Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

212. zk., 2018ko azaroaren 5a, astelehena

N.º 212, lunes 5 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
5439
5439

ERABAKIA, 2018eko urriaren 10ekoa, Universidad Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurarena. Honen bidez, gehigarrizko ordainsari osagarrien deialdia A eta B mailetako ordainsari osagarriak eta unibertsitate eskolako irakasle titular ez doktoreen berariazko osagarria esleitzeko ebaluazioa eskatzeko onartzen da.

ACUERDO de 10 de octubre de 2018, del Pleno del Consejo Social de la Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba la convocatoria de complementos adicionales del personal docente e investigador, niveles A, B, y complemento específico de titular de escuela universitaria no doctor.

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak, bere berrehun eta hirugarren bileran, bi mila eta hamazortziko urriaren hamarrean jarraian ageri duen erabakia onetsi du, Aztergaien Zerrendako bigarren gaiari buruz Gehigarrizko ordainsari osagarrien deialdia A eta B mailetako ordainsari osagarriak eta unibertsitate eskolako irakasle titular ez doktoreen berariazko osagarria esleitzeko ebaluazioa eskatzeko. Ekonomi eta Finantza Batzordeak Osoko Bilkurari aurkezten dion akordio proposamena.

El Pleno del Consejo Social en su sesión ducentésima tercera celebrada el diez de octubre de dos mil dieciocho adoptó el acuerdo siguiente en relación con el punto segundo del Orden del día. Convocatoria de Complementos adicionales del personal docente e investigador, niveles A, B y específico de titular de escuela universitaria no doctor. Propuesta de Acuerdo que la Comisión Económica y Financiera eleva al Pleno.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkuraren 2017ko urriaren 25eko akordioaren bidez 2017ko gehigarrizko ordainsari osagarrien deialdia onartu zen eta 2017ko azaroaren 3an argitaratu zen EHAAn.

Primero.– Por Acuerdo del Pleno del Consejo Social de 25 de octubre de 2017 se aprobó la convocatoria de complementos retributivos adicionales 2017 (BOPV del 3 de noviembre).

Bigarrena.– Gizarte Kontseilua, 2018ko uztailaren 25ean egindako osoko bilkuran, erabaki zuen B eta A tarteei dagozkien ordainsari osagarriak eta unibertsitate eskolako irakasle titular ez doktoreen berariazko osagarriak esleitzeko fasean egin beharreko egintzak amaitzea, irakasle-ikertzaileen ordainsari osagarrien 2017ko urriaren 25eko deialdiari (abuztuaren 6ko EHAA) zegokionean; ezinezkoa baitzen egintzok aurrera eramatea, Unibasq-ek banakako ordainsari osagarriak balioetsi eta esleitzeko protokoloaren II. eranskina Zuzenbidearekin bat datorrela iritzi eta baliogabetuko duela; hain zuzen ere, oinarri hartuta Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzien aretoko 1. atalarena.

Segundo.– El Consejo Social en pleno celebrado el 25 de julio de 2018 acordó la terminación de las actuaciones de la fase correspondiente a los niveles B, A y específico de profesor/a titular de escuela universitaria no doctor, de la convocatoria de complementos retributivos del personal docente e investigador de 25 de octubre de 2017 ante la imposibilidad material de continuar con las mismas (BOPV de 6 de agosto), como consecuencia de declaración de disconformidad a derecho y anulación del Anexo II del protocolo para la evaluación y asignación de complementos retributivos individuales mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Egun honetan, Gizarte Kontseiluak ez zekien Unibasqek Protokoloa onartu eta argitaratu izanaren berri.

En esta fecha el Consejo Social desconocía la aprobación y publicación del Protocolo por Unibasq.

Hirugarrena.– 2018ko irailaren 7an Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen banakako ordainsari osagarriak ebaluatzeko eta esleitzeko Protokoloa argitara eman da.

Tercero.– El 7 de septiembre de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el Protocolo de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco para la evaluación y asignación de complementos retributivos individuales del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Ikusirik:

Vistos:

Lehenengoa.– 209/2006 Dekretua, urriaren 17koa, UPV/EHUko irakasle-ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriei, 64/2011 Dekretuak, martxoaren 24koak, aldatutakoa.

Primero.– El Decreto 209/2006, de 17 de octubre, sobre Complementos Retributivos Adicionales del Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU, modificado por el Decreto 64/2011, de 24 de marzo.

