Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

187. zk., 2018ko irailaren 27a, osteguna

N.º 187, jueves 27 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
4697
4697

133/2018 DEKRETUA, irailaren 18koa, zeinaren bidez behin betiko onartzen baita Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren aldaketa, paisaiaren zehaztapenei zehaztapenei buruzkoa.

DECRETO 133/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones), relativa a las Determinaciones del Paisaje.

1.– Balmaseda-Zallako (Enkarterri) eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala behin betiko onartu zen urriaren 26ko 226/2011 Dekretuaren bidez. Lurralde-plan partzial horrek antolamendu integrala ezartzen du eremu funtzional osorako, eta udal-mugarte hauek hartzen ditu: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Gueñes, Karrantza Harana, Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz eta Zalla.

1.– El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) fue aprobado definitivamente mediante Decreto 226/2011, de 26 de octubre. Dicho Plan Territorial Parcial establece una ordenación integral para todo el Área Funcional y que comprende los términos municipales de Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Valle de Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz y Zalla.

2.– Aldaketa hau Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak sustatu du, eta Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialean paisaiaren zehaztapenak txertatzea du helburu. Arlo Funtzionaleko paisaiaren kalitate-helburuak garatzen dituzten zehaztapen horiek lurralde-plan partzialean gomendio-izaerarekin txertatuko dira.

2.– La presente modificación, promovida por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tiene por objeto la introducción de las determinaciones del paisaje en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones). Las citadas determinaciones, desarrollo de los objetivos de calidad paisajística del Área Funcional, se insertan en el Plan Territorial Parcial como disposiciones de carácter recomendatorio.

3.– Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak 2016ko otsailaren 22an emandako Agindu bidez aldaketa hori funtsezkoa ez zela adieraztea xedatu zuenez, aldaketa hori izapidetzerakoan irailaren 9ko 206/2003 Dekretuan, aurreikusitako izapideak egin dira. Dekretu horretan arautu zen funtsezkoak ez diren Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen aldaketak onartzeko prozedura.

3.– Dado que mediante Orden de 22 de febrero de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se dispuso declarar el carácter no sustancial de la presente modificación, en la tramitación de la misma se han observado los trámites previstos en el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

4.– lurralde-plan partzialaren aldaketa horrek antolamendu-arauak I. eranskin gisa eta abiazio zibilari buruzko berariazko sektore-araudia II. eranskin gisa hartzen ditu barne.

4.– La referida modificación del Plan Territorial Parcial incorpora como Anexo I las Normas de Ordenación y como Anexo II la normativa sectorial específica en materia de aviación civil.

5.– Ingurumen-ebaluazio horrekin lotuta, Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren 2017ko uztailaren 18ko Ebazpenaren bidez, aztertzen ari garen lurralde-plan partzialaren aldaketa puntualari buruzko ingurumen-txosten estrategikoa eman zen. Horretan, azaldu zuen ez dela ingurumenaren gaineko inpaktu esanguratsurik aurreikusi, eta kontuan hartutako zenbait kontsiderazio nabarmendu zituen.

5.– En relación con el procedimiento de evaluación ambiental seguido, mediante resolución de 18 de julio de 2017, del Director de Administración Ambiental, fue formulado informe ambiental estratégico respecto de la modificación puntual del Plan Territorial Parcial que nos ocupa, determinando que no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente y señalando una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta en el documento ambiental estratégico.

6.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari dagokio planaren aldaketa hau behin betiko onartzea, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen funtsezkoak ez diren aldaketak onartzeko prozedura arautzen duen irailaren 9ko 206/2003 Dekreturen 4.7 artikuluaren arabera.

6.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de la presente modificación del Plan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.7 del Decreto 206/2003 de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko irailaren 18an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– 1.– Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren 2. aldaketa, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa, behin betiko onartzea. Horren antolamendu-arauak dekretu honen I. eranskinean txertatu dira, eta abiazio zibilari buruzko berariazko sektore-araudia II. eranskinean.

Artículo único.– 1.– Aprobar definitivamente la modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones), relativa a las Determinaciones del Paisaje, que incorpora como Anexo I las Normas de Ordenación y como Anexo II la normativa sectorial específica en materia de aviación civil.

2.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egoitza elektronikoan eskuragarri daude lurralde-plan partzialaren aldaketa osatzen duten dokumentuak.

2.– En la sede electrónica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se encuentran disponibles los documentos que conforman la presente modificación del Plan Territorial Parcial.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko irailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IRAILAREN 18KO 133/2018 DEKRETUA, I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 133/2018, DE 18 DE SEPTIEMBRE
ANTOLAMENDU-ARAUAK
NORMAS DE ORDENACIÓN
(ANTOLAMENDU-ARAU HAUEK 3 ERANSKIN DITUZTE)
(ESTAS NORMAS DE ORDENACIÓN CONTIENEN A SU VEZ 3 ANEXOS)

1. artikulua.– Paisaia-zehaztapenen helburua.

Artículo 1.– Objeto de las determinaciones del paisaje.

