Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

244. zk., 2018ko abenduaren 20a, osteguna

N.º 244, jueves 20 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
6240
6240

EBAZPENA, 2018ko abenduaren 4koa, Kontsumobide – Kontsumoko Euskal Institutuko zuzendariarena, kontsumitzaileen elkarteei diru-laguntzak emateko 2019ko ekitaldiko deialdia eta oinarriak argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2018, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, por la que se hacen públicas las bases y la convocatoria de la concesión de ayudas económicas a las Organizaciones de Personas Consumidoras, en el ejercicio 2019.

Kontsumitzaileen elkarteak irabazteko asmorik gabeko erakundeak dira, eta euren helburua kontsumitzaileen eskubide eta interes legitimoak babestea eta kontsumitzaileei informazioa, prestakuntza eta hezkuntza ematea da.

Las organizaciones de personas consumidoras son entidades sin ánimo de lucro que tienen como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas consumidoras, así como su información, formación y educación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10. artikuluan jasotakoarekin bat etorrita, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa da kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babestearen inguruko eskumena.

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y usuario.

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko 6/2003 Legearen 28. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteak izango dira kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interesak aldezteko unean ordezkaritza eskaini eta parte hartuko dutenak. Euskadiko herri-administrazioek dagokien eremuan kontsumitzaileen aldeko elkarteak sortzea sustatuko dute.

La Ley 6/2003 de Estatuto de las Personas Consumidoras, en su artículo 28, reconoce a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias como el cauce de representación y participación para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias. Asimismo, establece que las administraciones públicas de Euskadi fomentarán, en sus respectivos ámbitos, el asociacionismo de las personas consumidoras.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua 9/2007 Legearen bidez sortu zen, eta haren helburuak Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak aldeztearen eta babestearen arloan Jaurlaritzaren politikak zehaztea, planifikatzea, bultzatzea eta betearaztea dira. Eta zereginen artean hauxe dugu besteak beste: kontsumitzaileak eta erabiltzaileak aldezteko eta babesteko elkarteen eta erakundeen garapena indartzea eta sustatzea, eta aktiboki eta diruz lagunduz lan egitea elkarteekin aholkularitza-, defentsa- eta informazio-egitekoetan.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo se crea por Ley 9/2007 con el objetivo de definir, planificar, impulsar y ejecutar las políticas del Gobierno Vasco en materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias, y se recoge, entre sus funciones, la de potenciar y fomentar el desarrollo de las asociaciones y entidades de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias, y colaborar activa y económicamente con las asociaciones en el ejercicio de las funciones de asesoramiento, defensa e información.

2018ko urriaren 9an, Kontsumobideko zuzendariaren ebazpen baten bidez, erakunde autonomo horren Diru-laguntzen 2019-2021 aldirako Plan Estrategiakoa onartu zen, betiere Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren artikuluan ezarritakoa betez. Gainera, erakunde autonomo horren web-orrian argitaratu zen.

Con fecha 9 de octubre de 2018, mediante Resolución de la Directora de Kontsumobide, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2019-2021 del Organismo Autónomo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se publica en la página web de este organismo autónomo.

Azaldutako gogoetak eta azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorrean, Diru-laguntzen erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006ko Errege Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan xedatutakoa kontuan izanik, hau

En base a las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, así como el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Ebazten dut:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaileen elkarteei ematen zaizkien diru-laguntzak arautzea, funtzionamenduko, laguntza juridikoko eta berrikuntza teknologikoko proiektuak egiteko gastuak ordain ditzaten.

La presente Resolución tiene por objeto regular la concesión de ayudas económicas a las Organizaciones de Personas Consumidoras del País Vasco para sufragar los gastos de funcionamiento, de asistencia jurídica y de realización de proyectos de innovación tecnológica, en el ejercicio 2019.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Deialdi hau finantzatzeko 431.000 euro erabiliko dira gehienez, eta horietatik 322.000 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 109.000 euro, aldiz, 2020ko konpromiso-kredituari, programan hala xedatuta baitaude.

1.– Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a un total de 431.000 euros, de los cuales 322.000 euros corresponden al crédito de pago del ejercicio 2019 y 109.000 euros al crédito de compromiso del ejercicio 2020, previstos en el programa.

Ebazpen honetan arautako laguntzak emateko, kreditu egokia eta nahikoa egon beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko 2019ko aurrekontu orokorren bidez ordainduko diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la concesión de la subvenciones que convoca la presente Resolución queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la CAPV para el año 2019.

2.– Aurreko zenbakian ekonomia baliabideen kopuru osoa honelaxe banatzen da, 4. artikuluan ezarritako diruz laguntzeko moduko kontzeptuen artean:

2.– El importe global de los recursos económicos previsto en el párrafo anterior se distribuye, para cada uno de los conceptos subvencionables establecidos en el artículo 4, del siguiente modo:

a) 1. lerroan («Kontsumitzaileei arreta ematea») xedatutako laguntzak finantzatzeko: 240.000 euro, hau da, 2019ko ordainketa-kredituari dagozkion 179.304 euro, eta 2020rako konpromiso-kredituari dagozkion 60.696 euro.

a) Para la financiación de las ayudas contempladas en la Línea 1 «Atención a las personas consumidoras»: 240.000 euros 179.304 euros correspondientes al crédito de pago del ejercicio 2019 y 60.696 euros al crédito de compromiso de 2020.

b) 2. lerroan («Aholkularitza juridikoa») xedatutako laguntzak finantzatzeko: 155.000 euro, hau da, 2019ko ordainketa-kredituari dagozkion 115.800,50 euro, eta 2020rako konpromiso-kredituari dagozkion 39.199,50 euro.

b) Para la financiación de las ayudas contempladas en la Línea 2 «Asistencia jurídica»: 155.000 euros, 115.800,50 euros correspondientes al crédito de pago del ejercicio 2019 y 39.199,50 euros al crédito de compromiso de 2020.

c) 3. lerroan («Berrikuntza teknologikoko proiektuak») xedatutako laguntzak finantzatzeko: 36.000 euro, hau da, 2019ko ordainketa-kredituari dagozkion 26.895,5 euro eta 2020rako konpromiso-kredituari dagozkion 9.104,50 euro.

c) Para la financiación de las ayudas contempladas en la Línea 3 «Proyectos de innovación tecnológica»: 36.000 euros, 26.895,5 euros correspondientes al crédito de pago del ejercicio 2019 y 9.104,50 euros al crédito de compromiso de 2020.

