Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

242. zk., 2018ko abenduaren 18a, asteartea

N.º 242, martes 18 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
6173
6173

AGINDUA, 2018ko azaroaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdi bat egiten da, ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle hasi berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).

ORDEN de 28 de noviembre de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación (L2. Educación inclusiva y atención a la diversidad).

Hezkuntza Sailak, hezkuntza kultura anitzeko testuingurura egokitu behar dela ohartuta, kulturarteko hezkuntza-eredu bat garatu nahi du, euskal hezkuntza-sisteman berdintasuna eta aniztasunarekiko errespetua lortzeko. Funtsezkoa da ikastetxeetan kultura-aniztasuna onartzea benetako kulturarteko gizarteak lortzeko.

El Departamento de Educación, consciente de la necesidad de adaptar la educación a un contexto multicultural, quiere desarrollar un modelo educativo intercultural en el que el objetivo que se persigue sea la igualdad y el respeto a la diversidad en el sistema educativo vasco. El reconocimiento de la diversidad cultural en los centros de enseñanza resulta fundamental para conseguir verdaderas sociedades interculturales.

Hezkuntza-sisteman sartu berriak diren ikasle etorkinei laguntzeko, ezinbestekoa da hizkuntza ofizialetan komunikatzeko gaitasuna hobetzea eta ikastetxeetan kulturartekotasuna sustatzeko programak ezartzea.

Facilitar la incorporación del alumnado de reciente incorporación al sistema educativo debe necesariamente contemplar la mejora en la capacidad de comunicación en las lenguas oficiales y la implantación de programas para la promoción de la interculturalidad en los centros de enseñanza.

Hizkuntza indartzeko programen xedea da laguntza ematea hasi berriak diren ikasleei, zehazki Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak ez jakiteagatik komunikazio-zailtasun nabarmenak izan eta hizkuntza indartzeko plangintza baten premia dutenei. Hortaz, laguntzak emateko, ezinbesteko baldintza da ikasle sartu berriak izatea, eta halakoak zenbatzeko, aintzat hartuko da ikastetxe bakoitzeko ikasle bekadunen ehunekoa, hain zuzen ere ikastetxeetan nolako errealitatea dagoen argitze aldera.

Los programas de refuerzo lingüístico están dirigidos a alumnado de reciente incorporación que presente dificultades comunicativas importantes relacionadas con el desconocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca y que requiera un plan de refuerzo lingüístico. Por ello, la ayuda ha de estar condicionada a la existencia de dicho alumnado de reciente incorporación, aunque su cálculo quedará modulado por el porcentaje de alumnado becario de cada centro, con el objeto de contemplar la realidad de los centros.

Kulturarteko dinamizazioko programaren helburua da ikastetxeak hausnarketako eta hobekuntzako prozesu bat abiatzea kultura aniztasunaren inguruan, eta, testuingurua eraldatzeko prozesuak egiten ari diren ikastetxeen kasuan, baliabideak integratzea eta haien eragingarritasuna optimizatzea. Asmoa izango litzateke programa hau, hemendik eta denbora batera, ikastetxearen proiektuaren beraren barruan sartzea, ohiko baliabideak baliatuz.

El programa de dinamización intercultural tiene como objetivo ir iniciando en los centros un proceso de reflexión y mejora de su actuación respecto a la diversidad cultural o, en el caso de aquellos centros que ya estén en procesos de transformación del contexto, integrar y optimizar operativamente los diferentes recursos. La finalidad de este programa sería la de integrarlo en un plazo de tiempo dentro del propio proyecto de centro y con los recursos ordinarios.

Ikasle etorkinak etengabe eta ausaz heltzen dira ikastetxeetara ikasturtean zehar, eta, hortaz, ikastetxeek beharrezkoak eta atzeraezinak diren sendotze-ekintzak abiaraz ditzaten, deialdi honek estaldura eman behar die halako ekintzei, ikastetxeek segurtasun juridikoa izan dezaten, hain zuzen ere. Hori dela eta, gastu-espedienteen aurretiazko izapidetze-araubide berezia baliatuko da, deialdia indarrean egon dadin 2018-2019ko ikasturtearen zatirik handienean, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteen aurretiazko izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduan.

La incorporación del alumnado inmigrante se produce a lo largo del curso escolar de forma incesante y aleatoria por lo que, a fin de que los centros escolares inicien las necesarias e inaplazables acciones de refuerzo, la presente convocatoria, a fin de dar seguridad jurídica a los centros, debe dar cobertura a tales acciones, lo que motiva que se acoja al régimen especial de tramitación anticipada de expedientes de gasto regulado en la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para que se halle vigente durante la mayor parte del curso 2018-2019.

Honako xedapen hauek hartu dira kontuan: Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 79/2017 Dekretua; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan eta VII. tituluaren III. kapitulua –Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren eremuko diru-laguntzak erregulatzeari buruzkoa–; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; lege horren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako diru-laguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duena eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituena, eta aplikatu daitezkeen gainerako xedapenak. Horrenbestez, honako hau

Teniendo en cuenta el Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, y de conformidad con lo establecido en el Título VI y capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la citada Ley, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión, y demás disposiciones de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 1.– Objeto y dotación presupuestaria.

1.– Agindu honen xedea da ikastetxeei emango zaizkien diru-laguntzen oinarriak ezartzea eta laguntza horietarako deialdia egitea. Diru-laguntza horiek ikastetxeetan kulturarteko ikuspegia koordinatzeko eta hasi berri diren ikasle etorkinentzat hizkuntza indartzeko programak egiteko dira; halako ikasleek komunikatzeko gabezia handiak izan behar dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak ez jakiteagatik, eta 2018-2019 ikasturtean hizkuntza indartzeko plan baten premia izan.

1.– Es objeto de esta Orden establecer las bases y convocar las subvenciones por la coordinación de la perspectiva intercultural en los centros de enseñanza y por la ejecución de programas de refuerzo lingüístico a alumnado de reciente incorporación que presente dificultades comunicativas importantes relacionadas con el desconocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca y que requiera un plan de refuerzo lingüístico durante el curso 2018-2019.

Ikasle hasi berriak dira Euskal Hezkuntza Sisteman unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiteko 2017ko urtarrilaren 1az geroztik lehen aldiz matrikulatu direnak. Diru-laguntza jasotzeko eskubidea izateko, 6 urtetik gora izan behar dute 2018-2019 ikasturtean, eta 18 urte beteak ez izan ikasturtea amaitu baino lehen.

Constituyen alumnado de reciente incorporación los alumnos o alumnas que se hayan matriculado por vez primera en el sistema educativo vasco de enseñanza no universitaria desde el 1 de enero de 2017, siendo requisito para causar derecho a la subvención que durante el curso 2018-2019 sean mayores de 6 años y no cumplan 18 años en tal período.

