Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

235. zk., 2018ko abenduaren 7a, ostirala

N.º 235, viernes 7 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
6005
6005

156/2018 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Izenpe SA ziurtapen eta zerbitzu enpresaren arteko Akordioa, helburu duena datu biometrikoen atzipenean oinarritutako identifikazio-bitarteko elektronikoen proiektu pilotua hedatzea.

RESOLUCIÓN 156/2018, de 26 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de colaboración suscrito entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. para el despliegue del proyecto piloto de medios de identificación electrónicos basados en la captación de datos biométricos.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak akordio hori sinatu du; beraz, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Izenpe SA ziurtapen eta zerbitzu enpresaren artean sinatutako akordioa, helburu duena datu biometrikoen atzipenean oinarritutako identifikazio-bitarteko elektronikoen proiektu pilotua hedatzea. Eranskinean dago testua.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de colaboración suscrito entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. para el despliegue del proyecto piloto de medios de identificación electrónicos basados en la captación de datos biométricos, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN AZAROAREN 26KO 156/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 156/2018, DE 26 DE NOVIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ETA IZENPE SA ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESAREN ARTEKOA, DATU BIOMETRIKOEN ATZIPENEAN OINARRITUTAKO IDENTIFIKAZIO-BITARTEKO ELEKTRONIKOEN PROIEKTU PILOTUA HEDATZEKO IZENPETUA
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO Y ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS, IZENPE, S.A. PARA EL DESPLIEGUE DEL PROYECTO PILOTO DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICOS BASADOS EN LA CAPTACIÓN DE DATOS BIOMÉTRICOS

Vitoria-Gasteizen, 2017ko urriaren 26an.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2017.

BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoko presidente gisa, organismo horren izenean eta hura ordezkatuz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legearen 9 c) artikuluan ezarritakoaren arabera esleitutako eskumenak baliatuz.

De una parte, Dña. Beatriz Artolazabal Albeniz, Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en calidad de Presidenta del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en nombre y representación del mismo y en el ejercicio de las competencias atribuidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 c) de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Aurrerantzean, Lanbide.

En adelante, Lanbide.

Bestetik, Izaskun Urrestarazu Amondarain andrea, Izenpe SA Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresaren izenean eta hura ordezkatuz. Zuzendaria delako ditu eskumenak, 2016ko martxoaren 21ean Vitoria-Gasteizko notario Alfredo Pérez Ávila jaunaren aurrean (bere protokoloko 773 zenbakiarekin) emandako ahalorde-eskritura betez (behar bezala inskribatua Arabako Merkataritza Erregistroan, 1541. liburukian, 79. folioan, VI-8926 orrian).

De otra, D.ª. Izaskun Urrestarazu Amondarain, en representación de Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. en nombre y representación de la misma. Sus facultades resultan de su condición de Directora, en virtud de escritura de poder otorgada el 21 de marzo de 2016, ante el Notario de Vitoria-Gasteiz, D. Alfredo Pérez Ávila bajo el número 773 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Álava al Tomo 1541, Folio 79, Hoja VI-8926.

Aurrerantzean, Izenpe.

En adelante, Izenpe.

Alde bakoitzak besteari hitzarmen hau izenpetzeko ahalmen juridikoa aitortu, eta honako hau

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Acuerdo y en su virtud,

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

1.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Lege berriak administrazio elektronikoaren ezarpenean sakontzen du, prozedura arinagoak eta gardenagoak lortzeko, gaur egungo gizartearen premiei erantzungo dietenak eta berekin ekarriko dutenak administrazio-prozedurak herritarrentzat sinplifikatzea, hori beharrezkoa baita. Bitarteko elektronikoen erabilera bermatzeko eta orokortzeko, Administrazioak beharrezkoak diren sistemak eta aplikazioak jarri behar ditu herritarren eskura.

1.– La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas profundiza en la implantación de la Administración electrónica con el objetivo de conseguir procedimientos más ágiles y transparentes que den respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y que redunde en una necesaria simplificación administrativa para los ciudadanos. Para garantizar y generalizar la utilización de medios electrónicos la Administración debe poner a disposición de la ciudadanía los sistemas y aplicaciones necesarios.

