Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2018ko abenduaren 19a, asteazkena

N.º 243, miércoles 19 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
6221
6221

AGINDUA, 2018ko abenduaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko diru-laguntzetarako deialdia (Udalaguntza-2018).

ORDEN de 12 de diciembre de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2018).

Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarriak ezartzen du toki-korporazioek eta Hezkuntza Administrazioak lankidetzan jardun behar dutela ikastetxeak sortu, eraiki eta mantentzeko, betiere indarrean dagoen legediari jarraikiz.

La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Escuela Pública Vasca, en la disposición adicional novena, establece la cooperación de las Corporaciones locales con la Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes, en el marco de lo establecido por la legislación vigente.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 1. artikuluan jasotzen diren printzipioen artean aurreikusten da hezkuntza-administrazioen eta toki-korporazioen arteko lankidetza, hezkuntza-politikaren plangintzan eta inplementazioan. Era berean, 8. artikuluko 1. idatzi-zatiak ezartzen duenez, hezkuntza-administrazioek eta toki-korporazioek beren jardunak koordinatuko dituzte (bakoitzak bere eskumenen eremuan), hezkuntzarako baliabideen eraginkortasun handiagoa erdiesteko eta lege horretan ezarritako helburuak lortzen laguntzeko.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de los principios recogidos en su artículo 1, prevé la cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las Corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. Asimismo, en el apartado 1 del artículo 8, establece que las Administraciones educativas y las Corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta Ley.

Lankidetza horri esker, lehendik zeuden baliabide publikoak optimizatu ahal izan dira, bai eta Administrazioak egindako ahalegin eta jarduerei ahalik eta etekin handiena atera ere.

Esta cooperación ha permitido la optimización de los recursos públicos existentes y la rentabilización al máximo de los esfuerzos y actuaciones realizadas por cada Administración.

Beraz, Hezkuntza Sailak komenigarritzat jotzen du udalen jabetzako zentroetan obrak egiteko jarduerak sustatzea, horrela hezkuntza hobetzen lagunduko baitu.

Por consiguiente, el Departamento de Educación estima conveniente incentivar las actuaciones a desarrollar para la ejecución de obras en centros de propiedad municipal, coadyuvando de esta forma a la mejora de la enseñanza.

Horrenbestez, oinarri hartzen dut Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez ordainduko diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeko modua arautzeko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduan xedatutakoa.

Y en base a lo establecido en la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eta honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko laguntzetarako deialdia iragartzea (Udalaguntza-2018).

1.– El objeto de esta Orden es convocar ayudas para la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2018).

2.– Dekretu honi dagokionez, ondorengo obra hauek jaso ahal izango dute finantzaketa:

2.– A los efectos de esta Orden, se consideran obras susceptibles de ser financiadas:

a) Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 232 artikuluan adierazitakoak; (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egin zen.), lehen ezarpeneko, kontserbazioko eta mantentze obrak izan ezik.

a) Las contempladas en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, excepto las obras de primer establecimiento, conservación y mantenimiento.

b) Otsailaren 12ko 132/2010 Errege Dekretua betetzea helburua dutenak. Errege-dekretu horren bidez ezartzen dira Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako irakaskuntza ematen duten zentroen gutxieneko baldintzak.

b) Las que tengan por objeto el cumplimiento del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

c) Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea betetzea helburu dutenak, eta baita 173/2010 Errege Dekretua betetzea ere, otsailaren 19koa, Eraikingintzaren Kode Teknikoa (martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutakoa) aldatzen duena, desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasunari eta ez-diskriminazioari dagokionez.

c) Las encaminadas al cumplimiento de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de accesibilidad, y el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

d) Jolastokiak sortu edo hobetzeko obrak, baita ikasgelak sortu edo eraberritzekoak ere.

d) Las que tengan por objeto la creación o mejora de las zonas de recreo y las que contemplen la creación o reforma de aulas.