3.– Diruz laguntzeko moduko lerroak finantzatzeko baliabide ekonomikoei dagokienez, haietakoren batean kreditua amaitzen ez bada, gerakina beste lerro bateko laguntzak finantzatzeko erabil daiteke. Horretarako lehentasun-hurrenkera 2.2 artikuluan ezarritakoa izango da.

3.– En relación con los recursos económicos destinados a la financiación de cada una de las líneas subvencionables, en el supuesto de que no se agotara el crédito correspondiente a alguna de ellas el remanente podrá ser destinado para la cobertura de las ayudas previstas en otra línea, siendo el orden de prelación el establecido en el artículo 2.2.

4.– Ebazpen honetan ezarritako laguntzak lehiaketa prozeduraren bidez ebatziko dira, diruz lagundu daitekeen eta 4. artikuluan zehaztutako kontzeptu bakoitzarentzat.

4.– Las ayudas establecidas en la presente Resolución se resolverán, para cada uno de los conceptos subvencionables señalados en el artículo 4, mediante el correspondiente procedimiento de concurso.

5.– Entitate onuradunek 2019an egindako gastuak ordaintzeko dira laguntza horiek.

5.– Las ayudas citadas irán dirigidas a sufragar los gastos realizados por las entidades beneficiarias en el año 2019.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

Honako baldintza hauek betetzen dituzten kontsumitzaileen elkarteak izan daitezke ebazpen honek araututako diru-laguntzen erakunde onuradun:

Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución aquellas Organizaciones de Personas Consumidoras que cumplan los siguientes requisitos:

Beren helburu bakarra kontsumitzaileak kontsumoaren alor guztietan defendatzea izatea.

Que tengan como finalidad exclusiva la defensa de las personas consumidoras en todos los ámbitos de consumo.

Eskaera aurkezteko unean izena emanda edukitzea Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteen Erroldan (uztailaren 30eko 249/1985 Dekretuan zehazten da zein den errolda hori), betiere Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 30. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Que, en el momento de presentar la solicitud se hallen inscritas en el Censo de Organizaciones de Personas Consumidoras de Euskadi a que se refiere el Decreto 249/1985, de 30 de julio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

Jardun-eremuak Euskal Autonomia Erkidego osoa hartzea.

Que su ámbito de actuación incluya la totalidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Kontsultak egiteko, arreta emateko eta kontsumitzaileek aurkeztutako erreklamazioak kudeatzeko zerbitzu bat izatea.

Que cuenten con un servicio de consulta y atención y gestión de reclamaciones presentadas por personas consumidoras.

Zuzenbidean lizentziatutako pertsonek emandako aholkularitzako eta laguntza juridikoko zerbitzu bat izatea.

Que cuenten con un servicio de asesoramiento y asistencia jurídica prestado por personas con licenciatura en derecho.

Gizarte Segurantzarekiko eta EAEko Administrazio Orokorrarekiko zer zerga-betebehar dituen ezagutzea.

Que se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y frente a la Administración General de la CAPV.

Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen zigor penal edo administratiborik ez izatea, edo ez egotea horretarako desgaitzen duen legezko debeku baten pean.

No hallarse sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni encontrarse en prohibición legal que les inhabilite para ello.

Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako gainerako baldintzak.

El resto de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak.

Artículo 4.– Conceptos subvencionables.

Diruz lagundu daitezkeen 3 lerro ezartzen dira:

Se establecen 3 líneas subvencionables:

1. lerroa: Kontsumitzaileentzako arreta.

Línea 1: Atención a las personas consumidoras.

2. lerroa: Laguntza juridikoa.

Línea 2: Asistencia jurídica.

3. lerroa: Teknologia-berrikuntzako proiektuak.

Línea 3: Proyectos de innovación tecnológica.

4.1.– Kontsumitzaileei arreta ematea (1. lerroa).

4.1.– Atención a las personas consumidoras (Línea 1).

4.1.1.– Diruz lagunduko dira kontsumitzaileen elkarteen funtzionamendu orokorretik eratorritako gastuak, jarduera hauek gauzatzeko egindakoak:

4.1.1.– Se subvencionaran los gastos derivados del funcionamiento general de las organizaciones de personas consumidoras para la realización de las siguientes actividades:

– Kontsumitzaileentzako arreta.

– Atención a las personas consumidoras.

– Erreklamazioak kudeatzea eta kontsumo-harremanei dagozkien gatazketan bitartekotza-lanak egitea.

– Gestión de reclamaciones y realización de mediaciones en controversias relativas a relaciones de consumo.

– Kontsumitzaileei zuzendutako prestakuntza- eta informazio-ekintzak.

– Acciones formativas e informativas dirigidas a las personas consumidoras.

Kontsumitzaileekiko arreta-zerbitzua modu orokortuan egingo da, kontuan hartu gabe kontsumitzaile horiek elkarteko kide diren ala ez.

El servicio de atención a las personas consumidoras se realizará de forma generalizada, con independencia de que estas ostenten o no la condición de asociadas.

4.2.– Laguntza juridikoa (2. lerroa).

4.2.– Asistencia jurídica (Línea 2).

4.2.1.– Diruz lagunduko dira elkarteek kontsumitzaileei emandako laguntza juridikotik eratorritako gastuak:

4.2.1.– Se subvencionaran los gastos derivados de la asistencia jurídica prestada por las organizaciones a las personas consumidoras:

– Elkarteko aholkulari juridiko batekin izandako kontsultak.

– Consultas con un/a asesor/a jurídico/a de la asociación.

– Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren epaiketetan kontsumitzaileen eskubideak eta interesak defendatzea.

– Defensa en juicio de los derechos e intereses de las personas consumidoras que se lleven a cabo en el Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

– Kontsumitzaileen multzoari zuzendutako orientazio juridiko orokorrak.

– Orientaciones jurídicas de carácter general dirigidas al conjunto de personas consumidoras.

– Bukarazte-akzioak.

– Acciones de cesación.

4.3.– Berrikuntza teknologikoko proiektuak (3. lerroa).

4.3.– Proyectos de innovación tecnológica (Línea 3).

Webguneak garatu, hobetu eta modernizatzeko proiektuak, on-line erreklamazio- eta kontsulta-zerbitzuak eta bestelako zerbitzu interesgarri berriak inplementatzeko. Eskatzaile bakoitzeko, proiektu bakarra onartuko da.

