Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

221. zk., 2018ko azaroaren 16a, ostirala

N.º 221, viernes 16 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
5639
5639

EBAZPENA, 2018ko irailaren 3koa, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariarena, Ibilgailuen garajeetako instalazio elektrikoen zerbitzu-abiatzeen, handiagotzeen eta aldizkako ikuskatzeen espedienteak tramitatzeko argibideak ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2018, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de puesta en servicio, ampliaciones e inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas en garajes de vehículos.

Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoari buruzko araudiak, 842/2002 Errege Dekretu bidez onartuak, BT-29 jarraibide teknikoan ezartzen ditu sute- edo lehertze-arriskua duten lokaletako instalazio elektrikoetarako preskripzio partikularrak. Lokal horien artean daude ibilgailuak konpontzeko garaje eta lantegi jakin batzuk.

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, establece en su ITC BT-29 las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión, entre los que se incluyen determinados garajes y talleres de reparación de vehículos.

2006ko apirilaren 27ko Ebazpenak, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariarenak, garajeen aireztapenari eta segurtasun elektrikoari dagokienez Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoko BT-29 jarraibide teknikoa aplikatzeko jarraibideak ematen dituenak, baldintza batzuk ezarri zituen hasiera batean BT-29 jarraibideak I. motako sute- edo lehertze-arriskua pairatzeko duten eremuak desklasifikatu ahal izateko jabetza pribatuko edo jabekidetzako erregimenetako ibilgailuen garajeetako lokaletan, edo erabilera publikoko, konkurrentzia publikoko edo txandatzeetako esparruetan.

La Resolución de 27 de abril de 2006, del Director de Energía y Minas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Instrucción Técnica ITC BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en lo que afecta a la seguridad eléctrica y ventilación de los garajes, vino a establecer algunas condiciones para poder proceder a desclasificar las zonas que, en principio, la ITC BT-29 considera como de riesgo de incendio o explosión, clase I, en locales de garajes de vehículos en régimen de propiedad privada o de copropiedad, o bien, en recintos de uso público, pública concurrencia o de rotación.

2007. urtetik aurrera, garajeetako aireztapen-instalazioei dagokienez, Eraikuntzako Kode Teknikoak osasungarritasuneko (DB HS-3 dokumentua) eta suteen kasuen aurreko segurtasuneko (DB SI dokumentua) baldintzak ezarri ditu, Zuzendaritza honen eskumeneko segurtasun elektrikoaren arloan baino exijentzia-maila handiagoarekin.

A partir del 2007, en lo referente a instalaciones de ventilación de garajes, el Código Técnico de la Edificación ha establecido las exigencias por salubridad (documento DB HS-3) y por seguridad en caso de incendio (documento DB SI), con mayores niveles de exigencia que los indicados para seguridad eléctrica competencia de esta Dirección.

Halaber, 1053/2014 Errege Dekretuak, BT-52 jarraibide teknikoarenak, ibilgailu elektrikoak berriz kargatzeko azpiegiturari eta beste jarraibide batzuen aldaketari buruzkoak, karga horiek egiteko instalazio elektrikoak arautu ditu, askotan garajeen lokalen barruan kokatzen baitira. Zirkunstantzia horrek problematika berri bat zehazten du, orain ibilgailuak berriz kargatzeko instalazio berriak egingo direlako garajeen barnealdean, eta garaje horien instalazio elektrikoa aurreko erregelamenduaren arabera gauzatu zelako.

Así mismo, el Real Decreto 1053/2014, de la ITC BT-52 sobre infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y de modificación de otras ITCs, ha regulado las instalaciones eléctricas de recarga que en muchas ocasiones se encuentran ubicadas en el interior de locales de garajes. Esta circunstancia determina una nueva problemática ya que ahora se van a realizar nuevas instalaciones para recarga en el interior de garajes cuya instalación eléctrica se ejecutó con reglamentación anterior.

Bestalde, Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoari - «Sute- edo lehertze-arriskua duten lokaletako instalazio elektrikoetarako preskripzio partikularrak» aplikatu beharreko Gida Teknikoak aplikazio praktikoak eta azalpenak ezartzen dizkio, izaera loteslerik izan gabe, BT-29 jarraibide teknikoan xedatutakoari.