Bigarrena.– Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako zuzendariaren 2018ko abuztuaren 21eko Erabakia, UPV/EHUko irakasle-ikertzaileen gehigarrizko osagarri gehigarriak ebaluatzeko eta esleitzeko protokoloa argitaratzen duena.

Segundo.– La Resolución de 21 de agosto de 2018 de la Directora de Unibasq – Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, por la que se da publicidad al Protocolo para la Evaluación y Asignación de los Complementos Retributivos Adicionales del PDI de la UPV/EHU.

Hirugarrena.– Gobernu Kontseiluaren 2018ko irailaren 27ko erabakia.

Tercero.– El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2018.

UPV/EHUren Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, honako hau

El Pleno del Consejo Social de la UPV/EHU,

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Erabaki honi erantsitako Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle-ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarrien deialdia onartzea.

Primero.– Aprobar la Convocatoria de Complementos Retributivos Adicionales del Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea que se anexa a este acuerdo.

Bigarrena.– Erabaki hau eta erantsitako deialdia Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Segundo.– Publicar este acuerdo y la Convocatoria anexa en el Boletín Oficial del País Vasco.

Errekurtsoak jartzea.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40.2 artikuluak ezarritakoa betetzeko, jakinarazten da erabaki honek bide administratiboa agortzen duela, Unibertsitateen abenduaren 21eko 6/2004 Lege Organikoaren 6-4 artikuluaren arabera. Egintzari errekurtsoa jarri ahal izango zaio, bi hilabeteko epean, Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren aurrean jakinarazten denetik zenbatzen hasita (46-1 artikulua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa Arautzeko Legea).

Instrucción de recursos.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 40-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace saber que este acto agota la vía administrativa, según el artículo 6-4 de la Ley Orgánica 6/2004, de 21 de diciembre, de Universidades. El acto podrá ser recurrido en el plazo de dos meses desde su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao que corresponda (artículo 46-1, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Era berean, interesdunek hala aukeratuta, egintzari bide administratibotik 39/2015 Legearen 123. artikuluak eta hurrengoek araututako aukerako berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango zaio, hilabeteko epean, argitaratzen denetik zenbatzen hasita.

También, a elección de los interesados, el acto podrá ser recurrido en vía administrativa mediante el recurso potestativo de reposición regulado en el artículo 123 y siguiente de la Ley 39/2015 en el plazo de un mes a contar desde la publicación.

Nolanahi ere, interesdunek aplikagarritzat jotzen dituzten errekurtsoak erabil ditzakete.

No obstante, los interesados podrán emplear los recursos que estimen aplicables.

Bilbao, 2018ko urriaren 10a.

Idazkari nagusia,

MARIA PILAR ELORRIETA SANTOS.

O.E.

Kontseiluburua,

JOSEBA AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

ERANSKINA
OINARRIAK

En Bilbao, a 10 de octubre de 2018.

La Secretaria General,

MARIA PILAR ELORRIETA SANTOS.

V.º B.º

El Presidente,

JOSEBA AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

ANEXO
BASES

Lehenengoa.– Deialdiaren helburua.

Primera.– Objeto de la Convocatoria.

1.– Deialdi honen helburua da irakasle eta ikertzaileei A, B eta unibertsitate eskolako titular ez doktoreen berariazko gehigarrizko ordainsari osagarriak esleitzea, haien merezimenduak ebaluatu eta gero. Ebaluazioa egingo da deialdia argitaratzen den unean indarrean dagoen Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Egiaztatzeko Agentziaren ebaluazio protokoloari jarraikiz.

1.– Esta convocatoria tiene por objeto la asignación de complementos retributivos adicionales correspondiente a los niveles B, A y el específico del titular de escuela universitaria no doctor, previa evaluación de los méritos del Personal Docente e Investigador conforme al protocolo de evaluación de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco que esté vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

2.– Hauek arautuko dute deialdi hau: deialdiaren beraren testuak eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriei buruzko urriaren 17ko 209/2006 Dekretuak (64/2011 Dekretuak egindako aldaketekin). Horietan jasota ez dagoenerako, eutsiko zaio Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 30/2015 Legeari.

2.– La presente convocatoria se regirá por las disposiciones contenidas en la misma, por el Decreto 209/2006, de 17 de octubre, sobre Complementos Retributivos Adicionales del Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, modificado por Decreto 64/2011, de 29 de marzo, y, en lo no previsto en las mismas, por las disposiciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bigarrena.– Aplikazio esparrua.