2.– Agindu honen bidez deitutako diru-laguntzak finantzatzeko, milioi bat seiehun eta laurogeita hemezortzi mila euro (1.698.000) bideratzen dira.

2.– A la financiación de las subvenciones convocadas mediante la presente Orden se destina la cantidad de un millón seiscientos noventa y ocho mil (1.698.000) euros.

2. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 2.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde interesdunek baliabide elektronikoak erabiliz eskatu, kontsultatu eta egin beharko dituzte diru-laguntza eman edo ez ebatzi arteko izapideak eta justifikazio-izapidea. Hala xedatzen dute Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta E-Administraziorako -PLATEA- Plataforma Teknologikoa onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar los trámites hasta la resolución de concesión o denegación, así como el trámite de justificación utilizando medios electrónicos, de conformidad con el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –platea–.

2.– Honako egoitza elektroniko honetan zehazten da nola izapidetu eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak:

2.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos están disponibles en la sede electrónica:

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

Eskabidearen osteko izapideak helbide honetan egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

Los trámites posteriores a la solicitud, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/misgestiones

3. artikulua.– Eskabideak eta inprimakiak aurkeztea.

Artículo 3.– Presentación de solicitudes y formularios.

1.– Hilabete egongo da eskabideak aurkezteko, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, eta euskadi.net egoitza elektronikoan aurkeztu beharko dira, bitarteko elektronikoak erabiliz: https://www.euskadi.eus/

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus https://www.euskadi.eus/, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín oficial del País Vasco.

2.– Eskabide-eredua eskuragarri egongo da egoitza elektroniko honetan egongo da: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

2.– El modelo de solicitud se corresponde con el Anexo I y estará disponible en la siguiente sede electrónica https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

3.– Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta dokumentuak. Halaber, prozedura osoan zehar, eskatzaileak hautatzen duen hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatzen den moduan.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

Deialdi honen onuradun izan daitezke Lehen eta/edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan itundutako unitateak dituzten ikastetxe pribatuen pertsona edo erakunde titularrak eta Oinarrizko Lanbide Heziketa emateko Hezkuntza Sailaren diru-laguntzak jasotzen dituzten ikastetxe pribatuen edo udal titulartasunekoen pertsona edo erakunde titularrak. Ikastetxe horiek guztiek Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar dute, eta 7. artikuluan deskribatzen diren diruz lagundu daitezkeen jarduerak egin behar dituzte.

Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria aquellas personas o entidades titulares de centros privados con unidades concertadas en Educación Primaria y/o Secundaria obligatoria y aquellas personas o entidades titulares de centros privados o de titularidad municipal que reciben subvenciones del Departamento de Educación por la impartición de la Formación Profesional Básica ubicados, todos ellos, en la Comunidad Autónoma de Euskadi y que realicen las actividades subvencionables descritas en el artículo 7.

5. artikulua.– Onuradun izateko betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

1.– Erakunde eskatzaileek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Las entidades solicitantes deberán cumplir simultáneamente los requisitos siguientes:

– Indarrean dauden xedapenek zergen eta gizarte segurantzaren arloetan ezartzen dituzten betebeharretan egunean egotea. Onartu den diru-laguntza guztiz ordaindu arte eutsi beharko zaio eskakizun horri.

– Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Este requisito ha de mantenerse hasta el momento de la liquidación de la subvención concedida.

– Ordainduta izatea diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak. Onartu den diru-laguntza guztiz ordaindu arte eutsi beharko zaio eskakizun horri.

– Estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Este requisito ha de mantenerse hasta el momento de la liquidación de la subvención concedida.

2.– Ezin izango dira onuradun izan honako egoeraren hauetan dauden erakundeak:

2.– No podrán ser beneficiarias las entidades en las que concurran las siguientes circunstancias:

– Diru-laguntzei buruzko 2013ko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan azaldutako egoeraren batean daudenak.

– Que se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dien zigor administratiborik edo penalik dutenak, bai eta diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik dutenak ere, batez ere sexuaren bereizkeriaren ondoriozkoak badira, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenari jarraikiz.

– Que hayan sido sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o que se encuentren incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6. artikulua.– Erakunde eskatzaileak zenbait betekizun egiaztatzea.

Artículo 6.– Acreditación de determinados requisitos de la entidad solicitante.

1.– Diru-laguntzaren eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio laguntza ematen duen organoari zuzenean egiaztatzeko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela laguntzak eskatzen dituzten erakundeek; izan ere, organo kudeatzaileak automatikoki eta behar beste aldiz egiaztatuko du hori, eta ez du eskatzaileen baimenik beharko horretarako, Diru-laguntzei buruzko erregelamendu orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Erakunde eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimen horri, eta, hala eginez gero, ziurtagiria aurkeztu beharko du, Diru-laguntzei buruko Erregelamendu Orokorraren 22. artikuluan azaltzen den eran.

1.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas, que se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor, sin necesidad del consentimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el citado artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

2.– Erantzukizunpeko adierazpen baten bidez (eskabide-orrian bertan azaltzen da), alderdi hauek egiaztatuko dira:

2.– Se acreditarán mediante la correspondiente declaración responsable incluida en la solicitud, el cumplimiento de los siguientes extremos:

– Helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu, eta, hala badagokio, jaso dituztela adierazi beharko dute, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Eskabidea egiten duen pertsonak edo erakundeak ez du diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ez eta diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexuagatiko diskriminazioaren ondoriozko lege-debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren ildotik.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas; ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Ordainduta izatea diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak.

– Estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Eskatzailea ez dagoela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo/eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntzak direla-eta hasitako edozein itzultze- edo zigor-prozeduratan.

– Estar o no estar incurso en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

– Borondatezko konkurtsoaren deklarazioa ez eskatu izatea, edozein prozeduratan kaudimengabetzat ez jo izatea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean ez egotea edo desgaitua ez izatea, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

– No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Kausaren batean erruduntzat jotzearren, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa emanda ez egotea.

– No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daude honako lege hauetan jasotako kasuren batean: martxoaren 30eko 3/2015 Legea, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena, eta abenduaren 26ko 53/1984 Legea, Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo, ez dira Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapenezko karguak, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko arauek ezarritako baldintzetan.

– No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

– Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea zerga-egoitza.

– No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

– Era berean, erakunde eskatzaileak adieraziko du eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela.

– Así mismo, la entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

7. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 7.– Actividades subvencionables.

