Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

187. zk., 2018ko irailaren 27a, osteguna

N.º 187, jueves 27 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
4698
4698

134/2018 DEKRETUA, irailaren 18koa, zeinaren bidez behin betiko onartzen baita Laguardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren 2. aldaketa, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa.

DECRETO 134/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la 2.ª modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a las Determinaciones del Paisaje.

1.– Abenduaren 28ko 271/2004 Dekretuak Laguardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala behin betiko onartu zuen. Ondoren, irailaren 28ko 251/2010 Dekretuak aldatu egin zuen, nekazaritza-eraikinak eta upategiak arautzeari buruzko arloan. lurralde-plan partzial horrek antolamendu integrala ezartzen du eremu funtzional osoarentzat, eta udal-mugarte hauek hartzen ditu: Mañueta, Kripan, Eltziego, Bilar, Bastida, Laguardia, Lantziego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda Araba, Navaridas, Oion, Samaniego, Eskuernaga eta Iekora.

1.– El Plan Territorial Parcial del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 271/2004, de 28 de diciembre, posteriormente modificado mediante el Decreto 251/2010, de 28 de septiembre, en lo relativo a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas. Dicho Plan Territorial Parcial establece una ordenación integral para todo el área funcional y que comprende los términos municipales de Baños de Ebro, Kripan, Elciego, Elvillar, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego, Villabuena de Álava y Yécora.

2.– Aldaketa hau Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak sustatu du, eta Laguardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialean paisaiaren zehaztapenak txertatzea du helburu. Arlo Funtzionaleko paisaiaren kalitate-helburuak garatzen dituzten zehaztapen horiek lurralde-plan partzialean gomendio-izaerarekin txertatuko dira.

2.– La presente modificación, promovida por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tiene por objeto la introducción de las determinaciones del paisaje en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa). Las citadas determinaciones, desarrollo de los objetivos de calidad paisajística del área funcional, se insertan en el Plan Territorial Parcial como disposiciones de carácter recomendatorio.

3.– Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak 2016ko otsailaren 22an emandako Aginduaren bidez aldaketa hori funtsezkoa ez zela adieraztea xedatu zuenez, aldaketa hori izapidetzerakoan irailaren 9ko 206/2003 Dekretuan, aurreikusitako izapideak egin dira. Dekretu horretan arautu zen funtsezkoak ez diren Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen aldaketak onartzeko prozedura.

3.– Dado que mediante Orden de 22 de febrero de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se dispuso declarar el carácter no sustancial de la presente modificación, en la tramitación de la misma se han observado los trámites previstos en el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

4.– lurralde-plan partzialaren aldaketa horrek antolamendu-arauak I. eranskin gisa eta abiazio zibilari buruzko berariazko sektore-araudia II. eranskin gisa hartzen ditu barne.

4.– La referida modificación del Plan Territorial Parcial incorpora como Anexo I las Normas de Ordenación y como Anexo II la normativa sectorial específica en materia de aviación Civil.

5.– Ingurumen-ebaluazio horrekin lotuta, 2017ko uztailaren 5eko ebazpen baten bidez, Ingurumen Administrazioaren zuzendariak aztertzen ari garen lurralde-plan partzialaren aldaketa puntualari buruzko ingurumen-txosten estrategikoa eman zuen. Horretan, azaldu zuen ez dela ingurumenaren gaineko inpaktu esanguratsurik aurreikusi, eta kontuan hartutako zenbait kontsiderazio nabarmendu zituen.

5.– En relación con el procedimiento de evaluación ambiental seguido, mediante Resolución de 5 de julio de 2017, del Director de Administración Ambiental, fue formulado informe ambiental estratégico respecto de la modificación puntual del Plan Territorial Parcial que nos ocupa, determinando que no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente y señalando una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta en el documento ambiental estratégico.

6.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari dagokio planaren aldaketa hau behin betiko onartzea, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen funtsezkoak ez diren aldaketak onartzeko prozedura arautzen duen irailaren 9ko 206/2003 Dekretuaren 4.7 artikuluaren arabera.

6.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de la presente modificación del Plan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.7 del Decreto 206/2003 de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko irailaren 18an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– 1.– Laguardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren 2. aldaketa, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa, behin betiko onartzea. Horren antolamendu-arauak dekretu honen I. eranskinean txertatu dira, eta abiazio zibilari buruzko berariazko sektore-araudia II. eranskinean.

Artículo único.– 1.– Aprobar definitivamente la 2.ª modificación del Plan Territorial Parcial del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a las Determinaciones del Paisaje, que incorpora como Anexo I las Normas de Ordenación y como Anexo II la normativa sectorial específica en materia de Aviación Civil.

2.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egoitza elektronikoan eskuragarri daude lurralde-plan partzialaren aldaketa osatzen duten dokumentuak.

2.– En la sede electrónica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se encuentran disponibles los documentos que conforman la presente modificación del Plan Territorial Parcial.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko irailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

134/2018 DEKRETUA, IRAILAREN 18KO I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 134/2018, DE 18 DE SEPTIEMBRE
ANTOLAMENDU-ARAUAK
NORMAS DE ORDENACIÓN
(ANTOLAMENDU-ARAU HAUEK 3 ERANSKIN DITUZTE)
(ESTAS NORMAS DE ORDENACIÓN CONTIENEN A SU VEZ 3 ANEXOS)

1. artikulua.– Paisaiaren zehaztapenen helburua.

Artículo 1.– Objeto de las Determinaciones del paisaje.

1.– Paisaiaren zehaztapen hauek gomendiozko xedapenak dira, eta Laguardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalaren paisaia-kalitatearen helburuak garatzea du helburu.

1.– Las presentes Determinaciones del Paisaje son disposiciones de carácter recomendatorio que tienen por objeto desarrollar los objetivos de calidad paisajística del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa).

2.– Paisaiaren zehaztapenak www.ingurumena.net Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren web-orrian eskuragarri dagoen Laguardiako paisaiaren katalogoan oinarrituta daude.

2.– Las determinaciones del paisaje se fundamentan en el Catálogo del Paisaje de Laguardia que se encuentra disponible en la página web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda www.ingurumena.net

2. artikulua.– Paisaia-unitateak.

Artículo 2.– Unidades de paisaje.

1.– Laguardiako eremu funtzionalean, hamabost paisaia-unitate daude. Paisaiaren aldetik, koherenteak dira, eta horien gainean egokia da paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko araubidea ezartzea.

1.– En el área funcional de Laguardia se distinguen quince unidades de paisaje, ámbitos paisajísticamente coherentes sobre los que resulta oportuno establecer un régimen de protección, gestión y ordenación paisajística.

2.– Laguardiako eremu funtzionaleko 15 paisaia-unitateak honako hauek dira:

2.– Las quince unidades de paisaje del área funcional de Laguardia son las siguientes:

a) Kantabriako eta Toloñoko mendilerroa.

a) Sierra de Cantabria y de Toloño.

b) Sonsierrako zerealen estepa.

b) Estepa cerealista de la Sonsierra.

c) Arabako Errioxako mahastiak.

c) Viñedos de la Rioja Alavesa.

d) San Ginés, Uneba, Pilas eta Binasperi erreken multzoa.

d) Complejo de los arroyos San Ginés, Uneba, Pilas y Viñaspre.

e) Lantziegoko mahasti eta olibadiaren pseudolandazabala.

e) Pseudocampiña de viñedo y olivar de Lanciego.

f) Ebroko terraza eta ezponden multzoa.

f) Complejo de terrazas y taludes del Ebro.

g) Iekora, Gorrebusto eta Labraza erreken haran multzoa.

g) Complejo de valles de los arroyos Yécora, Barriobusto y Labraza.

h) Labrazako mendiak.

h) Montes de Labraza.

i) Gatzaga Burandongo sakonunea.

i) Hoya de Salinillas de Buradón.

j) Ebro ibaia eta haren ibaiertzak.

j) Complejo fluvial del Ebro y sus riberas.

k) Laguardiako hirigunea eta hiri-ingurua.

k) Núcleo y periurbano de Laguardia.

l) Bastidako hirigunea eta hiri-ingurua.

l) Núcleo y periurbano de Labastida.

m) Eltziegoko hirigunea eta hiri-ingurua.

m) Núcleo y periurbano de, Elciego.

n) Oiongo hirigunea eta hiri-ingurua.

n) Núcleo y periurbano de Oyón-Oion.

ñ) «Casablanca» eta «Carrascal» industria-korridorea.

ñ) Corredor industrial de «Casablanca» y «el Carrascal».

3.– Paisaia-unitateen muga I. eranskineko «Paisaia-unitateen mapa»ko grafikoetan dago jasota.

3.– La delimitación de las unidades de paisaje se grafía en el «Mapa de las Unidades de Paisaje» del Anexo I.

3. artikulua.– Paisaiaren interes bereziko eremuak.

Artículo 3.– Áreas de especial interés paisajístico.

1.– Laguardiako eremu funtzionalean, paisaiaren interes bereziko 14 eremu identifikatu dira. Horietarako, gomendatzen da paisaiaren ekintza-planak egitea, paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko jarduerak zehazteko.