3.- Ezingo diote agindu honi heldu Hezkuntza Sailak azken hamar urteetako Udalaguntza deialdien babespean emandako laguntza eduki duten obrek.

3.– No podrán acogerse a esta Orden las obras que contasen ya con ayuda concedida al amparo de convocatorias de Udalaguntza de los diez últimos años del Departamento de Educación.

4.– Obrek 2018ko urtarrilaren 1a eta 2019ko abuztuaren 31 artean hasiak beharko dute, eta 2019ko abenduaren 31 baino lehen amaituak.

4.– Las obras deben iniciarse entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2019 y deben finalizarse antes del 31 de diciembre de 2019.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak amaitzeko epea luzatu ahal izango du ebazpen bidez –inola ere ez bi hilabete baino gehiago–, lanak luzatzea justifikatzen duten arrazoiak daudenean, eta udal onuradunak amaiera-data baino lehenago eskatuz gero.

En relación con el indicado plazo de finalización, cuando concurran causas que lo justifiquen, previa solicitud del Ayuntamiento beneficiario efectuada con anterioridad a su vencimiento, la Viceconsejera de Administración y Servicios podrá, en resolución dictada al efecto, conceder una ampliación del mismo que en ningún caso será superior a dos meses.

2. artikulua.– Kreditu erabilgarria.

Artículo 2.– Crédito disponible.

1.– Agindu honen xede diren diru-laguntzetarako sei milioi (6.000.000,00) euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan 2019ko ekitaldirako horretarako ezarrita dagoen aurrekontuko partidatik.

1.– Se destinan al objeto de las ayudas a las que se refiere la presente Orden seis millones (6.000.000) de euros, con cargo a la partida presupuestaria para el año 2019 establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- Artikulu honetan adierazitako zenbatekoa handitu egin ahal izango da, eskatutako diru-laguntzen zenbateko osoa kontuan harturik, eta Hezkuntza Sailean beste laguntza-programa batzuk bideratu ondoren aurrekontuak agortu gabe geratzen badira, eta betiere diru-laguntzak ebatzi aurretik. Inguruabar hori Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen baten bidez jakinaraziko da.

2.– El importe consignado en este artículo podrá ser incrementado, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Educación y con carácter previo a la resolución de las mismas. De la presente circunstancia se dará publicidad mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

Deialdi honen onuradun izango dira Hezkuntza Administrazioaren menpeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko proposamenak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalak eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeak, obrak 1. artikuluan jasotakoak badira.

Podrán acogerse a esta convocatoria aquellos Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que presenten propuestas de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa, siempre que las obras sean de las comprendidas en el artículo 1.

4. artikulua.– Zenbatekoa.

Artículo 4.– Cuantía subvencionable.

1.– Hezkuntza Sailak balorazio-batzordeak onartutako aurrekontuaren % 60 ordainduko du.

1.– La subvención del Departamento de Educación cubrirá el 60% del presupuesto aprobado por la Comisión de Valoración.

2.– Eskaera bakoitzeko ematen den zenbatekoa ezingo da 360.000 euro baino handiagoa izan; hortaz, balorazio-batzordeak onartutako 600.000 euro baino gehiagoko aurrekontuak dituzten eskaerei diru-laguntza ematen bazaie, muga hori hartuko da kontuan.

2.– El importe máximo concedido a cada solicitud no podrá ser superior a 360.000 euros, por lo que a aquellas solicitudes cuyo presupuesto aprobado por la Comisión de Valoración sea superior a 600.000, se les reconocerá la ayuda teniendo en cuenta la limitación anteriormente establecida.

3.– Obraren aurrekontuan ez dira sartuko proiektua idazteko, obra zuzentzeko eta obraren segurtasun eta osasun arloak koordinatzeko ordainsariak.

3.– En dicho presupuesto de la obra no se incluirán los honorarios de redacción del proyecto, de dirección de obra y de coordinación en materia de seguridad y salud en la obra.

Halaber, ezin izango dira obraren aurrekontuan sartu udaleko langile den edozein pertsonaren ordainsariak.

