Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2018ko abenduaren 28a, ostirala

N.º 249, viernes 28 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
6385
6385

EBAZPENA, 2018ko abenduaren 14koa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez erabakitzen baita 2018ko ekitaldiko garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen laguntza-programaren deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente, correspondiente al ejercicio 2018.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bitartez, 2018ko apirilaren 20koa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA), 2018ko maiatzaren 2ko 83. zenbakian argitaratua, 2018ko garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen laguntza programaren oinarri arautzaileak onartu, deitu eta argitaratu ziren.

Primero.– Mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 83 de 2 de mayo se procedió a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – año 2018.

Bigarrena.– Diru laguntza programa horren deialdiaren 3. oinarrian ezartzen denez, 2018ko garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen laguntza programara bideratutako diru saila zortziehun mila (800.000) eurokoa da, EEEren aurrekontuetan horretarako ezarritako kredituarekin bat etorriz.

Segundo.– La base 3.ª de la citada convocatoria, establece que la dotación económica destinada al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – año 2018 asciende a ochocientos mil (800.000) euros, según el correspondiente crédito establecido al efecto en los presupuestos del EVE.

Hirugarrena.– Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bitartez, 2018ko ekainaren 26koa, EHAAn, 2018ko uztailaren 6ko 130. zenbakian argitaratua, diru laguntzak eskatzeko epea amaitu zela jakinarazi zen jendaurrean, 2018ko garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen laguntza programara bideratutako aurrekontua bukatu baitzen 2018ko ekainaren 26an.

Tercero.– Mediante Resolución de 26 de junio de 2018, del Director General del EVE, publicada en el BOPV n.º 130 de 6 de julio se hizo pública la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes de ayuda por haberse producido, con fecha 26 de junio de 2018, el agotamiento del presupuesto destinado al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – año 2018.

Laugarrena.– 2018ko irailaren 7ko Ebazpenaren bitartez, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2018ko ekitaldiko garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen laguntza programaren deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea onartu zen, berrehun mila (200.000) euroko zenbateko gehigarri baten bidez.

Cuarto.– Mediante Resolución, de 7 de septiembre de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE) se procedió al incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente, correspondiente al ejercicio 2018 en una cuantía adicional de doscientos mil (200.000) euros.

Bosgarrena.– EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko irailaren 7ko Ebazpenaren bidez aurrekontua handitu bazen ere, berriz ere aurreikusi zen baino eskaera kopuru handiagoa jaso da, eta, ondorioz, aurrekontua amaitu egin da.

Quinto.– A pesar del incremento presupuestario acordado mediante Resolución, de 7 de septiembre de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), se han recibido nuevamente un número de solicitudes superior al previsto, produciéndose con ello el agotamiento presupuestario.

Beraz, dagoen eskari handiaren aurrean, eta EEErentzat horrelako jarduerei jarraipena ematea interes handikoa denez gero, betiere 2030eko Euskadiko Energia Estrategian ezarritako helburuak lortu nahian, energiaren aurrezpenari eta energia berriztagarriak ustiatzeko teknologien ezarpenei dagokienez, egokitzat jotzen da honako proposamen hau egitea:

La gran demanda existente y el interés que supone para el EVE la continuidad de estas actuaciones, siempre con la finalidad de alcanzar los objetivos de ahorro energético e implementación de tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables que se tienen comprometidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030, hacen aconsejable la siguiente propuesta:

a) 2018ko apirilaren 16ko saioan EEEren Zuzendaritza Kontseiluak hartutako erabakiaren arabera, programa horretara bideratutako diru baliabideak berriro handitzea, laurehun mila (400.000) euroko kantitatean.

a) Al amparo del acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección del EVE en su sesión del 16 de abril de 2018, incrementar nuevamente los recursos económicos destinados al citado programa de ayudas en un importe de cuatrocientos mil (400.000) euros.

Adierazitakoagatik guztiagatik, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2018ko garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen laguntza programara bideratutako diru saila handitzea, laurehun mila (400.000) euroko kantitatean, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko apirilaren 20ko ebazpenaren bitartez, 2018ko maiatzaren 2ko EHAAn (83. zenbakian) argitaratua.

Primero.– Acordar el incremento adicional, en la cuantía de cuatrocientos mil (400.000) euros, de los recursos económicos destinados al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – año 2018, convocado mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el BOPV n.º 83 de 2 de mayo de 2018.

Hori horrela, 2018ko garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen laguntza programara bideratutako baliabide ekonomikoak milioi bat eta laurehun mila (1.400.000) eurokoak izango dira guztira.

Con ello, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – año 2018 asciende a la cantidad de un millón cuatrocientos mil de (1.400.000) euros.

Bigarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzeko eskatzea.

Segundo.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOPV.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra, zeinak bide administratiboari amaiera ematen baitio, aukerako berraztertze errekurtsoa jar daiteke EEEko zuzendari nagusiaren aurrean hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita; bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Bilbon dagokion administrazioarekiko auzi epaitegian bi hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2018ko abenduaren 14a.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 14 de diciembre de 2018.

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Análisis documental

Euskadi, bien común