1.– Paisaiaren zehaztapen hauek gomendiozko xedapenak dira, eta Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionaleko paisaiaren kalitate-helburuak garatzea du helburu.

1.– Las presentes determinaciones del paisaje son disposiciones de carácter recomendatorio que tienen por objeto desarrollar los objetivos de calidad paisajística del área funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones).

2.– Paisaiaren zehaztapenak www.ingurumena.net Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren web orrian eskuragarri dagoen Balmaseda-Zalla (Enkarterri) paisaiaren katalogoan oinarrituta daude.

2.– Las determinaciones del paisaje se fundamentan en el Catálogo del Paisaje de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) que se encuentra disponible en la página web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda www.ingurumena.net

2. artikulua.– Paisaia-unitateak.

Artículo 2.– Unidades del paisaje.

1.– Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalak hamar paisaia-unitate bereizten ditu. Eremu horiek paisaiaren aldetik bat datoz paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko araudia ezartzea xede duen paisaiarekin.

1.– El área funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) distingue diez unidades de paisaje, ámbitos paisajísticamente coherentes sobre los que resulta oportuno establecer un régimen de protección, gestión y ordenación paisajística.

2.– Eremu funtzionaleko hamar paisaia-unitateak hauek dira:

2.– Las diez unidades de paisaje del área funcional son las siguientes:

a) Armañon-Alen.

a) Armañon-Alen.

b) Galdames-Sopuerta.

b) Galdames-Sopuerta.

c) Ganekogorta.

c) Ganekogorta.

d) Lanestosa.

d) Lanestosa.

e) Grumeran-Eretza mendia.

e) Montes de Grumeran-Eretza.

f) Ordunte mendiak.

f) Montes de Ordunte.

g) Turtzios-Artzentales-Otxaran.

g) Trucios-Artzentales-Otxaran.

h) Gordexola harana.

h) Valle de Gordexola.

i) Kadagua harana.

i) Valle del Kadagua.

j) Karrantza harana.

j) Valle de Karrantza.

3.– Paisaia-unitateen mugak I. eranskineko «Paisaia-unitateen mapa»ko grafikoan dago jasota.

3.– La delimitación de las unidades de paisaje se grafía en el «Mapa de las Unidades de Paisaje» del Anexo I.

3. artikulua.– Paisaiaren Intereseko Eremuak.

Artículo 3.– Áreas de especial interés paisajístico.

1.– Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalean, Paisaiaren Interes Bereziko 16 Eremu identifikatu dira. Horietarako, gomendatzen da Paisaiaren Ekintza Planak egitea paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko.

1.– En el área funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) se identifican 16 áreas de especial interés paisajístico para las que se recomienda la elaboración de planes de acción del paisaje que determinen las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.

2.– Honako hauek dira eremu funtzionaleko Paisaiaren Interes Bereziko Eremuak:

2.– Las áreas de especial interés paisajístico del área funcional son las siguientes:

a) Ibaietako errekastoak.

a) Riberas fluviales.

– Kadagua eta Kolitza ibaiak – Barbadún.

– Río Kadagua y río Kolitza – Barbadún.

b) Balio naturala duten eremuak.

b) Áreas con valor natural.

– Baso autoktonoko eremuak: Sopeñako artadia, Ordunteko pagadiak, Kalerako pagadiak, Agueraren iturburua, Pandozales – Sabugal eta Remendon hariztia.

– Áreas de bosque autóctono: Encinar de Sopeña, Hayedos de Ordunte, Hayedos del Kalera, Nacedero del Agüera, Pandozales – Sabugal y Robledal de Remendón.

– Saldueroko ordokia.

– Llana de Salduero.

– Peñas Blancas – Eretza.

– Peñas Blancas – Eretza.

– Moro harkaitza.

– Peña El Moro.

– Mello mendia.

– Monte Mello.

– Ubieta/Zipar mendia.

– Monte Ubieta/Zipar.

– Peñalba troka Turtziozen.

– Barranco Peñalba en Trucios.

c) Balio kulturala duten eremuak.

c) Áreas con valor cultural.

– Meatzaritza-guneak.

– Áreas mineras.

– Galtzada erromatarra.

– Calzada Romana.

– Gordexolako haranaren atzealdea.

– Fondo de Valle de Gordexola.

d) Balio naturala eta kulturala duten eremuak.

d) Áreas con valor natural y cultural.

– Concejuelo – Larrea.

– Concejuelo – Larrea.

– Ventoso – Betayo – Alen gailurrak eta Ubaleko larreak.

– Cumbres Ventoso – Betayo – Alen y Pastos de Ubal.

– Herrerako haizpitartea.

– Desfiladero de La Herrera.

e) Hiriguneak.

e) Áreas urbanas.

– Kadaguako harana eta Sopuertako harana.

– Valle del Kadagua y Valle de Sopuerta.

– Ambasaguas.

– Ambasaguas.

f) Gizakien jarduerak paisaian duen eragina.

f) Impacto paisajístico de actividad humana.

– Galdamesko, Cadenako, Sopuertako eta Zaramilloko harrobiak.