Administrazio elektronikoaren oinarrietako bat, hain zuzen, prozeduran interesdun direnek erabil ditzaketen identifikazio- eta sinadura-sistemak zehaztea da. Aipatutako lege-testuaren 9. artikulutik 19. artikulura bitarteko artikuluetan daude araututa alderdi horiek.

Uno de los pilares sobre el que se sostiene la administración electrónica es la determinación de los sistemas de identificación y firma que pueden utilizar los interesados en el procedimiento. Aspectos estos que aparecen regulados en los artículos 9 a 12 del citado texto legal.

9. artikuluan ezartzen denez, administrazio publikoak behartuta daude administrazio-prozeduran interesdun direnen nortasuna egiaztatzera, eta, halaber, artikulu horren 2. puntuan, interesdunak elektronikoki identifikatzeko zer sistema onartzen diren zehazten da, eta sistema horiek erabiltzaile gisa aurrez erregistratzeko eta nortasuna egiaztatzeko modua izan behar dutela ezartzen.

El artículo 9 establece la obligación de las Administraciones Públicas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo y contempla asimismo, en su apartado 2, los sistemas de identificación electrónica admitidos, previendo que los mismos han contar con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.

10. artikuluan, administrazio publikoek onartzen dituzten sinadura-sistemak arautzen dira.

Por su parte, en el artículo 10 se regulan los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

2.– Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek, euren informatika-sozietateen bidez, Izenpe sozietatea eratu zuten, identifikazio eta sinadura elektronikoko berezko sistema erkide gisa erabil zedin, funtsezko xedetzat hartuta erakundeen zerbitzura jartzea herritarrek eta enpresek elkarrekin eta administrazioekin harremanak izateko behar dituzten bitartekoak, bai eta zerbitzu publikoetan sartu ahal izatea ere, integritate eta isilpekotasun berme guztiekin, arbuiorik gabe eta egiaztatuta; eta zerbitzu horiek ezartzeko ezinbesteko elementuetako bat identifikazio elektronikoa da.

2.– El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, a través de sus respectivas sociedades informáticas, constituyeron la sociedad Izenpe, para que actuara como un sistema propio y común de identificación y firma electrónica, con el objetivo fundamental de poner al servicio de las organizaciones los medios necesarios que permitan a la ciudadanía y a las empresas relacionarse entre sí y con las Administraciones accediendo a los servicios públicos con garantía de integridad, confidencialidad, no repudio y autenticidad, siendo la identificación electrónica un elemento inexcusable en la implantación de estos servicios.

Arau-testuinguru horretan, Izenpek B@k eta B@k Q garatu ditu pertsona fisikoen identifikazio eta sinadura elektronikorako bitarteko gisa. Bi sistemek hau guztia dute: erreferentzia-zenbaki bat, pasahitz bat, koordenatu-joko bat B@k Qren kasuan eta sinadura elektronikoko ziurtagiri bat, kualifikatu gabea (B@k) eta kualifikatua (B@k Q), Izenperen gordailu zentralizatu seguru batean emana.

En este contexto normativo, Izenpe ha desarrollado como medios que permiten la identificación y firma electrónica de personas físicas B@k y B@k Q. Ambos sistemas están formados por un número de referencia, una contraseña, un juego de coordenadas en caso de B@k Q y un certificado de firma electrónica no cualificado (B@k) y cualificado (B@k Q) emitido en un repositorio centralizado seguro de Izenpe.

Hitzarmen honen eremuan, Izenpek pertsonak identifikatzeko beste faktore seguruago batzuk sartu nahi ditu, hala nola emailOTP, smsOTP eta faktore biometrikoak, hala nola aurpegiko ezaugarriak eta hatz-aztarnak.