Segunda.– Ámbito de aplicación subjetivo.

1.– Hauek eska dezakete merezimenduak ebaluatzea:

1.– Pueden solicitar la evaluación de los méritos:

UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileek, hala funtzionarioek nola administrazio kontratudunek edo lan kontratudunek, baldin eta 2017ko abenduaren 4an tarte desberdinetarako (A, B eta Unibertsitate eskolako titular ez doktoreen berariazkoa) desberdinetarako baldintzak betetzen baditu eta oinarri honen bigarren puntuan aipatutako zerrendan ez badaude.

El personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado administrativo o contratado laboral, de la UPV/EHU siempre y cuando cumpla con los requisitos para los diferentes tramos de los niveles A, B y el específico del Titular de Escuela Universitaria no doctor a fecha 4 de diciembre de 2017, y no se encuentren comprendidos en los supuestos del número dos de esta Base.

2.– Honako hauek ezin dute ebaluazioa eskatu:

2.– No pueden solicitar la evaluación:

• Aurreko deialdietan ebaluatuak izan direnek, ebaluatutako aurreko alditik 2017ko abenduaren 4ra arte ez badira bost urte igaro, salbu eta C2 eta B1 mailetarako ebaluazioa eskatu nahi badute.

• Aquellos que fueron objeto de evaluación en convocatorias anteriores y no hayan transcurrido cinco años a contar desde la fecha final del periodo evaluado hasta el 4 de diciembre de 2017, salvo aquellos que procedan a solicitar la evaluación para el tramo B1.

• Agentziarekin kolaboratzen duten irakasle eta ikertzaileek, kanpoan uzten baititu urriaren 17ko 209/2006 Dekretuko hirugarren xedapen gehigarriak, martxoaren 24ko 64/2011 Dekretuak egindako aldaketen arabera.

• El personal docente e investigador que colabora con la Agencia, excluido por la disposición adicional tercera del Decreto 209/2006, de 17 de octubre, sobre complementos retributivos adicionales del personal docente e investigador de la UPV/EHU, modificado por Decreto 64/2011, de 29 de marzo.

• Martxoaren 4ko 41/2008 Dekretuak, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen ordainsariei buruzkoak, kanpo uzten dituenak.

• El personal excluido por el Decreto 41/2008, de 4 de marzo, de retribuciones del personal docente e investigador de la UPV/EHU.

Hirugarrena.– Eskariak.

Tercera.– Presentación/Formalización de solicitudes.

1.– Edozelan ere, eskariak bide telematikoz egingo dira, horretarako jarritako aplikazio informatikoaren bidez, 64/2011 Dekretuaren bitartez aldatutako urriaren 17ko 209/2006 Dekretuko 7.2 artikuluari jarraikiz.

1.– En todo caso, las solicitudes se realizarán por vía telemática utilizando la aplicación informática dispuesta al efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 209/2006, de 17 de octubre, sobre Complementos Retributivos Adicionales del Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, modificado por el Decreto 64/2011, de 29 de marzo.

Aplikazio informatikoaren bidez eskatzaileak eskariaren laburpen bat jasoko du; interesatuak dokumentu hori sinatu eta UPV/EHUko Gobernu Kontseiluari bidali beharko dio, deialdi honetan zehaztutako epearen barruan. Dokumentu hori bidali ezean eskaria ez da ondo burututzat joko.

La aplicación informática utilizada facilitará la obtención de un documento resumen de la solicitud, que debidamente firmado por el o la solicitante deberá ser remitido al Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, dentro del plazo de presentación establecido en la presente convocatoria. Sin la remisión del indicado documento no se considerará formalizada correctamente la solicitud.

2.– (1/2007 Legegintzako Dekretua) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen 95 bis eta 95 quinquies artikuluak jarraikiz (9/2015 Legeak Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena eraldatu ditu artikulu horiek), Unibasq-en alde ebaluazio eskubideari dagokion 46,60 euroko Tasa ezartzen da. Tasa horren ordainketa burutu denaren ziurtagiria bidali beharko da aplikazio informatikoak ezartzen duen eran. Hala ere, A, B eta unibertsitate eskolako titular ez doktoreen tarteak lortzeko ebaluazioa eskatu zuten irakasle-ikertzaileek aplikazio informatikoan azalduko den zenbatekoa ordaindu beharko dute.

