Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

226. zk., 2018ko azaroaren 23a, ostirala

N.º 226, viernes 23 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5759
5759

167/2018 DEKRETUA, azaroaren 20koa, ertzaintzako langileen 2011., 2012. eta 2013. urteetarako lan-baldintzak araupetzeko Akordioa onartzen duen Dekretua bigarrengoz aldatzen duena.

DECRETO 167/2018, de 20 de noviembre, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013.

Urtarrilaren 17ko 4/2012 Dekretua, Ertzaintzako langileen 2011., 2012. eta 2013. urteetarako lan-baldintzak araupetzeko akordioa onartzen duena, 2012ko urtarrilaren 20an argitaratu zen EHAAren 14. zenbakian.

El día 20 de enero de 2012 fue publicado en el BOPV n.º 14, el Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprobó el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza, para los años 2011, 2012 y 2013.

Urte bereko urriaren 17an, EHAAren 202. zenbakian argitaratu zen urriaren 9ko 194/2012 Dekretua, Ertzaintzako langileen 2011., 2012. eta 2013. urteetarako lan-baldintzak araupetzeko akordioa onartzen zuen dekretua aldatzen zuena VIII. titulua gehituz.

Con fecha de 17 de octubre del mismo año, fue publicado en el BOPV n.º 202, el Decreto 194/2012, de 9 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprobó el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza, para los años 2011, 2012 y 2013, mediante el que fue adicionado un nuevo Título VIII al mismo.

Ertzaintzako langileen lan-baldintzak araupetzeko akordioaren 2. artikuluaren arabera, akordioaren indarraldia luzatuta dago berau ordezteko beste akordiorik onartu ez den heinean.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza, la vigencia de este se encuentra prorrogada, en tanto no ha sido aprobado otro acuerdo en su sustitución.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeak arautzen du nola parte hartu behar duten Ertzaintzako funtzionarioek beren lan-baldintzen zehaztapenean. Legearen 103. artikuluan xedatutakoaren arabera, Ertzaintzako langileak ordezkatzen dituzten sindikatuen bitartez gauzatuko da parte-hartze hori.

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, regula la participación del personal funcionario de la Ertzaintza en la determinación de sus condiciones de trabajo, que, conforme a lo dispuesto en su artículo 103, se efectuará a través de las organizaciones sindicales representativas del personal mencionado.

Aurreikuspen hori betez, 103. artikuluak aipatutako sindikatuekin negoziazio-prozesu bat abiatu zen, Segurtasun Sailak eta ErNE eta ESAN sindikatuek 2018ko ekainaren 6ko negoziazio-mahaian hitzartutako akordioarekin itxi zena. Akordioa brigada mugikorra modernizatzeko planari eta zerbitzu aktibo modulatuari buruzkoa izan zen.

En cumplimiento de la previsión mencionada, se ha llevado a cabo un proceso de negociación con las organizaciones sindicales, a que se refiere el artículo 103 citado, que concluyó con el acuerdo suscrito por el Departamento de Seguridad y las organizaciones sindicales ErNE y ESAN, sobre el Plan de modernización de la Brigada Móvil y el Servicio Activo Modulado, en la Mesa de negociación celebrada el día 6 de junio de 2018.

Arlo horiek aipatu den Dekretuak araututako lan baldintzen parte dira, eta, horrenbestez, Dekretua aldatu beharra dago akordioaren parte diren erregulazio berriak bertan txertatzeko.

Estas materias forman parte de las condiciones de trabajo, establecidas en el Decreto mencionado anteriormente, motivo por el cual, ha de procederse a su modificación, con el objeto de incorporar las regulaciones, que forman parte del contenido del acuerdo.

Ertzaintzako langileen 2011., 2012. eta 2013. urteetarako lan-baldintzak araupetzeko akordioa onartzen duen Dekretua aldatzeko proposamenari, 2018ko ekainaren 6an egindako saioan eman zion oniritzia Ertzaintzaren Kontseiluak.

La propuesta de modificación del Decreto, por el que se aprobó el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza, para los años 2011, 2012 y 2013, fue informada favorablemente por el Consejo de la Ertzaintza, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2018.

Akordioa baliagarria eta eraginkorra izan dadin, uztailaren 17ko Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko 4/1992 Legearen 104.2 artikuluko aurreikuspenen arabera, beharrezkoa da Gobernu Kontseiluaren berariazko onarpen formala.

La validez y eficacia de este acuerdo requiere, atendiendo a las previsiones contenidas en el artículo 104.2 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, de la aprobación expresa y formal del Consejo de Gobierno.

