazko ebazpena eman beharko du eta haren berri eman.

4.– Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, Lanbide publicará en su página web www.lanbide.euskadi.eus la relación de solicitudes presentadas que no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o bien no fueran acompañadas de la documentación preceptiva relacionada en el párrafo anterior, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en la web las entidades afectadas subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición, estando obligado Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a publicarla.

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak Eusko Jaularitzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus) egingo dira «Nire karpeta» ataletik. Egoitza horretan izango dira bide elektronikoa erabiltzeko jarraibideak.

5.– Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus. En esta sede estarán disponibles las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico.

9. artikulua.– Eskaerak ebaluatzeko eta diru-laguntza esleitzeko irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de evaluación de las solicitudes y de adjudicación de la subvención.

Horrela jokatuko da I. kapitulu honetan araututako baldintzak betetzen dituzten eskabideak ebaluatzeko eta orientazio-ekintzei eta -zerbitzuei dagozkien diru-laguntzak esleitzeko:

Para la evaluación de las solicitudes que cumplan los requisitos previstos y la adjudicación de la subvención relativa a las acciones y servicios de orientación previstos en este Capítulo II se procederá del siguiente modo:

1.– Lurraldeko jardun-eremuan edo -azpieremuan eskatutako orientazioko ordu-blokeen guztizko kopurua diruz lagunduko den kopuruaren berdina edo hori baino txikiagoa bada, eskatu dituen orientazioko ordu-blokeen araberako diru-laguntza emango zaio entitate bakoitzari.

1.– Si la suma total de bloques de horas de orientación solicitados en el ámbito o subámbito territorial de actuación es menor o igual al máximo de bloques a subvencionar, se concederá a cada entidad la subvención por los bloques de horas de orientación solicitados.

2.– Lurraldeko jardun-eremuan edo -azpieremuan eskatutako orientazioko ordu-blokeen guztizko kopurua diruz lagunduko den gehieneko kopurua baino handiagoa bada, eskabideak baloratu egingo dira, honako irizpide hauek kontuan hartuta:

2.– Si la suma total de bloques de horas de orientación solicitados en un ámbito o subámbito territorial de actuación es mayor al máximo de bloques a subvencionar, se llevará a cabo la valoración de las solicitudes teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) 2 puntu emango dira erakunde eskatzaileek 2012-2018 aldian zehar froga dezaketen ibilbide-urte bakoitzeko (gehienez 10 puntu emango dira), pertsona langabeei enplegurako orientazio-ekintza zuzenak eta azpikontrataziorik gabeak ematen, jarduera hauetakoren bat eginez:

a) Se puntuará con 2 puntos por cada año de trayectoria demostrable de la entidad solicitante, durante el período 2012-2018 en la realización de acciones de orientación profesional, hasta un máximo de 10 puntos, siempre mediante ejecución directa y no subcontratada de acciones de orientación para el empleo a personas desempleadas, habiendo desarrollado alguna de las siguientes actividades:

– Enplegua lortzeko orientazioa eta enplegurako eta/edo autoenplegurako motibazioa.

– Orientación para el empleo y motivación hacia el empleo y/o autoempleo.

– Laneratzean laguntzeko prozesuak.

– Procesos de acompañamiento a la inserción laboral.

Jarduera horiek deialdi honetako 6.2 artikuluan deskribatutako programa hauetakoren baten laguntzarekin eginak izan behar dute.

Dichas actividades han de haber sido realizadas al amparo de alguno de los programas descritos en el artículo 6.2 de esta convocatoria.

b) III. eranskinak adierazitako moduan, jardun-eremuaren edo -azpieremuaren barruan, gehienez 10 puntu emango dira zerbitzua emateko instalazioak jartzeko aukeratutako udalerriarengatik. Erakunde batek kokapen bat baino gehiago badu jardun-eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, jardun-eremu horretan punturik gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.

b) Se puntuará según lo indicado en el Anexo III, dentro de cada ámbito o subámbito de actuación determinado, hasta un máximo de 10 puntos, el término municipal elegido para la ubicación de las instalaciones donde prestar el servicio. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del mismo ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga.

c) Diruz lagun daitezkeen jarduketak gauzatuko diren jardun-eremu edo -azpieremu berean lokal bat baino gehiago izateagatik 4 puntu emango dira, betiere 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 apartatuetako baldintzak betetzen badira, edo, hala badagokio, 3.3 apartatuetan zehaztutako baldintzak betetzen badira.

c) Se puntuará con 4 puntos la existencia de más de una ubicación en el mismo ámbito o subámbito, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 3.1 y 3.2 del artículo 6 o, en su caso, en el apartado 3.3, donde se deberán realizar actuaciones subvencionables:

– Gutxienez erakunde horrek jardun-eremu edo -azpieremu horretan egin dituen orduen guztirakoaren % 25, bi lokal dituenean.

– En un porcentaje no inferior al 25% del total del número de horas efectivamente realizadas por dicha entidad en ese ámbito o subámbito, cuando se disponga de dos ubicaciones.

– Gutxienez erakunde horrek jardun-eremu edo -azpieremu horretan egin dituen orduen guztirakoaren % 15, bi lokal dituenean baino gehiago dituenean.

– En un porcentaje no inferior al 15% del total del número de horas efectivamente realizadas por dicha entidad en ese ámbito o subámbito, cuando se disponga de más de dos ubicaciones.

d) 1 puntu emango da baldin eta esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea eta wifi konexioa dituen ordenagailu bat, gutxienez. Erakunde batek kokapen bat baino gehiago badu jardun-eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, b) idatz-zatian puntu gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.

d) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario a disposición de las personas usuarias con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga en el apartado b).

3.– Eskabideak aurreko atalaren arabera baloratu ondoren, diru-laguntza banatzeko eta esleitzeko honako prozedura hau erabiliko da:

3.– Valoradas las solicitudes según los criterios del párrafo anterior, el procedimiento a seguir para el reparto y adjudicación de la subvención será el siguiente:

a) Entitate eskatzaile bakoitzari eman zaion puntuazioari dagokion ehunekoa kalkulatuko da, jardun-eremu edo -azpieremu berean parte hartzen duten entitate guztiek lortutako guztizko puntuazioaren arabera.

a) Se calculará para cada entidad solicitante el porcentaje correspondiente a la puntuación otorgada a la misma, en relación a la puntuación total del conjunto de entidades que concurren en un mismo ámbito o subámbito de actuación.

b) Jardun-eremu edo -azpieremu bakoitzean banatu beharreko ordu-blokeen guztizko kopuruari aplikatuko zaio lortutako ehunekoa, zenbaki oso hurbilenaren arabera biribilduta. Entitate eskatzaile bakoitzari egokitu zaion bloke-kopurua esleituko zaio handienetik txikienerako hurrenkeran lortutako puntuazioaren arabera.

b) El porcentaje obtenido se aplicará al número total de bloques de horas de orientación a repartir en cada ámbito o subámbito, redondeando el resultado al número entero más cercano, y asignando a cada entidad solicitante, en orden de mayor a menor puntuación, el número de bloques que le haya correspondido.

c) Behin aurreko banaketa egin ondoren, esleitu gabeko blokerik geratzen bada eremuren edo azpieremuren batean, banatu beharreko ordu-blokeen guztizko kopurutzat hartuko dira bloke horiek, eta ordena honen arabera esleituko:

c) Si tras el reparto anterior quedasen bloques pendientes de adjudicar en un ámbito o subámbito, los mismos se considerarán como número total de bloques a repartir y se adjudicarán en el siguiente orden:

– Lehenik, b) atalaren arabera eremu edo azpieremu berean blokeren bat esleitu zaien entitateen artean, baldin eta eskaturiko bloke-kopuru guztiak eskuratu ez badituzte. Banaketa hori egiteko aurreko a) eta b) ataletan aurreikusitako prozedura bera erabiliko da berriro.

– En primer lugar, si las hubiera, entre aquellas entidades a las que se les haya asignado algún bloque en el mismo ámbito o subámbito de conformidad con el apartado b), siempre que no hayan alcanzado el número total de bloques solicitados, repitiendo para su reparto el proceso previsto en los apartados a) y b) anteriores.

– Bigarrenik, orientazioko ordu-blokerik esleitu ez zaien entitateen artean. Banaketa hori egiteko aurreko a) eta b) ataletan aurreikusitako prozedura bera erabiliko da berriro.

– En segundo lugar, entre aquellas entidades a las que no se les haya adjudicado ningún bloque de horas de orientación, repitiendo para su reparto el proceso previsto en los apartados a) y b) anteriores.

d) Ordu-blokeen esleipenean berdinketarik badago guztizko puntuazioetan, lehentasun-hurrenkera honetan egingo da esleipena:

d) En caso de empate de puntuaciones totales para la asignación de un bloque de horas, el mismo se adjudicará según el siguiente orden de prevalencia:

– Lehentasuna izango dute ordu-bloke gutxien esleitu zaizkien entitateek. Banaketa hori egiteko, aurreko banaketetan erabilitako prozedura bera erabiliko da.

– Tendrán preferencia las entidades a las que menos bloques de horas se hayan adjudicado en el ámbito siguiendo los criterios de reparto anteriores.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honen 2.a) atalean puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.a) de este artículo.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honen 2.b) atalean puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.b) de este artículo.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honen 2.c) atalean puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.c) de este artículo.

– Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honen 2.d) atalean puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

– En caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 2.d) de este artículo.

– Puntu-berdinketak bere horretan badirau, lehentasuna izango dute, honako ordena honetan, udalaz gaindiko administrazio publikoek, toki-administrazioek, araututako prestakuntza-zentro publiko edo pribatuek, irabazi asmorik gabeko erakundeek, enplegu-agentziek eta gainerako erakundeek.

– En el caso de persistir la igualdad entre varias entidades tendrán preferencia aquellas que sean, en este orden, administración pública de carácter supramunicipal, administración pública de carácter local, centro de formación profesional reglada de carácter público o privado, entidades sin ánimo de lucro, agencias de colocación, y, por último, resto de entidades.

– Puntu-berdinketak bere horretan badirau, eskaeraren sarrera-erregistroa lehenago duten erakundeek izango dute lehentasuna.

– En el caso de persistir la igualdad se dará preferencia a la entidad cuya fecha y hora de registro de entrada de la solicitud sea anterior.

e) Baldin eta eremuren batean ordu-blokerik sobera bada ordu-blokeak aurreko ataletan adierazitakoaren arabera esleitu ondoren, bloke horiei dagozkien orduak zati berdinetan banatuko dira eremu edo azpieremu horretan gutxienez bloke bat esleituta daukaten entitateen artean; baldin eta ez badute lortu eskaturiko guztizko bloke-kopurua, edo eskabidean onartu badute orientazio-ordu gehiago egitea aurreko atalean aurreikusitakoa gertatzen den kasurako.

e) En el caso de que en un ámbito después de la asignación de bloques de horas de orientación según los apartados anteriores, resultaran bloques sobrantes, las horas correspondientes a dichos bloques, se distribuirán de manera equitativa entre aquellas entidades a las que se hubiese asignado al menos un bloque en ese ámbito, siempre que no hayan alcanzado el número total de bloques solicitados, o bien, hubieran aceptado en el impreso de solicitud la realización de un número superior de horas de orientación, para el caso de producirse el supuesto señalado en este apartado.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
DESABANTAILA-EGOERAN DAUDEN KOLEKTIBOETAKO PERTSONENTZAKO ENPLEGURAKO ORIENTAZIO-EKINTZAK EGITEKO ETA ORIENTAZIO-ZERBITZUAK EMATEKO LAGUNTZEN DEIALDIA
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDOS A PERSONAS PERTENECIENTES A COLECTIVOS EN DESVENTAJA

10. artikulua.– Kapitulu honen xedea.

Artículo 10.– Objeto de este Capítulo.

Kapitulu honen xede dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman ditzakeen diru-laguntzen oinarri espezifiko arautzaileak, desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak emateko 2019-2021 epealdiko ekitaldietan gauzatzekoak.

Es objeto de este capítulo la regulación de las bases específicas de la concesión de subvenciones por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, a ejecutar en los ejercicios de 2019 a 2021.

11. artikulua.– Desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak garatzeko diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 11.– Actuaciones subvencionables: acciones y servicios de orientación profesional dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja.

1.– Aurrez aurreko banakako nahiz taldeko orientazio-ekintzek eta -zerbitzuek jaso ditzakete deialdi honetako laguntzak, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak erakunde laguntzaileen premia baldin badu haiek emateko. Laguntzak IV. eranskinean adierazitako eran emango dira, han zehazten baita zenbat orientazio-ordu eman behar diren kolektibo eta lurralde historiko bakoitzeko.

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo de este capítulo las acciones y servicios de orientación presenciales de carácter individual o grupal, para cuya ejecución Lanbide-Servicio Vasco de Empleo precisa el apoyo de entidades colaboradoras, en los términos previstos en el Anexo IV en el que se concretan el número de horas de orientación que se precisan prestar por cada colectivo a atender y Territorio Histórico.

2.– Kapitulu honen babesean diruz lagun daitezkeen orientazio-ekintza eta -zerbitzuek barne hartuko dituzte 4.2 artikuluan deskribatutako ekintzak.

2.– Las acciones y servicios de orientación subvencionables al amparo de este capítulo comprenderán las actividades descritas en el artículo 4.2.

3.– III. kapitulu honetako diruz lagundutako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak hasteko epea hilabetekoa izango da, deialdiaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, 25.3.4 artikuluan aurreikusitako baldintzetan. Egiteko epea, berriz, 24 hilabetekoa izango da, deialdiaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

3.– Las acciones y servicios de orientación subvencionados en este Capítulo III deberán en todo caso iniciarse en todas las ubicaciones aprobadas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la subvención, mediante su publicación en los términos previstos en el artículo 25.3.4 y deberán llevarse a cabo en el período de 24 meses a partir del día siguiente de dicha fecha.

Ekintzaren hasiera baliozkoa dela kontsideratuko da soil-soilik onartutako kokaleku guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako aplikazio informatikorako sarbidea baldin badago.

Únicamente se considerará válido el inicio de la actividad cuando en todas las ubicaciones aprobadas se tenga acceso a los aplicativos informáticos puestos a disposición por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Era berean, lehen 12 hilabeteak iraganda, erakundeek diruz lagundutako ekintzaren guztirakoaren gutxienez % 40 izan beharko dute gauzatuta. Dena den, ezin izango dira konputatu edo diruz lagundu epealdi horretan erakunde bakoitzari eremu eta azpieremu bakoitzeko esleitutako guztirako ordu kopuruaren % 55 gainditzen dutenak.

Asimismo, a la finalización de los primeros doce meses, las entidades deberán de haber ejecutado, al menos, el 40% del total de la actividad subvencionada. No obstante, no serán subvencionables las que excedan del 55% del total de horas adjudicadas a cada entidad por colectivo y territorio.

4.– Enpresa edo erakunde onuradunak egin behar ditu III. kapitulu honen babesean diruz laguntzen diren orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak, eta ezin dira horiek hirugarrenen bitartez azpikontratatu.

4.– Las acciones y servicios de orientación subvencionados al amparo de este Capítulo III han de ser ejecutados por la empresa o entidad beneficiaria, sin posibilidad de subcontratación a terceros.

5.– Erakunde onuradunek, betiere, artatutako pertsonak laneratzeko helburu zehatzak (lan-kontratua izatea edo autonomo-jarduera bati ekitea) lortzeko gauzatuko dituzte orientazio-ekintza eta -zerbitzuak, deialdi honetako V. eranskinean ezarritako betetze-era eta -ehunekoei jarraituz.

5.– El desarrollo de las acciones y servicios de orientación estará encaminado en todo momento a la consecución por parte de las entidades de objetivos efectivos en la inserción laboral de las personas atendidas, según los términos y porcentajes de cumplimiento establecidos en el Anexo V de la presente convocatoria.

Lan munduan txertatzea dela ulertuko da lan-kontratu bat sinatzea edo norberaren kontura jarduera bat hastea. Hasiera-data dagokion gizarte-segurantzako erregimeneko alta-eguna dela kontsideratuko da.

Se entenderá por inserción laboral la celebración de un contrato de trabajo o el inicio de una actividad por cuenta propia, entendiéndose realizada en la fecha de alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

6.– Erakunde onuradunek ezin izango dituzte erabiltzaileak lehen aldiz inskribatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan. Ostera, diruz lagundutako ekintza egin ahal izateko, bajako administrazio-egoeran dauden pertsonei alta-egoera eman ahal izango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, horretarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideak betez.

6.– Las entidades beneficiarias no podrán realizar la inscripción inicial de personas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Sí podrán efectuar, para la realización de la actividad subvencionada, el paso a alta en la situación administrativa de las demandas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de las personas que se encuentren en situación administrativa de baja, siguiendo las instrucciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

12. artikulua.– Orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalen hartzaileak.

Artículo 12.– Personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional.

