Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2018ko urriaren 30a, asteartea

N.º 209, martes 30 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5315
5315

145/2018 EBAZPENA, urriaren 8koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmena argitaratzea, unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeak dituen ezaugarriei buruzko informazio-sistema bat garatzeko eta haiei begirako hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeko dena.

RESOLUCIÓN 145/2018, de 8 de octubre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre la Universidad del País Vasco y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un sistema de información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas egresadas universitarias.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hitzarmen hori sinatu duenez gero, eman behar zaion publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren testua, unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeak dituen ezaugarriei buruzko informazio-sistema bat garatzeko eta haiei begirako hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeko dena. Honen eranskinean dago jasota testu hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de cooperación suscrito entre la Universidad del País Vasco y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un sistema de información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas egresadas universitarias, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URRIAREN 8KO 145/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 145/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU PUBLIKOAREN ARTEKOA, UNIBERTSITATEKO EGRESATUAK LAN-MERKATUAN SARTZEAK DITUEN EZAUGARRIEI BURUZKO INFORMAZIO-SISTEMA BAT GARATZEKO ETA HAIEI BEGIRAKO HEZKUNTZA- ETA ENPLEGU-POLITIKAK GARATZEKO DENA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Y LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN RELATIVO A LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DE EMPLEO EN PERSONAS EGRESADAS UNIVERSITARIAS

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2018.

HONAKO HAUEK ELKARTU DIRA:
REUNIDOS:

Batetik, Nekane Balluerka Lasa, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, haren izenean eta hura ordezkatuz, hala izendatu baitzuten Lehendakariaren 250/2016 Dekretuaren bidez (2017ko urtarrilaren 11ko EHAAn argitaratua, 7. zk.).

De una parte, Nekane Balluerka Lasa, Rectora de la Universidad del País Vasco, en nombre y representación de la misma, según nombramiento realizado por el Decreto 250/2016, del Lehendakari, publicado en el BOPV n.º 7 de 11 de enero de 2017 Y Joseba Agustín Eizaguirre Agote, Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU.

Aurrerantzean, EHU.

En adelante, UPV/EHU.

Eta bestetik, Beatriz Artolazabal Albeniz, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren lehendakari gisa, haren izenean eta hura ordezkatuz, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legearen 9 c) artikuluan xedatutakoaren arabera esleitutako eskumenak baliatuz.

De otra, Beatriz Artolazabal Albeniz, Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en calidad de Presidenta del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en nombre y representación del mismo y en el ejercicio de las competencias atribuidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 c) de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Aurrerantzean, Lanbide.

En adelante, Lanbide.

Bi aldeek aitortu diote elkarri hitzarmen hau izenpetzeko gaitasun juridikoa, eta, hala

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Acuerdo y en su virtud,

HAU AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) sentsibilizatuta eta konprometituta dago goi-mailako irakaskuntzako zerbitzu publikoa ematen duen jardun-inguruneko premia sozial, ekonomiko eta kulturalei erantzuteko betebeharrarekin.

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), está sensibilizada y comprometida con la obligación de atender las necesidades sociales, económicas y culturales del entorno en el que presta el servicio público de enseñanza superior.

EHU funtsezko bazkidea da Europako Estrategia (EE2020) abian jartzeko, xedetzat hartuta ezagutza oinarri duen ekonomia jasangarria eta arduratsua sustatzea eta finkatzea, gizartearen prestakuntza hobetzea eta lan-merkatuan gertatzen diren aldaketa bizkorretara egokitu dadin bultzatzea.

La UPV/EHU es un socio fundamental para poner en práctica la Estrategia Europea 2020 (EE2020) a fin de impulsar y consolidar una economía sostenible y responsable basada en el conocimiento, mejorando la formación de la sociedad y facilitando su adaptación a los rápidos cambios existentes en los mercados de trabajo.

Globalizazio-prozesuak aldaketa sakonak eragin ditu eta eragiten ditu alor guztietan, hala nola joera ekonomikoetan, lan-prozesuetan, enpleguen edukian, lanbide-gaitasunetan, enpresa-kudeaketako ereduetan, informazioko eta komunikazioko teknologien inpaktuan, eta joera, sozial, politiko, teknologiko eta ingurumenekoetan. Horrek guztiak beharrezkoa egiten du errealitatea zein den ezagutzea eta errealitate horri aurrea hartzea, eta, horrezaz gain, erakundeen arteko lankidetza, aldaketa horien garrantziarekin bat datorren erantzuna emateko.

Las profundas modificaciones que la globalización está introduciendo en todos los ámbitos: tendencias económicas, cambios en los procesos de trabajo, en el contenido de los empleos, en las competencias profesionales, en los modelos de gestión empresarial, el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, junto con las tendencias sociales, políticas, medioambientales, tecnológicas, etc., hacen necesario no solo el conocimiento y anticipación de esta realidad sino también la colaboración entre instituciones para dar una respuesta acorde a la magnitud de estos cambios.

EHUren helburuetako bat da kalitatezko goi-mailako irakaskuntza eskaintzea, ikasleen prestakuntza osorako eta lanerako beharko dituzten gaitasunak ziurtatzeko, eta, horretarako, hezkuntza-baldintzak sustatuko ditu, bai eta ikasleen gizarteratzea eta lan-alorrean txertatzea bultzatzeko eskaintza osagarriak ere.

Entre los fines de la UPV/EHU se encuentra la educación superior de calidad que contribuya a la formación integral de sus estudiantes y asegure su preparación profesional para la inserción en el mundo laboral, para lo cual promoverá las condiciones docentes y las ofertas complementarias dirigidas a favorecer la inserción social y laboral de su alumnado.

Unibertsitateko agintariek gizarte-errealitateari buruzko informazio egokia behar dute, hain zuzen, unibertsitateak parte hartzen duen eta eragina duen gizarteari buruzkoa, horren arabera irakaskuntza antolatzeko, curriculumeko edukiak berritzeko, titulazio-mapak aldatzeko, eta, halaber, egresatuei informazio-zerbitzuak eskaintzeko lanari eta lan-merkatuan txertatzeari buruz.