Horri jarraiki, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko azaroaren hogeian izandako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehen artikulua: Aldatzea 4/2012 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Ertzaintzako langileen 2011., 2012. eta 2013. urteetarako lan-baldintzak araupetzeko akordioa onartzen duena. Honela idatzita geratzen da:

Artículo único.– Se modifica el Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013, en los siguientes términos:

1.– Aldatzea 24. artikuluaren bigarren apartatua. Honela idatzita geratzen da:

1.– Se modifica el apartado segundo del artículo 24, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2.– Brigada Mugikorraren Unitatearen ordu-erregimena.

«2.– Régimen horario de la Unidad de Brigada Móvil.

2.1.– Lan-zikloa:

2.1.– Ciclo de trabajo:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

● X: Planifikatutako lanaldia.

● X: Jornada planificada de trabajo.

● L: Zerbitzurik gabeko egun librea.

● L: Jornada libre de servicio.

Urte hasierarako planifikatuta izango da urteko lan-aste guztien ordutegia; tartean, gaueko ordutegian lan egin beharko den gutxienez lau aste.

En el inicio de cada año se hallará planificado el horario de trabajo correspondiente a todas las semanas de trabajo en el año, habiendo de ser incluidas entre ellas un número de semanas con trabajo de horario nocturno no inferior a cuatro.

Planifikatutako lan-aste bakoitzak ordutegi ezberdineko lanaldiak barnebildu ditzake; hori bai, lanaldi horiek bat egin behar dute hurrengo apartatuan zehaztutako hiru lanaldietako batekin.

Cada semana de trabajo planificado podrá contener jornadas con diferente horario de trabajo, de entre los tres que se indican en el apartado siguiente.

Lanaldiren baten ordutegia aldatuko balitz zazpi egun baino gutxiagokoa ez den aurrerapenarekin, Kalte-ordainen Dekretuko 15.2 artikuluan ezarritako kalte-ordainak aplikatuko dira.

En el supuesto de que con una antelación no inferior a siete días se procediera a la modificación del horario de alguna jornada, serán de aplicación las indemnizaciones establecidas en el artículo 15.2 del Decreto de Indemnizaciones.

Eta lanaldiren baten ordutegia zazpi egun baino gutxiagoko aurrerapenarekin aldatuko balitz, aurreko paragrafoan zehaztutako kalte-ordainez gain, bi ordu gehigarri zenbatuko dira.

Y en el supuesto de que el horario de alguna jornada fuera modificado con una antelación inferior a siete días, además de las indemnizaciones establecidas en el párrafo anterior, se procederá al cómputo adicional de dos horas.

2.2.– Lanaldia:

2.2.– Jornadas de trabajo:

Aurreko puntuan ezarritako lan-kadentziaren barnean, planifikatutako lanaldiek bederatzi ordu eta erdiko iraupena izango dute, astelehenetik ostiralera, eta jarraian zehaztutako erreferentziako ordutegietako batekin bat etorriko dira:

Dentro de la cadencia de trabajo establecida en el punto anterior, las jornadas planificadas de trabajo tendrán una duración de nueve horas y media, de lunes a domingo, y se corresponderán con alguno de los horarios de referencia siguientes:

● Goizeko ordutegia: hasiera, 06:00etatik 07:00etara bitartean; bukaera, 15:30etik 16:30era bitartean.

– Horario de mañana: inicio entre las 06:00 y 07:00 horas; finalización entre las 15:30 y 16:30 horas.

● Arratsaldeko ordutegia: hasiera, 14:30etik 15:30era bitartean; bukaera, 00:00etatik 01:00etara bitartean.

– Horario de tarde: inicio entre las 14:30 y las 15:30 horas; finalización entre las 00:00 y 01:00 horas.

● Gaueko ordutegia: hasiera, 22:00etatik 23:00etara bitartean; bukaera, 07:30etik 08:30era bitartean.

– Horario de noche: inicio entre las 22:00 y 23:00 horas; finalización entre las 07:30 y 08:30 horas.

Urte hasierako lan-plangintzan zehaztuko da egoki den sarrera-ordutegia.

En la planificación de trabajo realizada a primeros de año se especificara el horario de entrada correspondiente.

Lan-baldintzen Akordioaren 20. artikuluko zortzigarren apartatuan gaueko ordutegiko planifikatutako zortzi orduko lanaldietarako ezarritako kalte-ordaina aplikatuko da 22:00etatik 06:00etara edo 23:00etatik 07:00etara egindako lanagatik.

Será de aplicación la compensación establecida en el artículo 20 apartado octavo del Acuerdo de condiciones de trabajo, para el trabajo efectivo realizado, o bien, entre las 22:00 horas y las 06:00 horas, o bien, entre las 23:00 horas y las 07:00 horas (ocho horas) en las jornadas planificadas de trabajo en el horario de noche.