1.– Honako pertsona hauek izan daitezke III. kapituluko enplegurako orientazio-ekintzen eta -zerbitzuen hartzaileak:

1.– Podrán ser personas destinatarias de las acciones y servicios de orientación profesional subvencionados en este Capítulo III:

– Lanbiden enplegu-eskatzaile edo enpleguaren aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emanda dauden lanik gabeko edo okupatutako pertsonak.

– Las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo.

– Estatuko merkaturako irisgarritasunik ez duten baina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan erregistratuta daudenak.

– Las personas sin acceso al mercado nacional de trabajo, registradas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Horiek guztiek jarraian datozen baldintzetako bat bete beharko dute, gutxienez:

Todas ellas deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

a) Espetxeratutako pertsona izatea, baina haren egoera penalak aukera ematea erakunde laguntzaileren baten orientazio-zerbitzura joateko. Edo zerbitzua abiarazi baino 18 hilabete lehenago espetxeratze-egoeran egondako pertsona izatea.

a) Ser una persona reclusa en situación penal que le permita acudir a una entidad colaboradora a recibir el servicio de orientación. O bien haber estado en situación de reclusión en los 18 meses anteriores al inicio del servicio.

b) Ijito-komunitatekoa izatea.

b) Pertenecer a la comunidad gitana.

c) Gutxienez % 33ko ezintasun-maila aitortua izatea.

c) Tener reconocido un grado de discapacidad de al menos un 33%.

d) Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak, baztertuta geratzeko arriskuan edo bestelako desabantaila-egoeretan dauden pertsonak. Desabantaila-egoeratzat hartuko da:

d) Personas en situación de exclusión social, riesgo de exclusión social y otras situaciones de desventaja, entendiéndose por tales:

– Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak, baldin eta azaroaren 11ko 182/2008 Dekretuak 5. artikuluko b) letratik h) letrara bitartean adierazitako kolektiboren bateko kide badira (182/2008 Dekretua, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautu eta horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen duena).

– Personas en situación de exclusión social que estén incluidas en alguno de los colectivos indicados en los apartados b) a h) del artículo 5 del Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción y se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro.

– Lanbideren iritziz kalteberatasun-egoeran dauden pertsonak, honako arrazoi hauetako bat tarteko: egoera soziolaborala, langabezian emandako denbora, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun izatea eta/edo enplegagarritasun urrikoa.

– Personas en situación de vulnerabilidad a criterio de Lanbide por su situación sociolaboral, tiempo en desempleo, beneficiarios/as de la Renta de Garantía de Ingresos y/o baja empleabilidad.

– Lanbideren zerbitzuen eskatzaileak, laneko merkatu nazionalean sartzeko aukerarik ez dutenak eta laneratzeko eta lanaren aurreko laguntza jasotzeko egokiak izan daitezkeenak.

– Personas solicitantes de servicios de Lanbide, sin acceso al mercado nacional de trabajo, susceptibles de orientación para la inclusión y apoyo prelaboral.

– Bestelako pertsonak, baldin eta gizarte-bazterketako egoeran edo baztertuta gertatzeko arriskuan daudela behar bezala egiaztatuta badago.

– Otras personas cuyas circunstancias de exclusión social o riesgo de exclusión social estén debidamente acreditadas.

2.– Ibilbide pertsonalizatu bat egin nahi duten pertsonek ibilbide horretan modu aktiboan parte hartzeko konpromisoa adierazi behar dute. Horretarako, enplegurako akordio pertsonala izenpetu beharko dute.

2.– Las personas que deseen desarrollar un itinerario personalizado, deberán manifestar un compromiso de participación activa en el mismo, mediante la suscripción de un acuerdo personal de empleo.

3.– Erakunde onuradunek erabateko arreta-lehentasuna emango diete Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren tokiko enplegu-bulegoek edo zerbitzu zentralek bideratzen dizkieten pertsonei.

3.– Las entidades beneficiarias darán prioridad absoluta de atención a aquellas personas que hayan sido derivadas por las oficinas locales de empleo o Servicios Centrales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

13. artikulua.– Diru-laguntzen onuradun diren erakunde laguntzaileak.

Artículo 13.– Entidades colaboradoras y beneficiarias de las ayudas.

1.– Pertsona fisiko edo juridiko publiko eta pribatuek egin eta eman ditzakete deialdi honen xede diren enplegurako III. kapitulu honen xede diren orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak, eta horiek egin eta emateko arautzen diren diru-laguntzen onuradun izan daitezke, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde laguntzaile gisa, betiere 24. artikuluan ezarritako baldintza orokorrez gain, haien sozietate- edo fundazio-xedeen artean jarduera hauetako bat egitea sartzen bada:

1.– Podrá llevar a cabo las acciones y servicios de orientación profesional objeto de este Capítulo III, como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y beneficiarse de las subvenciones previstas para ello, cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 24, entre sus fines u objetos sociales o fundacionales se encuentre la realización de alguna de las actuaciones que se exponen a continuación:

a) Espetxeratuak edo espetxeratu ohiak –12.1 artikuluaren a) apartatuan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honen 3. eta 4. zenbakietan ezarritakoaren arabera.

a) La inserción laboral de personas reclusas o ex reclusas descritas en el apartado a) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

b) Ijitoak –12.1 artikuluaren b) apartatuan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honen 3. eta 4. zenbakietan ezarritakoaren arabera.

b) La inserción laboral de personas pertenecientes a la comunidad gitana, descritas en el apartado b) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

c) Desgaitasuna duten pertsonak –12.1.c) artikuluan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honen 4. zenbakian ezarritakoaren arabera.

c) La inserción laboral de personas con discapacidad, descritas en el apartado c) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en el párrafo 4 de este artículo.

d) Gizarte-bazterketako egoeran edo egoera horretan izateko arriskuan edo gizarte- edo lan-arloko desabantaila-egoeran dauden pertsonak –12.1.d) artikuluan deskribatuak– laneratzea, baldin eta orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak emateko beharrezkoak diren bitartekoak eta giza baliabideak eta baliabide materialak baditu, artikulu honen 4. paragrafoan ezarritakoaren arabera.

d) La inserción laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social o desventaja social o laboral, descritas en al apartado d) del artículo 12.1, siempre que cuente con los requisitos y los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, en los términos previstos en el párrafo 4 de este artículo.

2.– Halaber, orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak gauzatu eta III. kapitulu honek arautzen dituen diru-laguntzak eskuratzeko aukera izango dute artikulu honen 1. paragrafoan adierazten diren enpresen edo erakundeen elkarteek eta taldeek, nortasun juridikorik duten ala ez kontuan hartu gabe, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

2.– Asimismo, podrán llevar a cabo las acciones y servicios de orientación profesional y beneficiarse de las subvenciones previstas en este Capítulo III las asociaciones o agrupaciones de aquellas entidades a las que hace referencia el párrafo 1 de este artículo, con o sin personalidad jurídica propia, con las siguientes consideraciones:

a) Elkarte eta talde horietako kideek beren, gain hartzen badute horien izenean egingo dituztela diruz laguntzekoak izango diren jarduerak, eskaeran adierazi beharko dute hori egiteko asmoa dutela eta onuradun-izaera izango dute.

a) Los miembros asociados a la misma que se comprometan a efectuar las actividades objeto de la subvención en nombre y cuenta del primero, deberán ser indicados en la solicitud y tendrán la condición de beneficiarios.

b) Elkarte edo taldeei elkartutako kideek, beren gain hartzen badute jarduera guztiak elkarte edo talde horien izenean egiteko konpromisoa, artikulu honen 4. paragrafoan ezarritakoari jarraituz behar adinako esperientzia eta bitarteko materialak nahiz giza baliabideak izan behar dituzte enplegurako orientazio-ekintzak egin eta orientazio-zerbitzuak emateko. Horretaz gainera, deialdi honek onuradun-izaera edukitzeko agintzen dituen gainerako eskakizunak bete behar dituzte.

b) Todos y cada uno de los miembros asociados que se comprometan a realizar las actividades en nombre de las asociaciones o agrupaciones a las que pertenecen, deberán disponer de los medios materiales y humanos previstos en el párrafo 4 de este artículo necesarios para la adecuada prestación de las acciones y servicios de orientación profesional, además de cumplir con el resto de requisitos exigidos en esta convocatoria para obtener la condición de beneficiarios.

Halaber, 12.1.a) artikuluan definitzen den espetxeratuen edo espetxeratu ohien kolektiboa eta 12.1.b) artikuluan definitzen den ijito-komunitateen kolektiboa artatzeko, elkarte eta taldeei elkartutako kide guztiek artikulu honen 3. paragrafoan ezarritako aurretiko esperientziaren eskakizuna bete beharko dute.

Asimismo, para la atención al colectivo de personas reclusas y ex reclusas del artículo 12.1 a) y para el colectivo de la comunidad gitana definido en el artículo 12.1.b), todos los miembros asociados deberán cumplir el requisito de experiencia previa previsto en el párrafo 3 de este artículo 13.

c) Aurreko lerrokadetan arautzen dena betetzekoa izango da, eta, horretaz gainera, erakunde-taldeak nortasun juridikorik ez badu, ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko da taldearentzat. Pertsona horrek eskumen askietsiak izan behar ditu taldeari, onuradun den aldetik, dagozkion betebeharrak betetzeko.

c) Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la agrupación de entidades carezca de personalidad jurídica, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, correspondan a la agrupación.

d) Taldeko kideek diruz lagundutako orientazio-jarduerak betetzeko eginkizunarekiko duten konpromisoa adierazi behar da taldea eratzeko formalizatzen den agirian, baita diru-laguntza banatzeko modua ere. Banaketa hori 14. artikuluan arautzen den moduan egin behar da, kideetako bakoitzak diruz lagundutako jarduera egitean betetzen duen proportzioaren arabera. Halaber, agiri horretan, elkarteari dagokion diru-laguntza osoaren zenbatekoaren transferentzia ekonomikoa zehazki zer erakundek jaso eta elkarteko kideen artean banatuko duen adierazi beharko da. Alde horretatik, diru-laguntzaren xede den taldearen jarduerak egiteko konpromisoa hartzen duen kide bakoitzak gutxienez diruz lagundutako jarduera osoaren % 10 egiteko konpromisoa hartu beharko du.

d) En el documento que suscriban para constituir la agrupación deberá constar el compromiso de los miembros en relación con la ejecución de la actividad de orientación subvencionada y los términos del reparto de la subvención, que deberá responder a lo dispuesto en el artículo 14, en proporción a la efectiva ejecución de la actividad subvencionada por cada uno. Asimismo, en dicho documento deberá constar la entidad concreta que recibirá la transferencia económica de la cantidad total de subvención para la agrupación, y que procederá a dicho reparto entre los miembros de la misma. En este sentido, cada uno de los miembros asociados que se comprometen a efectuar las actividades de la agrupación objeto de subvención deberán, al menos, comprometer la realización de un 10% de la totalidad de la actividad subvencionada.

3.– Deialdiaren 12.1.a) eta b) apartatuetan adierazten diren kolektiboei arreta emateko, erakundeek berariaz izan behar dute aurretiko esperientzia diru-laguntza eskatzen den kolektiboari orientazio profesionala emateko arloan eta lankidetzan jardunda enplegu-zerbitzu publikoekin edo estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko administrazio publikoren batekin. Esperientzia hori egiaztatzeko, berariazko ziurtagiriak eman behar dituzte zerbitzu edo administrazio horiek, eta ziurtagirietan adierazi behar da erakundeak haiekin lan egin duela kolektibo horientzat berariaz zuzendutako orientazio-ekintzak egiten (ekintzak zer epe edo epetan egin diren zehaztuko dute ziurtagiriek); edo, bestela, argitaratua izan den ebazpen bat aurkeztu beharko dute, diruz laguntzekoa den jarduera hori egiteko aukeratuak izan direla dioena.

3.– Con carácter específico, para la atención a los colectivos previstos en los apartados a) y b) del artículo 12.1, las entidades deberán contar con experiencia previa en la actividad de orientación profesional del colectivo para cuya atención solicita la subvención, en colaboración con Servicios Públicos de Empleo o con alguna Administración Pública, estatal, autonómica o local, que deberá ser acreditada mediante certificación expedida al efecto por tales Servicios o Administraciones, en la que se indique que la entidad ha colaborado con ellos en la realización de acciones de orientación dirigidas específicamente al colectivo en cuestión, con detalle del período o períodos en los que dichas acciones se han realizado, o bien mediante la presentación de la resolución publicada de haber sido seleccionadas para el ejercicio de dicha actividad subvencionable.

4.– Baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzeko baldintza betetzat emango da honako eskakizun hauek egiaztatuz gero:

4.– La condición de disposición de medios materiales y humanos se entiende cumplida mediante la acreditación de los siguientes requisitos:

4.1.– Eskaera aurkezten den unean, lokalen eta ekipamenduen egitura egokia izatea, banaka edo taldean egin eta emateko orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak, eskatu den diru-laguntzari dagokion eremuko lurralde osoan edo lurralde historikoetan. Baldintza hau betetzeko, kolektibo eta lurralde historiko bakoitzerako III. eranskinean adierazten diren lantokien kopurua izan behar du han adierazten diren kokagune konkretuetan, eta behar bezala beti, aintzat hartuta IV. eranskinak deialdi honetarako ezartzen duen udalerrien eskualdekako banaketa.

4.1.– Contar en el momento de presentación de la solicitud de una infraestructura de locales y equipamientos adecuada para prestar, de forma individualizada o grupal, las acciones y servicios de orientación profesional en todo el Territorio o Territorios Históricos para los que se solicita la subvención para el desarrollo de esta actividad, para lo cual habrá de contar con el número de centros de trabajo y en las concretas ubicaciones que se indican para cada colectivo y Territorio Histórico en el Anexo VI, de acuerdo con la distribución de municipios por comarcas que, a efectos de la presente convocatoria, se recoge en el Anexo VII.

Erakundeek lantoki bakoitzeko baliabide hauek izan behar ditu gutxienez:

Las entidades, al menos deberán contar, en cada uno de tales centros de trabajo, con los siguientes recursos:

– Bulego bat, gainerako ataletatik bereizia, banakako arreta eskaintzeko, erakundeak bakarrik erabiliko duena horretarako eta ez beste ezein jardueratarako. Bulegoak gutxienez 6 metro koadroko azalera izan behar du.

– Un despacho diferenciado del resto de dependencias para atención individualizada con disponibilidad exclusiva para la entidad y no compartido con otras actividades. El despacho deberá tener un mínimo de 6 metros cuadrados de superficie.

– Gutxienez 10 lagunekin jarduteko moduko talde-arretarako gela bat, gainerako ataletatik bereizia, orientazioko beste entitateren batekin partekatzen ez dena eta lanerako mahaiak, beharrezko apalategiak eta altzari lagungarriak dituena. Gelak gutxienez 18 metro koadroko azalera izan behar du.

– Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, y disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación y con capacidad para albergar al menos a 10 personas, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar necesario. El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.

– Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektatzeko.

– Un acceso eficiente de banda ancha a internet para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

4.2.– Eskaera aurkezteko unean, lokala egokituta egon beharko da, irisgarritasuna sustatzeko arloko arauei jarraituz: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Honako alderdi hauek hartzen dituzte barne:

4.2.– Adecuación del local en el momento de presentación de la solicitud a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que recogen los siguientes aspectos:

a) Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

a) Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

b) Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.

b) Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

c) Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

c) Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

4.3.– Aurretik aipatutako 4.1 eta 4.2 apartatuetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela ulertuko da Lanbidek enplegurako orientazio-ekintza eta -zerbitzuak emateko onartu zituen lokalak, baldin eta 2017ko ekitaldiko honako diru-laguntza hauetakoren batean diru-laguntza eman baldin bazitzaien:

4.3.– Se entenderán que cumplen los requisitos previstos en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores aquellos locales que fueron considerados válidos por Lanbide para el desarrollo de las acciones y servicios de orientación para el empleo por parte de las entidades a las que les fue concedida subvención al amparo de las siguientes convocatorias del ejercicio 2017:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak gauzatzeko diru-laguntzen deialdia.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean jardunda desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazio-ekintzak egin eta -zerbitzuak emateko diru-laguntzen deialdia.

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bi deialdi horiek hitzarmen bidez onartu zituen erakunde autonomo Administrazio Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko batzarrean (2017ko uztailaren 31ko EHAAn argitaratu ziren 2017ko uztailaren 27ko zuzendari nagusiaren ebazpenen bitartez).

Ambas aprobadas por sendos Acuerdos del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptados en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicadas en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resoluciones del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

4.4.– Eskaera aurkeztean 4.1 eta 4.2 apartatuetako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten lokalak izango dira diru-laguntzak ematerakoan kontuan hartuko direnak eta/edo 4.3 apartatuak aipatzen dituenak. Lokala aldatzeko eskera prozedura behin betiko ebatzi ostean soilik aurkeztu ahal izango da, eta, gainera, deialdi honetako 28. artikuluan aurreikusitako baldintzak bete behar dira.