1.– Diruz lagunduko dira:

1.– Será objeto de subvención:

a) Lehen Hezkuntzan eta/edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan hezkuntza-itunak dituzten ikastetxeetan kulturartekotasuna sustatzeko programak prestatu, zuzendu eta kudeatzeko jarduerak. Ikastetxe horiek 6 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat matrikula-ildo bat baino gehiago izan behar dute, eta etorkinak % 17tik gora izan behar dira. Baliabide hau hiru urtez edo gehiagoz erabili duten ikastetxeak kanpoan geratuko dira.

a) Las actividades realizadas para confeccionar, dirigir y gestionar programas para la promoción de la interculturalidad en aquellos centros titulares de conciertos educativos de educación primaria y/o secundaria obligatorias de una o más líneas en los que la matrícula de alumnado entre 6 y 16 años, en el momento de finalización del plazo de solicitud, cuente con un porcentaje de inmigrantes superior al 17%, quedando excluidos los centros que hayan dispuesto de este recurso durante tres o más años.

Proposamen guztietan erabili beharko da ikuspegi inklusiboa, hau da, ikastetxeko ekintza-plan baten barruan egongo da, ikasle eta irakasle guztiei zuzendutakoa izango da, beste eragile batzuek (familiartekoek, talde sozialek,...) parte hartzeko eta kolaboratzeko aukerarekin, eta eskola-arrakasta eta -errendimendua hobetzeko helburu orokorrari lotuta.

Toda actividad se propondrá desde una óptica inclusiva, es decir, estará enmarcada en un plan de acción del centro, dirigida a todo el alumnado y al profesorado, abierta a la participación y colaboración de otros agentes (familiares, grupos sociales,...), y conectada al objetivo general de la mejora del rendimiento y éxito escolares.

b) Ikasle etorri berrien hizkuntza indartzeko ekintzak.

b) Las actividades consistentes en acciones de refuerzo lingüístico al alumnado de reciente incorporación.

2.– Diru-laguntza jasotzeko eskubidea edukitzeko, aurreko paragrafoan zehazturiko jarduerak gauzatu behar dituzten irakasleek indarreko araudian eskatzen den titulazioa izan beharko dute Lehen edo/eta Bigarren Hezkuntzan euskara irakasteko, eta, irakaskuntza hori emateko ardura izateaz gain, helburuak, edukiak, jarduera didaktikoak eta ebaluazio-irizpideak izango dituen programazio didaktikoa egiteko ardura ere izango dute.

2.– Para tener derecho a subvención, las actividades recogidas en el apartado anterior se realizarán por profesorado que posea la titulación requerida para impartir euskera en Primaria y/o Secundaria según la normativa vigente y será el encargado, además de impartir estas enseñanzas, de elaborar la programación didáctica en la que se incluirán objetivos, contenidos, actividades didácticas y criterios de evaluación.

a) Kulturartekotasuna sustatzeko programetan, honako funtzio hauek beteko dituzte:

a) En relación a los programas para la promoción de la interculturalidad, realizarán, las siguientes funciones:

– Ikastetxean, ikasgeletan eta erabiltzen diren materialetan eta baliabideetan, eskola-komunitatea osatzen duten kultura guztiak kontuan har daitezen lan egitea, protagonistek eurek egindako ekarpenak bereziki baloratuz.

– Trabajar para que se hagan presentes en el centro, en las aulas, en los materiales y recursos que se utilizan las distintas culturas que conforman la Comunidad Escolar, valorando especialmente la contribución de los y las propias protagonistas.

– Ikasle etorkinak eta gutxiengo etnikoetako ikasleak ikasgelan integratu eta haiei hezkuntza-arreta emateko estrategia, prozedura eta baliabideei buruzko irakaskuntza-esperientziak bildu eta irakasleen artean ezagutaraztea, eta irakasleei horiek abian jartzen laguntzea.

– Recopilar y dar a conocer entre los equipos docentes experiencias docentes sobre estrategias, procedimientos y recursos que faciliten la atención educativa y la integración del alumnado inmigrante o perteneciente a minorías étnicas dentro del aula ordinaria y colaborar con el profesorado en su puesta en práctica.

– Laguntzea harrera-plan bat diseinatzen, martxan jartzen, eta haren jarraipena eta ebaluazioa egiten. Ikasle guztiak eta haien familiak hezkuntza-sistemako kide izatea izango da planaren helburua.

– Colaborar en el diseño, puesta en práctica, seguimiento y evaluación de un plan de acogida cuyo objetivo sea facilitar la incorporación al sistema educativo de todo el alumnado y de sus familias.

– Zuzendaritza-taldearekin eta irakasleekin lankidetzan aritzea ikastetxea familiengana hurbiltzeko, ikasle etorri berrien familiengana bereziki, eta familia horiek eskola-elkartean parte hartzera bultzatzeko.

– Colaborar con el equipo directivo y el profesorado para acercar el centro a las familias, especialmente a las del alumnado recién llegado e impulsar su integración en la comunidad escolar.

– Zuzendaritza-taldearekin lankidetzan jardutea ikastetxerako prestakuntza-plan bat sortzeko. Planak errealitate berria aintzat hartuko du, hau da, iritsi berri diren ikasleak daudela.

– Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de un plan de formación para el centro, teniendo en cuenta la nueva realidad determinada por la presencia del alumnado recién llegado.

– Ikastetxeko proiektuetako gainerako arduradunekin koordinatzeko guneak eta denborak ezartzea. Horren helburua izango da baliabideak biltzea eta haiei ahalik eta etekin handiena ateratzea, lehentasunezko jarduerak finkatzea eta haien lankidetzazko jarraipen bat egitea.

– Establecer espacios y tiempos de coordinación con el resto de responsables de proyectos de centro. Se trata de aglutinar y rentabilizar los recursos, establecer actuaciones prioritarias y realizar un seguimiento colaborativo.

b) Ikasle hasi berrien hizkuntza indartzeko programetan, berriz, ekintzek honako hau esan nahi dute orokorrean:

b) Con respecto a los programas de refuerzo lingüístico al alumnado de reciente incorporación, las acciones a realizar, en general, implican:

– Hizkuntza indartzeko gelako programazioa egitea, betiere ikasleen beharretara egokituta.

– Realizar la programación del aula de refuerzo lingüístico, adecuándola a las necesidades de su alumnado.

– Banakako esku-hartze plan bat egitea ikasle horientzat, tutorearen laguntzarekin.

– Realizar el plan de intervención individual de dicho alumnado con la colaboración del tutor.

– Irakaskuntza antolatzea, hizkuntza indartzeko:

– Organizar la enseñanza para el refuerzo lingüístico:

○ Ikasleak ezagutzea.

○ Conocer al alumnado.

○ Ikasgela antolatzea.

○ Organizar el aula.

○ Material didaktikoak aztertzea, antolatzea eta prestatzea.

○ Analizar, organizar y preparar los materiales didácticos.

○ Dagokion hezkuntza-errefortzua ematea.

○ Impartir el refuerzo educativo correspondiente.

– Hizkuntza indartzeko irakasleek, ikasle etorri berrien tutoreekin batera, eginkizun hauek beteko dituzte:

– El profesorado de refuerzo lingüístico compartirá con el tutor o la tutora de la alumna o alumno recién llegado las siguientes funciones:

○ Gainerako irakasleekin koordinatzeko prozesu bat ezartzea, lanerako plan pertsonala prestatzeko eta plan hori gauzatzearen jarraipena egiteko.