– Canteras de Galdames, La Cadena, Sopuerta y Zaramillo.

– Quadrako azpiestazio elektrikoa.

– Subestación eléctrica de La Quadra.

– Zallako hondakindegia.

– Vertedero de Zalla.

2.– Paisaiaren Interes Bereziko Eremuen mugak II. eranskineko «Paisaiaren Interes Bereziko Eremuen mapa»n dago irudikatuta.

2.– La delimitación de las áreas de especial interés paisajístico se grafía en el «Mapa de las Áreas de Especial Interés Paisajístico» del Anexo II.

4. artikulua.– Paisaiaren kalitate-helburuak.

Artículo 4.– Objetivos de calidad paisajística.

1.– Balmaseda-Zallako eremu funtzionaleko paisaiaren babesa eta kontserbazioa sustatzeko paisaiaren kalitate-helburuak hauek dira:

1.– Los objetivos de calidad paisajística para promover la protección y conservación del paisaje del área funcional de Balmaseda-Zalla son los siguientes:

a) Lurraldea eta paisaia egituratzen duten multzo geomorfologikoak babestea, eremu funtzionalaren izaera naturalari berriz balioa emateko.

a) Protección de los conjuntos geomorfológicos que estructuran el territorio y configuran el paisaje, revalorizando el carácter natural del área funcional.

b) Paisaia-kalitatea eta bideragarritasun ekologikoa duten paisaia naturalak kontserbatzea.

b) Conservación de los paisajes naturales con calidad paisajística y viabilidad ecológica donde confluyan diferentes tipos de usos.

c) Ibaien paisaiak lehengoratzea eta kontserbatzea lurraldeko ardatz natural gisa. Paisaia-loturen eta aisialdirako guneen eginkizuna sendotuko da.

c) Restauración y conservación de los paisajes fluviales como ejes naturales del territorio, reforzando su función de conectores paisajísticos y de espacios de ocio.

d) Nekazaritza- eta abeltzaintza-paisaia babestea, bereizgarri egiten duten eta berezko identitatea ematen duten elementuen dibertsitatea bermatzeko.

d) Preservación del paisaje agroganadero que garantice la diversidad de elementos que lo caracterizan y lo dotan de identidad propia.

e) Hiri-egitura antolatua sortzea, hazkunde trinkoak eta guzti.

e) Creación de una estructura urbana ordenada, con crecimientos compactos.

f) Landa eta hirien mugetan, sarrerak eta ertzak sartzea erdiguneetan. Horietan, balio naturala zehaztuko da zuhaitzez beteriko zonak sarbidea egituratzeko elementu nagusi gisa.

f) Integración de las entradas a los núcleos y los bordes en los límites campo-ciudad en los que se enfatice el valor natural mediante la creación de zonas arboladas como principal elemento estructurador del acceso.

g) Paisaian sartutako eraikuntza-tipologien multzoa sustatzea, ikuspegi-eragina murrizteko eta lekuko arkitekturara egokitu ahal izateko.

g) Fomento de un conjunto de tipologías edificatorias integradas en el paisaje que minimice su impacto visual y logre adaptarse a la arquitectura tradicional del lugar.

h) Erabilera industrialak, logistikoak, komertzialak, aisialdikoak edo hirugarren mailako bestelako erabilerak espezializatzea. Lehentasunezkoak ez diren ikuspegi-zonetan daude, eta horien diseinuak bete egiten ditu hurbileko inguruak, identitateko eta ondarezko balioak galdu gabe.

h) Especialización de usos industriales, logísticos, comerciales, de ocio o de otros usos terciarios, ubicados en zonas visuales no preferentes, cuyo diseño respete los entornos próximos sin perder valores identitarios y patrimoniales.

i) Arkitektura tradizionala eta arkitekturaren elementuak lehengoratzea eta kontserbatzea, elementu erlijiosoak nahiz zibilak, balio identitarioak, ondarezkoak eta historikoak mantentzen direla bermatzeko.

i) Restauración y conservación de la arquitectura tradicional y de elementos arquitectónicos, tanto de carácter religiosos como civil, que garanticen el mantenimiento de los valores identitarios, patrimoniales e históricos.

j) Gizakien jardueren ondorioz aldaketak lehengoratzea, egokitzea eta integratzea (harrobiak, hondakindegiak...).

j) Restauración, adaptación e integración de las alteraciones del paisaje producto de las actividades humanas (canteras, vertederos...).

k) Azpiegitura linealak eta telekomunikabideak paisaian integratzea eta egokitzea horien funtzionaltasuna baldintzatu gabe. Ikuspegi-eragin eta eragin ekologiko ahalik eta txikiena eragitea da helburua.

k) Integración y adaptación de las infraestructuras lineales y telecomunicaciones al paisaje sin comprometer la funcionalidad de las mismas, con el objeto de causar el mínimo impacto visual y ecológico.

l) Ibilbide eta behatokien multzoa sortzea, ikuspegi garrantzitsuenak nabarmentzeko eta askotariko paisaien ñabardurak deskubritu ahal izateko.

l) Creación de un conjunto de itinerarios y miradores que enfaticen las panorámicas más relevantes y permitan descubrir los matices de los diversos paisajes.

m) Eremu funtzionaleko sarbideen multzoa hobetzea, aberastasun natural eta kulturalari balioa emateko, eta mugako izaera emateko.

m) Mejora del conjunto de entradas al Área Funcional que ponga en valor la riqueza natural y cultural, dado el carácter fronterizo de la misma.