4.4.– Los locales que cumplan los requisitos previstos en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores, debidamente acreditados en el momento de la presentación de la solicitud y/o los locales a los que hace referencia el apartado 4.3, serán los que se tengan en cuenta para la adjudicación de las ayudas. La solicitud de cambio de local solo podrá presentarse tras la resolución definitiva del procedimiento y en las condiciones previstas en el artículo 28 de la presente convocatoria.

4.5.–Jarduerari ekitean, honako hauek izan beharko dituzte: tableta grafikoko periferiko bat, zerbitzuak ematen ari direla bermatzeko sinadura digitala jasotzeko euskarri modura. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektaturik egon behar du, eta, horrez gain, STU -430 modeloari edo baliokideari dagokion WACOM gailuarekin bateragarria izan beharko du eta haren zehaztapen teknikoak bete behar ditu.

4.5.– Disponer en el momento de inicio de la actividad de un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma digital para evidenciar la prestación de los servicios, con conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo compatible con el dispositivo WACOM correspondiente al modelo STU -430 que responda a las especificaciones técnicas del mismo o equivalente.

4.6.–Jarduerari ekitean, giza baliabide propioak izatea: gutxienez kontratupeko teknikari bat, unibertsitate-ikasketak amaituta dituena, urtebetetik gorako esperientzia eta enplegurako orientazio-lanen arloan curriculum vitae egiaztatua duena, bai eta bulegotikari, Interneti eta lan-merkatuari buruzko jakintza ere.

4.6.– Disponer, en el momento del inicio de la actividad, de recursos humanos propios para atender todas las ubicaciones que le sean adjudicadas, contratados como técnicos/as, con estudios universitarios finalizados, con experiencia superior a un año y «currículum» contrastado en funciones de orientación profesional, y con conocimientos de ofimática, internet y mercado de trabajo.

Era berean, erakunde esleipendunak zerbitzua EAEko bi hizkuntza ofizialetan ematen dela bermatu beharko du.

Asimismo, la entidad deberá garantizar la atención a personas usuarias en las dos lenguas oficiales de la CAE.

Desgaitasunen bat duten pertsonei arreta emateko diru-laguntza eskatzen duten erakundeek, berriz, orientazio-materialak ezintasun-mota guztietara egokitzen adituak diren giza baliabideak izan beharko dituzte, eta, zehazki entzumen-urritasuna duten pertsonei arreta emateko, zeinu-mintzaira dakiten orientazioko profesionalak izango dituzte.

En el caso de las entidades que soliciten subvención para la atención a personas con discapacidad deberán disponer de recursos humanos especializados en la adaptación de materiales de orientación a los diferentes tipos de discapacidad y, en el caso concreto de atención a personas con discapacidad auditiva, contarán con profesionales de la orientación con conocimiento de lengua de signos.

4.7.–Erakunde-elkarteen eta -taldeen kasuan, kide guztiek bete behar dituzte 4. apartatu honetako aurreko lerrokadetan arautzen diren baldintzak, haiei dagokien kokagunerako.

4.7.– En el supuesto de asociaciones y agrupaciones de entidades, las condiciones previstas en los párrafos anteriores de este apartado 4 deberán ser cumplidas por todos y cada uno de los miembros en relación a su respectiva ubicación.

14. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 14.– Cuantía de la subvención.

1.– III. kapitulu honetan jasotako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak gauzatzeko diru-laguntzen gehieneko zenbatekoa orduko 34 eurokoa izango da; kopuru hori jarduerari lotutako gastu arrunt zuzenetarako eta zeharkakoetarako izango da, betiere, kontuan izanik kapitulu honen bidez diruz laguntzen diren erakunde guztietarako jarraian ezartzen diren mugak:

1.– El importe máximo de las subvenciones para el desarrollo de las acciones y servicios de orientación profesional recogidas en este Capítulo III será de 34 euros por hora, destinados a la cobertura de los gastos corrientes directos e indirectos afectos a esta actividad, teniendo en cuenta los límites establecidos a continuación para el conjunto de todas las entidades que sean subvencionadas a través de este capítulo:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* Diruz lagun daitezkeen pertsona eta urteko orduen gehienezko denborak barne hartzen ditu III. kapitulu honek arautzen duen edozein gauzatze-erakundegatik jaso ditzakeen orduak. Edozein kasutan, 30 da pertsona eta urteko diruz lagun daitezkeen ordu-kopuru maximoa, II. eta III. kapituluetan ezarritakoari jarraikiz.

*El tiempo máximo de atención en horas subvencionables por persona y año incluye aquellas que la persona pudiera recibir por cualquier entidad en ejecución de la actividad subvencionada al amparo del presente Capítulo III. En cualquier caso, 30 es el número máximo de horas de atención subvencionables por persona y año, sumadas las recibidas al amparo del Capítulo II y del Capítulo III.

Taldeko ekintzak (34 euro orduko) gutxienez 4 pertsona bertaratzen badira bakarrik lagundu ahal izango dira, edo, salbuespen gisa, aldez aurretik 4 pertsonak izena eman eta bakarra bertaratzen bada.

Las acciones grupales (34 euros x hora) únicamente podrán ser subvencionadas con una asistencia mínima de 4 personas o, excepcionalmente, con la participación de una persona y una inscripción previa de 4 personas.

Edozein kasutan, langileen gastu zuzenen % 140koa izango da diru-laguntzaren gehieneko kopurua.

En todo caso, la cantidad máxima a subvencionar será el 140% de los gastos directos de personal.

Diruz lagundutako orientazio-ekintzak egiten dituzten langileen soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzakoak izango dira langileekin egiten diren gastu zuzenak; horretarako muga lanaldi osorako kontratatutako langile bat izango da, 1500 orduko.

Se entenderán por gastos directos de personal los costes salariales y de Seguridad Social de las personas dedicadas a la realización de las acciones de orientación subvencionadas, con el límite de una persona contratada a jornada completa por cada 1500 horas realizadas.

2.– Diru-laguntzaren guztirako zenbatekoa lan-munduan txertatzeari dagozkion ehunekoen betetze-mailaren araberakoa izango da (Gizarte Segurantzan alta ematea). Deialdiko V. eranskinean daude ezarrita:

2.– El importe de la subvención final estará condicionado al cumplimiento de los porcentajes de inserción (situación de alta en Seguridad Social) establecidos en el Anexo V de la convocatoria:

a) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiko V. eranskinean adierazitakoaren berdina edo handiagoa bada, diru-laguntzaren zenbatekoa gastuen arabera justifikatutako zenbatekorik baxuenaren parekoa izango da (langileen gastu zuzenen % 140) eta % 100ekoa izango da, ekintzetan eta zerbitzuetan emandako orduei dagokien neurrian, hau da, 34 euro orduko.

a) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral (situación de alta en Seguridad Social) sobre las personas atendidas sea igual o superior al indicado en el Anexo V de esta convocatoria, la subvención final será equivalente al menor de los importes entre la cantidad justificada según gastos (140% de los gastos directos de personal) y el 100% del correspondiente a las horas subvencionables dedicadas a la realización de acciones y servicios, a razón de 34 euros por hora.

b) Harrera izan duten pertsonak kontuan hartuta, lan-munduan txertatzeko (lan-kontratu bidez edo autonomo gisa) helburuen betetze-maila deialdiko V. eranskinean adierazitakoa baino txikiagoa bada, diru-laguntzaren zenbatekoa gehienez % 10eraino minorizatuko da, deialdiaren V. eranskinean adierazitako lanbideratze-emaitzari begira izan den desbideratzearen arabera. Minorizazio-ehuneko zehatza eragiketa honen emaitza izango da: 0,10 bider desbideratze-ehunekoa, formula honi jarraikiz:

b) En el caso de que el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción laboral, (situación de alta en Seguridad Social), sobre las personas atendidas sea inferior al indicado en el Anexo V de esta convocatoria, el importe de la cantidad final a pagar se verá minorado hasta un máximo de un 10% en función de la desviación del resultado de inserción obtenido sobre el indicado en el Anexo V de esta convocatoria. El porcentaje de minoración concreto se obtendrá del resultado de multiplicar por 0,10 el porcentaje que representa dicha desviación según la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

diru-laguntzaren murrizketaren %-a = desbideratzearen %-a X 0,10

% de reducción de la subvención = % desviación X 0,10

3.– Era berean, jaso daitekeen zenbatekoa 11.3 artikuluko hirugarren zenbakian ezarritakoa betetzeak baldintzatuko du: diru-laguntzak emateko behin betiko ebazpena eman eta hurrengo egunean kontatzen hasita lehen hamabi hilabeteak igarota, diruz lagun daitezkeen ekintzen % 40 egon beharko da gauzatuta. Aipatutako gauzatze-ehuneko hori lortuko ez balitz, jaso daitekeen zenbatekoa murriztu egingo da % 40 eta gauzatutako ehunekoaren arteko ezberdintasunaren baliokide izango den ehunekoan.

3.– Asimismo, la cantidad final a percibir estará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 11.3, esto es, la ejecución de, al menos, el 40% del total de las acciones subvencionables a la finalización de los primeros doce meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución definitiva de concesión de las ayudas. De no alcanzarse el mencionado porcentaje de ejecución, el importe se verá minorado en un porcentaje equivalente a la diferencia entre el 40% y el porcentaje realmente ejecutado.

Gainera, 11.3 artikuluko zenbaki berean adierazita dagoen bezalaxe, ezingo dira diruz lagundu epealdi horretan guztira esleitutako orduen % 55 gainditzen dutenak kolektibo eta lurraldeko.

Además, tal y como se establece en ese mismo párrafo tercero del artículo 11.3, no serán subvencionables aquellas acciones que excedan en ese mismo período del 55% del total de horas adjudicadas a cada entidad por colectivo y territorio.

4.– Behin artikulu honetako 2. eta 3. apartatuetako minorazioak aplikatuta jasoko den zenbatekoa honako formula hau aplikatuz lortuko da:

4.– El importe final a percibir una vez aplicadas las minoraciones descritas en los apartados 2 y 3 de este artículo se obtendrá como resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Non:

Siendo:

AZ: Jaso beharreko azken zenbatekoa.

IF: Importe final a percibir.

N: diruz lagun daitezkeen orduen eta langileen gastu zuzenen % 140aren arteko minimoa.

N: mínimo entre la cantidad por horas subvencionables y el 140% de los gastos directos de personal.

M1: artikulu honetako 2. apartatuan deskribatutako minorazioa.

M1: minoración descrita en el apartado 2 de este artículo.

M2: artikulu honetako 3. apartatuan deskribatutako minorazioa.

M2: minoración descrita en el apartado 3 de este artículo.

15. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 15.– Presentación de solicitudes.

1.– III. kapituluak aipatutako diruz lagun daitezkeen eskabideak egoitza elektronikoaren bitartez aurkeztu beharko dira. Honako esteka honetatik sar daiteke bertara: https://euskadi.eus. Gainera, sarbide-esteka bat egongo da Lanbideren webgunean bertan.

1.– Las solicitudes de subvenciones a las que se refiere este Capítulo III deberán presentarse a través de la sede electrónica a la que se accederá desde: https://euskadi.eus y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide.

Erakundeek eskaeretan adierazi behar dute zer lurralde historikotan jardun nahi duten enplegurako orientazio-zerbitzuak ematen eta zer kolektibo artatu nahi duten, aintzat hartuta, betiere, eskaerak IV. eranskinean kolektibo eta lurralde bakoitzerako adierazten diren orientazio-ordu guztiak jaso behar dituela.

Cada entidad deberá indicar en la solicitud el Territorio Histórico en el que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el colectivo de personas a atender, teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a la totalidad de las horas de orientación que se recogen para cada colectivo y territorio en el Anexo IV.

2.– Eskaera horrekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– A dicha solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

2.1.– Erakundearen edo enpresaren IFKren kopia edo, pertsona fisikoen kasuan, NANaren kopia –Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan nortasun-datuen egiaztapen elektronikoa baimendu ez bada, betiere–, eta eskaera sinatzen duen pertsonak duen ordezkaritzaren egiaztagiria.

2.1.– Copia del CIF de la entidad o empresa o del DNI en el supuesto de personas físicas, salvo que se haya autorizado a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la verificación electrónica de datos de identidad, y acreditación de la representación que ostenta la persona que firma la solicitud.

2.2.– Deialdi hau EHAAn argitaratzen den eguna baino lehenago erakundeak 13. artikuluko 1. zenbakian adierazitako sozietate- edo fundazio-xedea duela adierazten duen eraketako edo sorrerako eskrituren zatiaren kopia.

2.2.– Copia de la parte de las escrituras de constitución, fundacionales, etc., en la que, con carácter previo a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOPV, aparezca el objeto social o fundacional indicado en el párrafo 1 del artículo 13.

Erakunde-elkarte eta -taldeen kasuan, haiek osatzen dituzten kide guztiek aurkeztu behar dute dokumentazio hori, elkartearen edo taldearen eratze-agiriaz gain, 13.2.d) apartatuan ezarritakoaren arabera.

En el supuesto de asociaciones o agrupaciones de entidades, deberá presentarse esta documentación de cada uno de los miembros que la constituyan, además del documento de constitución de la propia asociación o agrupación en los términos del artículo 13.2.d).

2.3.– Elkarte eskatzaileak nortasun juridikorik ez badu: elkartearen eratze-agiria, 13.2.d) artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.3.– Cuando la agrupación solicitante carezca de personalidad jurídica, documento donde conste la constitución de dicha agrupación en los términos del artículo 13.2.d).

2.4.– Azken 2 urteetan orientazio-ekintza eta -zerbitzuetan egindako jarduera biltzen duen erakundearen edo, hala badagokio, erakunde-taldearen memoria. Hain zuzen ere, honako alderdi hauek deskribatu behar ditu zehazki: kolektibo onuradunak, egindako ekintzak eta lortutako emaitzak. (Gehienez, 10 orrialde).

2.4.– Memoria descriptiva que recoja la actividad realizada en los últimos 2 años, por la entidad o, en su caso, por la agrupación, en intervenciones relacionadas con acciones y servicios de orientación, describiendo detalladamente: colectivos beneficiarios, acciones realizadas y resultados obtenidos. (Máximo 10 páginas).

2.5.– 12.1 artikuluko a) eta b) apartatuetan deskribatutako kolektiboei arreta emateko 13.3 artikuluan aipatzen den nahitaezko esperientzia espezifikoari buruzko ziurtagiria edo jarduera gauzatzeko esleipen-ebazpenaren argitalpen ofiziala.

2.5.– Certificado relativo a la experiencia específica obligatoria a la que hace referencia el artículo 13.3 para la atención a colectivos previstos en los apartados a) y b) del artículo 12.1 o publicación oficial de la resolución de concesión de la subvención para el desarrollo de la actividad.

2.6.– Hau aurkeztu behar da 16.1.2.a) artikuluan aipatzen den esperientzia –hots, baloratzekoa den esperientzia– egiaztatzeko: dagokion enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun, edo jardueraren esleipen-ebazpenaren argitalpen ofiziala.

2.6.– Para acreditar la experiencia valorable a la que hace referencia el artículo 16.1.2.a), Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la resolución de concesión de la subvención para el desarrollo de la actividad.

2.7.– Hobekuntzak eta/edo balio erantsiko elementuak jasoko dituen memoria deskribatzailea, metodologiari, ezarriko diren teknikei eta garatuko diren ekintzetarako eskuragarri izango diren baliabideei buruz (Gehienez, 10 orrialde).

2.7.– Memoria descriptiva con las mejoras y/o los elementos de valor añadido referente a la metodología y las técnicas a emplear y los recursos de que dispondrán para las acciones a desarrollar (Máximo 10 páginas).

2.8.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:

2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 13.4.1 eta 13.4.2 artikuluetan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.

a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 13 apartados 4.1 y 4.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.

b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean,13.4.2. a), b) eta c) artikuluetan deskribatutako terminoetan:

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que se corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 13.4.2.a), b) y c):

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

13.4.3 artikuluan aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.8 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 13.4.3 artikuluak aipatzen dituen deialdietan eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.8 en el supuesto previsto en el artículo 13.4.3. En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en las convocatorias a que se hace referencia en el citado artículo 13.4.3.

2.9.– Deialdi honen 16.1.2.c) artikuluak arautzen duena aintzat hartuta, erakunde eskatzaileak enplegu-zentro berezien titularrak direla edo haietan gehiengo partaidetza dutela egiaztatzeko, izaera hori adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

2.9.– Para acreditar la titularidad o participación mayoritaria de las entidades solicitantes en las empresas calificadas como centros especiales de empleo, establecida en el artículo 16.1.2.c), declaración responsable en la que se indique tal condición.

2.10.–) Deialdi honen 16.1.2.d) artikuluak arautzen duena aintzat hartuta, erakunde eskatzaileak laneratzeko enpresak edo laneratzeko enpresen sustatzaileak direla egiaztatzeko, izaera hori adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

2.10.– Para acreditar la condición de empresas de inserción o promotoras de empresas de inserción establecida en el artículo 16.1.2.d), declaración responsable en la que se indique tal particularidad.

