Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

234. zk., 2018ko abenduaren 5a, asteazkena

N.º 234, miércoles 5 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5979
5979

174/2018 DEKRETUA, abenduaren 3koa, errepideen alorrean irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruz Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak egindako Akordioa onartzen duena.

DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras.

Irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuaren bidez Bitariko Transferentzia Batzordearen akordio bat onartu zen, eta akordio horren 2. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz eta bertan eskatutako formalizazio-izapideak betetzeko, dekretu honek, batetik, akordio hori onartu eta argitaratzen du, eta bestetik, eskualdatutako baliabideak atxikitzen ditu. Izan ere, 2018ko abenduaren 3ko 1414/2018 Errege Dekretuaren terminoetan jasota dago Transferentzien Batzorde Mistoaren Osoko Bilkuraren 2018ko azaroaren 26ko akordioa, honako honi buruzkoa: irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepideen alorrean Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzea, orain arte Estatuko Administrazioak AP-1 autobidean (Burgos-Armiñón) egikaritu dituen eginkizunei eta zerbitzuei dagokienez.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por del Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización en el mismo requeridos, por entender que el Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre, recoge en sus mismos términos el Acuerdo del Pleno de la citada Comisión de 26 de noviembre de 2018, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras en relación a las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración del Estado sobre la Autopista AP-1 (Burgos-Armiñón), el presente Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar dicho Acuerdo y su publicación, y de otra, adscribir los medios materiales transferidos.

Ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, aurretiaz Lehendakaritzak onartuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2018ko abenduaren 4an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa aprobación de la Presidencia y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 3 de diciembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Transferentzien Bitariko Batzordearen 2018ko azaroaren 26ko akordioa onartzea, Euskal Autonomia Erkidegoari irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez eskualdatutako errepide alorreko eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa. Orain arte Estatuko Administrazioak AP-1 autobidean (Burgos-Armiñón) egikaritu dituen eginkizunei eta zerbitzuei dagokienez eta 2018ko abenduaren 3ko 1414/2018 Errege Dekretuan ezarritako terminoetan, errege-dekretu hori osorik argitaratu beharko da Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean, dekretu honen eranskin gisa.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 26 de noviembre de 2018, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, en relación a las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración del Estado sobre la AP-1 (Burgos-Armiñón), en los términos establecidos por el Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre, ordenando la publicación íntegra del citado Real Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco como Anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak eta horien baliabide materialak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikita geratuko dira.

Artículo 2.– Las funciones y servicios transferidos, junto con sus medios materiales, quedan adscritos al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau 2018ko abenduaren 1ean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2018.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko abenduaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

ERANSKINA, ABENDUAREN 3KO 174/2018 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 174/2018, DE 3 DE DICIEMBRE
ABENDUAREN 3KO 1414/2018 ERREGE DEKRETUA, ESTATUKO ADMINISTRAZIOAK IRAILAREN 26KO 2769/1980 ERREGE DEKRETUAREN BIDEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARI ERREPIDEEN ALORREAN ESKUALDATUTAKO EGINKIZUNAK ETA ZERBITZUAK GEHITZEN DITUENA
REAL DECRETO 1414/2018, DE 3 DE DICIEMBRE, DE AMPLIACIÓN DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO POR EL REAL DECRETO 2769/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE CARRETERAS

Konstituzioaren 149.1.21 artikuluan ezarrita dago Estatuak duela guztizko eskumena autonomia-erkidego batetik baino gehiagotik igarotzen diren trenbideen eta lurreko garraioen gainean.

La Constitución, en el artículo 149.1.21.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre ferrocarriles y trasportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartu zen Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan ezarrita dago bide eta errepideen arloan lurralde historikoetako foru-aldundiek oso-osorik gordeko dituztela gaur egun dituzten lege-araubidea eta eskumenak edo, hala dagokionean, Estatutuaren 3. artikuluaren arabera berreskuratzeko dituztenak, Konstituzioaren 148. artikuluko 5. apartatuko 1. zenbakian jasotako eskumenez gain. Era berean, Konstituzioko xedapen horrek konstituzio-xedapen horrek autonomia-erkidegoei baimena ematen die errepideen arloan eskumenak hartzeko, betiere errepideen ibilbide osoa autonomia-erkidegoan kokatuta badago, baita errepidezko garraioaren gaineko eskumenak ere, baldintza berberetan.

El artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece que, en materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el apartado 5, número 1, del artículo 148 de la Constitución, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de dicho Estatuto de Autonomía. A su vez, el precepto constitucional citado permite a las comunidades autónomas asumir competencias en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por este medio.

Irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepide arloko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion.

Mediante el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de carreteras.

Azkenik, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dituzte Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko modua eta prozedura.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aipatzen den Batzorde Mistoak, 2018ko azaroaren 26ko bileran, irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bitartez Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako errepide alorreko eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzko akordioa onartu zuen. Akordio hori Gobernuari bidali zaio errege-dekretu bidez onartzeko.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 26 de noviembre de 2018, el Acuerdo de ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.

Hori dela-eta, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoa betetzeko, Lurralde Politika eta Administrazio Publikoko ministroaren proposamenez eta Ministroen Kontseiluak 2018ko azaroaren 30eko bileran eztabaidatu ondoren, honako hau

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Batzorde Mistoaren akordioa onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta.

Onartu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoak 2018ko azaroaren 26ko bileran egindako akordioa, errepide alorrean irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa. Akordio hori errege-dekretu honen eranskinean jaso da.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 26 de noviembre de 2018, y que se transcribe como anexo de este real decreto.

2. artikulua.– Eginkizunak eta zerbitzuak gehitzea.

Artículo 2.– Ampliación de funciones y servicios.

Ondorioz, gehitu egiten dira Estatuko Administrazioak irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepide alorrean Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak, Batzorde Mistoaren akordioan ageri den bezala eta bertan zehaztutako termino eta baldintzen arabera.

En consecuencia, quedan ampliadas las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.

3. artikulua.– Gehikuntzaren eraginkortasuna.

Artículo 3.– Efectividad de la ampliación.

Batzorde Mistoaren akordioan adierazten den egunetik aurrera jarriko da indarrean gehikuntza.

La ampliación será efectiva a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Errege-dekretu hau aldi berean «Estatuko Aldizkari Ofizialean» eta «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian» argitaratuko da, eta ondorioak izango ditu 2018ko abenduaren 1etik aurrera.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», surtiendo efectos con fecha 1 de diciembre de 2018.

Madrilen, 2018ko abenduaren 3an.

Dado en Madrid, el 3 de diciembre de 2018.

FELIPE e.

FELIPE R.

Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroa,

La Ministra de Política Territorial y Función Pública,

MERITXELL BATET LAMAÑA.

MERITXELL BATET LAMAÑA.

ERANSKINA, ABENDUAREN 3KO 1414/2018 ERREGE DEKRETUA
ANEXO AL REAL DECRETO 1414/2018, DE 3 DE DICIEMBRE
TRANSFERENTZIEN BATZORDE MISTOAREN 2018KO AZAROAREN 26KO AKORDIOA
ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

Jorge García Carreño jaunak eta Begoña Pérez de Eulate González andreak, Euskal Herriko Autonomia Estatutuko bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako batzorde mistoko idazkariek, honako hau

D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco,

ZIURTATZEN DUTE:
CERTIFICAN:

Transferentzien Batzorde Mistoak, 2018ko azaroaren 26an egindako osoko bilkuran, akordio bat onartu zuen irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari errepideen arloan eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeko, honako baldintza hauen arabera:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el día 26 de noviembre de 2018, se adoptó un Acuerdo de ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras, en los términos que a continuación se expresan:

A) Gehitzearen oinarri diren konstituzio- eta estatutu-arauak.

A) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias en que se ampara la ampliación.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartu zen Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan ezarrita dago bide eta errepideen arloan lurralde historikoetako foru-aldundiek oso-osorik gordeko dituztela gaur egun dituzten lege-araubidea eta eskumenak edo, hala dagokionean, Estatutuaren 3. artikuluaren arabera berreskuratzeko dituztenak, Konstituzioaren 148. artikuluko 5. apartatuko 1. zenbakian jasotako eskumenez gain. Era berean, Konstituzioko xedapen horrek konstituzio-xedapen horrek autonomia-erkidegoei baimena ematen die errepideen arloan eskumenak hartzeko, betiere errepideen ibilbide osoa autonomia-erkidegoan kokatuta badago, baita errepidezko garraioaren gaineko eskumenak ere, baldintza berberetan.

El artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece que, en materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el apartado 5, número 1, del artículo 148 de la Constitución, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de este Estatuto. A su vez el precepto constitucional citado permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por este medio.

Irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez errepideen arloko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion.

Mediante el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de carreteras.

Azkenik, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak ezartzen dituzte Estatuko Administrazioaren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko modua eta prozedura.

Finalmente la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Konstituzioaren eta Estatutuaren aurreikuspen horietan oinarrituta, bidezkoa da Estatuko Administrazio Orokorrak irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoari errepideen arloan eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeko prozedura formalizatzea.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias procede formalizar la ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras.

B) Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartuko dituen eginkizunak eta gehituko diren zerbitzuak identifikatzea.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco e identificación de los servicios que se amplían.

1) Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatuko zaizkio 1. zerrendan zehazten den bidesaririk gabeko errepide zatiaren titulartasuna, bai eta orain arte Estatuko Administrazio Orokorrak bertan izan dituen eginkizunak eta zerbitzuak ere. Horrek ez du kentzen Arabako Foru Aldundiak alor horretan dituen eskumenak mantentzea.

1) Queda traspasada a la Comunidad Autónoma del País Vasco la titularidad del tramo de carretera en condiciones de uso libre de peaje que se detalla en la relación número 1, así como las funciones y servicios correspondientes hasta ahora ejercidos por la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Diputación Foral de Álava en esta materia.

2) Euskal Autonomia Erkidegoa orain arte Estatuak errepide zati horren titularra izateagatik izan duen egoera juridikoan subrogatuko da, eta, bereziki, emakidadunari errepidearen gaur egungo egoerari buruz egin dakizkiokeen erreklamazioei edo eskualdatutako zatiaren kontratuaren likidazioari dagokionez. Horrek ez du kentzen Estatuak bere kargu mantentzea emakida-kontratutik eratorritako betebehar eta eskubide guztiak eta eskualdaketa eraginkorra izan arte eskatu ahal izango direnak.

2) La Comunidad Autónoma del País Vasco se subroga en la posición jurídica ostentada hasta ahora por el Estado como consecuencia de su titularidad sobre el tramo de carretera referido y, en particular, en lo relativo a las reclamaciones que pudieran realizarse al concesionario sobre el estado actual de la carretera o la liquidación del contrato en el tramo transferido. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado mantendrá a su cargo todas las obligaciones y derechos derivados del contrato de concesión y que resulten exigibles hasta la fecha de efectividad del traspaso.

3) AP-1aren eta A-1aren arteko loturan (Gasteizko autobia) bi noranzkoetako sarrera-adarren edukiera handitzeko jarduketak 1. akordio osagarrian ezarritakoarekin bat gauzatuko dira.

3) Las actuaciones tendentes a la ampliación de la capacidad de los ramales de acceso en ambos sentidos en la conexión de la AP-1 con la A-1 (autovía de Vitoria-Gasteiz) se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el acuerdo complementario número 1.

C) Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak batera beteko dituzten zereginak eta lankidetzan aritzeko moduak.

C) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma del País Vasco y formas de cooperación.

1) Euskal Autonomia Erkidegoak titulartasun-eskualdaketa izango duen errepide zatian aplikatuko ditu indarrean dagoen Estatuko legerian aurreikusitako arau teknikoak eta seinaleztapenari dagozkionak.