○ Establecer un proceso de coordinación con el resto del profesorado para elaborar el plan de trabajo personal y para hacer el seguimiento de su puesta en práctica.

○ Iritsi berri diren ikasleen harrera eta integrazioa erraztea, haien gaitasunak gara ditzaten laguntzea, eta ikastetxeko jardueretan parte har dezaten sustatzea.

○ Facilitar la acogida e integración del alumnado recién llegado, ayudarle en el desarrollo de sus capacidades y potenciar su participación en las actividades del centro.

○ Ikasleen aurrerapenak eta ikasketak ebaluatzen parte hartzea.

○ Participar en la evaluación de los progresos y aprendizajes del alumnado.

○ Materialak eta edukiak egokitzea.

○ Realizar las adaptaciones del material y los contenidos.

– Halaber, hizkuntza indartzeko irakasleek, eskola-komunitateko kide diren heinean, honako funtzio hauek beteko dituzte gainerako irakasleekin batera:

– Igualmente y en su condición de integrante de la comunidad escolar, el profesorado de refuerzo lingüístico, participará con el resto del profesorado en las siguientes funciones:

○ Hizkuntzak irakasteko jardueren plangintza egitea.

○ Planificar las actividades de enseñanza de las lenguas.

○ Hezkuntza-prozesuan kulturarteko ikuspegia txertatzeko jarduerak diseinatzea.

○ Diseñar actividades de integración de la perspectiva intercultural en el proceso educativo.

8. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 8.– Documentación a presentar junto con la solicitud.

1.– Eskabideekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

1.– Las solicitudes irán acompañados de la siguiente documentación:

a) Hizkuntza indartzeko:

a) Para refuerzo lingüístico:

– Ikastetxean hizkuntza indartzeko garatzen diren programak deskribatzea (inprimaki normalizatua: hizkuntza indartzeko programak deskribatzea. II. eranskina), honako hauek zehaztuta:

– Descripción de los programas de refuerzo lingüístico (Formulario normalizado: descripción de los programas de refuerzo lingüístico. Anexo II) que se desarrollen en el centro, indicando:

○ Eskatutako aldian programan arituko diren irakasle espezializatuak, irakasleen arduraldien ehunekoak, irakasleek programarengatik jasoko dituzten banakako ordainsarien zenbatekoak, eta irakasle bakoitzak zenbat denbora emango dion programako irakaskuntzari.

○ El profesorado especializado que se implicará en el programa para el período solicitado y el porcentaje de dedicación al mismo, así como el importe de las retribuciones individuales que percibirán por el mismo y el tiempo de impartición de docencia de cada uno de ellos o ellas en el programa.

○ Parte hartzen duten ikasleen izen-abizenak, maila eta jatorrizko herrialdea.

○ Nombre y apellidos, curso, país de origen de los alumnos y alumnas participantes.

○ Programaren programazio didaktikoa, honako hauek zehaztuta, besteak beste: hizkuntza indartzea zer egunetan ezarri zen, ordutegiak, helburuak, edukiak, jarduera didaktikoak eta ebaluazio-irizpideak.

○ Programación didáctica del programa, incluyendo, entre otros, la fecha de implantación del refuerzo, horarios, objetivos, contenidos, actividades didácticas y criterios de evaluación.

– Ikastetxeko eskola-kontseiluaren edo organo eskudunaren ziurtagiria, programa gauzatzeko eta diru-laguntza eskatzeko hartutako erabakiaren berri emango duena.

– Certificado del Consejo Escolar u órgano competente del centro, en el que se refleje el acuerdo adoptado de realización del programa y de solicitud de la subvención.

– Diru-laguntzaren helburu den programan inplikatutako irakasle espezializatuen titulazioen eta indarrean diren lan-kontratuen kopiak, salbu eta dokumentazio hori jadanik Administrazioaren esku badago. Kasu horretan, irakasle bakoitzeko zer dokumentu mota den adieraziko da (titulazioa, euskara titulua eta/edo indarrean den lan-kontratua), bai eta zer prozeduratan aurkeztu ziren ere.

– Copia de la titulación y del contrato laboral vigente del profesorado especializado implicado en el programa objeto de la subvención, salvo que esta documentación se encontrara ya en poder de esta Administración. En este caso, se indicará, por cada profesor o profesora, el tipo de documento (titulación, título de euskera y/o contrato laboral vigente) y el procedimiento en el que se aportaron.

b) Kulturartekotasuna sustatzeko programak:

b) Para programas de promoción de la interculturalidad:

– Ikastetxean kulturartekotasuna sustatzeko garatu nahi den programa deskribatzea (Inprimaki normalizatua: kulturartekotasuna sustatzeko programa deskribatzea. III. eranskina); eskema honi jarraituko zaio:

– Descripción del programa para la promoción de la interculturalidad (Formulario normalizado: descripción del programa de promoción de la interculturalidad. Anexo III) que se pretende desarrollar en el centro, de acuerdo al siguiente esquema:

○ Eskatutako aldian zer irakasle espezializatu arituko diren programan, irakasleen arduraldien ehunekoak, irakasleek programarengatik jasoko dituzten banakako ordainsarien zenbatekoak, eta irakasle bakoitzak zenbat denbora emango dion programako irakaskuntzari.

○ El profesorado especializado que se implicará en el programa para el período solicitado y el porcentaje de dedicación al mismo, así como el importe de las retribuciones individuales que percibirán por el mismo y el tiempo de impartición de docencia de cada uno de ellos o ellas en el programa.

○ Ikastetxearen hasierako egoera.

○ Situación de partida del centro.

○ Garatu beharreko proiektuaren plangintza:

○ Planificación del proyecto a desarrollar:

▪ 2018-2019 ikasturterako helburuak.

▪ Objetivos propuestos para el curso 2018-2019.

▪ Jarduerak eta tenporizazioa.

▪ Actividades y su temporalización.

▪ Ebaluazioa eta lorpen-adierazleak.

▪ Evaluación e indicadores de logro.

– Kulturartekotasuna sustatzeko ardura duten irakasleen titulazioen eta indarrean diren lan-kontratuen kopiak, salbu eta dokumentazio hori jadanik Administrazioaren esku badago. Kasu horretan, irakasle bakoitzeko zer dokumentu mota den adieraziko da (titulazioa, euskara titulua eta/edo indarrean den lan-kontratua), bai eta zer prozeduratan aurkeztu ziren ere.

– Copia de la titulación y del contrato laboral vigente del profesorado responsable de la promoción de la interculturalidad, salvo que esta documentación se encontrara ya en poder de esta Administración. En este caso, se indicará, por cada profesor o profesora, el tipo de documento (titulación, título de euskera y/o contrato laboral vigente) y el procedimiento en el que se aportaron.