Asimismo tampoco podrán incluirse en dicho presupuesto de la obra los honorarios de cualquier otra persona perteneciente a la plantilla del propio Ayuntamiento.

5. artikulua.– Erakunde eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos de la entidad solicitante.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezartzen direnez gain, hauek izango dira diru-laguntza eskuratzeko betebeharrak:

Serán requisitos para obtener la subvención, además de los recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Obrak egiteko diru-laguntza zein eraikinetarako eskatzen den, haren jabea izatea.

a) Ser propietario del edificio para cuyas obras se solicita subvención.

b) Ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik, eta ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege debekuen eraginpean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetatik seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuak barne.

b) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o hallarse incursas en prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Erakunde eskatzaileek egunean eduki beharko dituzte beren zerga-betebeharrak beteta, bai eta zuzenbide publikoko eta Gizarte Segurantzako betebeharrak ere. Eskaeraren unean egiaztatu beharko dute egitate hori, eta diru-laguntza ematean zein ordaintzean eutsi beharko diote egoera horri.

c) Las entidades solicitantes deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y demás de derecho público y de Seguridad Social, hecho que deberán verificar en el momento de la solicitud y mantener en el momento de la concesión y pago de la subvención.

6. artikulua.– Eskatzailearen betekizunak egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de requisitos de la entidad solicitante.

Honela egiaztatuko da aurreko artikuluan ezartzen diren baldintzak betetzen direla:

La acreditación de los requisitos señalados en el artículo anterior se realizará de la siguiente forma:

a) Titulartasuna ziurtagiri bidez egiaztatuko da, korporazioaren inbentarioaren zerrendarekin, eta idazkariak behar bezala emana izan beharko du.

a) La titularidad se acreditará mediante certificación, con relación al inventario de la corporación, debidamente expedida por la Secretaria o Secretario.

b) Zehapenik betetzen ari ez izatearen betebeharra erantzukizunpeko adierazpenen bidez egiaztatuko da –eskabidean sartuko da.

b) El requisito de no encontrarse cumpliendo sanción se acreditará mediante declaración responsable incluida en la solicitud.

c) Eskaeran erantzukizun-adierazpena erantsiz egiaztatuko dute beren zerga-betebeharrak, bai eta zuzenbide publikoko eta Gizarte Segurantzako betebeharrak ere, egunean beteta edukitzeko betebeharra.

c) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y demás de derecho público y de Seguridad Social, se acreditará mediante declaración responsable incluida en la solicitud.

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

Erakunde interesdunek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte eskaerak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak egiteko.

Las entidades solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Izapidetze elektronikoa arautzen dute, batetik, otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak, Administrazio Elektronikoari buruzkoak, eta, bestetik, Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariak 2006ko otsailaren 9an emandako Ebazpenak, hain zuzen ere, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa -Platea- onartzen duenak.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

Honako egoitza elektroniko honetan zehazten da nola izapidetu eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak: http://euskadi.eus/diru_laguntza/2018/udalaguntza/y22-izapide/eu

Las especificaciones de cómo tramitar, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica (https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/udalaguntza/y22-izapide/es).

Eskabidearen ondoko izapideak kanal elektronikoaren eta helbide honen bidez egingo dira: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https:// www.euskadi.eus/micarpeta

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabide-orriak eta gainontzeko agiriak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes para acogerse a esta convocatoria será de un mes a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.- Eskaerak modu elektronikoan aurkeztu beharko dira euskadi.eus egoitza elektronikoan (http://euskadi.eus/diru_laguntza/2018/udalaguntza/y22-izapide/eu).

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus (https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/udalaguntza/y22-izapide/es).

3.– Erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete. Halaber, erakunde eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza erabiliko da prozedura osoan, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeko 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duten moduan.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Ikastetxe batentzako baino gehiagorentzako finantziazioa eskatu nahi duten udalek ikastetxe bakoitzaren agiriak aurkeztu beharko dituzte.

