Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

248. zk., 2018ko abenduaren 27a, osteguna

N.º 248, jueves 27 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
6353
6353

AGINDUA, 2018ko abenduaren 12koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena; honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitako 2019ko deialdia egiten da.

ORDEN de 12 de diciembre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que efectúa para el año 2019 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

Agindu honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan bilduta dauden aurreikuspenak bete eta garatuko dira 2019an. Orokorrean hartuta, agindu honetan ez dira errepikatuko adierazitako dekretuko edukiak, baina diru-laguntzen deialdi horretara aurkeztu nahi duten erakundeek nahitaez kontsultatu beharko dituzte eduki horiek.

Mediante la presente Orden se da cumplimiento y desarrollo para el año 2019 a las previsiones contenidas en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco. En términos generales no se reiterarán en esta Orden los contenidos de dicho Decreto, de obligada consulta para las entidades que deseen presentarse a esta convocatoria de subvenciones.

Dekretu horren arabera, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen babesean, esku-hartze sozialaren jarduerak pertsona, familia, talde eta komunitate guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko jarduerak dira.

Dicho Decreto, al amparo de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, entiende las actividades de intervención social como aquellas orientadas a proteger y promover la autonomía personal e integración comunitaria de todas las personas, familias, grupos y comunidades.

Aipatutako dekretuaren arabera, halaber, sustatze-lan horretan Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak bere berariazko erantzukizuneko ikuspegiak eta zeharkako politikak hartu behar ditu kontuan batez ere, hala nola gizarteratzearekin, familiarekin, haurrekin eta nerabeekin, immigrazioarekin, dibertsitate eta askatasun afektibo eta sexualarekin lotuta daudenak, baita desgaitasunarekin eta mendekotasunarekin, adinekoekin eta, bereziki, genero-berdintasunarekin lotuta daudenak ere.

El mencionado Decreto, igualmente, obliga al Departamento de Empleo y Políticas Sociales a tomar en consideración de forma especialmente atenta, en dicha labor de fomento, las perspectivas y políticas transversales de su específica responsabilidad, como son las relacionadas con la inclusión social, la familia, la infancia y adolescencia, la inmigración y la diversidad y libertad afectivo sexual, así como las que tienen que ver con la discapacidad y la dependencia, las personas mayores y, singularmente, la igualdad de género.

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko Legeak, 6/2016 Legeak, honako hau aitortzen du: «Gizarte-arloko ekimeneko eta esku-hartzeko erakundeak euskal gizartearen funtsezko aktibo bat dira, eta haien ekarpena ezinbestekoa da gizarte zuzen eta solidario, berdintasunezko eta kohesionatu, demokratiko eta parte-hartzailea eraikitzeko, bai eta gizarte-beharrei modu egokiagoan (integrala, hurbilekoa, pertsonalizatua, parte-hartzailea) erantzuteko ere, sektoreen arteko lankidetzaren bidez eta pertsonen beraien, familien, kolektiboen edo komunitate hartzaileen parte-hartzearekin».

La Ley 6/2016 del Tercer Sector Social de Euskadi (LTSSE) reconoce que «las organizaciones de iniciativa social e intervención social constituyen un activo fundamental de la sociedad vasca y su contribución resulta imprescindible para construir una sociedad que sea, a la vez, justa y solidaria, igualitaria y cohesionada, democrática y participativa, así como para responder de manera más adecuada –integral, cercana, personalizada, participativa– a las necesidades sociales, desde la colaboración entre sectores y con la participación de las propias personas, familias, colectivos o comunidades destinatarias».

Agindu hori 2019. urterako diru-laguntzen plan estrategikoan jasota dago, zeina Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuak onartu baitzuen 2018ko azaroaren 16ko agindu bidez, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean (zehazki, 8.1 artikuluan) bildutako aurreikuspenak betez.

Esta Orden, se encuentra incluida en el Plan estratégico de subvenciones para el año 2019, aprobado por Orden de 16 de noviembre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en concreto en su artículo 8.1.

Dekretu horrek Eusko Jaurlaritzari laguntzen dio irabazi-asmorik gabeko erakundeek gauzatzen dituzten esku-hartze sozialeko jarduerak sustatzen, bereziki lurraldez gaindiko eremukoak direnak, hau da, Euskal Autonomia Erkidego osoan gauzatzen direnak.

El citado Decreto orienta al Gobierno Vasco en su labor de fomento de actividades de intervención social realizadas por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro preferentemente hacia aquellas de ámbito supraterritorial, es decir, las que tienen lugar a escala de toda la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Agindu honetan garatzen diren eta aipatu dekretu horretan aurreikusita dauden diruz laguntzeko lerroak hauek dira:

Las líneas subvencionales previstas en el mencionado Decreto que se desarrollan en esta Orden son las siguientes:

1.– Esku-hartze sozialeko jarduerak pertsona, familia, talde eta komunitateekin.

1.– Actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades.

2.– Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko jarduerak.

2.– Actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social.

3.– Esku-hartze sozialerako jakintzaren kudeaketa-jarduerak.

3.– Actividades de gestión del conocimiento para la intervención social.

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruz Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuak 2007ko apirilaren 26an emandako aginduaren 5.3 artikuluan bildutako ondorioetarako, kreditu egokia eta nahikoa izan behar da EAEko 2019rako aurrekontu orokorretan agindu honen deiaren xede diren diru-laguntzak emateko.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la concesión de las subvenciones que convoca la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la CAPV, para el año 2019.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena den urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2.a) artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, erakunde interesdunek telematikoki egin beharko dituzte laguntza-programa horretarako izapide guztiak.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades interesadas están obligadas a realizar toda la tramitación que requiere este programa de ayudas de forma telemática.

Azaldutako guztiarengatik, hau

Por todo lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN ERKIDEAK
DISPOSICIONES COMUNES

1. artikulua: Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea esku-hartze sozialeko eremuan gauzatzen diren jarduerak gauzatzeko diru-laguntzetarako 2019ko deialdia egitea da. Jarduera horiek pertsonen, familien eta taldeen autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa babestera eta sustatzera bideratuta daude, bereziki honako gai hauetan biltzen badira edo horiei buruzkoak badira:

1.– Es objeto de la presente Orden la convocatoria de subvenciones para el año 2019 para actividades en el ámbito de la intervención social, es decir, orientadas a proteger y promover la autonomía personal e integración comunitaria de las personas, familias y grupos, en particular cuando se enmarquen en o se refieran a las siguientes materias:

a) Gizarte-zerbitzuak.

a) Los servicios sociales.

b) Gizarteratzea.

b) La inclusión social.

c) Familien laguntza, sustapena eta babesa.

c) El acompañamiento, promoción y protección de las familias.

d) Haurrak eta nerabeak zaintzea eta babestea.

d) La atención y protección a la infancia y la adolescencia.

e) Etorkinen gizarteratzea eta, orokorrean, kulturartekotasuna, salbu eta gai juridikoetan babesari dagokionez.

e) La integración de las personas inmigrantes y, en general, la interculturalidad, excepto en lo referido al apoyo en cuestiones jurídicas.

f) Adinekoak zaintzea eta babestea.

f) La atención y protección a las personas mayores.

g) Mendekotasun-egoeran eta, orokorrean, desgaitasun-egoeran dauden pertsonak zaintzea eta babestea.

g) La atención y protección a las personas en situación de dependencia y, en general, de discapacidad.

h) Askatasun eta dibertsitate afektibo-sexuala.

h) La libertad y diversidad afectivo sexual.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 1.4 artikuluan ezarritako ondorioetarako, laguntza jasotzen duten jarduerek egokitu beharko dute esku-hartze sozialaren esparruarekin zerikusia duten arauetan eta plangintza estrategikoan jasotako printzipio eta jarraibideetara, batez ere honako hauetan jasotzen direnetara:

2.– A los efectos del artículo 1.4 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, las actividades objeto de ayuda deberán adecuarse a los principios y directrices recogidos en la normativa y planificación estratégica relacionada con el ámbito de la intervención social y particularmente a los contenidos en:

a) 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

a) Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

b) 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzekoari eta Diru Sarrerak Bermatzeari buruzkoa.

b) Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

c) 13/2008 legea, abenduaren 12koa, Familiei laguntzekoa.

c) Ley 13/2008 de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias.

d) 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeari eta Babesteari buruzkoa.

d) Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

e) 17/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, Boluntariotzari buruzkoa.

e) Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado.