En el ámbito de este acuerdo, Izenpe pretende incorporar nuevos factores de identificación de personas más seguros como son: emailOTP, smsOTP o factores biométricos como son los rasgos faciales y huellas digitales.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua urriaren 13ko 3/2011 Legearen bidez sortu zen, eta izaera administratiboa duen organismo autonomo bat da, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikia. Nortasun juridiko propioa du, bai eta jarduteko gaitasun osoa ere, bere helburuak betetzeko. Besteak beste, funtziotzat du enplegu-politika aktiboen bitartekotza eta betearazpena kudeatzea, bai eta diru-sarrerak bermatzeko prestazio ekonomikoak kudeatzea ere, arlo hori arautzen duen legerian ezarritakoaren arabera.

3.– Por su parte, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, creado por la Ley 3/2011, de 13 de octubre, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de la intermediación y la ejecución de las políticas activas de empleo, así como, la gestión de las prestaciones económicas de garantía de ingresos en los términos establecidos en la legislación reguladora de esta materia.

4.– Gaur egun, Lanbidek pasahitz operatiboa du ezarria, erabiltzaileek organismoarekin dituzten harremanetan nortasuna ziurtatzeko bitarteko gisa, eta pasahitz hori garatu nahi du, eta sistema elkarreragile bat abian jarri, bere zerbitzuak erabiltzen dituztenei aukera emango diena edozein administraziorekin komunikatzeko, betiere lege- eta segurtasun-bermeekin.

4.– En la actualidad Lanbide tiene instaurada la clave operativa como medio para acreditar la identidad de las personas usuarias en sus relaciones con el organismo y tiene la voluntad de evolucionar esta clave y facilitar un sistema interoperable que permita a las personas usuarias de sus servicios relacionarse con cualquier administración con las garantías legales y de seguridad.

5.– Europako Parlamentuaren Eta Kontseiluaren 2014ko uztailaren 23ko 910/2014 Erregelamenduak (EB) ezartzen duenez (erregelamendu hori identifikazio elektronikoari eta barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako konfiantzazko zerbitzuei buruzkoa da, eta 1999/93/EE Zuzentaraua indargabetzen du), konfiantzazko zerbitzu baterako ziurtagiri kualifikatu bat emateko, konfiantzazko zerbitzuak ematen dituenak ziurtagiri kualifikatua ematen zaion pertsonaren nortasuna identifikatuko du, zuzenean edo hirugarren baten bidez, eta hirugarren horrek erregistro-erakundearen izaera eskuratuko du.

5.– El Reglamento (UE) N.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE establece que el expedir un certificado cualificado para un servicio de confianza el prestador de servicios de confianza verificará la identidad de la persona a la que se expide el certificado cualificado bien directamente o bien por medio de un tercero, adquiriendo así el tercero la condición de Entidad de Registro.

Testuinguru horretan, Lanbidek eta Izenpek hitzarmen hau sinatu nahi dute, datu biometrikoen atzipenean oinarritutako pertsona fisikoak identifikatzeko bitarteko elektronikoak hedatzeko, eta Lanbide izango da Izenperen erregistro-erakundea.

En este contexto, Lanbide e Izenpe pretenden suscribir el presente acuerdo regulador para el despliegue de medios de identificación electrónica de personas físicas, basados en la captación de datos biométricos, adquiriendo Lanbide la condición de Entidad de Registro de Izenpe.

Horretarako, bi aldeek hitzarmen hau egitea hitzartu dute, klausula hauen bidez arautuko dena:

Para ello, ambas partes pactan celebrar el presente acuerdo que se regirá por las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen xedea Lanbideren eta Izenperen arteko lankidetza-esparru bat ezartzea da. Esparru horren bidez, Lanbidek Izenperen erregistro-erakunde gisa jardungo du, B@K eta B@K Q identifikazio digitalerako eta sinadura elektronikorako bitartekoak bideratzeko.

El objeto del presente acuerdo es establecer un marco de colaboración entre Lanbide e Izenpe, por medio del cual Lanbide actuará como Entidad de Registro de Izenpe para la expedición de medios de identificación digital y firma electrónica B@K y B@K Q.

B@k:

Se entiende por:

– Pertsona fisikoak identifikatzeko bitartekoa da, egiaztatzeko eta sinatzeko; osagai hauek ditu:

– B@k, el medio de identificación de personas físicas para autenticación y firma, formado por,

– Erreferentzia-zenbakia; erabiltzailearen NAN/AIZ/pasaportea da.