2.– Paisaiaren kalitate-helburu hauek paisaiaren zehaztapenetan garatzen dira, eta, edozein kasutan, sektoreko hirigintza- eta lurralde-plangintzaren oinarrizko printzipioak dira.

2.– Estos objetivos de calidad paisajística se desarrollan en las Determinaciones del paisaje y serán, en todo caso, principios inspiradores del planeamiento urbanístico y territorial sectorial.

3.– Paisaiaren kalitate-helburuak III. eranskineko «Paisaia Kalitate Helburu Helburua»n mugatuta daude.

3.– Los objetivos de calidad paisajística se delimitan en el «Mapa de Objetivos Calidad Paisajística» del Anexo III.

5. artikulua.– Lurraldea eta paisaia egituratzen duten multzo geomorfologikoak babesteko zehaztapenak.

Artículo 5.– Determinaciones de protección de los conjuntos geomorfológicos que estructuran el territorio y configuran el paisaje.

1.– Lurraldearen jatorrizko morfologia zaintzea, bereziki eskualdean dauden mendi-hegalena; honako hauek, hain zuzen: Ordunte mendiak eta Kolitzarako bideko ekialdeko inguruko mendiak, Armañon Parke Naturala hartzen duen kareharrizko arkua, Peña del Moro, Ales, Muñecas, Triano edo Grumeran mendiak, eta Eretzara doan zabalgunea, baita Ganekogorta mendigunea ere.

1.– Preservar la morfología originaria del territorio, especialmente de los bordes montañosos que encierran la comarca como los Montes de Ordunte y sus estribaciones orientales hacia el Kolitza, el arco calizo que incluye el Parque Natural de Armañón, Peña del Moro, Alen, Las Muñecas, los Montes de Triano o Grumeran y su extensión hacia el Eretza, así como el Macizo del Ganekogorta.

2.– Saihestea telekomunikazio-estazioen eta parke eolikoen ondorioz gerta daitezkeen aldaketa geomorfologikoak, eta atzealdeko paisaiako gailurraren lerroak desitxuratu ditzaketen bestelako elementuak jartzea.

2.– Evitar las alteraciones geomorfológicas debido a la instalación de estaciones de telecomunicaciones, parques eólicos y otros elementos potencialmente distorsionadores sobre las líneas de cresta de fondos escénicos.

3.– Saihestea berezitasun geomorfologikoak alda ditzaketen elementuak; hala nola eraikinak, azpiegiturak, eta, oro har, berezitasun horiek ikustea eragozten edo nabarmen zailtzen duten oztopoak jartzea.

3.– Evitar la alteración de singularidades geomorfológicas con construcciones, infraestructuras y, en general, con barreras visuales que impidan o dificulten considerablemente su percepción.

6. artikulua.– Paisaia-kalitatea eta bideragarritasun ekologikoa duten paisaia naturalak kontserbatzeko zehaztapenak.

Artículo 6.– Determinaciones de conservación de los paisajes naturales con calidad paisajística y viabilidad ecológica.

1.– Baso autoktono nagusiei jarraitutasuna ematea: Sopeñako artadia, Ordunteko pagadiak, Kalerako pagadiak, Agueraren iturburua, Pandozales-Sabugal eta Remendon hariztia, Karrantza ibaiertzeko unadak eta basoak, Triano edo Grumeran mendi-magalak Galdamesko norabidean, eta Barrietas eta Mercadillo arteko basoak.

1.– Dar continuidad a los principales bosques autóctonos: Encinar de Sopeña, Hayedos de Ordunte, Hayedos del Kalera, Nacedero del Agüera, Pandozales-Sabugal y Robledal de Remendón así como a los rodales y bosques de ribera de Karranza, laderas de Montes de Triano o Grumeran hacia Galdames, y los bosques entre Barrietas y Mercadillo.

2.– Indargetze-eremuak sortzea dinamika naturalak balizko hirigintza-presioetatik babesteko, batez ere hiriguneen ondoko herrietan.

2.– Crear espacios de amortiguación para favorecer la preservación de las dinámicas naturales, frente a la presión urbanística que puedan sufrir, fundamentalmente en localizaciones adyacentes a núcleos urbanos.

3.– Babesteko irizpideak sartzea hirigintza-tresnetan helburu horrekin identifikatutako eremuetarako. Zehazki, lurzoru ez urbanizagarrian, «Babes Berezia» kategoria zehaztuko da.

3.– Incorporar criterios de protección en los instrumentos urbanísticos para las áreas identificadas con este objetivo. Concretamente, en el suelo no urbanizable se establecerá la categoría de «Especial Protección».