3.– Kanpoan geratuko dira honako helburu hauek dituzten jarduerak:

3.– Quedan excluidas las actividades cuyos objetos sean los siguientes:

a) Emakumeen aurkako indarkeriari lotutako sentsibilizazio- eta prebentzio-arloko jarduerak, badaudelako emakumeentzako laguntza-deialdi bereziak. Finantzagarriak izango dira emakumeen aurkako indarkeriaren biktimekiko esku-hartze soziala xede nagusia duten jarduerak.

a) Actuaciones en el campo de la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, por existir convocatorias de ayudas específicas para ellas. Sí serán financiables las actividades que tengan como objeto principal la intervención social con víctimas de la violencia contra las mujeres.

b) Erakunde eskatzailea hobetzea, soilik edo nagusiki erakunde eskatzaileari zuzendutako jardueren bitartez, hala nola bere langileen edo boluntarioen prestakuntzaren bitartez, edo erakundeen kudeaketari eta ildo estrategikoei buruzko hausnarketa-prozesuen bitartez.

b) Mejorar la entidad solicitante a través de actividades dirigidas exclusiva o mayoritariamente a la propia entidad, como la formación de sus personas trabajadoras o voluntarias o procesos de reflexión sobre la gestión y líneas estratégicas de las entidades.

4.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

4.– Órgano de gestión de las ayudas.

Gizarte Zerbitzuen zuzendariari dagokio diruz laguntzeko hiru lerroetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko eginkizunak betetzea. Diru-laguntzen onarpen- edo ukapen-proposamena Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 13. artikuluan jasotako Balioespen Batzordeak egingo du.

Corresponde al Director de Servicios Sociales la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en las tres líneas subvencionales. La propuesta de concesión o denegación de las subvenciones se formulará por la Comisión de Valoración contemplada en el artículo 13 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

5.– Jarduerak gauzatzeko epea 2019ko ekitaldia da.

5.– El plazo de ejecución de las actividades es el ejercicio 2019.

2. artikulua.– Laguntzak izapidetzea.

Artículo 2.– Tramitación de las ayudas.

1.– Erakunde interesdunek prozedura honetako izapide guztiak bitarteko elektronikoak erabiliz eskatu, kontsultatu eta egin beharko dituzte honako hauek kontuan hartuta: 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa; Ebazpena, 2006ko otsailaren 9koa, Informatika eta Telekomunikazioko zuzendariarena, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– ezartzen duen dokumentua onartzeko dena; eta 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos, de conformidad con lo regulado en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración -Platea-, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Bide elektronikoa erabiliz izapidetzeko moduari buruzko zehaztapenak Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean eskura daitezke:

2.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico están disponibles en la página web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco:

– Esku-hartze sozialeko jarduerak pertsona, familia, talde eta komunitateekin: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/giz_2019/y22-izapide/es

– Actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/giz_2019/y22-izapide/es

– Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko jarduerak.

– Actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social:

Http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/elk2019/y22-izapide/es

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/elk2019/y22-izapide/es

– Esku-hartze sozialerako jakintza kudeatzeko jarduerak: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/jak_2019/y22-izapide/es

– Actividades de gestión del conocimiento para la intervención social: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/jak_2019/y22-izapide/es

3.– Espedientean sartzeko eta eskaeraren ondoko izapideak egiteko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/

3.– El acceso al expediente y los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco, https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Eskaera edo izapidea banakako ziurtagiri elektroniko bidez egiten bada, erakundearen legezko ordezkariarena izan zein ez, beharrezkoa da pertsona hori erakundearen ordezkari moduan izena emanda egotea Ordezkarien Erregistro Elektronikoan: https://euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/egoitza_representantes.html

4.– En el caso de que la solicitud o trámite se realice con un certificado electrónico individual, sea de la persona con representación legal de la entidad o no, es obligatorio que esta persona esté inscrita en el Registro Electrónico de Representantes como representante de la entidad, https://euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/egoitza_ordezkarien_erregistro/es_egoitza/egoitza_representantes.html

5.– Jakinarazpenak elektronikoki egingo zaizkie erakunde interesdunei, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean kontsultatu beharko dira.

5.– Las notificaciones a las entidades interesadas se efectuarán electrónicamente y deberán consultarse en el apartado de «Mi carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

6.– Edukia eskuratzen denean egindakotzat joko da jakinarazpena. Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun natural igarotzen badira haren edukia eskuratu gabe, jakinarazpena baztertutzat joko da, eta izapidea egindakotzat, prozedurari jarraituta.

6.– La notificación se entenderá practicada en el momento que se acceda a su contenido. Cuando transcurran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento.

7.– Aurrekoa baztertu gabe, organo kudeatzaileak SMS mezuak edo posta elektronikoak erabiliz egindako jakinarazpenen abisuak bidali ahal izango ditu interesdunek eskaeran adierazitako sakelako telefonoetara edo posta elektronikoko kontuetara. Abisu horiek inoiz ere ez dira jakinarazpentzat hartuko.

7.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico señaladas en la solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

3. artikulua.– Epea, eskaeren aurkezpena eta egiaztagirien ekarpena eta dokumentazioa.

Artículo 3.– Plazo, presentación de solicitudes y aportación de acreditaciones y documentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabetekoa izango da.

1.– El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOPV.

2.– Eskabidea egiteko, honako helbide hauetan sartu beharko da Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean:

2.– Para realizar la solicitud se deberá acceder a las siguientes direcciones en la página web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales:

– Esku-hartze sozialeko jarduerak pertsona, familia, talde eta komunitateekin: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/giz_2019/y22-izapide/es

– Actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/giz_2019/y22-izapide/es

– Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko jarduerak.

– Actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social:

Http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/elk2019/y22-izapide/es

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/elk2019/y22-izapide/es

– Esku-hartze sozialerako jakintza kudeatzeko jarduerak: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/jak_2019/y22-izapide/es

– Actividades de gestión del conocimiento para la intervención social: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/jak_2019/y22-izapide/es

3.– Eskaera-eredua agindu honetako I. eranskinean jasota dago.

3.– El modelo de solicitud se recoge en el Anexo I de esta Orden.

4.– Erakunde eskatzaileek aukeratzen duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute laguntza jasotzeko eskabidea, bai eta eskabidearekin batera aurkezten duten dokumentazioa ere. Orobat, laguntza-eskabidea aurkeztu izanaren ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluak ezartzen duenari jarraituz.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud de ayuda, junto con la documentación que se acompañe, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayuda, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Diru-laguntzaren eskabidea aurkezteak berekin ekarriko du eskatzaileak baimena ematea Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak zuzenean lor dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direlako egiaztapena ziurtagiri telematikoen bidez, eta, kasu horretan, eskatzaileak ez du aurkeztu behar izango ziurtagiri egokia. Hala ere, eskatzaileak berariaz ukatu ahal izango du onarpena, eta, orduan, ziurtagiri egokiak aurkeztu beharko ditu.