4.– Aquellos Ayuntamientos que deseen solicitar financiación para más de un centro educativo, deberán presentar la documentación de forma individualizada por cada uno de ellos.

5.– Ikastetxe bakarrean obra bat baino gehiago egin nahi bada, eskaera bat aurkeztu beharko da obrako.

5.– En el caso de que se vayan a ejecutar varias obras en un mismo centro educativo, se presentarán tantas solicitudes como obras se vayan a desarrollar en ese centro.

6.– Agiri hauek aurkeztu behar dira eskabideak egitean:

6.– Las solicitudes que se presenten, deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Gauzatze-proiektua aurkeztu behar den edo ez, bi obra mota bereiziko dira, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 2. artikuluaren 2. puntuan xedatutakoaren arabera:

a) Se distinguirán dos tipos de obras de acuerdo a la necesidad de presentar o no proyecto de ejecución, según se recoge en el punto 2 del artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación:

– Proiekturik behar ez duten obrak: teknikari eskudunak izenpetutako azalpen-memoria eta kontrataren aurrekontu orokor xehatua (BEZa barne). Obrak amaituta egonez gero, gauzatutako obren faktura edo amaiera-ziurtagiria aurkeztu ahal izango da.

– Para las obras que no requieran proyecto: memoria explicativa y presupuesto general de contrata (IVA incluido) detallado, firmados por técnico o técnica competente. En el caso de obras ya finalizadas se podrá presentar la factura o la Certificación Final de las obras ejecutadas.

– Proiektua behar duten obrak: gauzatze-proiektua, teknikari eskudunak izenpetua eta elkargo profesionalak bisatua. Obrak amaituta egonez gero, gauzatutako obren amaiera-ziurtagiria aurkeztu beharko da, eman daitekeen zenbatekoa zehaztu ahal izateko.

– Para las obras que requieran proyecto: proyecto de ejecución, firmado por técnico o técnica competente y visado por colegio profesional. En el caso de obras ya finalizadas además se presentará la certificación final de las obras a efectos de fijar la cuantía subvencionable.

Teknikari eskudunak izenpetutako oinarrizko proiektua ere aurkeztu ahal izango da. Kasu honetan, eskatzaileak teknikari eskudunak izenpeturiko eta elkargo profesionalak bisaturiko dagokion gauzatze-proiektua aurkeztu beharko du, ebazpena jakinarazten denetik hilabeteko epean.

También se podrá presentar proyecto básico, firmado por técnico o técnica competente. En este caso el o la solicitante deberá presentar el correspondiente proyecto de ejecución, firmado por técnico o técnica competente y visado por colegio profesional, en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de notificación de la Resolución.

Proiektua egiten duen arkitektoa udaleko langilea bada, ez da derrigorrezkoa izango elkargoaren bisatua aurkeztea.

En el caso de que la o el arquitecto redactor de un proyecto se encuentre vinculado con el Ayuntamiento bajo relación de empleo, quedará exento del requisito del visado colegial.

b) Agiri hauek kasu guztietan aurkeztu beharko dira:

b) En todo caso se deberá adjuntar:

– 6. artikuluan aipatutako agiriak.

– Los documentos mencionados en el artículo 6.

– Aurkeztutako proiektua edo aurrekontua onartzeko udal-organo eskudunaren akordioa.

– El acuerdo del órgano municipal competente aprobando el proyecto o presupuesto presentado.

– Eskaerari edo obra bererako beste finantzazio-iturri batzuei buruzko erantzukizunpeko adierazpena, euskadi.eus egoitza elektronikoko inprimakiaren arabera betea (https://euskadi.eus/diru_laguntza/2018/udalaguntza/y22-izapide/eu).

– Declaración responsable relativa a la solicitud o a la percepción de otras fuentes de financiación para la misma obra conforme al formulario de otras fuentes de financiación disponible en sede electrónica, euskadi.eus en la URL (https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/udalaguntza/y22-izapide/es).

