Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

236. zk., 2018ko abenduaren 10a, astelehena

N.º 236, lunes 10 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
6029
6029

AGINDUA, 2018ko azaroaren 28koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza-diseinuaren eta arkitektura garaikidearen sustapenerako eta hedapenerako diru-laguntzak arautzen eta deitzen baitira 2019. ekitaldirako.

ORDEN de 28 de noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan y se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lehenengoa.– Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.31 artikuluak zera zehazten du: Euskal Autonomia Erkidegoa da soilik lurraldearen eta itsas-ertzaren antolaketa, hirigintza eta etxebizitzaren arloetan aginpideduna.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco determina en su artículo 10.31 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrari dagozkion eskumenak eta funtzioak hartzen ditu bere gain, arkitekturari, eraikuntzari eta eraikuntzako jasangarritasunari, energia-efizientziari eta kalitateari dagokienez, eta, bereziki, arkitekturaren, eraikuntzaren, birgaikuntzaren eta eraikuntzako jasangarritasunaren, energia-efizientziaren eta kalitatearen ezagutarazpen, sustapen eta ikerketari dagokienez, administrazio publikoetako beste sail eta organo batzuekin, profesionalekin, erakundeekin eta elkarte publiko nahiz pribatuekin elkarlanean.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda asume las competencias y funciones que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo que se refiere a arquitectura, edificación, sostenibilidad, eficiencia energética y calidad en la construcción, en concreto en lo que se refiere a la difusión, fomento e investigación de la arquitectura, edificación, rehabilitación, sostenibilidad, eficiencia energética y calidad en la construcción, en colaboración con otros departamentos y órganos de las administraciones públicas, profesionales, instituciones y asociaciones, tanto públicas como privadas.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak arkitektura-arloan duen helburuetako bat Euskal Autonomia Erkidegoan sortutako arkitekturaren bikaintasuna batez ere nazioarteko eremuetan zabaltzea da. Izan ere, EAEko arkitektura garaikidea da, eta bere ondarearen identitate kulturala, historikoa eta artistikoa berrikuntzarekin eta modernitatearekin uztartzen ditu.

Uno de los objetivos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en materia de arquitectura es difundir, prioritariamente en ámbitos internacionales, la excelencia en la arquitectura producida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, una arquitectura contemporánea que sabe combinar la identidad cultural, histórica y artística de su patrimonio con la innovación y la modernidad.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, lehen aipatutako ezagutarazpen-lanen esparruan, hainbat ikerketa- eta ezagutarazpen-jarduera sustatzen ditu, hala nola erakusketak, jardunaldiak eta hitzaldiak, eta, era berean, Nazioarteko Arkitektura Bienala ere egiten du, Mugak; arkitekturan jarduteko modu ezberdinen arteko mugak ditu langai, bereziki arkitekturak gizarte mugak lekualdatzeko edo aldatzeko duen gaitasuna.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en el marco de las atribuciones de difusión antes señaladas, promueve diversas actividades de investigación y difusión como exposiciones, jornadas, conferencias y también la celebración de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi que, bajo el título Mugak, plantea el tema de los límites en las diversas maneras de ejercer la arquitectura, y especialmente la capacidad de la arquitectura para desplazar o modificar las fronteras sociales.

Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak, 2017ko urriaren 31tik 2018ko urtarrilaren 31ra arte egin zen, eta helburu zuen formatu handiko topaketa-foro bat sortzea arkitektura-arloan, akademiko, profesional, unibertsitateko ikasle eta, orokorrean, herritarrentzat. Webgune honetan http://www.mugak-bienalsansebastian.eus/eu/bienal ekitaldi horren gaineko informazioa jarri da.

El objetivo de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak, que se ha celebrado desde 31 de octubre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, ha sido la creación de un foro de encuentro de gran formato, en torno a la arquitectura, para académicos y académicas, profesionales, estudiantes de universidad y ciudadanía en general. En la página web http://www.mugak-bienalsansebastian.eus/es/bienal se dispone de información sobre este evento.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Etxebizitza Sailburuordetzaren, eta bereziki, Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzaren bidez, uste du lehen aipatutako arkitekturaren sustapen- eta ezagutarazpen-jarduerak zuzen eta modu egonkorrean garatzeko funtsezkoa dela diru-laguntzen programa hau sortzea, euskal arkitektura nazioartean erreferentzia bihurtzeko xede estrategikoarekin.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, a través de la Viceconsejería de Vivienda y en particular de la Dirección de Vivienda y Arquitectura consideran que para el correcto desarrollo de forma estable de las actividades de promoción y difusión de la arquitectura antes señaladas, es fundamental crear este programa de ayudas que tiene como meta estratégica proyectar la arquitectura vasca como referente internacional.

Hala, programa horretan diruz lagun daitezkeen jarduerak hauek dira: erakusketak, hitzaldiak, jardunaldiak eta mintegiak antolatzea; aplikazio informatikoak eta material digitala sortzea; liburuak edo dibulgaziozko gidak argitaratzea; eta Euskadiko arkitektura garaikidearen gainean hitz egiten duten dokumentalak eta webguneak egitea, betiere Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak egitasmoaren barneko hausnarketa-, elkarrizketa- eta eztabaida-eremuetan.

En este sentido, las actuaciones subvencionables comprendidas en este programa son la organización de exposiciones, conferencias, jornadas y seminarios, la producción de aplicaciones informáticas y material digital, la edición de publicaciones libros o guías divulgativas y la realización de documentales y webs que versen sobre la arquitectura contemporánea de Euskadi, siempre dentro de los ámbitos de reflexión, diálogo y debate establecidas por la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi – Mugak.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren Diru laguntzen Plan Estrategikoa bat dator Sailaren arloko dokumentu programatikoetan azaltzen diren konpromisoekin: funtsean, Ingurumen Esparru Programan; Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 aldiko Esparru Programaren 6. ardatzean jasotako Renove birgaitze-programetan; Etxebizitzaren 2018-2020 aldiko Gida Planean; eta XI. Legegintzaldirako (2016-2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan. Hau da, Sailaren jarduera-esparruarekin zerikusia duten konpromisoekin. Aipatutako dokumentua herritarrek eskura dute Sailaren webgunean.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se alinea con los compromisos recogidos en los documentos programáticos sectoriales del Departamento, fundamentalmente el Programa Marco Ambiental, los programas Renove Rehabilitación incluidos en el eje 6 del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, y el Plan Director de Vivienda 2018-2020, y también con aquellos compromisos recogidos en el Programa de Gobierno de la XI Legislatura (2016-2020)-Euskadi 2020 a los que responde el ámbito de actuación del Departamento. El citado documento se encuentra a disposición de la ciudadanía en la página web del Departamento.

Diru-laguntzen araubide hau Diru Laguntzen plan estrategikoaren barruan dago jasota (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko martxoaren 14ko Agindu bidez onartu zen), Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluak xedatzen duen bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera.

Este régimen de ayudas se incluye en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por Orden de 14 de marzo de 2018 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren konturako gastu-espedienteen aldez aurreko izapidea arautzen du, eta, hala, gastu-espediente bat aldez aurretik izapidetzea ahalbidetzen du, laguntzak eta diru-laguntzak eman aurreko ekitaldian. Kontuan izanik diru-laguntzen deialdi honen bidez 2019ko udazkenean egingo den Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak egitasmoaren II. edizioarekin lotutako jarduerak sustatuko direla, aurretiazko izapidetze-espedienteari hasiera emango zaio, diru-laguntzen deialdi honen helburua lortze aldera.

La Orden de 26 de abril de 2007 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en este sentido, permite la tramitación anticipada de un expediente de gasto en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que vayan a concederse ayudas y subvenciones. Considerando que mediante la presente convocatoria de ayudas se promueven actuaciones vinculadas a la II. Edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak, a celebrar en el otoño de 2019, procede iniciar un expediente de tramitación anticipada a fin de alcanzar el objeto de esta convocatoria subvencional.

Ondorioz, azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) eta apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuak (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzekoa) ematen didaten eskumena baliatuz, eta bat etorriz azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) xedatutakoarekin, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003Lege Orokorrean ezarritakoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntza eta laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak eman beharreko diru-laguntza ekonomikoak arautzea eta laguntza horien deialdia egitea, Euskadiko hirigintza-diseinua eta arkitektura garaikidea sustatzeko eta ezagutarazteko, balio aitortuko eraikinak eta hiri-guneak barne, betiere Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak egitasmoak ezarritako hausnarketa-, elkarrizketa- eta eztabaida-eremuen barruan.