3.– Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren hurrengoan hasiko da eskabideak aurkezteko epea, eta 2019ko urtarrilaren 25ean amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 25 de enero de 2019.

4.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere webgunean argitaratuko du zer eskabide ez diren aurkeztu behar bezala beteta, edo zeinek ez dituzten aurkeztu aurreko atalean adierazitako dokumentuak; eragindako entitateek, akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkezteko, hamar eguneko epea izango dute, webgunean horien berri ematen den egunetik aurrera. Hori egin ezean, eskabideak ezetsitzat emango dira. Halakoetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak esanbidezko ebazpen bat eman beharko du, eta horren jakinarazpena egin.

4.– Transcurrido el plazo de la presentación de solicitudes, Lanbide publicará en su página web www.lanbide.euskadi.eus la relación de solicitudes presentadas que no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o bien no fueran acompañadas de la documentación preceptiva relacionada en el párrafo anterior, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en la web de la citada relación, las entidades afectadas subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición, estando obligado Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak Eusko Jaularitzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus) egingo dira «Nire karpeta» ataletik. Egoitza horretan izango dira bide elektronikoa erabiltzeko jarraibideak.

5.– Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus. En esta sede estarán disponibles las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico.

16. artikulua.– Eskaerak ebaluatzeko eta diru-laguntza esleitzeko irizpideak.

Artículo 16.– Criterios de evaluación de las solicitudes y de adjudicación de la subvención.

1.– Honela jokatuko da araututako baldintzak betetzen dituzten eskaerak ebaluatzeko eta III. kapituluan jasotako orientazio-ekintzei eta -zerbitzuei dagozkien diru-laguntzak esleitzeko:

1.– Para la evaluación de las solicitudes que cumplan los requisitos previstos y la adjudicación de la subvención relativa a las acciones y servicios de orientación previstos en este Capítulo III se procederá del siguiente modo:

1.1.– Lurralde historiko eta kolektiboren baterako erakunde eskatzaile bakar bat baldin badago, erakunde horri esleituko zaio diru-laguntza, deialdian jasotako ordu guztietarako.

1.1.– Si para un Territorio Histórico y colectivo a atender solo hay una entidad solicitante, se concederá a esa entidad la subvención por el total de horas previsto.

1.2.– Eskaera bat baino gehiago egiten baldin bada lurralde historiko eta kolektibo bakoitzerako, honela jokatuko da eskaerak ebaluatu eta diru-laguntzak esleitzeko:

1.2.– Si para un Territorio Histórico y colectivo hubiese más de una solicitud, la evaluación de las solicitudes y la adjudicación de la subvención se llevará a cabo de esta manera:

a) 1,5 puntu emango dira erakunde eskatzaileek –edo, dagokionean, elkarte edo erakunde eskatzaileko kide diren erakunde guztiek– 2012-2018 aldian zehar froga dezaketen ibilbide-urte bakoitzeko (baina gehienez 7,5 puntu emango dira), pertsona langabeei enplegurako orientazio-ekintza zuzenak eta azpikontrataziorik gabeak ematen, jarduera hauetakoren bat eginez:

a) Se puntuará con 1,5 puntos por cada año de trayectoria demostrable de la entidad solicitante, o en su caso de todas las entidades miembros de la agrupación o asociación solicitante, durante el período 2012-2018 en la realización de acciones de orientación profesional, hasta un máximo de 7,5 puntos, siempre mediante ejecución directa y no subcontratada de acciones de orientación profesional a personas desempleadas, habiendo desarrollado alguna de las siguientes actividades:

– Enplegua lortzeko orientazioa eta enplegurako eta/edo autoenplegurako motibazioa.

– Orientación para el empleo y motivación hacia el empleo y/o autoempleo.

– Laneratzen laguntzeko akonpainamendu-prozesuak.

– Procesos de acompañamiento a la inserción laboral.

Jarduera horiek programa hauetakoren baten laguntzarekin eginak izan behar dute:

Dichas actividades han de haber sido realizadas al amparo de alguno de los siguientes programas:

– Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren 1994ko martxoaren 9ko Agindua, irabazi-asmorik gabeko erakunde kolaboratzaileek profesionaltasuna, lanbide-informazioa, lanbide-orientazioa eta enplegu-bilaketa aktiboa egiaztatzeko ekintzak egiteko Enpleguko Institutu Nazionalak eman beharreko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

– Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realización de acciones de comprobación de la profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro.

– Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urtarrilaren 20ko Agindua, enplegu-orientaziorako eta autoenplegurako diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

– Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.

– TAS/2643/2003 Agindua, irailaren 18koa, enplegu-arloko programa esperimentalak praktikan jartzeko diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena.

– Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo.

– Diru-laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2011ko martxoaren 31ko erabakiaren bitartez onartua (EHAAn argitaratua, 2011ko apirilaren 27an).

– Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por el Acuerdo del Consejo de Administración de ese organismo autónomo, adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2011 (publicado en el BOPV de fecha 27 de abril de 2011).

– Diru-laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzekoa, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 21eko erabakiaren bitartez onartua (2013ko martxoaren 27an argitaratua EHAAn, zuzendari nagusiaren 2013ko martxoaren 20an emandako ebazpenaren bitartez).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 21 de enero de 2013 (publicado en el BOPV de 27 de marzo de 2013 mediante Resolución del Director General de fecha 20 de marzo de 2013).

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko diru-laguntzen deialdia, erakunde autonomoko horretako Administrazio Kontseiluaren 2014ko irailaren 29ko Erabakiz onartua (zuzendari nagusiaren 2014ko urriaren 7ko Ebazpena, 2014ko urriaren 8ko EHAAn argitaratua).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 29 de septiembre de 2014 (publicado en el BOPV de 8 de octubre de 2014 mediante Resolución del Director General de fecha 7 de octubre de 2014).

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko diru-laguntzen deialdia, erakunde autonomoko horretako Administrazio Kontseiluaren 2015eko urriaren 22ko Erabakiz onartua (zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22ko Ebazpena, 2015eko urriaren 23ko EHAAn argitaratua).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015).

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko diru-laguntzen deialdia, erakunde autonomoko horretako Administrazio Kontseiluaren 2017ko uztailaren 26ko Erabakiz onartua (zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27ko Ebazpena, 2017ko uztailaren 31ko EHAAn argitaratua).

– Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicado en el BOPV de 31 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

– Enplegu-orientazioko beste programa batzuk, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sustatu eta finantzatuak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Lanbideratzeko Zerbitzuak kudeatuak.

– Otros programas de orientación para el empleo y/o acompañamiento a la inserción laboral promovidos y financiados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y gestionados exclusivamente desde el Servicio de Inserción Laboral de la Dirección de Activación Laboral de Lanbide.

– Enplegurako orientazio-jarduerak, baldin eta jarduera horiek 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (urriaren 23koa, Enpleguaren Legeko testu bategina onartzen duena) 10.4.a) artikuluko 1. ardatzean adierazitako moduan egin badituzte, enplegu-zerbitzu publikoek kudeatuta. Deialdi honen 15.2.5 artikuluak arautzen duen moduan egiaztatu behar dute eskakizun hori betetzen dutela.

– Actividades de orientación para el empleo, en los términos establecidos por el Eje 1, Orientación del artículo 10.4.a) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo y gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y así lo acrediten en los términos previstos en el artículo 15.2.5 de esta convocatoria.

b) 2,5 puntu emango zaizkio lurralde historiko bakoitzean IV. eranskinean jasotako gutxieneko nahitaezko kapilaritatea betetzearren nahitaez arreta eman behar den eskualdeez gain beste eskualde batean arreta ematen duen lantoki bakoitzari, baldin eta 13.4 artikuluko 1. eta 2. ataletako baldintzak betetzen baditu. Gehienez 15 puntu emango dira.

b) Se puntuará con 2,5 puntos a cada centro de trabajo que en cada Territorio Histórico atienda alguna comarca adicional más allá de las necesarias para cumplir el mínimo obligatorio de capilaridad contemplado en el Anexo VI, siempre que cumplan los requisitos del artículo 13.4, apartados 1 y 2, hasta un máximo de 15 puntos.

c) Ebaluazioan, 5 puntu emango zaizkie ezintasunak dituzten pertsonei arreta emateko diru-laguntzak eskatzen dituzten erakundeei edo erakunde-taldeei, baldin eta enplegu-zentro bereziak baldin badira, enplegu-zentro berezien jabeak baldin badira edo enplegu-zentro berezien sozietate-kapitalaren gehiengoa baldin badute harpidetua, eta, gainera, diru-laguntza zein lurralde historikotarako eskatzen duten, lantokiak lurralde hartantxe baldin badituzte. Eskaera erakunde-elkarte edo -talderen batek egiten baldin badu, puntuazio hori emango zaio baldin eta, eskaeran adierazten diren datuen arabera, baldintza hori betetzen badute haren barruko erakundeen erdiek gutxienez. Horretaz gainera, diru-laguntzen xede diren jarduera guztiak edo haien zati bat egiteko konpromisoa hartu behar dute baldintza hori betetzen duten erakunde horiek.

c) Se puntuará con 5 puntos en el caso de las entidades o agrupaciones de entidades que soliciten subvención para las horas destinadas a la atención a personas con discapacidad y que tengan la calificación de centro especial de empleo o bien sean propietarias o tengan participación mayoritaria en el capital social de empresas con la calificación de centro especial de empleo, con centros de trabajo en el Territorio Histórico donde se solicita la subvención. En el caso de que quien realice la solicitud sea una asociación o agrupación de entidades, se asignará la puntuación siempre y cuando cumplan con esta condición, al menos, la mitad de las entidades integrantes de la misma que, de conformidad con los datos consignados en la solicitud, se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades objeto de la subvención.

d) Ebaluazioan, 5 puntu emango zaizkie bazterketa-egoeran dauden edo bazterketa-egoeran izateko arriskuan dauden pertsonei (deialdiko 12.1.d artikuluan adierazten den kolektiboari) arreta emateko diru-laguntzak eskatzen dituzten erakundeei edo erakunde-elkarteei, baldin eta, diru-laguntza zein lurralde historikotarako eskatzen duten, lantokiak lurralde hartantxe dituzten laneratze-enpresak badira edo laneratze-enpresen sustatzaileak badira. Eskaera erakunde-elkarte edo -talderen batek egiten baldin badu, puntuazio hori emango zaio baldin eta, eskaeran adierazten diren datuen arabera, baldintza hori betetzen badute haren barruko erakundeen erdiek gutxienez. Horretaz gainera, diru-laguntzen xede diren jarduera guztiak edo haien zati bat egiteko konpromisoa hartu behar dute baldintza hori betetzen duten erakunde horiek.

d) Se puntuará con 5 puntos en el caso de las entidades o agrupaciones de entidades que soliciten subvención para las horas destinadas a la atención a personas en exclusión o riesgo de exclusión social (colectivo previsto en el artículo 12.1 d) y que sean empresas de inserción o promotoras de empresas de inserción con centros de trabajo en el Territorio Histórico donde se solicita la subvención. En el caso de que quien realice la solicitud sea una asociación o agrupación de entidades, se asignará la puntuación siempre y cuando cumplan con esta condición al menos la mitad de las entidades integrantes de la agrupación que, de conformidad con los datos consignados en la solicitud, se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades objeto de la subvención.

2.– Lurralde historiko eta kolektibo baterako diru-laguntzen esleipenean berdinketarik ematen baldin bada guztirako puntuazioetan, lehentasun-ordena honetan egingo da esleipena:

2.– En caso de empate de puntuaciones totales para la asignación de la subvención en un Territorio Histórico y para un colectivo, la misma se adjudicará según el siguiente orden de prevalencia:

a) Lehentasuna izango dute artikulu honetako 1.2.a) apartatuan puntuazio altuena lortu dutenak.

a) Tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.2.a) de este artículo.

b) Aurreko irizpidea bete ondoren puntu-berdinketak bere horretan badirau, artikulu honen 1.2.b) atalean puntuazio handiena lortu duten erakundeek izango dute lehentasuna.

b) En caso de persistir la igualdad entre varias entidades, tendrán preferencia las entidades que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.2.b) de este artículo.

c) Puntu-berdintasunak bere horretan badirau, eskaerak zer egunetan eta ordutan erregistratu ziren kontuan hartuta, eskaera lehenago aurkeztu duen erakundeak izango du lehentasuna.

c) Si la igualdad persistiera se dará preferencia a la entidad cuya fecha y hora de registro de entrada de su solicitud sea anterior.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
ENPLEGU-ZENTROEN JARDUERAK GARATZEKO DIRU-LAGUNTZAK
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CENTROS DE EMPLEO

17. artikulua.– Kapitulu honen xedea.

Artículo 17.– Objeto de este Capítulo.

Kapitulu honen xede dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman ditzakeen oinarri espezifiko arautzaileak, enplegu-zentroen jarduerak garatzeko eta 2019-2021 epealdiko ekitaldietan gauzatzeko diren laguntzenak.

Es objeto de este capítulo la regulación de las bases específicas de la concesión de subvenciones por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, a ejecutar en los ejercicios de 2019 a 2021.

18. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera: Enplegu-Zentroen jarduerak garatzeko laguntzak.

Artículo 18.– Actuación subvencionable: desarrollo de la actividad de Centro de Empleo.

1.– Kapitulu honetan ezarritakoari jarraikiz, hurrengo apartatuan deskribatutako Enplegu-Zentroen jarduerak lagun daitezke, 20. artikuluan aipatutako erakundeek VIII. eranskinean ezarritako baldintzetan gauzatu behar dituztenak. Eranskin horretan zehazten da zeintzuk diren diruz lagun daitezkeen jardun-eremuak eta Enplegu-Zentroen kopurua.

1.– Podrán ser objeto de subvención al amparo del presente capítulo la actividad de Centros de Empleo, descrita en el apartado siguiente, a ejecutar por parte de las entidades señaladas en el artículo 20, en los términos previstos en el Anexo VIII donde se concretan los ámbitos territoriales de actuación y el número de Centros de Empleo subvencionables.

2.– Enplegu-Zentro deritzo lankidetza-erakundeak enplegu bila ari diren pertsonen eskuetan norberaren erabilerarako tresnak dituen espazio fisiko egonkorrari. Tresna horiek lan-merkatuan txertatzera zuzendutako ekintzak garatzera eta xede hori lotzeko eskuragarri dauden baliabideen inguruko kontsultak egiteko daude erabilgarri. Horrez gain, eskuragarri dauden tresna horien erabiltzen laguntzeko pertsona orientatzaile bat egongo da bertan modu iraunkorrean.

2.– Se entiende por Centro de Empleo el espacio físico estable donde la entidad colaboradora pone a disposición de las personas en proceso de búsqueda de empleo un lugar con instrumentos de auto-uso para el desarrollo de acciones dirigidas a la inserción y de consulta sobre recursos para la consecución de dicho objetivo, así como el apoyo permanente por parte de una persona orientadora en el manejo de las herramientas disponibles.

Era berean, Enplegu-Zentroa programatutako ekintza-espazio izan beharko du, eta zentroko orientatzailearen ardurapean garatuko da. Taldeko ekintzak egiteko, Enplegu-Zentroko espazio osoa erabiliko da.

Asimismo, el Centro de Empleo deberá ser un espacio de actividad grupal programada, cuyo desarrollo será llevado a cabo por la persona orientadora del centro. La realización de acciones grupales exigirá la utilización en exclusiva de la totalidad del espacio de Centro de Empleo.

3.– IV. kapitulu honetan ezarritakoari jarraikiz diruz lagundutako enplegu-zentroen jarduera erakunde onuradunen berezko langileek eskainiko dute, eta ezin izango dira inolaz ere azpikontratatu.

3.– La actividad de centros de empleo subvencionada al amparo de este Capítulo IV se prestará con personal propio de las entidades beneficiarias, sin que puedan ser objeto de subcontratación.

4.– Diruz lagun daitekeen enplegu-zentroen jarduera emateko epea bi urtekoa izango da, jarduerari ekiten zaion momentutik kontatzen hasita. Edozein kasutan, onartutako kokapen guztietan hasi beharko da jarduera hori diru-laguntzaren ebazpena 25.3.4 artikuluan jasotako baldintzetan jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean.

4.– El período de prestación de la actividad de centros de empleo a subvencionar será de dos años a contar desde el inicio de la actividad, que deberá comenzar, en todo caso, en todas las ubicaciones aprobadas, en el plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de la resolución de la subvención, mediante su publicación en los términos previstos en el artículo 25.3.4.

Ekintzaren hasiera baliozkoa dela kontsideratuko da soil-soilik onartutako kokaleku guztietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako aplikazio informatikorako sarbidea baldin badago.

