Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

197. zk., 2018ko urriaren 11, osteguna

N.º 197, jueves 11 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5002
5002

EBAZPENA, 2018ko urriaren 5ekoa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez epea luzatzen baita HABEko zuzendariaren 2018ko abuztuaren 28ko Ebazpenean adierazitako eskabideak aurkezteko, eta horretarako deialdia egin. Ebazpen horren bidez arautzen dira 2017-2018ko ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru-laguntzak emateko prozedura eta baldintzak.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2018, del Director de HABE, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 28 de agosto de 2018, del Director de HABE, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para la concesión de las ayudas a los alumnos y alumnas que hayan superado durante el curso 2017-2018 las pruebas de acreditación de niveles de euskera de HABE o de otros equivalentes, y se realiza la convocatoria correspondiente.

HABEko zuzendariaren 2018ko abuztuaren 28ko Ebazpenaren bitartez, (2018ko irailaren 11ko EHAA) 2017-2018ko ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru-laguntzak emateko prozedura eta baldintzak arautzen ziren, eta horretarako deialdia egin. Aipatutako deialdiaren 4. artikuluan ezartzen zen eskaeren aurkezpen-epea. Horren arabera, eskaerak aurkezteko epea 2018ko irailaren 12tik urriaren 11ra bitartekoa zen.

Mediante la Resolución de 28 de agosto de 2018 (publicado en el BOPV de 11 de septiembre de 2018), del Director de HABE, se aprobó la convocatoria de subvenciones por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para la concesión de las ayudas a los alumnos y alumnas que hayan superado el curso 2017-2018 de las pruebas de acreditación de niveles de euskera de HABE o de otros equivalentes, y se realiza la convocatoria correspondiente. El plazo de presentación de solicitudes a la citada convocatoria se establece en el artículo 4, que dispone que las solicitudes se deberán presentar del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2018.

Eskaerak aurkezteko sistema informatiko berri bat ezarri denez, eskaeren aurkezpen-epea luzatzea komenigarria da. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32.1 artikuluaren arabera, Administrazioak, ofizioz edo interesdunek eskaturik, luza dezake ezarritako epea, aginduren batek kontrakoa adierazten ez badu, komenigarritzat jotzen bada eta hirugarren batzuen eskubideei kalterik egiten ez bazaie. Epearen erdikoa izan daiteke luzapena, gehienez ere.

Como consecuencia de la implantación de un nuevo sistema informático para la presentación de solicitudes, se considera conveniente ampliar el plazo de presentación de solicitudes. Conforme al artículo 32.1 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, la Administración, salvo precepto en contrario, puede conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Hori guztia dela eta,

Por consiguiente,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eskabideen aurkezpen-epea luzatzea. 2018ko urriaren 19a arte aurkeztu ahal izango dira eskabideak.

Primero.– Ampliar el plazo de presentación de solicitudes. Se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones hasta el día 19 de octubre de 2018.

Bigarrena.– Ebazpen honek argitaratzen den egunetik izango ditu ondorioak.

Segundo.– La presente Resolución surtirá efectos a partir del día de su publicación.

Donostia, 2018ko urriaren 5a.

San Sebastián, a 5 de octubre de 2018.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común