Langile batek zerbitzurik gabeko egun libre bezala planifikatutako egun batean lan egiteko agindua jasotzen badu edo lanaldia luzatzen bazaio, Ertzaintzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioan eta Ertzaintzan egindako zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Dekretuan xedatutako konpentsazioak aplikatuko dira.

En caso de llamamiento en día planificado libre de servicio o de prolongación de jornada, serán de aplicación las compensaciones establecidas para estos supuestos en el Acuerdo regulador de condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza y en el Decreto de Indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Ertzaintza.

Gutxienez 12 orduko atsedena bermatuko zaie langileei bi lanaldiren artean.

El personal tendrá una garantía de descanso de 12 horas entre dos jornadas de trabajo.

Lanaldien plangintzaren barnean, Brigadako Mugikorreko berehalako erantzuneko PRI/Bizkor zerbitzuko eginkizunak esleituko dira. Zeregin horiek egiteak PRI/Bizkor jardunaldi bakoitzeko 42 euroko produktibitate-osagarri bat jasotzeko eskubidea sortuko du; gehienez ere horrelako 24 jardunaldi egin ahal izango dira, urtean 1.000 euro jasoz gehienez ere.

Dentro de la planificación de jornadas de trabajo, será asignada la realización de tareas correspondientes al servicio de respuesta inmediata de Brigada Móvil (PRI/Bizkor). La realización efectiva de estas tareas generará el derecho a la percepción de un complemento de productividad de 42 euros por cada jornada PRI/Bizkor en un máximo de 24 jornadas, hasta un importe máximo de 1.000 euros al año.

2.3.– Entrenamendu jarduerak:

2.3.– Actividades de entrenamiento:

Ohiko entrenamendu jarduerak:

Actividades de entrenamiento ordinarias:

Lan-asteen plangintzaren barnean, Unitateko Burutzak 16 entrenamendu-lanaldi programatuko ditu urtean azpitalde bakoitzarentzat.

Dentro de la planificación de semanas de trabajo, la Jefatura de Unidad programará la realización de 16 jornadas de entrenamiento en el año para cada subgrupo.

Entrenamendu lanaldi horietako bakoitza amaitutakoan, entrenamendua egin izana egiaztatzen duen agiri bat beteko da, eta, bertan, saioaren ebaluazioa ere jasoko da; produktibitate-osagarri bat jasotzeko eskubidea sortuko du horrek eskumenen ebaluaziogatik, 37,5 eurokoa ebaluazioa lanaldi bakoitzeko, urtean 600 euro gehienez ere.

Tras la finalización de cada uno de estos entrenamientos, será cumplimentado un documento en que se certifique su realización y evaluación; lo que generará el derecho a la percepción de un complemento de productividad, por evaluación de competencias, de 37,5 euros por cada jornada de evaluación, hasta un máximo de 600 euros al año.

Entrenamendu-jarduerak egiten diren lanaldiak bederatzi ordu eta erdiko lanaldi gisa zenbatuko dira.

Las jornadas en que sean realizadas actividades de entrenamiento tendrán un cómputo de nueve horas y media.

Zerbitzuko beharrak gorabehera, lanaldiaren barnean aurreikusitako entrenamendu-jarduerak geroratu ahal izango dira; hori bai, urtearen amaieran, azpitalde bakoitzak egindako entrenamendu-lanaldiak ezingo dira lehen paragrafoan zehaztutakoak baino gutxiago izan.

En el supuesto de la existencia de necesidades del servicio, que así lo precisen, se podrán aplazar las actividades de entrenamiento que estuvieran previstas dentro de la jornada de trabajo, de forma que, a final de año el número de jornadas de entrenamiento para cada subgrupo, no sea inferior a la indicada en el primer párrafo.

Aparteko jarduerak

Actividades extraordinarias

Hiru hileko aurrerapenarekin prestakuntza taktiko-operatiboko lanaldi bat planifikatuko da urtero, betiere zerbitzurik gabeko planifikatutako aste bateko asteazken, ostegun edo ostiralean egiteko. Lanaldiak bederatzi ordu eta erdi iraungo ditu.

Será planificada con una antelación de tres meses, una jornada cada año, para la formación táctico-operativa, coincidiendo con miércoles, jueves o viernes en semanas planificadas libres de servicio. La duración de esta jornada será de nueve horas y media.

Lanaldia egiten duten langileek eskubidea izango dute Lan-baldintzak araupetzeko Akordioko 27. artikuluko hirugarren eta laugarren apartatuetan ezarritako konpentsazioetako bat jasotzeko aukera izateko. Aukera hori gauzatu ahal izateko 27.4.2 artikuluko azken paragrafoan aurreikusitako baldintza bete beharko da».