5.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y del cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.

6.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Errege Dekretuaren 50.6 artikulua aplikatuta, eskaeran bildutako erantzukizunpeko adierazpen bidez, honako hauek egiaztatuko dira:

6.– En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes circunstancias:

a) Helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu eta, hala badagokio, lortu direla, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

a) La solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Erakunde eskatzailea ez dago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta berorren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasiera eman zaion edozein itzulketa- edo zigor-prozeduratan.

b) La entidad solicitante no se halla incursa en ningún procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

c) Pertsona edo erakunde eskatzailea ez dagoela administrazio- edo zigor-arloan zigortuta diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin, edo ez dagoela horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekuren eraginpean.

c) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

d) Erakunde eskatzailea egunean dago zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzeari dagokionez, baita diru-laguntzen itzulketaren ondoriozko betebeharren ordainketan ere.

d) La entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones

e) Betetzea Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artikuluko 5. apartatuan xedatua, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen bidez ezarrita baitago.

e) El cumplimiento de lo establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor establecido mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

f) Ez egotea sartuta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan diru-laguntzen onuraduna izatea lortzeko jasotako ezein inguruabarretan.

f) No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones.

7.– Erakunde eskatzaileak bermatu egingo du betetzen duela Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artikuluko 5. idatz-zatian xedatua, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen bidez ezarrita baitago. Hau da, adingabeekin harremana izan ohi duten langile guztiek, bai kontratatuek bai boluntarioek, sexu-gaizkileen erregistro orokorraren ziurtagiri negatiboa izango dute.

7.– La entidad solicitante garantizará el cumplimiento de lo establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor establecido mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Es decir, todo el personal, contratado o voluntario, que tenga un contacto habitual con menores contará con la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

8.– Halaber, erakunde eskatzaileak adieraziko du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela diru-laguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

8.– Así mismo, la entidad solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

4. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 4.– Documentación.

Agiri hauek aurkeztu beharko dira diru-laguntzaren eskabidearekin batera:

La solicitud de la subvención deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Erakundearen gastuen eta diru-sarreren balantzea 2018an.

a) Balance de gastos e ingresos de la entidad en 2018.

b) Erakunde eskatzailea ez badago inskribatuta Gizarte Segurantzaren sisteman, Gizarte Segurantzarekiko edo Gizarte Segurantzaren ordezko sistemekiko betebeharrak egunean dituelako erantzukizunpeko adierazpena.

b) En el supuesto de que la entidad solicitante no estuviera inscrita en el sistema de Seguridad Social, Declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o con los sistemas alternativos de la Seguridad Social.

5. artikulua.– Eskaera zuzentzea.

Artículo 5.– Subsanación de la solicitud.

Eskaera kudeatzeko ardura duen zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen informazio eta dokumentazio osagarria eskatu ahal izango die erakunde eskatzaileei, aurkeztutako proiektua edo jarduera baloratzeko.

La Dirección responsable de gestionar la solicitud podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta información y documentación complementaria estime necesaria en orden a la valoración del proyecto o actividad presentada.

6. artikulua.– Diruz laguntzeko lerroen arteko lekualdaketa.

Artículo 6.– Traslado entre líneas subvencionales.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren garapenean deitutako laguntzen esparruan, berariazko koordinazio-mekanismoak antolatuko dira eskabideak oker aurkeztu diren kasuetarako, eskabidearen xedeak diru-laguntzarenarekin bat egiten ez duelako.

1.– En el marco de las ayudas convocadas en desarrollo del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, se articularán los mecanismos de coordinación oportunos para los supuestos en los que las solicitudes se hayan presentado equivocadamente, por no ser coincidente su objeto con el de la línea subvencional a la que se refieren.

Alde horretatik, eskaera aurkeztu zaion lerroa kudeatzen duen organoak uste badu eskaeraren xedea ez datorrela bat lerro horrekin, baina lekua duela agindu honetan (zeina administrazio-ebazpenaren aurreko fasean baitago) aurreikusitako beste laguntza-lerro batean, daukan xedearen ikuspuntutik egokiagotzat jotzen duen beste laguntza-lerro batean sartzea erabaki ahal izango du. Eskaera hasieran aurkeztu zitzaion lerroen zuzendaritza kudeatzaileak eskaera azkenean egokituko den laguntza-lerroaren zuzendaritza kudeatzaileari helaraziko dio.

En el sentido expuesto, si el órgano gestor de la línea a la que se ha presentado la solicitud considerase que el objeto de esta no se ajusta a dicha línea, pero tiene encaje en otra línea de ayudas previstas en la presente Orden que esté en fase previa a la resolución administrativa, podrá acordar la incorporación de la solicitud a la línea de ayudas que considere más ajustada a su objeto. La Dirección gestora de las líneas a la que se presentó inicialmente la solicitud dará traslado de esta a la Dirección gestora de la línea de ayudas en la que finalmente se va enmarcar.

2.– Erakunde eskatzaileari aurreko paragrafoan aipatutako bidalketa jakinaraziko zaio, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, jakinarazpena jaso eta hamar egun naturaleko epean. Epe hori igaro bada, eta erakunde eskatzaileak aurka egin ez badu, lerroaren lekualdaketa onartutzat hartuko da.

2.– Se notificará a la entidad solicitante el traslado referido en el párrafo anterior, al objeto de que en el plazo de diez días naturales a contar desde el momento en que se produzca el acceso a la notificación, pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin mediar oposición por parte de la entidad solicitante se entenderá que el traslado de línea es aceptado.

7. artikulua.– Diruz ezin lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 7.– Gastos no subvencionables.

Honako hauek ezingo dira diruz lagundu: festetako, ekitaldietako eta askotariko aurkezpenetako janari- eta edari-gastuak, baita bazkideentzat, langileentzat eta/edo boluntarioentzat prestatutako edozein ospakizun edo oturuntza ere.

No serán subvencionables los gastos de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole, así como cualquier celebración o comida para las personas socias, trabajadoras y/o voluntarias.

8. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa, eta frogagiriak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 8.– Pago de la subvención y forma y plazo de presentación de las justificaciones.

1.– a) Emandako diru-laguntza zatika emango da, bi igorpenen bidez. Lehena aurrez emango da, emandako diru-laguntzaren % 70 izango da, eta abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 12.a) artikuluan adierazitako epea igaro ondoren gauzatuko da, tartean ukorik izan gabe. Bigarrena, 2020an, diruz lagundutako jarduera amaitu ondoren, artikulu honetan eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, laguntzaren likidaziotik ateratzen den zenbatekoan.

1.– a) La subvención concedida se hará efectiva fraccionadamente mediante dos libramientos. El primero de ellos, con carácter anticipado, por importe equivalente al 70% de la subvención concedida, se efectuará una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 12.a) del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, sin haber mediado renuncia. El segundo, en 2020, una vez finalizada la actividad subvencionada, previa presentación de la documentación exigida en este artículo, por el importe que resulte de la liquidación de la ayuda.

b) Ez da ordainketarik egingo onuraduna egunean ez badago zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari dagokionez, edo zorduna bada itzulketa bidezkoa dela adierazteko ebazpen bidez.

b) No se efectuará ningún pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución declarativa de procedencia de reintegro.

c) Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren hirugarrenen erregistroan agertu beharko du.

c) Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Finantza Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduaren arabera: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

2.– Frogagiriak aurkezteko epea 2020ko otsailaren 28an amaituko da.

