Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

232. zk., 2018ko abenduaren 3a, astelehena

N.º 232, lunes 3 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5924
5924

AGINDUA, 2018ko azaroaren 22koa, Segurtasuneko sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baita nola jakinarazi behar zaizkion Ertzaintzari urruneko kontrolaren bidez gidatutako aireontzien (RPA) eragiketak, hiri, herri edo biztanleguneetako eraikin multzoen gainetik edo aire zabalean elkartutako pertsona taldeen gainetik ibiltzen direnean.

ORDEN de 22 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad, que publicita la forma de cumplimentar las obligaciones de comunicación a la Ertzaintza de las operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre.

Urruneko kontrolaren bidez gidatutako aireontzien (RPA) eragiketak abenduaren 15eko 1036/2017 Errege Dekretuak arautzen ditu, zeinak urrundik gidatutako aireontzien erabilera zibila arautzen baitu eta ekainaren 27ko 552/2014 Errege Dekretua aldatzen; ekainaren 27ko errege-dekretu horrek airearen eta xedapen operatibo orokorren Erregelamendua garatzen du aireko nabigazio-zerbitzuetarako eta -prozeduretarako, eta urtarrilaren 18ko 57/2002 Errege Dekretua –Aireko Zirkulazioko Erregelamendua onartzen duena– aldatzen du.

Las operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) se regulan en el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

Goian aipatutako errege-dekretuaren 21.3 artikuluan azaltzen diren eragiketak egin ahal izateko, haren lehen xedapen gehigarriaren 4. apartatuan ezarritakoaren arabera, segurtasun-neurri batzuk hartu eta baimen batzuk eskuratzeaz gainera, jakinarazpena egin behar zaie segurtasun publikoaren arloko eskumena duten agintariei, Herritarren Segurtasuna Babesteko Lege Organikoak (martxoaren 30eko 4/2015 Legea) 2.3, 3., 4.1, 17. eta 21. artikuluetan xedatutakoaren ondoreetarako.

La ejecución de las operaciones previstas en el artículo 21.3 del citado Real Decreto requiere de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.º de la disposición adicional primera del mismo, y además de otras medidas de seguridad y autorizaciones pertinentes, de su comunicación a las autoridades competentes de seguridad pública, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 2.3, 3, 4.1, 17 y 21 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Aurretiazko jakinarazpen hori egin behar da, beraz, urruneko kontrolaren bidez gidatzen diren aireontziekin (RPA) eragiketak egin ahal izateko hiri, herri edo biztanleguneetako eraikin multzoen gainetik edo aire zabalean elkartutako pertsona taldeen gainetik, kontrolatu gabeko aire-eremuan eta hegaldietarako informazio-zonetatik (FIZ) kanpo. Halako eragiketak egin ahal izateko baldintza hauek bete behar dira: aireontziaren gehieneko masa aireratzerakoan 10 kg-tik gorakoa ez izatea; eragiketa pilotuaren ikus-eremuaren (VLOS) barruan egitea, pilotuarengandik horizontalean 100 m-ra gehienez, eta lurretik edo aireontziaren inguruko 600 m erradioko eremuan dagoen oztoporik altuenetik 400 oin (120 m) gorago gehienez.

Tal comunicación previa, en consecuencia, afecta a la ejecución de las operaciones por aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado y fuera de una zona de información de vuelo (FIZ), las cuales únicamente se podrán realizar cuando su masa máxima al despegue no exceda de 10 kg, se efectúe dentro del alcance visual del piloto (VLOS), a una distancia horizontal máxima del piloto de 100 m, y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m), o sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m desde la aeronave.

Aurretiazko jakinarazpen hori egin behar da eragiketa baino hamar egun lehenago gutxienez, eragiketa egingo den lurraldean segurtasun publikoaren gaineko eskumena duten agintariek hura debekatzeko edo mugatzeko beharra baloratu ahal dezaten, pertsonei edo ondasunei kalte egiteko arrisku larria sor litekeela iritziz gero.

Dicha comunicación previa debe realizarse con un plazo mínimo de diez días de antelación respecto a la operación, a fin de que las autoridades competentes en materia de seguridad pública en el ámbito territorial de la operación puedan valorar la necesidad de limitar o prohibir su realización cuando pueda dar lugar a graves riesgos para la protección de personas o bienes.

Hori dela eta, Herritarren Segurtasuna Babesteko Lege Organikoak (martxoaren 30eko 4/2015 Legea) 17.1 artikuluan xedatzen duenez, bide edo toki publikoetan ibiltzea edo egotea mugatu edo murriztu ahal izango da eta segurtasun-eremuak ezarri ahal izango dira herritarren segurtasunean edo bizikidetza baketsuan nahasmendua gertatzen denean, edo gerta daitekeen arrazoizko zantzuak daudenean, mantentzeko edo berrezartzeko ezinbesteko denboraz.

A tal efecto el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana contempla la posibilidad de limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento.