El personal que complete esta jornada causará derecho a optar por una de las compensaciones establecidas en los apartados tercero y cuarto del artículo 27 del ARCT. Para poder ser ejercida esta última opción habrá de ser cumplido el requisito previsto en el último párrafo del artículo 27.4.2»

2.– Aldatzea 30. artikuluaren lehen apartatuko seigarren paragrafoa. Honela idatzita gelditzen da:

2.– Se modifica el apartado primero, párrafo sexto del artículo 30, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Brigada Mugikorraren ordu-erregimenean (24. artikuluan aurreikusia) ari diren langileen oporrak 180,5 ordukoak izango dira. Lana ez bada urte osoan egin, opor-orduak lan egin den denboraren arabera murriztuko dira, proportzionalki».

«Las vacaciones del personal que trabaje en el régimen horario de Brigada Móvil, previsto en el artículo 24, serán de 180,5 horas. En caso de prestación de trabajo de un período inferior, el derecho al disfrute de las vacaciones tendrá una disminución proporcional.»

3.– Aldatzea 30. artikuluaren bosgarren apartatua. Honela idatzita gelditzen da:

3.– Se modifica el apartado quinto del artículo 30, que pasa a tener la siguiente redacción

«5.– Brigada Mugikorraren ordu-erregimenean ari diren langileen oporrak 180,5 ordukoak izango dira, baldin eta urte osoan lan egin badute. Lana ez bada urte osoan egin, opor-orduak lan egin den denboraren arabera murriztuko dira, proportzionalki.

«5.– En el Régimen horario de Brigada Móvil, el personal tendrá derecho a disfrutar 180,5 horas, en caso de prestación de trabajo durante todo el año. En caso de prestación de trabajo de un período inferior, el derecho al disfrute de las vacaciones tendrá una disminución proporcional.

Honela banatuko dira oporrak:

Las vacaciones serán disfrutadas de la forma siguiente:

● Planifikatutako bi lan-aste oso.

– Dos semanas completas planificadas de trabajo,

● Planifikatutako lan-aste bateko bost egun.

– Cinco días de una semana planificada de trabajo.

Oporraldi gisa izendatutako asteen aurreko, erdiko edo ondoko aste libre planifikatuetako bitan, langileak ezingo dira zerbitzura deitu, oso salbuespenezko arrazoiengatik ez bada.

En dos de las semanas planificadas libres de servicio, anteriores, medias o posteriores a las señaladas como período vacacional, el personal no podrá ser llamado al servicio, salvo causas muy excepcionales.

Eskaerak egiteko epea eta eskaerok onartzeko irizpideak honako artikulu honetan ezarritakoak izango dira» .

El plazo de solicitud y los criterios de aprobación para la resolución de las solicitudes serán los establecidos en el artículo presente. »

4.– Aldatzea 60. artikuluaren bigarren apartatuko lehen paragrafoa. Honela idatzita gelditzen da:

4.– Se modifica el párrafo primero del apartado segundo del artículo 60, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2.– Goi mailako eskalako eta eskala exekutiboko langileek, zeinek erabateko erabilgarritasun-egoeran egon behar duten, dituzten funtzioen izaeragatik, eta, Akordio honen 22. artikuluan aurreikusitako ordu-erregimen malgua esleituta edukita, ikerketa-lanak egiten dituztenek, produktibitate-osagarri bat jasotzeko eskubidea izango dute; osagarri hori banakoari aplikatuko zaio, bi hilez behingoa izango da eta haren zenbatekoa honako absentismo-tasa hauek ez gainditzeari egongo da lotuta»:

«2.– El personal perteneciente a las escalas superior y ejecutiva, que ha de estar en situación de disponibilidad absoluta, debido a la naturaleza de las funciones que tiene encomendadas y el personal que, teniendo asignado el régimen horario flexible, previsto en el artículo 22 del presente acuerdo, realice funciones de investigación, tendrá derecho a la percepción de un complemento de productividad de aplicación individual y de carácter bimestral y cuya cuantía estará sujeta a no superar las siguientes tasas de absentismo:»

5.– Aldatzea 60. artikuluaren hirugarren apartatua. Honela idatzita gelditzen da:

5.– Se modifica el apartado tercero del artículo 60, que pasa a tener la siguiente redacción:

«3.– Lan-baldintzei buruzko Akordioaren 21. artikuluan aurreikusitako ordu-erregimen normalizatuan diharduten langileek, paragrafo honetako aurreko inongo puntutan sartuta ez badaude, eta, halaber, Polizia Zientifikoko Unitatean pertsonen identifikazioko atalean, egun ezarrita duten ordu-erregimenaren arabera, lan egiten dutenek; Babes Unitatean, Esku Hartze Unitatean eta Txakurren Ataletan (Lehergailuen Atalean izan ezik) lan egiten duten langileek, zeinek beren ordutegian standby motako lanaldiak dituzten zirkunstantzia horrek berekin dakarren loturarekin; eta Brigada Mugikorreko ordu-erregimenean zerbitzuak ematen dituztenek produktibitate-osagarria jasotzeko eskubidea izango dute; osagarri hori banakakoa izango da, eta lauhilekokoa; ekainean, urrian eta otsailean ordainduko da, eta haren zenbatekoa absentismo-tasa hauek ez gainditzeari egongo da lotuta»:

«3.– El personal que preste servicios en régimen horario normalizado, previsto en el artículo 21 del Acuerdo de condiciones de trabajo, que no se hallara incluido en ninguno de los puntos precedentes del presente apartado, el personal que preste servicios en la sección de identificación de personas de la Unidad de Policía Científica, conforme al régimen horario que tiene establecido en la actualidad, el personal que presta servicios en la Unidad de Protección, en la Unidad de Intervención, en las Secciones Caninas (a excepción de la Sección de Explosivos) que tienen en su régimen horario previstas jornadas tipo standby, en atención a la vinculación que esta circunstancia significa y el personal que preste servicios en el régimen horario de Brigada Móvil, tendrá derecho a la percepción de un complemento de productividad de aplicación individual y de carácter cuatrimestral, que se abonará los meses de junio, octubre y febrero, y cuya cuantía estará sujeta a no superar las siguientes tasas de absentismo:»

6.– Aldatzea 72. artikuluko lehen apartatua. Honela idatzita geratzen da:

6.– Se modifica el apartado primero del artículo 72, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Ertzaintzako funtzionarioei zerbitzu aktiboko jardueraren modulazioa aitortu ahal izango zaie adinagatik 55 urte bete behar dituzten urtearen hasieratik erretiroa hartzen duten unera arte».

«1.– Podrá reconocerse la modulación del desempeño del servicio activo por motivo de edad a los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza desde el inicio del año en que vayan a cumplir los 55 años de edad hasta el momento en que se produzca la jubilación.»

7.– Aldatzea 74. artikuluko lehen apartatuko a) letra. Honela idatzita geratzen da:

7.– Se modifica el apartado primero, letra a) del artículo 74, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Lanpostua Herritarren Babeseko ertzain-etxeetan, Miñoien, Foralen eta Mikeleteen ataletan, eta Trafiko Lurralde Unitateetan duten langileak.

«1.– El personal destinado en Comisarías de Protección Ciudadana y Secciones de Miñones, Forales y Mikeletes y en las Unidades Territoriales de Tráfico.

a) Adinagatik zerbitzu aktiboko jardueraren modulazioa aitortzen zaien funtzionarioak zerbitzu aktiboko administrazio-egoeran izango dira, hori bai, lehentasuna izango dute adinak modulatutako zerbitzu aktiboan dauden langileek edo bigarren jarduerako egoera aitortuta dutenek egin ditzaketen funtzioen katalogoa xedatzen duen Giza Baliabideen Zuzendaritzaren Ebazpenak ezarritako zereginak egiteko, betiere, noski, eginkizunok betetzeko beharrezko gaitasuna badute.

a) El personal funcionario al que se reconozca la modulación del servicio activo por motivo de la edad, se mantendrá en la situación administrativa de servicio activo, si bien, tendrá preferencia para el desempeño de tareas establecidas en la Resolución de la Dirección de Recursos Humanos relativa al catálogo de funciones susceptibles de ser desempeñadas por personal acogido a SAM o que tenga reconocida la situación de segunda actividad, existentes en su ámbito en el centro de trabajo, siempre que tuviera la capacitación requerida para su realización.

Baldintza hori aitortuta duten guztiei funtzio horiek esleitzerik ez balego, esleipena adinaren arabera egingo da, zaharrenetik hasi eta gazteenera; gainontzekoek agintzen zaizkien ohiko funtzioak egin beharko dituzte. Hala ere, planifikatutako operatiboetan, langileok ez dute zuzenean parte hartuko segurtasuna mantentzea xede duten eta ordena publikoko gorabeherak izatea aurreikusten den ekintzetan».