Proyectos de desarrollo, mejora, modernización de páginas web con implementación de servicios de reclamación / consulta on-line u otros nuevos servicios de interés. Se admitirá un único proyecto por solicitante.

5. artikulua.– Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak.

Artículo 5.– Gastos subvencionables.

1. lerroa.

Línea 1.

Gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira:

Son subvencionables los siguientes gastos:

– Lokalen alokairuak; erakunde eskatzaile bakoitzak 3 alokairu izan ahalko ditu gehienez, eta publikoari irekitako bulegoekin bat egin beharko dute.

– Alquileres de local hasta un máximo de 3 alquileres por organización solicitante y que deberán coincidir con oficinas abiertas al público.

– Langile-gastuak.

– Gastos de personal.

– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31.7 artikuluan ezarritakoarekin bat datozen finantza-gastuak.

– Gastos financieros de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Eskaeraren aurrekontuaren atalean behar berzala zehaztutako bestelako gastu orokorrak (argindarra, ura, gasa, komunikazioak...).

– Otros gastos generales debidamente especificados en el apartado de presupuesto de la solicitud (luz, agua, gas, comunicaciones...).

2. lerroa.

Línea 2.

Gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira:

Son subvencionables los siguientes gastos:

– Aholkulari juridiko profesionalen minutak.

– Minutas de profesionales asesores jurídicos.

– Adituen azterlanak edo txostenak.

– Realización de peritajes.

– Aholkularitza juridikoko funtzioak betetzen dituzten langileak.

– Personal con funciones de asesoramiento jurídico.

– Bukarazte-akzioetatik eratorritako bestelako gastuak.

– Otros gastos derivados del ejercicio de Acciones de Cesación.

3. lerroa.

Línea 3.

Diruz lagundu ahal izango dira diru-laguntzak xede dituen berrikuntza proiektutik eratorritako gastuak.

Serán subvencionables los gastos derivados de la ejecución del proyecto de innovación objeto de subvención.

Osoki azpikontratatu ahal izango da 2. lerroko jardueren exekuzioa, betiere Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Diru-laguntzen Erregelamenduaren 68. artikuluan ezarritako baldintzak errespetatuz.

La ejecución de las actividades de las línea 2, podrá ser subcontratada en su totalidad respetando los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 68 del Reglamento de Subvenciones aprobado por real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Diruz lagundu daitezkeen gastuen muga kuantitatiboa merkatuaren balioa izango da, eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakora egokituko dira.

Los gastos subvencionables tendrán como límite cuantitativo el valor de mercado y se adecuarán a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta amaitu, berriz, 2019ko otsailaren 15ean.

1.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 15 de febrero de 2019.

2.– Bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira eskabideak, eskabide-ereduaren arabera, osorik eta behar bezala beteta, eta hurrengo artikuluan eskatutako agiriak erantsi beharko zaizkio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatu bezala. Hortaz, euskadi.eus atariaren egoitza elektroniko honetan aurkeztu beharko dira eskaerak:

2.– Las solicitudes deberán presentarse a través de medios electrónicos según el modelo de solicitud, debidamente cumplimentado en todos sus términos, y adjuntando la documentación exigida en el artículo siguiente, tal y como señala el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, las solicitudes deberán presentarse en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus:

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/kontsumitzaileen-elkarteentzako-laguntzak-2019/y22-izapide/eu

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/kontsumitzaileen-elkarteentzako-laguntzak-2019/y22-izapide/eu

3.– Bide elektronikotik eskabideak aurkeztu osteko izapideak honen bidez egingo dira:

3.– Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico se realizarán a través de

https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/

https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/

4.– Prozedura honen izapide guztiak bitarteko elektroniko bidez egin nahi dituzten erakunde interesdunek onartutako ziurtagiri elektronikoa eduki behar dute:

4.– Las entidades interesadas deberán disponer de un certificado electrónico admitido para realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/

Https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/y22-izapide2/eu/

5.– Erakunde eskatzaileek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta dokumentuak, aukeran. Gainera, prozeduran zehar, erakundeak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legearen 5.2 eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

5.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad, tal y como se establece en los artículos 5.2.ª y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7. artikulua.– Baldintzak egiaztatzea.

Artículo 7.– Acreditación de requisitos.

1.– Diru-laguntzaren eskaera aurkeztearekin batera, eskatzaileak baimena emango dio Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuari zuzenean eskuratzeko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituela ziurtatzen duten agiriak, ziurtagiri telematikoen bitartez. Eskatzaileak, kasu horretan, ez ditu bidali beharko dagozkion agiriak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uko egin diezaioke baimen horri, eta, halakorik egiten baldin badu, dagozkion agiriak aurkeztu beharko ditu.

1.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y del cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.

2.– Erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, honako baldintza hauek betetzen direla ziurtatu beharko da:

2.– Mediante una declaración responsable se acreditara el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu eta, hala badagokio, jaso direla adierazi behar du erakunde eskatzaileak, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

Egiaztatu behar da erakundeak ez daukala abian itzultze- edo zehapen-prozedurarik, edo horiek amaituta dituela; hortaz, diru-laguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaituta egon beharko dute itzultze- edo zehapen-prozedurek.

No estar incursa o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador, de tal manera que la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador.

Erakunde eskatzaileak egiztatu behar du ez dagoela laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.

No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

Eskatzailearen helburu bakarra izango da kontsumitzaileak defendatzea kontsumoaren alor guztietan.

Tener como finalidad exclusiva la defensa de las personas consumidoras en todos los ámbitos de consumo.

Jardun-eremua Euskal Autonomia Erkidego osoa izan behar du.

Tener un ámbito de actuación que incluya la totalidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aholkularitza zerbitzua eta laguntza juridikoa eskaini behar du.

Ofrecer un servicio de asesoramiento y asistencia jurídica.

2018ko abenduaren 31n kuota ordaindua duten bazkide-kopurua jakinaraziko du.

Comunicar el número de socios/socias a fecha 31 de diciembre de 2018 que estén al corriente de sus cuotas.

Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta eduki behar ditu.

Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak bete behar ditu.

El cumplimiento del resto de requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Edozein unetan egiaztatu ahal izango da erantzukizunpeko adierazpenean jasotako datuak egiazkoak direla. Adierazpen horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluan ezarritako betekizunak bete behar ditu.

La veracidad de los datos recogidos en la declaración responsable podrá comprobarse en cualquier momento. Esta declaración deberá cumplir las exigencias del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas.