Por otra parte, la Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión - «Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión», establece aplicaciones prácticas y aclaraciones, de carácter no vinculante, a lo dispuesto en la ITC BT-29 correspondiente.

Aipatutako guztia ikusita, eta 2006ko apirilaren 27ko Ebazpenaren aplikazioan agerian geratu diren problematika desberdinak aintzat hartuta, egokia da argibide berriak ematea, egungo errealitatera malgutasun gehiagorekin moldatuta.

A la vista de cuanto antecede, y teniendo en cuenta las distintas problemáticas que se han ido poniendo de manifiesto durante la aplicación de la Resolución de 27 de abril de 2006, procede dictar nuevas instrucciones que se acomoden con mayor flexibilidad a la realidad existente.

Halaber, espedienteen tramitazioa ere egingo da, garajeetako instalazio elektriko berriak zerbitzuan jartzeko, aurrez daudenak aldatzeko eta horiek aldizka ikuskatzeko beharrezkoa den dokumentazioa zein den adieraziz.

Así mismo, se desarrolla la tramitación de expedientes, indicando la documentación necesaria para la puesta en servicio de nuevas instalaciones eléctricas de garajes, modificaciones de las ya existentes e inspecciones periódicas de las mismas.

Aipatutako lege-xedapenak eta aplikazio orokor eta bateragarrikoak aztertuta, hau

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Aplikazio-eremua.

Primero.– Ámbito de aplicación.

1.– Ebazpen honetan agindutakoa garajeetako instalazio elektrikoei aplikatuko zaie, eta, dagokienean, garaje horien barnean kokatutako ibilgailu elektrikoak berriz kargatzeko instalazioei.

1.– Lo dispuesto en la presente Resolución será de aplicación a las instalaciones eléctricas de los garajes y, en lo que corresponda, a las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico en los mismos.

2.– Garajeetako instalazio elektrikoentzako emandako argibideak ibilgailuak konpontzeko tailerretako instalazio elektrikoei ere aplikatuko zaizkie.

2.– Las indicaciones dictadas para las instalaciones eléctricas de los garajes, también serán de aplicación a las de los talleres de reparación de vehículos.

Bigarrena.– Garajeen atmosferaren desklasifikazioa. Garaje desklasifikatuak.

Segundo.– Desclasificación de la atmósfera de garajes. Garajes desclasificados.

1.– Garaje itxi batean sute- edo lehertze-arriskuko atmosfera-guneak egon daitezke, errekuntza osatugabeko gasen eta erregaien lurruntze-gasen metaketaren ondorioz. Hori dela eta, behe-tentsioko erregelamenduak, hasiera batean, I. motako sute- edo lehertze-arriskukotzat jotzen ditu lokal horiek.

1.– En un garaje cerrado se pueden producir zonas de atmósfera de riesgo de incendio o explosión, como consecuencia de la acumulación de gases de combustión incompleta y de gases de evaporación de combustible. Es por ello que el reglamento de baja tensión considera dichos locales, en principio, como de riesgo de incendio o explosión de clase I.

Garaje desklasifikatutzat definitzen da arrisku hori desagerrarazteko berariazko neurriak hartu dituena instalazio elektrikoak dauden eremu guztietan, 842/2002 Errege Dekretuarekin bat etorrita.

Se define como garaje desclasificado aquel en el que se han adoptado medidas específicas para que desparezca dicho riesgo en todas las zonas en las que haya instalaciones eléctricas, conforme al Real Decreto 842/2002.

Desklasifikazio horren helburua da bai instalazio horren diseinua bai funtzionamendua BT-29 jarraibide teknikoan agindutakoaren eraginpean ez gelditzea azkenerako, sute- edo lehertze-arriskua duten lokaletan exijitutako neurriei dagokienez.

El objetivo de dicha desclasificación es que, tanto el diseño como el funcionamiento de dicha instalación, puedan finalmente no resultar sometidos a lo prescrito en la ITC BT-29 respecto a las medidas exigidas a los locales con riesgo de incendio o explosión.