– Izendatzen den dinamizatzailearen konpromisoa, dinamizatzaileak berak sinatua. Han, hitzemango du ez duela bere esperientzia partekatzeko eragozpenik izango, Hezkuntza Sailak hala eskatzen dionean, eta, hasierako prestakuntzarik eta prestakuntza jarraiturik antolatzen bada, parte hartuko duela (inprimaki normalizatua: dinamizatzailearen konpromisoa. IV. eranskina).

– Compromiso de la persona dinamizadora nombrada, debidamente firmado por la misma, de compartir su experiencia cuando se lo solicite el Departamento de Educación, y de participar en la formación inicial y continua que se organice específicamente (Formulario normalizado: compromiso de persona dinamizadora. Anexo IV).

– Iazko ikasturtean ikastetxeak kulturartekotasuna sustatzeko programa gauzatzeko diru-laguntza jaso bazuen, ikasturte horri dagokion memoria soilik erantsi beharko du, eskema honi jarraituz:

– Si el curso anterior, el centro ha sido subvencionado para ejecutar el programa para la promoción de la interculturalidad, solamente adjuntará la memoria correspondiente a ese curso, siguiendo este esquema:

○ Egindako proiektua deskribatu, honako hauek azalduta:

○ Descripción del proyecto realizado que incluya:

▪ Gauzatutako jarduera nagusiak.

▪ Principales acciones realizadas.

▪ Proiektua aplikatzearen ondorioz, curriculumarekin edota ikastetxearen antolaketarekin zerikusia duten hitzarmen nagusiak, halakorik balego.

▪ En su caso, principales acuerdos asumidos en relación con el currículum o con la organización del centro como consecuencia de la aplicación del proyecto.

▪ Proiektua garatzean gertatutako jazoerak, halakorik balego.

▪ Posibles incidencias en el desarrollo del proyecto.

▪ Garrantzizkotzat jotzen diren beste alderdi batzuk.

▪ Otros aspectos que se consideren relevantes.

○ Helburuen lortze-maila. Proiektuan zehaztutako helburu bakoitzaren analisia, eta helburu hori lortu den balioestea. Helbururen bat lortu ez bada, horretan eragin duten arrazoiak aipatuko dira.

○ Grado de consecución de los objetivos. Análisis de cada objetivo incluido en el proyecto y valoración de su consecución, haciendo mención de las razones que puedan haber motivado la no consecución de alguno de ellos, en su caso.

○ Parte hartu duten aholkulariek –horrelakorik izan bada– egindako ekarpenen balorazioa.

○ Valoración de las aportaciones realizadas por las asesorías participantes, en su caso.

○ Parte hartu dutenek proiektuan izan duten parte-hartzearen eta inplikazioaren balorazioa, eta garatutako edukien eta hartutako erabakien zer aplikazio praktiko egitea aurreikusten den.

○ Valoración del grado de participación e implicación en el proyecto de los participantes en el mismo, así como la aplicación práctica que se prevé realizar de los contenidos desarrollados y de los acuerdos adoptados.

○ Eskatutako aldian programan arituko diren irakasle espezializatuak, irakasleen arduraldien ehunekoak, irakasleek programarengatik jasoko dituzten ordainsari gordinen zenbatekoak, eta irakasle bakoitzak zenbat denbora emango dion programako irakaskuntzari.

○ El profesorado especializado que se implicará en el programa para el período solicitado y el porcentaje de dedicación al mismo, así como el importe de las retribuciones brutas que percibirán por el mismo y el tiempo de impartición de docencia de cada uno de ellos o ellas en el programa.

○ Ondorioak eta jarraipena emateko proposamenak.

○ Conclusiones y propuestas de continuidad.

2.– Agiriak eta inprimakiak aurkezteko jarraibideak eskuragarri egongo dira, euskadi.eus-en egoitza elektroniko honetan: URL https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

2.– Las instrucciones sobre cómo aportar la documentación, así como los formularios normalizados, están disponibles en la sede electrónica, euskadi.eus. URL https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

9. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Aurkeztutako eskabidean edo dokumentazioan akatsen bat edo zehaztasunik eza dagoela ohartuz gero, eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta 10 eguneko epea izango du akatsak zuzentzeko. Halaber, jakinaraziko zaio hori egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela; horretarako, ebazpen bat emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan jasotakoaren arabera.

Si se advirtiera en la solicitud o en la documentación presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, se le comunicará a la o el solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido o desistida de su petición, previa resolución dictada de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Balioespena.

Artículo 10.– Valoración.

1.– Eskolatzeko Lurralde Batzordeek kulturartekotasun-programaren arduradunari helaraziko dizkiote kulturartekotasuna sustatzeko programan jasotako eskabideak, 7. artikuluan ezarritakora egokitzen direla egiazta dezan. Arduradun horrek, halaber, koordinatzailearen identitatea eta titulazioa egiaztatuko du. Balioespena aldekoa bada, organo kudeatzaileari proposatuko dio ikastetxeari diru-laguntza esleitu diezaiola.

1.– Las Comisiones de Escolarización Territoriales remitirán a la persona responsable del programa de interculturalidad las solicitudes recibidas correspondientes al programa de promoción de la interculturalidad, quien verificará la adecuación o no de las mismas a lo previsto en el artículo 7 y verificará la identidad y titulación del coordinador o coordinadora. En caso positivo propondrá al órgano gestor la asignación al centro de la subvención correspondiente.

2.– Eskabideak egiteko epea amaitzean, kasu bakoitzean eskudun diren Eskolatzeko Lurralde Batzordeek adieraziko dute zenbat diren ikasle hasi berriak. Batzorde horiek egiaztatuko dute, halaber, ikasle hasi berrien hizkuntza indartzeko programari dagozkion eskabideak 7. artikuluan aurreikusitakora egokitzen diren ala ez, eta balioespena aldekoa bada, organo kudeatzaileari proposatuko diote ikastetxeari diru-laguntza esleitu diezaiola.

2.– El número de alumnos y alumnas de reciente incorporación (ARI) será el facilitado por las Comisiones de Escolarización Territorial competentes en cada caso en el momento de finalización del plazo de solicitud. Verificarán la adecuación o no de las solicitudes recibidas correspondientes al programa de refuerzo lingüístico a alumnado de reciente incorporación a lo previsto en el artículo 7 y, en caso positivo, propondrán al órgano gestor la asignación al centro de la subvención correspondiente.

3.– Kasu bakoitzean eskudun diren Eskolatzeko Lurralde Batzordeek ofizioz eguneratuko dute ikasle hasi berrien kopurua, goragoko apartatuan aipatutakoa, 2019ko urtarrilaren 31n eskura dituzten datuekin.