Erakunde eskatzaileak edo horren ordezkari gisa jarduten duen pertsonak bere erantzukizunpean adierazi behar du egiazkoak direla eskabidean jasotako datuak, indarrean dagoen legediak eskubidea jasotzeko ezarritako eskakizunak betetzen dituela eta hori egiaztatzen duten dokumentuak dauzkala, eta, diru-laguntza eskuratuz gero, horri dagokion denboraldian zehar eskakizun horiek betetzen jarraituko duela.

La entidad o la persona que actúa en representación de la entidad solicitante, manifestará bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos contenidos en la solicitud, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al derecho, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al disfrute de la subvención que en su caso se conceda.

8. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 8.– Documentación.

Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpena barne, honako agiri hauekin batera aurkeztu beharko da. Orokorki:

La solicitud, que incluye la declaración responsable, irá acompañada de los siguientes documentos. Con carácter general:

2018ko abenduaren 31ko egoera ekonomikoaren balantzea, eta emaitzen kontua, bazkideen kuotetatik sartutako zenbatekoa eta bazkideen kuotetatik ez datozen bestelako diru-sarrerak zehaztuta.

Balance de la situación económica a fecha 31 de diciembre del año 2018, así como la cuenta de resultados que incluya detalle del importe ingresado por cuotas de personas asociadas y otros ingresos propios no procedentes de cuotas de personas asociadas.

Elkarteak 2018an egindako jardunaren memoria zehatza.

Memoria detallada de la actividad realizada por la organización en el año 2018.

Horrez gain, 1. lerroko eskabideetarako:

Además, para solicitudes de la línea 1:

Eskaini nahi den kontsumitzaileentzako arreta-zerbitzuaren memoria zehatza, zeinak nahitaez eman beharko baititu haren ardura hartuko duten langileen aipamena, eskaini beharreko orduak eta jardueraren deskribapena.

Memoria detallada del servicio de atención a las personas consumidoras que se pretende prestar que deberá incluir, necesariamente, mención al personal encargado del mismo, las horas de dedicación y descripción de la actividad.

Erakunde eskatzaileak aurreko urtean parte hartu zuen autonomia-erkidegoko ordezkaritza- eta kontsulta-organo bakoitzak emandako ziurtagiria.

Certificación acreditativa emitida por cada uno de los órganos de representación y consulta, de ámbito autonómico, en los que ha participado la entidad solicitante en el año anterior.

Horrez gain, 2. lerroko eskabideetarako:

Además, para solicitudes de la línea 2:

Deialdiaren urtean eskaini nahi den zerbitzu juridikoaren memoria zehatza, honako hauek jasota: zein diren haren ardura hartuko duten langileak, zenbat ordu jardungo duten eta jardueraren deskribapena.

Memoria detallada del servicio jurídico que se pretende prestar en el año de la convocatoria que, deberá incluir necesariamente mención al personal encargado del mismo, las horas de dedicación y descripción de la actividad.

Txosten bat, 2018an kontsumitzaileen eskubideen defentsa egiteko aurkeztutako demanda-kopurua jasoko duena. Txosten horri demanda judizialak aurkeztu izana ziurtatzen duen nahikoa frogagiri erantsi beharko zaio, bai eta dagozkion epaien kopia ere.

Informe sobre el número de demandas de defensa de los derechos de las personas consumidoras presentadas en el año 2018. A este informe deberá adjuntarse justificación suficiente de la presentación de las demandas judiciales y copia de las sentencias correspondientes.

Txosten bat, 2018an gauzatu diren eta 2019an gauzatzea espero den bukarazte-akzioei buruzkoa.

Informe sobre las acciones de cesación realizadas en el año 2018 y las previstas realizar en el año 2019.

Horrez gain, 3. lerroko eskaerentzat, memoriak honako hau jaso behar du:

Además, para solicitudes de la línea 3 una memoria que incluya:

– Proiektuaren helburuak.

– Objetivos del proyecto.

– Proiektuaren edukiaren garapena.

– Desarrollo del contenido del proyecto.

– Gauzatze-aurrekontua.

– Presupuesto de ejecución.

9. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Articulo 9.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Aurkeztu den eskabidean akatsen bat edo zehaztasun faltaren bat ikusten bada, erakunde eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta 10 eguneko epea emango, akatsa zuzen dezan; halaber, jakinaraziko zaio, agindutakoa bete ezean, eskabidean atzera egin duela esan nahiko duela, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan.

Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, se requerirá a la entidad solicitante para que en un plazo de 10 días proceda a su subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

10. artikulua.– Hautaketa.

Artículo 10.– Selección.

Diru-laguntzen eskabideak lehiaketa bidez ebatziko dira 1. eta 2. lerroetarako. Alde horretatik, diru-laguntzen esleipena egiteko, aurkeztutako eskabideak erkatu eta, 13. artikuluan ezarritako esleipen-irizpideak kontuan hartuz, lehentasunen arabera ordenatuko dira.

Las solicitudes de las ayudas se resolverán por el procedimiento de concurso para las líneas 1, 2. A estos efectos, se entenderá por concurso el procedimiento a través del cual la concesión de las ayudas se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una relación entre las mismas atendiendo a los criterios de adjudicación fijados en el artículo 13.

3. lerrorako, diruz lagunduko dira 70 puntu edo gehiago duten proiektuak, balorazio irizpideekin bat etorrita.

Para la línea 3 se subvencionarán los proyectos cuya puntuación sea igual o superior a 70 puntos de acuerdo a los criterios de valoración.

11. artikulua.– Balorazio batzordea.

Artículo 11.– Comisión de valoración.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, balorazio batzorde bat eratuko da, eta pertsona hauek izango dira batzordekideak:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de valoración que estará compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuko zuzendaria.

– Presidenta: Titular de la Dirección de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

– Merkatuaren Ikuskaritza eta Kontrolerako Unitateko arduraduna.

– Responsable de la Unidad de Inspección y Control de Mercado.

– Erreklamazioetarako, Bitartekaritzarako eta Arbitrajerako Unitateko arduraduna.

– Responsable de la Unidad de Reclamaciones, Mediación y Arbitraje.

– Zerbitzu Orokorretako Unitateko aholkulari juridikoa.

– Asesor Jurídico de la Unidad de Servicios Generales.

Batzordeburuak izendatuko du kide anitzeko organoko idazkaria.

La secretaría del órgano colegiado será desempeñada por la persona que designe la presidencia.

2.– Epean eta egoki aurkeztutako dokumentazioan oinarrituta balioetsiko ditu eskaerak balorazio batzordeak.