1) La Comunidad Autónoma del País Vasco aplicará en el tramo de carretera cuya titularidad se transfiere las normas técnicas y de señalización previstas en la legislación vigente del Estado.

2) Estatuak errepideen eraikuntzari eta kontserbazioari buruz emandako arau tekniko orokorrak beteko ditu Euskal Autonomia Erkidegoak, nazioarteko hitzarmenak, akordioak edo aholkuak errespetatuz, hori guztia Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 20.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

2) La Comunidad Autónoma del País Vasco se sujetará a las normas técnicas dictadas por el Estado sobre construcción y conservación de carreteras con carácter general, en aplicación de convenios, acuerdos o recomendaciones de carácter internacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

D) Estatuko Administrazioaren eginkizunak eta zerbitzuak.

D) Funciones y servicios que corresponden a la Administración del Estado.

Akordio honetan aipatzen den gehikuntzak ez ditu inola ere aldatuko Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 17. artikuluan zehaztutako alorretan Estatuak dituen eginkizunak eta zerbitzuak, artikulu horretan ezarritako moduan eta baldintzetan.

La ampliación a que se refiere el presente Acuerdo no supondrá modificación alguna en el ejercicio de las funciones y servicios reservados al Estado en lo que se refiere a las materias especificadas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en los términos y condiciones allí establecidos.

E) Eskualdaketaren eraginpeko aurrekontu kredituak.

E) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.

Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari egingo dion eskualdatze horri lotutako estatu-mailako urteko kostu osoa, 2018ko ekitaldian, 2. zerrendan jasotakoa izango da.

El coste total anual a nivel estatal asociado a este traspaso de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio 2018 se recoge en la relación número 2.

F) Dokumentazioa eta espedienteak entregatzea.

F) Entrega de documentación y expedientes.

Gehituko diren eginkizunen eta zerbitzuen agiriak eta espedienteak hilabeteko epean entregatu behar dira, akordio hau onartzen duen errege-dekretua argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita.

La entrega de la documentación y expedientes de las funciones y servicios que se amplían se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del real decreto por el que se aprueba este Acuerdo.

G) Gehitzea indarrean jartzea.

G) Fecha de efectividad de la ampliación.

Gehitzea indarrean jarriko da eskualdaketa honen xede den autobide zatiari Estatuko errepide-sarean baja emateko errege-dekretua indarrean jartzen den egunean.

La ampliación será efectiva a partir del día en que entre en vigor el real decreto por el que se dé de baja en la Red de Carreteras del Estado el tramo de la autopista objeto de este traspaso.

Eta hala ager dadin, ziurtagiri hau ematen da, Bilbon, 2018ko azaroaren 26an. Batzorde Mistoaren idazkariak, Jorge García Carreño jauna eta Begoña Pérez de Eulate González andrea.

Y para que conste se expide la presente certificación en Bilbao, a 26 de noviembre de 2018. Los Secretarios de la Comisión Mixta, D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González.

1. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARI ESKUALDATUTAKO ONDASUNEN ZERRENDA
RELACIÓN DE BIENES QUE SE TRASPASAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

AP-1 autobidea (Burgos-Armiñón)

Autopista AP-1 (Burgos-Armiñón).

6 kilometroko bide zatia. Burgosko eta Arabako probintzien arteko mugan hasten da, 77+200 kilometro-puntuan, eta autobidearen bukaeran amaitzen da, 7. lotunean, Armiñonen, 83+200 kilometro-puntuan.

Tramo de 6 kilómetros entre el límite entre las provincias de Burgos y Álava, en el punto kilométrico 77+200, y el final de la autopista en el enlace 7 de Armiñón, en el punto kilométrico 83+200.

2. ZERRENDA
ESTATUKO URTEKO KOSTUA GUZTIRA
17. ATALA SUSTAPEN MINISTERIOA
2018KO EKITALDIKO ZUZKIDURAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

RELACIÓN NÚMERO 2
COSTE TOTAL ANUAL A NIVEL ESTATAL.
SECCIÓN 17 MINISTERIO DE FOMENTO.
DOTACIONES EJERCICIO 2018
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común