En el supuesto de que no fuera posible realizar esta asignación a la totalidad de los miembros del grupo que tuvieran reconocida esta condición, será llevada a cabo esta por orden de mayor a menor edad, habiendo de ser realizadas por el resto las funciones ordinarias, que le sean encomendadas. No obstante, este personal no intervendrá directamente en la parte del dispositivo, que tenga como objeto el mantenimiento de seguridad en los operativos planificados, en que se prevea la posibilidad de alteraciones del orden público.»

8.– Aldatzea 74. artikuluko bigarren eta hirugarren apartatuak. Honela idatzita geratzen dira:

8.– Se modifican los apartados segundo y tercero del artículo 74, que pasan a tener la siguiente redacción:

«2.– Lanpostua ondokoen mendeko unitateren batean duten langileak: Laguntza Taktikoko Burutza Nagusia, Erakunde Segurtasunerako Burutza Nagusia, Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzua, Inteligentziako Lurralde Bulegoa, Inteligentzia Bulego Nagusia, eta Ikerketa Kriminal eta Polizia Judizialaren Burutza.

«2.– El personal destinado en las Unidades dependientes de la Jefatura Central de Apoyo Táctico, de la Jefatura Central de Seguridad Institucional, de los Servicios de Investigación Criminal Territorial, de las Oficinas de Inteligencia Territoriales, de la Oficina Central de Inteligencia y de la Jefatura de Investigación Criminal y Policía Judicial«»

Adinagatik zerbitzu aktiboko jardueraren modulazioa aitortuta duten funtzionarioak zerbitzu aktiboko administrazio-egoeran izango dira eta beren lanpostu-kodeei esleitutako funtzio guztiak beteko dituzte.

El personal funcionario al que se reconozca la modulación del servicio activo por motivo de la edad, se mantendrá en la situación administrativa de servicio activo y realizará todas las funciones asignadas a su código de puesto.

3.– Gainerako unitateetan destinoa duten eta bestelako lanpostuetara atxikita dauden langileak.

3.– El personal destinado en el resto de unidades y adscrito a otro tipo de puestos de trabajo.

Adinagatik zerbitzu aktiboko jardueraren modulazioa aitortuta duten funtzionarioak zerbitzu aktiboko administrazio-egoeran izango dira eta beren lanpostu-kodeei esleitutako funtzio guztiak beteko dituzte, hori bai, planifikatutako operatiboetan, langileok ez dute zuzenean parte hartuko segurtasuna mantentzea xede duten eta ordena publikoko gorabeherak izatea aurreikusten den ekintzetan».

El personal funcionario al que se reconozca la modulación del servicio activo por motivo de la edad, se mantendrá en la situación administrativa de servicio activo y realizará todas las funciones asignadas a su código de puesto, si bien, no intervendrá directamente en la parte del dispositivo que tenga como objeto el mantenimiento de seguridad en los operativos planificados en que se prevea la posibilidad de alteraciones del orden público.»

9.– Aldatzea 75. artikuluko lehen apartatua. Honela idatzita geratzen da:

9.– Se modifica el apartado primero del artículo 75, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Adinagatik zerbitzu aktiboko jardueraren modulazioa aitortuta duten Ertzaintzako langileei urteko lanaldia murriztuko zaie honako eskala honen arabera:

«1.– El personal de la Ertzaintza, que tuviera reconocida la modulación del servicio activo por motivo de edad tendrá una reducción de la jornada anual de trabajo, de conformidad con la escala siguiente:

A) 55 urterekin: urtean 24 lan-ordu gutxiago.

A) A los 55 años: 24 horas menos de trabajo al año.

B) 56 urterekin: urtean 48 lan-ordu gutxiago.

B) A los 56 años: 48 horas menos de trabajo al año.

C) 57 urterekin: urtean 64 lan-ordu gutxiago.

C) A los 57 años: 64 horas menos de trabajo al año.

D) 58 urterekin eta gehiagorekin: urtean 96 lan-ordu gutxiago».

D) A los 58 años y siguientes: 96 horas menos de trabajo al año.»

9.– Aldatzea 76. artikuluaren bigarren apartatua. Honela idatzita geratzen da:

9.– Se modifica el apartado segundo del artículo 76, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2.– 74. artikuluaren barnean dauden langileak adinak modulatutako zerbitzu aktiboan sartzen direnean 55 urterekin, gaueko ordutegian lan egiten jarraituko dute 59 urte betetzen dituzten urtera bitartean; salbuespena 79. artikulua aplikatzearen ondorioz bestelako neurriak hartzea beharrezkoa izatea izango da.