– «Datu-orri» deritzon inprimaki normalizatua, euskadi.eus egoitza elektronikoaren helbide honetan eskuragarri: http://euskadi.eus/diru_laguntza/2018/udalaguntza/y22-izapide/eu

– Formulario normalizado «Hoja de datos» disponible en sede electrónica, euskadi.eus en la URL (https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/udalaguntza/y22-izapide/es).

9. artikulua.– Eskabideak ebaluatzea.

Artículo 9.– Evaluación de las solicitudes.

1.– Eskaeren azken aukeraketa egingo duen balorazio-batzordea honako kide hauek osatuko dute:

1.– La selección definitiva de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

– Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria. Lehendakari jardungo du.

– El Director de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías, que actuará como presidente.

– Ikastetxeen zuzendaria.

– El Director de Centros Escolares.

– Hezkuntzako lurralde-ordezkariak.

– Las Delegadas Territoriales de Educación.

– Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzako Eraikuntzen teknikaria. Idazkari jardungo du, eta hitza izango du, baina boto-eskubiderik ez.

– Un/a Técnico/a de la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías que actuará como Secretaria/o, con voz pero sin voto.

2.– Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzen Unitate Teknikoek Balorazio Batzordera igoko dituzte aurkeztu diren eskaerak, dagozkien txostenekin batera, behar bezala zigilatua horiek, eta Lurralde Ordezkaritzaren Zerbitzuko arduradun buruak sinatuta. Horietan, egin beharreko obra mota zehaztuko da, 1. artikuluaren a, b, c eta d letrekin bat eginez. Halaber, txostenetan azaldu beharko da zergatik diren presazkoak aurreikusitako jarduerak eta zein motatakoak diren; hori fitxa bakar eta bateratu batean jaso beharko da, obra eta presa maila hauen arabera:

2.– Las Unidades Técnicas de las Delegaciones Territoriales de Educación, elevarán a la Comisión de Valoración las solicitudes presentadas, junto a los correspondientes informes, debidamente sellados y firmados por el/la Jefe/a Responsable de Servicio y el/la Delegado/a Territorial, en los que se especificará el tipo de obra a realizar de acuerdo a los apartados a, b, c y d del artículo 1. En dichos informes se deberá razonar la urgencia de las actuaciones previstas y la tipología de obra de las mismas, plasmada en ficha única y unificada, según los siguientes tipos de obra y urgencias:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Lurralde-ordezkaritzetako atal teknikoek emandako txosten horiek aztertuko ditu balorazio-batzordeak eta, lanak egiteko premia edo premiarik eza kontuan hartuta, «3» eta «26» puntu arteko puntuazioa jarriko dio obra bakoitzari, lehentasun-ordena ezartzeko.

La Comisión de Valoración estudiará dichos informes remitidos por las Unidades Técnicas de las Delegaciones Territoriales y en base a la tipología de la actuación y a la urgencia de su ejecución, otorgará una puntuación entre «3» y «26» puntos a cada obra, estableciendo el orden de prioridades.

3.– Deialdi honetarako aurreikusitako aurrekontuko diru-hornidura ez bada nahikoa aurkeztutako eskaera guztiei erantzuteko, balorazio-batzordeak lehentasun-ordena ezarriko du, 2. puntuko balorazioak aintzat hartuta, eta zerrendaren hasieratik hasita eta ordena kontuan hartuta esleituko ditu laguntzak, 2. artikuluan jasotako aurrekontu-kreditua amaitu arte.

3.– En el caso de que la dotación presupuestaria prevista para esta convocatoria resultase insuficiente para atender todas las solicitudes presentadas, se establecerá por la Comisión de Valoración un orden de prioridades en razón de las valoraciones del punto 2, proponiéndose la adjudicación en orden descendente de puntuación hasta el agotamiento del crédito presupuestado y consignado en el artículo 2.