2.– De acuerdo a la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Decreto Legislativo 1/2007, modificado por Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2018), se establece una tasa de 46,60 euros a favor de Unibasq correspondiente a los derechos de evaluación. Se deberá presentar justificante acreditativo de haber realizado el abono correspondiente, siguiendo para ello las instrucciones establecidas en la aplicación informática. No obstante lo anterior, el personal docente e investigador que hubiera solicitado la evaluación de méritos relativos a los niveles B, A y el específico del titular de escuela universitaria no doctor deberá abonar el importe que a tal efecto se le indique a través de la aplicación informática.

3.– Eskariak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

3.– El plazo para la presentación de las instancias conforme a lo establecido en la presente Base será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta en el Boletín Oficial del País Vasco.

Laugarrena.– Espedienteak Unibasq-era bidaltzea.

Cuarta.– Traslado de los expedientes a Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

Eskariak Unibasq-era bidaliko dira, balorazio txostena egin dezan, nahitaezkoa baita eta bidaltzerakoan epe bat ezarriko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 30/2015 Legearen 80.2 eta 80.3 artikuluei jarraikiz. Eskariok agentziara bidaltzen direnean txostena eskatzeko, eten egingo da prozedura ebazteko epea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 30/2015 Legearen 22.1d) artikuluari jarraikiz.

Las solicitudes serán trasladadas a Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco a efectos de que emita el informe de valoración de los méritos alegados y acreditados de carácter preceptivo, con indicación del plazo para la emisión del mismo. Dicho traslado con la petición de informe supondrá, conforme al artículo 22.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la suspensión del plazo para resolver.

Bosgarrena.– Akatsak zuzentzea.

Quinta.– Subsanación.

Epearen barruan aurkeztutako eskariek betetzen ez dituztenean deialdian ezarritako baldintzak edo baldintzak egiaztatzeko behar den dokumenturen bat aurkeztu ez denean, interesatuari eskatuko zaio akatsa zuzentzeko (hau da, nahitaezkoak diren dokumentuak edo alegatutakoa egiaztatzeko beharrezkoak diren dokumentuak aurkezteko). Horretarako, hamar egun balioduneko epea izango du, zuzenketa egitea eskatzen zaion egunaren biharamunetik hasita.

Cuando las instancias presentadas en plazo omitieran alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria o se hubiera omitido la presentación de los documentos necesarios para la justificación de los mismos, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que recibe el requerimiento, subsane la falta aportando los documentos preceptivos o los documentos necesarios para la justificación de los requisitos.

Seigarrena.– Merezimenduen ebaluazioa.

Sexta.– Evaluación de los méritos.

Maila eta tarte bakoitzerako merezimenduak behin egiaztatuta, eta deialdia argitaratzen denean indarrean dagoen protokoloan zehaztutako moduan ebaluatuko dira.

Los méritos, en su caso, para cada nivel y tramo serán evaluados, previa su justificación, en los términos establecidos en el Protocolo de evaluación de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco que esté vigente a la fecha de publicación de esta convocatoria.

Edozein kasutan, merezimenduen egiaztapen dokumentuak baldintzen egiaztapen dokumentuekin batera bidaliko dira aplikazio informatikoak ezartzen duen eran. Eskariak aurkezteko epea behin amaituta, eskatzaileek errekerimendua jasoko dute euren merezimenduen egiaztapen dokumentuak konproba ditzaten eta hala egin ezean merezimendu horiek ebaluatuko ez direla adieraziz.

En todo caso, la justificación de méritos se acompañará a la solicitud, junto con la justificación de los restantes requisitos, en la forma establecida en la aplicación informática. Con posterioridad a la presentación de la solicitud las personas interesadas recibirán un requerimiento de comprobación de la justificación de los méritos alegados, indicando que, si no efectúa la misma, en caso de ser necesaria, no se procederá a evaluar los méritos no justificados.

Zazpigarrena.– Erabakia.

Séptima.– Resolución.

Gizarte Kontseiluak, Gobernu Kontseiluaren proposamenez, gehigarrizko ordainsari osagarriak esleituko dizkie irakasle eta ikertzaileei banan bana, banakako erabakiak emanez, Unibasq-ek bere txostenean (ikus laugarren oinarria) irakasle eta ikertzaile bakoitza kokatu duen maila eta tarteen arabera.