2.– El plazo para la presentación de las justificaciones finaliza el 28 de febrero de 2020.

3.– Erakunde onuradunek behar bezala eta guztiz beteta aurkeztu beharko dituzte agindu honetako II-A eranskina (jardueraren memoria) eta II-B eranskina (jardueraren memoria ekonomikoa). Inprimaki horiek Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean daude:

3.– Las entidades beneficiarias deberán presentar el Anexo II-A (Memoria de la actividad) y el Anexo II-B de esta Orden (Memoria económica de la actividad), convenientemente cumplimentados en todos sus extremos. Estos formularios están disponibles en la página web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales:

– Esku-hartze sozialeko jarduerak pertsona, familia, talde eta komunitateekin: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/giz_2019/y22-izapide/es

– Actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/giz_2019/y22-izapide/es

– Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko jarduerak: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/elk2019/y22-izapide/es

– Actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/elk2019/y22-izapide/es

– Esku-hartze sozialean jakintza kudeatzeko jarduerak: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/jak_2019/y22-izapide/es

– Actividades para la gestión del conocimiento en la intervención social: http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/jak_2019/y22-izapide/es

II-B eranskinean justifikazioko kontua jasotzen da; hau da, gastua –Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak emandako zenbatekoaren parekoa– egiaztatzen duten dokumentu guztiak biltzen dituen erantzukizunpeko adierazpen bat (dokumentuaren nondik norakoa, identifikazioa, kontzeptua, igorlea, data, zenbatekoa eta jarduerari egozten zaion ehunekoa jasota).

En el Anexo II-B se incluye la cuenta justificativa, es decir, una declaración responsable que recoge una relación de todos los documentos acreditativos del gasto por el importe recibido del Departamento de Empleo y Políticas Sociales (señalando naturaleza del documento, identificación, concepto, emisor, fecha, cuantía y porcentaje de imputación a la actividad).

4.– II-A eranskina, II-B eranskina eta gehitzen zaien dokumentazioa elektronikoki jaso beharko dira kasuan kasuko espedientean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean: https://www.euskadi.eus/nire karpeta.

4.– El Anexo II-A, el Anexo II-B y la documentación que los acompañe deberán aportarse electrónicamente en el expediente correspondiente, en el apartado «MiCarpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco, https://www.euskadi.eus/micarpeta.

5.– Emandako laguntzaren kontura egindako gastuak diruz lagundutako jarduerak egikaritzeari lotuta egongo dira nahitaez. Gastu horiek justifikatzeko ondoren azalduko ditugun dokumentuak hartuko dira baliozkotzat, eta dokumentu horiek dagokien datatik aurrera gutxienez bost urtez gorde eta eskura eduki beharko ditu erakundeak. Aipatutako dokumentuak honako hauek dira:

5.– Los gastos realizados con cargo a la ayuda concedida deberán estar vinculados a la ejecución de las actividades subvencionadas. Para su justificación se darán por válidos los siguientes documentos, que la entidad deberá conservar y tener a disposición, al menos durante cinco años a partir de su fecha:

a) Erakunde onuradunaren izenean emandako faktura bidez justifikatuak. Baliagarria izateko, faktura orok 2019koa beharko du izan.

a) Los justificados mediante factura emitida a nombre de la entidad beneficiaria. Toda factura, para ser válida, deberá estar expedida durante el 2019.

Arauarekiko salbuespenak –fakturaziorik gabeko eragiketak; hartzailearen identifikazio-datuak fakturan biltzea nahitaezkoa ez izatea; jasanarazitako zerga-kuota eta aplikaturiko zerga-tasa fakturan propio jaso behar ez izatea; fakturak txartel zenbakituen taloitegiekin edo, halakorik ez bada, makina erregistratzaileek emandako txartelekin ordezkatzea; eta abar– fakturazio-betebeharrak arautzen dituzten foru-dekretuetan bildutakoak dira, edo, halakorik ezean, azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretuan.

Las excepciones a la norma –operaciones exentas de facturación, no obligatoriedad de consignación en la factura de los datos de identificación del destinatario, omisión de la consignación expresa en la factura de la cuota tributaria repercutida y del tipo impositivo aplicado, sustitución de las facturas por talonarios de vales numerados o, en su defecto, ticket expedidos por máquinas registradoras, etc.– son las recogidas en los Decretos Forales por los que se regulan las obligaciones de facturación o, en su defecto, en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

b) Ziurtagirien edo banku-zorpetzeagatiko kargu-dokumentuen bidez justifikatuak, betiere finantza-erakundeek igorri eta faktura bati dagozkion datuak biltzen badituzte, zenbakia eta seriea izan ezik.

b) Los justificados mediante certificación o documentos de cargo por adeudamiento bancario que, expedidos por entidades financieras, contienen los datos propios de una factura a excepción del número y serie.

c) Langileei dagozkien gastuei dagokienez, eredu ofizialaren eta Gizarte Segurantzako kotizazioko aldizkari ofizialen araberako soldata-ordainagirien originalen bitartez egiaztatzen direnak.

c) Para los gastos correspondientes al personal laboral, los justificados mediante recibos de salarios ajustados al modelo oficial y a los boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social.

d) Enpresaburuak edo profesionalak ez diren pertsona fisikoek egindako eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga ordaindu behar ez duten noizbehinkako lanen kasuan, gastuaren erakunde onuradun igorlearen ordezkariak sinatutako idazki bidez justifikatuko dira gastuak. Honako datu hauek bildu beharko ditu gutxienez idazki horrek: igorlearen eta hartzailearen izen-abizenak, identifikazio fiskaleko zenbakia eta helbidea; eragiketaren eta haren zenbateko osoaren deskribapena; hartzailearen «jaso izana» eta sinadura; pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarekiko atxikipena –PFEZ–.

d) En el caso de trabajos esporádicos exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido y realizados por personas físicas que no tengan la condición de empresarias o profesionales, la justificación de los mismos se realizará mediante escrito firmado por el o la representante de la entidad beneficiaria emisora del mismo. Dicho escrito deberá contener, como mínimo, los datos siguientes: nombre y apellidos, número de identificación fiscal y domicilio de la persona expedidora y de la entidad destinataria; descripción de la operación y su importe total; fecha de emisión del escrito; «recibí» y firma de la persona destinataria; la correspondiente retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

e) Langile boluntarioen kasuan, boluntarioen asegurua diru-laguntza jaso dezakeen gastutzat har daiteke agindu honetan aurreikusitako diru-laguntzen xede diren eta boluntarioen laguntza duten jardueren esparruan. Finantzatu beharreko boluntarioen asegurua bi polizak osatuko dute nahitaez. Bata istripu-poliza izango da, eta bestea erantzukizun zibilekoa, eta azken horren kasuan, aseguratutako kapitala 300.506,05 eurokoa izango da gutxienez, ezbehar eta aseguruaren urteko kuota bakoitzeko, polizari atxikitako boluntario bakoitzarentzat. Boluntarioen asegurua diruz lagundu ahal izateko, justifikazio-kontuan aseguru-entitateak edo aseguru-hartzaileak emandako ziurtagiria aipatuko da. Kontu horretan, erakundeak bere boluntarioen alde kontratatu dituen aseguru-polizen estaldurei buruzko datuak egiaztatuko dira gutxienez, eta aseguratutako pertsona kopurua eta polizaren guztizko zenbatekoa zehaztuko dira.