1.– Es objeto de la presente Orden la regulación y convocatoria de las ayudas económicas a conceder por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de Euskadi, incluidos los edificios o espacios urbanos de reconocido valor arquitectónico, siempre dentro de los ámbitos de reflexión, diálogo y debate establecidas por la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi – Mugak.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzei Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua (EB) aplikatu beharko zaie; alegia, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa. Araubide honen arabera, estatu kide batek enpresa jakin bati emango dizkion de minimis laguntzen zenbatekoa gehienez ere 200.000,00 eurokoa izango da hiru zergalditako edozer alditan.

2.– Las ayudas contempladas en la presente Orden estarán sometidas al régimen del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. En este régimen el importe máximo de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000,00 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

2. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen ekintzak.

Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

1.– Diruz lagun daitezkeen ekintzatzat hartuko dira hauek:

1.– Serán consideradas actuaciones subvencionables las siguientes acciones:

1.1.– I. lerroa. Euskadiko hirigintza-diseinuaren eta arkitektura garaikidearen gaineko aldi baterako dibulgazio-erakusketak, erakusketa horietarako espazioek honako baldintza hauetako bat betetzen dutenean:

1.1.– Línea I: exposiciones temporales divulgativas del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de Euskadi cuyo espacio se ajuste a alguna de las siguientes condiciones:

a) 130 m2 edo gutxiagoko espazioko formatu txikiko erakusketak.

a) Exposiciones de pequeño formato cuyo espacio no superará los 130 m2.

b) 300 m2 edo gutxiagoko espazioko formatu ertaineko erakusketak.

b) Exposiciones de mediano formato cuyo espacio no superará los 300 m2.

c) 300 m2 baino gehiagoko espazioa behar duten formatu handiko erakusketak.

c) Exposiciones de gran formato que son aquellas que requieren un espacio superior a 300 m2.

Erakusketa ekoizpen propiokoa izan daiteke, edo Euskadi dagoeneko existitzen diren erakusketa ibiltarietan txertatzeko izan daiteke.

La exposición podrá ser de producción propia o para inclusión de Euskadi como destino de exposiciones itinerantes prexistentes.

1.2.– II. lerroa: Euskadiko hirigintza-diseinuari eta arkitektura garaikideari buruzko jardunaldiak, mintegiak, hitzaldiak, mahai-inguruak, lantegiak eta workshopak.

1.2.– Línea II: jornadas, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres y workshops que versen sobre diseño urbanístico y arquitectura contemporánea de Euskadi.

1.3.– III. lerroa: argitalpenak, dokumentalak eta tresna informatikoak. Lerro horren barnean daude hirigintza-diseinuaren eta arkitektura garaikidearen gaineko argitalpenak, liburuak edo dibulgaziozko gidak editatzea eta dokumentalak eta webguneak egitea.

1.3.– Línea III: publicaciones, Documentales, y Herramientas informáticas. Se encuadran en esta línea la edición de publicaciones, libros o guías divulgativas y la realización de documentales y webs que versen sobre diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de Euskadi.

Tresna informatikoak (aplikazio informatikoak, web-orriak eta material digitala) lizentzia irekiarekin sortu beharko dira.

La producción de herramientas informáticas (aplicaciones informáticas, páginas web, y material digital) deberá realizarse con licencia abierta.

2.– Deialdi honen xede diren erakusketek, hitzaldiek, jardunaldiek, mintegiek, aplikazio informatikoek, material digitalek, argitalpenek, liburuek, dibulgazio-gidek, dokumentalek eta tresna informatikoek Euskadiko hirigintza-diseinua eta arkitektura garaikidea izango dituzte langai, balio arkitektoniko aitortuko eraikinak eta hiri-guneak barne, betiere Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak egitasmoaren hausnarketa-, elkarrizketa- eta eztabaida-esparruen barruan. Hona hemen aipatu hausnarketarako esparruak:

2.– Las exposiciones, conferencias, jornadas, seminarios, aplicaciones informáticas, material digital, publicaciones, libros, guías divulgativas, documentales y herramientas informáticas objeto de la presente convocatoria versarán sobre el diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de Euskadi, incluidos los edificios o espacios urbanos de reconocido valor arquitectónico, siempre dentro de los ámbitos de reflexión, diálogo y debate establecidas por la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi – Mugak. Los citados ámbitos de reflexión son los siguientes:

– (Des)berdintasunaren mugak. Egungo gizarte-, hirigintza- eta genero-desorekentzako erantzun berriak, arkitekturaren esparrutik eta beste esparru anitzago batzuetatik. Mugarik gabeko arkitekturak.

– Los límites de la (des)igualdad. Nuevas respuestas, desde el propio ámbito arquitectónico y desde otros escenarios más plurales, a la situación de desequilibrio social y urbano y de género actuales. Arquitecturas sin fronteras.

– Errealitatearen mugetan: utopiaren eta ametsen artean. Arkitekturaren, eskulturaren eta paisaiaren mugen arteko irudipenak. Utopiak, mundu ideal baten giza irudipenak.

– En los límites de la realidad: entre la utopía y los sueños. Visiones en los límites de la arquitectura, la escultura y el paisaje. Las utopías, visiones humanas de un mundo ideal.

– Natura eta abstrakzioa: paisaiaren mugetan. Naturaren esperientzia. Paisaia, lekua den aldetik. Paisaia, muga den aldetik. Naturala eta artifiziala.

– Naturaleza y abstracción: en los límites del paisaje. La experiencia de la naturaleza. El paisaje como lugar. El paisaje como límite. Lo natural y lo artificial.

– Artisauaren mugak. Zintzotasun eta prestutasun konstruktiboak; esentzia bilatzeko tresnak. Trebezia eta asmamena, baliabide-urritasunean. Xehetasunaren ederra.

– Los límites del artesano. La sinceridad y honradez constructivas, herramientas en la búsqueda de la esencia. Destreza e ingenio ante la escasez de medios. La belleza del detalle.

– RE-thinking: Bir-sortu, Bir-gaitu, Berr-erabili BIR-a Bir-definitzen. Existitzen denaren gainean jardutea. Denboraren memoria. Berriaren eta zaharraren arteko elkarrizketa arkitektonikorako ikuspegiak eta estrategiak.

– RE thinking RE: Re-generar, Re-habilitar, Re-utilizar. Re-definiendo el RE. Actuar sobre lo existente. La memoria del tiempo. Visiones y estrategias para el diálogo arquitectónico entre lo nuevo y lo viejo.

3.– Deialdi honen xede diren erakusketak, hitzaldiak, jardunaldiak, mintegiak, aplikazio informatikoak, material digitalak, argitalpenak, liburuak, dibulgazio-gidak, dokumentalak eta tresna informatikoak 2019ko udazkenean egingo den Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak II. edizioan zehar inauguratu, aurkeztu edo argitaratu beharko dira, Bienalaren hainbat egoitzatan.

3.– Las exposiciones, conferencias, jornadas, seminarios, aplicaciones informáticas, material digital, publicaciones, libros, guías divulgativas, documentales y herramientas informáticas objeto de la presente convocatoria se deberán inaugurar, presentar o publicar en el transcurso de la II. Edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak, en sus distintas sedes, a celebrar en el otoño de 2019.

4.– Deialdi honen xede diren eta diruz lagun daitezkeen jarduerak hainbat arlotako (erakusketak, hitzaldiak, jardunaldiak, mintegiak, aplikazio informatikoak, material digitala, argitalpenak, liburuak, dibulgazio-gidak, dokumentalak eta tresna informatikoak).

4.– Las actividades subvencionables objeto de la presente convocatoria se podrán realizar con la participación de entidades especializadas en la realización de exposiciones, conferencias, jornadas, seminarios, aplicaciones informáticas, material digital, publicaciones, libros, guías divulgativas, documentales y herramientas informáticas.

5.– Deialdi honen esparruan egiten diren jarduerak inoiz jendaurrean aurkeztu gabeak izango dira, dagoeneko existitzen diren erakusketa ibiltarien kasuan izan ezik.

5.– Las actividades que se lleven a cabo en el marco de la presente convocatoria serán inéditas, salvo en el caso de las exposiciones itinerantes prexistentes.

Ez da dagoeneko argitaratutako materialen berrargitalpena edo egokitzapena diruz lagunduko, material hori Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean editatu behar denean salbu.