2.– La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes en base a la documentación aportada en tiempo y forma.

3.– Kontsumobidek, laguntzak kudeatzen dituen organo den heinean, eta balorazio batzordeak, beharrezko irizten badiote, informazio eta agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkiete erakunde eskatzaileei, aurkeztutako eskabideak hobeki ulertu ahal izateko.

3.– Kontsumobide, en cuanto órgano gestor de las ayudas, y la Comisión de Valoración, podrán requerir a las entidades solicitantes cuanta información y documentación complementaria estimen necesaria en orden a una mejor comprensión de las solicitudes presentadas.

12. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 12.– Cuantía de las subvenciones.

Hauek izango dira erakunde onuradunek gehienez jaso ahal izango dituzten zenbatekoak:

La cuantía máxima que las entidades beneficiarias podrán obtener en estas líneas serán:

1. lerroa: Aurkeztutako eta onartutako aurrekontuaren % 100, 102.000 eurokoa gehienez.

Línea 1: 100% del presupuesto presentado y admitido hasta un máximo de 102.000 euros.

2. lerroa: Aurkeztutako eta onartutako aurrekontuaren % 100, 55.000 eurokoa gehienez.

Línea 2: 100% del presupuesto presentado y admitido, hasta un máximo de 55.000 euros.

3. lerroa: Aurkeztutako eta onartutako aurrekontuaren % 100, 15.000 eurokoa gehienez.

Línea 3: 100% del presupuesto presentado hasta un máximo de 15.000 euros.

13. artikulua.– Balorazio irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de valoración.

Ebazpen-proposamen bat garatze aldera, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

Al objeto de elaborar una propuesta de resolución se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

1.– 1. lerroan: Kontsumitzaileei arreta ematea.

1.– Línea 1: Atención personas consumidoras.

2018an kudeatutako erreklamazio-kopurua: 15 puntu gehienez; 0,05 puntu erreklamazio bakoitzeko. Kontsumonet aplikazio informatikoaren bidez behar bezala erregistratutako, bideratutako eta ebatzitako erreklamazioak soilik hartuko dira kontuan.

N.º de reclamaciones gestionadas en el año 2018 hasta un máximo de 15 puntos, a razón de 0,05 puntos por reclamación. Solo se computarán aquellas reclamaciones debidamente registradas a través de la aplicación informática Kontsumonet.

2018an jaso eta artatutako kontsulta-kopurua: 10 puntu gehienez; 0,01 puntu kontsulta bakoitzeko. Soilik hartuko dira kontuan Kontsumonet aplikazio informatikoaren bidez behar bezala erregistratutako kontsultak.

N.º de consultas recibidas y atendidas en el año 2018 hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 0,01 puntos por consulta. Solo se computarán aquellas consultas debidamente registradas en la aplicación informática Kontsumonet.

Kontsumobiden aurkeztutako eta zehapen-izaerako administrazio-prozedurak eragin dituzten salaketa-kopurua: puntu 1 salaketa bakoitzeko, 5 puntu gehienez.

N.º de denuncias presentadas ante Kontsumobide promoviendo procedimientos administrativos de carácter sancionador, a razón de 1 punto por cada denuncia presentada hasta un máximo de 5 puntos.

Astean 20 ordu baino gehiagoz publikoari irekitako bulego bakoitzeko, zeinetan 2018. urtean gutxienez 25 erreklamazio izapidetu baitira: 5 puntu, 15 puntu gehienez.

Por cada oficina abierta al público más de 20 horas a la semana y en la que se hayan tramitado al menos 25 reclamaciones en el año 2018, 5 puntos hasta un máximo de 15 puntos.

Sare sozialetako parte-hartzea eta presentzia: 10 puntu gehienez.

Participación y presencia en redes sociales hasta un máximo de 10 puntos.

Twitter (5 puntu gehienez):

Twitter (un máximo de 5 puntos):

– Elkarteak berak landutako txio argitaratuak: 0,05na puntu, eta, orotara, gehienez ere 3 puntu.

– Tuits de elaboración propia publicados: 0,05 puntos por cada uno, hasta un máximo de 3 puntos.

– Jarraitzaileak: 0,5 puntu 300 jarraitzaileko, 2 puntu gehienez.

– Seguidores: 0,5 puntos por cada 300 seguidores, hasta un máximo de 2 puntos.

Facebook (5 puntu gehienez):

Facebook (un máximo de 5 puntos):

– Elkarteak berak landutako post argitaratuak: 0,05 puntu, gehienez ere puntu 3.

– Post de elaboración propia publicados: 0,05 puntos hasta un máximo de 3 puntos.

– Jarraitzaileak: 0,5 puntu 300 jarraitzaileko, 2 puntu gehienez.

– Seguidores: 0,5 puntos por cada 300 seguidores, hasta un máximo de 2 puntos.

2018an kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interes orokorrak defendatzeko bukarazte-akzio judizialak gauzatu izana 10 punturekin baloratuko da.

Haber realizado en el año 2018 acciones judiciales de cesación en defensa de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias se valorará con 10 puntos.

Autonomia erkidegoko ordezkatze- eta kontsulta-organoen kopurua, zeinetan titular gisa parte hartu baitu elkarteak aurreko urtean: 0,50 puntu organo bakoitzeko, 5 puntu gehienez.

Número de órganos de representación y consulta, de ámbito autonómico, en los que ha participado, como titular, la entidad durante el año anterior, a razón de 0,50 puntos por cada órgano hasta un máximo de 5 puntos.

Elkarteko kuota ordaindua duten bazkide-kopurua. Ordainketak eginda dauzkan bazkidetzat joko da elkartearen urteko kuota ordainduta duen pertsona fisiko edo juridikoa.

Número de socios/socias al corriente de pago de la cuota de la asociación. Se entenderá por socio/socia al corriente de pago a la persona física o unidad familiar que haya realizado el pago anual de la cuota de la asociación.

– 200 bazkidetik 400era: 5 puntu.

– Entre 200 y 400 socios: 5 puntos.

– 401 bazkidetik 600era: 7 puntu.

– Entre 401 y 600 socios: 7 puntos.

– 601 bazkidetik 800era: 10 puntu.

– Entre 601 y 800 socios: 10 puntos.

– 801 bazkide baino gehiago: 15 puntu.

– Más de 801 socios: 15 puntos.

Bazkide gehiago lortzeko jarduerak egitea: 5 puntu gehienez, puntu 1 burututako jarduera bakoitzeko.