e) En el caso del personal voluntario, el seguro de las personas voluntarias puede considerarse como un gasto susceptible de ser subvencionado en el marco de las actividades objeto de las subvenciones previstas en esta Orden que cuenten con la colaboración de voluntariado. El seguro del voluntariado a financiar estará necesariamente conformado por dos pólizas, una de accidentes y otra de responsabilidad civil, contemplando en el caso de esta última, un capital asegurado mínimo de 300.506,05 euros por siniestro y anualidad de seguro para cada persona voluntaria adherida a la póliza. Para poder subvencionar el seguro de personas voluntarias se hará referencia en la cuenta justificativa a una certificación expedida por la entidad aseguradora o tomadora del seguro, en el que se acrediten, como mínimo, los datos relativos a las coberturas de las pólizas de seguros contratadas por la organización a favor de sus voluntarios y voluntarias, concretando el número de personas aseguradas y la cuantía total de la póliza.

f) Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko emandako maileguaren zenbatekoa eta xedea ez ezik, lehen ordainketaren datara arte ordaindutako interesak ere justifikatzen dituen banku-dokumentua, baldin eta diru-laguntza hauek arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 10.2 artikuluak ezartzen dituen baldintzak betetzen badira.

f) Documento bancario que justifique el importe y destino del préstamo concedido para la financiación de la actividad subvencionada, así como los intereses abonados hasta la fecha del primer pago, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 10.2 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan estas ayudas.

6.– Diru-laguntza behar bezala erabili dela egiaztatzeko, finantzatutako jardueraren gastu-frogagiriak, diruz lagundutako proiektuen % 10ari dagokionez behintzat, laguntza eman eta ondorengo bost urteetan egiaztatuko dira, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Kontuen Euskal Epaitegiak egin beharreko gainerako ikuskapen-, jarraipen- eta kontrol-ekintzak alde batera utzi gabe.

6.– Con el fin de verificar la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes de gasto de la actividad financiada, en al menos el 10% de los proyectos subvencionados, serán objeto de comprobación en los cinco años siguientes a la concesión de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones de inspección, seguimiento y control que procedan, por parte del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, la Oficina de Control Económico o el Tribunal Vasco de Cuentas.

9. artikulua.– Eskabideak balioestea.

Artículo 9.– Valoración de las solicitudes.

1.– 50 puntu edo gehiago lortu dituzten jarduerak bakarrik lagundu ahal izango dira diruz.

1.– Únicamente podrán ser subvencionadas aquellas actividades que obtengan una puntuación igual o superior a 50 puntos.

2.– Laguntzen zenbatekoa abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 14.3 artikuluan xedatutako bi banaketa-faseen bidez zehaztu behar bada, honako hau izango da banaketa aldagarria egiteko faseari dagokion zenbatekoa zehazteko formula:

2.– En caso de que sea necesario determinar la cuantía de las ayudas mediante las dos fases de distribución establecidas en el artículo 14.3 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, la fórmula para determinar la cuantía correspondiente a la fase del reparto variable será la siguiente:

S = CMS x (P-20)/100

S = CMS x (P-20)/100

Non:

Siendo:

S = Fase horretan jarduera bakoitzari dagokion zenbatekoa baita.

S = Cuantía correspondiente a cada actividad en esta fase.

CMS = Diruz lagundu daitekeen gehieneko zenbatekoa.

CMS = Cuantía Máxima Subvencionable.

P = Balioespen Batzordeak jarduera bakoitzari emandako puntuazioa.

P = Puntuación otorgada por la Comisión de Valoración a cada actividad.

3.– Eman beharreko diru-laguntzen zenbateko osoak balia daitekeen aurrekontu-kreditua gainditzen badu, hainbanaketa egokia aplikatuko zaie erakunde onuradun guztiei, balioespen-irizpideak aplikatuta lortutako puntuazioaren arabera.

3.– Cuando el importe total de las subvenciones a conceder supere el crédito presupuestario disponible, se aplicará a todas las entidades beneficiarias el correspondiente prorrateo en proporción a la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PERTSONEKIN, FAMILIEKIN, TALDEEKIN ETA KOMUNITATEEKIN GAUZATU BEHAR DIREN ESKU-HARTZE SOZIALEKO JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS, FAMILIAS, GRUPOS Y COMUNIDADES

10. artikulua.– Xedea.

Artículo 10.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 4.2 artikuluaren arabera, diru-laguntza lerro honetan pertsona, familia, talde eta komunitateekiko esku-hartze sozialeko jarduerek jaso ahal izango dute finantziazioa, hau da, pertsonen autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatu eta babesteko jarduerek, eta batez ere esperimentazioa edo berrikuntza dakartenek.

En virtud del artículo 4.2 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, en esta línea subvencional podrán recibir financiación actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, es decir, actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración comunitaria de las personas y preferentemente aquellas que supongan experimentación o innovación.

11. artikulua.– Aurrekontu-kreditua, zenbatekoa eta diru-laguntzen mugak.

Artículo 11.– Crédito presupuestario, cuantía y límites de las subvenciones.

1.– Ondorio horietarako, diru-laguntza lerro honetako jarduerak finantzatzeko, 3.743.480 euroko kreditu bat dago aurreikusita 2019rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren lege-proiektuan; zenbateko horretatik, 2.620.436 euro 2019rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 1.123.044 euro, berriz, 2020. urterako konpromiso-kredituari.

1.– A tales efectos, para la financiación de las actividades de esta línea de subvenciones está previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019, un crédito por importe de 3.743.480 euros, de los que 2.620.436 euros corresponden a crédito de pago para 2019, y 1.123.044 euros, a crédito de compromiso para el año 2020.

2.– Diru-laguntza lerro horretan, ezin izango da 210.000 eurotik gorako laguntzarik eman, beti bakarka kontuan hartuta.

2.– En esta línea subvencional ninguna ayuda, individualmente considerada, podrá ser superior a 210.000 euros.

3.– Ezin izango da emandako laguntzaren % 10 baino gehiago bideratu diruz lagundutako jardueraren zeharkako kostuak ordaintzera. Zeharkako kostutzat hartzen dira erakundearen egiturazko gastuak, azpiegitura fisikoei dagozkienak barne, baldin eta, jarduera jakin bati zuzenean egotzi ahal izan ez arren, beharrezkoak badira diruz lagundutako jarduera egin ahal izateko.

3.– No se podrá destinar más del 10% del importe de la ayuda concedida a sufragar los costes indirectos de la actividad subvencionada. Se entiende por costes indirectos aquellos gastos estructurales de la entidad, incluidos los relativos a las infraestructuras físicas, que, sin ser imputables directamente a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad subvencionada se realice.

4.– Era berean, ezin izango da emandako laguntzaren zenbatekoaren % 5 baino gehiago bideratu jardueraren garapenean sortutako bidaia- eta dieta-gastuak ordaintzera.

4.– Así mismo, no se podrá destinar más del 5% del importe de la ayuda concedida a sufragar los gastos de viajes y dietas derivados del desarrollo de la actividad.

12. artikulua.– Balioespen-irizpideak.

Artículo 12.– Criterios de valoración.