Los responsables de la UPV/EHU necesitan disponer de una información adecuada de la realidad social en la que participan e influyen, ya sea con fines de ordenación académica, de renovación de contenidos curriculares, de cambios en los mapas de titulaciones, o bien con fines de oferta de servicios de información e inserción laboral a las personas egresadas.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua urriaren 13ko 3/2011 Legearen bidez sortu zen, eta izaera administratiboa duen erakunde autonomo bat da, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikia. Nortasun juridiko propioa du, bai eta jarduteko gaitasun osoa ere, bere helburuak betetzeko. Besteak beste, funtziotzat du lan-bitartekotza kudeatzea eta enplegu-politika aktiboen betearazpena. Horrenbestez, erakunde autonomo horrek lan-merkatuko informazioko politika aktiboaren edukiak eratzen laguntzen du, estatistika-jardueren bidez, bere zein beste batzuen estatistiken bidez, eta administrazio-erregistroen bidez, guzti-guztiak lan-alorrarekin lotutakoak. Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Kabinete Tekniko bat du, analisi eta azterketak, informazioa, berrikuntza eta horien antzeko eginkizunak garatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen maiatzaren 22koa 82/2012 Dekretuaren 11.2.a) artikuluan xedatutakoa betez.

Por su parte, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, creado por la Ley 3/2011, de 13 de octubre, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de la intermediación y la ejecución de las políticas activas de empleo. Así, este organismo autónomo contribuye a la construcción de contenidos de la política activa de información del mercado de trabajo, a través de operaciones estadísticas, tanto propias como ajenas, y registros administrativos, todos ellos relacionados con el ámbito laboral. A tal fin, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuenta con un Gabinete Técnico para el desarrollo de funciones de análisis y estudios, información, innovación y otras de naturaleza análoga, de acuerdo con el artículo 11.2.a) de sus Estatutos, aprobados mediante Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Testuinguru hori izanik, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua bat datoz asmo honetan: hezkuntza-sistematik lan-merkaturako trantsizioa behatzeko tresna bat garatzea. Zehazki, biek ala biek interes handia dute informazio espezializatua lortzeko tresnak eta jarduerak elkarrekin kudeatzeko eta elikatzeko, eta, horretarako, EHUko egresatuen laneratzeari buruzko estatistika-jarduerak egiteko.

En este contexto, la UPV/EHU y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comparten la idea de profundizar en el desarrollo de un instrumento de observación de la transición del sistema educativo al mercado de trabajo. En concreto, están interesados en coparticipar en la gestión y mantenimiento de instrumentos y operaciones de obtención de informaciones especializadas, mediante operaciones estadísticas de inserción laboral de las personas egresadas de la UPV/EHU.

Estatistika-jarduera horiek informazioa lortzeko tresnatzat hartu behar dira, informazio horrek lagunduko baitigu hezkuntza-eskaintzaren eta -kudeaketaren alorreko erabakiak hartzen; horrez gain, enplegu-politikako jarduketak sustatzera bideratutako tresnatzat ere hartu behar dira.

Estas operaciones deben ser concebidas como herramientas productoras de conocimiento que permitan orientar la toma de decisiones en los ámbitos de la oferta y gestión educativa, así como una herramienta llamada a promover actuaciones en política de empleo.

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honen xedea da informazio-sistema bat ezartzea, inkestak oinarri hartuta horretarako, EHUko egresatuak lan-munduan txertatzeak eta lan-merkatura igarotzeak dituen ezaugarriak identifikatu ahal izateko eta haien kualifikaziorako eta enplegagarritasunerako hezkuntza- zein enplegu-politikak garatu ahal izateko.

El presente convenio tiene como objeto el establecimiento de un sistema de información obtenido a partir de encuestas que permitirá identificar las características de la inserción laboral y de tránsito al mercado de trabajo de las personas egresadas de la UPV/EHU, así como desarrollar políticas educativas y de empleo dirigidas a su cualificación y empleabilidad.

Bigarrena.– Egin beharreko jarduerak.

Segunda.– Actividad a desarrollar.

Hitzarmen honen esparruan, honako jarduera hauek garatuko dira:

En el marco del presente convenio, las actividades a desarrollar son las siguientes:

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak urtero egingo die laneratzeari buruzko inkesta bat EUHn gradu eta graduondoko titulua eskuratu dutenei; lehenbiziko inkesta ikasketak 2015ean amaitu dituztenei egingo die.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará anualmente una encuesta de inserción a las personas tituladas en la UPV/EHU en grados y postgrados, empezando por aquellos estudios finalizados en 2015.

Bi inkesta-modalitate aurreikusten dira, bata oinarrizkoa eta bestea zabalagoa; inkestak bi urtean behin txandatuko dira, eta oinarrizko inkesta izango da lehenbizikoa. Oinarrizko inkestan galderak, funtsean, honako alderdi hauei buruzkoak dira: lan-merkaturatzearen nondik norakoak, karrera amaitu osteko jarduera den aldetik; inkesta betetzeko uneko lan-egoera; eta titulua lortuz geroztik egindako prestakuntza. Inkesta zabalean, adierazi berri diren alderdiei buruzko galderez gain, honako hauei buruzkoak egingo zaizkie: unibertsitatearen balorazioa; unibertsitatean eskuratutako konpetentzien balorazioa, eta konpetentzia horien baliagarritasuna lanposturako.

Se contemplan dos modalidades de encuesta, una encuesta base y otra ampliada, que se irán alternando bianualmente, comenzando por la encuesta base. La encuesta base contempla preguntas referidas fundamentalmente a la inserción laboral como la actividad al finalizar la carrera, la situación laboral en el momento de hacer la encuesta y la formación realizada desde la obtención de la titulación. La encuesta ampliada, además de los aspectos mencionados previamente, incluirá aspectos referidos a la valoración de la universidad y a la valoración de las competencias adquiridas en la universidad y su utilidad en el puesto de trabajo.

– Norainokoa.

– Alcance.

Errolda-izaerako eragiketa bat da. Promozio bakoitzeko ikasleen kopuruaren araberakoa izango da erroldaren bolumena. Promozio bakoitzak inkesta bat egingo du, eta titulua lortu eta hiru urteren buruan beteko dute inkesta pertsona horiek.