El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, procederá a la asignación de los complementos retributivos adicionales al personal docente e investigador con carácter singular e individualizado dictando los correspondientes acuerdos, conforme al cómputo de los niveles y tramos en que se sitúe el personal docente e investigador según determine Unibasq en el informe al que se refiere la Base cuarta.

Erabaki horri Unibasq-ek egindako ebaluazioa erantsiko zaio.

A dicho acuerdo se adjuntará, en su caso, la evaluación realizada por Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

Erabaki horien aurka interesatuek aukerako berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango dute, jakinarazpena egiten zaienetik hilabeteko epean; bestela, zuzenean haien aurka egin dezakete administrazioarekiko auzien jurisdikzioan bi hilabeteko epean, jakinarazpena hartzen dutenetik hasita.

Contra dichos acuerdos los interesados podrán interponer recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir de su notificación al interesado o interesada, o impugnarlos directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir de su recepción por la persona interesada.

Zortzigarrena.– Ondorio ekonomikoak.

Octava.– Efectos económicos.

Deialdi honen arabera egindako merezimenduen ebaluazioa eta osagarrien esleipena ebaluazioaren hurrengo urtean hasiko dira ondorio ekonomikoak izaten, 64/2011 Dekretuaren bidez aldatutako urriaren 17ko 209/2006 Dekretuko 10. artikuluari jarraikiz.

La evaluación de méritos y asignación de complementos surtirán efectos económicos al año siguiente al de la evaluación realizada al amparo de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 209/2006, de 17 de octubre, sobre Complementos Retributivos Adicionales del Personal Docente e Investigador de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, modificado por Decreto 64/2011, de 29 de marzo.

Bederatzigarrena.– B eta A mailetako gehigarrizko ordainsari osagarriak eskatzeko oinarriak.

Novena.– Bases específicas para los complementos retributivos adicionales nivel B y A.

1.– Helburua.

1.– Objeto.

1.1.– B mailak, hau da, kalitatea eta etengabeko hobekuntza saritzen dituenak, hiru tarte ditu:

1.1.– El nivel B destinado al reconocimiento de la calidad y mejora continua, está compuesta por tres tramos:

• B1 maila. Tarte hau lortzeko baldintza hauek bete beharko dira: gutxienez bost urteko antzinatasuna izatea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gainera C1 tartea eta 25 puntu izatea.

• B1, al que se podrá acceder siempre que se acredite una antigüedad mínima de 5 años en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, haber obtenido el tramo C1 y 25 puntos.

• B2 maila. Maila hori lortzeko baldintza hauek bete beharko dira gutxienez: hamar urteko antzinatasuna izatea, doktorea izatea, eta C1 eta C2 tarteak eta 50 puntu izatea.

• B2, al que se podrá acceder siempre que se acredite una antigüedad mínima de 10 años, ostentar el grado de doctor o doctora, haber obtenido los tramos C1 y C2 y 50 puntos.

• B3 maila. Maila hori lortzeko baldintza hauek bete beharko dira: hamar urteko antzinatasuna izatea, doktorea izatea, eta C1 eta C2 tarteak eta 75 puntu izatea.

• B3, al que se podrá acceder siempre que se acredite una antigüedad mínima de 10 años, ostentar el grado de doctor o doctora, haber obtenido los tramos C1 y C2 y 75 puntos.

1.2.– A mailak, hau da, bikaintasuna saritzen duenak, bi tarte ditu:

1.2.– El nivel A destinado al reconocimiento de la excelencia, está compuesta por dos tramos:

• A1 eta A2 mailak: Lehenengo oinarrian aipatutako Protokoloari jarraituz lortu ahal izango dira.

• A1 y A2, a los cuales se podrá acceder en los términos previstos en el protocolo al que se refiere la Base Primera.

1.3.– Zenbaketa egiteko, kontuan hartuko dira 2017ko abenduaren 4ra arte egindako zerbitzuak. Antzinatasuna UPV/EHUk egiaztatuko du bere kabuz.

1.3.– A los efectos anteriores se tomarán en consideración los servicios prestados hasta el 4 de diciembre de 2017. La acreditación de la antigüedad en la UPV/EHU se realizará de oficio por la propia UPV/EHU.

1.4.– Aipatutako denbora hori zenbatzerakoan, jarduneko zerbitzutzat hartuko dira zerbitzu bereziak eta seme-alabak zaintzeko eszedentziak, familia zaintzeko eszedentziak eta genero indarkeriaren biktimak diren funtzionarioen lehen sei hilabeteko eszedentziak edo, irakasle eta ikertzaile kontratatuen kasuan, antzeko egoerak.