4.– Berariaz zuhaitz-espezie autoktonoak landatzeko bokaziorik ez duten lurzoru partikularren dedikazioa bultzatzea.

4.– Impulsar la dedicación de suelos particulares sin vocación específica al cultivo de especies arbóreas autóctonas.

5.– Baso-izaera eremu naturalei loturiko gizarte-kontzientzia sustatzea.

5.– Fomentar una concienciación social vinculada a los espacios naturales de carácter forestal.

6.– Paisaia-interes bereziko eremuetan, baso-eremuek kontserbazio helburu bat izango dute, espezie autoktonoak sustatuta eta espezie aloktonoak sortzen diren eremuak arian-arian ezabatuta.

6.– En las Áreas de Especial Interés Paisajístico las zonas forestales tendrán un objetivo de conservación mediante el fomento de las especies autóctonas y la eliminación progresiva de las áreas de producción con especies alóctonas.

7.– Paisaian eragin handia eta/edo jende ugari etortzea jasan duten naturaguneak berreskuratzea espezie autoktonoak erabiliz. Eremu horiek izan daitezke bideak, bidexkak, gailur-eremuak eta ur-bazterrak.

7.– Recuperar espacios con alta influencia paisajística y/o afluencia de público como caminos, sendas, zona de cumbres y riberas, con plantaciones de especies autóctonas.

7. artikulua.– Lurraldeko ardatz natural gisa ibaietako paisaiak lehengoratzeko eta kontserbatzeko zehaztapenak.

Artículo 7.– Determinaciones de restauración y conservación de los paisajes fluviales como ejes naturales del territorio.

1.– Kadagua eta Kolita-Barbadun ibaiak lehengoratzea; paisaia aldetik babestu beharreko ibilgutzat eta ibaiertzeko landaretzat jotzen direlako berez.

1.– Restaurar los ríos Kadagua y Kolitza-Barbadún, por considerar los cauces de los ríos y la vegetación de ribera como valores paisajísticos precisos de protección en sí mismos.

2.– Horiek lotzen dituzten bide berdeak sendotzea ibilbideei jarraikiz; izan ere, ibaietako paisaiatzat jotzen dira, eta, beraz, lehen mailako konektore ekologikotzat nahiz kokalekuen arteko lotura-sistematzat. Hala ere, ibai-ingurunea babestea eta berroneratzea lehenetsiko da, beste erabilera onargarri batzuen aldean.

2.– Potenciar los caminos y vías verdes que los comuniquen siguiendo su trazado, por considerar los paisajes fluviales como conectores ecológicos de primer nivel y como sistemas de relación entre asentamientos. No obstante, se priorizará la protección y regeneración de los entornos fluviales frente a otros usos admisibles.

3.– Paisaia integratzeko neurriak sartzea ibaietako tarteetan eragiten duten edo tarte horiek zeharkatzen dituzten obra publikoetan.

3.– Incorporar medidas de integración paisajística en las obras públicas que afecten o atraviesen tramos fluviales.

4.– Ibaiak hirigintza-antolamenduko ezinbesteko tresnatzat jotzen dira, kalitateko trantsizio-guneak justifikatzen dituztelako eraikitako zonaren eta ibaiertzaren artean. Trantsizio-gune horretan egongo dira lehentasunez espazio libreak lagatzeko lurzoruak, eta bermatu egingo da multzo berriak lotura izatea hirigunearen eta uraren artean. Horrenbestez, hirigintza-plangintzaren esparruan, kontu handiz jorratu beharko dira izaera nabarmentzeko eta paisaiaren balioari indarra emateko.

4.– Los ríos se consideran elementos determinantes de la ordenación urbanística, en el sentido de justificar espacios de transición de calidad entre el frente edificado y la ribera. En este espacio de transición se localizarán de manera preferente los suelos de cesión para espacios libres, y se garantizará que el nuevo conjunto permita la relación entre el núcleo urbano y el frente de agua. Por lo tanto, en el marco del planeamiento urbanístico, habrá que tratar cuidadosamente los frentes urbanos fluviales para destacar su carácter y potenciar el valor paisajístico.

5.– Hiriguneen, hiri-inguruen eta industrialdeen zonaldeko ibaiertzetan degradatutako tarteak lehengoratzea eta naturaltzea. Lehentasuna emango zaie kutsaduraren seinale handiak dituzten eremuei.

5.– Restaurar y naturalizar los tramos degradados de las riberas en el entorno de los núcleos urbanos y las zonas periurbanas e industriales, priorizando las áreas que muestren signos claros de contaminación.

6.– Ibaiertzak eta ur-laminak interes sozialeko zonatzat jotzea aisialdiko ibilbideetarako eta ibilbide pedagogikoetarako, bereziki ibaiertzeko espezieen gaineko ingurumen-hezkuntzari dagokionez edota uraren erabilera eta kontsumo arduratsuari dagokionez.