2.– Behe-tentsioko instalazioan aditua den teknikariak aurkeztu beharko ditu justifikazioak, eta, dagokion kasuan, desklasifikazioa akreditatzeko kalkuluak.

2.– La persona técnica competente en la instalación eléctrica de baja tensión deberá presentar las justificaciones, y en su caso, los cálculos, para acreditar la desclasificación.

Kalkulu eta justifikazio horiek proiektuan agertu beharko dute, hartutako irtenbidearen ezaugarriekin batera. Horretarako, laguntza eman ahal izango dio aireztatze-instalazioa diseinatu eta gauzatuko duen aireztatze-enpresako teknikariak.

Dichos cálculos y justificaciones deberán figurar en el proyecto junto con las características de la solución adoptada. Para ello, podrá ser asistida por la persona técnica de la empresa de ventilación que diseñe y ejecute la instalación de ventilación.

3.– Behin behe-tentsioko instalazioa jartzen denean eta dagozkion egiaztapenak eta frogak egiten direnean, obra-zuzendaritzak ziurtatuko du proiektatutako neurriak ezarri direla eta horien efikazia probatu dela.

3.– Una vez ejecutada la instalación de baja tensión y tras la verificación y comprobaciones oportunas, la dirección de obra certificará que se han instaurado las medidas proyectadas y que se ha comprobado la eficacia de las mismas.

4.– Desklasifikazioa aukerakoa da, eta, hortaz, behe-tentsioko instalazio elektrikoa kokatzen den eremuetan aplikatzen ez denean, instalazio horren diseinua eta funtzionamendua BT-29 jarraibide teknikoan preskribatutako kalkulu eta ezaugarrietara moldatu beharko dira.

4.– La desclasificación es opcional por lo que, en el caso de no ser aplicada a las zonas donde se localice la instalación eléctrica de baja tensión, el diseño y funcionamiento de dicha instalación deberá adaptarse en cálculos y características a lo prescrito en la correspondiente ITC BT-29.

Hirugarrena.– Behe-tentsioko instalazioen tramitazioa garaje eraiki berrietan.

Tercero.– Tramitación de instalaciones de baja tensión en garajes de nueva construcción.

1.– Bost plaza baino gehiagoko garaje bateko behe-tentsioko instalazioa abian jartzea espediente bereizi baten bitartez egingo da, eta ez eraikin osoaren behe-tentsioko instalazioaren espedientearen edo loturarik duen beste espediente baten barnean.

1.– La puesta en servicio de la instalación de baja tensión de un garaje con más de cinco plazas se tramitará en un expediente separado del de la instalación de baja tensión de la totalidad del edificio o de cualquier otro expediente relacionado.

Garajearen behe-tentsioko espedientean beste espediente batean jasotzen den dokumentazioari erreferentzia egin ahalko zaio (proiektua, planoak, etab.), eta ez dira zertan berriz aurkeztu. Hala ere, sorbatz bakarreko ziurtagiriek eta eskemek garajeko instalazioari egin beharko diote erreferentzia berariaz, dagokien kasuan haien desklasifikazioa ahaztu gabe.

En el expediente de baja tensión del garaje se podrá hacer referencia a documentación (proyecto, planos, etc.) que figure en otro expediente, no siendo necesario aportarlos de nuevo. No obstante, los certificados y esquemas unifilares deberán hacer referencia expresa a la instalación del garaje, sin olvidar la desclasificación, en su caso.

2.– Behe-tentsioan aditua den teknikariak desklasifikatutzat jo ahal izango ditu honako baldintzetako bat egiaztatutzat ematen duten garaje itxiak:

2.– La persona técnica competente en baja tensión podrá considerar desclasificados aquellos garajes cerrados para los que verifique alguna de las siguientes condiciones:

– Eraikuntzaren Kode Teknikoa betetzea (EKT), HS3 atalean, exijitzen diren gutxieneko aire-berriztatzeen diseinuari, emariei eta dimentsionatzeari dagokionez. Kasu honetan, espedientearen ardura duen teknikariak hala adierazi beharko du bere proiektuan, EKTaren arabera garajea diseinatu zuenaren nortasuna eta gaitasuna aipatuta, eta, dagokion kasuan, garajearen aireztatzea, justifikazio gehiago eman beharrik gabe.