No se subvencionará la reedición o adaptación de materiales ya publicados, excepto que se trate de la edición del material en alguno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6.– Diru-laguntzaren xede den proiektua egiteko erabilitako materialak, zein deialdi honen xede diren erakusketek, hitzaldiek, jardunaldiek, mintegiek, aplikazio informatikoek, material digitalek, argitalpenek, liburuek, dibulgazio-gidek, dokumentalek eta tresna informatikoek jabetza intelektualari dagozkion lege-baldintzak bete beharko dituzte.

6.– Tanto el material utilizado para realizar el proyecto objeto de la ayuda como las exposiciones, conferencias, jornadas, seminarios, aplicaciones informáticas, material digital, publicaciones, libros, guías divulgativas, documentales y herramientas informáticas objeto de la presente convocatoria deberá cumplir los requisitos legales relativos a la propiedad intelectual.

3. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak eta azpikontratazioa.

Artículo 3.– Gastos subvencionables y subcontratación.

1.– Agindu honen esparruaren barruan diruz lagun daitezkeen gastuak Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoak izango dira.

1.– Se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los gastos acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Era berean, diruz lagunduko diren gastuak izango dira diru-laguntzaren xede den jarduera gauzatzeko behar den espazioen alokairuaren ondoriozkoak, hirugarrenek egindako doako lagapenak izan ezean edo espazio edo areto propioak erabili ezean. Gastu horiek berariaz lagunduko dira diruz helburu horretarako, eta proiektuari legokiokeen laguntzaren osagarri izango dira, betiere, agindu honen 11.4 artikuluan diru-laguntza eskaera bakoitzerako finkatutako mugen arabera.

Asimismo, son gastos subvencionables los gastos derivados del alquiler de los espacios necesarios para materializar la actividad objeto de la ayuda, salvo que se trate de cesiones gratuitas realizadas por terceros o la utilización de espacios o salas propias. Estos gastos serán subvencionados de forma específica para este fin y de manera complementaria a la cuantía de la ayuda que le pueda corresponder al proyecto, siempre con los límites fijados para cada solicitud de ayuda en el artículo 11.4 de la presente Orden.

2.– Ez dira inoiz diruz laguntzeko gastutzat hartuko gastu edo inbertsio hauek:

2.– En ningún caso, tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes gastos o inversiones:

– Jarduerari oro har aplika dakizkiokeen zergen (BEZ, PFEZ etab.) aplikazioaren ondoriozko gastuak;

– Gastos derivados de la aplicación de los impuestos que resulten de aplicación a la actuación en su conjunto (IVA, IRPF, etc.).

– Ekipamendua erostera bideratutako inbertsioak edota horien amortizazioak;

– Las inversiones destinadas a la adquisición de equipamiento o sus amortizaciones.

3.– Pertsona onuradunak diruz lagundutako jardueraren % 100 ere azpikontratatu dezake. Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araubidea onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, ulertuko da pertsona onuradunak azpikontratatu duela, baldin eta hirugarren batzuekin hitzartu badu diru-laguntzaren helburuko jardueraren egikaritza osoa edo partziala. Kontzeptu horretatik kanpo geratzen da pertsona onuradunak berak diruz lagundutako jarduera egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

3.– La persona beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100% de la actividad subvencionada. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que la persona beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que tenga que incurrir la persona beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

Onuradunak ezingo du, inola ere, honako hauekin hitzartu diruz lagundutako jardueren egikaritza osoa edo partziala:

En ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las siguientes personas:

a) Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak ezarritako debekuren bat duten pertsona edo erakundeekin.

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Kontratuaren xede den jarduera egiteko beste diru-laguntza batzuk jaso dituzten pertsona edo erakundeekin.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Pertsona bitartekari edo pertsona aholkulariekin, horiei ordaindu beharrekoak eragiketaren kostu totalaren ehuneko jakin gisa definitzen badira; non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuak merkatuan daukan balioaren erreferentziaren arabera.

c) Personas intermediarias o personas asesoras en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Pertsona onuradunarekin loturaren bat daukaten pertsona fisikoekin edo juridikoekin, inguruabar hauek gertatzen direnean izan ezik:

d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1) Erakunde emailearen berariazko baimena aldez aurretik lortzea;

1) Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.

2) Diruz laguntzeko zenbatekoa ez izatea lotutako erakundeak izandako gastua baino handiagoa. Kostua egiaztatzeko, pertsona onuradunaren gastuak frogatzeko ezarrita dauden baldintza berberak justifikatu beharko dira.

2) Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos de la persona beneficiaria.

e) Deialdi edo programa berean laguntza eskatu, baina betekizunak betetzen ez dituztelako edo beharrezko balorazioa lortu ez dutelako laguntzarik gabe geratu diren pertsonekin edo erakundeekin.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa handiagoa bada Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritako zenbatekoak baino, onuradunak, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu, obrarako konpromisoa hartu aurretik, zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko. Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko (justifikazioan edo, hala badagokio, diru-laguntzaren eskabidean aurkeztuko dira), efizientzia-eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4. artikulua.– Laguntzen onuradunak.

Artículo 4.– Personas beneficiarias de las ayudas.

1.– Agindu honetan ezarritako diru-laguntzen onuradunak izan ahalko dira zuzenbide publikoko korporazioak (Profesionalen Elkargoak) eta irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoak (Kluster Elkarteak, fundazioak eta elkarteak), Euskal Autonomia Erkidegoan badute egoitza eta beren jarduera hirigintza-diseinuaren eta arkitektura garaikidearen eremukoa bada.

1.– Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en esta Orden las corporaciones de derecho público (Colegios Profesionales) y las personas jurídicas, sin ánimo de lucro, (Asociaciones Clúster, fundaciones y asociaciones) radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que desarrollan su actividad en el ámbito del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea.

2.– Honako erakunde hauek ezingo dira onuradun izan:

2.– No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de la ayuda las siguientes entidades:

– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak eragin horietarako adierazitako baldintzaren bat aplika dakiekeen entitateek.

– Las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas a estos efectos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Ezin izango dira onuradun izan horretarako ezgaitzen duen legezko debekua duten erakundeak, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoari jarraikiz.

– Las entidades incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Administrazio Publikoak, erakunde publikoak eta partaidetza publikoko sozietateak eta fundazioak.

– Las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las sociedades y fundaciones de participación pública.

3.– Elkarteen kasuan, ezingo dira inoiz izan onuradun elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan zehaztutako debekuen kausak egotz dakizkiekeen elkarteak. Era berean, ezingo dira onuradun izan ez-zilegitasun penalaren zantzu arrazionalen ondorioz inskripzio-prozedura administratiboa eten zaien elkarteek, harik eta dagokion erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duen ebazpen judizial irmoa eman arte.

3.– En ningún caso podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de persona beneficiaria las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

4.– Diru-laguntzen pertsona onuradunaren izaera inola ere ez zaie egokituko urteko kontuak aurkezteko obligazioa bete ez duten fundazioei, edo beren estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean aurreikusitakora egokitu ez dituztenei, lehen xedapen iragankorrean ezarritakoa betez.

4.– En ningún caso podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las ayudas las fundaciones que hayan incumplido la obligación de presentar las cuentas anuales o que no hayan adaptado sus estatutos a lo previsto en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera.

5.– Orobat, agindu honetan araututako laguntzak eman, eta, hala behar badu, ordaindu ahal izateko, amaituta egon beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi diren itzultze- edo zehapen-prozedura guztiek, prozedura horiek oraindik izapidetze-aldian badaude, behintzat.

5.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de los procedimientos de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos se halle en tramitación en el momento de su solicitud.

6.– Eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, egiaztatu beharko dute, hala xedatzen baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikuluan. Era bereran, diru-laguntzen itzulketagatik eratorritako betebeharrak ordainduta eduki beharko dituzte. Esandako eskakizunak indarrean izango dira harik eta emandako diru-laguntza kitatu arte.

6.– Las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Asimismo, deberán hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Dichos requisitos deberán mantenerse hasta la liquidación de la subvención concedida.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 5.– Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1.– Diru-laguntzen eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes de ayuda serán presentadas en un plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Deialdi honen xede diren diru-laguntzen lerro ezeinetan ez zaio emango diru-laguntza bat baino gehiago pertsona eskatzaile berari.

2.– En ninguna de las líneas subvencionales objeto de convocatoria se concederá más de una subvención a la misma persona solicitante.