Únicamente se considerará válido el inicio de la actividad cuando en todas las ubicaciones aprobadas se tenga acceso a los aplicativos informáticos puestos a disposición por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5.– Enplegu-Zentro izango den espazioa zerbitzu horretarako erabiliko da soil-soilik, eta ezin izango da beste ekintza batzuekin partekatu, ekintza mota edozein dela ere.

5.– El espacio físico destinado a Centro de Empleo deberá ser utilizado en exclusiva para dicho servicio, no pudiendo compartirse con cualesquiera otras actividades de cualquier tipo.

6.– Enplegu-Zentroa 1500 orduz egon beharko da publikoari zabalik, gutxienez, jarduera-ematea osatzen duten 12 hilabeteko bi epealdietako bakoitzean, eta ezin izango da egunean 10 ordu baino gehiagoz zabalik egon.

6.– El Centro de Empleo deberá permanecer abierto al público, durante al menos, 1500 horas en cada uno de los dos períodos de 12 meses en que se divide la prestación de la actividad, no pudiendo exceder de 10 horas diarias.

Egin diren ordu-kopurua ezarri ahal izateko, erakunde onuradunek Lanbidek eskuragarri jarritako sistema informatikoaren bitartez ezarri beharko dute zein den Enplegu-Zentroaren irekiera-ordutegi eta -egutegia. Gainera, eguneroko kontrolatu beharko dute zein ordutan ireki eta ixten den.

A efectos de determinar el número de horas efectivamente realizadas, las entidades beneficiarias deberán registrar, en el sistema informático puesto a disposición por Lanbide, el horario y calendario de apertura de Centro de Empleo, así como el control de su apertura y cierre diarios.

7.– Diruz lagundutako 2 urteetan, Enplegu-Zentroek 20 taldeko ekintza egin beharko dituzte gutxienez aurreko apartatuan aipatutako hamabi hilabeteko epealdi bakoitzeko. Bi ekintza egingo dira gehienez hilabeteko. Taldeko ekintzek gutxienez 3 orduko iraupena izango dute, eta gutxienez 4 pertsona bertaratu behar dira saiora. Ekintzaren xedea norberaren erabilerarako eta enplegua bilatzeko tresnak ezagutzera ematea izango da.

7.– Durante el período de 2 años subvencionado, los Centros de Empleo deberán realizar un mínimo de 20 acciones grupales por cada período de doce meses referido en el apartado anterior, con una referencia máxima de dos acciones grupales mensuales. Cada una de las acciones grupales tendrá una duración mínima de 3 horas con al menos 4 personas asistentes y cuyo objetivo será dar a conocer las distintas herramientas de auto-uso y de búsqueda de empleo.

Derrigortasun hori erakunde bakoitzari esleitutako jardun-eremuaren araberakoa izango da, eta ez kokalekuaren arabera «izaera partekatua izan dezaketen eremuen» kasuetan, VIII. eranskinari jarraikiz.

Esta obligación queda referida a cada entidad en relación siempre con el ámbito concedido y no con cada ubicación en los casos de centros de empleo de «Ámbitos con posible carácter distribuido», según establece el Anexo VIII.

Ekintza horiek independenteak dira erakundeak II. kapituluan araututako orientazio-ekintza eta -zerbitzuetarako diru-laguntzak jasoko balitu eskainiko lituzten ekintzekiko.

Estas acciones son independientes de las que pudiera ofrecer una entidad en el caso de que también fuera beneficiaria de las acciones y servicios de orientación regulados en el Capítulo II.

Taldeko ekintza horiek Lanbideren webgunean argitaratuko dira, www.lanbide.euskadi.eus

Las actividades grupales serán objeto de publicación en la web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus

7. apartatuan aurreikusitako baldintzak beteko ez balira, diruz lagun daitekeen azken zenbatekoa minorizatu egingo litzateke, deialdi honetako 21. artikuluan ezarritako baldintzetan.

El incumplimiento de las condiciones previstas en este apartado 7 supondría la minoración de la cantidad finalmente subvencionable en los términos establecidos en el artículo 21 de la presente convocatoria.

19. artikulua.– Enplegu-Zentroen jardueraren hartzaileak.

Artículo 19.– Personas destinatarias de la actividad de Centro de Empleo.

Honako hauek erabil dezakete Enplegu-Zentroa:

Podrán ser personas usuarias del Centro de Empleo:

– Lanbiden enplegu-eskatzaile edo enpleguaren aurreko zerbitzuen eskatzaile gisa izena emanda dauden lanik gabeko edo okupatutako pertsonak.

– Las personas desempleadas u ocupadas, inscritas en Lanbide como demandantes de empleo o como demandantes de servicios previos al empleo.

– Estatuko merkaturako irisgarritasunik ez duten baina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan erregistratuta daudenak.

– Las personas sin acceso al mercado nacional de trabajo, registradas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

20. artikulua.– Diru-laguntzen onuradun diren erakunde laguntzaileak.

Artículo 20.– Entidades colaboradoras y beneficiarias de las ayudas.

1.– Edozein pertsona fisikok edo juridikok, publikoa edo pribatua dela ere, egin ahal izango ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren entitate laguntzaile gisa, deialdi honen xede diren Enplegu-Zentroen jarduerak, eta hartarako aurreikusitako diru-laguntzak jaso ahal izango ditu. Horretarako, ezinbestekoa da 24. artikuluan jasotako baldintza orokorrak betetzeaz gain, 18. Artikuluan definitutako jarduketak egiteko beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak eduki beharko dira.

1.– Podrá realizar la actividad de Centro de Empleo, objeto de esta convocatoria, como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y beneficiarse de las subvenciones previstas para ello, cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 24, disponga de los medios materiales y humanos necesarios para la adecuada prestación de las actuaciones definidas en el artículo 18.

2.– VIII. eranskinean zehaztutako txertatze-soziolaboralerako zailtasunak dituzten kolektiboentzako enplegu-zentroen kasuan, eskabideari zentroari emango zaizkion egokitzapenak eta laguntza teknikoak jasoko dituen txosten bat erantsi beharko zaio; izan ere, horrela desgaitasunak dituzten pertsonek erabili ahal izango dute zentroa. Laguntza tekniko horiek gutxienez bermatu beharko dute hainbat gradutako entzumen- edo ikusmen-defizitak dituzten pertsonek eta mugikortasuna mugatuta dutenek erabiltzeko moduan egotea zentroa. Txertatze-soziolaboralerako zailtasunak dituzten kolektiboentzako Enplegu-Zentroetako jarduerak garatzeko deialdi honetan aurreikusitako laguntzak soil-soilik jaso ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, gizarte-bazterketa sufritzeko arriskua duten eta/edo desgaitasunak dituzten pertsonen lan-txertaketa sorrera- edo eraketa-xede duten erakundeek.

2.– En el caso de los tres Centros de empleo dirigidos a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral, especificados en el Anexo VIII, la solicitud de subvención deberá ir acompañada de una memoria que indique las adaptaciones y ayudas técnicas de las que se dotará al centro, de forma que pueda ser utilizado por personas con discapacidad. Dichas ayudas técnicas deberán garantizar, al menos, la utilización del centro por parte de personas con déficits auditivos o visuales de distinto grado y de personas con movilidad reducida. Únicamente podrán beneficiarse de las subvenciones previstas en esta convocatoria para el desarrollo de la actividad de Centro de Empleo dirigido a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las entidades cuyo objeto social o fundacional sea la inserción laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social y/o personas con discapacidad.

3.– Enplegu-zentroan baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzeko baldintza betetzat emango da honako eskakizun hauek egiaztatuz gero:

3.– La condición de disposición de medios materiales y humanos en el Centro de Empleo se entiende cumplida mediante la acreditación de los siguientes requisitos:

a) Eskabidea aurkezten den momentuan gutxienez 25 metro karratuko gela bat izatea Enplegu-Zentro gisa erabiltzeko. Gela horrek irisgarritasuna sustatzeko indarrean dagoen legeriara egokituta egoteaz gain (20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna eta bere garapen-arau teknikoak sustatzekoa), honako baldintza hauek ere bete beharko ditu:

a) Disponer al momento de la presentación de la solicitud de una sala de al menos 25 metros cuadrados para su uso como Centro de Empleo, adecuada a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad (Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo), que cumpla con los siguientes requisitos:

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.

– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

a) apartatuan ezarritako aldez aurreko baldintzak betetzen dituztela ulertuko da Lanbidek enplegu-zentroen jarduerak garatzeko onartu zituen lokalak, baldin eta 2017ko ekitaldiko Enplegu-Zentroetako jarduerak garatzeko deialdian laguntza eman bazitzaien. Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean egin zen, eta organismo autonomo honek Erabaki bide onartu zuen 2017ko uztailaren 26ko saioan (2017ko uztailaren 27ko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez argitaratu zen 2017ko uztailaren 28ko EHAAn).

Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en este apartado a) aquellos locales que fueron considerados válidos por Lanbide para el desarrollo de la actividad de centro de empleo por parte de las entidades a las que les fue concedida subvención al amparo de la convocatoria para el año 2017 de ayudas para el desarrollo de la actividad de Centro de Empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 26 de julio de 2017 (publicada en el BOPV de 28 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017).

Eskaera aurkeztean a) apartatuan jasotako baldintzak betetzen eta behar bezala egiaztatzen dituzten lokalak eta aurreko zenbakik aipatzen dituen lokalak hartuko dira kontuan laguntzak ematerako orduan. Lokala aldatzeko eskera behin betiko ebazpena eta gero soilik aurkeztu ahal izango da, eta, gainera, deialdi honetako 28. artikuluan aurreikusitako baldintzak bete behar dira.

Los locales que cumplan los requisitos previstos en este apartado a) debidamente acreditados en el momento de la presentación de la solicitud, o aquellos locales a los que hace referencia el párrafo anterior, serán los que se tengan en cuenta para la concesión de las ayudas. La solicitud de cambio de local solo podrá presentarse tras la resolución definitiva y en las condiciones previstas en el artículo 28 de la presente convocatoria.

b) Diruz lagun daitekeen jarduerari ekiterakoan edukitzea giza baliabideen azpiegitura nahikoa Enplegu-Zentroa zabalik dagoen guztietan orientatzaileak eskuragarri egongo direla bermatzeko. Jardunaldi osoan lan egin beharko dute, eta horrez gain, honako baldintza hauek ere bete beharko dituzte: unibertsitateko ikasketak bukatuta izan beharko dituzte, urte batetik gorako esperientzia izan beharko dute eta orientazio-profesionaleko curriculum egiaztatua eduki beharko dute; horrez gain, ofimatikari, Interneti eta lan-merkatuari buruzko ezagutzak ere izan beharko dituzte, eta, hala balegokio, administrazio-laguntzaileak ere eduki beharko dira lokalean. Orientatzaile zein administrazioko langileek erabiltzaileak EAEko bi hizkuntza ofizialetan artatzeko gaitasuna izan beharko dute.

b) Disponer al inicio de la actividad objeto de la subvención de una infraestructura de recursos humanos que permita la presencia, durante todo el período de apertura del Centro de Empleo, de personal orientador que dé cobertura a una jornada completa, con estudios universitarios finalizados, experiencia superior a un año y currículum contrastado en funciones de orientación profesional, y con conocimientos de ofimática, internet y mercado de trabajo, y, en su caso, personal administrativo de apoyo, ambos perfiles con capacidad para la atención a personas usuarias en las dos lenguas oficiales de la CAPV.

Txertatze-soziolaboralerako zailtasun bereziak dituzten pertsonei arreta ematen espezializatutako erakundeek, berriz, orientazio-materialak ezintasun-mota guztietara egokitzen adituak diren giza baliabideak izan beharko dituzte, eta, hala badagokio, zeinu-mintzaira dakiten orientazioko profesionalak izango dituzte.

En el caso de las entidades especializadas en atención a personas con especiales dificultades de inserción socio-laboral, deberán disponer de recursos humanos especializados en la adaptación de materiales de orientación a los diferentes tipos de discapacidad y contarán con profesionales de la orientación con conocimiento de lengua de signos.

c) Era berean, honako azpiegitura hau ere eduki beharko da:

c) Asimismo, se deberá disponer de la siguiente infraestructura:

– Interneterako banda zabaleko sarbide eraginkorra, eta WIFI sarbidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sistemarekin konektatzeko.

– Un acceso eficiente a internet de banda ancha y accesibilidad WIFI para la conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Enplegu-Zentroaren erabilerarako 4 ordenagailu, gutxienez. Horietako bakoitzak honako hauek izan beharko ditu:

– Un mínimo de 4 ordenadores de uso exclusivo en el Centro de Empleo, cada uno de ellos contando, al menos, con:

i) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako esteken zerrenda. Era berean, enplegu-bilaketari buruzko dokumentazio eguneratua jarriko zaie eskuragarri zerbitzuen erabiltzaileei.

i) La relación de enlaces proporcionados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Asimismo, se pondrá a disposición de las personas usuarias del servicio la documentación actualizada relativa a la búsqueda de empleo.

ii) Internetetik nabigatzea eta web-orrialdeak ikusi eta erabiltzea ahalbidetuko duen softwarea.

ii) Software que permita la navegación por internet y la visualización y utilización de páginas web.

iii) Testuak Word formatuan editatzea, Excel formatuko kalkulu-orriak erabiltzea, PowerPoint formatuko aurkezpenak ikustea eta Pdf formatuko fitxategietarako sarbidea izatea bermatuko duen software ofimatikoa.

iii) Software ofimático que permita la edición de textos en formato Word, el uso de hojas de cálculo en formato Excel, la visualización de presentaciones en formato PowerPoint y la visualización de ficheros en formato Pdf.

iv) Ordenagailurako sarbidea duten pertsonak identifikatzea eta saioen iraupena kalkulatzea ahalbidetuko duen softwarea.

iv) Software que permita identificar a las personas que acceden al ordenador y medir la duración de las sesiones.

– Gutxienez laser bidezko inprimagailu bat edukitzea Enplegu-Zentroko ordenagailuek bakarrik erabiltzeko.

– Disponibilidad de, al menos, una impresora láser de uso exclusivo para los ordenadores del Centro de Empleo.

– Tableta grafikoko periferiko bat edukitzea, sinadura biometrikoa jasotzeko euskarri modura. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio-sistemara konektaturik egon behar du, haren zehaztapen teknikoak bete behar ditu, eta hark komunikatuko ditu.

– Disponer de un periférico de tableta gráfica como soporte de recogida de firma biométrica con conexión al sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que responda a las especificaciones técnicas del mismo y que serán comunicadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Enplegu-bilaketari buruzko dokumentazio-zerbitzu eguneratu bat izatea.

– Disponer de un servicio de documentación actualizada relativa a la búsqueda de empleo.

4.– VIII. eranskinean «izaera partekatua izan dezaketen eremu» gisa definitutako eremuen kasuan, enplegu-zentroko jarduera hainbat udalerritan egin ahal izango da astean zehar. Kasu horretan, eskabidean adierazi beharko da egoera hori, baita jarduera garatzeko hautatutako udalerri eta kokaleku fisiko zehatzak ere. Kokaleku horiek 20. artikulu honetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

4.– En aquellos ámbitos definidos en el Anexo VIII como «Ámbitos con posible carácter distribuido», la actividad de Centro de Empleo podrá materializarse en distintas localidades a lo largo de la semana. En este caso, deberá indicarse en la solicitud tal circunstancia, indicando las localidades y ubicaciones físicas concretas donde se desarrollará la actividad, que deberán cumplir con los requisitos establecidos en este artículo 20.

21. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 21.– Cuantía de la subvención.

1.– Enplegu-Zentroen jarduerak garatzeko diru-laguntzen gehieneko zenbatekoa 88.000 euroko izango da, bi urterako. Zenbateko hori orientatzaileen ordainsarien eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kotizazioen kostuak ordaintzera zuzenduko da, baita jarduerarekin erlazionatutako zuzeneko nahiz zeharkako kostuak ordaintzera ere.

1.– El importe máximo de la subvención para el desarrollo de la actividad de Centro de Empleo será de 88.000 euros por el período de dos años, destinado a la cobertura de los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social del personal orientador y del resto de costes directos e indirectos asociados a la actividad.

2.– 1. apartatuan aipatutako diru-laguntzaren gehienekoa minorizatu egin ahal izango da honako kasu hauetan:

2.– El importe máximo de la subvención a que hace referencia el apartado 1, podrá verse minorado en los siguientes supuestos:

a) Diruz lagundutako enplegu-zentroaren jardueraren gauzatze eraginkorra 1500 ordutik beherakoa denean diruz lagun daitekeen jardueraren 12 hilabeteko, egin ez diren ordu-kopuruaren arabera minorizatuko da zenbatekoa, honako formula hau aplikatuz:

a) Cuando el período de ejecución efectivo de la actividad de centro de empleo subvencionado sea inferior a 1500 horas en cada período de 12 meses de actividad subvencionable, el importe máximo será reducido en proporción al número de horas que no se hayan realizado, según la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

AZ: Jaso beharreko azken zenbatekoa.

IF: Importe final a percibir.

MIN1 = H1 eta 1.500 arteko balioa.