4.– Bi eskaerak edo gehiagok puntuazio bera lortzen badute, irizpide hauek erabiliko dira berdinketa hausteko, betiere zerrendatutako lehentasun-ordenaren arabera:

4.– En el caso de que varias solicitudes obtengan la misma puntuación, se utilizará como criterio de desempate por el orden de prioridad que se relacionan, los siguientes:

1) Gauzatu beharreko obraren presa-maila.

1) Nivel de urgencia de la obra a realizar.

2) Deialdi honetan diruz lagundutako obra-kopuru txikiena.

2) Menor número de obras subvencionadas en la presente convocatoria.

3) Diruz laguntzeko obren kostu ekonomiko txikiena.

3) Menor importe económico de las obras a subvencionar.

10. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 10.– Compatibilidad.

Deialdi honen xede den finantzazioa bateragarria izango da bestelako finantzazio-iturriekin. Deialdi honen xede diren obrak hainbat administraziok laguntzen badituzte diruz, eta laguntza guztien diru-kopuru osoa handiagoa bada lanen kostu osoa baino, agindu honen bidez emandako laguntzaren gehiegizko zenbatekoa murriztu egingo da.

La financiación objeto de esta convocatoria será compatible con la obtención de cualquier otra fuente de financiación. En el caso de que las obras objeto de esta convocatoria sean subvencionadas por las distintas Administraciones en un importe superior a su coste de ejecución, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la financiación concedida de acuerdo con la presente Orden.

11. artikulua.– Udalen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de los Ayuntamientos.

Diru-laguntzei buruzko 38//2003 Lege Orokorraren 14 artikuluan ezartzen direnez gain, agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradun diren udalek honako betebehar hauek izango dituzte:

Los Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas económicas reguladas en la presente Orden, deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, además de las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Udalen ardura izango da proiektu osoa idaztea, obrak eta haien zuzendaritza fakultatiboa esleitzea, baita eraikuntzetako segurtasunari eta osasunari buruzko araudia betearaztea ere.

a) Será responsabilidad del Ayuntamiento, la redacción del proyecto completo, la adjudicación de las obras y la dirección facultativa de las mismas, incluyendo el cumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud en las construcciones.

b) Emandako diru-laguntza onartzea. Honela, deialdiaren ebazpena egoitza elektronikoaren iragarki-oholean jakinarazi eta hamabost eguneko epean, dagokion erakundeak ez badio berariaz uko egiten Nire Karpeta atalaren bidez, onartu egin duela ulertuko da.

b) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, a través de Mi Carpeta, se entenderá que esta queda aceptada.

c) Diru-laguntza zein xedetarako eman den, hartarako erabili beharko dute.

c) Utilizar la ayuda económica para el concreto destino para el que ha sido otorgada.

d) Ekonomia Kontrolerako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren funtzioak betetzeko eskatutako informazio guztia bidaltzea.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda económica otorgada con cargo a esta convocatoria.

e) 300.000 euro baino gehiagoko kontrata-aurrekontu orokorra (BEZa barne) duten proiektuetako lanak deskribatzen dituen kartel bat jartzen lagundu beharko diote Hezkuntza Sailari. Kartelak erantsita doan ereduari jarraitu beharko dio.

e) Facilitar al Departamento de Educación la instalación de un cartel descriptivo de la obra en aquellos proyectos con presupuesto general de contrata IVA incluido superior a 300.000 euros, según modelo adjunto.

f) Deialdi honen bidez diru-laguntza jaso duten obrak egiteko bestelako laguntzak eskatu izana eta, hala denean, lortu izana jakinarazi beharko dute.

f) Comunicar la solicitud, y en su caso, de obtención de ayudas para la realización de las mismas obras.

12. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 12.– Resolución.

1.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamena helaraziko dio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, eta sailburuordeak ebazpena emango du, sei hilabeteko epean, deialdia EHAAn argitaratzen denetik hasita. Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-oholean emango da argitara ebazpen hori, eta hurrengo egunetik hasita izango ditu jakinarazpen-ondorioak. www.euskadi.eus/y22-ediktu/eu. Halaber, Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian ere argitaratuko da, informazio gisa.

