Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

248. zk., 2018ko abenduaren 27a, osteguna

N.º 248, jueves 27 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
6351
6351

AGINDUA, 2018ko abenduaren 17koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Elkartek Programa arautzen duen agindua aldatzeko dena.

ORDEN de 17 de diciembre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de modificación de la Orden por la que se regula el programa Elkartek.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduak (2016ko abenduaren 29ko EHAA, 247. zk.) arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen du (Elkartek Programa).

La Orden de 9 de diciembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, publicada en el BOPV n.º 247, de 29 de diciembre de 2016, regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek.

Aldaketaren bidez tresnak ezarri nahi dira RVCTIren agenteen gaitasun zientifiko-teknologikoen eskaera neurtzeko; horretarako, ezartzen du gehienez ere zenbait erakundek parte har dezaketen proiektu bakoitzean. Ebaluazio-irizpideetan egindako aldaketak ere sartzen dira: nota altuagoa eskatuko da funtsezko irizpideetan.

La modificación busca establecer mecanismos que dimensionen la demanda a las capacidades científico-tecnológicas de los agentes de la RVCTI, para lo que establece un n.º máximo de entidades a participar en cada proyecto. Asimismo incorpora cambios en los criterios de evaluación en el sentido de una mayor exigencia en la nota a alcanzar en los criterios clave.

Horrenbestez, honako hau

Y en virtud de ello

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa (Elkartek Programa), arautzen duen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren 4. artikuluaren 1. paragrafoko b) apartatua aldatzen da –Elkarlanean egindako funtsezko ikerketa-proiektuak–, eta era honetan idatzita geratzen da:

Artículo 1.– Se modifica el apartado b) del artículo 4 párrafo 1 –Proyectos de Investigación Fundamental Colaborativa– de la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek, quedando redactado en los siguientes términos:

«b) Elkarlaneko ikerketa-proiektuak urte anitzekoak izango dira, eta ZTBESko hainbat eragilek eginak izan beharko dira; eragile horiek, bestalde, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko hiru eragile-mota ordezkatu beharko dituzte gutxienez, eta akreditatuta egon beharko dute ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuari eta haren xedapen iragankorrei edo hura ordezkatzen duen araudiari jarraituz (109/2015 Dekretua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duena). Oro har, parte hartzen duten entitateak gehienez 8 izango dira, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko Sailburuordetzak espresuki baimentzen ez badu.»

«b) Los Proyectos de Investigación Colaborativa podrán tener carácter plurianual y deberán estar realizados en cooperación entre diferentes agentes de la RVCTI que pertenezcan, al menos, a tres tipologías de agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados conforme al Decreto 109/2015, de 23 de junio por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sus disposiciones transitorias, o la normativa que lo sustituya. Con carácter general, el número máximo de entidades participantes no podrá ser superior a 8, salvo que se autorice expresamente por la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad.»

2. artikulua.– Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa (Elkartek Programa) arautzen duen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren 4. artikuluaren 2. paragrafoko b) apartatua aldatzen da –Industria potentzial handiko ikerketa proiektuak–, eta era honetan idatzita geratzen da:

Artículo 2.– Se modifica el apartado B) del artículo 4 párrafo 2 –Proyectos de Investigación con alto Potencial Industrial– de la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek, quedando redactado en los siguientes términos:

«b) Industria-potentzial handiko ikerketa-proiektuak urte anitzekoak izan daitezke. Gainera, I+G-ko enpresa-unitateek garatu beharko dituzte halako proiektuak, ZTBES Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko beste eragile batzuekin elkarlanean, eta I+G-ko enpresa-unitate batek hartu beharko du proiektuaren gidaritza. Oro har, parte hartzen duten entitateak gehienez 8 izango dira, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko Sailburuordetzak espresuki baimentzen ez badu.»

«b) Los Proyectos de Investigación con alto potencial industrial podrán tener carácter plurianual. Además estos proyectos deberán ser desarrollados por las Unidades de I+D Empresariales en colaboración con otros agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), y será obligatorio el liderazgo de una Unidad de I+D Empresarial. Con carácter general, el número máximo de entidades participantes no podrá ser superior a 8, salvo que se autorice expresamente por la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad.»

3. artikulua.– Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa (Elkartek Programa), arautzen duen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren 15. artikuluaren 2. paragrafoa aldatzen da –Ebaluazio-irizpideak–, eta era honetan idatzita geratzen da:

Artículo 3.– Se modifica el artículo 15 párrafo 2 –criterios de Evaluación– de la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que regula el Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek, quedando redactado en los siguientes términos:

«2.– Proiektu bat hautatzeko, bi baldintza hauek bete behar ditu aldi berean: alde batetik, atera daitekeen gehieneko notaren % 50 baino nota hobea ateratzea ebaluazioan, eta bestetik, funtsezko irizpide bakoitzean atera daitekeen gehieneko notaren % 50 baino nota hobea ateratzea.»

«2.– Un proyecto podrá ser seleccionado/a cuando simultáneamente la nota total obtenida en la evaluación supere el 50% de la nota máxima total y la nota particular obtenida en cada uno de los criterios clave supere el 50% de la nota máxima correspondiente.»

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Agindu honetan araututako laguntzen ondorioetarako, SPRI-Sociedad para la Transformación Competitiva/Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea SAri egindako aipamenak SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari egiten zaizkiola ulertuko da, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera.

A efectos de las ayudas reguladas en la presente Orden las referencias realizadas a SPRI-Sociedad para la Transformación Competitiva/Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. se entenderán hechas a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial desde el 1 de enero de 2019.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 17a.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de diciembre de 2018.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Análisis documental

Euskadi, bien común