– Cumplimiento del CTE, sección HS3, en cuanto al diseño, caudales y dimensionado de las renovaciones mínimas de aire exigidas. En este caso, la persona técnica competente del expediente deberá indicarlo en su proyecto, haciendo referencia al nombre y capacitación de quien diseñó el garaje según el CTE y, en su caso, su ventilación, sin necesidad de más justificaciones.

– Garajearen desklasifikazioaren justifikazio egokia, behe-tentsioan aditua den teknikariak egoki iritzitako metodologiarekin egina, sona handiko arauekin, esaterako.

– Justificación adecuada realizada por persona técnica competente en baja tensión de la desclasificación del garaje con la metodología que estime adecuada, como el uso de normas de reconocido prestigio.

Obra-zuzendaritzaren ziurtagirian berariaz agertu beharko du desklasifikazio eraginkorrak, behin hartutako neurrien efikazia frogatutzat ematen denean, aireztatze-sistemena bereziki.

En el certificado de dirección de obra deberá constar expresamente la efectiva desclasificación, una vez comprobada la eficacia de las medidas adoptadas, especialmente las del sistema de ventilación.

3.– Aireztatze behartua duten garajeen espedienteen kasuan, baita 5 plaza baino gehiagoko aireztatze naturala dutenetan ere, zerbitzua abian jartzeko komunikazioarekin eta gainerako dokumentazioarekin batera, garajeko behe-tentsioko instalazioaren proiektu osoa ere erantsi beharko da, edo, horren lekuan, dagokion eraikineko behe-tentsioko proiektu orokorraren separata.

3.– En el caso de expedientes de garajes con ventilación forzada, y con ventilación natural de más de 5 plazas, junto a la cumplimentación de la Comunicación de Puesta en Servicio y demás documentación, se deberá adjuntar el proyecto completo de la instalación de baja tensión del garaje o, en su caso, la separata correspondiente del proyecto general de baja tensión del edificio.

Energiaren arloko organo eskudunean aurrez emandako agirien kasuan, nahikoa izango da horien espedientearen erreferentzia adieraztea.

Para el caso de documentación que ya hubiera sido aportada al órgano competente en materia de energía, bastará con la indicación de la referencia del expediente que la contenga.

Proiektua, edo haren separata, nahitaezkoak baldin badira, obraren bukaerako zuzendaritza-ziurtagiria erantsi beharko da, behe-tentsioko teknikariak sinatua.

Siempre que el proyecto, o su separata, sea preceptivo, se deberá adjuntar el certificado de dirección final de obra suscrito por persona titulada competente en baja tensión.

4.– 5 plaza edo gutxiagoko aireztatze naturaleko garajeen kasuan, diseinuaren txosten teknikoak ordezkatu ahalko du proiektua.

4.– En caso de garajes con ventilación natural de 5 plazas o menos, el proyecto podrá ser sustituido por la memoria técnica de diseño.

5.– Konkurrentzia publikoko garajeen kasuan eta 25 plaza edo gehiagoko desklasifikatu gabeko garajeen kasuan, horiek martxan jartzeko, behe-tentsioko kontrol-organismo baten aldeko txostena erantsi beharko da, baita dagokion jarraibide teknikoa ere.

5.– En los supuestos de garajes de pública concurrencia y en los de garajes no desclasificados de 25 plazas o más, para su puesta en servicio se deberá adjuntar el informe favorable de un organismo de control habilitado en baja tensión y en la ITC que corresponda.

6.– Instalazioak dagozkien jarraibide teknikoen arabera eta ITC-29 jarraibide teknikoaren gidaren III. eranskinarekin bat etorrita egin beharko dira.

6.– Las instalaciones deberán realizarse según las ITCs de aplicación y conforme al Anexo III de la guía de la ITC-29.

Laugarrena.– Garajeetako behe-tentsioko instalazioak handiagotzeko tramitazioa.

Cuarto.– Tramitación de ampliación de instalaciones de baja tensión de garajes.