Se trata de una operación de carácter censal. El volumen del censo variará en función del tamaño de cada promoción. Cada promoción realizará una única encuesta y será encuestada a los tres años de obtenida la titulación.

Egresatuaren lan-jarduerarekin zerikusia duen galdera-multzo batean datza inkesta. Lanbidek zehaztuko du zer erantzun-maila behar den lortutako emaitzak esanguratsuak izan daitezen. Inkesta osatutzat emango da uneko lan-egoera gaitzat duen galderari erantzunez gero, gainerako galderei erantzun ala ez erantzun. Eta era berean, galdera horri erantzuten ez bazaio, nahiz eta gainerako guztiei erantzun, inkesta ez da osatutzat hartuko.

La encuesta consta de una batería de preguntas relacionadas con la actividad laboral de la persona egresada. Lanbide establecerá los niveles de respuesta requeridos para que los resultados obtenidos sean significativos. La encuesta se dará por completada si se responde a la pregunta que hace referencia a la situación laboral actual, independientemente de que el resto de preguntas sean o no contestadas. De la misma manera, si no se responde a esta pregunta, aunque se hayan respondido otras, la encuesta no se entenderá como realizada.

– Faseak eta epeak.

– Fases y plazos.

1.– Datuen entrega. Lanbidek, urtearen lehenbiziko hiruhilekoan, aztertu beharreko promozioko egresatuen datuak (bai graduko titulazioa duten pertsonenak, bai «Master ofiziala» eta «Doktoretza Programa» modalitateetan katalogatutako graduondoko titulazioa dutenenak) eskatuko dizkio EHUk horretarako eskumena ematen dion pertsonari. Zehazki, datu hauek:

1.– Entrega de datos. Lanbide solicitará durante el primer trimestre del año, a la persona que la UPV/EHU autorice, los siguientes datos de las personas egresadas de la promoción a analizar (tanto de las personas con una titulación de grado como de aquellas con una titulación de postgrado catalogada bajo las modalidades «Máster oficial» y «programa de Doctorado»):

– Promozioa: ikasketak amaitutako urtea.

– Promoción: Año en el que se concluyen los estudios.

– Izen-abizenak.

– Nombre y apellidos.

– NAN, letra eta guzti.

– DNI con letra.

– Jaiotza-data.

– Fecha de nacimiento.

– Sexua.

– Sexo.

– Inkestatutako pertsonaren identifikazio-zenbakia.

– Número identificativo de la persona encuestada.

– Familiaren egoitzaren posta-kodea.

– Código postal del domicilio familiar.

– Lortutako titulua (euskaraz).

– Titulación obtenida (en euskera).

– Lortutako titulua (gaztelaniaz).

– Titulación obtenida (en castellano).

– Titulazio-mota (gradua, gradu bikoitza, master ofiziala edo doktoretza-programa).

– Tipo de titulación (grado, doble grado, o en su caso máster oficial o programa de doctorado).

– Titulazioaren kodea.

– Código de la titulación.

– Titulazioaren ezagutza-arloa.

– Área de conocimiento de la titulación.

– Prestakuntza duala (bai/ez).

– Formación dual (sí/no).

– Ikasketak egiten hasitako urtea.

– Año de inicio de estudios.

– Ikasketak amaitutako urtea.

– Año de fin de estudios.

– Lortutako batez besteko nota.

– Nota media obtenida.

– Ikasketak zer hizkuntzatan egin dituen.

– Idioma en el que ha cursado estudios.

– Ikasketak zer fakultatetan egin dituen.

– Facultad en la que ha realizado los estudios.

– Harremanetarako telefonoa: eskukoa.

– Teléfono de contacto: móvil.

– Harremanetarako telefonoa: finkoa.

– Teléfono de contacto: fijo.

– Helbide elektronikoa.

– Correo electrónico personal.

EHUk, oro har, hilabeteko epea izango du eskaera horri erantzuteko.

La UPV/EHU dispondrá, con carácter general, de un mes para atender dicha petición.

Datu egokiak, beharrezkoak eta ezinbestekoaren neurrira mugatutakoak soilik eskatutako dira, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 5. artikuluan xedatutakoa betez; horrenbestez, hezkuntza-erreformaren ondorioz edo hezkuntza-eskaintza zabaltzearen ondorioz beste aldagai batzuk beharrezkotzat joz gero, eskatu egingo dira, EHUrekin adostu ondoren.

Solo se solicitarán los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación a los fines perseguidos según el artículo 5 del RGPD; por tanto, si como consecuencia de reformas educativas o ampliaciones de oferta educativa se hicieran necesarias nuevas variables, previo acuerdo con la UPV/EHU, se les serán solicitadas.

EHUk konpromisoa hartzen du ikasketak amaitutakoan ikasleek eguneratuta dituzten datuak helarazteko Lanbideri; nolanahi ere, ikasleek datuak zuzentzeko eskubidea baliatuz gero, zuzendu osteko datuak helaraziko ditu.

La UPV/EHU se compromete a que los datos entregados a Lanbide sean los datos que aquella posea actualizados al momento en que los alumnos finalizaron sus estudios, sin perjuicio de que, en el caso de que los alumnos hayan ejercido su derecho a rectificación, se remitan los datos ya rectificados.

2.– Inkestaren gauzatzea. Lanbidek egingo die inkesta egresatuei. Inkesta, ahal dela, urteko laugarren hiruhilekoan egingo da.

2.– Realización de la encuesta. Lanbide procederá a realizar la encuesta a las personas egresadas. Esta encuesta se realizará preferentemente durante el cuarto trimestre del año.

3.– Emaitzen ustiapena. Lanbidek emaitzak ustiatuko ditu eta txostenak prestatuko ditu inkestak egin osteko urtearen lehenbiziko hiru hiruhilekoetan, erakundeak berak erabakitako formatuetan. Zehazki, honako hauek izango ditu entregagai:

3.– Explotación de resultados. Lanbide procederá a la explotación de resultados y elaboración de informes durante los tres primeros trimestres del año posterior a la encuestación en los formatos definidos por este organismo, con la consiguiente elaboración de entregables:

– Hedatzeko txosten orokorra (gaztelaniaz eta euskaraz).

– Informe general de difusión (bilingüe castellano-euskara).

– Txosten espezifikoa, ezagutza-arloa kontuan hartua.