Pertsona batek diru-laguntzen lerro bakar baterako diru-laguntza bi edo gehiago eskatuz gero, organo kudeatzaileak hori jakinaraziko du, 10 eguneko epean uko egiten zaion proiektua zehazteko. Pertsona interesdunaren jakinarazpenik jasoko ez balitz, organo kudeatzaileak zehaztuko du aurrekontu txikieneko proiektuak hartuko duela parte deialdian.

En el caso de que una persona solicite dos o más ayudas para una única línea subvencional, el órgano gestor comunicará dicho extremo a fin de que, en el plazo de 10 días, se determine el proyecto del que se desiste. Si no se recibiera comunicación alguna de la persona interesada, el órgano gestor determinará que el proyecto que será parte de la convocatoria es aquel que tiene un presupuesto más bajo.

3.– Eskaera aurkeztutako lerroa ez den beste batekoa izan daitekeen jarduketa oro, lotura eta premia justifikatzen bada (esaterako, erakusketa bati loturiko argitalpenak), laguntza-eskaera bakar baten barneko diruz lagun daitekeen jarduketatzat hartuko da. Nolanahi ere, jarduketa gehigarri horiei lotutako kostuek ez dute agindu honen 11.4 artikuluan aurreikusten den laguntzaren zenbateko maximoaren gehikuntzarik ekarriko proiektua aurkeztu den lerroan.

3.– Se considera que formarán parte de las actuaciones subvencionables de una única solicitud de ayuda aquellas actividades que pudieran encuadrarse en una línea diferente para la que se presenta la solicitud, siempre que se justifique su relación y necesidad, por ejemplo cuando se trate de publicaciones vinculadas a una exposición. En todo caso, los costes asociados a estas actuaciones adicionales no conllevarán un incremento del importe máximo de la ayuda que se contempla en el artículo 11.4 de esta Orden para la línea en la que se ha presentado el proyecto.

4.– Pertsona interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak. Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak egoitza elektronikoan daude eskuragarri (url):

4.– Las personas interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica (url):

https://www.euskadi.eus/arkitektura_garaikidearen_sustapena_2018/y22-izapide/eu

https://www.euskadi.eus/promocion_arquitectura_contemporanea_2018/y22-izapide/es

Eskabidearen ondoko izapideak honako gune honetan egingo dira: http://www. euskadi.eus, «Egoitza Elektronikoa / Nire Karpeta» atalean.

Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de http://www.euskadi.eus, en el apartado «Sede electrónica / Mi Carpeta.

5.– Pertsona interesdunek euskaraz nahiz gaztelaniaz, nahi bezala, aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta dokumentuak. Era berean, prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak, Euskararen Erabilera Normalizatzekoak, 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

5.– Las personas interesadas podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromisoa hartzen du datuak dagokien babes-mailarekin tratatzeko, 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra edo DBEO) eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

6.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a tratar los datos con el grado de protección que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), y demás normativa aplicable al efecto.

6. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 6.– Documentación a aportar junto con la solicitud.

1.– Plataforma elektronikoan egindako eskaerak Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50. artikuluaren 6. apartatuak aipatzen duen erantzukizunpeko adierazpena egin beharra dakar, hauek jasotzeko:

1.– La solicitud realizada en la plataforma electrónica conlleva la declaración responsable a la que se refiere el apartado 6.º del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que comprenderá lo siguiente:

a) Erakunde eskatzaileak edozer administraziori zein beste erakunde publikori nahiz pribaturi xede bererako laguntza, diru-laguntza, diru-sarrera nahiz bestelako baliabideak eskatu dizkiela eta lortu dituela, eskatutako zenbatekoak eta emandako zenbatekoak zehaztuz, eta berariaz adieraziz BEZa ere diruz lagundu daitekeen ala ez diru-laguntza programa horietan.

a) Si la entidad solicitante ha solicitado y, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado, debiendo concretarse en tales casos los importes solicitados, los importes concedidos y la indicación expresa respecto a si el IVA es subvencionable o no en esos programas subvencionales.

b) Erakunde eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzultze- edo zehatze-prozedura batean sartuta dagoela edo horrelako prozeduraren baten xede izan dela.

b) Si la entidad solicitante está incursa o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

c) Erakunde eskatzailea diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekuren batean edo administrazio-zehapen edota zehapen penalen batean dagoela.

c) Si la entidad solicitante se encuentra incursa en alguna prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de obtención de subvención o ayuda pública.

d) Diru-laguntza eskatu duen pertsona edo erakundea ez dela sexu-diskriminazioagatiko zigor administratiborik edo penalik betetzen ari, eta ez zaiola debeku hori ezarri Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

d) La persona o entidad solicitante no está cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni está sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Erakunde eskatzaileak ez duela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluak ezarritako pertsona onuradun izateko baldintza eskuratzeko debekurik.

e) La entidad solicitante no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones que para acceder a la condición de persona beneficiaria se establecen en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Erakunde eskatzaileak abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduarekin (EB) lotutako laguntzarik jaso duen zerga-ekitaldi honetan eta bi aurrekoetan, eta, baiezkoa izanez gero, laguntzon zenbatekoa.

f) Si la entidad solicitante ha obtenido ayudas sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013, 18 de diciembre, durante el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores, y en caso afirmativo, el importe de dichas ayudas.

g) Elkarteen kasuan, erakunde eskatzaileari ezin egotz dakiokeela Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluan aurreikusitako debekuen kausetarik bat ere.

g) En el caso de las asociaciones, la entidad solicitante no se encuentra incursa en ninguna causa de prohibición del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

h) Fundazioen kasuan, entitate eskatzaileak ekainaren 2ko 9/2016 Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Legean aurreikusitako estatutuen arabera moldatu beharko ditu bere estatutuak.

h) En el caso de las fundaciones, la entidad solicitante ha adaptado sus estatutos a lo previsto en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

2.– Eskaera egiten duen entitatearen ezaugarriak eta burutu nahi den ekintza kontutan harturik, eskabide guztiekin batera, ezinbestez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar:

a) Proposamenaren memoria, honako hauek, gutxienez, jasotzen dituena:

a) Memoria de la propuesta que contendrá como mínimo los siguientes extremos:

1.– Proiektuaren oinarriak eta azalpena: proiektuaren deskribapen laburra. Proiektua eskatzen den laguntza-lerrora egokitzen dela azaltzeko justifikazioa. Diru-laguntza eskatzen den proiektuarekin lotura izan dezaketen iraganeko antzeko proiektuen gaineko informazioa.

1.– Fundamentación y descripción del proyecto: breve descripción del proyecto. Justificación de que el proyecto se adecua a la línea de ayuda que se solicita. Información sobre proyectos similares realizados en el pasado que pueden estar relacionados con el proyecto para el que se solicita la ayuda.

2.– Proposamena zein neurritan egokitzen den Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak egitasmoko hausnarketa-, elkarrizketa- eta eztabaida-esparruetako batera:

2.– Adecuación de la propuesta a alguno de los ámbitos de reflexión, diálogo y debate en que se vertebra la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi – Mugak:

– (Des) berdintasunaren mugak.

– Los límites de la (des)igualdad.

– Errealitatearen mugetan. Utopiaren eta ametsen artean.

– En los límites de la realidad. Entre la utopía y los sueños.

– Natura eta abstrakzioa. Paisaiaren mugetan.

– Naturaleza y abstracción. En los límites del paisaje.

– Artisauaren mugak.

– Los límites del artesano.

– RE thinking BIR: bir-sortu, bir-gaitu, berr-erabili. BIR-a Bir-definitzen.

– RE thinking RE: re-generar, re-habilitar, re-utilizar. Redefiniendo el RE.

3.– Proiektuko jarduera guztien deskribapena.

3.– Descripción de todas y cada una de las actividades que incluye el proyecto.

4.– Inpaktu potentziala gizartean, helburuak eta ebaluazio-adierazleak eta -neurketak (bertaratuen kopurua, komunikabideetan izandako oihartzuna, saldutako argitalpen kopurua).

4.– Impacto potencial en la sociedad, incluyendo objetivos, indicadores y mediciones para evaluar dicho impacto (número de personas asistentes, repercusión en los medios de comunicación, número de publicaciones vendidos).

5.– Laguntza eskatutako proiektua egiteko talde arduradunaren kalitate teknikoa, kalitate zientifikoa eta esperientzia, eta eskatzailearekin batera proiektuan ariko den talde espezializatuarena (erakusketak, konferentziak, jardunaldiak mintegiak, aplikazio informatikoak, material digitala, argitalpenak, liburuak, dibulgaziozko gidak, dokumentalak eta tresna informatikoak egiten espezializatutako taldearena).