– Un número de referencia coincidente con el DNI/NIE/Pasaporte del usuario.

– Pertsona fisikoaren datu biometriko batzuk.

– Unos datos biométricos propios de la persona física.

– Pasahitz bat.

– Una contraseña.

– Ziurtagiria, kualifikatu gabea, zentralizatutako gordailu batean dagoena eta sinatzeko erabiltzen dena.

– Y un certificado no cualificado emitido en un repositorio centralizado que servirá para los actos de firma.

Horren osagarri, erabilera batzuetan edo guztietan kode bat bidal daiteke gailu mugikor batera:

Este medio puede ser complementado para todos o algunos de sus usos por un código enviado a un dispositivo móvil.

– B@k baliabidea pertsona fisikoak identifikatzeko eta egiaztatzeko erabil daiteke sinaduretan; osagai hauek ditu:

– B@K Q, es el medio de identificación de personas físicas, para autenticación y firma que combina:

– Erreferentzia-zenbakia: NAN/AIZ.

– Número de referencia: formado por el DNI/NIE.

– Pertsona fisikoaren datu biometriko batzuk.

– Unos datos biométricos propios de la persona física.

– Itsasontzi-jokoa: 16 karaktere eta haiei dagozkien erantzuteko 16 digitu.

– Juego de Barcos compuesto por 16 caracteres con sus 16 correspondientes dígitos de respuesta.

– Pasahitz bat.

– Una contraseña.

– Sinadura elektronikoaren ziurtagiria, kualifikatu gabea, zentralizatutako gordailu batean dagoena eta sinatzeko erabiltzen dena.

– Y, un certificado de firma electrónica cualificado albergado en un repositorio centralizado que servirá para los actos de firma.

Bigarrena.– Egin behar diren jarduerak.

Segunda.– Actuaciones a desarrollar.

Lanbidek, Izenperen erregistro-erakunde gisa, jarduera hauek egingo ditu, bere zerbitzuak erabiltzen dituzten eta Izenpek ematen dituen identifikazio-bitartekoak eskatzen dituzten pertsonei dagokienez:

Lanbide como Entidad de Registro de Izenpe llevará a cabo las siguientes actuaciones en relación a las personas físicas usuarias de sus servicios, que soliciten medios de identificación expedidos por Izenpe:

– Haien nortasuna egiaztatzea.

– Verificar su identidad.

– Hatz-aztarnak hartzea.

– Capturar las huellas digitales.

– Aurpegiaren argazki bat egitea.

– Tomar una fotografía del rostro.

– B@k eta B@k Q emateko eskabidearen sinadura jasotzea.

– Recabar la firma de la solicitud de emisión de B@k y B@k Q.

– Eskuratutako datu biometrikoak (argazkia eta hatz-aztarna) erregistratzea, Izenperen nortasunen fitxategian.

– Registrar los datos biométricos obtenidos (fotografía y huella dactilar) en el fichero de identidades de Izenpe.

Hirugarrena.– Indarraldia.

Tercera.– Periodo de vigencia.

Hitzarmen honek urtebeteko indarraldia izango du, sinatzen den egunetik hasita.

El presente acuerdo tendrá una vigencia inicial de 1 año a contar desde la firma del mismo.

Indarraldia amaitu aurreko edozein unetan, aldeek aho batez adostu ahalko dute hura urtebetez luzatzea, gehienez beste lau urtez, edo hura azkentzea.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga anual, hasta un máximo de cuatro años adicionales, o su extinción.

Laugarrena.– Erregimen ekonomikoa.

Cuarta.– Régimen económico.

Hitzarmen honek ez dakarkie betebehar ekonomikorik aldeei.

El presente Acuerdo no generará obligaciones económicas para ninguna de las partes.

Bosgarrena.– Aldeen betebeharrak.

Quinta.– Obligaciones de las partes.