Diru-laguntza lerro horretan aurkeztutako jarduerak balioesteko, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritako irizpide erkideekiko koherentziari jarraikiz, eta bertan jasotako gainerako orientazioekiko koherentziari jarraikiz, honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

Para la valoración de las actividades presentadas en esta línea subvencional, en coherencia con los criterios comunes establecidos en el artículo 3 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, y el resto de orientaciones recogidas en el mismo, se evaluarán los siguientes aspectos:

a) Kalitate teknikoa: proposamenaren diseinua eta egokitasuna, bideragarritasuna, ebaluagarritasuna eta berritzaile izatea: 20 puntu.

a) Calidad técnica: diseño e idoneidad de la propuesta, viabilidad, evaluabilidad y carácter innovador: 20 puntos.

b) Esku-hartze eta/edo garrantzi txikiko esparru batekoa izatea, nola jarduerak erantzuna eman nahi dion egoera, hala jardueraren helburuak, kontuan hartuta zuzeneko edo zeharkako hartzaile edo onuradun den pertsona kopurua: 15 puntura arte.

b) Pertenencia a un ámbito minoritario de intervención y/o relevancia, tanto de la situación a la que pretende dar respuesta la actividad, como de sus objetivos, incluyendo número de personas destinatarias o beneficiarias directas o indirectas: hasta 15 puntos.

c) Familia- eta komunitate-ikuspegia aplikatzeko merezimendu bereziak, familia- eta komunitate-harremanen mesedetan izatea, familia- eta lan-bizitza bateragarri egitea, gurasotasun positiboa, etxeko eta komunitateko zaintza-eredu berriak eta esku-hartzearen xede diren pertsonek parte-hartzea diseinuan, kudeaketan eta ebaluazioan: 10 puntura arte.

c) Especiales méritos en la aplicación del enfoque familiar y comunitario, favorecedores de las relaciones familiares y comunitarias, la conciliación de la vida familiar y laboral, la parentalidad positiva, nuevos modelos de cuidados domiciliarios y comunitarios y la participación de personas destinatarias de la intervención en su diseño, gestión y evaluación: hasta 10 puntos.

d) Koordinazioa esku-hartze sozialaren esparruaren eta beste esparru batzuen artean (adibidez, hezkuntza-arloko esku-hartzea, osasun-arlokoa, enpleguari dagokiona): 5 puntu esparru bakoitzeko, 10 puntura arte.

d) Coordinación entre el ámbito de la intervención social y otros como los de la intervención educativa, sanitaria o sobre el empleo a razón de 5 puntos por cada ámbito hasta un total de 10 puntos.

e) Jardueraren lurraldez gaindiko eremua edo eskala, ulertuta hori zenbait lurralde historikotako erakundeen jardueran benetan parte hartzea dela:

e) Ámbito o escala supraterritorial de la actividad, entendiendo como tal la participación real en la actividad de entidades de diferentes territorios históricos:

* Bi lurraldetan parte hartzea: 10 puntu.

* Participación en 2 territorios 10 puntos.

* Hiru lurraldetan parte hartzea: 15 puntu.

* Participación en 3 territorios 15 puntos.

f) Jarduera Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren berariazko erantzukizunekoak diren eta esku-hartze sozialaren eremurako egokitzat hartzen diren bi zeharkako eremutan edo gehiagotan (gizarteratzea, familia, immigrazioa, haurrak eta nerabeak, desgaitasuna eta mendekotasuna, adinekoak, dibertsitate eta askatasun afektibo sexuala) kokatzea eta jarduera horren zentzua: 2 puntu gehigarrizko esparru bakoitzeko, 10 puntura arte.

f) Encuadre y sentido de la actividad en dos o más de los ámbitos transversales que son responsabilidad específica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y considerados pertinentes para el ámbito de la intervención social (inclusión social, familia, inmigración, infancia y adolescencia, discapacidad y dependencia, personas mayores, diversidad y libertad afectivo sexual), a razón de 2 puntos por cada ámbito adicional, hasta 10 puntos.

g) Zenbait erakundek edo zenbait erakunde kide dituen sare edo federazio batek jarduera egitea elkarlanean: 5 puntura arte.

g) Realización de la actividad en colaboración por parte de varias entidades o por parte de una red o federación de la que formen parte varias entidades: hasta 5 puntos.

h) Erakundeak onura publikoaren deklarazioa izatea: 2 puntu; eta interes sozialaren deklarazioa izatea: 3 puntu.

h) Posesión por parte de la entidad de la declaración de utilidad pública 2 puntos y posesión de la declaración de interés social 3 puntos.

i) Proiektua genero-ikuspegitik planifikatzen, garatzen eta ebaluatzen da: 5 puntu.

i) El proyecto se planifica, desarrolla y evalúa desde la perspectiva de género: 5 puntos.

j) Erakundeak berak finantzatzen duen edo beste erakunde batzuetatik lortzen duen jardueraren edo ekimenaren ehunekoa: 5 puntura arte.

j) Porcentaje de la actividad o iniciativa que financia la propia entidad u obtiene de otras entidades: hasta 5 puntos.

Diru-laguntza jaso dezaketen bakarrak a) irizpidean 10 puntu gutxienez lortzen dituzten eskaerak dira.

Únicamente podrán ser subvencionadas aquellas solicitudes que obtengan, al menos, 10 puntos en el criterio a).

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ESKU-HARTZE SOZIALEAN EKINTZA BOLUNTARIOA ETA PARTAIDETZA ASOZIATIBOA INDARTZEKO JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL

13. artikulua: Xedea.

Artículo 13.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 4.3 artikuluaren arabera, diru-laguntza lerro horretan honako jarduera hauek jaso ahal izango dute finantziazioa: ekintza boluntarioa areagotzera, esku-hartze sozialaren esparruan partaidetza asoziatiboa garatzera, eta, bereziki, esku-hartze soziala gauzatzen duten erakundeak, sareak edo nagusiki autonomia-eremuko federazioak eraikitzera eta hobetzera bideratutako jarduerek.

En virtud del artículo 4.3 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, en esta línea subvencional podrán recibir financiación actividades orientadas al incremento de la acción voluntaria, al desarrollo de la participación asociativa en el ámbito de la intervención social y, singularmente, a la construcción y mejora de entidades, redes o federaciones preferentemente de ámbito autonómico por parte de entidades dedicadas a la intervención social.

14. artikulua.– Aurrekontu-kreditua, zenbatekoa eta diru-laguntzen mugak.

Artículo 14.– Crédito presupuestario, cuantía y límites de las subvenciones.

1.– Ondorio horietarako, diru-laguntza lerro honetako jarduerak finantzatzeko, 599.000 euroko kreditu bat dago aurreikusita 2019rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren lege-proiektuan; zenbateko horretatik, 419.300 euro 2019rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 179.700 euro, berriz, 2020. urterako konpromiso-kredituari.

1.– A tales efectos, para la financiación de las actividades de esta línea de subvenciones está previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019, un crédito por importe de 599.000 euros, de los que 419.300 euros corresponden a crédito de pago para 2019, y 179.700 euros, a crédito de compromiso para el año 2020.

2.– Diru-laguntza lerro horretan, ezin izango da 35.000 eurotik gorako laguntzarik eman, beti bakarka kontuan hartuta.

2.– En esta línea subvencional ninguna ayuda, individualmente considerada, podrá ser superior a 35.000 euros.

3.– Ezin izango da emandako laguntzaren % 15 baino gehiago bideratu diruz lagundutako jardueraren zeharkako kostuak ordaintzera. Zeharkako kostutzat hartzen dira erakundearen egiturazko gastuak, azpiegitura fisikoei dagozkienak barne; baina gastu horiek jarduera jakin bati zuzenean egotzi ezin zaizkion arren, nahitaezkoak dira diruz lagundutako jarduera egin ahal izateko.