6.– Considerar las riberas y láminas de agua como zonas de interés social para itinerarios lúdicos y pedagógicos, en especial para la educación ambiental sobre las especies de ribera, así como la utilidad y consumo responsable del agua.

8. artikulua.– Dibertsitatea bermatzen duten nekazaritza- eta abeltzaintza-paisaiak babesteko zehaztapenak.

Artículo 8.– Determinaciones de preservación del paisaje agroganadero que garanticen la diversidad.

1.– Hirigintza-antolamenduko tresnetan babesteko kategorietan sartzea, Nekazaritza eta basogintzako lurralde-plan partzialaren (LPP) zehaztapenekin bat etorriz, nekazaritza eta abeltzaintzako eremu emankorrak eta erdiguneen ondoan daudenak. Hiri-inguruekin muga egiten duten eremuen helburua duten espazioek paisaia- eta ingurumen-kalitatea ematen dute.

1.– Incorporar de acuerdo con las determinaciones del Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal a las categorías de protección en los instrumentos de ordenación urbanística las áreas identificadas como agroganaderas productivas y situadas junto a los núcleos. Los espacios con este objetivo que limitan con áreas urbanas son elementos que añaden calidad paisajística y ambiental.

2.– Nekazaritza-eraikuntzetarako udal-plangintzan honako hauek ezartzea, nekazaritza eta basogintzako LPPren zehaztapenekin bat etorriz: zonako etengabeko tipologiekin eta materialekin bat etorriko diren kokapen-, osaera- eta eraikuntza-urratsak. Zehazki, nekazaritza-ustiategietako egituraren, materialaren eta kolorearen diseinua arautuko da, bereziki esposizio handiko egoeretan.

2.– Establecer en el planeamiento municipal para las construcciones agrícolas, de acuerdo con las determinaciones del PTS Agroforestal: pautas de localización, composición y construcción coherentes y armoniosas con las constantes tipológicas y con los materiales de la zona. Concretamente se regulará el diseño de la estructura, el material y el color de las cubiertas y fachadas de las explotaciones agrarias, especialmente en situaciones de alta exposición.

3.– Hiri-eremuen barnealdean isolatutako nekazaritza-eremuak babestea eta kontserbatzea estetika- eta ingurumen-arloan balioa ematen duten elementu gisa.

3.– Proteger y conservar los espacios agrícolas enclavados de forma aislada en el interior de las áreas urbanas como elementos que añaden valor estético y ambiental.

4.– Murriztu egingo da isolatutako eremuetan jarritako nekazaritza-eraikinen kopurua.

4.– Minimizar los emplazamientos de edificaciones agrícolas en puntos aislados.

5.– Ikuspegi nagusietatik urrunduta dauden biltzeko guneak aurkitzea, edo, halakorik ez badago, ezkutatzeko neurriak inplementatzea. Horri dagokionez, ustiategietan gordetako elementuak (uzta, burdinak, plastikoak, zaborra...) ahalik eta modurik txukunenean jarriko dira.

5.– Localizar los espacios de almacenaje alejados de las principales vistas o, en su defecto, implementar medidas de ocultación. En este sentido se deberá velar por el máximo orden en la disposición de los elementos almacenados en las explotaciones (cosecha, hierros, plásticos, desechos...).

9. artikulua.– Hazkunde trinkoaren bidez hiri-egitura antolatua sortzeko zehaztapenak.

Artículo 9.– Determinaciones de creación de una estructura urbana ordenada con crecimientos compactos.

Garapen berriak paisaian integratzen direla bermatzea hiriguneen inguru perimetraletan, baldin eta integrazio hori lurralde-plan partzial honekin bat hirigune finkatuen hazkunde-eredu konpaktuaren arabera sustatu behar bada, ehun etenak saihestuta eta hiri-bilbearean hiri-garapen berrien artikulazioa bultzatuta. Hori honela gauzatuko da:

Garantizar la integración paisajística de los nuevos desarrollos en los entornos perimetrales de los núcleos urbanos que, de acuerdo con el presente Plan Territorial Parcial ha de promoverse según un modelo de crecimiento compacto de los núcleos urbanos consolidados, evitando la aparición de tejidos discontinuos y favoreciendo la articulación de los nuevos desarrollos urbanos de la trama urbana, del modo siguiente:

1.– Nukleoetako mugen trazatua egitea forma geometriko argiarekin. Hala, erdigunea ez da behar baino gehiago haziko, eta zentzuzko forma eta muga emango zaio.

1.– Dotar al trazado del límite de los núcleos con una forma geométrica clara, evitando la extensión indiscriminada del núcleo y otorgándole una forma y límite comprensible.

2.– Beste okupazio batzuk proposatzea jatorrizko erdigunearen ondoan.

2.– Plantear las nuevas ocupaciones en contigüidad al núcleo original.

3.– Erabiltzen ez diren eraikinak birgaitzea ekipamenduak edo etxebizitza berriak sortzeko lurzoru berrien okupazioaren aurrean.

3.– Rehabilitar los edificios existentes en desuso para la creación de equipamientos o nuevas viviendas, frente a la ocupación de nuevos suelos.