1.– Hauek izango dira Lanbideren betebeharrak, kasu bakoitzean adierazten den irismenarekin:

1.– Serán obligaciones de Lanbide, con el alcance que en cada caso se señala:

Erregistro-erakunde gisa dagozkion jarduerak egitea, bigarren klausulan ezarriak, kontuan hartuta Izenperen ziurtapen praktiken deklarazioa, hemen argitaratua: www.izenpe.eus/dpc

Realizar las tareas de Entidad de Registro, previstas en la cláusula segunda, atendiendo a lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de Izenpe, publicada en www.izenpe.eus/dpc.

Bere jarduera eraginkortasunaren, kalitatearen, segurtasunaren eta gardentasunaren printzipioetan oinarritzea.

Basar su actuación en los principios de eficiencia, calidad, seguridad y transparencia.

Izenperen hornitzaileentzako segurtasun-politika betetzea; Izenperen hornitzaileentzako segurtasun-politika, hemen argitaratua: www.izenpe.eus

Cumplir la Política de seguridad de proveedores de Izenpe, Política de seguridad de proveedores de Izenpe, publicada en www.izenpe.eus.

Izenperi bidaltzea B@k eta B@k Q egiteko eskabidea, eskatzaileak eta Lanbideko operadoreak sinatua.

Remitir a Izenpe la solicitud de emisión de B@k y B@k Q firmada tanto por el solicitante como por el operador de Lanbide.

Izenpek bideratutako identifikazio-bitartekoak eskatzen dituzten pertsonei jarraibide zehatzak ematea, nortasun digitalaren prozesua sortzeko eta amaitzeko.

Facilitar a las personas solicitantes de los medios de identificación expedidos por Izenpe las instrucciones precisas para la creación y finalización del proceso de identidad digital.

2.– Hauek izango dira Izenperen betebeharrak, kasu bakoitzean adierazten den irismenarekin:

2.– Serán obligaciones de Izenpe, con el alcance que en cada caso se señala:

Lanbideri jakinaraztea nola egin erregistro-erakunde gisa dagozkion jarduerak, eta sortzen den edozein kontutan laguntzeko prest egotea.

Informar a Lanbide sobre cómo realizar las tareas de Entidad de Registro, quedando a su disposición para cualquier cuestión que pudiera surgir.

Horretarako, beharrezkoa den prestakuntza emango die nortasun digitalak sortzeko eta egiaztatzeko ardura duten langileei.

A estos efectos, impartirá la formación que sea necesaria al personal encargado de las tareas de generación y comprobación de identidades digitales.

Erabiltzaileak erregistratzeko eta identifikatzeko beharrezkoa den softwarea Lanbideren esku jartzea.

Poner a disposición de Lanbide el software necesario para llevar a cabo las tareas de registro e identificación de usuarios.

Seigarrena.– Alde sinatzaileen erantzukizunak.

Sexta.– Responsabilidad de las partes.

1.– Lanbidek erantzukizun hauek izango ditu:

1.– Lanbide será responsable:

Izenperen ziurtapen praktiken deklarazioan zehazten dena betetzea, aplikatzekoa denari dagokionez.

Del cumplimiento de lo determinado en la Declaración de Prácticas de Certificación de Izenpe en lo que sea de aplicación.

Zerbitzua behar bezala erabiltzea, hitzarmen honetan zehaztutakoari jarraikiz.

Del uso adecuado del servicio según lo determinado en el presente acuerdo.

Hitzarmen honetan zehaztutako betebeharrak ez betetzearen ondorioz sortzen diren kalteekiko erantzukizuna Izenperen aurrean.

Frente a Izenpe por los daños causados derivados del incumplimiento de sus obligaciones determinadas en este acuerdo.

2.– Izenpek erantzukizun hauek izango ditu:

2.– Izenpe será responsable:

Hitzarmen honetan zehaztutakoa behar bezala egitea.

Responderá de la correcta prestación de lo aquí determinado.

Hitzarmen honen arabera dagozkion betebeharrak ez betetzearen ondorioz sortzen diren kalteen erantzule izango da.

Será responsable de los daños causados debidos al incumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el presente acuerdo.