5.– Calidad técnica, calidad científica y experiencia del equipo responsable de la ejecución del proyecto objeto de la solicitud de ayuda, incluida la del equipo especializado en la realización de exposiciones, conferencias, jornadas, seminarios, aplicaciones informáticas, material digital, publicaciones, libros, guías divulgativas, documentales y herramientas informáticas que participará con la entidad solicitante en la ejecución del proyecto.

6.– Finantziazio-eskema.

6.– Esquema de financiación.

7.– Proiekturako proposaturiko helburuak eta epeak.

7.– Objetivos y plazos propuestos para el proyecto.

b) Laguntza eskatzen duen erakundeak laguntzaren xede den proiektua zuzen garatzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak dituela egiaztatzen duen dokumentua.

b) Documento que acredite que la entidad que solicita la ayuda dispone de los medios humanos y materiales necesarios para el correcto desarrollo del proyecto objeto de la ayuda.

Kasu horretan, erakunde eskatzailearekin batera proiektuan ariko den erakunde espezializatuaren idatzizko konpromisoa aurkeztu beharko da (erakusketak, konferentziak, jardunaldiak mintegiak, aplikazio informatikoak, material digitala, argitalpenak, liburuak, dibulgaziozko gidak, dokumentalak eta tresna informatikoak egiten espezializatutako erakundearena).

En su caso, se deberá aportar compromiso documental de la entidad especializada en la realización de exposiciones, conferencias, jornadas, seminarios, aplicaciones informáticas, material digital, publicaciones, libros, guías divulgativas, documentales y herramientas informáticas que participará con la entidad solicitante en la ejecución del proyecto.

c) Laguntza eskatzen den jardun-lerroari dagokion aurrekontua. Aurrekontua hilabeteka banakatuta egongo da amaitzen den arte eta ataza eta/edo jardueren arabera, ataza bakoitzaren barne-gastuak (proiektua zuzentzen duen eragilearen beraren gastuak) eta kanpo edo azpikontratatutako eragileen gastuak (deialdi honen xede diren jardueretan espezializatutako kanpo erakundeak azpikontratatzeagatiko gastuak) bereizita.

c) Presupuesto correspondiente a la línea de actuación para la que se solicita la ayuda. El presupuesto deberá estar desglosado por meses hasta la finalización y por tareas y/o actividades, diferenciando en cada tarea los gastos internos (gastos del propio agente que lidera el proyecto), de los externos o subcontratados (gastos de subcontratación a entidades externas especializadas en las actividades objeto de esta convocatoria).

Barne-gastuei dagokienez, egin beharreko zereginen aurreikuspena zehaztu beharko da, baita baliatutako ordu-tarifaren egozpena ere.

En el caso de los gastos internos se deberá especificar la previsión de tareas a realizar, así como la imputación de la tarifa horaria practicada.

Kanpoko kontrataziora jotzean eta espazioak alokatzean, kanpoko erakunde espezializatuek aurreikusitako egunetan egin beharreko jardueren eta erreserbatu beharreko aretoen edo areto horien erabileraren lagapenen aurrekontuak aurkeztu beharko dira. Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan agindutakoa bete beharko da.

En el caso de contratación externa y de alquiler de espacios, se deberán aportar presupuestos de las actividades a realizar por las entidades externas especializadas y de las reservas de salas o de cesión de su uso para las fechas previstas. Se deberá dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Diruz lagundutako jardueraren eredugarritasuna hedatzeko, jakinarazteko eta indartzeko ekintza-plana.

d) Plan de acción de difusión, comunicación y potenciación de la ejemplaridad de la actividad subvencionada.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen dituzten agiriak.

e) Documentación acreditativa de estar al corriente de pago de todas sus obligaciones con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.

7. artikulua.– Eskabideak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de solicitudes.

1.– Laguntza kudeatzen duen organoak eskabidean akats edo hutsegiteren bat dagoela edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta dela ikusten badu, eskatzaileari jakinaraziko dio, eta 10 eguneko epea emango, akatsa zuzendu edo dokumentua aurkez dezan. Adieraziko zaio, halaber, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela ebazpen bidez. Ebazpen hori Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoaren arabera eman beharko da.

1.– Si el órgano gestor de la ayuda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Halaber, eskabidea izapidetzea onartu ondoren, diru-laguntzak kudeatzeko organo arduradunak interesekotzat jotako informazioa eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, aurkeztutako proiektua egokiro baloratzeko, eta horretarako 10 eguneko epea emango dio, informazioa eman ezean proiektua eskatutako informazioa kontuan hartu gabe aztertuko dela jakinarazita.

2.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

8. artikulua.– Diru-laguntzen organo kudeatzailea.

Artículo 8.– Órgano gestor de las ayudas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzen kudeaketa-lanak egitea eta aurkeztutako eskabideak aztertzea eta ebaluatzea.

Corresponde al Director de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria y el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas.

9. artikulua.– Esleipen-prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Aurkeztutako eskabideak, diruz laguntzeko lerro bakoitzean, dagokion prozeduran izapidetuko dira.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada una de las líneas subvencionales, en el correspondiente procedimiento.

2.– Diru-laguntzak lehia-konkurrentziaz esleituko dira dagozkien lerroan eta lehiaketa bidez zenbatetsiko dira puntuazio handienetik txikienera, harik eta lerro bakoitzeko aurrekontu-kreditua amaitzen den arte.

2.– Las subvenciones se adjudicarán por concurrencia competitiva en su línea correspondiente y se otorgarán en orden prelativo mediante concurso de mayor a menor puntuación hasta el agotamiento del crédito presupuestario de cada una de las líneas.

10. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 10.– Criterios de valoración.

1.– Diru-laguntzak irizpide hauen arabera emango dira, kasu bakoitzean zehaztutako haztapena kontuan hartuta:

1.– La adjudicación de las subvenciones se realizará en base a los criterios que se establecen a continuación y con la ponderación que en cada caso se determina:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Ez zaie diru-laguntzarik emango gutxieneko 50 puntutara iristen ez diren diru-laguntza eskaerei.

2.– No se concederán ayudas a aquellas solicitudes de ayuda que no alcancen una puntuación mínima de 50 puntos.

11. artikulua.– Aurreikusitako kreditua eta diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 11.– Crédito previsto y cuantía de las subvenciones.

1.– Bigarren artikuluan zehaztutako ekintzetarako aurrekontu-zuzkidura berrehun eta berrogeita hamar mila euro (250.000,00) izango da guztira.

1.– La dotación total presupuestaria para las acciones especificadas en el artículo 2 de esta Orden será de doscientos cincuenta mil (250.000,00) euros.

2.– Adierazitako zenbatekoa honela banatuko da diru-laguntzaren lerro bakoitzerako:

2.– La citada cuantía se desglosa por cada línea subvencional como sigue:

– I. lerroa: Euskadiko hirigintza-diseinua eta arkitektura garaikidea ezagutarazteko aldi baterako erakusketetarako eta horrekin lotutako alokairuetarako gehieneko zenbateko 165.000,00 euro izango da.

– Para la Línea I: exposiciones temporales divulgativas del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de Euskadi y alquileres asociados se destinará un máximo de 165.000,00 euros.

– II. lerroa: Jardunaldiak, mintegiak, hitzaldiak, mahai-inguruak, lantegiak eta workshopak antolatzeko eta horrekin lotutako alokairuetarako gehieneko zenbatekoa 25.000,00 euro izango da.

– Para la Línea II: jornadas, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres y workshops y alquileres asociados se destinará un máximo de 25.000,00 euros.

– III. lerroa: Argitalpenak, dokumentalak eta tresna informatikoak eta horrekin lotutako alokairuetarako gehieneko zenbatekoa 60.000,00 euro izango da.

– Para la Línea III: publicaciones, documentales, y herramientas informáticas y alquileres asociados se destinará un máximo de 60.000,00 euros.

3.– Aipatutako jardun-lerroetako bati esleitutako diru-zenbatekoa agortzen ez bada, eskabiderik ez dagoelako edo betekizunak betetzen ez direlako, beste jardun-lerro bati esleitutako diru-zenbatekoari gehitu ahalko zaio. Soberakina I. lerroari aplikatuko litzaioke lehendabizi, ondoren, II. lerroari eta, azkenik, III. lerroari, agindu honetako 12. artikuluan aurreikusitako ebaluazio-organoak alderdi horretan egindako proposamenarekin bat etorriz. Inguruabar hori Etxebizitzako sailburuordeak diru-laguntzak esleitzeko emandako ebazpenean aipatuko da.