3.– El número de alumnos y alumnas de reciente incorporación (ARI) contemplado en el apartado anterior será actualizado de oficio por las Comisiones de Escolarización Territorial competentes en cada caso con los datos que dichas comisiones dispongan a fecha 31 de enero de 2019.

4.– 4. artikuluan zehaztutako mailei dagokienez, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak kalkulatuko du ikasle bekadunen ehunekoa, hain zuzen ere eskabideak egiteko epea amaitzean, Hezkuntza Saileko Estatistika Zerbitzuan diren datuekin.

4.– El porcentaje de alumnado becario, referido únicamente a los niveles contemplados en el artículo 4, será calculado por la Dirección de Innovación Educativa con los datos que figuren en el momento de finalización del plazo de solicitud en el servicio de Estadística del Departamento de Educación.

11. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 11.– Cuantía de las subvenciones.

1.– Ikastetxe bakoitzak 17.460 euro jaso ahal izango ditu kulturartekotasuna sustatzeko programak betetzearren.

1.– La cuantía de la subvención a la que podrá acceder cada centro, por la ejecución de programas de promoción de la interculturalidad, será de 17.460 euros.

2.– Ikastetxe bakoitzak hizkuntza indartzeko programak gauzatzeko jaso ahal izango duen diru-laguntzaren zenbatekoa, berriz, honako formula honen bidez kalkulatuko da:

2.– La cuantía de la subvención a la que podrá acceder cada centro, por la ejecución de programas de refuerzo lingüístico se calculará mediante la siguiente fórmula:

Laguntza = ikasle hasi berriak*(1+ ikasle bekadunen %)

Ayuda = ARI*700*(1+% Alumnado becario)

Adibidez: ikastetxe batek 10 IHB baditu eta ikasle bekadunak % 20 badira, hau jasoko du: 10*700*(1+0,20)=8.400 euro. Beste ikastetxe batek ikasle hasi berrien kopuru berdina badu eta ikasle bekadunak % 80,19 badira, honako hau izango da laguntza: 10*700*(1+0,8019) = 12.613,30 euro.

Ejemplo: un centro con 10 ARI y un 20% de alumnado becario recibiría 10*700*(1+0,20)=8.400 euros. Si otro centro con el mismo número de ARI contara con un 80,19% de alumnado becario, su ayuda sería de 10*700*(1+0,8019)=12.613,30 euros.

3.– Ikasle hasi berri 1 edo 2 bakarrik dituzten ikastetxeek ez dute jasoko diru-laguntzarik.

3.– No recibirán subvención aquellos centros que cuenten únicamente con 1 o 2 ARI.

4.– Irizpide horiek aplikatu ondoren eman beharreko laguntzetan ateratzen den guztizko kopurua 1. artikuluan adierazitako aurrekontu-kreditua baino handiagoa bada, onuradun bakoitzari kalkulatu zaizkion zenbatekoak proportzioan murriztuko dira, laguntzen guztizkoa aipatutako mugara egokitu arte.

4.– Si, tras la aplicación de los criterios anteriores la cuantía global resultante que debería asignarse al total de los programas admitidos fuera superior al crédito presupuestario señalado en el artículo 1, las cuantías calculadas para cada centro de enseñanza serán reducidas proporcionalmente hasta ajustar el total de las ayudas al referido límite.

5.– Diruz laguntzeko moduko guztizkoa ez da inolaz ere ikastetxeak eskatutako zenbatekoa edo benetan egindako gastuak baino handiagoa izango. Eskatutako zenbatekoa txikiagoa baldin bada artikulu honetako 1. eta 2. apartatuetan xedatutakoaren arabera dagokion diru-laguntza baino, eskatutako zenbateko horrek ezarriko du diru-laguntzaren muga. Azkenean justifikaturiko gastuak txikiagoak badira emandako diru-laguntza baino, ebazpena aldatu egingo da, eta ebazpenaren zenbatekoa justifikatutako zenbatekoari egokituko zaio.

5.– El total subvencionable en ningún caso podrá ser superior al importe solicitado por el centro ni a los gastos realmente soportados. Si el importe solicitado fuera inferior al total subvencionable que le correspondería en aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, dicho importe solicitado fijaría el límite subvencional. Si los gastos finalmente justificados fueran inferiores a la subvención concedida, ello supondrá la modificación de la resolución hasta ajustar la cuantía de la misma al importe de lo justificado.

12. artikulua.– Diru-laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad de las subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusten diren diru-laguntzak bateraezinak dira beste edozein erakunde publikok edo pribatuk proiektuan diharduten irakasleen langile-kostua finantzatzeko eman dezakeen beste edozein diru-laguntzarekin.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son incompatibles con cualquier otra que, para la financiación del coste del personal docente implicado en el proyecto, pudiera ser otorgada por cualquier entidad pública o privada.

13. artikulua.– Kudeaketza, ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazpen-modua eta publikotasuna.

Artículo 13.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y publicidad.

1.– Pedagogia Berriztatzeko Zerbitzuari dagokio agindu honetan ezarritako prozedura kudeatzeko lanak egitea.

1.– Corresponde al Servicio de Innovación Pedagógica la realización de las tareas de gestión del procedimiento previsto en la presente Orden.

Zerbitzu horretako arduradunak ebazpena helaraziko dio Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariari (ebazteko organo eskuduna da zuzendari hori), eta, han, adieraziko du zeini eman diru-laguntza (erakunde onuradunak eta emango diren zenbatekoak zehaztuta) eta zeini ukatu (eskatzaileen zerrenda eta ukatzeko arrazoiak adierazita).

El responsable de este servicio elevará su propuesta de resolución a la Directora de Innovación Educativa, órgano competente para la resolución, con indicación de las subvenciones que propone conceder, con expresión de la identidad de las entidades beneficiarias y cuantías a conceder, así como de aquellas que propone denegar, expresando en este caso la relación de los solicitantes y los motivos de denegación.

2.– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak ebazpena emango du, non zehaztuko baitu zer diru-laguntza emango diren, zein diren erakunde onuradunak eta zenbat diru emango zaien; orobat, ukatutako diru-laguntzak jakinaraziko dira, eskatzaileen zerrenda eta ukatzeko motiboak zehaztuta.

2.– La Directora de Innovación Educativa dictará resolución en la que se determinarán las subvenciones concedidas, con expresión de la identidad de las entidades beneficiarias y cuantías concedidas, así como las subvenciones denegadas, expresando en este caso la relación de los solicitantes y los motivos de denegación.

3.– Onuradunei laguntzak hauek eman edo, hala badagokio, ordaindu ahal izateko, itzulketa- edo zigor-prozedura orok amaituta egon behar du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko beste laguntza batzuen esparruan hasi eta oraindik ere izapidetze-fasean dagoena.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a los beneficiarios de estas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Sei hilabeteko epean ebatzi eta jakinaraziko dira laguntzak, deialdia argitaratzen denetik aurrera. Ebazpen hau argitara emango da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus/y22-ediktu/eu), eta argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu jakinarazpen-ondorioak. EHAAn ere argitaratuko da, publikotasun-ondorioak izan ditzan.