Zehazki, konfiantzazko zerbitzuen emaile den aldetik, edozein pertsonak bere jarduera egitean hitzarmen honek edo legeriak –hots, konfiantzazko zerbitzuak ematearen arloan aplikatzekoa den legeriak– ezartzen dituen betebeharrak ez betetzearen ondorioz edo arduragabekeriaz jokatzearen ondorioz sortzen dituen kalte-galeren erantzule izango da.

En particular, como Prestador de Servicios de Confianza, responderá por los daños y perjuicios que cause a cualquier persona en el ejercicio de su actividad cuando incumpla las obligaciones que le impone este acuerdo o la legislación aplicable en materia de prestación de servicios de confianza o actúe con negligencia.

Zazpigarrena.– Datuen babesa.

Séptima.– Protección de datos.

1.– Aplikatzekoa den datu pertsonalen babeserako erregimena Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legean (aurrerantzean, DPBL) eta hori garatzen duen araudian aurreikusitakoa izango da.

1.– El régimen de protección de datos de carácter personal aplicable, será el previsto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y en su normativa de desarrollo.

Bereziki, Izenpe (aurrerantzean, erantzulea) izango da hitzartutako zerbitzuetako datuak tratatzen dituzten fitxategien erantzulea, DPBLren arabera.

En particular, Izenpe, en adelante Responsable, será responsable de los ficheros que tratan los datos de los distintos servicios acordados, conforme la LOPD.

Fitxategi horiek Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren erregistro nagusiaren aurrean aitortuta daude.

Dichos ficheros, se encuentran declarados ante el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

Izenpek Izenperen hornitzaileentzako segurtasun-politika dokumentuan ezarritakoaren arabera datu pertsonalei aplikatzekoak zaizkien segurtasun-neurri teknikoak eta antolaketari dagozkionak bermatzen ditu.

Izenpe garantiza las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo aplicables a los datos de carácter personal según lo determinado en el documento de Política de seguridad de proveedores de Izenpe.

2.– Lanbidek, Izenperen erregistro-erakunde gisa jarduten duenean, tratamenduaren arduraduna (aurrerantzean, arduraduna) bihurtzen da, DPBLko 12. artikuluaren arabera.

2.– Lanbide, en cuanto actúa como entidad de Registro de Izenpe, se convierte en encargado de tratamiento, en adelante Encargado, conforme al artículo 12 de la LOPD.

Arduradunak:

El Encargado:

– Ezingo ditu erabili datu horiek hitzarmen honetan adierazitakoaz bestelako helburu baterako.

– No podrá utilizar dichos datos para otro fin distinto del indicado en el presente acuerdo.

– Konpromisoa hartzen du erantzuleak adierazten dizkion jarraibideen arabera –kasu honetan, segurtasunaren erantzuleak emandako aginduen arabera– tratatzeko datuak.

– Se compromete a tratar los datos conforme a las instrucciones que le marque el Responsable y que en este supuesto se concreta en las órdenes emanadas del Responsable de Seguridad.

– Harremanetik kanpo dauden hirugarren pertsonei ez dizkie datuak inongo kasutan komunikatuko, lagako edo jakinaraziko. Betebehar horretatik salbuesten dira arau-hausteak eta delituak ikertzeko beharrezkoak diren komunikazioak, adituen esku jarri ahalko baitira iker ditzaten, bai eta DPBLn ezarritako salbuespenak ere.

– En ningún caso comunicará, mostrará, cederá ni revelará datos, ni siquiera para su conservación, a terceras personas ajenas a la relación. De esta obligación se exceptúan aquellas comunicaciones que sean necesarias para la investigación de infracciones o delitos, que podrán ponerse en cuestión de las personas competentes para su investigación; así como en las excepciones previstas en la LOPD.

– Konpromisoa hartzen du datuak babesteari buruz aplikatzekoa den indarreko legerian ezarritako guztia betetzeko.

– Se compromete a cumplir todo lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos que le sea de aplicación.

Hitzarmena egitearen ondorio gisa, konfidentzialtasun zorrotza bermatu beharko du: ezingo dizkie datuak hirugarrenei jakinarazi, eta datuak hirugarrenei jakinarazteak erantzuleari eta eraginpekoei ekar diezazkiekeen kalteen ardura izango du bere gain. Arduradunak dakizkien datuak lanpostuari dagozkion eginkizunetarako soilik erabiliko dira.