– Informe específico por campos de conocimiento.

– Txosten espezifikoa, titulazioa kontuan hartuta.

– Informe específico por titulación.

– Bi aldeek adostutako txosten egingarri guztiak.

– Todos los posibles informes acordados por las partes.

4.– Emaitzen entrega. Lanbidek entregagai guztiak igorriko dizkio, euskarri automatizatuan, EHUk propio horretarako eskumena ematen dion pertsonari, inkestak egin osteko urtearen laugarren hiruhilekoan, non eta entrega atzeratzen ez den ezinbesteko kasua dela eta.

4.– Entrega de resultados. Lanbide procederá al envío de los entregables en soporte automatizado el 4.º trimestre del año posterior a la encuestación a la persona que la UPV/EHU autorice, salvo que por causas de fuerza mayor se posponga la entrega.

Lanbidek, bestalde, EHUk aldez aurretik helarazitako datuak bueltatuko dizkio (datu pertsonalak eta ikaslearekin harremanetan jartzeko datuak), bai eta inkestetan jasotako erantzun jakin batzuk ere, bi aldeen artean aurretik adostutakoak, zehazki.

Lanbide procederá, asimismo, a la devolución de los datos previamente entregados por la UPV/EHU (datos personales y de contacto del alumnado), junto con determinadas respuestas, acordadas previamente por ambas partes, a las encuestas realizadas.

EHUk informazio horrezaz gain informazio gehiago behar badu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari eskatuko dio, EHUk propio horretarako eskumena ematen dion pertsonaren bidez. Lanbidek, gero, eskaera baloratu eta eskatutako informazioa 15 laneguneko epean igorriko dio euskarri elektronikoan, eskaera egin dion pertsonari.

Si la UPV/EHU necesitase información adicional a la referida anteriormente, mediante la persona que la UPV/EHU autorice, solicitará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Este, por su parte, valorará la solicitud y remitirá la información solicitada en soporte electrónico en el plazo de 15 días laborables a la persona previamente indicada.

5.– Hedapena. Ezinbestekoa da egindako lanari merezi duen balioa ematea eta azterketaren emaitzak gizarteari helaraztea. Horretarako, hona hemen jarduerak:

5.– Difusión. Es necesario poner en valor el trabajo realizado y trasladar a la sociedad los resultados del estudio lo que se llevará a cabo en los siguientes términos:

– EHUk konpromisoa hartu du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hala eskatuta, prentsaurreko bat egiteko elkarrekin, eta, hala, datu nagusiak plazaratzeko.

– Bajo petición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la UPV/EHU se compromete a realizar una rueda de prensa conjunta con el fin de publicar los principales resultados.

– Bi aldeek konpromisoa hartu dute datuak jaso eta hilabeteren buruan ez argitaratzeko datuok, aurreko lerrokadan adierazitako kasuan izan ezik.

– La partes se comprometen a no hacer públicos los resultados durante el mes siguiente a la recepción de los mismos, salvo en el caso al que se refiere el punto anterior.

– Emaitzak argitara eman aurretik, lehen adierazitako hilabeteko epea amaitu aurretik edo elkarrekin prentsaurrekoa egin aurretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak azterketaren daturik garrantzitsuenak EHUko Gizarte Kontseiluari aurkeztuko dizkio, hark hala eskatuta.

– Antes de que los resultados se hagan públicos, bien sea por la finalización del mes mencionado o por la rueda de prensa conjunta, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo presentará los datos más relevantes del estudio al Consejo Social de la UPV/EHU bajo petición del mismo.

– Txostenak jaso eta hilabeteko epea igarotakoan edo elkarrekin prentsaurrekoa egin ondoren, inkestan parte hartu duten bi aldeek emaitzak plazaratu ahal izango dituzte, horretarako egokien jotako bitartekoen bidez.

– Superado el mes de recepción de los informes, o en su caso, realizada la rueda de prensa conjunta, las partes implicadas podrán hacer públicos los resultados mediante los medios que consideren oportunos.

Hirugarrena.– Araubide ekonomikoa.

Tercera.– Régimen económico.

Hitzarmen honek ez dakarkie betebehar ekonomikorik aldeei.

El presente acuerdo no generará obligaciones económicas para ninguna de las partes.

Laugarrena.– Egindako lanen titulartasuna.

Cuarta.– Titularidad de los trabajos realizados.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egindako txostenak, hitzarmen honetako bigarren klausulan adierazitakoak, Lanbideren jabetzakoak dira. Nolanahi ere, bi aldeetako edozeinek azterketaren emaitzak argitaratu ondoren, EHUk txosten horiek ikerketak egiteko erabili ahal izango ditu, betiere txosten horien aipamena egiten duen bakoitzean iturria eta jabetza norena den aipatuta.

La propiedad de los informes elaborados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a los que se refiere la cláusula segunda de este convenio es de Lanbide. No obstante, una vez publicados los resultados del estudio por cualquiera de las partes, la UPV/EHU podrá hacer uso de los informes con fines de investigación, siempre y cuando toda difusión de estos esté acompañada de la citación de la fuente y titularidad de los mismos.

Inkestak egitetik lortutako datuei dagokienez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarena da, halaber, haien jabetza. EHUk ere erabili ahal izango du informazio hori ikerketak egiteko, betiere datu horien aipamena egiten duen bakoitzean iturria eta jabetza norena den aipatuta.

En cuanto a los datos obtenidos mediante la realización de las encuestas, su propiedad también corresponde a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. La UPV/EHU, por su parte, podrá utilizar dicha información con fines de investigación, siempre y cuando toda difusión de estos esté acompañada de la citación de la fuente y titularidad de los mismos.

EHUk, bestalde, aukera emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari hitzarmen honen esparruan egindako ikerketa-azterketen ondorioz egiten dituen txosten, ikerketa eta dokumentu-funtsak eskura edukitzeko, behin haiek guztiak argitaratu ondoren.

Así mismo, la UPV/EHU facilitará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el acceso a informes, investigaciones y fondos documentales derivados de los estudios de investigación realizados en el marco de este convenio, una vez estos hayan sido publicados.

Bosgarrena.– Izaera pertsonaleko datuen tratamendua.