3.– No se podrá destinar más del 15% del importe de la ayuda concedida a sufragar los costes indirectos de la actividad subvencionada. Se entiende por costes indirectos aquellos gastos estructurales de la entidad, incluidos los relativos a las infraestructuras físicas, que, sin ser imputables directamente a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad subvencionada se realice.

4.– Era berean, ezin izango da emandako laguntzaren zenbatekoaren % 10 baino gehiago bideratu jardueraren garapenean sortutako bidaia- eta dieta-gastuak ordaintzera.

4.– Así mismo, no se podrá destinar más del 10% del importe de la ayuda concedida a sufragar los gastos de viajes y dietas derivados del desarrollo de la actividad.

15. artikulua.– Balioespen-irizpideak.

Artículo 15.– Criterios de valoración.

Diru-laguntza lerro horretan aurkeztutako jarduerak balioesteko, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritako irizpide erkideekiko koherentziari jarraikiz, eta bertan jasotako gainerako orientazioekiko koherentziari jarraikiz, honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

Para la valoración de las actividades presentadas en esta línea subvencional, en coherencia con los criterios comunes establecidos en el artículo 3 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, y el resto de orientaciones recogidas en el mismo, se evaluarán los siguientes aspectos:

a) Proposamenaren diseinuaren kalitate teknikoa, diseinuaren egokitasuna, bideragarritasuna eta ebaluagarritasuna barnean hartuta: 25 puntura arte.

a) Calidad técnica del diseño de la propuesta, incluyendo la idoneidad de su diseño, su viabilidad y evaluabilidad: hasta 25 puntos.

b) Esku-hartze eta/edo garrantzi txikiko esparru batekoa izatea, nola jarduerak erantzuna eman nahi dion egoera, hala jardueraren helburuak, kontuan hartuta zuzeneko edo zeharkako hartzaile edo onuradun den pertsona kopurua: 15 puntura arte.

b) Pertenencia a un ámbito minoritario de intervención y/o relevancia, tanto de la situación a la que pretende dar respuesta la actividad, como de sus objetivos, incluyendo número de personas destinatarias o beneficiarias directas o indirectas: hasta 15 puntos.

c) Zenbait erakundek edo zenbait erakunde kide dituen sare edo federazio batek jarduera egitea elkarlanean: 10 puntu.

c) Realización de la actividad en colaboración por parte de varias entidades o por parte de una red o federación de la que formen parte varias entidades: 10 puntos.

d) Erakundeak onura publikoaren deklarazioa izatea: 2 puntu; eta interes sozialaren deklarazioa izatea: 3 puntu.

d) Posesión por parte de la entidad de la declaración de utilidad pública 2 puntos y posesión de la declaración de interés social 3 puntos.

e) Jardueraren lurraldez gaindiko eremua edo eskala, ulertuta hori zenbait lurralde historikotako erakundeen jardueran benetan parte hartzea dela (jardueretan lurralde historiko bat baino gehiagoko erakundeek ustekabean parte hartzeko aukera hutsak ez du esan nahi lurraldez gaindikoak direnik):

e) Ámbito o escala supraterritorial de la actividad, entendiendo como tal la participación real en la actividad de entidades de diferentes territorios históricos (la mera posibilidad de que incidentalmente participen entidades de más de un territorio histórico en las actividades no les confiere carácter supraterritorial):

* Bi lurraldetan parte hartzea: 10 puntu.

* Participación en 2 territorios 10 puntos.

* Hiru lurraldetan parte hartzea: 15 puntu.

* Participación en 3 territorios 15 puntos.

f) Jardueran borondatezko ekintzaren eta elkarrekiko laguntzaren berezko balio erantsiak sartzea: 5 puntura arte.

f) Incorporación en la actividad de valores añadidos propios de la acción voluntaria y la ayuda mutua hasta 5 puntos.

g) Esku-hartzearen xede diren pertsonek jardueraren diseinuan, kudeaketan eta ebaluazioan parte hartzea: 5 puntura arte.

g) Participación en la actividad de las personas destinatarias de la intervención en su diseño, gestión y evaluación hasta 5 puntos.

h) Jarduera Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren berariazko erantzukizunekoak diren eta esku-hartze sozialaren eremurako egokitzat hartzen diren bi zeharkako eremutan edo gehiagotan (gizarteratzea, familia, immigrazioa, haurrak eta nerabeak, desgaitasuna eta mendekotasuna, adinekoak, dibertsitate eta askatasun afektibo sexuala) kokatzea eta jarduera horren zentzua: 2 puntu gehigarrizko esparru bakoitzeko, 10 puntura arte.

h) Encuadre y sentido de la actividad en dos o más de los ámbitos transversales que son responsabilidad específica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y considerados pertinentes para el ámbito de la intervención social (inclusión social, familia, inmigración, infancia y adolescencia, discapacidad y dependencia, personas mayores, diversidad y libertad afectivo sexual), a razón de 2 puntos por cada ámbito adicional, hasta 10 puntos.

i) Proiektua genero-ikuspegitik planifikatzen, garatzen eta ebaluatzen da: 5 puntu

i) El proyecto se planifica, desarrolla y evalúa desde la perspectiva de género: 5 puntos.

j) Erakundeak berak finantzatzen duen edo beste erakunde batzuetatik lortzen duen jardueraren edo ekimenaren ehunekoa: 5 puntura arte.

j) Porcentaje de la actividad o iniciativa que financia la propia entidad u obtiene de otras entidades: hasta 5 puntos.

Diru-laguntza jaso dezaketen bakarrak a) irizpidean 12,5 puntu gutxienez lortzen dituzten eskaerak dira.

Únicamente podrán ser subvencionadas aquellas solicitudes que obtengan, al menos, 12,5 puntos en el criterio a).

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ESKU-HARTZE SOZIALERAKO JAKINTZA KUDEATZEKO JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL

16. artikulua.– Xedea.

Artículo 16.– Objeto.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 4.4 artikuluaren arabera, diru-laguntza lerro horretan esku-hartze sozialerako jakintza baliagarria ekoitzi eta lortzeko jarduerek jaso ahal izango dute finantziazioa; besteak beste: prestakuntza-programek; ikerketa-proiektuek; argitalpenak egin eta zabaltzeak; dokumentazioarekin zerikusia duten jarduerek; eta ikastaroek, mintegiek eta gisako ekitaldi teknikoek.

1.– En virtud del artículo 4.4 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, en esta línea subvencional podrán recibir financiación actividades orientadas a la producción y adquisición de conocimiento útil para la intervención social, tales como programas formativos, proyectos de investigación, elaboración y difusión de publicaciones, actividades relacionadas con la documentación o eventos de carácter técnico, como cursos y seminarios.

17. artikulua.– Aurrekontu-kreditua, zenbatekoa eta diru-laguntzen mugak.

Artículo 17.– Crédito presupuestario, cuantía y límites de las subvenciones.

1.– Ondorio horietarako, diru-laguntza lerro honetako jarduerak finantzatzeko, 450.000 euroko kreditu bat dago aurreikusita 2019rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren lege-proiektuan; zenbateko horretatik, 315.000 euro 2019rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 135.000 euro, berriz, 2020. urterako konpromiso-kredituari.

1.– A tales efectos, para la financiación de las actividades de esta línea de subvenciones está previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019, un crédito por importe de 450.000 euros, de los que 315.000 euros corresponden a crédito de pago para 2019, y 135.000 euros, a crédito de compromiso para el año 2020.