Así, como consecuencia de la realización del acuerdo, debe mantenerse en la más estricta confidencialidad, no pudiendo comunicarse a terceros, respondiendo de los posibles perjuicios que se pudieran derivar para el responsable y para los afectados. Los datos de los que conozca el Encargado se utilizarán únicamente para las funciones propias del puesto de trabajo.

– Hitzarmen honetatik datorren daturen bat gordetzeko baimena izan badu, prestazioa egin ondoren, suntsitzera behartuta dago, bai eta datu horiek jasotzen dituzten euskarriak eta dokumentuak suntsitzera ere.

– En el supuesto que haya sido autorizado a mantener algún dato proveniente del presente acuerdo, una vez cumplida la prestación, se obliga a destruirlo, al igual que el soporte o documentos en el que consten los mismos.

– Arduradunak DPBLn ezartzen den erantzukizun-erregimena bete beharko du, eta erantzukizun pertsonala izango du, datuak hitzarmen honetan zehaztutakoaz bestelako helburu baterako erabiltzen dituenean, hirugarrenei jakinarazten dizkienean edo hitzarmen honetako klausularen bat bete gabe erabiltzen dituenean.

– El encargado quedará sujeto al régimen de responsabilidad que instaura la LOPD y responderá personalmente cuando que destine los datos a una finalidad diferente a la estipulada en el presente acuerdo, los comunique a terceros, o los utilice incumpliendo alguna de las cláusulas de este acuerdo.

– Izenperen hornitzaileentzako segurtasun-politikan zehaztutakoari jarraikiz, datuak babesteko indarreko legeriak –zerbitzuak ematean eskuragarri dituen datu pertsonalen arabera– ezartzen dituen segurtasun-neurri zehatzak ezarri beharko ditu (fisikoak, logikoak eta antolamenduari dagozkionak). Ondore horietarako, fitxategiek oinarrizko segurtasun-maila dutela joko da.

– Según lo determinado en la Política de seguridad de proveedores de Izenpe deberá implantar las medidas de seguridad precisas de tipo físico, lógico y organizativo que, en función de los datos de carácter personal a los que tenga acceso durante la prestación de los servicios, impone la normativa vigente de protección de datos. A estos efectos, se considera que los ficheros tendrán un nivel básico de seguridad.

3.– Erantzuleak, egoki irudituz gero, urtero eskatu ahalko du fitxategi automatizatuetako datuen babesari buruzko auditoria-txostena, zerbitzuak ematean datu pertsonalen tratamendu automatizatuan esku hartzen duten tratamendu-zentroen, lokalen, sistemen, programen eta pertsonen berri ematen duena.

3.– El Responsable podrá, si lo estima conveniente, solicitar anualmente el informe de auditoría de protección de datos de los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal durante la prestación de los servicios.

Txosten horretan, xehatu egingo dira kontratatuko zerbitzuak eta betetze-maila, DPBLren eta hura garatzen duen segurtasunari buruzko araudiaren arabera.

En dicho informe se desglosarán los servicios contratados y el grado de cumplimiento conforme a la LOPD y de su normativa de desarrollo sobre Seguridad.

Auditoria erantzuleak eta arduradunak aurrez onartutako aditu independenteek egingo dute. Edozein kasutan, beren arloan ospea duten profesionalak izan beharko dute.

La auditoría será realizada por expertos independientes, aceptados previamente por el Responsable y el Encargado. En todo caso, serán profesionales de reconocido prestigio dentro de su plaza.

Arduradunak konpromisoa hartzen du datuak babesteari buruzko auditoriak aldizka-aldizka egin ahal izateko aplikazioak eta informazio-sistemak ezartzeko.

El Encargado, se compromete a implantar las aplicaciones y Sistemas de Información de forma que sea posible la realización de auditorías periódicas de protección de datos.

Bederatzigarrena.– Hitzarmena amaitutzat jotzea.

Novena.– Resolución del Acuerdo.