Quinta.– Tratamiento de datos de carácter personal.

1.– Hona hemen izaera pertsonaleko datuak babesteko aplikatuko den araubidea: Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2016ko apirilaren 27an onartutako 2016/679 Erregelamendua (EB), datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena, bai eta hura garatzeko onartzen den araudia ere.

1.– El régimen de protección de datos de carácter personal aplicable es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD), y la normativa que en su desarrollo sea aprobada.

2.– EHU da «Espediente akademikoak» gaitzat duen ororen tratamendu-jardueraren arduradun, eta unibertsitateak eskaintzen dituen jarduera eta zerbitzuekin zerikusia duten edukiak zein datu pertsonalak hartzen ditu barnean. EHUk Tratamendu Jardueren Erregistroan jasoko ditu Lanbideri egindako datu-lagatzeak.

2.– La UPV/EHU es responsable de la actividad de tratamiento relativa a «Expedientes académicos», que enriquece con diferentes contenidos y datos personales relacionados con la actividad y servicios que ofrece la universidad. La UPV/EHU recoge en su Registro de Actividades de Tratamiento las cesiones de estos datos que realiza a Lanbide.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, bestalde, «Lanbideren Inkestak» gaitzat duen ororen tratamendu-jardueraren arduradun, honako hau xede izanik: 1) Unibertsitateko kolektiboaren aktibazioari eta laneratzeari buruzko ikerketa soziologikoak eta estatistikak egitea. 2) Lanbideko zenbait organok enplegua sustatzeko ekintzak eta prospekzio-jarduerak egitea, erakunde autonomo honi esleitutako eskumenak baliatuz. Fitxategi horretan, inkestatutako pertsonek galdetegietan emandako erantzunak jasoko ditu Lanbidek. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 30. artikuluak xedatutakoa betez, Lanbidek tratamendu-jardueren erregistroan bilduko ditu jarduera horri buruzko datuak.

Por su parte, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es responsable de la actividad de tratamiento relativa a «Encuestas Lanbide», cuya finalidad es 1) La realización de investigaciones sociológicas y estadísticas sobre la activación e inserción laboral del colectivo universitario 2) la elaboración de actividades de prospección y acciones de incentivación del empleo por diferentes órganos de Lanbide, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas este organismo autónomo. Lanbide enriquece dicho fichero con las respuestas al cuestionario por parte de las personas encuestadas. En cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 RGPD, Lanbide recoge en su registro de actividades de tratamiento, lo relativo a esta actividad.

EHUk «Espediente akademikoen» alorreko tratamendu-jardueraren eduki jakin batzuk (datu pertsonal jakin batzuk) lagako dizkio Lanbideri, eta datu horiei esker jarriko da harremanetan Lanbide pertsona horiekin, inkesta egiteko.

La UPV/EHU cede a Lanbide unos contenidos concretos (datos personales determinados) de su actividad de tratamiento «Expedientes académicos», que permiten posteriormente que Lanbide se ponga en contacto con esas personas para encuestarles.

Lanbidek, halaber, «Lanbideren Inkestak» alorreko tratamendu-jardueraren eduki jakin batzuk (EHUk hasieran lagatako datu pertsonalak eta inkestako hainbat galderen erantzunak, bi aldeek aurretiaz adostutakoak) lagako dizkio EHUri, eta eduki horien bidez, EHUk zenbait adierazle lortuko ditu bere helburuetarako, eta bere interesen arabera erabili ahalko ditu.

Lanbide a su vez, cede a la UPV/EHU unos contenidos concretos (datos personales que han sido previamente cedidos por la UPV/EHU y las respuestas a ciertas preguntas de la encuesta acordadas previamente por ambas partes) de su actividad de tratamiento «Encuestas Lanbide», que permiten posteriormente que la UPV/EHU disponga de indicadores para sus fines y pueda realizar explotaciones de su interés.

Horrez gain, dokumentu-sorrerarekin eta dokumentu horien baterako zein partaidetzako hedapenarekin zerikusia duten alderdiak ere jaso nahi ditu hitzarmen honek. Horretarako, printzipio hauek hartu dira oinarri: lortutako emaitzak murrizketarik gabe partekatu eta hedapen-estrategia koordinatuen bidez hedatu.

Además, el convenio quiere contemplar aspectos relacionados con la producción de documentos y la divulgación conjunta y participada de los mismos, en los que los principios que lo inspiran son los de compartir sin limitación los resultados obtenidos y divulgarlos de acuerdo a estrategias de difusión coordinadas.

Datu-lagapen horiek datu-euskarrien sarrera eta irteera egiteko baimenaren bidez antolatuko dira, eta baimen hori datu-truke bakoitzeko sinatu beharko dute parte hartzen duten bi aldeek (hitzarmen honetako I. eranskinean dago jasota dokumentua).

Estas cesiones de datos se han de articular mediante la correspondiente Autorización de entrada/salida de soportes que han de firmar por cada trasvase de datos las partes intervinientes, según documento recogido como Anexo I al presente convenio.

3.– Bi aldeek honako konpromiso hauek hartzen dituzte bere gain, izaera pertsonaleko datuak babestearen alorrean indarrean dagoen araudiaren arabera:

3.– Ambas partes adquieren los siguientes compromisos en los términos de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal:

a) Datu pertsonalak tratatzean, kasuan kasu adierazitako argibideen arabera tratatuko dituzte datuak; argibide horiek nork bere erakundean ezarri beharreko xede, erabilera eta neurri tekniko zein antolakuntzari buruzkoak izango dira.

a) Tratarán los datos conforme a sus respectivas instrucciones indicadas en cada momento para el tratamiento de los datos personales, y que versarán sobre las finalidades, usos y medidas técnicas y organizativas que deberán implantar en su organización.

b) Datuak ez dira ezein kasutan aplikatuko edo erabiliko hitzarmen honetan adierazi ez den beste inolako helburuetarako.

b) En ningún caso aplicarán o utilizarán los datos con finalidades diferentes a las previstas en el presente convenio.

c) Ez zaizkie ezein egoeretan jakinaraziko datu pertsonalak beste pertsona batzuei, non eta dagokion tratamenduaren arduradunak berariaz adierazten ez duen hala egiteko.