1.– En el área funcional de Laguardia se identifican 14 áreas de especial interés paisajístico para las que se recomienda la elaboración de planes de acción del paisaje que determinen las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.

2.– Eremu funtzionaleko paisaiaren interes bereziko eremuak hauek dira:

2.– Las áreas de especial interés paisajístico del área funcional son las siguientes:

a) Mendilerroko ikuspegi-esposizio handiko eremuak eta mugarriak.

a) Zonas de alta exposición visual e hitos de la Sierra.

b) Laguardiako urmael eta hezeguneen multzoa.

b) Complejo de lagunas y humedales de Laguardia.

c) Ebro inguruko muino esanguratsuak.

c) Cerros significativos del complejo del Ebro.

d) Ebroko itsaslabarrak eta harkaitzak.

d) Cantiles y riscos del Ebro.

e) Labrazako harmailak.

e) Aterrazamientos de Labraza.

f) Landazabaleko matrizea.

f) Matriz natural de la campiña.

g) Zuhaitz-masa bereziak.

g) Masas arbóreas singulares.

h) Erreken korridore ekologikoak eta ikuspegiak.

h) Corredores ecológicos y visuales de los arroyos.

i) Aurkikuntza arkeologikoak biltzen dituen eremua.

i) Zona de concentración de yacimientos arqueológicos.

j) Herrietako ortuak.

j) Huertas de los pueblos.

k) Erdigune sakabanatuak.

k) Diseminado de los núcleos.

l) Erdigune historikoak.

l) Cascos históricos.

m) Legar-hobiak eta harrobiak.

m) Graveras y canteras.

n) Industrialdeak.

n) Zonas industriales.

3.– Paisaiaren Interes Bereziko Eremuen mugak II. eranskineko «Paisaiaren Interes Bereziko Eremuen Mapa»ko grafikoetan jasota dago.

3.– La delimitación de las áreas de especial interés paisajístico se grafía en el «Mapa de las Áreas de Especial Interés Paisajístico» del Anexo II.

4. artikulua.– Paisaiaren kalitate-helburuak.

Artículo 4.– Objetivos de calidad paisajística.

1.– Laguardiako eremu funtzionaleko paisaiaren babesa eta kontserbazioa bultzatzeko paisaiaren kalitate-helburuak hauek dira:

1.– Los objetivos de calidad paisajística para promover la protección y conservación del paisaje del área funcional de Laguardia son los siguientes:

a) Paisaiaren ingurumen-, kultura-, ikuspegi- eta pertzepzio-baloreak kontserbatzea.

a) Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje.

b) Hiriko garapenak paisaian sartzea, bereziki hiri-inguruetakoak eta sarbideetan oinarrituta daudenak.

b) Integrar en el paisaje los desarrollos urbanos, especialmente los periurbanos y los apoyados en las vías de acceso.

c) Landa-inguruko edo inguru ez hiritarreko lurzoruaren paisaia mantentzea, hobetzea eta lehengoratzea.

c) Mantener, mejorar y restaurar el paisaje del suelo rural o espacio no urbano.

d) Hiriko eta landako eremuen artean kontaktuan dauden zonetako paisaiak modu harmoniatsuan egituratzea.

d) Articular de forma armónica los paisajes de los espacios de contacto entre lo urbano y lo rural.

e) Paisaiaren degradazioak geraraztea eta berreskuratzea.

e) Detener y recuperar las degradaciones paisajísticas.

f) Balioa ematea ingurumen-, kultura-, ikuspegi- eta pertzepzio-alderdiei.

f) Poner en valor los aspectos ambientales, culturales, visuales y perceptivos.

g) Berezko eta jatorrizko irudia erabat galdu duten zonetan, paisaia sortzea.

g) Crear paisajes en las zonas donde se haya perdido totalmente la imagen propia y original.

2.– Paisaia-kalitatearen helburu horiek paisaiaren zehaztapenetan garatu dira, eta, edozein kasutan, sektoreko hirigintza- eta lurralde-plangintzaren oinarrizko printzipioak biltzen dituzte.

2.– Estos objetivos de calidad paisajística se desarrollan en las determinaciones del paisaje y serán, en todo caso, principios inspiradores del planeamiento urbanístico y territorial sectorial.

3.– Paisaiaren kalitate-helburuak III. eranskineko «Paisaiaren kalitate-helburuen mapa» izenekoan daude mugatuta.

3.– Los objetivos de calidad paisajística se delimitan en el «Mapa de Objetivos de Calidad Paisajística» del Anexo III.

5. artikulua.– Paisaiaren zehaztapenak.

Artículo 5.– Determinaciones del paisaje.

Laguardiako eremu funtzionaleko paisaiaren kalitate-helburuak lortzeko Paisaiaren Zehaztapenak jarduketa-eremu hauen inguruan daude sailkatuta:

Las determinaciones del paisaje para la consecución de los objetivos de calidad paisajística en el área funcional de Laguardia se agrupan en torno a las siguientes áreas de actuación:

a) Paisaiaren ezaugarriei eta eremu funtzionaleko identitate-balioei buruzko zehaztapenak.

a) Determinaciones relativas a los rasgos paisajísticos y los valores identitarios del área funcional.

b) Inguru fisikoaren eta erabileren arteko koherentziari eta sinergiei buruzko zehaztapenak.

b) Determinaciones relativas a la coherencia y las sinergias entre el medio físico y los usos.

c) Hirigune historikoei eta landa- eta hiri-inguruaren trantsizioari buruzko zehaztapenak.

c) Determinaciones relativas a los núcleos históricos y a la transición campo-ciudad.

d) Azpiegitura berriei eta paisaian eragin handia duten bestelako elementuei buruzko zehaztapenak.

d) Determinaciones relativas a las nuevas infraestructuras y a otros elementos de gran impacto paisajístico.

e) Lurzoru ez-urbanizagarriko eraikuntzak arautzeari buruzko zehaztapenak.

e) Determinaciones relativas a la regulación de construcciones en suelo no urbanizable.

f) Jarduera ekonomikoetarako lurzoruei buruzko zehaztapenak, batez ere industria-jarduerakoak.

f) Determinaciones relativas a los suelos para actividades económicas, principalmente industriales.

g) Paisaiaren ibilbide, bide eta behatokiei buruzko zehaztapenak.

g) Determinaciones relativas a los itinerarios, las rutas y los miradores del paisaje.

h) Kultura-ondareari buruzko zehaztapenak.

h) Determinaciones relativas a la gestión del patrimonio cultural.

i) Uraren baliabideari eta erreka eta ibaiertzen kudeaketari buruzko zehaztapenak.

i) Determinaciones relativas al recurso hídrico y la gestión de arroyos y riberas.

j) Herritarren parte-hartze aktiboa bultzatzeko tresnei buruzko zehaztapenak.

j) Determinaciones relativas a la instrumentación para una participación activa de la población.

6. artikulua.– Eremu funtzionaleko paisaiaren ezaugarriei eta balio bereizgarriei buruzko zehaztapenak.

Artículo 6.– Determinaciones relativas a los rasgos paisajísticos y los valores identitarios del área funcional.

Hona hemen eremu funtzionaleko paisaiaren ezaugarriei eta balio bereizgarriei buruzko zehaztapenak:

Las determinaciones relativas a los rasgos paisajísticos y los valores identitarios del área funcional consisten en:

1.– Landazabaleko landarediaren elementu berezi hauen kontserbazioa sustatzea:

1.– Promover la conservación de los siguientes elementos singulares vegetales de la campiña:

a) Laborantza-lursailak banatzen dituzten ezpondak eta oholesiak. Bereziki zainduko da elementu horiek ez erretzea. Esanguratsuenak «Landazabalaren matrize naturala» interes bereziko paisaia eremuan jasota daude.

a) Los ribazos y linderos que separan las parcelas de cultivo, evitando especialmente la quema de estos elementos. Los más significativos se encuentran contenidos en el Área de Especial Interés Paisajístico «Matriz natural de la campiña».

b) «Zuhaitz berezien masak» paisaia-interes bereziko eremuan sartutako basoak.

b) Los bosques incluidos en el área de especial interés paisajístico «Masas arbóreas singulares».

c) Paisaia-unitateko zuhaizti eta zuhaitz isolatuak (gehienbat galeriako fruta-arbolak eta baso-zatiak): «San Ginés, Uneba, Pilas eta Binasperi erreken multzoa».

c) Los bosquetes y árboles aislados (frutales y retazos de bosque de galería en su mayoría) en la unidad de paisaje: «Complejo de los arroyos San Ginés, Uneba, Pilas y Viñaspre».

2.– Katalogoan ikuspegi-esposizio eremu gisa identifikatu den lekuetan, edozein elementu berriren kokagunea eta diseinua (morfologia, materialak eta koloreak) zaintzea.

2.– Cuidar la ubicación y el diseño (morfología, materiales y colores) de cualquier elemento nuevo en las zonas identificadas como de alta exposición visual en el Catálogo.