Eta lege beraren 21. artikuluak dioenez, agintari eskudunek, aparteko segurtasun-neurri gisa, herritarren segurtasuna bermatzeko ezinbesteko denboraz soilik, neurri hauek har ditzakete, besteak beste: pasatzea debekatzea edo espazio publikoak ebakuatzea, pertsonak edo ondasunak berehala arriskuan jartzen dituen gertaeraren batek sortutako arrisku-egoeretan. Hori bat dator arestian aipatutako errege-dekretuaren 1. xedapen gehigarriaren 3. apartatuan ezarritakoarekin; izan ere, xedapen horren arabera, segurtasun publikoaren arloko eskumena duen agintaritzak urruneko kontrolaren bidez gidatutako aireontzien (RPA) eragiketak mugatzea erabaki dezake, haien erabilera edozein dela ere.

Y el artículo 21 de la misma ley prevé que las autoridades competentes puedan ordenar medidas de seguridad extraordinarias tales como la prohibición del paso o la evacuación de espacios públicos en situaciones de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes, durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana. Lo cual entronca con lo dispuesto en el apartado 3.º de la disposición adicional 1.ª del antecitado Real Decreto, que establece la posibilidad de que la autoridad competente en seguridad pública acuerde limitar la operación de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), cualesquiera que sean sus usos.

Xedapen honetan jasotako aginduak eta murrizketak edo jakinarazteko betebeharrak betetzen ez badira, martxoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoaren V. kapituluan aurreikusitako zehapenak ezarri ahalko dira.

El incumplimiento de las obligaciones de comunicación o de las órdenes y restricciones previstas en esta disposición podrá ser objeto de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo.

Estatuko araudi aplikagarriaren arabera, operadoreen betebeharra da kasuan kasuko lurraldean eskumena duten segurtasun-indarrei aurkeztea aipatutako errege-dekretuaren 16.2.a) artikuluan adierazten diren erregistroak, eta Aire Segurtasuneko Estatu Agentziak elkarlanean jardun behar du segurtasun-indar eta -kidego eskudunekin, eta eduki dezaketen informazioa laga behar diote elkarri, errege-dekretuan xedatutakoa aplikatuta.

La normativa estatal aplicable contempla el deber de los operadores de facilitar a las fuerzas de seguridad competentes en el territorio los registros a que se refiere el artículo 16.2, a) del citado Real Decreto y la colaboración de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes en la cesión de las información que puedan disponer en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto.

Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen eta Ertzaintzaren artean informazio hori koordinatzeko lana araudi aplikagarriari eta berariaz ezarritako lankidetza-mekanismoei jarraituz egin behar da.

La coordinación de esta información entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ertzaintza debe desarrollarse conforme a la normativa de aplicación y los mecanismos de cooperación establecidos al efecto.

Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen arrunta du bere lurraldean pertsonak eta ondasunak babesteko eta ordena publikoa eta herritarren segurtasuna zaintzeko. Beraz, Ertzaintzari dagozkio herritarren segurtasunari eragiten dioten jarduerak kontrolatzeko ahalmenak, beste lurralde batzuetan Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei dagozkienak.

La Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta la competencia ordinaria sobre la protección de personas y bienes y mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en su territorio, de modo que corresponden a la Ertzaintza las facultades de control de las actividades relevantes para la seguridad ciudadana que en otros ámbitos corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Agindu honek mekanismo batzuk zehazten ditu modu azkar eta eraginkorrean egin ahal izan daitezen agindu honek aipagai dituen eragiketei buruzko aurretiazko jakinarazpenak, informazio hori bidaltzeko bitarteko elektronikoak erabiltzeko aukerari eta arloan erantzukizuna duten administrazioen arteko harremanei dagokienez.

La presente Orden concreta los mecanismos que permitan de un modo ágil y eficaz la comunicación previa de las operaciones a las que se refiere, atendiendo a la facilitación del uso de medios electrónicos para el envío de dicha información, así como a la interrelación entre las distintas Administraciones con responsabilidades en la materia.

Hori dela-eta, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Ekainaren 27ko 552/2014 Errege Dekretuak (airearen eta xedapen operatibo orokorren Erregelamendua garatzen duena aireko nabigazio-zerbitzuetarako eta -prozeduretarako, eta Aireko Zirkulazioko Erregelamendua onartzeari buruzko urtarrilaren 18ko 57/2002 Errege Dekretua aldatzen duena) 21.3 artikuluan aipatzen dituen eragiketen aurretiazko jakinarazpena, eragiketa horiek osorik Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean egitekoak direnean, agindu honen eranskinean dagoen ereduan eginda aurkeztuko da.

Artículo 1.– La comunicación previa de la ejecución de las operaciones previstas en el artículo 21.3 del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, cuando las mismas se vayan a realizar en su integridad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi se presentará de conformidad con el modelo que figura en el Anexo a esta Orden,

2. artikulua.– Jakinarazpen hori aurrez aurre aurkeztu ahal izango da Ertzaintzaren zentroetan eta ertzain-etxeetan, edo bestela Egoitza Elektronikoaren helbide elektronikoaren bitartez: https://www.euskadi.eus.

Artículo 2.– Dicha comunicación se podrá presentar presencialmente en los centros y comisarías de la Ertzaintza o a través de la dirección electrónica de la Sede Electrónica https://www.euskadi.eus

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean agindu hau.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 22a.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2018.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común