1.4.– A los efectos del cómputo de tiempo anteriormente reseñado serán situaciones análogas al servicio activo las situaciones de servicios especiales y excedencia por cuidado de hija o hijo, excedencia por cuidado de familiares y los seis primeros meses de excedencia de funcionarias víctimas de violencia de género o situaciones equivalentes en el caso del PDI contratado.

1.5.– Lehen aldiz ebaluaziora aurkezten direnek beren bizitza akademiko osoko merezimenduak alegatu ahal izango dituzte. Aurretik ebaluaziora aurkeztu direnek aurkeztu ahal izango dituzte ebaluazio horretatik 2017ko abenduaren 4ra arteko merituak.

1.5.– Quienes se sometan por primera vez a una evaluación podrán alegar los méritos de toda su vida académica hasta el 4 de diciembre de 2017. Quienes se hayan sometido a una evaluación anterior, podrán presentar los méritos adquiridos entre la fecha de reconocimiento de la evaluación obtenida en la misma hasta el 4 de diciembre de 2017.

1.6.– Eskariarekin batera merezimenduen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, 1.1 oinarrian aipatutako protokoloan esaten den legez.

1.6.– Con la solicitud se adjuntará la documentación acreditativa de los méritos de la forma establecida en el Protocolo al que se refiere la Base 1.1 y de conformidad con la Base 6.

2.– Ebaluazio berri bat eskatu nahi dutenek edo lehen aldiz ebaluaziora aurkezten direnek aurkeztu beharreko dokumentazioa.

2.– Documentación necesaria a aportar por aquellos que pretendan una nueva evaluación o aquellos que se sometan por primera vez a una evaluación.

• Hirugarren oinarrian aipatutako aplikazio informatikoan agertzen den eskabide orria.

• Impreso de solicitud conforme al modelo que figura en el aplicativo informático al que se hace referencia en la Base Tercera de la presente Convocatoria.

• B2, B3, A1 eta A2 tarteetarako besterik ez: beste unibertsitate edo ikergune batzuetan –edozein lotura laboral, estatutario edo administratiborekin– egindako irakaskuntza, ikerketa eta jakintzaren transferentziako zerbitzuak edo kudeaketa zerbitzuak egiaztatzea. Bakarrik aztertuko da eta, bere kasuan, onartuko da ebaluazioa B2 tramutik aurrera eskatzen bada eta UPV/EHUk ez badu 15 urtetik gorako antzinatasuna aitortu.

• Solo para el B2, B3, A1 y A2: Acreditar la prestación de servicios docentes, investigadores y de transferencia de conocimiento o gestión realizados bajo cualquier vinculación laboral, estatutaria o administrativa en otras universidades o centros de investigación. Únicamente se analizará y, en su caso, se admitirá cuando se solicite la evaluación para la obtención del tramo B2 en adelante y no se tenga reconocida por la UPV/EHU 15 años de antigüedad.

Hamargarrena.– Unibertsitate eskolako irakasle titularrentzako gehigarrizko ordainsari osagarria.

Decima.– Complemento retributivo adicional para los Titulares de Escuela Universitaria no doctor.

1.– Helburua.

1.– Objeto.

1.1.– Unibertsitate eskoletako irakasle titularrek, doktore izan ez eta 10 urteko antzinatasuna badute, gehigarrizko ordainsari osagarria lortzeko eskubidea izango dute ebaluazioan, gutxienez, 50 puntu lortzen badute; edo beste gehigarrizko ordainsari osagarria lortzeko eskubidea izango dute ebaluazioan, gutxienez, 75 puntu lortzen badute.

1.1.– Los titulares de Escuela Universitaria no doctores con una antigüedad mínima de 10 años podrán obtener un complemento específico si obtienen, al menos, 50 puntos, o a otro complemento específico si la puntuación es superior a 75.

1.2.– Zenbaketa egiteko kontuan hartuko dira 2017ko abenduaren 4ra arte egindako zerbitzuak. Antzinatasuna UPV/EHUk egiaztatuko du bere kabuz.

1.2.– A los efectos anteriores se tomarán en consideración los servicios prestados hasta el 4 de diciembre de 2017. La acreditación de la antigüedad en la UPV/EHU se realizará de oficio por la propia UPV/EHU.