3.– Saihestea, ahal den heinean, «Mendilerroko ikuspegi-esposizio handiko zona eta mugarriak» eta «Ebroko multzoko muino esanguratsuak» Paisaiaren Interes Bereziko Eremuetan egon daitekeen edozein eraikuntza eta azpiegitura berri.

3.– Evitar, en lo posible, cualquier nueva edificación e infraestructura visible en las áreas de especial interés paisajístico «Zona de alta exposición visual e hitos de la Sierra» y «Cerros significativos del complejo del Ebro».

4.– Antena igorgailuek, haririk gabeko seinaleak errepikatzeko antenek, haize-sorgailuek, goi-tentsioko dorreek eta horrelakoak bezalako azpiegitura puntualek ikuspegi-eremuetan, hondoetan edo mugarri nabarmenetan sortzen duten inpaktua gutxitzea. Horretarako, beharrezkoa izanez gero, horiek konpaktatzea erraztuko da. Era berean, antenen eta kontrol-eraikinen tratamendu estetikoa ziurtatuko da, ikuspegi-hondoetan hobeto integratzeko.

4.– Minimizar el impacto de infraestructuras puntuales del tipo antenas emisoras y de repetición de señales inalámbricas, aerogeneradores, torres de alta tensión y similares sobre las cuencas visuales, fondos o hitos emblemáticos. Para ello, si fuera necesario, se favorecerá la compactación de las mismas. Asegurar, asimismo, el tratamiento estético de las antenas y edificios de control para su mejor integración en los fondos visuales.

5.– Laborantza egungo basoko landarediaren eta mendilerroko sastrakadiaren gainean ez zabaltzea, eta mendilerroko magaletan abandonatutako laborantza-lursailen eboluzio ekologikoa bultzatzea. Horretarako, egungo baso-masetan sartuko dira, Katalogoan agertzen diren bezala.

5.– Evitar la expansión de los cultivos sobre la actual vegetación forestal y de matorral de la sierra y fomentar la evolución ecológica de las parcelas de cultivo abandonadas en las laderas de la sierra, insertándolas en las masas forestales actuales, tal como aparecen grafiadas en el Catálogo.

6.– Ahultasun handiko lekuetan, saihestu edozein motatako eraikuntza, bereziki erreken korridoreetan eta, ezinbestekoak direnean, sartu behar bezala inguruan.

6.– Evitar, en puntos de alta fragilidad, cualquier tipo de construcción, especialmente en los corredores de los arroyos y, cuando fueran imprescindibles, integrarlas adecuadamente en el entorno.

7.– Lurraldeko markaren irudia (Arabako Errioxako produktuak paisaiarekin lotzen dituena) sustatzea.

7.– Promover una imagen de marca territorial que vincule productos de Rioja Alavesa con el paisaje.

7. artikulua.– Inguru fisikoaren eta erabileren arteko koherentziari eta sinergiei buruzko zehaztapenak.

Artículo 7.– Determinaciones relativas a la coherencia y las sinergias entre el medio físico y los usos.

Hona hemen inguru fisikoaren eta erabileren arteko koherentziari eta sinergiei buruzko zehaztapenak:

Las determinaciones relativas a la coherencia y las sinergias entre el medio físico y los usos consisten en:

1.– Saihestea, ahal den neurrian, lursailen pilaketa, bereziki «Landazabaleko matrize naturala» Paisaiaren Interes Bereziko Eremuan; eta, beharrezkoa bada, bide ematea, betiere honako hau aintzat hartuta:

1.– Evitar en la medida de lo posible la concentración parcelaria, especialmente en el área de especial interés paisajístico «Matriz natural de campiña», y si resultara necesario llevarla a cabo, esta se realice teniendo en cuenta:

a) eremu funtzionalaren egitura osatzen duten ezaugarri bereizgarriak eta bereziak kontserbatzea eta berreskuratzea (harrizko hormak, ezpondak, fruta-arbolak eta abar).

a) la conservación y la recuperación de los elementos identitarios y singulares que componen la textura del área funcional: muretes de piedra, taludes, ribazos, frutales, etc.

b) Zirrituen egitura berriaren diseinua, kontserbatzen diren eta sortu nahi diren elementuak biltzen dituztenak.

b) el diseño de una nueva estructura de intersticios que agrupen los elementos que se conserven y los que se quieran crear.

c) Ordezkapen-loteak, bide-sarea eta drainatzeak inguruan sartzea.

c) la integración de los lotes de reemplazo, red de caminos y de drenajes, en el entorno.

d) Elementu ezberdinen arteko lotura hobetzea: landaredia, bideak, uraren bideak eta abar (ikuspuntu orokorrean oinarrituta egongo da).

d) la mejora de la conectividad entre diferentes elementos: vegetación, caminos, cursos de agua, etc., realizada desde una perspectiva global.

2.– Mailakatutako lurra kontserbatzea neurri hauen bidez:

2.– Conservar los terrenos abancalados, a través de las siguientes medidas:

a) Lursailen egitura eta egitura hori osatzen duten elementuak (besteak beste, ezpondak, hormak eta bestelako mugak) mantentzea, batez ere «Labrazako harmailak» Paisaiaren Interes Bereziko Eremuan.

a) Mantener el tejido parcelario y los elementos que lo conforman como ribazos, muretes y otras lindes existentes, sobre todo en el área de especial interés paisajístico «Aterrazamientos de Labraza».

b) Lursailak pilatzeko proiektuetan atzera egitea, eta horiek beharrezkotzat jotzen direnean, paisaiaren gainean duten eragina aztertzea, eraginak saihesteko, gutxiagotzeko edo arintzeko neurriak hartzeko.

b) Disuadir los proyectos de concentración parcelaria, y cuando estos se consideren necesarios, se estudien los efectos sobre el paisaje para adoptar las medidas orientadas a evitarlos, minimizarlos o mitigarlos.

3.– Sinergia positiboak sustatzea mahastizaintza eta olibozaintza jardueren artean eta paisaia-kalitatearen artean, eta, horrez gain, olibondoen presentzia sustatzea, eremu funtzionaleko ekialde-erdialdean.

3.– Potenciar las sinergias positivas entre la actividad vitivinícola y olivícola y la calidad paisajística, así como la presencia del olivo en la mitad oriental del área funcional.

4.– Hedapen-abeltzaintza sustatzea paisaia kontserbatzeko eta eraikitzeko elementu gisa.

4.– Estimular la ganadería extensiva como elemento de conservación y construcción del paisaje.

5.– Mailaketak, eta kontserbazio- eta laborantza-lanak zuzenean bultzatzea maila-kurben lekuan, idortasunari, lurzoru motari eta maldei loturiko higadura-prozesuak saihesteko.

5.– Promover los abancalamientos, el laboreo de conservación y la siembra directa en el sentido de las curvas de nivel para prevenir los procesos erosivos asociados a la aridez, el tipo de suelo y las pendientes.

6.– Sasiesteparen mikroerliebea mantentzea irizpide orokor gisa, eta bereziki, Ebroren mendilerroaren eta harmailen arteko zonan.

6.– Mantener el micro-relieve característico de la pseudoestepa como criterio general, y especialmente, en la zona entre la sierra y las terrazas del Ebro.

7.– Lurren mugimenduak eta desmuntatzeak aztertzea nekazaritza-lursailetan. Horretarako, gutxienez, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:

7.– Estudiar los movimientos de tierras y desmontes en parcelas agrícolas, considerando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Desmuntatzearen edo lubeten gehienezko altuera

a) altura máxima de desmonte o terraplén,

b) Azalera-unitate bakoitzeko mugitutako lurraren gehienezko bolumena

b) volumen máximo de tierra desplazado por unidad de superficie,

c) Landaredia-masa desagertzea eta

c) desaparición de masa vegetal y

d) Konpentsatzeko neurriak, hala badagokio.

d) medidas compensatorias, en su caso.

8. artikulua.– Hirigune historikoei eta landa-ingurutik hiri-ingururako trantsizioari buruzko zehaztapenak.

Artículo 8.– Determinaciones relativas a los núcleos históricos y a la transición campo-ciudad.

Hirigune historikoei eta landa-ingurutik hiri-ingururako trantsizioari buruzko zehaztapenak honako hauek dira:

Las determinaciones relativas a los núcleos históricos y a la transición campo-ciudad consisten en:

1.– Hirigune historikoetan, integratzeko arau erregulatzaileak hartzea birgaitze-lanei (fatxadak, morfologia, materialak eta koloreak), zoladura motei, hiriko altzariei, informazio-kartelei, publizitate-seinaleei eta bestelakoei dagokienez.

1.– Promover, en los cascos históricos, la adopción de normas reguladoras integradoras respecto a obras de rehabilitación (fachadas, morfología, materiales y colores), tipo de pavimento, mobiliario urbano, carteles de información, señalización publicitaria, etc.

2.– Guneak garatzean, hainbat arau bultzatzea, hiriko eraikuntza eta jarduera berriek tipologia koherenteak eta gune bakoitzaren araberakoak erabiltzeko.

2.– Promover, en el desarrollo de los núcleos, normas para que las nuevas edificaciones y actuaciones urbanas utilicen tipologías coherentes y contextualizadas con cada núcleo.