3.– En el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, esta podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación. El exceso se aplicaría primero a la línea I, luego a la línea II y por último a la línea III, de acuerdo con la propuesta que en este sentido emita el órgano evaluador previsto en el artículo 12 de la presente Orden. Esta circunstancia se recogerá en la Resolución de concesión de las subvenciones que dicte el Viceconsejero de Vivienda.

4.– Diru-laguntzen zenbatekoa eta gehieneko ehunekoa.

4.– Cuantía e importe máximo de las subvenciones.

Diru-laguntza agindu honen 2. artikuluan araututako diruz lagun daitezkeen gastuen % 100ekoa izango da, gehieneko zenbateko hauekin:

La cuantía de la ayuda será del 100% de los gastos subvencionables regulados en el artículo 2 de la presente Orden, con los siguientes importes máximos:

– I. lerroa: Euskadiko hirigintza-diseinua eta arkitektura garaikidea ezagutarazteko aldi baterako erakusketetan, gehieneko zenbatekoa 50.000,00 eurokoa izango da proiektu bakoitzeko, espazioak alokatu behar ez badira; alokatu behar badira, gehieneko zenbatekoari kopuru hauek gehituko zaizkio:

– Para la Línea I: exposiciones temporales divulgativas del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de Euskadi, el importe máximo por proyecto será de 50.000,00 euros, salvo que el proyecto contemple el alquiler de espacios, en cuyo caso se sumarán al citado importe máximo las siguientes cuantías:

a) Formatu txikiko dibulgazio-erakusketak: 6.000,00 euro.

a) Exposiciones divulgativas de pequeño formato: 6.000,00 euros.

b) Formatu ertaineko dibulgazio-erakusketak: 12.000,00 euro.

b) Exposiciones divulgativas de mediano formato: 12.000,00 euros.

c) Formatu handiko dibulgazio-erakusketak: 20.000,00 euro.

c) Exposiciones divulgativas de gran formato: 20.000,00 euros.

– II. lerroa: Jardunaldien, mintegien, hitzaldien, mahai-inguruen, lantegien eta workshopen kasuan, gehieneko zenbatekoa 10.000,00 euro izango da proiektu bakoitzeko.

– Para la Línea II: jornadas, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres y workshops, el importe máximo por proyecto será de 10.000,00 euros.

150 pertsonara arteko edukiera duten espazioak alokatzeko premia aurreikusten bada diru-laguntzaren eskakizunean, gehieneko zenbatekoari 6.000,00 euro gehituko zaizkio.

En el caso de que las solicitudes de subvención contemplen la necesidad de alquilar espacios con aforo de hasta 150 personas, el citado importe máximo será objeto de un complemento de 6.000,00 euros.

– III. lerroa: Argitalpenak, dokumentalak eta tresna informatikoak eta lotutako alokairuak; gehieneko zenbatekoa 20.000,00 euro izango da.

– Para la Línea III: publicaciones, Documentales, y Herramientas informáticas y alquileres asociados el importe máximo por proyecto será de 20.000,00 euros.

Argitalpenak, dokumentalak eta tresna informatikoak aurkezteko 150 pertsonara arteko edukiera duten espazioak alokatzeko premia aurreikusten bada diru-laguntzaren eskakizunean, gehieneko zenbatekoari 6.000,00 euro gehituko zaizkio.

En el caso de que las solicitudes de ayuda contemplen la necesidad de alquiler de espacios para la presentación de publicaciones, documentales y herramientas informáticas, con aforo de hasta 150 personas, el citado importe máximo será objeto de complemento con 6.000,00 euros.

12. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 12.– Tribunal de Valoración.

1.– Eskabideak balioesteko, balorazio-epaimahai bat osatuko da honako kide hauekin: Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendaria, Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategiko zerbitzuburua; eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko teknikari bat, Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendariak izendatuta.

1.– Para la valoración de las solicitudes se constituye un Tribunal de Valoración, integrado por el Director de Vivienda y Arquitectura, el Jefe de Servicio de Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación y una persona técnica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda designado por el Director de Vivienda y Arquitectura.

Balorazio-epaimahaiaren osaketa laguntzak eskatzen dituztenei jakinaraziko zaie, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan arautzen den uko egiteko araubidearen ondorioetarako.

La composición del Tribunal de Valoración será notificada a las personas solicitantes de las ayudas a efectos del régimen de recusación regulado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Esandako epaimahaiak, 10. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuta, diruz laguntzeko lerro bakoitzean aurkeztutako eskabideak balioetsiko ditu, 11. artikuluan haietako bakoitzerako zehaztutakoari jarraikiz, eta, hala, esleituko diren diru-laguntzen zerrenda biltzen duen ebazpen-proposamena formulatuko dute (onuraduna, diruz lagundutako jarduera, eskuratutako puntuazioa eta zenbatekoa zehaztuta), baita ukatuena ere (eskatzailea eta ukatu izanaren arrazoia zehaztuta).

2.– Dicho Tribunal, aplicando los respectivos criterios establecidos en el artículo 10, procederá a valorar las solicitudes presentadas en cada línea subvencional, y conforme a lo previsto para cada una de ellas en el artículo 11, formulará la propuesta de resolución que contendrán la relación de las subvenciones que se propone conceder (con indicación de la persona beneficiaria, actuación subvencionada, puntuación alcanzada e importe) y denegar (con indicación del solicitante y motivo de denegación).

Bere eginkizunak betetzearren eta beharrezko irizten dien gaiei dagokienez, balorazio-epaimahaiak adituak deitu ditzake hala bileretan parte hartzera nola aholku ematera.

El Tribunal de Valoración, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

13. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 13.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Aurkeztutako eskabideak, diruz laguntzeko lerro bakoitzean, dagokion prozeduran izapidetuko dira.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en cada una de las líneas subvencionales, en el correspondiente procedimiento.

2.– Diru-laguntzen lerro guztiak ebatziko dira, pertsona interesdunek planteatutako gai guztiak erabakita, Etxebizitzako sailburuordeari dagokio, betiere balorazio-epaimahaiaren proposamenez.

2.– La resolución de cada una de las líneas subvencionales, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, corresponde, a propuesta del Tribunal de Valoración, al Viceconsejero de Vivienda.

3.– Prozedura bakoitzean ematen den ebazpenean, eskatutako laguntzak eman edo, hala badagokie, ukatu diren zehaztuko da, eta eman diren kasuetan, laguntza jaso duten pertsona edo erakunde onuradunen izena, diruz lagundutako jarduera eta emandako diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztuko dira.

3.– La resolución que se adopte en cada procedimiento determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las personas o entidades beneficiarias, la actuación financiada, la cuantía de la subvención concedida.

Ukatutako eskabideei dagokienez, eskatzaileen izen soziala eta laguntza zergatik ukatu den adieraziko du ebazpenak.

En el caso de las denegadas recogerá el nombre o denominación social de los solicitantes, y los motivos que fundamenten la denegación.

4.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaierarik ematen; izan ere, ebazpen horren aurka, interesdunek gorako errekurtsoa jarri ahal izango diote Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari; hilabeteko epea izango dute horretarako, jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122.artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– La resolución a la que se refiere el apartado anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesatuei, dagokion prozeduraren bidez, eta horri kalterik egin gabe, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, denek horren berri izan dezaten.

5.– La resolución será notificada individualmente a las personas interesadas, en el respectivo procedimiento, sin perjuicio de lo cual, a efectos de general conocimiento se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, deialdiaren agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, diru-laguntzaren eskaera ezetsi dela ulertu ahal izango dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de cuatro meses a contar desde la fecha final de presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Orobat, agindu honetan aurreikusitako laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko, entitate onuradunak amaituta eduki beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomiadunek emandako -eta izaera bereko diren- laguntza eta diru-laguntza publikoak itzultzeko prozedura nahiz prozedura zehatzaile oro, prozedura horiek oraindik bideratzen ari badira, behintzat.

7.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

14. artikulua.– Jarduketen denbora-eremua.

Artículo 14.– Ámbito temporal de las actuaciones.

1.– Laguntza honen xede diren jarduketak 2019ko udazkenean egingo den Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak egitasmoaren II. edizioan zehar gauzatu beharko dira.