2.– Diru-laguntza lerro horretan, ezin izango da 22.200 eurotik gorako laguntzarik eman, betiere bakarka kontuan hartuta.

2.– En esta línea subvencional ninguna ayuda, individualmente considerada, podrá ser superior a 22.200 euros.

3.– Ezin izango da emandako laguntzaren % 10 baino gehiago bideratu diruz lagundutako jardueraren zeharkako kostuak ordaintzera. Zeharkako kostutzat hartzen dira erakundearen egiturazko gastuak, azpiegitura fisikoei dagozkienak barne, baldin eta, jarduera jakin bati zuzenean egotzi ahal izan ez arren, beharrezkoak badira diruz lagundutako jarduera egin ahal izateko.

3.– No se podrá destinar más del 10% del importe de la ayuda concedida a sufragar los costes indirectos de la actividad subvencionada. Se entiende por costes indirectos aquellos gastos estructurales de la entidad, incluidos los relativos a las infraestructuras físicas, que, sin ser imputables directamente a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad subvencionada se realice.

4.– Era berean, ezin izango da emandako laguntzaren zenbatekoaren % 10 baino gehiago bideratu jardueraren garapenean sortutako bidaia- eta dieta-gastuak ordaintzera.

4.– Así mismo, no se podrá destinar más del 10% del importe de la ayuda concedida a sufragar los gastos de viajes y dietas derivados del desarrollo de la actividad.

18. artikulua.– Balioespen-irizpideak.

Artículo 18.– Criterios de valoración.

Diru-laguntza lerro horretan aurkeztutako jarduerak balioesteko, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritako irizpide erkideekiko koherentziari jarraikiz, eta bertan jasotako gainerako orientazioekiko koherentziari jarraikiz, honako alderdi hauek ebaluatuko dira:

Para la valoración de las actividades presentadas en esta línea subvencional, en coherencia con los criterios comunes establecidos en el artículo 3 del Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, y el resto de orientaciones recogidas en el mismo, se evaluarán los siguientes aspectos:

a) Proposamenaren diseinuaren kalitate teknikoa, diseinuaren egokitasuna bideragarritasuna eta ebaluagarritasuna barne, baita irakasleen, txostengileen eta/edo ikertzaileen prestakuntza ere: 20 puntura arte.

a) Calidad técnica del diseño de la propuesta, incluyendo la idoneidad de su diseño, su viabilidad y evaluabilidad, así como la cualificación del profesorado, ponentes y/o personal investigador: hasta 20 puntos.

b) Aurkeztutako gaia eta/edo proiektua berritzailea izatea: 20 puntura arte.

b) Carácter innovador de la temática y/o proyecto presentado: hasta 20 puntos.

c) Jardueraren hartzaile izan daitezkeen pertsonen kopurua: 5 puntura arte.

c) Número de personas potencialmente receptoras de la actividad hasta 5 puntos.

d) Jardueran landutako gaiak zer ekarpen egiten duen esku-hartze sozialaren esparruaren egituraketan, baita, bereziki, zer ekarpen egiten duen ere Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako eragileez eta tresnez den bezainbatean (zorroa, kontzertua, dekretua, mapa): 10 puntura arte.

d) Contribución de la materia tratada en la actividad a la articulación del ámbito de la intervención social y específicamente, a los agentes e instrumentos del Sistema Vasco de servicios Sociales (cartera, concierto, decreto, mapa): hasta 10 puntos.

e) Jardueraren lurraldez gaindiko eremua edo eskala, ulertuta hori zenbait lurralde historikotako erakundeen jardueran benetan parte hartzea dela (jardueretan lurralde historiko bat baino gehiagoko erakundeek ustekabean parte hartzeko aukera hutsak ez du esan nahi lurraldez gaindikoak direnik):

e) Ámbito o escala supraterritorial de la actividad, entendiendo como tal la participación real en la actividad de entidades de diferentes territorios históricos (La mera posibilidad de que incidentalmente participen entidades de más de un territorio histórico en las actividades no les confiere carácter supraterritorial):

* Bi lurraldetan parte hartzea: 10 puntu.

* Participación en 2 territorios 10 puntos.

* Hiru lurraldetan parte hartzea: 15 puntu.

* Participación en 3 territorios 15 puntos.

f) Jarduera Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren berariazko erantzukizunekoak diren eta esku-hartze sozialaren eremurako egokitzat hartzen diren bi zeharkako eremutan edo gehiagotan (gizarteratzea, familia, immigrazioa, haurrak eta nerabeak, desgaitasuna eta mendekotasuna, adinekoak, dibertsitate eta askatasun afektibo sexuala) kokatzea eta jarduera horren zentzua: 2 puntu gehigarrizko esparru bakoitzeko, 10 puntura arte.

f) Encuadre y sentido de la actividad en dos o más de los ámbitos transversales que son responsabilidad específica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y considerados pertinentes para el ámbito de la intervención social (inclusión social, familia, inmigración, infancia y adolescencia, discapacidad y dependencia, personas mayores, diversidad y libertad afectivo sexual), a razón de 2 puntos por cada ámbito adicional, hasta 10 puntos.

g) Zenbait erakundek edo zenbait erakunde kide dituen sare edo federazio batek jarduera egitea elkarlanean: 5 puntura arte.

g) Realización de la actividad en colaboración por parte de varias entidades o por parte de una red o federación de la que formen parte varias entidades: hasta 5 puntos.

h) Erakundeak onura publikoaren deklarazioa izatea: 2 puntu; eta interes sozialaren deklarazioa izatea: 3 puntu.

h) Posesión por parte de la entidad de la declaración de utilidad pública 2 puntos y posesión de la declaración de interés social 3 puntos.

i) Proiektua genero-ikuspegitik planifikatzen, garatzen eta ebaluatzen da: 5 puntu.

i) El proyecto se planifica, desarrolla y evalúa desde la perspectiva de género: 5 puntos.

j) Erakundeak berak finantzatzen duen edo beste erakunde batzuetatik lortzen duen jardueraren edo ekimenaren ehunekoa: 5 puntura arte.

j) Porcentaje de la actividad o iniciativa que financia la propia entidad u obtiene de otras entidades: hasta 5 puntos.

Diru-laguntza jaso dezaketen bakarrak a) irizpidean 10 puntu gutxienez lortzen dituzten eskaerak dira.

Únicamente podrán ser subvencionadas aquellas solicitudes que obtengan, al menos, 10 puntos en el criterio a).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan bildutako ondorioetarako, agindu honetako laguntzen ebazpena emateko Euskal Autonomia Erkidegoko 2019ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan kreditu egokia eta nahikoa izan behar da.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan xedatuaz gain, agindu honetan aipatutako diru-laguntzak honako hauetan xedatutakoaren mende egongo dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 30/2015 Legean; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan; eta Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan.

Además de lo establecido en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du. Aginduaren aurka erakunde interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa ezar dezakete Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren aurrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezar dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Aretoan, agindua aldizkari ofizial berean argitaratu eta bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 12a.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

I. ERANSKINA
DIRU-LAGUNTZEN ESKABIDE-EREDUA
(Ikus .PDF)
II-A ERANSKINA
DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAREN MEMORIA
(Ikus .PDF)
II-B ERANSKINA
JARDUERAREN MEMORIA EKONOMIKOA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2018.

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
(Véase el .PDF)
ANEXO II-A
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
(Véase el .PDF)
ANEXO II-B
MEMORIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común