«2.– Cuando el personal incluido en el artículo 74 se incorpore al SAM a la edad de 55 años, permanecerá en todo caso realizando trabajo en horario nocturno hasta el año en que cumpla 59 años de edad, salvo en aquellos supuestos en que proceda la adopción de otra medida, como consecuencia de la aplicación del artículo 79

2019ko urtarriletik aurrera 56 urterekin adinak modulatutako zerbitzu aktiboan sartzen diren langileen kasuan, gaueko ordutegian lan egitetik salbuetsita geratzeko aukera izango dute. Aukera hori baliatu ondoren, gaueko txandan lan egitea erabakiz gero, langileak berak erabaki beharko du 59 urtera bitarte gauez lan egin nahi duen –horrela aukeratuz gero artikulu honen hirugarren apartatuan zehaztutako zenbatekoa jasotzeko eskubidea izango du, betiere 79. artikulua aplikatzearen ondorioz bestelako neurriren bat hartzea ez badagokio– edo urtetik urtera erabaki nahi duen gauez lan egin edo ez –horrela eginez gero kontzeptu horri dagokion 35 euroko produktibitate-osagarria jasotzeko eskubidea izango du gauez lan egiten duenean–».

El personal que se incorpore a partir de enero de 2019, al SAM a la edad de 56 años, podrá optar por la posibilidad de exención del trabajo en horario nocturno. Si ejercita esta opción, y en años posteriores decidiera realizar de forma efectiva trabajo en horario nocturno, deberá optar o bien por realizar trabajo nocturno hasta los 59 años, en cuyo caso tendrá derecho al importe recogido en el apartado tercero del presente artículo salvo en aquellos supuestos en que proceda la adopción de otra medida, como consecuencia de la aplicación del artículo 79; o bien por elegir cada año su opción, en cuyo caso tendrá derecho a la percepción del complemento de productividad por este concepto de 35 euros, cuando trabaje de forma efectiva las noches.»

10.– Gehitzea hirugarren, laugarren eta bosgarren apartatuak 76. artikuluari:

10.– Se añaden los apartados tercero, cuarto y quinto al artículo 76:

«3.– Aurreko apartatuak ezarritakoaren arabera gaueko txandan lan egitetik salbuetsitako langileek, goizeko edo arratsaldeko txandan egin beharko dute lan euren taldeak gaueko txanda duten asteetan.

«3.– El personal que, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, se encontrare exento de prestar servicios en turno de noche, habrá de prestar servicios efectivos en el turno de mañana o de tarde, en las semanas en que su grupo tiene planificado trabajo en este turno.

Azken kasu horretan, B7 kadentzia aplikagarria denean, larunbatetan eta igandeetan zerbitzu-prestazioa aurreko txanda amaitu eta hamabi ordu igaro eta gero hasi beharko dute. Kasu horretan, ertzainak zerbitzu-prestazioa hasteko ordua aurreratzeko eskaera egingo balu, Unitateko Burutzak aukera izango luke horretarako baimena emateko.

En este último supuesto, cuando sea de aplicación la cadencia B7, la prestación de servicios del sábado y domingo habrá de iniciarse tras el transcurso de doce horas, desde la conclusión del turno anterior. En este caso, podrá ser autorizada por la Jefatura de Unidad la solicitud por parte del/ de la ertzaina de la anticipación de la hora de inicio de la prestación de servicios.

Aste horietan zerbitzu-prestazioak emateak gaueko txandan lan egiteagatik jasotzen den produktibitate-osagarriaren zenbatekoa oso-osorik jasotzen jarraitzeko eskubidea emango du, edo, horrela ezarritako ordu-erregimenetan, ordu-indizearen zenbaketa alternatiboa egitekoa.

La prestación de servicios efectivos en estas semanas dará derecho al mantenimiento en la percepción del importe del complemento de productividad por trabajo en turno de noche, en su cuantía íntegra, o el cómputo alternativo del índice horario, en los regímenes horarios, en que estuvieran establecidos.

4.– Zerbitzu aktibo modulatuko prestazioa aitortuta duten baina gaueko txandan lanean jarraitzea hautatzen duten langileek, gaueko txandan lan egindako planifikatutako lanaldi bakoitzeko 49 euroko produktibitate-osagarria jasoko dute eta ez 20. artikuluan ezarritako zenbatekoa.

4.– El personal que tuviera reconocida la prestación del servicio activo modulado, que hubiera optado por continuar en la prestación de servicios en el turno de noche, pasará a percibir 49€ por concepto de complemento de productividad por cada jornada planificada de trabajo en turno de noche, que trabaje de forma efectiva, en sustitución del importe establecido en el artículo 20.

Gaueko indizea zenbatzeko aukera alternatiboa hautatzen duten langileei, berriz, indizea produktibitate-osagarrian aplikatzen den ehuneko berean igoko zaie.

El personal que hubiere ejercido la opción alternativa por el cómputo del índice nocturno, verá incrementado este en el mismo porcentaje que el aplicado para el complemento de productividad.