4.– Hiriaren jarraitutasuna saihestea, eta herrixka nahiz auzoei mugak eta nortasuna ematea.

4.– Evitar la formación de continuos urbanos, procurando dar límites y personalidad a las aldeas o barrios.

5.– Saihestu egingo da espazio berriak erabiltzea; hiriko mugak elementu morfologikoetara atzeratuko dira, erdigunea trinkoago egiteko eta hiri-egituraren hutsuneak aprobetxatzeko.

5.– Evitar la ocupación de nuevos espacios, retrasando los límites urbanos a elementos morfológicos, compactando el núcleo y aprovechando los vacíos de la trama urbana.

6.– Erdiguneak mugatzen dituzten eta itxura trinkoa ematen duten ortu-inguruak, arboladiak, ibilguak eta magalak babestea.

6.– Salvaguardar las zonas de huertas, bosquetes, cauces fluviales y laderas, que limitan los núcleos y les otorgan una forma compacta y comprensible.

7.– Argi eta garbi zehaztea urbanizazioan hirigunea edo erdigunea non hasten den. Asfaltozko zoladurak eta espaloiak kenduko dira erdigune guztian, eta bideak erdi-oinezko bihurtzeko, oztoporik gabe. Kanpoko espazio naturala ezberdindu egingo da.

7.– Señalar claramente en la urbanización el inicio del casco o núcleo, suprimiendo pavimentos asfálticos, acerados y dotar de un carácter semipeatonal, sin barreras, a todo el núcleo, diferenciándolo del espacio natural exterior.

8.– Udal-plangintzaren bidez, espazio libreen eta zuzkiduren lurzoruak gordetzea erdiguneko mugetan. Hala, gerriko berdea sortzeko laguntza emango da, baita erdigunea sendotzen ere.

8.– Posibilitar la reserva de suelos de espacios libres y dotacionales en los límites del núcleo mediante el planeamiento municipal, colaborando así en la creación de un cinturón verde y en la consolidación del núcleo.

10. artikulua.– Landa eta hiriko mugetan erdiguneetako sarrerak eta ertzak integratzeko zehaztapenak.

Artículo 10.– Determinaciones de integración de las entradas a los núcleos y los bordes en los límites campo-ciudad.

1.– Herrixketarako sarbideak eta horien mugak landa-inguruarekin integratzea elementu naturalen bidez, nagusiki zuhaitzen bidez. Hona hemen arreta berezia behar duten erdiguneetarako sarrerak:

1.– Integrar los accesos a las poblaciones y sus límites con lo rural mediante elementos naturales, principalmente árboles. Las entradas a los núcleos que necesitan una especial atención son:

a) Zaramilloko erdigunerako sarrera.

a) La entrada al núcleo de Zaramillo.

b) Kadaguatik Gordexolarako korridorearen saihesbide-errotonda (Ugarte auzoa).

b) El desvío – rotonda desde el corredor del Kadagua hacia Gordexola (barrio de Ugarte).

c) Mimetizerako sarrera (Zalla), Baularretik.

c) La entrada a Mimétiz (Zalla) por el Baular.

d) Arangurengo (paper-fabrika) Inmakulada auzorako sarbidea.

d) La entrada al barrio de la Inmaculada en Aranguren (papelera).

e) Balmasedako hegoaldeko sarrera Enkarterri etorbidetik.

e) La entrada sur de Balmaseda desde la avenida de las Encartaciones.

f) Ambasaguas auzorako sarrera Karrantzatik.

f) La entrada al barrio de Ambasaguas desde el Callejo en Karrantza.

2.– Gomendatzea erdiguneetako sarbideetan azpiegiturek beste eskala eta material batzuk erabiltzea, zoladurak, uhinbikoak, seinaleak eta argiak erdiguneetan sartzeko landa-ingurura eta hiri-ingurura egokitzeko. Hainbat elementu erabili ahal izango dira; besteak beste, seinale baxuak eta errespetuzkoak, zeharkako argiztatze-sistemak, erdi-oinezkoak izango diren urbanizazioak eta material noblez (harriz edo egurrez) eginiko oztopoak.

2.– Recomendar que en las entradas a los núcleos las infraestructuras abandonen su escala y materiales para adaptar pavimentos, biondas, señalización e iluminación al ambiente rural y urbano de acceso a los núcleos. Se podrán emplear elementos como señalización baja y respetuosa, iluminación indirecta, urbanización de carácter semipeatonal y barreras en materiales nobles como piedra o madera.

3.– Balioa ematea lehendik zeuden elementu naturalen sarbideei: ubideak, mendi-hegalak, zuhaitzak... Lagungarriak izango dira zuhaitzen lerrokadurak lehengoratzeko (bananondoak eta ezkiak) bide-ardatzetan. Zuhaitz bereziak jarriko dira, sarrerako espazioak adierazi ahal izateko.

3.– Poner en valor en los accesos a los núcleos los elementos naturales existentes: cauces, laderas, arbolado..., cooperando con la recuperación de alineaciones de árboles (plátanos o tilos) a lo largo de los ejes viarios y situando árboles singulares, con el fin de indicar los espacios de entrada.