4.– La resolución y notificación de las ayudas se realizará en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la convocatoria. Esta resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/y22-ediktu/es), y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente. Se publicará, así mismo, en el BOPV, a efectos de publicidad.

5.– Aipatutako epea bukatu ondoren, aurreko apartatuan ezarritako eran ebazpenik jakinarazi ezean, interesdunek interpretatu ahal izango dute beren eskabidea ezetsi dela, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe lege horrek Administrazioari berariaz ebazteko ezartzen dion betebeharra.

5.– Transcurrido el expresado plazo sin que haya sido notificada, en la forma establecida en el apartado anterior, resolución alguna, los interesados e interesadas podrán entender desestimada su solicitud, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la obligación que dicha Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

6.– Deialdiko diru-laguntzak esleitzeko prozedurari amaiera ematen dion ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera.

6.– Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de adjudicación de las ayudas que se convocan, podrán los interesados e interesadas interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

14. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetako diru-laguntzen erakunde onuradunek Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta finantzaketa publikoa dela jakinarazteko publizitate egokia emateko neurriak ere hartu beharko dituzte, hala ezarrita baitago Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 18. artikuluaren 3. eta 4. apartatuetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan. Horretaz gainera, honako betebehar hauek izango dituzte.

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, además de las recogidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la relativa a adoptar las medidas para la adecuada publicidad del carácter público de la financiación conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la citada Ley General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre:

a) Emandako diru-laguntza onartu behar dute. Ildo horretan, erakunde onuradunek, hamabost egun naturaleko epean –deialdiari buruzko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera–, berariaz eta idatziz diru-laguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde el día siguiente a la notificación de la resolución, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Diru-laguntza eman den xederako erabili behar dute.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Hezkuntzako Ikuskatzailetzari ikastetxean garatzen diren programei buruz eskatzen duen informazio eman behar diote.

c) Facilitar a la Inspección de Educación cuanta información le sea requerida en relación con los programas que se desarrollen en el centro.

d) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, beren eginkizunetan dihardutela, deialdi honen kargura jasotako diru-laguntzei buruz eskatzen duten informazioa eman behar diete.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

e) Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari jakinarazi behar diote edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik xede bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortu dituztela, eta, diru-laguntza eman zenean zeuden baldintzak aldatu badira, horren berri eman.

e) Comunicar a la Dirección de Innovación Educativa la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, así como las posibles alteraciones en las condiciones en las que se concedió la presente subvención.

2.– Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren hirugarrenen erregistroan egon behar du entitate onuradunak. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko da, bide elektronikoa erabiliz; bide hori Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Sailak ematen du, helbide honetan: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas y subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en el registro de terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado, utilizando el canal electrónico deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco en la siguiente dirección: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

15. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 15.– Pago y justificación de la subvención.

1.– Zatika ordainduko zaizkie ikastetxe onuradunei diru-laguntzak, bi epetan:

1.– El abono de las subvenciones a los centros beneficiarios se realizará fraccionadamente mediante dos libramientos:

a) Lehenengoa, ikastetxe onuradun bakoitzari dagokion diru-laguntzaren % 80koa, deialdia ebatzi ostean, agindu honen 14.1.a) artikuluan aipatzen den epea amaituta gero, baldin eta tartean berariazko uko egiterik izan ez bada.

a) El primero, por valor del 80% de la subvención que corresponda a cada centro beneficiario, tras la Resolución de la convocatoria, una vez transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 14.1.a) de esta Orden, sin haber mediado renuncia expresa.

b) Ondorengo paragrafoan aipatzen den dokumentazioa dagokion epean jaso ondoren, diru-laguntzaren likidazioa egingo da. Ateratzen den guztizko emaitzari –inoiz ez da ebazpenean onartutakoa edota egindako guztizko gastua baino handiagoa izango- kendu egingo zaio lehen ordainketaren zenbatekoa, eta, behar izanez gero, aldea ordaindu edo erreklamatu egingo da.

b) Recibida, en plazo, la documentación a que se refiere el siguiente apartado se procederá a la liquidación de la ayuda. Del total resultante, que no podrá ser superior al reconocido en la resolución ni al gasto total incurrido, se deducirá la cuantía del primer pago y, en su caso, se abonará o reclamará la diferencia.

2.– Diruz lagundutako ikastetxeek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, 2019ko irailaren 15a baino lehen, https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak helbidean:

2.– Con anterioridad al 15 de septiembre de 2019 los centros subvencionados deberán presentar en http://www.euskadi.eus/misgestiones la siguiente documentación:

a) Hizkuntza indartzeko garatutako programa bakoitzaren memoria deskriptiboa, formulario normalizatuekin bat datorrena: arrazoiak emateko memoria (V. eranskina) eta parte hartzen duten ikasleen zerrenda (VI. eranskina), besteak beste zehaztapen hauekin: ikasleak zein diren, irakasleak zein diren, irakasle bakoitzak zenbat eskola-ordu eman dituen, guztira zenbat ordu erabili diren eta zer emaitza lortu diren.

a) Memoria descriptiva por cada programa de refuerzo lingüístico desarrollado, de acuerdo a los formularios normalizados: Memoria Justificativa (Anexo V) y relación del alumnado participante (Anexo VI), especificando, entre otros aspectos, el alumnado atendido, el profesorado implicado, las horas de impartición de docencia por cada profesor, las totales trabajadas y los resultados obtenidos.

b) Memoria horrekin batera, agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

b) Igualmente deberán remitir o incorporar a la anterior memoria:

– Hizkuntza indartzeko programetako pertsonal-gastuen ziurtagiria, formulario normalizatuaren araberakoa: indartze-programetako iraskasle-kostuari buruzko ziurtagiria (VII. eranskina), non jasoko baitira, banan-banan, inplikatutako irakasleen kostuak.

– Certificación de gastos de personal soportados en los programas de refuerzo lingüístico, de acuerdo al formulario normalizado: certificación del coste de personal docente refuerzo (Anexo VII), en el que constarán, individualizados, los costes del profesorado implicado.

– Kulturartekotasuna sustatzeko programan diru-laguntzarik jaso bada: pertsonal-gastuen ziurtagiria, inprimaki normalizatuaren araberakoa: kulturartekotasuneko irakasle-kostuen ziurtagiria (VIII. eranskina), non jasoko baitira, banan-banan, inplikatutako irakasleen kostuak.

– Si ha recibido subvención en el programa de promoción de la interculturalidad: certificación de gastos de personal soportados, de acuerdo al formulario normalizado: certificación del coste de personal docente interculturalidad (Anexo VIII), en el que constarán, individualizados, los costes del profesorado implicado.