1.– Aurrez existitzen den garaje bateko instalazio elektrikoaren handiagotzea diseinatu baino lehen, instalazioa egingo duen enpresak edo behe-tentsioan aditua den teknikariak, hurrenez hurren diseinuaren txosten teknikoa edo proiektua egiteko, aintzat hartu beharko du handiagotuko den instalazio elektrikoa garajea desklasifikatutzat hartuta egin zen ala ez.

1.– Con carácter previo al diseño de ampliación de la instalación eléctrica de un garaje ya existente, la empresa instaladora o la persona técnica competente en baja tensión, respectivamente para la realización de la memoria técnica de diseño o del proyecto, deberá tener en cuenta si la instalación eléctrica a ampliar se realizó o no considerando el garaje desclasificado.

2.– Desklasifikatutzat jo ahal izango dira oraindik garajea sute- edo lehertze-arriskua jasateko lokal bat ez dela egiaztatzen den kasuetan, edo hori hala dela ziurtatzen duen dokumentazio teknikoa dagoenean, eta, hortaz, haren instalazioa bat datorrenean oraindik dokumentazio horrekin; edo, bestela, instalazio elektrikoa aipatutako arriskurik ez duten lokaletarako diseinatu eta gauzatu zela egiaztatu beharko da, orduan indarrean zegoen erregelamenduari jarraikiz, eta beti eutsiko zaie orduan ezarritako aireztatzeari buruzko baldintzei.

2.– Se podrá seguir considerando desclasificados aquellos garajes para los que se verifique, o bien que existe documentación técnica que acredite que ese garaje no es local de riesgo de incendio o explosión, y que su instalación continúa estando conforme con dicha documentación, o bien que la instalación eléctrica fue diseñada y ejecutada para locales sin el mencionado riesgo, conforme a la reglamentación entonces en vigor, manteniéndose en todo caso las condiciones de ventilación establecidas en su día.

Bosgarrena.– Konkurrentzia publikoko garajeak.

Quinto.– Garajes de pública concurrencia.

1.– Konkurrentzia publikoko lokaltzat joko dira, eta, hortaz, BT-28 jarraibide teknikoak ezarritako xedapenak aplikatuko zaizkie, BT-29 jarraibide teknikoaren gidan aipatutako garaje hauek, aurrerantzean, konkurrentzia publikoko garaje izango direnak:

1.– Tendrán la consideración de locales de pública concurrencia, y por lo tanto les son de aplicación las disposiciones que establece la ITC BT-28, los siguientes garajes mencionados en la Guía de la ITC BT-29, en adelante garajes de pública concurrencia:

– Erabilera publikokotzat jotzen diren garajeak.

– Garajes considerados de uso público.

– Konkurrentzia publikoko lokal gisa hartutako eraikinen parte diren garajeak.

– Garajes que formen parte de un edificio considerado como local de pública concurrencia.

– Ordutegi jakin bat duen jarduera bati lotutako garajeak eta 1500 m2 baino gehiagoko azalerakoak.

– Garajes vinculados a una actividad sujeta a horarios y con una superficie mayor de 1500 m2.

– Erabilera publikoko aparkaleku itxi eta estaliak, 5 ibilgailu baino gehiagorentzako direnak, dena delakoa okupazioa.

– Los estacionamientos de uso público, cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos para cualquier ocupación.

Ondorioz, hasierako eta aldizkako ikuskatzeei buruzko manuak, eta hornikuntza osagarriari edo segurtasunari buruzkoak, aipatutako garajeei bakarrik aplikatuko zaizkie.

Por tanto, las prescripciones sobre inspecciones iniciales y periódicas y sobre suministro complementario o de seguridad solo serán de aplicación a los citados garajes.

Hala ere, aireztatze behartua duten eta 100 plaza baino gehiago dauzkaten lurrazpiko garajeetan derrigorrezkoa den erreserbako hornikuntzarik ez duten konkurrentzia publikoko garajeek, alerta-mekanismo entzungarri bat izan beharko dute aireztatze-sistemak kale egiten duenerako.

No obstante, los garajes de pública concurrencia con ventilación forzada que no cuenten con un suministro de reserva, obligatorio para los subterráneos de más de 100 plazas, deberán disponer de un mecanismo de alerta audible en caso de fallo del sistema de ventilación.

Seigarrena.– Ibilgailu elektrikoak berriz kargatzea garajeen barnealdean.