Hauek izango dira hitzarmen hau amaitzeko arrazoiak:

El presente Acuerdo finalizará cuando concurra alguna de las siguientes causas:

– Bi aldeak hitzarmena bertan behera uzteko ados daude.

– Mutuo acuerdo de las partes.

– Hitzarmenaren indarraldia amaitu da, eta ez da hura luzatzeko erabakirik hartu.

– El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

– Sinatzaileetakoren batek ez ditu bete bere gain hartutako betebeharrak.

– El incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de alguno de los firmantes.

Kasu horretan, aldeetako edozeinek eskaera bidali ahalko dio hitzarmena bete ez duen aldeari, epe jakin batean bete ditzan bete gabekotzat jo diren betebehar edo konpromisoak. Dei edo eskaera hori jakinaraziko zaie hitzarmenaren betearazpenari buruzko jarraipena, zaintza eta kontrola egiteko mekanismoaren ardura duenari eta gainerako alde sinatzaileei.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Eskaeran adierazitako epea igarotakoan, betebeharrak oraindik bete gabe badaude, hura bidali zuen aldeak sinatzaileei jakinaraziko die hitzarmena baliorik gabe uzteko arrazoia, eta, beraz, hitzarmena baliorik gabe geratuko da. Arrazoi horren ondorioz hitzarmena baliorik gabe geratzen bada, sortutako kalteen ondoriozko kalte-ordaina ezarri ahalko da, hala aurreikusi bada.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

– Indarreko legerian ezarritako gainerako arrazoiak.

– Por las demás causas establecidas en la legislación vigente.

Hitzarmena amaitutzat edo desegintzat joz gero, aldeek kontratua amaitutzat jo aurretik beste aldearen eta hirugarrenen aurrean beren gain hartutako betebeharrak bete beharko dituzte.

En caso de resolución o rescisión, las partes deberán cumplir las obligaciones asumidas con anterioridad a la resolución del contrato frente a la otra parte y frente a terceros.

Hamargarrena.– Jarraipen batzordea.

Décima.– Comisión de seguimiento.

Hitzarmen hau behar bezala betearazten dela koordinatzeko eta bermatzeko, Jarraipen Batzorde Misto bat eratuko da, lau kide izango dituena: bi Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua ordezkatuz, eta bi Izenpe ordezkatuz.

Con el fin de coordinar y asegurar la correcta la ejecución del presente Acuerdo se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos en representación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y dos en representación de Izenpe.

Batzordearen mahaiburutza sei hilean behin aldatuko da, eta Izenpek izango du lehen sei hilabeteetan.

La Presidencia de la Comisión tendrá carácter rotatorio por periodos de 6 meses, comenzando por Izenpe.

Batzordea aldeetako edozeinek eskatzen duenean bilduko da, eta gutxienez lau hilean behin, egindako lankidetzaren emaitzak eta gertaerak aztertzeko.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos una vez cada tres meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.

Hamaikagarrena.– Hitzarmena aldatzea.

Undécima.– Modificación.

Hitzarmen hau bere indarraldian zehar aldatu ahalko da, alde sinatzaileek hala hitzartzen badute, eta hitzartzen diren aldaketak eranskin gisa gehituko zaizkio hitzarmenari.

El presente acuerdo podrá modificarse durante su vigencia por mutuo acuerdo de las partes firmantes, incorporándose al mismo, a modo de addenda, las modificaciones acordadas.

Hamabigarrena.– Jurisdikzioa.

Duodécima.– Jurisdicción.

Aldeen artean hitzarmen honen interpretazioari eta betearazpenari buruz sortzen den edozein auzi Vitoria-Gasteizko epaitegi eta auzitegien mende jarriko da.

Cualquier cuestión que surja entre las partes, en relación con la interpretación o ejecución del presente acuerdo se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Bi aldeek sinatu dute hitzarmen hau, bat datozela adierazteko.

En prueba de su conformidad ambas partes firman el presente acuerdo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko presidentea,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

Izenpe SA, Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa,

IZASKUN URRESTARAZU AMONDARIAN.


Azterketa dokumentala

La Presidenta de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

En representación de Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.

ZASKUN URRESTARAZU AMONDARIAN.


Análisis documental

Euskadi, bien común