1.– La Comisión de Valoración elevará propuesta de resolución a la Viceconsejera de Administración y Servicios, quien dictará dicha resolución dentro del plazo de seis meses a contar desde la publicación de la convocatoria en BOPV. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente en www.euskadi.eus/y22-ediktu/es. Asimismo, será publicada a efectos meramente informativos en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Zehaztutako epean berariazko ebazpenik ematen ez bada, ezetsitzat joko dira eskaerak, hala agintzen baitute Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21 eta 25. artikuluek; hori horrela izanik ere, lege horren arabera, Administrazioak berariazko ebazpena eman beharko du.

2.– En el caso de que no se notifique la resolución expresa en el plazo indicado, deberán entenderse desestimadas las solicitudes, a los efectos de lo establecido en el artículo 21 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación que la citada Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

3.– Erakunde onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak emateko eta, hala behar denean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa- edo zehapen-prozedura oro; zehazki, EAEko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzengatik edo diru-laguntzengatik hasitakoak eta artean izapidetzen ari direnak.

3.– La concesión y en su caso, el pago de subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Ebazpen honen aurka, erakundeek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, egoitza elektronikoko iragarki-oholean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

4.– Contra esta resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

13. artikulua.– Emandako laguntza ordaintzeko araubidea eta justifikatzeko betebeharra.

Artículo 13.– Régimen de abono de la ayuda concedida y obligación de justificación.

1.– Bi alditan ordainduko zaio diru-laguntza dagokion udalari:

1.– El abono de la subvención se efectuará al Ayuntamiento respectivo en dos plazos:

a) % 15 deialdia ebaztean, agindu honen 11.b) artikuluan ageri den epea igaro eta gero, eta uko egiterik izan ez bada.

a) El 15% a la resolución de la convocatoria, una vez transcurrido el plazo que figura en el artículo 11.b de esta Orden, sin haber mediado renuncia.

b) Gainerako % 85a egindako inbertsioa justifikatu eta gero. Horretarako honako agiri hauek bidali beharko dituzte udalek Nire Karpeta atalaren bidez (http://www.euskadi.eus/nirekarpeta):

b) El 85% restante tras la justificación de la inversión realizada mediante la presentación, a través de Mi Carpeta https://www.euskadi.eus/micarpeta, de la siguiente documentación:

– Obra-zuzendaritzaren amaiera-egiaztagiria edo obra amaitutzat emateko udal-egiaztagiria. Dagokion zenbatekoa zehaztu beharko dute eta fakturak eta/edo behar diren justifikazio-agiriak erantsi.

– Certificado final de la dirección de obra o certificado municipal en el que se da por finalizada la obra, con su importe correspondiente, y la aportación de facturas y/o documentación justificativa pertinente.

– Helburu bererako lortutako beste finantziazio-iturri batzuk jaso edo jaso ez izanari buruzko adierazpena, agindu honen 10. artikuluan xedatzen den bezala. Beste iturri batzuetako dirua jaso baldin bada, kopurua adierazi beharko da. Adierazpen hori bestelako finantziazio-iturrien inprimakia betez egingo da; inprimakia euskadi.eus egoitza elektronikoan dago eskuragai (http://euskadi.eus/diru_laguntza/2018/udalaguntza/y22-izapide/eu).

– Declaración relativa, a la percepción o no de otras fuentes de financiación obtenidas para el mismo fin, tal y como se prevé en el artículo 10 de esta Orden, cuantificándose en su caso. Dicha declaración se realizará mediante cumplimentación del formulario de otras fuentes de financiación, disponible en sede electrónica, euskadi.eus en la URL (https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/udalaguntza/y22-izapide/es)

2.– Finantzatutako obra amaitu eta hilabeteko epean aurkeztu beharko dira adierazitako justifikazio-agiriak, eta 2020ko urtarrilaren 31 baino lehen, betiere.