1.– Las actuaciones objeto de la ayuda deberán materializarse en el transcurso de la II. Edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak a celebrar en el otoño de 2019.

2.– Erakunde onuradunaren asmoaz haragoko kausak gertatzen direnean eta kausa horiek behar bezala justifikatzen badira, erakundeak epea luzatzeko eska dezake, aurreko paragrafoan ezarritako gauzatze-epea amaitu baino lehen. Epea ez da luzatuko 2019ko abenduaren 30etik aurrera, eta luzapena Etxebizitzako sailburuordearen ebazpen baten bidez onartu beharko da, Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak aldeko txostena eman ondoren.

2.– Cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el apartado anterior, la ampliación del mismo. La ampliación del plazo no excederá del 30 de diciembre de 2019, y deberá ser aprobada, previo informe favorable de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, por resolución del Viceconsejero de Vivienda.

15. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 15.– Justificación de la subvención.

1.– Erakunde onuradunek 2019ko abenduaren 30a baino lehen justifikatu beharko dute diruz lagundutako ekintza, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluarekin bat etorriz.

1.– Las entidades beneficiarias deberán, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificar la acción subvencionada antes del 30 de diciembre de 2019.

2.– Horretarako, eta nolanahi ere, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, bitarteko elektronikoz, https://euskadi.net/nirekarpeta webgunean:

2.– A tal fin y en todo caso, tendrán que presentar la siguiente documentación por medios electrónicos en https://euskadi.eus/micarpeta:

a) Diru-laguntza eskatu den jardun-lerroari dagozkion diruz lagundutako ekintzak gauzatzeari buruzko azalpen-memoria, jarduketaren ezaugarri aipagarrienak eta helburuen betetze-maila adierazita.

a) Memoria descriptiva de la realización de las acciones subvencionadas correspondiente a la línea de actuación para que se solicita la ayuda, describiendo las características más destacadas de la misma y el grado de cumplimiento de los objetivos de la actuación.

b) Diruz lagundutako gastua benetan egin dela egiaztatzen duten fakturak edo ordainagiriak.

b) Facturas, o documentos de pago que acrediten la efectiva realización del gasto subvencionado.

c) Sarreren eta gastuen zerrenda; hala badagokio, helburu berbererako beste diru-laguntza, laguntza edo sarrera batzuk jaso diren zehaztuko da.

c) Relación de ingresos y gastos, especificando, en su caso, la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad.

d) Diruz lagundutako ekimenaren berri emateko egindako komunikazio- eta publizitate-ekintzei buruzko azalpen-memoria, Sailaren eta Bienalaren logotipoak barne.

d) Memoria descriptiva de las acciones de comunicación y publicidad realizadas para la iniciativa subvencionada con inclusión de logotipos del Departamento y de la Bienal.

e) Proiektuan sortutako materialen kopia.

e) Copia de los materiales originados en el proyecto.

f) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen dituzten agiriak.

f) Documentación acreditativa de estar al corriente de pago de todas sus obligaciones con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.

3.– Diru-laguntza jaso duen jarduera justifikatzeko epeari dagokionez, erakunde onuradunaren borondatez kanpoko arrazoiak ageri direnean eta behar bezala justifikatuta dagoenean, erakunde horrek, jarduera amaitzeko epea baino gutxienez hilabete lehenago, diru-laguntza jaso duen jarduera justifikatzeko aldez aurretik zehaztutako epeak handitzeko eskatu ahal izango du. Epea luzatzeko, Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak onarpena eman beharko du, ebazpen bidez. Ebazpen horretan, era berean, azken likidazioa egiteko eskatutako dokumentu guztiak aurkezteko azken epe berria finkatuko da.

3.– En relación al plazo para la justificación de la actuación subvencionada, con carácter excepcional, cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con una antelación mínima de un mes al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación de los plazos inicialmente previstos. La ampliación del plazo deberá ser aprobada por Resolución del Director de Vivienda y Arquitectura. En dicha resolución se fijará asimismo la nueva fecha límite para la presentación de la totalidad de los documentos requeridos para hacer efectiva la última liquidación.

16. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de la subvención.

1.– Agindu honen babesean emango diren diru-laguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las subvenciones que se concedan al amparo de la siguiente Orden se harán efectivas conforme al siguiente régimen:

a) Agindu honen 17. artikuluaren 1.a) apartatuan finkatutako epea igaro ondoren uko adierazirik eman ez bada, ordaintzeko agindua emango da, aldez aurretik, emandako diru-laguntzaren ehuneko bostari (% 5) dagokion zenbatekoa, hain zuzen. Hasierako ordaindutako ehuneko horri dagokion jardueraren justifikazioa aurkezten den lehen txostenarekin batera eman beharko da, laguntzaren gainerako ordainketak egin ahal izateko.

a) Transcurrido, sin mediar renuncia expresa, el plazo establecido en el apartado 1.a) del artículo 17 de la presente Orden, se efectuará un libramiento, con carácter de pago anticipado, por importe equivalente al cinco por ciento (5%) de la subvención concedida. La justificación de la actuación correspondiente a este porcentaje inicialmente abonado se deberá incorporar al primer informe que se presente para proceder al resto de los pagos de la ayuda.

b) Emandako zenbatekoaren zati bat gordeko da, diru-laguntzaren ehuneko hogeita hamarra (% 30), hain zuzen ere, eta erakunde onuradunari horren igorpena egingo zaio 2019ko udazkenean aurreikusten den Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala – Mugak egitasmoaren II. edizioa inauguratzen den unean. Horretarako, 2019ko irailaren 1a baino lehen, pertsona onuradunak, dagozkion egiaztagiriez gain, proiektua aurkeztu beharko du diru-laguntzen organo kudeatzailearen aurrean hark onartu dezan.

b) Se reservará una parte del importe concedido, equivalente al treinta por ciento (30%) de la subvención, cuyo libramiento a la entidad beneficiaria se efectuará en el momento de la inauguración de la II Edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi – Mugak- que se prevé celebrar en el otoño del año 2019. A tales efectos, antes del 1 de septiembre de 2019 la persona beneficiaria deberá presentar, además de la documentación justificativa correspondiente, el proyecto ante el órgano gestor de las ayudas para su aprobación.

c) Emandako zenbatekoaren zati bat, ehuneko hamar (% 10), hain zuzen, gorde egingo da eta entitate onuradunak laguntzaren xede den jarduera benetan gauzatu dela eta jardueraren benetako kostua ziurtatzen duenean ordainduko zaio.

c) Se reservará una parte del importe concedido, equivalente al diez por ciento (10%) de la subvención, cuyo libramiento a la entidad beneficiaria se efectuará una vez acreditada por esta la efectiva realización de la actuación objeto de ayuda, así como su efectivo costo.

d) Gainerakoa, proposatutako lan-planetan aurkeztutako mugarriekin ados, txostenak aurkeztu ondoren ordainduko da. Hala, txosten horietan justifikatutako gastuaren zenbatekoaren ehunekoa (diru-laguntza osoaren gainekoa), aurretik ordainduta dagoena kenduta, kalkulatuko da ordaintzeko aginduak emateko garaian, betiere diruz laguntzeko jarduerarako aurrekontuaren gainean (hura baliatu baitzen laguntzaren kalkulua egiteko).

d) El resto se abonará previa presentación de informes de acuerdo a los hitos presentados en los planes de trabajo propuestos, efectuándose los libramientos correspondientes por importe equivalente al que resulte de aplicar a la cuantía del gasto justificado en ellos el porcentaje que represente de la subvención concedida, menos lo ya abonado anteriormente, sobre el presupuesto aprobado para la actuación subvencionada y que sirvió de base para el cálculo de la ayuda.

2.– Ordainketa egiteko eskaera bakoitzean, aurreko a) apartatuan aipatutakoa salbu, agindu honen 15.2 artikuluan aipatutako dokumentazioa aurkeztu behar zaio organo kudeatzaileari.

2.– Cada solicitud de libramiento de pago, salvo el señalado en el apartado a) anterior, se encuentra sometido a la presentación ante el órgano gestor de la ayuda de la documentación señalada en el artículo 15.2 de la presente Orden.