3.– Populazio trinkoei eustea, populazioen hazkuntza desordenatuari eutsiz. Horretarako, neurri hauek hartuko dira:

3.– Mantener el carácter compacto de las poblaciones, conteniendo el crecimiento desordenado de las poblaciones, con las siguientes medidas:

a) Hiri-inguruaren eta landa-inguruaren artean muga argiak definitzea, hiri-inguruko eremuan erabilera nahasirik, gainjarririk eta desordenaturik egin gabe.

a) Definir unos límites claros entre lo urbano y lo rural evitando el uso difuso, superpuesto y desordenado del espacio periurbano.

b) Hiriko egituren lohiz betetzea ahalbidetzea, interstizioak betez, ahal denean. Saihestu egingo da, ahal denean, populazioen egungo mugez harago lurzoru urbanizagarri berriak sailkatzea.

b) Favorecer la colmatación de los tejidos urbanos rellenando los intersticios, evitando cuando sea posible clasificar nuevo suelo urbanizable más allá de los actuales límites de las poblaciones.

c) Lurralde-plan partzial (LPP) honekin bat hirigune finkatuen hazkunde konpaktu eredu baten bidez sustatu beharreko hiriguneetako ingurune perimetraletako garapen berriak paisaian integratzen direla bermatzea. Horrela, ehun etenak saihesten dira eta hiri-bilbearen hiri-garapen berriak artikulatzea errazten da.

c) Garantizar la integración paisajística de los nuevos desarrollos en los entornos perimetrales de los núcleos urbanos que, de acuerdo con el presente Plan Territorial Parcial (PTP) han de promoverse según un modelo de crecimiento compacto de los núcleos urbanos consolidados, evitando la aparición de tejidos discontinuos y favoreciendo la articulación de los nuevos desarrollos urbanos de la trama urbana.

d) Hiriguneak diseinatzea zonako paisaia tradizionalaren «sormen» espirituarekin: trinkoak, nahiko trinkoak, funtzio anitzetakoak.

d) Diseñar los núcleos urbanos con el espíritu de «creación» del paisaje tradicional en la zona: compactos, relativamente densos, multifuncionales.

4.– Nukleoen soslai berezia mantentzea; hau da, herrien soslaian elizaren irudia eta harresiak nagusitzea. Saihestu egingo da errepideetatik ikusten den soslaia aldatzen duen edozein nabe, upeltegi edo eraikin egitea.

4.– Mantener la silueta característica de los núcleos, es decir, la prevalencia de la imagen de la iglesia y de las murallas en la silueta de los pueblos, evitando la construcción de naves, bodegas o cualquier edificación que modifique dicha silueta visible desde las carreteras.

5.– Espazio ireki eta urbanizatuen arteko trantsizioari bide ematen dien hiriguneetarako sarbideak diseinatzea.

5.– Diseñar unos accesos a los núcleos urbanos que faciliten la transición entre los espacios abiertos y los urbanizados.

6.– Urbanizazioaren diseinu eta zaintza egokia zehaztea, hiri-errepideak hobeto integratzeko Laguardia, Bastida eta Oion herrietako kaleen egituran.

6.– Establecer un diseño apropiado y el cuidado de la urbanización para una mejor integración de las travesías urbanas en el entramado de calles de las poblaciones de Laguardia, Labastida, Elciego y Oyón-Oion.

7.– Zona eta erabilera «naturalak» berreskuratzea; besteak beste, ortu tradizionalak, hiri-inguruko baso eremuak, errepide-ezpondak edo horiek zeharkatzen dituzten erreka-tarteak, horietan oinarrituta, berdeguneak eta aisialdi-guneak egituratzeko, «aisialdi produktiboaren» jarduerak sustatzeko. Horrenbestez, gomendatzen da lehentasunez zona horien ondoan jartzea hirigintza-lagapenerako lurzoruak.

7.– Recuperar zonas y usos «naturales» como los huertos tradicionales, las zonas boscosas periurbanas, vías pecuarias, taludes de carreteras o los tramos de arroyos que las atraviesan, para articular a partir de ellas las zonas verdes y de esparcimiento, así como la promoción de actividades de «ocio-productivo». Por tanto, se recomienda situar los suelos de cesión urbanística preferentemente junto a estas zonas.

8.– Berariazko hiri-inguruak izatea «urteko ardoaren» nabeak eta upeltegiak zehazteko, Laguardiako (Arabako Errioxa) LPParen 1. aldaketarekin bat etorriz.

8.– Disponer de áreas urbanas específicas para concentrar las naves y bodegas «de cosechero», en sintonía con la 1.ª Modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa).

9.– Herrien inguruetan sakabanatutako urteko ardoen hainbat upeltegiren eta nekazaritzarako naberen paisaia integratzeko proiektuak sustatzea.

9.– Fomentar proyectos de integración paisajística de las diversas bodegas de cosechero y naves agrícolas diseminadas por el entorno de las poblaciones.

10.– Hiriko inguru garbiak eta zainduak izatea.

10.– Disponer entornos urbanos limpios y cuidados.

9. artikulua.– Azpiegitura berriei eta paisaian eragin handia duten bestelako elementuei buruzko zehaztapenak.

Artículo 9.– Determinaciones relativas a las nuevas infraestructuras y a otros elementos de gran impacto paisajístico.

Azpiegitura berriei eta landa-ingurutik hiri-ingururako trantsizioari buruzko zehaztapenak hauek dira:

Las determinaciones relativas a las nuevas infraestructuras y a otros elementos de gran impacto paisajístico consisten en:

1.– Bide-azpiegiturak paisaian hobeto integratzea sustatzea, trazadura zeharkatzen duen paisaiaren ezaugarrietara egokituta.

1.– Potenciar la mejor integración paisajística de las infraestructuras viarias mediante la adecuación del trazado a las características del paisaje por el que discurre.

2.– Errepideen obren inguruan dauden ezponden eta abandonatutako eremuen tratamendua aurreikustea. Hala, bideen proiektu exekutiboetan, bermatu egingo da paisaiaren eta lurzoruaren iragazkortasuna eta jarraitutasuna.

2.– Prever el tratamiento de los taludes y de los espacios abandonados existentes en las inmediaciones de las obras de carreteras, de tal manera, que se garantice la permeabilidad ecológica y la continuidad paisajística y territorial en los proyectos ejecutivos de viales.

3.– Lurzoru ez-urbanizagarrian baimendutako jarduketen (interes publikoko azpiegiturak eta ekipamenduak –telebista-antenak edo errepikagailuak barne–, baliabide naturalen ustiaketa, upeltegi handi eraiki berriak, eragin handiko nekazaritza-eraikuntzak) kokapenari eta diseinuari dagokienez, paisaian integratzen dela hartuko da kontuan. Eraikitako elementuei nahiz erantsitako eremu libreei aplikatu ahal izango zaie.

3.– En cuanto a la localización y diseño de las actuaciones permitidas en suelo no urbanizable (infraestructuras y equipamientos de interés público –incluidas antenas o repetidores de TV, etc.–, explotación de recursos naturales, grandes bodegas de nueva construcción, construcciones agrarias de gran impacto, etc.), se diseñarán teniendo en cuenta su integración en el paisaje. Ello será aplicable tanto a los elementos construidos como a los espacios libres anexos.

4.– Paisaiarekin bat ez datozen azpiegiturak paisaian sartzea. Ezponden, fabrikako obren eta bestelakoen gainean egingo dira jarduketak.

4.– Promover acciones para integrar en el paisaje las infraestructuras existentes paisajísticamente discordantes, actuando sobre taludes, obras de fábrica, etc.

5.– Ura biltzeko putzuetan, gomendatzen da paisaian ezpondak tratatzea, bereziki birlandatzeko neurrien bidez.

5.– En las balsas de almacenamiento de agua, se recomienda tratar paisajísticamente los taludes, especialmente mediante medidas de revegetación.

6.– Paisaian sartzea Ebro ibaiaren ondoan dauden instalazioak. Zehazki:

6.– Integrar paisajísticamente las instalaciones situadas junto al río Ebro. En concreto:

a) Baños de Ebroren parean dagoen zentral hidroelektriko txikia hobetzea, bereziki landare-elementuen bidez.

a) Mejorar el entorno de la minicentral hidroeléctrica situada a la altura de Baños de Ebro, especialmente a través de elementos vegetales.

b) Lapuebla de Labarcako ekialdean dagoen Hondakin-uren Araztegiak (HUA) paisaian duen eragina murriztea, landare-elementuen bitartez.

b) Reducir el impacto paisajístico de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) situada en el acceso Este de Lapuebla de Labarca mediante elementos vegetales.

7.– Aldi baterako zabortegiak identifikatzea, zabortegi horiek hartutako eremuak eliminatzen eta lehengoratzen ahaleginduz. Gaur egun esanguratsuak dira Ebro ibarrean daudenak, Eltziego eta Lapuebla artean, Kripan eta Bilarren artean, Navaridas eta Laguardiaren artean, eta erreka-ibarretan.