Realización de actividades encaminadas a promover y fomentar la adhesión de nuevos socios hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 1 punto por actividad realizada.

Erakunde eskatzaileak deialdiaren aurreko urtean izandako diru-sarrerak: 10 puntu gehienez.

Ingresos de la entidad solicitante en el año anterior a la convocatoria, hasta un máximo de 10 puntos.

Puntu bat emango da berezko diru-sarreretatik datozen 4.000 euroko, betiere bazkideen kuotetatik ez badatoz.

Se otorgará 1 punto por cada 4.000 euros de ingresos propios no procedentes de cuotas de las personas asociadas.

2.– 2. lerroan: Laguntza juridikoa.

2.– Línea 2: Asistencia jurídica.

2018an kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interes orokorrak defendatzeko bukarazte-akzio judizialak gauzatu izana 20 punturekin baloratuko da.

Haber realizado en el año 2018 acciones judiciales de cesación en defensa de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias se valorará con 20 puntos.

2018an kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko aurkeztutako demanda judizialen kopurua: 80 puntu gehienez; puntu 1 demanda bakoitzeko.

N.º de demandas judiciales en defensa de los derechos de las personas consumidoras presentadas en el año 2018 hasta un máximo de 80 puntos, a razón de 1 punto por demanda.

3.– 3. lerroan: Teknologia berrikuntzako proiektuak.

3.– Línea 3: Proyectos de innovación tecnológica.

Proiektua onartzeko, gutxieneko puntuazioa 70 puntu da.

Para que un proyecto se considere apto deberá lograr una puntuación mínima de 70 puntos.

Proiektuaren helburua, gehienez ere 10 puntu.

Objetivos del proyecto hasta 10 puntos.

Proiektuaren edukia, gehienez ere 70 puntu.

Contenido del proyecto hasta 70 puntos.

Gauzatzeko aurrekontua, gehienez ere 20 puntu.

Presupuesto de ejecución hasta 20 puntos.

4.– 1. eta 2. lerroen kalkulua.

4.– Cálculo de las líneas 1 y 2.

Eskatzaile bakoitzak lerro bakoitzeko lortutako puntuazioa lerro bakoitzaren ataletan lortutako puntuazio guztien batuketa izango da. Lerro bakoitzean puntuazio handiena lortu duen eskatzaileari aurkeztutako eta onartutako aurrekontuaren % 100eko diru-laguntza esleituko zaio, 12 artikuluan jasotako mugak kontuan izaki. Gainerako eskatzaileei diru-laguntzaren ehunekoa proportzionalki kalkulatuko zaie.

La puntuación final alcanzada por cada solicitante, para cada una de las líneas, será la suma de todas las puntuaciones obtenidas en los distintos apartados de cada una de ellas. Al solicitante que haya obtenido la puntuación más alta, en cada una de las líneas, se le asignará un porcentaje de subvención del 100 por 100 del presupuesto presentado y admitido teniendo en cuenta los límites recogidos en el artículo 12. Al resto de solicitantes se les calculará el porcentaje de subvención de forma proporcional.

5.– 3. lerroa kalkulatzea.

5.– Cálculo de la línea 3.

Onartutako proiektuan aurkeztu eta onartutako aurrekontuaren % 100 lagunduko da diruz, 12. artikuluan ezarritako mugak aintzat hartuta, betiere.

Se subvencionará hasta el 100% del presupuesto presentado y admitido sobre el proyecto considerado apto, teniendo en cuenta los límites recogidos en el artículo 12.

6.– Behin aurkeztutako eta onartutako aurrekontuen balorazioan eskuratutako portzentajeak aplikatuta, eta 2.2 artikuluko lerroetako bakoitzarentzat aurreikusitako mugak kontuan hartuta, eman beharreko diru-laguntzen guztirako zenbatekoak eskuragarri dagoen aurrekontu-kreditua gainditzen badu, kontsumitzaileen elkarte onuradun guztiei dagokien banaketa proportzionala aplikatuko zaie.

6.– Si una vez aplicados los porcentajes resultantes de la valoración a los presupuestos presentados y admitidos, y teniendo en cuenta las limitaciones previstas para cada una de las líneas en el artículo 2.2, el importe total de las subvenciones a conceder superase el crédito presupuestario disponible, se aplicará a todas las Organizaciones de Personas Consumidoras beneficiarias el correspondiente prorrateo.

14. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 14.– Compatibilidad con otras subvenciones.

1.– Honako deialdi honetan ematen diren diru-laguntzak bateragarriak dira beste administrazio batzuek edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuek mota bereko gastuak finantzatzeko emandako edozein diru-laguntza edo laguntzarekin, bai eta helburu bera duen beste edozein diru-sarrera edo baliabiderekin ere.

1.– Las subvenciones ayudas que se concedan con arreglo a la presente convocatoria serán compatibles con cualquier otra subvención o ayudas otorgadas otorgada para la financiación del mismo tipo de gasto por otras Administraciones o entes públicos o privados, así como con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad.

2.– Gainfinantzaketarik sortzen bada, edo deialdi honetan ezarritako gehieneko finantzazio publikoko ehunekoa gainditzen bada, jaso beharreko diru-laguntza dagokion kopurura arte murriztuko da.

2.– Caso de que se generase sobrefinanciación, o se excediera del porcentaje máximo de financiación pública establecido en esta convocatoria, la subvención a percibir se reducirá hasta la cantidad que proceda.

3.– Gainfinantzaketa itzultze-betebehar bera aurreikusita duten beste laguntza batzuekin konkurrentzian sortzen bada, itzuli beharreko kopurua proportzionala izango da diruz lagundutako jardueraren kostuarekiko laguntzak dakarren ehunekoarekiko.

3.– Cuando la sobrefinanciación se generase en concurrencia con otras ayudas en las que exista el mismo deber de reintegro, la cantidad a reingresar será proporcional al porcentaje de la ayuda concedida sobre el coste de la actividad subvencionada.

15. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak, ebazpen eta jakinarazpen epeak, jakinarazteko eta argitaratzeko moduak.

Artículo 15.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y de publicidad.