– Eskola Kontseiluaren edo ikastetxeko organo eskudunaren aldeko ziurtagiria, egindako programa onesteko dena.

– Certificado de conformidad del Consejo Escolar u órgano competente del centro, aprobatorio del programa realizado.

– Langile horien Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egiaztatzeko agiriak –TCak edo pareko beste agiriren bat-, zein egoera laboraletan dauden egiaztatzearren.

– Documentos justificantes del pago a la Seguridad Social referidos a las y los trabajadores reseñados -TC o documentos equivalentes- como acreditativos de la situación laboral de ese personal.

Artikulu honetako agiriak aurkezteko eredu normalizatuak eskuragarri daude euskadi.eus-en egoitza elektroniko honetan: URL https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

Los modelos normalizados referidos en el presente artículo, se encuentran en sede electrónica euskadi.eus. URL https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/kulturarte-itunpekoa/y22-izapide/es/

16. artikulua.– Ez-betetzeen araubidea.

Artículo 16.– Régimen de incumplimiento.

1.– Diru-laguntzen erakunde onuradunak, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuen kargurako laguntza publikoak erabiltzeagatik ezartzen den zehapen-araubidearen mende egongo dira, eta –Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa aplikatuz– honako kasu hauetan itzuli beharko dute, partez edo osorik, eman eta jasotako zenbatekoa, bai eta diru-laguntzen arloan aplikatzekoa den berandutze-interesa ere:

1.– Las entidades beneficiarias de las ayudas se encontrarán, en todo caso, sujetas al régimen de infracciones establecidas por razón de la disponibilidad de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, vendrán obligadas a reintegrar la totalidad o parte de la cuantía concedida y percibida, además del interés de demora aplicable en materia de subvenciones, en los siguientes supuestos:

– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluaren 1. apartatuan jasotako itzulketa-kausaren bat badago.

– Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Diru-laguntza erabiltzen ez bada hura eskatu eta eman zenean adierazita zegoen xede espezifikorako.

– No utilizar la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió.

– Diru-laguntza eragin zuen jarduera burutzen ez bada.

– No realizar la actuación que dio origen a la subvención.

– Diru-laguntza zertarako eman zen, helburu zehatz horrexetarako erabili dela justifikatzen ez bada.

– No justificar la aplicación de la subvención a los fines determinados para los que se concedió.

– Oro har, betetzen ez badira azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko VI. tituluan ezarritako obligazioak, agindu honetan ezarritakoak edo diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritakoak.

– En general, incumplir las obligaciones establecidas en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, en esta Orden o en la resolución de concesión.

2.– Dirua itzultzeko, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako prozedura beteko da. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dira. Hori gorabehera, bideratu beharreko beste ekintza guztiak bideratu ahal izango dira. Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

2.– Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

17. artikulua.– Diru-laguntzak jasotzeko baldintzak aldatzea.

Artículo 17.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen direnean, diru-laguntza eman duen ebazpena ere aldatu ahal izango da, baldin eta diru-laguntzaren helburua betetzat jotzen bada. Hori dela eta, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak likidazio-ebazpen bat emango du, eta, ebazpen horretan, emandako diru-laguntzen zenbatekoak berregokituko dira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión de subvenciones. A estos efectos la Dirección de Innovación Educativa dictará la oportuna resolución de liquidación en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

18. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 18.– Datos de carácter personal.

Deialdiko parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok fitxategi batean sartuko dira («Hizkuntza Indartzea eta Kulturartekotasuna» deritzonean, hain zuzen), diru-laguntzen deialdi hau kudeatzeko eta haren deialdira biltzen direnei deialdiaren bilakaeraren berri emateko (deialdi honen helburua da ikasle etorkinentzako kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle hasi berrientzako hizkuntza indartzeko programak garatzea). Hori guztia honako xedapen hauetan ezarritakoarekin bat etorriz: Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 216/679 Erregelamendua (EB), Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea. Fitxategi horren arduraduna Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado Refuerzos Lingüísticos e Interculturalidad cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Era berean, deialdi honetan parte hartzen duten lagunek baimena ematen diote Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Innovación Educativa a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez ordainduko diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduan jasotzen dena betetzearren, agindu honetako laguntzak ebazteko baldintza izango da 2019. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan kreditu egokia eta nahikoa egotea.

A los efectos contemplados en la Orden del Departamento de Hacienda y Administración Pública de 26 de abril de 2007, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la concesión de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la existencia de crédito de pago adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2019.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetako diru-laguntzak honako arau hauetan xedatutakoaren arabera arautuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; eta oinarrizko araudia, hau da, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta horren erregelamendua onesten duen 887/2006 Errege Dekretua.

Las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden cabe interponer un recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar, igualmente, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 28a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA
Eskabidea
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
IKASTETXEAN HIZKUNTZA INDARTZEKO GARATU NAHI DIREN PROGRAMEN DESKRIBAPENA
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
IKASTETXEAN KULTURARTEKOTASUNA SUSTATZEKO GARATU NAHI DEN PROGRAMAREN DESKRIBAPENA
(Ikus .PDF)
IV. ERANSKINA
DINAMIZATZAILEAREN KONPROMISOA
(Ikus .PDF)
V. ERANSKINA
JUSTIFIKAZIO-MEMORIA – HIZKUNTZA INDARTZEKO PROGRAMAK
(Ikus .PDF)
VI. ERANSKINA
2018-2019 IKASTURTEAN HIZKUNTZA INDARTZEKO PROGRAMETAN PARTE HARTU DUTEN IKASLEEN ZERRENDA
(Ikus .PDF)
VII. ERANSKINA
HIZKUNTZA INDARTZEKO PROGRAMETAKO IRAKASLEEN KOSTUAREN ZIURTAGIRIA
(Ikus .PDF)
VIII. ERANSKINA
IRAKASLEEN -BERARIAZKO LAGUNTZA-PROGRAMAREN- KOSTUAREN ZIURTAGIRIA
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2018.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

ANEXO I
Solicitud
(Véase el .PDF)
ANEXO II
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO LINGÜÍSTICO QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO
(Véase el .PDF)
ANEXO III
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD QUE SE DESARROLLE EN EL CENTRO
(Véase el .PDF)
ANEXO IV
COMPROMISO DE PERSONA DINAMIZADORA
(Véase el .PDF)
ANEXO V
MEMORIA JUSTIFICATIVA – PROGRAMAS DE REFUERZO LINGÜÍSTICO
(Véase el .PDF)
ANEXO VI
RELACIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE REFUERZO LINGÜÍSTICO DEL CURSO 2018-2019
(Véase el .PDF)
ANEXO VII
CERTIFICACIÓN DEL COSTE DE PERSONAL DOCENTE – PROGRAMAS DE REFUERZO LINGÜÍSTICO
(Véase el .PDF)
ANEXO VIII
CERTIFICACIÓN DEL COSTE DE PERSONAL DOCENTE – PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común