Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

207. zk., 2018ko urriaren 26a, ostirala

N.º 207, viernes 26 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
5257
5257

EBAZPENA, 2018ko urriaren 19koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakia argitara ematekoa. Erabaki horren bidez, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren IV. kapituluan ezarritako laguntzak 2018ko ekitaldian finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzen dira.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2018, de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2018ko urriaren 18ko bilkuran, erabakia hartu du Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren IV. kapituluan ezarritako laguntzak 2018ko ekitaldian finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzeko. Laguntzok emango dira langabezian inskribatuta dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko, besteren kontura, langile-bazkide modura edo kooperatiba-sozietateetan lan-bazkide modura lanean egon eta seme-alabak edo menpekotasun edo larritasun egoeran dauden senideak zaintzeko eszedentzian dauden edo lanaldiaren murrizketa eskatu duten pertsonak ordezkatzeko.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 18 de octubre de 2018, ha procedido a incrementar los recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2018, de la ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, para la conciliación de la vida laboral y familiar, dirigidas a apoyar la contratación de personas inscritas como desempleadas, para sustituir a personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de trabajo de Sociedades Cooperativas, que se hayan acogido a una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o hijas o familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

Azaldutakoa dela bide, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2018ko urriaren 18ko bilkuran hartutako erabakia argitaratzea. Erabaki horren bidez, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren IV. kapituluan ezarritako laguntzak 2018ko ekitaldian finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak handitzen dira. Laguntzok emango dira langabezian inskribatuta dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko, besteren kontura, langile-bazkide modura edo kooperatiba-sozietateetan lan-bazkide modura lanean egon eta seme-alabak edo menpekotasun edo larritasun egoeran dauden senideak zaintzeko eszedentzian dauden edo lanaldiaren murrizketa eskatu duten pertsonak ordezkatzeko.

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 18 de octubre de 2018, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2018, de la ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, para la conciliación de la vida laboral y familiar, dirigidas a apoyar la contratación de personas inscritas como desempleadas, para sustituir a personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de trabajo de Sociedades Cooperativas, que se hayan acogido a una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o hijas o familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria, recogido como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erabaki horrek ondorioak izango dituela onartzen den egunetik.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad surte efectos desde el día de su aprobación.

Hirugarrena.– Aditzera ematea argitaratzen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabaki horren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakiokeela organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daitekeela, zuzenean, Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que se publica, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2018.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA ERABAKIA, ZEINAREN BIDEZ EKAINAREN 29KO 177/2010 DEKRETUAREN IV. KAPITULUAN EZARRITAKO LAGUNTZAK 2018KO EKITALDIAN FINANTZATZEKO DIRU-BALIABIDEAK HANDITZEN BAITIRA (177/2010 DEKRETUA, FAMILIA ETA LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZEI BURUZKOA)
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN, EN EL EJERCICIO 2018, DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL CAPÍTULO IV DEL DECRETO 177/2010, DE 29 DE JUNIO, SOBRE AYUDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

2018ko martxoaren 7ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (47. zenbakia) argitaratu zen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2018ko otsailaren 27ko Ebazpena, zeinaren bidez jakinarazten baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2018ko ekitaldian esleitutako kredituaren guztizko zenbatekoa. Diru-baliabide horien bidez, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren IV. kapituluan ezarritako laguntzak finantzatuko dira, 1.700.000 euro guztira, 32110-Enplegua programaren kontura.

En el Boletín Oficial del País Vasco n.º 47, de 7 de marzo de 2018, se publicó la Resolución de 27 de febrero de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da a conocer el importe total de los créditos asignados por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el año 2018, para la financiación de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio para la conciliación de la vida familiar y laboral, por un importe total de 1.700.000 euros, con cargo al Programa 32110-Empleo.

Baliabide ekonomiko horien helburua dekretu horretan aurreikusitako diru-laguntzak finantzatzea da; laguntzok emango dira langabezian inskribatuta dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko, besteren kontura, langile-bazkide modura edo kooperatiba-sozietateetan lan-bazkide modura lanean egon eta seme-alabak edo menpekotasun edo larritasun egoeran dauden senideak zaintzeko eszedentzian dauden edo lanaldiaren murrizketa eskatu duten pertsonak ordezkatzeko.

El destino de tales recursos económicos, es en concreto la financiación de las subvenciones previstas en tal Decreto y que están dirigidas a apoyar la contratación de personas inscritas como desempleadas para sustituir a personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de trabajo de Sociedades Cooperativas, que se hayan acogido a una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o hijas o familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

Halaber, aurreikusita dago zenbateko hori, hala badagokio, handitu egin ahal izango dela, indarreko legeen arabera horretarako aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eta aldaketa horiek, halakorik bada, argitara eman beharko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez.

En la citada Resolución se establece que dicha cuantía podrá verse, en su caso, incrementada en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente y que en el supuesto de que existan dichas modificaciones, se dará publicidad a esta circunstancia mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Uneko datan, aurreko ekitalditik ordaintzeke dauden betebeharrak daudenez, dagoen kreditu erabilgarria ez da nahikoa 2018an ematea aurreikusita dauden diru-laguntza guztiak finantzatzeko, eta, beraz, beharrezkoa da baliabide ekonomiko gehiago esleitzea programa horri, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren IV. kapituluaren esparruko pertsonen kontratazioa sustatzeko.

En fecha actual, debido a la existencia de obligaciones pendientes del ejercicio anterior, el crédito disponible resulta insuficiente para poder financiar la totalidad de las subvenciones que está previsto otorgar en este ejercicio 2018, de modo que se hace preciso asignar nuevos recursos económicos a este programa para hacer efectivo el apoyo a la contratación de personas en el ámbito del Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak, 2018ko urriaren 18an egindako bilkuran, honako erabaki hau hartu du:

Por ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 18 de octubre de 2018, ha adoptado el siguiente:

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– 680.000 eurotan handitzea Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren IV. kapituluan ezarritako laguntzak 2018ko ekitaldian finantzatzeko baliabide ekonomikoak. Esleipen hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokion 32110-Enplegua programaren 2018ko ordainketa-kredituaren kargura egingo da.

Primero.– Incrementar los recursos económicos destinados a financiar las subvenciones previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, para la conciliación de la vida laboral y familiar por un importe de 680.000 euros, con cargo al crédito de pago 2018 del Programa 32110-Empleo, correspondiente al organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Horren ondorioz, aipatutako laguntzak finantzatzeko aurrekontu-kredituaren zenbateko osoa 2.380.000,00 eurokoa da.

En consecuencia, el importe total del crédito presupuestario destinado a la financiación de las ayudas citadas asciende a 2.380.000,00 euros.

Bigarrena.– Zuzendari nagusiari agintzea erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua eman dezala.

Segundo.– Ordenar al Director General que proceda a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común