1.– Aurkeztutako eskabideak dagozkien prozeduraz izapidetuko dira deialdiko laguntza-lerro bakoitzean, eta Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendariari dagokio prozeduran planteatuko gai guztien gaineko ebazpenak hartzea, betiere, epaimahai kalifikatzailearen proposamena kontuan hartuz.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada línea de ayudas objeto de convocatoria, a través del correspondiente procedimiento, cuya respectiva resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde, a propuesta del Tribunal Calificador, a la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

2.– Adjudikazio-prozedura bakoitzean hartutako den ebazpenak zehaztutako du eskatutako diru-laguntzak ematen diren edo ukatzen diren. Ematen badira, honako hauek zehaztuko dira: erakunde onuradunaren izena, diruz lagundutako proiektua eta emandako zenbatekoa, urtez urteko banaketarekin. Ukatzen diren diru-laguntzen kasuan, erakunde eskatzailearen izena eta diru-laguntza ukatzeko arrazoiak emango dira.

2.– La resolución que se adopte en cada procedimiento de adjudicación determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras la identidad de la entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado y el importe concedido, con su distribución por anualidades. En el caso de las denegadas recogerá: la identidad de la entidad solicitante y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta jakinarazpenaren balioa izango du.

3.– La resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo los efectos de la notificación.

4.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita. Epe hori igarota aurreko paragrafoan ezarritako jakinarazpenik egin ez bada, diru-laguntzaren eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver el respectivo procedimiento y notificar lo resuelto será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse efectuado la publicación establecida en el apartado anterior, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari eta beronen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, berau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

5.– La Resolución que recaiga no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Agindu honetan jasotako diru-laguntzak onuradunei emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen eremuan hasitako edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaituta egotea. Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko desgaikuntza badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, eta dirua ez bada itzuli borondatez itzuli beharreko epean, emandako diru-laguntza indargabetu egingo da, onuradun-izaera eskuratzeko debekua izateagatik.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

16. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de la subvención.

Esleitutako diru-laguntzak honela ordainduko dira:

El pago de las subvenciones adjudicadas se hará de la siguiente forma:

– 4. artikuluko kontzeptu guztietarako emandako zenbatekoaren % 75,71, aldeko ebazpena hartzen den unean; betiere, 18.1.a) artikuluan aipatzen den epea igaro ostean.

– El 74,71% de la cuantía concedida para cada uno de los conceptos del artículo 4, en el momento en que recaiga la resolución favorable una vez transcurrido el plazo que hace referencia el artículo 18.1.a).

– 4. artikuluko kontzeptu guztietarako gainerako % 25a, agindu honetako 5. artikuluan jasotako gastuen guztizkoa justifikatu ondoren.

– El 25,29% restante para cada uno de los conceptos del artículo 4, una vez justificado el total de los gastos encuadrados en el artículo 5 de la presente Orden.»

Diru-laguntzaren ordainketa ezingo da egin baldin eta onuradunak ez baditu ordaindu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, orobat, itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

No se efectuará ningún pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

17. artikulua.– Laguntzaren justifikazioa.

Artículo 17.– Justificación de la subvención.

1.– Onuradunak, jasotako diru-laguntza justifikatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko ditu 2020ko martxoaren 15a baino lehen, eskuratutako laguntza lerro bakoitzeko:

1.– Para la justificación de la subvención concedida, el beneficiario deberá presentar para cada una de las líneas de subvención otorgada, antes del 15 de marzo del 2020, la siguiente documentación:

a) Burututako ekintzen memoria.

a) Memoria de las acciones realizadas.

b) Burututako jardueren memoria ekonomikoa, honako hauek bilduko dituena:

b) Memoria económica de las actividades realizadas donde conste:

– Burututako jardueren gastuen zerrenda sailkatua, hauek adierazita: hartzekodunaren identifikazioa, haren IFK, zenbatekoa, gastuaren azalpen laburtua eta ordainketaren data.

– Relación clasificada de los gastos de las actividades realizadas con identificación del acreedor, su CIF, su importe, breve descripción del gasto y fecha de pago.

– Aurreko lerroaldean aipatutako gastuen zerrendara batutako gastuak justifikatzeko fakturak. Fakturek jatorrizkoak izan beharko dute edo, bestela, fotokopia konpultsatuak, 2019ko abenduaren 31koak edo lehenagokoak, eta elkarteko buruaren adostasuna eduki beharko dute.

– Facturas justificativas de los gastos efectuados e incorporados en la relación de gastos a los que se hace referencia en el párrafo anterior. Las facturas deberán ser originales o fotocopias compulsadas con fecha no posterior al 31 de diciembre del año 2019, figurando en las mismas la conformidad de la persona que presida la Organización.

c) Elkartearentzat zuzenean diharduten langileei buruzko frogagiriak eredu ofizialaren araberako nominen bidez aurkeztu beharko dira, Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren frogagiriekin eta kasuan kasuko tributu ereduarekin batera, langile bakoitzari dagokiona adierazita.

c) Las justificaciones correspondientes al personal que preste sus servicios directamente para la organización, se presentarán necesariamente en nóminas ajustadas al modelo oficial, acompañadas de los justificantes de cotización a la Seguridad Social y modelo tributario correspondiente, con desglose indicativo para cada una de las personas trabajadoras.

d) Aldi baterako lankidetzak justifikatzeko, ordainagiriak aurkeztu behar dira, datu hauek jasoko dituztenak: hartzailearen izena, NAN zenbakia, zer kontzepturengatik ordaintzen zaion eta PFEZari dagokion atxikipena.

d) Las justificaciones correspondientes a colaboraciones de carácter temporal figurarán en recibos donde consten los datos del perceptor, su DNI, el concepto por el que se retribuye y la retención correspondiente del IRPF.

2.– Kontsumobidek egoki irizten dien adina egiaztapen egin dezake emandako diru-laguntzaren inguruan, eta laguntza justifikatzeko agiri guztiak aztertu ahal izango ditu.

2.– Kontsumobide podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto a la ayuda económica concedida y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la misma.

3.– Gastuak justifikatzerakoan 4. artikuluko ataletan diru-laguntza emateko onartutako aurrekontutik % 15etik gora eta % 25 edo hortik behera desbideratu dela ikusten bada, emandako diru-laguntza gutxiko da, ebazpen baten bidez, eta, horrela, benetan gastatutako diru-zenbatekoari aplikatuko zaion ehunekoa eta diru-laguntza kalkulatzeko aurrekontuari aplikatu zitzaiona berbera izango da.

3.– Si en la justificación de los gastos se produce una desviación superior al 15% e inferior o igual al 25%, en los apartados del artículo 4, respecto al presupuesto aprobado para la concesión de la subvención, se procederá, mediante la correspondiente resolución de modificación, a una minoración de la cuantía de la subvención concedida, de tal manera que se aplicará a la cantidad realmente gastada el mismo porcentaje que se aplicó a la cantidad presupuestada para el cálculo de la subvención.