17. artikulua.– Erakunde onuradunaren betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1.– Agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek ondoko obligazio hauek eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 56. artikuluetan zein Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezartzen diren obligazioak bete beharko dituzte:

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, y todas las demás establecidas en el artículo 14 y 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

a) Esleitutako diru-laguntza onartu behar dute. Alde horretatik, diru-laguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, diru-laguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Diru-laguntza eman den xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

c) Diruz lagundutako ekintza gauzatu eta justifikatzea, agindu honetan ezarritako epeetan.

c) Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los plazos establecidos en la presente Orden.

d) Proiektuak gauzatzea, egoki diren lizentzien, baimenen eta gainerako sektore-eskakizunen arabera.

d) En su caso, ejecutar los proyectos observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos para su correcta ejecución.

e) Jabetza intelektualaren gaineko indarreko araudia betetzea.

e) Dar cumplimiento a la normativa vigente sobre la propiedad intelectual.

f) Diru-laguntza esleitzen duen organoak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egingo dituen egiaztapen-ekintzak bete behar dituzte, eta eskumena duten nazioko zein Europako Erkidegoko kontrol-organoek finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eskaini behar dute onuradunek.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Oficina de Control Económico, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

g) Organo emaileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduera finantzatzeko bestelako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu izana. Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpena, eta, nolanahi ere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen.

g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

h) Onuradunek diru-laguntzei buruzko publizitatea eman beharko dute, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluaren arabera. Publizitatea egiteko, gutxienez, emandako diru-laguntzaren berri eman beharko da erakunde onuradunaren webgunean; eta era berean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Mugak, Arkitektura Bienalaren logotipoek toki nabarmena izan behar dute iragarpenaren eta aurkezpenaren euskarri fisiko eta birtual guztietan; bestetik, emakidan beste publizitate mota bat zehaztu daiteke, jardunaren izaeraren eta ezaugarrien arabera.

h) Las personas beneficiarias deberán dar publicidad a las subvenciones conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La publicidad como mínimo consistirá en dar difusión de la subvención concedida en la página web de la entidad beneficiaria. Asimismo, deberán figurar en lugar preferente los logotipos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y el de la Bienal de Arquitectura Mugak en todos los soportes físicos y virtuales de anuncio y presentación, pudiéndose concretar otro tipo de publicidad en la concesión dependiendo de la naturaleza y características de la actuación.

i) Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari doan eta era ez-esklusiboan uztea diru-laguntzaren esparruan egiten den informazio teknikoa eta grafikoa erabiltzeko eskubidea, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren informazio-sistemetan erabili eta txerta ditzan, eta haren zabalkuntza eta/edo argitalpena egin dezan edozein baliabide edo formatu bibliografikotan, ikus-entzunezkotan, informatikotan edota teknikaren erabilerak ahalbidetzen duenetan. Edonola ere, jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuko dira.

i) Ceder con carácter gratuito y no exclusivo al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el derecho a la utilización de la información técnica y grafica que se elabore en el marco de la ayuda, para su uso e incorporación en los sistemas de información del Departamento, así como su divulgación y/o publicación en cualesquiera medios y formatos bibliográficos, audiovisuales, informáticos o que permita el uso de la técnica. En cualquier caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual.

2.– Erakunde onuradunek parte hartu ahalko dute Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Mugak ekimenaren barnean susta ditzakeen sentsibilizazio-, prestakuntza- eta truke-ekintzetan.

2.– Las entidades beneficiarias podrán participar en posibles acciones de sensibilización, formación e intercambio de experiencias que se promuevan por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, dentro de las actividades incluidas en la iniciativa Mugak.

18. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 18.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

Jarduketaren behin betiko benetako kostua diru-laguntza emateko oinarritzat hartutako aurrekontua baino txikiagoa bada, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa dagokion proportzioan murriztuko da.

En el caso de que el coste definitivo real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte.

19. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 19.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Diru-laguntza esleitzeko kontuan hartutako baldintzetan aldakuntzaren bat eginez gero, baldin eta deialdiaren xedea betekotzat jotzen bada eta, hala dagokionean, deialdi honetan esleitutako diru-laguntzez gain beste erakunde publiko zein pribatu baten diru-laguntzak edo laguntzak jaso badira, horren berri aurretiaz eman beharko dute Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak horrelakoak berariaz onar ditzan. Aipatutako aldaketek diru-laguntza emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal izango dute, betiere agindu honetan diru-laguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira. Horretarako, dagokion kitapen-ebazpena emango da, esleitutako diru-laguntzaren zenbatekoa doitzeko, edo, hala badagokio, behar den zenbatekoaz gaindi jasotakoa itzultzea eskatzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por la Dirección de Vivienda y Arquitectura. Las mencionadas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la presente Orden para ser persona beneficiaria de esta. A estos efectos, se dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

2.– Aldaketak ezingo du, inola ere, jardueraren izaera aldatu.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación.

3.– Diru-laguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan adierazten badu diru-laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu egin direla eta litekeena dela aldaketa horrek ebazpena bera ere aldaraztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.12 artikuluak xedatzen duenaren indarrez, eta aldaketok onartzeko aurrez behar den baimen-izapidea ez denez egin, diru-laguntza eman duen organoaren esku geratuko da aurkeztutako justifikazioa ontzat ematea; betiere, hori eginda beste inoren eskubideak kaltetzen ez badira.

3.– Cuando la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

4.– Diru-laguntza eman duen organoak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez dakar berekin onuraduna dagozkion zehapenetatik salbuetsita geratzea.

4.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime a la persona beneficiaria de las sanciones que pudieran corresponderle.

20. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 20.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza-eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko organoari eskaera helarazi beharko dio, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará ante el órgano gestor de las ayudas contempladas en la presente Orden, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak, gainera, uko egin ahal izango dio onartutako laguntzari, eta hala egin ahal izango du laguntza onartu ondoren. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote laguntzak kudeatzeko organoari, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La renuncia se presentará ante el órgano gestor de las ayudas quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartutakoan, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, baita emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere, eta, hala dagokionean, jasotako zenbatekoak bueltatu beharko ditu.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida, debiendo proceder, en su caso, a la devolución de los importes recibidos.

21. artikulua.– Ez-betetzearen ondorioak.

Artículo 21.– Efectos del incumplimiento.

1.– Erakunde onuradunak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren diru-laguntza eskatu den eta eman den berariazko xederako erabiltzen ez badu, diru-laguntzaren oinarria den jarduketa egiten ez badu, diru-laguntza eskatuta lortu nahi ziren helburu zehatzetara aplikatu izana justifikatzen ez badu edo behar bezala egiten ez badu edo, oro har, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan, agindu honetan edo emate-ebazpenean aurreikusitako itzultze-arrazoiren bat gertatzen ez bada, emandako eta jasotako kopurua itzuli beharko du legez aplikatu beharreko interesekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen berme eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz.

1.– En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique o la justificación sea insuficiente, o, en general, concurra cualquiera de las causas de reintegro contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Era berean, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 19. artikuluaren 3. zenbakian jasotako kasuan, halaber, diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainean izandako soberakina itzuli beharko da, eta dagokion berandutze-interesa ere eskatuko da.

2.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora aplicables en materia de subvenciones.

22. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 22.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu berbera duten funts publikoen edo pribatuen kargura jaso daitekeen beste edozein laguntzarekin. Hala ere, helburu berbererako jasotako laguntzen zenbateko osoa eta deialdi honetan emandako diru-laguntzaren kopurua batuta, azken kostu osoa baino handiagoa bada, deialdi honen bidez emandako laguntzaren zenbatekoari gehiegizko kopuru hori kenduko zaio.

La concesión de las presentes ayudas será compatible con la obtención de cualesquiera otras que pudieran recibirse con cargo a fondos públicos o privados para el mismo fin. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas recibidas para el mismo fin, más la cantidad de la subvención otorgada en la presente convocatoria, sea superior a su coste final total, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

23. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 23.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean jasota dagoen moduan; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auzi-errekurtsoei buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legean jasotakoari jarraikiz.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren gastu-espedienteen aurretiko izapidetzea araupetzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, agindu honetako diru-laguntzei buruzko ebazpena emateko garaian, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2019. urteko aurrekontu orokorretan.

A efectos de lo contemplado en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2019.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan aipatutako diru-laguntzak honako hauetan xedatutakoaren menpe egongo dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutakoa; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean; eta uztailaren 21eko 887/2006 Dekretuan jasotako oinarrizko araudia, zeinaren bidez lege horren araudia onartzen baita.

Las subvenciones a que se refiere la presente Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Titulo VI y Capitulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunean izango da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2018.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común