7.– Identificar los vertederos esporádicos, procurando la eliminación y restauración del espacio ocupado por ellos. Son actualmente significativos los que se encuentran en la vega del Ebro, en las carreteras entre Elciego y Lapuebla, entre Kripan y Elvillar, entre Navaridas y Laguardia, y en los valles de los arroyos.

10. artikulua.– Lurzoru ez-urbanizagarriko eraikuntzen araudiari buruzko zehaztapenak.

Artículo 10.– Determinaciones relativas a la regulación de construcciones en suelo no urbanizable.

Lurzoru ez-urbanizagarrian eraikuntzen araudiari buruzko zehaztapenak hauek dira:

Las determinaciones relativas a la regulación de construcciones en suelo no urbanizable consisten en:

1.– Estetikaren aldetik arautzea lurzoru ez-urbanizagarrian nekazaritza-eraikuntzak. Udal ordenantzen bidez arautuko dira, urteko ardoaren eta upeltegi handien artean bereiziz, Laguardiako (Arabako Errioxa) LPParen lehen aldaketaren definizioaren arabera.

1.– Regular estéticamente las construcciones agrarias en suelo no urbanizable mediante las ordenanzas municipales, distinguiendo entre bodegas de cosechero y grandes bodegas, según la definición de la Primera Modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa).

2.– Okupazio edo afekzio itzulezina eraikinen bidez mugatzea paisaia balioagatik edo hauskortasungatik edo ikusmen hauskortasunagatik zein katalogatutako inguruetan. Horretarako, tentu handiz aukeratu behar da kokalekua eta berezitasun eta hauskortasun handiko inguruneak babestu.

2.– Limitar la ocupación o afección irreversible con edificaciones, en ámbitos catalogados por su interés paisajístico o de elevada fragilidad o intervisibilidad. Para ello se tendrá especial cuidado en la selección del emplazamiento y la protección de determinados ámbitos de marcada singularidad o fragilidad.

3.– Kolore-sorta bat ezartzea paramentuetan eta estalkian, ahal bada, okre eta marroi kolorearen artean.

3.– Establecer una gama de colores en paramentos y cubierta, preferiblemente entre ocre y marrón.

4.– Lehentasuna ematea eremu edo paisaia degradatuetan golf-zelaiak eraikitzeari. Hala, aisialdirako eta birsortzeko eginkizuna beteko du.

4.– Priorizar la construcción de campos de golf en los espacios o paisajes degradados, cumpliendo tanto su función recreativa como regeneradora.

5.–Lurzoru ez-urbanizagarrian dauden ikuspegi-eragin handiko egungo eta etorkizuneko eraikuntza isolatuak paisaian txertatzeko azterlanak sustatzea.

5.– Promover Estudios de integración paisajística de las construcciones aisladas existentes o futuras de gran impacto visual situadas en suelo no urbanizable.

11. artikulua.– Jarduera ekonomikoetarako lurzoruei buruzko zehaztapenak, nagusiki jarduera industrialetarako.

Artículo 11.– Determinaciones relativas a los suelos para actividades económicas, principalmente industriales.

Hauek dira jarduera ekonomikoetarako lurzoruei buruzko zehaztapenak, nagusiki jarduera industrialetarako:

Las determinaciones relativas a los suelos para actividades económicas, principalmente industriales consisten en:

1.– Jarduera ekonomiko berrien hirigintza-planetan sartzea irudia hobetzeko neurriak. Neurri horiek honako hauek hartuko dituzte kontuan:

1.– Incluir en los planes urbanísticos de los nuevos desarrollos de actividades económicas las medidas para la mejora de su imagen. Estas medidas tendrán en cuenta:

a) Aurretiaz zegoen topografia. Ahal den heinean, berdinketak, lur-mugimenduak, ezpondak eta abar saihestuz.

a) La topografía preexistente, evitándose, en la medida de lo posible, explanaciones, movimientos de tierra, taludes, etc.

b) Inguruaren arabera integratzea, antzekoagoa eginez edo imitatuz, edota eta kontraste eta osagarritasun berberari eutsiz.

b) La integración con su entorno, o bien por semejanza y mimetización, o bien por contraste y complementariedad.

2.– Industria-eremuen sendotasuna sustatzea, eta sendotze hori paisaiaren interes bereziko eremuen zerrendan jasotzea, zehazki, «Industria eremu» izenekoan.

2.– Promover la consolidación de las zonas industriales y que dicha consolidación se refleje en el listado de áreas de especial interés paisajístico, concretamente en el área llamada «Zonas industriales».

3.– Zerrenda bat izatea, lagapen gisa, landareez edo poligonoen perimetroaren bidez naturalizatua, inguruko industria-eremuak eta nekazaritza-nabeak isolatuz, eta barnealdean, jalkinak erraztea industria-eremu berrien kalifikazioaren aurrean.

3.– Disponer de una franja, a modo de cesión, vegetada o naturalizada en el perímetro de los polígonos, aislando las zonas industriales y de naves de las agrarias del contorno, y favorecer en su interior la colmatación frente a la calificación de nuevas áreas industriales.

4.– Hirigintza eta estetika arloen kalitateko eremu gisa antolatutako poligonoak jartzea.

4.– Disponer de unos polígonos ordenados como espacios de calidad urbana y estética.

5.– Iekora (edo «Río Grande») errekaren ibilbidea garatzea, korridore berde gisa, sarreratik irteerara arte, Oionen poligono osoan zehar.

5.– Desarrollar el recorrido del arroyo de Yécora, o Río Grande, como un corredor verde, desde su entrada hasta su salida a lo largo del polígono de Oyón.

6.– Ikuspegiak ezkutatzeko jarduerak egitea (hesi berdeak eta abar) harrobiak ustiatzeko fasean.

6.– Realizar actuaciones de ocultación visual (barreras verdes, etc.) durante la fase de explotación de las canteras.

12. artikulua.– Ibilbide, bide eta paisaia-behatokiei buruzko zehaztapenak.

Artículo 12.– Determinaciones relativas a los itinerarios, las rutas y los miradores del paisaje.

Ibilbide, bide eta paisaia-behatokiei buruzko zehaztapenak honako hauek dira:

Las determinaciones relativas a los itinerarios, las rutas y los miradores del paisaje consisten en:

1.– Behatoki eta bideen sarea kudeatzea, herritarrek eta mota guztietako bisitariek paisaiarako sarbidea sustatzeko. Horretarako, honako neurri hauek hartuko dira:

1.– Gestionar una red de miradores y caminos para fomentar el acceso al paisaje por parte de la población y de los visitantes de todo tipo. Para ello:

a) Eremu funtzionalean, paisaia ibilbidearen sare orokorra diseinatuko da, berariazko paisaiaren ekintza planean sartzeko.

a) Se diseñará una red global de itinerarios paisajísticos en el área funcional, que sea objeto de un plan de acción de paisaje específico.

b) Saihestu egingo da turismoaren ondorioz paisaia hutsaltzea (pilaketengatik), baita hondakinak eta zaborrak erretzeko nahiz ugaritzeko arriskua eragitea ere.

b) Se evitará que el turismo se convierta en elemento de banalización del paisaje por congestión, así como de riesgo de incendio o de proliferación de residuos y basuras.

Naturagune babestuetan (NGB) kokatutako begiratokiek eta ibilbideek naturagune babestuetan aplikatu beharreko araudia bete beharko dute garatu ahal izateko.

Los miradores e itinerarios que recaigan en Espacios Naturales Protegidos (ENP), deberán condicionar su desarrollo al cumplimiento de la normativa de aplicación de ENP.

2.– Bide eta behatokien ibilbideetan sartzea ondare-arloan interesa duten ondasunak eta lekuak, baita instalazio eta azpiegitura historikoak ere. Horien gainean, hainbat ibilbide tematiko egin ahal izango dira (karteletan eta zabaltzeko eskuliburuetan adieraziko dira). Honako hauek bereizi dira:

2.– Incluir los bienes y puntos de interés patrimonial, así como las instalaciones e infraestructuras históricas, en las rutas de caminos y miradores, pudiendo establecerse sobre aquellos una serie de itinerarios temáticos, marcados en carteles y folletos divulgativos. Se singularizan los siguientes:

a) Ekoizteko egitura zaharren ibilbidea: Hueserako dolarea, Iekorako dolarea eta elurtegia, errotak eta beste; horiek guztiak Iekora, Lantziego, Bilar eta Kripan herrien artean daude.

a) Itinerario de antiguas estructuras productivas: el Lagar de la Huesera, el trujal y nevero de Yécora, molinos y otros; todos ellos situados entre Yécora, Lanciego, Elvillar y Kripan.

b) Oliben eta abeltzaintza tradizionalaren kulturari buruzko ibilbide etnografikoa Oion, Lantziego eta Iekora udalerrietan.

b) Itinerario etnográfico sobre la cultura del olivo y la ganadería tradicional en los municipios de Oyón-Oion, Lanciego y Yécora.

c) Mahastien ibilbide etnografikoa: interes arkitektonikoak dituzten dolareak, biltegiak eta upeltegiak; eremu funtzional osoari eragiten diote.

c) Itinerario etnográfico del viñedo: lagares, guardaviñas y bodegas de interés arquitectónico, que afectan a todo el área funcional.

d) Bastidako ibilbide arkeologikoa eta erlijiosoa: Santa Eulaliako nekropolia, baseliza (Virgen del Valleko), San Roque, San Vicente, San Juan Ortega eta San Andrés (Muga) komentuaren aurriak.

d) Itinerario arqueológico y religioso en Labastida: Necrópolis de Santa Eulalia, ermitas de Virgen del Valle, San Roque, San Vicente, San Juan Ortega y las ruinas del Convento de San Andrés de Muga.

e) Kantabriar mendilerroko mendi-oineko trikuharri eta menhirren ibilbide arkeologikoa.

e) Itinerario arqueológico de dólmenes y menhires del pie de monte de la Sierra de Cantabria.