4.– 4. artikuluko idatz-zatietan % 25etik gora desbideratzeak diru-laguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekarriko du, ebazpen honen 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, non eta diru-laguntza esleitzeko helburuak bete direla zuritzen ez den. Horrela gertatuz gero, diru-laguntzaren zenbatekoa aurreko lerroaldean aurreikusitako moduan gutxituko da.

4.– Una desviación superior al 25%, en los apartados del artículo 4, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención, en los términos establecidos en el artículo 19 de la presente Resolución, excepto en el caso de que se justifique que se han cumplido todos los objetivos por los cuales se concedió la ayuda económica. En este supuesto, se procederá a la minoración de la cuantía de la subvención en la forma prevista en el párrafo anterior.

5.– Diru-laguntza jaso duen kontsumitzaileen elkarteak itzuli egin beharko du behar baino gehiago jasotakoa –halakorik gertatuz gero–; horretarako, bi hilabeteko epea izango du, itzulketa-ebazpena jakinarazten zaion egunetik hasita. Hala agintzen da abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra ezarri zuen dekretu horrek; halaber, horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak ezarri zituen).

5.– La Organización de Personas Consumidoras beneficiaria de la subvención tendrá la obligación de devolver, en su caso, las cantidades percibidas en exceso en un plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de la Resolución de reintegro, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión.

18. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Betebehar hauek izango dituzten agindu honetan ezarritako laguntzak jasotzen dituzten kontsumitzaileen elkarteek:

1.– Las Organizaciones de Personas Consumidoras que hayan recibido ayudas de las establecidas en esta Orden, deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Esleitutako diru-laguntza onartzea. Diru-laguntzaren berri ematen dien jakinarazpena jaso eta 10 eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idazki batean adierazten ez badute, onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de 10 días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Diru-laguntza zertarako eman den, horretarako erabiltzea, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak –diru-laguntzen inguruko egitekoak dituztenez– eskatzen dieten beste agiri ematea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida, y facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas.

c) Kontsumitzaileen elkarteen bulegoetan Kontsumonet informazio-aplikazioaren bitartez jasotako kontsulta eta erreklamazio guztiak kudeatzea (erregistratu, izapidetu eta ebatzi). Kontsumoari buruzko informazio-zentroen sarean dauden zentro guztien jarduerak biltzen ditu Kontsumonet informatika-aplikazioak.

c) Gestionar (registrar, tramitar y resolver) todas las consultas y reclamaciones atendidas en las distintas oficinas de las asociaciones de consumidores a través de la aplicación informática Kontsumonet, que integra las actuaciones de todos los centros pertenecientes a la red CIAC.

d) Kontsumobidek diruz lagundutako jarduerak garatzeko laguntza eman izanaren jakinarazpena bermatzea, horretarako dagokion logotipoa erabilita.

d) Garantizar la comunicación de haber obtenido ayuda de Kontsumobide para el desarrollo de las actividades subvencionadas, haciendo constar para ello el logo correspondiente.

e) Elkartearen jarduerak sustatu eta horien berri ematean, sexismorik gabeko hizkuntza eta irudiak erabiliko direla bermatzea.

e) Garantizar la utilización del lenguaje e imágenes no sexistas en los elementos de promoción y difusión de las actividades de la asociación.

f) Erabiltzaile eta kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak diru-laguntzaren helburuarekin lotutako harremanen eremuan bete direla bermatzea.

f) Garantizar el cumplimiento de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito de las relaciones vinculadas al objeto de la subvención.

g) Diru-laguntza ematerakoan kontuan hartutako inguruabarren bat aldatu bada, aldaketa objektiboa zein subjektiboa izan, horren berri ematea Kontsumobideri.

g) Comunicar a Kontsumobide la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta en la concesión de la ayuda.

h) Jakinaraztea ea diru-laguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo bestelako baliabiderik eskatu edo, hala badagokio, jaso den helburu bererako, beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuetatik.

h) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

i) Diru-laguntzaren erakunde onuraduna, behar baino zenbateko handiagoak jasotzen baditu, horiek itzultzera derrigortuta dago. Horretarako, bi hilabeteko epea izango du, itzulketa-ebazpena jakinarazten zaion egunetik hasita, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak ezarri bezala. Hain zuzen ere, dekretu horrek arautzen du Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra, eta berak ezartzen ditu horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak.

i) La Entidad beneficiaria de la subvención tendrá la obligación de devolver, en su caso, las cantidades percibidas en exceso en un plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de la Resolución de reintegro, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión.

j) Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14., 18. eta 46. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan aurreikusitako gainontzeko betebeharrak betetzea.

j) El resto de las obligaciones previstas en los artículos 14, 18 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Diru-laguntza eman eta, hala badagokio, ordaindu ahal izateko, amaituta eduki behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntza publikoak itzultzeko prozedura nahiz zigor-prozedura guztiak, prozedura horiek oraindik izapidetze-aldian badaude behintzat.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 53. artikuluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezartzen diren kasuetan, diru-laguntzak kendu egingo dira, eta, ondorioz, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzuli beharko ditu elkarte onuradunak. Halaber, horrela jokatuko da baldin eta elkarte onuradunak betebeharrak konplitu gabe uzten baditu, gastuak justifikatzen ez baditu, eskabidean esandakora gabe beste zerbaiterako erabiltzen badu, edota, oro har, ebazpen honetan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako betekizunen bat betetzen ez badu.

Además de los supuestos establecidos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, el incumplimiento de las obligaciones de la organización beneficiaria, la falta de justificación de los gastos, una aplicación diferente a la señalada en la solicitud y/o, en general, el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la presente Resolución y de los exigidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, darán lugar a la retirada de las subvenciones, debiendo, la organización beneficiaria de la ayuda, reintegrar las cantidades obtenidas con los intereses legales a la Tesorería General del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Hirugarrena.– Xedapen hauek arautzen dute ebazpen honetako diru-laguntzak: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartuko Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. Kapitulua, eta Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta azken horren araudia onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko araudia.

Las subvenciones a que se refiere esta Resolución se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 4a.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendaria,

NORA ABETE GARCÍA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 4 de diciembre de 2018.

La Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo,

NORA ABETE GARCÍA.


Análisis documental

Euskadi, bien común