MIN1 = Valor menor entre H1 y 1.500.

MIN2 = H2 eta 1.500 arteko balioa.

MIN2= Valor menor entre H2 y 1.500.

H1 = Lehen urteko irekiera-ordu eraginkorren kopurua.

H1 = Horas de apertura efectiva durante el primer año.

H2 = Bigarren urteko irekiera-ordu eraginkorren kopurua.

H2 = Horas de apertura efectiva durante el segundo año.

b) 18.7 artikuluan jasotako taldeko ekintzen gutxienez % 90 ez betetzeak ekintzak egiteagatik dagokion diru-laguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekarriko du. Orduko 28 euro izango dira eta hori biderkatuko da aipatu artikuluan urte osorako ezarritako guztirako orduekin. Zentzu horretan, baliozkotu egingo dira taldeko ekintzak baldin eta gutxienez 4 pertsona bertaratzen badira, edo, salbuespen gisa, aldez aurretik lau pertsonak izena eman eta bakarra bertaratzen bada.

b) Cuando no se hayan desarrollado, como mínimo, el 90% de las acciones grupales previstas en el artículo 18.7, dicho incumplimiento dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención correspondiente a la realización de tales acciones, cuantificada a razón de 28 euros/hora multiplicado por el número de horas totales anuales establecidas como mínimo en el citado artículo. En este sentido se darán por validas aquellas acciones grupales que tengan una asistencia mínima de cuatro personas o, excepcionalmente, con la participación de una persona y una inscripción previa de cuatro personas.

3.– Edozein kasutan, jaso beharreko azken zenbatekoa ezin izango da orientatzaileen gastu zuzenen % 140 baino altuagoa izan. Enplegu-Zentro batean ekintza eraginkorrak eginez eskatzaileak artatzen dituzten orientatzaileen soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzakoak izango dira langileekin egiten diren gastu zuzenak; horretarako muga lanaldi osorako kontratatutako langile bat izango da, 24 hilabeteko.

3.– En cualquier caso, el importe final a percibir no podrá exceder del 140% de los gastos directos de personal orientador. Se entenderán por gastos directos de personal orientador los costes salariales y de Seguridad Social de las personas orientadoras dedicadas a la atención a demandantes a través de la actividad efectiva de Centro de Empleo, con el límite de una persona contratada a jornada completa durante 24 meses.

22. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 22.– Presentación de solicitudes.

1.– IV. kapitulu honek aipatutako diruz lagun daitezkeen eskabideak egoitza elektronikoaren bitartez aurkeztu beharko dira. Honako esteka honetatik sar daiteke bertara: https://euskadi.eus. Gainera, sarbide-esteka bat egongo da Lanbideren webgunean bertan.

1.– Las solicitudes de subvenciones a las que se refiere este Capítulo IV deberán presentarse a través de la sede electrónica a la que se accederá desde: https://euskadi.eus y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide.

Erakunde bakoitzak enplegu-zentroaren jarduera zein lurralde-eremutan egingo duen adierazi beharko du.

Cada entidad deberá indicar el ámbito territorial de actuación en el que desarrollará la actividad de Centro de Empleo.

Deialdi honetako 20. artikuluko 2. zenbakian adierazitako erakundeek baino ezingo dute «erakundeak – zailtasun bereziak» motako eremuetarako enplegu-zentroetarako diru-laguntzen eskabidea aurkeztu.

Solo podrán solicitar la subvención para los centros de empleo correspondientes a ámbitos marcados como «entidades – especiales dificultades» aquellas entidades indicadas en el párrafo 2 del artículo 20 de esta convocatoria.

2.– Eskaera horrekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– A dicha solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

2.1.– Erakundearen edo enpresaren IFKren kopia edo, pertsona fisikoen kasuan, NANaren kopia –Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan nortasun-datuen egiaztapen elektronikoa baimendu ez bada, betiere–, eta eskaera sinatzen duen pertsonak duen ordezkaritzaren egiaztagiria.

2.1.– Copia del CIF de la entidad o empresa o del DNI en el supuesto de personas físicas, salvo que se haya autorizado a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la verificación electrónica de datos de identidad, y acreditación de la representación que ostenta la persona que firma la solicitud.

2.2.– Egiaztatzea, hala badagokio, azken 10 urteetan egindako jarduera Enplegu-Zentro zerbitzua emateari dagokionez Eusko Jaurlaritzaren deialdien esparruaren baitan eta 327/2003 Dekretuak edo (abenduaren 23koak, lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituena) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2011 eta/edo 2013an egin zituen orientazio-deialdiek edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2014, 2015 eta 2017an egin zituen enplegu-zentroetako zerbitzuen deialdiek ezarritakoaren arabera.

2.2.– Acreditación, en su caso, de la actividad realizada en los últimos 10 años en la prestación del servicio de Centro de Empleo en el marco de las convocatorias del Gobierno Vasco al amparo del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral, y/o las convocatorias de orientación de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo de los años 2011 y/o 2013 y/o convocatorias de servicios de centros de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 2014, 2015 y 2017.

2.3.– Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:

2.3.– Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.

a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.

b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a):

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.

– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil ditzaten.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

20.3.a) artikuluaren bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 20.3.a) artikuluak aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.

No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace referencia en el citado art. 20.3 a).

2.4.– Hala badagokio, xedea edo erakunde eskatzailea sortzeko xedea gizarte-bazterkeria egoeran egoteko arriskuan dauden kolektiboei eta/edo desgaitasunak dituzten pertsonei lan-orientabidea ematea eta/edo haien laneratzea bultzatzea dela adierazten duen ziurtagiririk.

2.4.– Documentación que acredite, en su caso, el objeto social o fundacional de la entidad solicitante en la que se indique la función de orientación y/o inserción laboral a colectivos en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad.

2.5.– Hala badagokio, erakundearen langileen artean desgaitasuna duten pertsonen ehunekoaren erantzukizunpeko adierazpena.

2.5.– Declaración responsable, en su caso, del porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla de la entidad.

2.6.– Enplegu-agentziaren izaera egiaztatzea dagokion ebazpen administratiboa aurkeztuz, baldin eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak eman badu.

2.6.– Acreditación de la condición de agencia de colocación, mediante la presentación de la resolución administrativa correspondiente, cuando la misma haya sido autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal.

2.7.– Desgaitasunak dituzten pertsonek erabili ahal izateko, enplegu-zentroari egingo zaizkion egokitzapenak eta emango zaizkion laguntza teknikoak adieraziko dituen memoria, 20.2 artikuluko baldintzetan txertatze-soziolaboralerako zailtasun bereziak dituzten kolektiboentzako enplegu-zentroen kasuan.

2.7.– Memoria que indique las adaptaciones y ayudas técnicas de las que se dotará al centro, de forma que pueda ser utilizado por personas con discapacidad, en el caso de los centros de empleo dirigidos a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral, en los términos del artículo 20.2.

3.– Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren hurrengoan hasiko da eskabideak aurkezteko epea, eta 2019ko otsailaren 1ean amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 1 de febrero de 2019.

4.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere webgunean argitaratuko du zer eskabide ez diren aurkeztu behar bezala beteta, edo zeinek ez dituzten aurkeztu aurreko atalean adierazitako dokumentuak; eragindako entitateek, akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkezteko, 10 eguneko epea izango dute, webgunean horien berri ematen den egunetik aurrera. Hori egin ezean, eskabideak ezetsitzat emango dira. Halakoetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak esanbidezko ebazpen bat eman beharko du, eta horren jakinarazpena egin.

4.– Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo publicará en su página web la relación de solicitudes presentadas que no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o bien no fueran acompañadas de la documentación preceptiva relacionada en el párrafo anterior, para que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en la web de la citada relación, las entidades afectadas subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición, estando obligado Lanbide a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak Eusko Jaularitzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus) egingo dira «Nire karpeta» ataletik. Egoitza honetan izango dira bide elektronikoa erabiltzeko jarraibideak.

5.– Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus. En esta sede estarán disponibles las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico.

23. artikulua.– Eskaerak ebaluatzeko eta diru-laguntza esleitzeko irizpideak.

Artículo 23.– Criterios de evaluación de las solicitudes y de adjudicación de la subvención.

Horrela jokatuko da araututako baldintzak betetzen dituzten eskabideak ebaluatzeko eta Enplegu-Zentroaren jarduerari dagozkion diru-laguntzak esleitzeko:

Para la evaluación de las solicitudes y adjudicación de la subvención relativa a la actividad de Centro de Empleo, se procederá del siguiente modo:

1.– Jardun-eremu batean diru-laguntza eskatzen duen erakunde bakarra badago, zuzenean emango zaio diru-laguntza erakunde horri.

1.– Si solo hay una entidad que solicite la subvención en un ámbito de actuación, se le concederá la subvención a dicha entidad.

2.– Jardun-eremu batean diru-laguntza eskatzen duen erakunde bat baino gehiago baldin badago, honako lehentasunezko ordena honen arabera emango da diru-laguntza:

2.– Si hay más de una entidad que solicite la subvención en un ámbito de actuación, se adjudicará la subvención según el siguiente orden de preferencia:

a) Lehentasuna izango dute udaleko edo udalaz gaindiko tokiko erakundeek, baita horien menpeko erakundeak ere, eta guztien artetik lehentasuna izango dute udalaz gaindikoek.

a) Tendrán preferencia las entidades locales municipales o supramunicipales, así como las entidades dependientes de las mismas y entre todas ellas, las de carácter supramunicipal.

b) Baldin eta udalaz gaindiko edo udaleko hainbat erakunde lehiatzen badira, lehentasuna edukiko du enplegu-Zentro Zerbitzua ematen esperientzia gehien daukana, abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuari jarraikiz, 2008-2010 epealdian eta/edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Enplegu-Zentro zerbitzuaren 2011, 2013, 2014, 2015 eta 2017ko deialdietan.

b) En caso de concurrencia entre varias entidades de carácter supramunicipal o entre varias de carácter municipal, tendrá prioridad la entidad que demuestre una trayectoria previa más dilatada en la prestación del servicio de Centro de Empleo, al amparo del Decreto 327/2003, de 23 diciembre, durante el período 2008-2010 y/o servicio de Centro de Empleo en las convocatorias de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de los años 2011, 2013, 2014, 2015 y 2017.

c) Ez baldin badago eskatzaileen artean aurretik aipatutako motetako erakunderik, honako hauek izango dute lehentasuna, ordena honetan:

c) Si no hay ninguna entidad de las indicadas anteriormente entre las solicitantes, tendrán preferencia, por este orden:

– Gizarte-bazterkeria egoeran edo gizarte-bazterkeria egoeran egoteko arriskuan dauden eta/edo desgaitasunak dituzten pertsonen lan-orientabidean edo lan-txertatzean espezializatutako erakundeak.

– Entidades especializadas en orientación y/o inserción laboral a colectivos en situación o riesgo de exclusión y/o a personas con discapacidad.

– Lanbide-heziketako ikastetxe publikoak eta itunpekoak.

– Centros de Formación Profesional públicos o concertados.

– Sindikatu- eta enpresa-erakundeak.

– Organizaciones Sindicales o Empresariales.

– Irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak.

– Otras entidades sin ánimo de lucro.

– Gainerako erakundeak.

– Resto de entidades.

Baldin eta c) apartatuan aipatutako hainbat erakunde lehiatzen badira, lehentasuna edukiko du Enplegu-Zentroaren zerbitzua ematen esperientzia gehien daukana, abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuari jarraikiz, eta/edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren orientazio-deialdien zerbitzua eskaini duena 2011, 2013, 2014, 2015 eta 2017 deialdietan.

En caso de concurrencia entre varias de las entidades señaladas en este apartado c), tendrá prioridad la entidad que demuestre una trayectoria previa más dilatada en la prestación del servicio de Centro de Empleo, al amparo del Decreto 327/2003, de 23 diciembre, y/o servicio de las convocatorias de orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de los años 2011, 2013, 2014, 2015 y 2017.

d) Diru-laguntza mota bereko hainbat erakundek eskatzen baldin badute, enplegu-agentzia gisa jarduteko baimenduta dagoenak izango du lehentasuna.

d) En caso de solicitar la subvención varias entidades del mismo tipo, tendrá preferencia aquella que esté autorizada para operar como agencia de colocación.

e) Oraindik ere berdinduta baleude, erakunde eskatzailearen langileen artean desgaitasunak dituzten pertsonen ehunekoaren arabera emango da lehentasuna.

e) En caso de persistir la igualdad se priorizará en base al porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla de la entidad solicitante.

f) Horrela eginda ere, erakunde eskatzaileak parekatuta egongo balira, lehentasuna izango du deialdi hau EHAAn argitaratu arte enplegu-zentroetan pertsona gehien artatu dituen erakundeak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2011 eta 2013an enplegurako orientazio-ekintza eta -zerbitzuetarako deialdietan eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, 2014, 2015 eta 2017an enplegu-zentroetako zerbitzua garatzeko egindako deialdietan.

f) En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la entidad que haya atendido hasta la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOPV, al mayor número de personas en los centros de empleo, al amparo de las convocatorias de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo realizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los años 2011 y 2013, y convocatorias de ayudas para el desarrollo del servicio de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en los años 2014, 2015 y 2017.

g) Oraindik berdinduta egongo balira, lehentasuna izango du deialdi hau EHAAn argitaratu arte pertsona gehien artatu dituen erakundeak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2011 eta 2013an enplegurako orientazio-ekintza eta -zerbitzuetarako deialdietan eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, 2014, 2015 eta 2017an orientazio-ekintza eta -zerbitzuak garatzeko deialdietan.

g) En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la entidad que haya atendido hasta la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOPV, al mayor número de personas, al amparo de las convocatorias de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo realizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los años 2011 y 2013 y de las convocatorias de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación de 2014, 2015 y 2017.

h) Azkenik, erakundeen arteko parekotasuna mantenduko balitz, 20. eta 24. artikuluetan ezarritako baldintzak betez deialdi honetarako diru-laguntzen eskaera lehenago erregistratu zuen erakundeak izango du lehentasuna, betiere kapitulu honetako 22.3 artikuluan ezarritako epearen barruan.

h) Finalmente, en caso de persistir el empate tendrá preferencia aquella entidad que cumpliendo los requisitos señalados en los artículos 20 y 24, haya registrado con anterioridad la solicitud de ayudas de la presente convocatoria siempre dentro del plazo establecido en el artículo 22.3 del presente capítulo.

3.– Orokorrean, erakundeek ezingo dute jardun-eremu bereko Enplegu-Zentro bat baino gehiagorako diru-laguntzarik jaso. Horrenbestez, enplegu-zentro bat baino gehiago aurreikusten den eremuetarako, artikulu honetako 2. zenbakian ezarritako irizpideen arabera ordenatuko dira erakunde eskatzaileak, eta ordena horren arabera ezarriko zaio Enplegu-Zentro bakarra erakunde bakoitzari. Baldin eta esleitu gabeko zentroak geratuko balira, aipatutako eremuan Enplegu-Zentro baterako baino gehiagorako eskaera egin duten erakundeei esleituko zaie, halakorik egongo balitz, zenbaki honetan aurreikusitako prozedura berari jarraikiz.

3.– Con carácter general, ninguna entidad podrá ser beneficiaria de subvención para más de un Centro de Empleo en un mismo ámbito territorial de actuación. A estos efectos, en aquellos ámbitos donde se prevé más de uno se procederá a ordenar a las entidades solicitantes según los criterios establecidos en el párrafo 2 de este artículo y, por este orden, se adjudicará un único Centro de Empleo a cada entidad. En el supuesto de que quedasen centros sin adjudicar, se asignarán a aquellas entidades que hayan solicitado subvención para más de un Centro de Empleo en el citado ámbito, si las hubiere, siguiendo el mismo proceso previsto en este párrafo.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
DIRU-LAGUNTZEN XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES A LAS AYUDAS

24. artikulua.– Laguntzen onuradun diren erakundeen baldintza komunak.

Artículo 24.– Requisitos comunes a las entidades beneficiarias de las ayudas.

1.– Erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

1.– Las entidades beneficiarias deberán de cumplir los siguientes requisitos comunes:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

a) Estar al corriente en relación con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du esleipena eta ordainketa bakoitza egin aurretik eskaera egiten duten eta horretarako derrigortasuna duten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, bai laguntza ematerakoan bai ordainketak egiterakoan, eta, horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko; izan ere, betetzekoak izango dira, alde horretatik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikulua eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikulua.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes obligadas a ello, se verificará automáticamente por el órgano gestor, con carácter previo a la concesión y a la realización de cada uno de los pagos, sin necesidad del consentimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Zigor- edo administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrik ez jaso izana, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

b) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

c) Diru-laguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izan beharko ditu.

c) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

d) Ez egotea Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta zehazki 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

d) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona o entidad beneficiaria deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.

Pertsona ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduari jarraituz: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

En caso de que la persona no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Economía, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

25. artikulua.– Ebazteko eskumena duen organoa, emakida-prozedura, ebazpena, berraztertze-errekurtsoa eta publizitatea.