Sexto.– Recarga de vehículo eléctrico en el interior de garajes.

1.– Garajeen barnealdean ibilgailu elektrikoak berriz kargatzeko instalazioetan, BT-52 jarraibide teknikoaren arabera, berriz kargatzeko instalazio elektrikoak proiektua eta kontrol-organismo baten hasierako ikuskaritza eskatzen baditu, Z2 edo Z4 taldekoak, espediente independente bat egingo da, garajearen instalazioaren espedientetik eta eraikinaren espedientetik bereizia. Z5 taldeko barnealdeko instalazioetan, aski izango dira instalatzailearen txostena eta ziurtagiria, espediente independente batean ere bai.

1.– En las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos en el interior de garajes, si, de conformidad con la ITC BT-52, la instalación eléctrica para la recarga requiere de proyecto e inspección inicial de organismo de control, del grupo Z2 o Z4, se constituirá un expediente independiente al de la instalación del garaje y al de la del edificio. En los casos de grupo Z5 en interior, bastará con la memoria y certificado del instalador, también en un expediente independiente.

Kasu hauetan, gainera, Ebazpen honetako zati xedatzailearen 3.1 puntuan beste espediente batzuetako dokumentazioari buruz adierazitakoa aplikatuko da.

Así mismo, es de aplicación a estos casos lo mencionado en el punto 3.1 de la parte dispositiva de esta resolución sobre la documentación obrante en otros expedientes.

2.– Proiektua eta hasierako ikuskaritza egiteko betekizunei dagokienez, garajeetako ibilgailu elektrikoak berriz kargatzeko instalazioak eta horien handiagotzeak BT-52 jarraibide teknikoan adierazitakoaren arabera egingo dira, eta Ebazpen honen zati xedatzailearen 4.2 puntuan adierazitakoa aintzat hartuta.

2.– En cuanto a requisitos de proyecto e inspección inicial, las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico en garajes y sus ampliaciones se realizarán según lo indicado en la ITC BT-52 y teniéndose en cuenta lo indicado en el punto 4.2 de la parte dispositiva de esta resolución.

Hortaz, ez da zertan proiekturik egin G edo H taldeari dagozkion instalazioak dauzkaten garajeen barnealdean gauzatuko diren Z5 taldeko berriz kargatzeko instalazioetarako.

Por tanto, no es necesaria la elaboración de proyecto para instalaciones de recarga del grupo Z5 que se ejecuten en el interior de garajes cuya instalación corresponda al grupo G o H.

Zazpigarrena.– Kontrol-organismoen aldizkako ikuskapenak garajeetako instalazio elektrikoetan.

Séptimo.– Inspecciones periódicas de organismo de control a instalaciones eléctricas en garajes.

1.– Oro har, instalazioak martxan jarri ziren datan edo haien handiagotzea gauzatu zen datan aplikatutako erregelamenduetan adierazitako zehaztapen teknikoak eta segurtasuneko zehaztapenak aplikatuko zaizkie.

1.– Con carácter general les serán de aplicación las prescripciones técnicas y de seguridad referidas en el reglamento que les fue de aplicación en la fecha de puesta en marcha de la instalación o de sus ampliaciones.

2.– Hala ere, instalazioaren egoera, kokapena edo ezaugarriak pertsonentzako edo ondasunentzako arrisku larria direnean, edo beste instalazio batzuen ohiko funtzionamenduan nahasmendu nabarmenak eragin ditzaketenean, organo eskudunak ikuskatzearen unean indarrean dagoen erregelamenduan jasotzen diren neurri zehatz batzuk betetzea exiji lezake.

2.– No obstante, cuando el estado, situación o características de la instalación pudieran implicar un riesgo grave para las personas o los bienes o se pudieran producir perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones, el órgano competente podrá exigir el cumplimiento de medidas concretas del reglamento en vigor en el momento de la inspección.

3.– Hasierako ikuskatzea eta bost urteroko aldizkako ikuskatzea egin behar dute hauek:

3.– Corresponde la realización de inspección inicial y periódica cada cinco años:

– Konkurrentzia publikoko garaje guztiak.

– En todos los garajes de pública concurrencia.