3.– Mendi-ibilbideak, zikloturismoa edo ibilgailuen ibilbideak egiteko errepideak seinaleztatzea eta ezagutaraztea, eta paisaiei begiratzeko geldiuneak, adibidez honako hauek:

3.– Señalizar y dar a conocer las carreteras que permitan el senderismo, el cicloturismo o el recorrido vehicular con paradas habilitadas para la contemplación del paisaje como:

a) A-2124 (Herrera mendateraino sartzeko tartea).

a) A-2124 (Tramo de ascenso hasta el puerto de Herrera).

b) A-3228 (Bilar, Kripan eta Meano arteko tartea).

b) A-3228 (Tramo entre Elvillar, Kripan y Meano).

c) A-3216 (Lapuebla de Labarca eta Laguardia arteko tartea).

c) A-3216 (Tramo entre Lapuebla de Labarca y Laguardia).

d) A-3218 (Bilar eta Campillar arteko tartea).

d) A-3218 (Tramo entre Elvillar y el Campillar).

e) A-3220 (Bilar eta Lantziego arteko tartea).

e) A-3220 (Tramo entre Elvillar y Lanciego).

f) A-4208 (Eltziego eta Lapuebla de Labarca arteko tartea).

f) A-4208 (Tramo entre Elciego y Lapuebla de Labarca).

g) A-4210 (Moreda Araba eta Labraza arteko tartea).

g) A-4210 (Tramo entre Moreda de Álava y Labraza).

h) A-3322 (Moreda Araba eta Barriobusto arteko tartea).

h) A-3322 (Tramo entre Moreda de Álava y Barriobusto).

4.– Intereseko bideak babestea. Horietako batzuk dagoeneko daude jasota 1/2012 Arauak ezarritako «Ibilbide Berdeen Sarea» eta Arabako Foru Aldundiaren «Ferra Proiektua» direlakoan. Horien artean, honako hauek nabarmendu behar dira:

4.– Proteger los caminos de interés, algunos ya contemplados por la «Red de Itinerarios Verdes», establecida por la Norma 1/2012, y el «Proyecto Herradura» de la Diputación Foral de Álava, entre los que destacan los siguientes:

a) Donejakue Bidea, eremu funtzionaletik igarotzean.

a) El Camino de Santiago a su paso por el área funcional.

b) Ibilbide Luzea (GR) GR-38, Oionetik Bernedoko mendateraino doan eskualdea zeharkatzen duena, eta GR-99, Ebro zeharkatzen duena Gimileotik Oioneraino; Inaziotar Bidea GR-120 eta Elvillarreko horren saihesbidea GR-120-2; eta OR1-Laguardiako aintzira-gunearen ibilbide berdea.

b) El Gran Recorrido GR-38, que atraviesa la comarca desde Oyón-Oion al puerto de Bernedo; el GR-99, que recorre el Ebro desde Gimileo hasta Oyón-Oion; el GR-120 Camino Ignaciano y su variante por Elvillar, el GR-120-2; y la OR1-Ruta Verde del Complejo Lagunar de Laguardia.

c) Kantabria eta Toloño mendilerroa zeharkatzen duten bideak, ibilbideetan mendateen (Tabuérniga, Onzate, Ocio, Bergantzu, Recilla, Toro Ponterva, Cañada, Villafria eta Puerto Nuevo) ikuspegien potentzial handiko puntuak eta elementu kulturalak (gazteluen aurriak, Cueva de los Husos, Toloñoko gaztelua, San Tirso baseliza, San Cristobal, San Gines, Berberanako santutxoa eta Tabuerniga herri zaharraren aztarnak) sartuta.

c) Los caminos que cruzan la sierra de Cantabria y de Toloño, incluyendo en los itinerarios los puntos con alto potencial de vistas de los pasos de montaña (Tabuérniga, Onzate, Ocio, Berganzo, Recilla, Toro Ponterva, La Cañada, Villafria y Puerto Nuevo), y los elementos culturales (ruinas de los castillos, Cueva de los Husos, castillo de Toloño, ermitas de San Tirso, San Cristobal, San Ginés, Humilladero y Berberana, y los restos del antiguo poblado de Tabuérniga).

d) Labrazako mendien unitateko bideak, Corral Nuevoko Burdin Aroko kastroko ibilbideak, mendilerroko eskortak, erditzeko tokiak eta negutegiak, eta Dueñasko pinudia barne.

d) Los caminos de la unidad de Montes de Labraza, incluyendo en los itinerarios el castro de la Edad del Hierro de Corral Nuevo, los corrales, parideras y neveros de la sierra, y el Pinar de Dueñas.

e) Gaur egun zenbait udalerritan eta aldundian dauden ibilbideak; besteak beste, horietatik gertu dauden paisaiak eta leku interesgarriak bisitatzeko ibilbideak. Nagusiki honako hauek dira: Bastida San Gines baselizarekin lotzen duen ibilbidea, Bilar San Tirso baselizarekin lotzen duen ibilbidea, Eltziego San Roke baselizarekin lotzen duena, eta Iekora Bercijanako baselizarekin lotzen duena.

e) Los recorridos actualmente dispuestos por algunos municipios y Diputación, como rutas para visitar parajes y puntos de interés próximos a aquellos. Principalmente son: la ruta que conecta Labastida con la ermita de San Ginés, la ruta que conecta Elvillar con la ermita de San Tirso, la que conecta Elciego con la ermita de San Roque, y la que conecta Yécora con la ermita de Bercijana.

f) Gatzaga Buradonetik doazen ibilbideak mendilerroan barrena sartzen dira, eta turismo arloan interes handia duten hainbat lekutara daramate: edertasun naturaleko paisaiak, baselizak, aurriak.

f) Las rutas que desde Salinillas de Buradón se adentran en la sierra llevando a lugares de interés turístico: parajes de belleza natural, ermitas, ruinas.

g) Erromeriak zeharkatzen dituzten bideak eta balio handieneko baselizetaraino daramatenak.

g) Los caminos que recorren las romerías y los que llevan a las ermitas de mayor valor.

5.– Ikuspegien aldetik potentzial handia duten lekuetan behatokiak bultzatzea, oro har, kanpandorreak eta herrietako «eguterak». Honako hauek nabarmentzen dira:

5.– Promover los miradores en los lugares con alto potencial de vistas, en general, campanarios y «solanas» de los pueblos, destacando los siguientes:

a) Bastidako eliza nagusiko kanpandorrea.

a) Campanario de la iglesia mayor de Labastida.

b) Laguardiako abade-dorrea eta herriko ingurua.

b) Torre Abacial Laguardia y perímetro del pueblo.

c) Labrazako eliza eta harresiko perimetroa.

c) Iglesia de Labraza y perímetro de la muralla.

d) Lapuebla de Labarcako egutera.

d) Solana de Lapuebla de Labarca.

e) Kripaneko egutera.

e) Solana de Kripan.

f) Bilarreko solana.

f) Solana de Elvillar.

g) Lantziegoko egutera.

g) Solana de Lanciego.

13. artikulua.– Kultura-ondarearen kudeaketari buruzko zehaztapenak.

Artículo 13.– Determinaciones relativas a la gestión del patrimonio cultural.

Kultura-ondarearen kudeaketari buruzko zehaztapenak honako hauek dira:

Las determinaciones relativas a la gestión del patrimonio cultural consisten en:

1.– Eremu funtzionaleko ondarezko elementu nagusiak identifikatzea eta kartografian jasotzea, elementu ezagunak nahiz arkitektura gutxiagoko elementuak barne (errotak, txabolak, iturriak, erditzeko, zubiak eta abar).

1.– Identificar y cartografiar los principales elementos patrimoniales del área funcional, incluyendo tanto los conocidos como los elementos de arquitectura menor (molinos, chozos, fuentes, parideras, puentes, etc.).

2.– Balioa ematea ondare kultural horri, baita horren inguruari ere, dagokion testuinguruan ulertu ahal izateko.

2.– Poner en valor este patrimonio cultural, así como su entorno para que pueda ser entendido en su contexto.

3.– Ondarearen elementuak kudeatzea, herritarren, eta, oro har, erabiltzaileen kulturaren aldetik behar bezala erabiltzeko, gozatzeko eta aberastasuna emateko.

3.– Gestionar los elementos del patrimonio cultural de tal forma que se mantengan correctamente para el uso, disfrute y enriquecimiento cultural de la población y de las personas usuarias en general.