c) Bajo ninguna circunstancia comunicarán los datos personales a otras personas, salvo expresa comunicación de que así se haga por parte del Responsable del Tratamiento correspondiente.

d) Ez da inola ere izaera pertsonaleko daturik erregistratuko, baldin eta hautemandako arriskuaren araberako segurtasun-baldintza tekniko egokiak betetzen ez baditu tratamendu-jarduerak, eta ez baditu datuak eskuratu, aldatu, galdu edo baimenik gabe hedatzearen aurka babesteko beharrezko baldintzak betetzen.

d) En ningún caso se llevará a cabo registro alguno de datos de carácter personal en actividades de tratamiento que no reúnan las condiciones técnicas de seguridad adecuadas según el riesgo detectado, y necesarias para la protección contra el acceso, alteración, pérdida o difusión no autorizada.

e) Aurretiaz baimenik eduki gabe datu pertsonalak beste xede batekin erabiltzen badira edo hitzarmenean adostu eta jasotakoa bete gabe komunikatu edo erabiltzen badira, tratamenduaren erantzuletzat ere hartuko dira hori egiten dutenak, eta pertsonalki erantzungo dute egin dituen arau-hausteen gainean.

e) En caso de que sin haber obtenido el consentimiento previo, se destinen los datos a otra finalidad, los comuniquen o los utilicen incumpliendo las estipulaciones determinadas en el convenio, serán considerados también responsables del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubieran incurrido personalmente.

f) Bi aldeek konpromisoa hartzen dute Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean xedatutakoak betetzeko, eta, bereziki, honako arau hauek betetzeko:

f) Ambas partes se comprometen a cumplir con las estipulaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, en concreto, con los siguientes preceptos:

I.– 6. artikulua. Tratamenduaren zilegitasuna: tratamendua ezinbestez egongo da Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean xedatutako oinarri juridikoren baten bidez legitimatuta.

I.– Artículo 6, licitud del tratamiento: el tratamiento debe estar legitimado por alguna de las bases jurídicas que establece el Reglamento General de Protección de Datos.

II.– 13. artikulua. Informatzeko eskubidea: datuak lortzen diren unean, bi aldeek Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. artikuluan adierazitako informazio guztia eskuratuko diete egrasatuei.

II.– Artículo 13, derecho de información: ambas partes deberán, en el momento en que se obtengan los datos, facilitar a los egresados toda la información que recoge el citado artículo 13 RGPD.

g) Inkesta egitean ikasleren batek adierazten badu EHUk Lanbideri lagatako datuen tratamenduaren aurkako eskubidea baliatu nahi duela, Lanbidek amaitutzat emango du datuen tratamendua.

g) En caso de que con ocasión de la realización de las encuestas alguno de los alumnos manifieste su deseo de ejercitar su derecho de oposición al tratamiento de los datos cedidos por la UPV/EHU a Lanbide, esta última pondrá fin al tratamiento de los datos.

4.– Bi aldeek ziurtatuko dute izaera pertsonaleko datuei aplikatuko zaizkien segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzakoak egokiak direla hautemandako arriskurako (hitzarmen honetako II. eranskinean adierazita daude neurriak).

4.– Ambas partes garantizan que las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo que se aplicarán a los datos de carácter personal son las adecuadas al riesgo detectado, según se relacionan en el Anexo II de este convenio.

5.– Bi aldeek eskatu ahal izango dituzte datuen babesaren alorreko xedapenak betetzen direlako ebidentziak.

5.– Ambas partes podrán solicitar evidencia del cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos.

Seigarrena.– Jarraipen-batzordea.

Sexta.– Comisión de seguimiento.

Hitzarmen hau behar bezala betearazten dela koordinatzeko eta bermatzeko, Jarraipen Batzorde Misto bat eratuko da, eta lau kide izango ditu: bi kide Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ordezkari izango dira, eta beste bi Euskal Herriko Unibertsitatearen ordezkari.

Con el fin de coordinar y asegurar la correcta la ejecución del presente Acuerdo se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos en representación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y dos en representación de la UPV-EHU.

Batzordearen mahaiburutza urtean behin aldatuko da, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak izango du lehenbiziko urtean.

La Presidencia de la Comisión tendrá carácter rotatorio por periodos de 1 año, comenzando por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Batzordea aldeetako edozeinek eskatzen duenean elkartuko da, eta gutxienez urtean behin, egindako lankidetzaren emaitzak eta gertaerak edo intzidentziak aztertzeko.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos una vez cada año, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.

Zazpigarrena.– Hitzarmenaren suntsiarazpena.

Séptima.– Resolución del convenio.

Hauek izango dira hitzarmen honi amaiera emateko arrazoiak:

El presente Acuerdo finalizará cuando concurra alguna de las siguientes causas:

– Bi aldeek hala adostea.

– Mutuo acuerdo de las partes.

– Hitzarmenaren indarraldia amaitzea, eta hura luzatzeko erabakirik ez hartzea.

– El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

– Hitzarmenaren sinatzaileetakoren batek ez betetzea bere gain hartutako betebeharrak.

– El incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de alguno de los firmantes.

Kasu horretan, aldeetako edozeinek eskaera bidali ahalko dio hitzarmena bete ez duen aldeari, epe jakin batean bete ditzan bete gabekotzat jo diren betebehar edo konpromisoak. Errekerimendu edo eskaera hori hitzarmena gauzatzeko jarraipen, zaintza eta kontrolerako mekanismoaren arduradunari eta gainerako alderdi sinatzaileei komunikatuko zaie.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Errekerimendu edo eskaeran adierazitako epea igarotakoan, ez-betetzeak jarraitzen badu, hura bidali zuen aldeak sinatzaileei jakinaraziko die hitzarmena suntsiarazteko arrazoi bat dagoela, eta, beraz, suntsitutzat joko da hitzarmena.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

– Indarreko legerian ezarritako gainerako arrazoiak.

– Por las demás causas establecidas en la legislación vigente.

Suntsiarazpena edo hutsalketa gertatuz gero, aldeek kontratua suntsiarazi aurretik beste aldearen eta hirugarrenen aurrean beren gain hartutako betebeharrak bete beharko dituzte.