2.– La expresada documentación justificativa deberá presentarse en el plazo máximo de un mes a partir de la finalización de la obra financiada y en todo caso antes del 31 de enero de 2020.

Justifikazio-agiriak euskadi.eus egoitza elektronikoan aurkeztuko dira, baliabide elektronikoen bidez, Nire Karpeta atalaren bitartez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La documentación justificativa será presentada por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus, a través de Mi Carpeta https://www.euskadi.eus/micarpeta

Halaber, agindu honen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera luzapena eman zaien obren kasuan, justifikazio-agiriak beranduenik 2020ko martxoaren 31n aurkeztu beharko dira.

Así mismo para las obras a las que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la presente Orden, se les haya concedido prórroga, la documentación justificativa deberá presentarse en todo caso antes del 31 de marzo de 2020.

3.– Udalak aurkeztutako dokumentazioa aztertuta egiaztatzen bada kontzeptu guztiak batuta obren amaierako benetako kostua txikiagoa dela balorazio-batzordeak onartutako aurrekontua baino –zeinetan oinarrituta kalkulatu baitzen diru-laguntzaren zenbatekoa–, zenbatekoa aldatu egingo da amaierako benetako laguntzak ez dezan gainditu agindu honen 4. artikuluan adierazitako ehunekoa, onartutako aurrekontuari dagokionez.

3.– Si como consecuencia de la justificación presentada por el Ayuntamiento se comprobase que el costo final efectivo de las obras, por todos los conceptos, fuese menor que el presupuesto aprobado por la comisión de valoración, sobre el que se calculó la misma, se procederá a modificar su importe de modo que la ayuda efectiva finalmente resultante no supere, respecto del presupuesto aprobado, el porcentaje expresado en el artículo 4 de la presente Orden.

14. artikulua.– Egiaztatzeak.

Artículo 14.– Comprobaciones.

Hezkuntza Sailak gainbegiratzeak, ikuskapenak eta egiaztatzeak egin ahal izango ditu, emandako finantziazioaren arauak eta baldintzak betetzen direla ziurtatzeko.

El Departamento de Educación podrá realizar las supervisiones, inspecciones y comprobaciones que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas y condiciones de la financiación asignada.

15. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.

Artículo 15.– Incumplimientos.

Finantzaketa ematea eragin zuten baldintzak betetzen ez direla egiaztatzen bada, jasotako kopuruak gehi egokiak diren legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Orokorrari, administrazio honek ohartarazpena egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorra Bideratzeko Printzipioen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen 53.1. artikuluarekin, Diru-laguntzei eta horien Araudiari buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluarekin eta abenduaren 17ko 698/1991 Errege Dekretuarekin bat eginez.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron el otorgamiento de la financiación, dará lugar, de conformidad con el artículo 53.1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido Ley Principios Ordenadores Hacienda General País Vasco, el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, y el Real Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan, previo apercibimiento de esta Administración.

Era berean, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren n) letraren 17.3. artikuluak zehaztuko ditu diru-laguntzak emateko ezarri diren baldintzen balizko ez-betetzeak graduatzeko irizpideak, eta onuradunak azkenik jaso behar duen kopurua zehazteko edo, hala badagokio, onuradunak itzuli behar duen zenbatekoa zehazteko ezarriko dira horiek, eta proportzionaltasun printzipioari

Asimismo, el artículo 17.3, apartado n), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concretará los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones, que serán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez ordainduko diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotzen dena betetzearren, agindu honetako laguntzak ebazteko baldintza izango da 2019. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan kreditu egokia eta nahikoa egotea.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2019.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek aurreikusten ez duenerako, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorra Bideratzeko Printzipioen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen IV. tituluan, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean jasotzen den oinarrizko erregulazioan eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan.

En todos los aspectos procedimentales no previstos en la presente Orden serán de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKo BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Hezkuntzako sailburuari; horretarako, hilabeteko epea dute, agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados y las interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 12a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2018.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común