4.– Ondare arkeologikoaren arloan, mendiaren oinaldean:

4.– En el ámbito del abundante patrimonio arqueológico en el pie de monte:

a) «Aurkikuntza arkeologikoen multzoko eremua» Paisaiaren Interes Bereziko Eremuan sartutako mendilerroko mendiaren oinaldeko historiaurreko trikuharriak, menhirrak eta herriak.

a) Promocionar el área de dólmenes, menhires y poblados prehistóricos del pie de monte de la sierra incluidos en el área de especial interés paisajístico «Zona de concentración de yacimientos arqueológicos».

b) Ezkutuan dagoen ondarea (betiere seinaleak badaude) katalogatzea eta argi eta garbi identifikatzea. Ondare arkeologiko ikusgarria birgaitzea eta lehengoratzea, horietarako sarbideak behar bezala egokituz eta seinaleztatuz.

b) Catalogar el patrimonio oculto del cual existen indicios, e identificar visualmente de forma nítida. Se promoverá la rehabilitación y restauración el patrimonio arqueológico visible, acondicionando y señalizando debidamente los accesos a estos.

c) Ibilbide bat egitea aurkikuntza arkeologiko nagusiak lotzeko.

c) Crear un itinerario que conecte los principales yacimientos arqueológicos.

14. artikulua.– Ur-baliabideari, eta erreken eta ibaiertzen kudeaketari buruzko zehazpenak.

Artículo 14.– Determinaciones relativas al recurso hídrico y la gestión de arroyos y riberas.

Ur-baliabideari, eta erreken eta ibaiertzen kudeaketari buruzko zehazpenak hauek dira:

Las determinaciones relativas al recurso hídrico y la gestión de arroyos y riberas consisten en:

1.– Ibaiertzak eta ur-ibilguen ertzak berreskuratzeari dagokionez, gomendatzen da ibilguen ertzetako zona degradatu naturalak berreskuratzea eta egokitzea. Ekintza horien baitan sartuko dira, besteak beste, alderdi hauek:

1.– En cuanto a la recuperación de riberas y márgenes de los cursos de agua, se recomienda promover la recuperación y adecuación de las zonas naturales degradadas de los márgenes de los cursos fluviales. Estas acciones contemplarán, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Ibaiertzeko landaredia berrekuratzea.

a) Recuperar la vegetación de ribera.

b) Uraren jabari publikoa berreskuratzea galdu den kasuetan.

b) Recuperar el dominio público hidráulico en los casos en que se haya perdido.

c) Emari ekologikoak bermatzea.

c) Garantizar los caudales ecológicos.

d) Uraren kalitate egokia bermatzea.

d) Garantizar una adecuada calidad del agua.

e) Ibaiertzak zaintzea.

e) Cuidar las márgenes.

2.– Lurraldeko natura-ardatzak direnez, ibai-inguruneak babestea eta berroneratzea lehenetsiko da, beste erabilera onargarri batzuen aldean.

2.– La protección y la regeneración de los entornos fluviales como ejes naturales del territorio deben ser de uso preferente frente al resto de los usos.

15. artikulua.– Herritarrek parte hartzeko tresnei buruzko zehaztapenak.

Artículo 15.– Determinaciones relativas a la instrumentación para una participación activa de la población.

Herritarrek parte hartzeko tresnei buruzko zehaztapenak hauek dira:

Las determinaciones relativas a la instrumentación para una participación activa de la población consisten en:

1.– Herritarrek eremu funtzionalean parte hartzeko mekanismoak abian jartzea. Horretarako, herritarren inplikazioa bilatuko da, eremu publikoak eta paisaian eragina duten elementuak hobetzeko.

1.– Promover la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana en el área funcional, buscando la implicación ciudadana en la mejora de los espacios públicos y de los elementos con incidencia en el paisaje.

2.– Hainbat mekanismo bultzatzea lurra zaintzeko. Hala, elkarteek eta oro har herritarrek aukera izango dute natura, paisaia eta kultura ondarea kontserbatzeko.

2.– Impulsar mecanismos como la custodia del territorio, para posibilitar que asociaciones y ciudadanía, en general, tengan la posibilidad de conservar la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural.

3.– Ortuak zaintzeko esparruan:

3.– En el ámbito del cuidado de las huertas:

a) Hedatzeko kanpainen bidez, herritarren ortuen erabilera eta zaintza sustatzea.

a) Promocionar el uso y cuidado de las huertas de las poblaciones mediante campañas divulgativas.

b) Herritarrak sentsibilizatzea eta trebatzea kalitateko ortuak, diseinuzkoak eta teknologia berriak bermatzeko, tailer, eskuliburu eta bestelakoen bidez. Ortu nagusiak «Herrietako ortuak» Paisaiaren Interes Bereziko Eremuetan sartuta daude.

b) Sensibilizar y formar a la población para asegurar unas huertas de calidad, con buen diseño y nuevas tecnologías, mediante talleres, folletos... Las principales huertas están incluidas en el Área de Especial Interés Paisajístico «Huertas de los pueblos».

c) Gaur egun abandonatutako herrietako ortu tradizionalak berreskuratzea.

c) Recuperar las huertas tradicionales de los pueblos, actualmente abandonadas en su mayor parte.

4.– Herritarrak sentsibilizatzea paisaian bat-batean hondakinak botatzeak paisaia degradatzea dakarrela.

4.– Sensibilizar a la población sobre la degradación que provoca la deposición espontánea de residuos sobre el paisaje.

16. artikulua.– Paisaiaren zehaztapenak aplikatzea eta garatzea.

Artículo 16.– Aplicación y desarrollo de las determinaciones del paisaje.

Paisaiaren zehaztapenak dagozkien lurralde- eta hirigintza-plangintzako tresnen bidez aplikatu eta gauzatuko dira.

Las Determinaciones del Paisaje serán aplicadas y se desarrollarán a través de los instrumentos de planificación territorial y urbanísticos oportunos.

ANTOLAMENDU-ARAUAK. I. ERANSKINA
ANEXO I A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaia-unitateen mapa

Mapa de las unidades de paisaje

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/LAGUARDIA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/LAGUARDIA_mapak.json

ANTOLAMENDU-ARAUAK. II. ERANSKINA
ANEXO II A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaiaren Interes Bereziko Eremuen mapa

Mapa de las áreas de especial interés paisajístico

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/LAGUARDIA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/LAGUARDIA_mapak.json

ANTOLAMENDU-ARAUAK. III. ERANSKINA
ANEXO III A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaiaren kalitate-helburu orokorrak aplikatzen dituzten eremuen mapa

Mapa de Objetivos de Calidad Paisajística

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/LAGUARDIA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/LAGUARDIA_mapak.json

134/2018 DEKRETUA, IRAILAREN 18KO II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 134/2018, DE 18 DE SEPTIEMBRE
ABIAZIO ZIBILAREN ARLOKO ARAUDIA
NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE AVIACIÓN CIVIL

Lurraldearen antolamendurako zatiko planaren aldaketa aplikatu eta garatzeko tresnek indarreko ondoko berariazko arloko araudian ezarritakoa bete behar dute.

Los instrumentos de aplicación y desarrollo de la Modificación del Plan Territorial Parcial deberán respetar lo establecido en la normativa sectorial específica siguiente.

1.– Abiazio zibilaren alorrean, sektoreko organo eskudunak espresuki eskatuta, hau da araudia:

1.– En materia de Aviación Civil, a petición expresa del órgano sectorial competente se recoge la siguiente normativa:

a) Guardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalari eragiten dioten Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuko zortasun aeronautikoko gune mugatzaileek ezartzen dute eraikinek (eta haien elementu guztiek, hala nola, antenek, tximistorratzek, tximiniek, aire girotuko ekipoek, igogailuen kaxek, kartelek, apaindurek, etab.), lurrazalaren eraldaketek edo objektu finkoek (zutoinek, antenek, aerosorgailuek eta horien palek, kartelek, etab.) itsasoaren mailaren gainean gehienez ere izan dezaketen altuera, bai eta errepideen eta burdinbideen galiboa ere, salbu eta Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziaren (AESA) iritziz segurtasuna arriskuan ipintzen ez bada edo aireontzien operazioen erregulartasunari eragiten ez bazaio, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuan, zortasun aeronautikoei buruzkoa, jasotako salbuespenen arabera.

a) Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas de los aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz que afectan al área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

b) Aerosorgailuen instalazioari dagokionez, haien altuera dela-eta (palak ere kontuan hartu behar dira altuera hori kalkulatzerakoan) bermatu behar da ez dutela hausten Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuetako zortasun aeronautikoari buruzko araudia. Gauza bera aplikatu behar da energia elektrikoa garraiatzeko lerroetarako, telekomunikazioen azpiegituretarako (telefono-antenak eta mikrouhin-loturak, kasurako), eta funtzionamenduagatik plataforma jasoetan kokatu behar diren beste egitura guztietarako. Hori guztia dela-eta, debekatu egiten da instalazio horiek eraikitzea, Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziak (AESA) aldez aurretik baimena espresuki eman ez badu.

b) En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la que se ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas de los aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz. Lo mismo se ha de aplicar para las líneas de transporte de energía eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces de microondas, y demás estructuras, que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas elevadas. Por todo ello, se prohíbe la ejecución de dichas instalaciones sin contar previamente con autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

c) Apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuaren, zortasun aeronautikoei buruzkoa, 10. artikuluaren arabera, egungo idazkeran, hainbat jarduera mugatzen dituen zortasun-eremu batean geratzen da Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuetako zortasun aeronautikoen lurrazalaren gaineko proiekzio ortogonalean dagoen azalera. Horren babespean, Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziak (AESA) jarduerak debekatu, mugatu edo baldintzatu ahal izango ditu, aireko operazioentzako edo instalazio erradioelektrikoen funtzionamendu egokirako arriskutsuak badira. Aukera hori izango du ere jarduera horiek ezarri edo egiteko aukera ematen duten lurzoruaren erabilerei dagokienez, besteak beste:

c) Según el artículo 10 del Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas de los aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras:

1) Turbulentziak eragin ditzaketen oztopoak eraikitzea dakarten edo eragiten duten jarduerak.

1) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias.

2) Argien erabilera (proiektoreak eta laser-igorgailuak barne), arriskuak sor baditzakete eta nahasketak edo errakuntzak eragin baditzakete.

2) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros e inducir a confusión o error.

3) Azalera handi eta oso islatzaileak behar dituzten jarduerak, itsualdiak eragin baditzakete.

3) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.

4) Aerodromoaren mugimendu-eremuko faunaren ekintzak areagotu ditzaketen jarduerak.

4) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de movimientos del aeródromo.

5) Edozein jarduera, erradiazio-iturri ikusezinak ezartzea eragiten badu edo komunikazio, nabigazio eta zaintza aeronautikoko sistemen funtzionamenduan interferentziak sor ditzaketen edo horien gaineko eragin negatiboa izan dezaketen objektu finko edo mugikorren presentzia badakar.

5) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.

6) Kea, lainoa edo aireontzientzako arriskutsua den beste edozer fenomeno sortzen duten instalazioak ezartzea edo martxan jartzea dakarten edo eragiten duten jarduerak.

6) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.

7) Aireratzeko edo airean egoteko bitartekoak erabiltzea, kirol-jarduerak edo beste edozein motakoak egiteko.

7) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades deportivas, o de cualquier otra índole.

d) Kontraesana badago lurraldeko antolamendu-arauetan, edo antolamendu-arauen eta lurralde-planean jasotako planoen artean, zortasun aeronautikoek ezarritako mugek edo baldintzek lehentasuna izango dute plangintzan jasotako beste edozein neurriren aurretik.

d) En caso de contradicción en la propia normativa del planeamiento territorial, o entre la normativa y los planos recogidos en el mismo, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento.

e) Laguardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalerako ezarritako lurralde-antolamendua garatzeko egiten diren hirigintza- edo lurralde-planei eta horien aldaketei edo berrikuspenei buruzko txostena egin behar du Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuetako zortasun aeronautikoei eragiten dieten alorrei dagokienez, Interes Orokorreko Aireportuen eta zerbitzu-eremuen Antolamenduari buruzko eta apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako abenduaren 4ko 2591/1998 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa betez. Horretarako, txostena eskatuko da plangintzaren edo izapide baliokidearen lehen onarpena egin baino lehen. Nahitaezko txosten hori eskatzen ez bada edo kontrako erantzuna jasotzen bada, ezingo da plangintzaren behin betiko onarpena egin estatuaren eskumenei dagokien alorretan

e) Los planes urbanísticos o territoriales que se elaboren en desarrollo de la ordenación territorial establecida para el área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) así como su revisión o modificación, en aquellos ámbitos que se encuentren afectados por las Servidumbres Aeronáuticas de los aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz, deberán ser informados por la Dirección General de Aviación Civil, conforme a lo indicado en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, para lo que se solicitará informe antes de la aprobación inicial del planeamiento o trámite equivalente. A falta de solicitud del informe preceptivo así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el planeamiento en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales.

f) Salbuespen bezala, onartu ahal izango dira Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuetako zortasun aeronautikoak errespetatzen ez dituzten jarduerak dituzten antolamendu-planak eta -tresnak, baldin eta AESAren iritziz (aireportuko kudeatzailearen edo aireko nabigazioaren zerbitzu-hornitzailearen aurreko txostenarekin) aireontzien segurtasuna eta operazioen erregulartasuna arriskuan jartzen ez badira, zortasun aeronautikoei buruzko 584/1972 Dekretuaren 29.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, egungo idazkeran. Kasu honetan, Abiazio Zibilaren Zuzendaritza Nagusiari egindako txostenaren eskariarekin batera, azterlan aeronautikoa ere aurkeztu behar izango da.

f) Excepcionalmente se admitirán los planes e instrumentos de ordenación en los que se incluyan actuaciones que vulneren las Servidumbres Aeronáuticas de los aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz, siempre que quede acreditado, a juicio de AESA, previo informe técnico del gestor aeroportuario o proveedor de servicios de navegación aérea, que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de las aeronaves, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 del Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción. En este caso, junto a la solicitud de informe a la Dirección General de Aviación Civil, deberá presentarse un Estudio Aeronáutico.

g) Guardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalerako ezarritako lurralde-antolamendua garatzeko egiten diren plangintza-tresna guztiek beren araudietan jaso beharko dituzte arestian aipatutako xedapen guztiak (beharrezkoak izango dira aireportu-gaietan Estatuko araudiaren lehentasuna egiaztatzeko) eta, bereziki, Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuen Gidaplanaren xedapenak.

g) Los instrumentos de planeamiento que se elaboren en desarrollo de la ordenación territorial establecida para el área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) deberán recoger en su normativa todas las disposiciones anteriores, necesarias para acreditar la prevalencia de la normativa estatal en materia aeroportuaria, y en particular las disposiciones del Plan Director de los aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz.

h) Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuetako zortasun aeronautikoen eraginpeko eremu eta espazioetan, zeinahi eraikuntzaren, instalazioren (zutoinak, antenak, aerosorgailuak –palak barne–, eraikuntzarako behar diren bitartekoak –eraikuntzarako garabiak eta antzekoak barne–) edo landaketaren gauzatzeak Aireko Segurtasunaren Estatuko Agentziaren (AESA) aldez aurreko aldeko akordioa beharko du, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako 584/1972 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluen arabera.

h) En las zonas y espacios afectados por las Servidumbres Aeronáuticas de los aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

i) Salbuespen bezala, 584/1972 Dekretuaren 33. artikuluak egun duen idazkeraren arabera, baimendu ahal izango dira zortasun aeronautikoentzat ezarrita dauden mugak gainditzen dituzten eraikinak edo instalazioak, betiere egiaztatuta geratzen bada, AESAren aburuz, segurtasuna arriskuan jartzen ez dela, aireontzien operazioen erregulartasunari eragiten ez zaiola edo jarduera apantailamendu bat dela. Ondorio horietarako, jarduketa berrien sustatzaileek azterlan aeronautikoa aurkezteko aukera izango dute.

i) Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando, aun superándose los límites establecidos por la servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de AESA, que no se compromete ni la seguridad, ni queda afectada la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento. A tales efectos, los promotores de nuevas actuaciones podrán presentar un estudio aeronáutico.

j) Zortasun aeronautikoetan ez dauden eremuetan, lurrazalaren edo ur jurisdikzionalen itsas mailaren gainetik 100 metro edo gehiago altxatzen diren eraikinak edo egiturak eraikitzeko (posteak, antenak, aerosorgailuak -palak barne-, etab.) eta horiek eraikitzeko beharrezko bitartekoak instalatzeko (eraikuntza-garabiak eta antzekoak barne) beharrezkoa izango da Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziak (AESA) iritzia ematea, aireko operazioen segurtasunean duen eraginari dagokionez, zortasun aeronautikoei buruzko 584/1972 Dekretuaren 8. artikuluak egun duen idazkeran xedatzen duena betez.

j) En aquellas zonas que no se encuentran situadas bajo Servidumbres Aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, etc.), y la instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno o sobre el nivel del mar dentro de aguas jurisdiccionales, requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción.

k) Baldin eta zortasun aeronautikoak direla-eta Guardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionalean aurreikusita dauden edo onar litezkeen eraikuntzak edo instalazioak gauzatu ezin badira, ez da kalte-ordainak pagatzeko inongo obligaziorik sortuko, ez Sustapen Ministerioarentzat, ez aireportuaren kudeatzailearentzat, ez aireko nabigazioko zerbitzu-hornitzailearentzat ere.

k) En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas o que pudieran permitirse en aplicación de la ordenación territorial establecida para el área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario, ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea.

2.– Dokumentazio grafiko legez, jarraian daude jasota Logroño-Agoncillo eta Vitoria-Gasteizko aireportuetako zortasun aeronautikoen planoak:

2.– Como documentación gráfica a continuación se recogen los Planos de Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Logroño-Agoncillo y de Vitoria-Gasteiz:

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común