En caso de resolución o rescisión, las partes deberán cumplir las obligaciones asumidas con anterioridad a la resolución del acuerdo frente a la otra parte y frente a terceros.

Zortzigarrena.– Hitzarmenaren iraupena.

Octava.– Duración del convenio.

Hitzarmen honek 4 urteko indarraldia izango du, sinatzen den egunetik hasita.

El presente acuerdo tendrá una vigencia inicial de 4 años a contar desde la firma del mismo.

Indarraldia amaitu aurreko edozein unetan, aldeek aho batez adostu ahalko dute hura urtebetez luzatzea -gehienez beste lau urtez- edo hura azkentzea.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga anual, hasta un máximo de cuatro años adicionales, o su extinción.

Azaldutako guztiarekin ados daudela adierazteko, aldeek hitzarmen honen lau ale sinatu dituzte, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

En prueba de conformidad se firma por cuadruplicado el presente Convenio, en el lugar y la fecha indicados al inicio.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko lehendakaria,

La Presidenta de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

UPV/EHUko errektorea,

La Rectora de la UPV/EHU,

NEKANE BALLUERKA LASA.

NEKANE BALLUERKA LASA.

UPV/EHUko Gizarte Kontseiluko lehendakaria,

El Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU,

JOSEBA AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

JOSEBA AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

HITZARMENAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL CONVENIO
BAIMENA, EHU-K ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK ELKARRI LAGATAKO DATU PERTSONALAK DITUZTEN EUSKARRIAK JASOTZEKO EDO BIDALTZEKO DENA
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA/SALIDA DE SOPORTES QUE INCLUYEN DATOS PERSONALES OBJETO

– Datuak, EHU-k euskarriak igortzeko edo jasotzeko baimenari buruzkoak.

– Datos de autorización para el envío/recepción de soportes por parte de la UPV/EHU.

EHUk baimendu duen pertsona: Txelo Ruiz Vazquez andrea.

Persona que autoriza por la UPV/EHU: D.ª Txelo Ruiz Vazquez.

Kargua: Ikasleen eta Enplegagarritasunaren Arloko errektoreordea.

Cargo: Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad.

Lanbidek baimendu duen pertsona: María Leonor Jalón andrea.

Persona autorizada por Lanbide: D.ª. María Leonor Jalón.

Kargua: Kabinete Teknikoaren teknikaria.

Cargo: Técnica de Gabinete Técnico.

– Tratamendu-jarduerari buruzko datuak.

– Datos de la actividad del tratamiento.

Izena: espediente akademikoak.

Nombre: Expedientes Académicos.

Arduraduna: EHU.

Responsable: UPV/EHU.

Erabilerak eta xedeak: Espediente akademikoak kudeatzea.

Usos y fines: gestión de expedientes académicos.

Segurtasun-maila: oinarrizkoa.

Nivel de seguridad: básico.

– Lagapenari buruzko datuak.

– Datos de la cesión.

Erakunde lagapen-hartzailea: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

Entidad cesionaria: Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Xedea: Ikasketak EHUn amaitu dituzten ikasleen datu-basea jasotzea, xede izanik: 1) Unibertsitateko kolektiboaren aktibazioari eta laneratzeari buruzko ikerketa soziologikoak eta estatistikak egitea. 2) Lanbideko zenbait organok enplegua sustatzeko ekintzak eta prospekzio-jarduerak egitea, erakunde autonomo honi esleitutako eskumenak baliatuz.

Finalidad: recepción de base de datos del alumnado que ha finalizado sus estudios en la UPV/EHU para 1) la realización de investigaciones sociológicas y estadísticas sobre la activación e inserción laboral del colectivo universitario y 2) llevar a cabo actividades de prospección y acciones de incentivación del empleo por diferentes órganos de Lanbide, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas este organismo autónomo.

Euskarri-mota: elektronikoa (e-maila).

Tipo de Soporte: electrónico (e-mail).

Datu-mota: datu identifikagarriak eta akademikoak.

Tipo de datos: datos Identificativos y Académicos.

Igortzeko modua: posta elektronikoa, EHUk propio horretarako baimendutako pertsonak.

Modo de envío: entrega vía e-mail por parte de la persona autorizada de la UPV/EHU.

Hartzailea: Lanbidek baimendu duen pertsona.

Destino del envío: persona autorizada por Lanbide.

Entrega-eguna: 2018ko abuztuaren 18a.

Día de entrega: 10 de agosto de 2018.

Kabinete Teknikoaren zerbitzuaren arduraduna,

El Responsable del Servicio de Gabinete Técnico,

JAVIER RAMOS SALAZAR.

JAVIER RAMOS SALAZAR.

Ikasleen eta Enplegagarritasunaren Arloko errektoreordea,

La Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad,

TXELO RUIZ VAZQUEZ.

TXELO RUIZ VAZQUEZ.

– Datuak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak euskarriak igortzeko edo jasotzeko baimenari buruzkoak.

– Datos de autorización para el envío/recepción de soportes por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbidek baimendu duen pertsona: Javier Ramos Salazar jauna.

Persona que autoriza por Lanbide: D. Javier Ramos Salazar.

Kargua: Kabinete Teknikoaren zerbitzuaren arduraduna.

Cargo: Responsable del Servicios de Gabinete Técnico.

EHUk baimendu duen pertsona: Xabier Txopitea Zugadi jauna.

Persona autorizada por la UPV/EHU: D. Xabier Txopitea.

Kargua: enplegu-guneetako teknikaria.

Cargo: Técnico de los Centros de Empleo.

– Tratamendu-jarduerari buruzko datuak.

– Datos de la actividad del tratamiento.

Izena: Lanbideren inkestak.

Nombre: encuestas Lanbide.

Arduraduna: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

Responsable: Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Egitekoaren arduraduna: Kabinete Teknikoaren Zerbitzuko arduraduna.

Responsable funcional: Responsable del Servicio de Gabinete Técnico.

Erabilerak eta xedeak: 1) Unibertsitateko kolektiboaren aktibazioari eta laneratzeari buruzko ikerketa soziologikoak eta estatistikak egitea. 2) Lanbideko zenbait organok enplegua sustatzeko ekintzak eta prospekzio-jarduerak egitea, erakunde autonomo honi esleitutako eskumenak baliatuz.