5.– Zerbitzu aktibo modulatuarekin 56 urte edo gehiagorekin bat egin eta gaueko ordutegian lan ez egiteko hautua egiten duten langileek, hautu hori aldatzeko aukera izango dute. Horretarako, Giza Baliabideen Zuzendaritzari eskaera bat aurkeztu beharko diote irailaren 30a baino lehen.

5.– El personal que se hubiera incorporado al servicio activo modulado a la edad de 56 años o más y que hubiera ejercido la opción por la exención del trabajo en horario nocturno, podrá variar esta opción, mediante solicitud dirigida a la Dirección de Recursos Humanos, que habrá de ser presentada antes del 30 de septiembre.

Aukera hori hurrengo urteko lehen lan-aste osotik aurrera aplikatuko litzateke.

Esta opción será de aplicación a partir del inicio de la primera semana completa de trabajo del año siguiente.

Gaueko ordutegian lan egiteko aukera langileak 59 urte betetzen dituen urtera arte izango da indarrean, betiere 79. artikulua aplikatzearen ondorioz bestelako neurriren bat hartzea ez badagokio».

La opción por la realización del trabajo en horario nocturno, se mantendrá vigente hasta el año en que cumpla 59 años de edad, salvo en aquellos supuestos en que proceda la adopción de otra medida, como consecuencia de la aplicación del artículo 79.»

11.– Gehitzea bigarren paragrafo bat 77. artikuluaren laugarren apartatuari:

11.– Se añade un párrafo segundo al apartado cuarto al artículo 77:

«Adinak modulatutako zerbitzu aktiboan dauden eta gaueko ordutegian lan egiten jarraitzen duten langileei, soilik kasu honetan esleitu ahal zaizkie derrigorrez egin beharreko ordezkapenak: adinak modulatutako zerbitzu aktiboan ez dauden Unitateko eremu funtzional bereko gainontzeko langile guztiei ordezkapenak esleitu ostean, oraindik ere ordezkapen gehiago esleitu beharra izatea».

«Solamente podrá ser encomendada, de forma obligatoria, la realización de una sustitución al personal SAM, que continúe trabajando en horario nocturno, cuando persistieran las necesidades, tras la asignación al resto del personal perteneciente al mismo ámbito funcional en la Unidad, que no tuviera reconocida aquella condición.»

12.– Aldatzea 77. artikuluko bosgarren apartatua. Honela idatzita geratzen da:

12.– Se modifica el apartado quinto del artículo 77, que pasa a tener la siguiente redacción:

«5.1.– Gaueko txandako lanaldiotan lan egiteak, 49 euroko produktibitate-osagarria jasotzeko eskubidea sortuko du gaueko txandako planifikatutako lanaldi bakoitzeko eta ez 20. artikuluan ezarritako zenbatekoa. Horrez gain, txanda-aldaketako indarreko araudian ezarritako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea ere izango da.

«5.1.– La prestación efectiva del trabajo en estas jornadas de turno de noche en este caso generará el derecho a la percepción de 49 euros por concepto de complemento de productividad por cada jornada planificada de trabajo en turno de noche, que trabaje de forma efectiva, en sustitución del importe establecido en el artículo 20; además de las indemnizaciones recogidas en la normativa vigente para cambio de turno.

Gaueko indizea zenbatzeko aukera alternatiboa hautatzen duten langileei, berriz, indizea produktibitate-osagarrian aplikatzen den ehuneko berean igoko zaie.

El personal que hubiere ejercido la opción alternativa por el cómputo del índice nocturno, verá incrementado este en el mismo porcentaje que el aplicado para el complemento de productividad.

5.2.– Konpentsazio modu bera aplikatu zaio gaueko txandako talde berari atxikita izanik, gauez lan egitetik salbuetsita dagoen lankidearen funtzioak gaueko txandan betetzen dituen ertzainari lan egindako lanaldi bakoitzeko, betiere betetako funtzioak berez dagozkionak baino kategoria altuagokoak badira; salbuespena kalte-ordainen erregimenean aurreikusitako kasuak dira, kasu horietan ez baita txanda-aldaketarik gertatzen».

5.2.– Esta misma forma de compensación será de aplicación también al/la ertzaina que se hallare adscrito al mismo grupo de trabajo de noche, para cada jornada que realizara, de forma efectiva, las funciones del beneficiario de la exención en las jornadas de turno de noche cuando fueran estas de superior categoría a las que se encontrara desempeñando aquel, con excepción de lo previsto acerca del régimen indemnizatorio, puesto que, en este caso no se produce el cambio de turno.»

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2019.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 20an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERÍA.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común