Artículo 25.– Órgano competente para la resolución, procedimiento de concesión, resolución, recurso de reposición y publicidad.

1.– Lana Aktibatzeko Zuzendaritza izango da diru-laguntzen esleipen-prozedura kudeatu eta bideratzeaz arduratuko den organoa, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko Zuzendaritza Nagusia horiek ebazteko eskuduna.

1.– El órgano encargado de la gestión y tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas es la Dirección de Activación Laboral y el competente para resolver el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Lehiaketa-sistemaren bidez esleituko dira diru-laguntzak; hala, 9, 16 eta 23. artikuluetan aurreikusitako ebaluazio- eta esleipen-irizpideen arabera ebaluatuko dira aurkezten diren eskaerak II, III eta IV. kapituluetan araututako diru-laguntzei dagokienez, hurrenez hurren. Horri dagokionez, kide anitzeko organo bat eratuko da, eta honako kide hauek izango ditu:

2.– Las subvenciones se adjudicarán por el sistema de concurso, de manera que las solicitudes presentadas serán evaluadas de conformidad con los criterios de evaluación y adjudicación previstos en los artículos 9, 16 y 23, para las ayudas reguladas en los Capítulos II, III y IV, respectivamente. A estos efectos se constituirá un órgano colegiado integrado por los siguientes miembros:

– Batzordeburua: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Lan Aktibazioko zuzendaria.

– Presidente/a: La Directora de Activación Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Idazkaria: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzeko Arloko arduraduna.

– Secretario/a: La persona Responsable del Servicio de Inserción Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Batzordekideak: Laneratze Areako bi teknikari, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzeko Arloko arduraduna.

– Vocales: Dos personas técnicas que designe la persona Responsable del Servicio de Inserción laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Deialdi honetako II, III eta IV. kapituluetan araututako diru-laguntzak ebazteko esleipen-prozedurak ebazteko, honako hau egingo da:

3.– Para la resolución de cada uno de los procedimientos de concesión de las subvenciones reguladas en los Capítulos II, III y IV de esta convocatoria, se procederá del siguiente modo:

3.1.– Aurreko 2. apartatuan aurreikusitako kide anitzeko organoak esleitu nahi dituen diru-laguntzak adierazita geratuko diren behin-behineko ebazpen-proposamena emango du. Bertan, proposatutako onuradunak adierazteaz gain, honako hauek ere adierazi beharko dira:

3.1.– El órgano colegiado previsto en el apartado 2 anterior, formulará propuesta de resolución provisional que recogerá las subvenciones que se propone conceder, identificando en ellas a las personas beneficiarias propuestas, así como:

a) Jardun-eremu edo -azpieremuko esleitutako ordu-bloke kopurua, II. kapituluko laguntzetarako.

a) El número de bloques de horas de orientación adjudicadas por ámbito o subámbito territorial de actuación, para las ayudas del Capítulo II.

b) Artatu beharreko kolektibo eta lurralde historikoa, III. kapituluko laguntzetarako.

b) El colectivo a atender y Territorio Histórico, para las ayudas del Capítulo III.

c) Enplegu-zentroak eta ordezko erakundeak, IV. kapituluko laguntzetarako.

c) Los centros de empleo, así como las entidades suplentes, para las ayudas del Capítulo IV.

Era berean, proposatutako diruz lagun daitekeen zenbatekoa ere adieraziko da, baita zein eskaera ezeztatzea proposatzen den eta zergatik. Behin-behineko ebazpen-proposamena pertsona interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuz: www.lanbide.euskadi.eus.

Asimismo, se identificará el importe de subvención propuesto, así como aquellas que se propone denegar y motivos de denegación. Esta propuesta de resolución provisional se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die onuradun gisa proposatutako erakundeei eskubiderik emango.

En ningún caso, la propuesta de resolución provisional crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias.

3.2.– Pertsona interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute egokitzat hartzen dituzten alegazioak aurkezteko. Epe hori behin-behineko ebazpen-proposamena Lanbideren web-orrian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

3.2.– Las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la propuesta de resolución provisional en la página web de Lanbide.

3.3.– Epe hori igarota eta, hala badagokio, pertsona interesdunek aurkeztutako alegazioak aztertuta, kide anitzeko organoak behin betiko ebazpen-proposamena egin, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hura baita deialdi hau ebazteko organo eskuduna.

3.3.– Transcurrido el citado plazo y examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las personas interesadas, el órgano colegiado elaborará una propuesta de resolución definitiva, de la que dará traslado al Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución de esta convocatoria.

3.4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendariaren ebazpena Lanbideko webgunean argitaratuz jakinaraziko da: www.lanbide.euskadi.eus

3.4.– La resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se notificará mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus

3.4.1.– II. eta III. kapituluetan jasotako laguntzei dagokienez, ebazpen bakoitzak erakunde onuradunak zeintzuk diren adieraziko du. II. kapituluan jasotako laguntzen kasuan jardun-eremu bakoitzeko ordu-bloke kopuru bereiziak ezarriko dira, eta, III. kapituluan jasotako laguntzen kasuan, berriz, ordu-kopurua eta zein kolektibo eta lurralde historiko artatuko diren. Ebazpenean honako hauek ere jasoko dira: zenbatekoa, ordaintzeko modua eta epea, justifikatzeko modua eta ezeztatutako eskaeren zerrenda, ezeztatzeko arrazoiekin.

3.4.1.– En el caso de las ayudas recogidas en los Capítulos II y III, la resolución de cada una de ellas indicará las entidades beneficiarias, diferenciando para la subvención del Capítulo II el número de bloques de horas de orientación por cada ámbito de actuación y en el caso de la subvención del Capítulo III, el número de horas, colectivo y Territorio Histórico que corresponde atender. La resolución también indicará el importe, forma y plazos de pago y forma de justificación, así como la relación de las solicitudes denegadas, junto con los motivos de denegación.

Ebazpenean, gainera, beren-beregi adieraziko da EGIFek finantziazioan parte hartzen duela, EAEko 2014-2020 EGIF Programa Operatiboaren eta/edo 2014-2020 Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren esparruan.

En la resolución se hará mención expresa a la cofinanciación con FSE en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020 y/o Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Gainera, II. kapituluan jasotako laguntzen kasuan, baldin eta behin betiko ebazpena eman eta gero erakunderen batek jardun-eremu zehatzen bateko diru-laguntzari uko egingo balio, esleitzeke geratu diren blokeetako orduak erakunde onuradunen artean banatuko lirateke. Horretarako, 9.3 artikuluko e) apartatuan jasotako irizpidea aplikatuko da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendariaren ebazpen bitartez eta kide anitzeko organoaren proposamenari jarraikiz. Lanbideren webgunearen bitartez jakinaraziko da: www.lanbide.euskadi.eus

Además, en relación con las ayudas reguladas en el Capítulo II, en el caso de que, tras la resolución definitiva, alguna de las entidades beneficiarias renunciase a la subvención en un ámbito determinado, las horas correspondientes a los bloques que quedasen pendientes de adjudicar se distribuirían entre las entidades que hayan sido adjudicatarias siguiendo el criterio establecido en el apartado e) del artículo 9.3, mediante resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a propuesta del órgano colegiado, que será notificada mediante su publicación en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus

3.4.2.– IV. kapituluan araututako enplegu-zentroei zuzendutako diru-laguntzen kasuan, ebazpenak diru-laguntza jasoko duten erakunde onuradunen zerrenda jasoko du, baita ezeztatu diren gainerako eskaeren zerrenda ere, horretarako arrazoiekin. Era berean, deialdiaren baldintzak betetzen dituzten ordezkoen zerrenda ordenatua ere emango da jardun-eremu bakoitzeko, 23. kapituluan aurreikusitako balorazio-irizpideak aplikatzetik lortutako ordenan.

3.4.2.– En la subvención destinada a centros de empleo regulada en el Capítulo IV, la resolución indicará las entidades beneficiarias a las que se adjudique la subvención así como la denegación de las restantes solicitudes, junto con los motivos de denegación. Asimismo, incluirá una relación ordenada de todas las entidades que cumpliendo los requisitos de la convocatoria, resulten suplentes, para cada ámbito territorial de actuación, según el orden resultante tras la aplicación de los criterios de valoración previstos en el artículo 23.

Edozein kasutan, esleipen-ebazpena jasotzeko baldintza izango da Enplegu-Zentroaren jarduerari ekitea. Lanbideri beren-beregi jakinarazi beharko zaio hamabost egun balioduneko epean, Lanbideko webgunean esleipen-ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Baldin eta adierazitako epean ez bazaio Lanbideri beren-beregi jakinarazten jarduerari ekin zaiola, ebazpena efekturik gabe utziko da baldintza hori bete ez duten erakundeentzat. Kasu horretan, esleitu gabe geratu den lurraldeko jardun-eremuko ordezko erakundeari emango zaio diru-laguntza, betiere esleipen-ebazpenean emandako ordenan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendariaren ebazpen bitartez eta kide anitzeko organoaren proposamenari jarraikiz. Lanbideren webgunearen bitartez jakinaraziko da: www.lanbide.euskadi.eus

En cualquier caso, la resolución de concesión quedará condicionada al inicio de la actividad del Centro de Empleo, que deberá comunicarse a Lanbide de forma expresa, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de la subvención en la página web de Lanbide. Transcurrido el plazo señalado sin comunicación expresa del inicio de la actividad del Centro de Empleo se entenderá sin efecto la resolución para aquellas entidades que no cumplan con dicha condición. En este supuesto, se concederá la subvención a la entidad que resulte suplente en atención al ámbito territorial vacante, según el orden señalado en la resolución de la subvención, mediante resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que será notificada mediante su publicación en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus

Ordezko erakundeak jarduerari ekin eta onuradun bihurtu delako jakinarazpena jaso ondorengo 15 egun balioduneko epean jakinarazi beharko dio Lanbideri.

La entidad suplente deberá iniciar la actividad y comunicar la misma a Lanbide, en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de su incorporación como beneficiaria.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendariaren ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, deialdi hau EHAAn argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro ondoren ebazpen espresuki jakinarazten ez bada, eskaera ezetsitzat jo ahal izango da.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las Resoluciones del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no podrá exceder de cuatro meses, contados desde la fecha de publicación en el BOPV de esta convocatoria. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado, la solicitud podrá entenderse desestimada.

5.– Zuzendari Nagusiaren ebazpenak amaitu egiten du administrazio-bidea eta haren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena Lanbideren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, hura jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

5.– Las Resoluciones del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación realizada mediante su publicación en la página web de Lanbide, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.

6.– Erakunde onuradunei diru-laguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen antzeko diru-laguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

6.– Asimismo, la concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

7.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, eta Lanbideren webgunean prozedura bakoitzaren ebazpena argitaratzeari kalterik egin gabe, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpenaz emango da jakitera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zer enpresak jaso duten diru-laguntza deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten. Gainera, II. eta III. kapituluetan jasotako laguntzen kasuan, ebazpenean beren-beregi adieraziko da EGIFek finantziazioan parte hartzen duela, EAEko 2014-2020 EGIF Programa Operatiboaren eta/edo 2014-2020 Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren esparruan.

7.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la publicación de la resolución de cada procedimiento en la página web de Lanbide, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías concedidas. Además, en las ayudas recogidas en los Capítulos II y III se hará mención a la cofinanciación por FSE en el marco del Programa Operativo País Vasco 2014-2020 y/o Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

8.– Bestalde, Europako Gizarte Funtsa arautzen duten erregelamendu erkideetatik eratorritako informazio- eta komunikazio-eskakizunak betetzearren, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioko Europako Gizarte Funtseko Administrazio Unitateak argitaratutako eragiketa-zerrendan sartuko dira II. eta III. kapituluetan araututako diru-laguntzen entitate onuradunak.

8.– Por otro lado, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de información y comunicación derivados de los reglamentos comunitarios que regulan el Fondo Social Europeo, la relación de entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en los Capítulos II y III será incluida en la lista de operaciones publicada por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

26. artikulua.– Diru-laguntzak ordaintzea.

Artículo 26.– Pago de las subvenciones.

1.– Esleitutako diru-laguntzak hiru epetan ordainduko dira:

1.– Las subvenciones concedidas serán abonadas en tres pagos:

– Esleitutako guztikoaren % 25eko aurreordainketa bat, 2019ko ordainketa-kreditutik ordainduko dena, laguntza mota bakoitzari dagokion behin betiko ebazpena argitaratu eta gero. Hori bai, erakundeek aurkeztu beharko dute jarduera ekitearen inguruko erantzukizunpeko adierazpena 4.3, 11.3 eta 18.4 artikuluetan aurreikusitako baldintzetan, eta Lanbidek kontratatutako pertsonen Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta ematearen inguruko baldintzak identifikatu eta egiaztatu beharko dituzte.

– Un primer pago anticipado, con cargo al crédito de pago del 2019, por un importe del 25% de la subvención total concedida, tras la publicación de cada resolución definitiva correspondiente a cada tipo de ayuda, previa presentación por parte de la entidad de la declaración responsable de inicio de actividad, en los términos previstos en los artículos 4.3, 11.3 y 18.4, así como identificación y verificación de los requisitos de las personas contratadas por parte de Lanbide del alta de las mismas en el Régimen General de Seguridad Social.

– Bigarren aurreordainketa bat, 2020ko konpromiso-kreditutik ordainduko dena, diru-laguntzaren esleipen-ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 12 hilabete igaro direnean. Esleitutako zenbatekoaren % 50ekoa izango da.

– Un segundo pago anticipado, con cargo al crédito de compromiso 2020, una vez transcurridos 12 meses a partir del día siguiente de la fecha de notificación de cada resolución definitiva de concesión de la subvención, por el 50% del total del importe concedido.

– Azken ordainketa, 2021eko konpromiso-kreditutik ordainduko dena, eta ordaintzeke egongo den diru-laguntza edo zenbatekoaren balioa izango duena. Horretarako, egindako jarduerak justifikatu eta egiaztatu beharko dira, eta baita, hala balegokio, jarraian datorren dokumentazioa aurkeztu aurretik lortutako txertatze-xedeak ere, diruz lagundutako jarduerak burutu eta bi hilabeteko epean:

– Un último pago, con cargo al crédito de compromiso 2021, por el resto de la subvención o la cantidad que resulte de la justificación y comprobación de las acciones desarrolladas y, en su caso, de los objetivos de inserción alcanzados previa presentación, en los dos meses siguientes a la finalización de la realización de las actuaciones subvencionadas, de la siguiente documentación:

• Emandako diru-laguntzarekin egin den jardueraren azalpen-memoria xehatua (gehienez ere 20 orrialde).

• Memoria explicativa y detallada de la actividad realizada al amparo de la subvención concedida (máximo 20 páginas).

• Diruz lagundutako ekintzak egin dituzten langile orientatzaileen nominen eta RED sistematik lortutako Gizarte Segurantzako kotizazio-agirien (KLA, kotizazioen likidazio-agiria, eta LIZ, langileen izenen zerrenda), kopiak eta ordainsarietan eta dagokien kotizazioetan egindako gastuen bankuko egiaztagiriak.

• Copia de las nóminas y documentos de cotización a la Seguridad Social obtenidos del sistema RED (RLC-relación de liquidación de cotizaciones y RNT-relación nominal de trabajadores), del personal orientador que ha llevado a cabo las actuaciones subvencionadas, así como los justificantes bancarios de haber sido abonadas tanto las nóminas como sus cotizaciones correspondientes.

• Erantzukizunpeko adierazpena, ziurtatzen duena benetakoa dela Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informazio-sisteman mekanizatutako informazioa, egindako ekintzei eta pertsonei emandako arretari buruzkoa.

• Declaración responsable de que la información mecanizada en el sistema de información de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, referente a las acciones realizadas y a las personas atendidas, es veraz.

2.– Bi aurreordainketetako edozeinen kopurua 180.303,63 euro baino handiagoa izanez gero, aldez aurretik ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, aurreratutako zenbatekoaren bermea, abala edo fidantza Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren aurrean aurkeztu izana egiaztatzen duena. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskura jarriko du abal-eredua.

2.– En el caso de que cualquiera de los dos pagos anticipados, o la suma de ambos, supere la cantidad de 180.303,63 euros deberá aportarse, con carácter previo, un certificado de haber presentado, ante la Tesorería General del País Vasco, garantía, aval o fianza por el importe que se anticipa. El modelo de aval le será facilitado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Edonola ere, ez da bermerik eratu beharra eskatuko, baldin eta diru-laguntzen onuraduna tokiko erakundea edo haren mendeko erakunde edo organismoak bada.

En cualquier caso, no se exigirá la constitución de garantía alguna, cuando el beneficiario de la subvención sea una entidad local o entes y organismos de ella dependientes.

27. artikulua.– Diru-laguntzen onuradun diren erakundeen betebeharrak.

Artículo 27.– Obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones.