Usos y fines: 1) la realización de investigaciones sociológicas y estadísticas sobre la activación e inserción laboral del colectivo universitario y 2) llevar a cabo actividades de prospección y acciones de incentivación del empleo por diferentes órganos de Lanbide, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas este organismo autónomo.

Segurtasun-maila: oinarrizkoa.

Nivel de seguridad: básico.

– Lagapenari buruzko datuak.

– Datos de la cesión.

Erakunde lagapen-hartzailea: EHU.

Entidad cesionaria: UPV/EHU.

Xedea: Unibertsitatearen berezko xedeak.

Finalidad: fines propios de la Universidad.

Datu-mota: 2015eko Promozioko egresatuen laneratze datuak eta irakaskuntzaren kalitatearen balorazioa.

Tipo de datos: datos de Inserción Laboral de las Personas Egresadas en la Promoción 2015 y Valoración de la Calidad de Enseñanza Recibida de las mismas.

Igortzeko modua: posta elektronikoa, LANBIDEK propio horretarako baimendutako pertsonak.

Modo de envío: entrega vía e-mail por parte de la persona autorizada de LANBIDE.

Hartzailea: EHUk baimendu duen pertsona.

Destino del envío: persona autorizada por UPV/EHU.

Entrega-eguna: 2019ko 4. Hiruhilekoa.

Día de entrega: 4.º trimestre de 2019.

Kabinete Teknikoaren zerbitzuaren arduraduna,

El Responsable del Servicio de Gabinete Técnico,

JAVIER RAMOS SALAZAR.

JAVIER RAMOS SALAZAR.

Ikasleen eta Enplegagarritasunaren Arloko errektoreordea,

La Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad,

TXELO RUIZ VAZQUEZ.

TXELO RUIZ VAZQUEZ.

HITZARMENAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL CONVENIO
EZARRIKO DIREN SEGURTASUN-NEURRIAK
MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR

Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

Nivel de seguridad: Básico.

Segurtasun-arautegia sortu eta ezarriko da agiri baten bidez, izaera pertsonaleko datu automatizatuak eta informazio-sistemak atzitzeko modua duten langile guztiek nahitaez bete dezaten. Agiri horrek, gutxienez, honako argibide hauek bilduko ditu bere baitan:

Se elaborará e implantará la normativa de seguridad mediante un documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos automatizados de carácter personal, y a los sistemas de información cuyo contenido es el siguiente:

Segurtasun-agiria:

Documento de seguridad:

Aplikazio-eremua.

Ámbito de aplicación.

Segurtasun-neurriak, -arauak, -prozedurak, -jarraibideak eta -estandarrak.

Medidas, normas, procedimientos reglas y estándares de seguridad.

Langileen funtzioak eta betebeharrak.

Funciones y obligaciones del personal.

Fitxategien eta informazio-sistemen egitura eta deskripzioa.

Estructura y descripción de ficheros y sistemas de información.

Intzidentziei buruzko jakinarazpen-, kudeaketa- eta erantzun-prozedura.

Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias.

Datuei buruzko babes- eta berreskurapen-kopiak egiteko prozedurak.

Procedimiento de realización copias de respaldo y recuperación de datos.

Langileak:

Personal:

Funtzioak eta betebeharrak argi eta garbi zehaztu eta dokumentatuta.

Funciones y obligaciones claramente definidas y documentadas.

Langileei jakinaraziko zaie zer arauk eragiten dieten eta zer ondorio dituen arau horiek ez betetzeak.

Difusión entre el personal, de las normas que les afecten y de las consecuencias por incumplimiento.

Intzidentziak:

Incidencias:

Intzidentzia nolakoa izan den eta noiz gertatu den erregistratuko da.

Registrar tipo de incidencia, momento en que se ha producido.

Jakinarazpena nork egin duen, jakinarazpena nori egin zaion, eta intzidentziaren ondorioak.

Persona que la notifica, persona a la que se comunica y efectos derivados.

Identifikazioa eta autentifikazioa:

Identificación y Autentificación:

Erabiltzaileen eta sarbide baimenduen zerrenda eguneratua.

Relación actualizada de usuarios y accesos autorizados.

Identifikazio- eta autentifikazio-prozedurak.

Procedimientos de identificación y autenticación.

Sarbide-irizpideak.

Criterios de accesos.

Pasahitzak emateko eta kudeatzeko prozedurak, eta pasahitzak aldatzeko maiztasuna.

Procedimientos de asignación y gestión de contraseñas y periodicidad con que se cambian.

Inork ez ulertzeko moduan jasoko dira aktibo dauden pasahitzak.

Almacenamiento ininteligible de contraseñas activas.

Sarbide-kontrola:

Control de acceso:

Erabiltzaile bakoitza bere eginkizunak garatzeko beharrezko datu eta baliabideetan bakarrik sartuko da.

Cada usuario accederá únicamente a los datos y recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Erabiltzaile batek baimenduta dituenez bestelako daturik edo baliabiderik erabiltzeko modurik ez izateko mekanismoak.

Mecanismos que eviten el acceso a datos o recursos con derechos distintos de los autorizados.

Baimenduta dauden langileek soilik emango dituzte sartzeko baimenak.

Concesión de permisos de acceso solo por personal autorizado.

Euskarrien kudeaketa:

Gestión de soportes:

Biltzen duten informazio-mota identifikatuko da.

Identificar el tipo de información que contienen.

Inbentarioa.

Inventario.

Datuak biltegiratzea eta sarbidea murriztuko da.

Almacenamiento con acceso restringido.

Fitxategiaren arduradunak baimendutako euskarri-irteera.

Salida de soportes autorizada por el responsable del fichero.

Babes-kopiak:

Copias de respaldo:

Babes- eta berreskurapen-kopiak egiteko prozedurak ondo definituta dauden eta aplikatzen diren ziurtatuko da.

Verificar la definición y aplicación de los procedimientos de copias y recuperación.

Datuak galdu edo suntsitu aurre-aurreko unean zeuden bezala berreskuratuko direla bermatuko da.

Garantizar la reconstrucción de los datos en el estado en que se encontraban en el momento de producirse la pérdida o destrucción.

Babes-kopia, gutxienez astean behin.

Copia de respaldo, al menos semanal.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común