1.3.– Aipatutako denbora hori zenbatzerakoan, jarduneko zerbitzutzat hartuko dira zerbitzu bereziak eta seme-alabak zaintzeagatiko eszedentziak familia zaintzeko eszedentziak eta genero indarkeriaren biktimak diren funtzionarioen lehen sei hilabeteko eszedentziak edo, lan kontratudun irakasle eta ikertzaileen kasuan, antzeko egoerak.

1.3.– A los efectos del cómputo de tiempo anteriormente reseñado serán situaciones análogas al servicio activo las situaciones de servicios especiales y excedencia por cuidado de hija o hijo, excedencia por cuidado de familiares y los seis primeros meses de excedencia de funcionarias víctimas de violencia de género o situación equivalente en el caso del Personal Docente e Investigador contratado.

1.4.– Lehen aldiz ebaluaziora aurkezten direnek beren bizitza akademiko osoko merezimenduak alegatu ahal izango dituzte. Aurretik ebaluaziora aurkeztu direnek aurkeztu ahal izango dituzte ebaluazio horretatik 2017ko abenduaren 4ra arteko merituak.

1.4.– Quienes se sometan por primera vez a una evaluación podrán alegar los méritos de toda su vida académica hasta el 4 de diciembre de 2017. Quienes se hayan sometido a una evaluación anterior, podrán presentar los méritos adquiridos desde la fecha de reconocimiento de la evaluación obtenida en la misma hasta el 4 de diciembre de 2017.

1.5.– Eskariarekin batera merezimenduen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, 1.1 oinarrian aipatutako protokoloan esaten den legez.

1.5.– Con la solicitud se adjuntará la documentación acreditativa de los méritos de la forma establecida en el Protocolo al que se refiere la Base 1.1.

2.– Ebaluaziorako behar den dokumentazioa.

2.– Documentación necesaria para la evaluación.

• Hirugarren oinarrian aipatutako aplikazio informatikoan agertzen den eskabide orria.

• Impreso de solicitud conforme al modelo que figura en el aplicativo informatico al que se hace referencia en la Base Tercera de la presente Convocatoria.

• Beste unibertsitate edo ikergune batzuetan –edozein lotura laboral, estatutario edo administratiborekin– egindako irakaskuntza, ikerketa eta jakintzaren transferentziako zerbitzuak edo kudeaketa zerbitzuak egiaztatzea. Bakarrik aztertuko da eta, bere kasuan, onartuko da unibertsitate eskolako irakasle titularrentzako gehigarrizko ordainsari osagarria lortzeko ebaluazioa eskatzen bada eta UPV/EHUk ez badu 15 urtetik gorako antzinatasuna aitortu.

• Acreditar la prestación de servicios docentes, investigadores y de transferencia de conocimiento o gestión realizados bajo cualquier vinculación laboral, estatutaria o administrativa en otras universidades o centros de investigación. Únicamente se analizará y, en su caso, se admitirá cuando el solicitante solicite la evaluación para la obtención del complemento específico de los Titulares de Escuela Universitaria y no tenga reconocida por la UPV/EHU 15 años de antigüedad.

Hamaikagarrena.– Deialdi honetako tarte eta mailak ebaluatzeko eskatutako urteak zenbatzeko, kontuan hartuko da baita beka ofizialekin emandako denbora ere, betiere, unibertsitate honetako zentroren batean atxikita egon bada onuraduna (beka ofizialtzat hartuko dira UPV/EHUk, Eusko Jaurlaritzak edo Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak deitutakoak). Behin graduatuak, prestakuntza jarduerak eta espezializazio zientifiko eta teknikoak burutzeko ematen diren bekak dira hemen aintzat hartzen direnak; prestakuntzarako pertsonal ikertzaile baldintza ematen dutenak, hain zuzen ere.

Decimoprimera.– A los efectos de cómputo de años exigidos para la evaluación de cada uno de los tramos y niveles de esta convocatoria se tomarán en consideración los periodos de tiempo en los que se haya disfrutado de una beca de convocatoria oficial (UPV/EHU, Gobierno Vasco, Ministerio de Educación y Ciencia) cuyo Centro de adscripción haya sido esta Universidad. Se entenderán por becas de convocatoria oficial aquellas que se obtienen una vez graduado con la finalidad de desarrollar actividades de formación y especialización científica y técnica, otorgando la condición de personal investigador en formación.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común