– 25 plaza edo gehiago dauzkaten garaje klasifikatuak, sute- edo lehertze-arriskua dutenak.

– En los casos de garajes clasificados, con riesgo de incendio o explosión, de 25 o más plazas.

– 1053/2014 Errege Dekretuaren arabera proiektua behar duten ibilgailu elektrikoak berriz kargatzeko instalazio guztiak.

– En todas las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico que precisen de proyecto según el Real Decreto 1053/2014.

Bestalde, babes-kaxa nagusi bakoitzeko 100 kW-eko baino gehiagoko etxebizitza-eraikinetako instalazio elektriko komunetako hamar urtean behingo ikuskaritzak garajeko instalazio elektrikoa barnean hartu beharko du beti, beti ere instalazioa kaxa horri lotuta badago.

Por otro lado, la inspección periódica decenal a las instalaciones eléctricas comunes de edificios de viviendas de más de 100 kW por caja general de protección deberá siempre incluir la instalación eléctrica del garaje, siempre que esta esté asociada a dicha CGP.

Kontrol-organismoak garaje desklasifikatu baten aldizkako ikuskatze bat egiten duenean, garajearen desklasifikaziorako berau martxan jarri zen momentuan hartutako neurriak egun eraginkorrak izaten jarraitzen dutela ziurtatu beharko du. Neurri horiei buruzko informaziorik egon ezean, dokumentazioa falta delako, dokumentazioa zaharra delako edo haren eraginkortasuna zalantzan jar daitekeelako, teknikari batek baieztatu edo ezarri beharko du berriz ere desklasifikazioa, hala dagokionean.

Cuando el organismo de control realice una inspección periódica a un garaje desclasificado, deberá comprobar que las medidas adoptadas en el momento de su puesta en servicio para la desclasificación del garaje continúan siendo efectivas. De no existir información de dichas medidas, por falta de documentación o por antigüedad, o de dudar de su efectividad, una persona técnica competente deberá confirmar o establecer nuevamente la desclasificación cuando proceda.

Horretarako, ikuskatzea egin baino lehen, kontrol-organismoak hala zehaztuz gero, garajearen titularrak sei hilabete baino gutxiagoko antzinatasun-ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, behe-tentsioko instalazioetan aditua den teknikari batek sinatua. Aireztatze-klimatizazioko instalazioen kasuan, desklasifikazioa egiteko proiektatutako neurrien eraginkortasunaren jarraikortasuna ziurtatu beharko da.

Para ello, previo a la realización de la inspección, si el organismo de control responsable de la misma así lo precisa, el titular del garaje deberá facilitarle un certificado de antigüedad no superior a seis meses firmado por una persona técnica competente en instalaciones de baja tensión, o en instalaciones de ventilación-climatización, en el que se certifique la continuidad de la eficacia de las medidas desclasificadoras proyectadas.

Zortzigarrena.– Aurkeztu beharreko agirien laburpen-taula.

Octavo.– Tablas resumen de la documentación a presentar.

1.– Garaje eta ibilgailuak konpontzeko tailer klasifikatuak eta desklasifikatuak, eta konkurrentzia publikoko garajeak:

1.– Garajes y talleres de reparación de vehículos clasificados y desclasificados, y garajes de pública concurrencia:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Ibilgailu elektrikoak berriz kargatzeko behar diren instalazioak:

2.– Instalaciones para la recarga de vehículo eléctrico:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bederatzigarrena.– Xedapen indargabetzailea.

Noveno.– Disposición derogatoria.

Xedapen honek Energia eta Meategien zuzendariaren 2006ko apirilaren 27ko Ebazpena indargabetzen du, Garajeen aireztapenari eta segurtasun elektrikoari dagokienez behe tentsiorako erregelamendu elektroteknikoko BT-29 jarraibide teknikoa aplikatzeko jarraibideak emateko dena.

Esta Resolución deroga la Resolución de 27 de abril de 2006, del Director de Energía y Minas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Instrucción Técnica ITC BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en lo que afecta a la seguridad eléctrica y ventilación de los garajes.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko irailaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2018.

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria,

El Director de Energía, Minas y Administración Industrial,

AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.

AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común