1.– Erakunde onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, Diru Laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14 eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak ere, eta, bereziki, honako hauek:

1.– Son obligaciones de las entidades beneficiarias, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular las siguientes:

a) Jarduketak egiten dituzten bitartean lortutako informazioa biltzea, kudeatzea eta iraultzea; gauza bera egin beharko dute erabiltzaileen ebaluazioari eta gogobetetzeari buruz bildutako informazioarekin. Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskura jarritako protokoloak, jarraibideak, fitxa teknikoak eta sistema informatikoak erabiliko dituzte.

a) Recoger, gestionar y volcar la información recabada durante las actuaciones realizadas y la información relativa a evaluación y satisfacción de las personas usuarias, utilizando los protocolos, instrucciones, fichas técnicas y sistemas informáticos puestos a disposición por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

IV. kapituluan araututako Enplegu-Zentroaren jarduerarako diru-laguntzen kasuan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskuragarri jarritako sistema informatikoen bitartez erregistratuko da Enplegu-Zentroaren irekiera-ordutegi eta -egutegia, barne hartuta eguneroko irekitzeko eta ixteko orduak. Horrela, 18.6 artikuluan jasotako baldintza eta 21.2 artikuluaren a) apartatuan aurreikusitakoak aplikatuko dira.

En el caso de las ayudas destinadas a la actividad de Centro de Empleo reguladas en el Capítulo IV, a los efectos de comprobación del requisito contemplado en el artículo 18.6 y de la aplicación de lo previsto en el apartado a) del artículo 21.2, en los sistemas informáticos puestos a disposición por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se registrará el horario y el calendario de apertura del Centro de Empleo incluyendo su control de apertura y cierre diarios.

b) Diruz lagundutako jardueren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta diru-laguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabar objektiboren nahiz subjektiboren aldaketa ere.

b) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas, así como la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan jardutea diruz lagundutako jarduera egiaztatzeko, ikuskatzeko, jarraipena egiteko eta kontrolatzeko, ofizioz edo alde batek eskatuta; eta Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Europako funtsak kontrolatzen dituzten instantziek egin beharreko egiaztatze- eta kontrol-jardunen eraginpean jartzea.

c) Colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de la actividad subvencionada que lleve a cabo, de oficio o a instancia de parte, así como someterse a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y, cuando proceda, las instancias de control de los fondos europeos.

Xede horretarako, erakunde onuradunak 2028. urtera arte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta kontrol ekonomikoaz eta fiskalizazioaz arduratzen diren organoen -Europako Gizarte Funtsekoak barne- eskura eduki beharko ditu egindako eta diruz lagundutako orientazio-jardunen dokumentuak.

A tal fin, la entidad beneficiaria deberá mantener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y de los citados órganos de control económico y de fiscalización, incluidos, en su caso, los del Fondo Social Europeo, hasta el año 2028, los documentos correspondientes a las actuaciones subvencionadas.

III. kapituluan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunen kasuan, derrigortasun horrek barne hartzen du dagokion desabantaila-egoeran dagoen kolektiboaren parte diren eta artatu dituzten pertsonen kidetzaren egiaztagiriak ere gordetzea.

Esta obligación incluye, en el caso de las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en el Capítulo III, el mantenimiento de la acreditación de pertenencia de las personas atendidas al correspondiente colectivo en desventaja.

d) Lanbideri jakinaraztea helburu bererako beste edozein administrazioren edo erakunde publiko edo pribaturen laguntza, diru-sarrera edo baliabideak jaso izana.

d) Comunicar a Lanbide la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración o ente de carácter público o privado.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa aipatzea laguntza hauetako material eta komunikazio-ekintza guztietan. II. eta III. kapituluetako laguntzen kasuan, EAEko 2014-2020 EGIF Programa Operatiboaren esparruan eta Gazteen Enplegurako 2014-2020 Programa Operatiboaren esparruan Europako Gizarte Funtsaren laguntzaz finantzatu dela adierazi beharko da, eta «Europako Gizarte Funtsak zure etorkizunean inbertitzen du» leloa gehitu.

e) Mencionar en todos los materiales y acciones de comunicación de estas ayudas la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y, además, en el caso de las ayudas de los Capítulos II y III, la cofinanciación con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020 y Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, así como el lema «El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro».

Halaber, II. eta III. kapituluetan aurreikusitako diru-laguntzen erakunde onuradunak 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 1303/2013 Araudiko (EB) 115. artikuluaren 2. apartatuan jasotako zerrenda publikoan gehituko dira, eta, IV. kapitulukoak, berriz, Batzordearen 2006ko abenduaren 8ko 1828/2006 (EE) Erregelamenduaren 7. artikuluaren 2. apartatuko d) letran jasotako zerrendan.

Asimismo, la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en los Capítulos II y III serán incluidas en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y, las del Capítulo IV, en el artículo 7 apartado 2, letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

f) IIII. kapituluan araututako desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonei arreta emateko laguntzen erakunde onuradunek diruz lagun daitezkeen kolektiboetako kideak bakarrik artatuko dituzte.

f) Las entidades beneficiarias de las ayudas dirigidas a la atención a las personas pertenecientes a colectivos en desventaja reguladas en el Capítulo III deberán atender exclusivamente a las personas pertenecientes a los colectivos que son objeto de subvención.

g) IV. kapituluko Enplegu-Zentroaren jardueraren garapenerako diru-laguntzen kasuan, enplegu-zentroa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankide gisa identifikatu beharko da, Lanbidek onuradunei emandako jarraibideen arabera.

g) En el caso de la subvención destinada al desarrollo de la actividad del Centro de Empleo correspondiente al Capítulo IV, identificar al mismo como entidad colaboradora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, según las instrucciones que al efecto realice Lanbide a los beneficiarios.

h) Izaera pertsonaleko datuei dagokien konpromisoari dagokionez, erakunde onuradunaren ordezkari edo ahalduna izendatzea. Konpromiso hori nahitaez onartu beharko dute deialdiaren erakunde onuradun guztiek, gai hori arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera.

h) Suscribir por la persona representante o apoderada de la entidad beneficiaria el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación para todas aquellas entidades beneficiarias de la convocatoria, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia.

2.– II. eta III. kapituluetako finantzaketa partekatuaren xede diren diru-laguntzen kasuan, bermatu egin beharko da diruz lagun daitezkeen ekintzak gauzatzerakoan egindako gastuak ikustea ahalbidetuko duen auditoretza nahikoa dagoela, horrela diruz lagun daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtsaren hautagarritasun-irizpideak betetzen dituztela bermatzeko.

2.– En el caso de las subvenciones objeto de cofinanciación reguladas en los Capítulos II y III, con objeto de que los gastos subvencionables cumplan con los requisitos de elegibilidad para el Fondo Social Europeo se debe de garantizar una pista de auditoría suficiente que permita visualizar los gastos efectivamente realizados en la ejecución de las acciones que son objeto de subvención.

Horretarako honako hauetara behartuta egongo dira erakunde onuradunak:

Para ello las entidades beneficiarias están obligadas a:

a) Bereizitako kontabilitate bat erabiliz edo kontabilitateko kodeketa egoki eta bereizia erabiliz erregistratzea diru-laguntza honen eraginpeko mugimendu guztiak. Europako Gizarte Funtsak finantzaketan parte hartu duela adierazi beharko da. Horrez gain, bermatu beharko da kontabilitate-egozketa kontabilitate orokorraren arloan eta merkataritzako legeriaren arloan indarrean dauden araudiekin bat datorrela.

a) Consignar en contabilidad separada o con una codificación contable adecuada y diferenciada todos los movimientos que resulten afectados por esta subvención explicitando su cofinanciación por el Fondo Social Europeo y garantizar una imputación contable acorde con la normativa vigente en materia de contabilidad general y con la legislación mercantil en general.

b) 2028ra arte gordetzea beren bulegoetan ekintzaren gauzatzearen, gauzatze horretatik eratorritako gastuen eta dagokien ordainketak modu eraginkorrean egin izanaren egiaztapen dokumentalerako baliagarri izan daitekeen jatorrizko dokumentazio kualitatibo eta kuantitatiboa.

b) Conservar en sus dependencias hasta el año 2028, cuanta documentación original cualitativa y cuantitativa pueda servir para la verificación documental de la ejecución de la acción, del gasto que conllevó y de la realización efectiva de los pagos correspondientes.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditorien eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarriko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zein baldintzatan gauzatu diren aztertzeko.

3.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

28. artikulua.– Lokalaren lekualdaketa.

Artículo 28.– Cambio de ubicación del local.

Prozeduren behin betiko ebazpenaren ondoren, diruz lagundutako ekintzak egiteko lokala aldatzeko baimena eskatu ahal izango diote onuradun erakundeek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Horretarako, beste lokal bat dutela frogatu beharko dute, eta lokal horrek eskaeran aurkeztutako lokalaren baldintza berak dituela, baldintza horien arabera baloratu baitzen lokala laguntza emateko.

Las entidades que resulten beneficiarias tras la resolución definitiva de los procedimientos, podrán solicitar autorización de cambio de local para el ejercicio de actuaciones subvencionables al Servicio de Inserción Laboral de Lanbide. Para ello, deberán acreditar disponer de un local alternativo que cumpla, como mínimo, las mismas condiciones del que presentaron en la solicitud por el cual se les valoró para ser considerados como beneficiarios de la ayuda.

Beharrezkoa izango da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aldeko irizpena ematea.

Se exigirá comunicación favorable por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

29. artikulua.– Diru-laguntza aldatzea.

Artículo 29.– Modificación de la subvención.

Diru-laguntza emateko orduan kontuan izandako baldintzetan zerbait aldatzen bada, diru-laguntza ere aldatu ahal izango da; nolanahi ere, diru-laguntzen onuraduna izateko deialdi honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira. Baldintzen aldaketa horren ondorioz diru-laguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a su modificación, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto que, de la alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

30. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuk aldi berean jasotzea.

Artículo 30.– Concurrencia con otras subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak ez dira bateragarriak erakunde honek edo beste administrazio batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako emandako beste edozein motatako diru-laguntza edo laguntzarekin. hau da, diruz lagundutako orientazio-ekintza pertsona berarentzat bada, diru-laguntza edozein deialditakoa dela ere.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda por el mismo concepto que le sean otorgadas por esta u otras Administraciones o entidades públicas o privadas. Entendiendo por el mismo concepto, el mismo tipo de actuación subvencionable de orientación para la misma persona física, independientemente de la convocatoria de subvención que proceda.

31. artikulua.– Aplikagarriak diren arauak ez betetzea.

Artículo 31.– Incumplimientos de la normativa aplicable.

1.– Deialdi honetako erakunde onuradunek jasotako zenbatekoak eta legezko interesak –laguntzak ordaintzen direnetik aurrerakoak– itzuli beharko dituzte, baldin eta honako xedapen hauetan oro har aurreikusitako betebeharrak betetzen ez badituzte: Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50.2 artikulua. Zenbatekoak eta interesak itzuli beharko dituzte, orobat, deialdi honetan ezarritako betebehar espezifikoak betetzen ez badituzte edo azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 53.1 artikuluan diru-laguntzak itzultzeko ezarritako kasuetako batean sartzen badira. Itzuli beharrekoak itzultzeko, xedapen horretan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraituko diote (698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezarri ziren). Bestalde, horrela itzulitako diru-laguntza guztiak diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria incumplan las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 y en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o las previstas con carácter específico en la presente convocatoria o incurran en alguno de los supuestos de reintegro de la subvención establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, vendrán obligadas a reintegrar, en su caso, total o parcialmente las cantidades percibidas más los intereses de demora que resultaren de aplicación desde el momento del pago de las ayudas, siguiendo para ello el procedimiento establecido al efecto en la citada disposición y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

32. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 32.– Procedimiento de reintegro.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetze kasuetan jasotzen diren laguntzak itzultzeko prozedura, honako hau izango da:

El procedimiento para el reintegro de las ayudas percibidas en los casos de incumplimiento previstos en el artículo anterior será el siguiente:

1.– Lanbideko zuzendari nagusiak laguntzak itzultzeko prozedurari ekin, eta Lana Aktibatzeko zuzendariak prozedura hasi izana eta hartarako arrazoiak jakinaraziko dizkio interesdunari, eta 15 eguneko epea emango dio egoki iruditzen zaizkion alegazioak egiteko. Prozedura hori hasten denean, eten egingo dira egiteke dauden ordainketak, halakorik egonez gero.

1.– El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo iniciará el procedimiento de reintegro que será comunicado a la entidad interesada por la Directora de Activación Laboral, indicándole las causas que lo fundamentan y concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas. La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran pendientes.

2.– Alegazioak jasotakoan edo hartarako epea iragan eta jaso ez badira, prozedurari amaiera emango zaio, Lanbideko zuzendari nagusiaren Ebazpen bidez. Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

2.– Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, se pondrá fin al procedimiento por resolución del Director General de Lanbide. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de 12 meses.

3.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik hasita gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra ekarriko du. Epe hori borondatezko aldiaren epea izango da.

3.– Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan, en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

4.– Borondatezko aldi horretan diru-laguntza itzultzen ez bada, diru-laguntza berreskuratzeko premiamendu-bidera jotzeko izapideak hasiko dira.

4.– La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

33. artikulua.– Izaera pertsonaleko datuen tratamendu automatizatua.

Artículo 33.– Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Erregelamendu Orokorrean eta datuen babesari buruzko gainerako arauetan ezarritakoari jarraikiz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honetako diru-laguntzak kudeatzeko eta kontrolatzeko erabiliko ditu deialdi honetan araututako laguntza-eskaerak betez lortzen diren datu pertsonalak.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa vigente en materia de protección de datos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo destinará los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes de ayuda reguladas en la presente convocatoria, para la gestión y control de las subvenciones contempladas en la misma.

Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko eta garraiatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta datuak tratatuak izateko muga ezartzeko eta haien aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, idazki bat igorri beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio gehiago hemen: http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en: http://www. lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/

34. artikulua.– Diru-laguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Artículo 34.– Normativa subvencional de aplicación.

Diru-laguntzen deialdi honi honako arau hauetan bildutako diru-laguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa). Gainera, honako hauetan xedatutakoa aplikatu beharko da: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duena– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezarri baitziren horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak.

A esta convocatoria de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

II. eta III. kapituluetan araututako diru-laguntzak Europako Gizarte Funtsak kofinantzatu dituenez, bete beharrekoak dituzte Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an emandako 1303/2013 (EB) Erregelamendua, eta Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an emandako 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa eta Kontseiluaren 1083/2006 (EB) Erregelamendua indargabetzekoa.

Las ayudas reguladas en los Capítulos II y III, al estar cofinanciadas las ayudas por el Fondo Social Europeo, se sujetan igualmente al Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y al Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.

I. ERANSKINA
ORDU-BLOKEAK LURRALDE HISTORIKOKO JARDUN-EREMU BAKOITZEKO
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
LANERATZE-XEDEAK
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
KOKAPENAGATIKO PUNTUAZIOA
(Ikus .PDF)
IV. ERANSKINA
ORIENTAZIO-ORDUAK, JARDUERAKO LURRALDE-EREMUAREN ETA ARTATU BEHARREKO KOLEKTIBOAREN ARABERA
(Ikus .PDF)
V. ERANSKINA
LANERATZE-XEDEAK
(Ikus .PDF)
VI. ERANSKINA
LURRALDE HISTORIKO BAKOITZEAN BEHAR DIREN ZENTROEN KOPURUA ETA HAIEN KOKALEKUA, KOLEKTIBOAREN ARABERA
(Ikus .PDF)
VII. ERANSKINA
UDALERRIEN ESKUALDE-BANAKETA DEIALDI HONETAN, VI. ERANSKINEAN ADIERAZITAKOAREKIN LOTUTA
(Ikus .PDF)
VIII. ERANSKINA
JARDUN-EREMUAK LURRALDEKO ETA DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN ENPLEGU-ZENTROAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

ANEXO I
BLOQUES DE HORAS DE ORIENTACIÓN POR ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
(Véase el .PDF)
ANEXO II
OBJETIVOS DE INSERCIÓN LABORAL
(Véase el .PDF)
ANEXO III
PUNTUACIÓN POR UBICACIÓN
(Véase el .PDF)
ANEXO IV
HORAS DE ORIENTACIÓN POR ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN Y COLECTIVO A ATENDER
(Véase el .PDF)
ANEXO V
OBJETIVOS DE INSERCIÓN LABORAL
(Véase el .PDF)
ANEXO VI
NÚMERO DE CENTROS Y UBICACIONES NECESARIAS EN CADA TERRITORIO HISTÓRICO SEGÚN COLECTIVO
(Véase el .PDF)
ANEXO VII
DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS POR COMARCAS A EFECTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN RELACIÓN CON EL ANEXO VI
(Véase el .PDF)
ANEXO VIII
ÁMBITOS TERRITORIALES DE ACTUACIÓN Y NÚMERO DE CENTROS DE EMPLEO SUBVENCIONABLES
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común