4.– Sarreretan izaera hiritarra saihestea, errotonda handiak eta bestelakoak alde batera utzita. Landatarragoa izango da eskalari eta materialei dagokienez.

4.– Evitar el carácter excesivamente urbano en los accesos, obviando grandes rotondas, etc, decantándose por un carácter más rural en escala y materiales.

5.– Balioa ematea sarbideetan bereizgarriak izango diren elementu arkitektonikoei; besteak beste, zubiei, gurutzadurei, santutxoei, ermitei, saltokiei, nobleen etxeei, aduanei, bideko peoien etxeei, basozainen etxeei eta abarri.

5.– Poner en valor los elementos arquitectónicos que singularicen las entradas como puentes, cruceros, humilladeros, ermitas, ventas, casas nobles, aduanas, casas de peones camineros, casas de guardas, etc.

11. artikulua.– Eraikuntza-tipologien multzoa sustatzeko zehaztapenak, ikuspegi-eragina murrizteko.

Artículo 11.– Determinaciones de fomento de un conjunto de tipologías edificatorias integradas que minimicen su impacto visual.

1.– Haran bakoitzeko herri-arkitektura imitatzeko eredutzat hartzea inguruari hobeto egokitzeko. Horretarako, zona bakoitzaren tipologiak era tradizionalean edo modernoan interpretatuko dira.

1.– Considerar la arquitectura popular de cada valle como modelo a imitar para lograr una mejor adaptación al entorno mediante una reinterpretación en clave tradicional o moderna de las diferentes tipologías de cada zona.

2.– Gomendatzea eraikinen gehienezko altuerak ez gainditzea beheko solairua gehi beste bi solairuko altuera; hau da, Enkarterriko ohiko estalki makurtuen erlaitza. Eremu hiritarrenetan, kanpoan geratuko da puntu honen gomendioa; hau da, Balmasedan, Zallan eta Gueñesen.

2.– Recomendar que la altura máxima de la edificación no supere el perfil de planta baja más dos alturas, destacando por encima de la cornisa la cubierta inclinada clásica de las Encartaciones. Se excluirán de la recomendación de este punto a las zonas más urbanas, es decir, Balmaseda, Zalla y Güeñes.

3.– Gomendatzea, bolumenari dagokionez, altxaeran bi zati daudela: aurrealde bertikala eta makurtua (edo estalkia); altuera osoan ia % 50ean banatuta daude, estalkiak eremu horretan eraikuntza-tipologiei (baserriak, gaztelar etxeak eta etxe truzianoak) dagokienez garrantzi handia hartzen duelakoan.

3.– Recomendar, en cuanto a la volumetría, que el alzado se componga de dos partes: la fachada vertical y la inclinada o cubierta; casi repartidas al 50% en la altura total, por considerar que la cubierta adquiere gran importancia en las tipologías edificatorias de esta área: caserío, casa castellana y casa truciana.

4.– Lur azpiko guztion aparkalekuak hiri-egituran integratzea, bolumena egungo topografiara egokituz eta sarbideak espazio publikoetara egokitzeko moduan diseinatuz.

4.– Integrar los aparcamientos comunes subterráneos en la escena urbana, adaptando su volumen a la topografía existente y diseñando los accesos de modo que se adecúen a los espacios públicos.

5.– Gomendatzea ohiko materialak erabiltzea; besteak beste, harlanduak, zarpiatuak, egurra, zeramika-teila; saihestu egingo dira estaldura industrialak, plakazko estaldurak eta metalezko elementuak ateetan eta altzarietan, baita hormigoizko teilak, PVCzko eroaleak eta hormigoiz aurrefabrikatuak, bai leiho barrenetan eta kareletan, bai aireztatzeetan eta tximinietan.

5.– Recomendar utilizar materiales tradicionales como la mampostería, los enfoscados, la madera, la teja cerámica; evitando los revestimientos industriales, los aplacados, los elementos metálicos en puertas y carpinterías, las tejas de hormigón, las conducciones de PVC, los prefabricados de hormigón, tanto en alféizares y antepechos como en ventilaciones y chimeneas.

6.– Urbanizazioan bide eta espazio publikoak erabiltzea: material naturalak, zarpiatuak, lauzak, galtzada-harriak, errekarriak, hormigoia... Saihestu egingo dira baldosa hidraulikoak, aurrefabrikatutako zintarriak, zoladura inprimatuak eta asfaltoak. Urbanizazio-eremuetan eta alde zaharretan, gomendatzen da espaloiaren eta galtzadaren arteko malda saihestea.

6.– Emplear en la urbanización de los viales y espacios públicos: materiales naturales, enfoscados, lajas, adoquines, canto rodado, hormigón...; evitando la baldosa hidráulica, los bordillos prefabricados, los pavimentos impresos, y los asfaltados. En los ámbitos de urbanizaciones y en áreas de cascos antiguos, se aconseja urbanizar evitando el desnivel acera-calzada.

7.– Zeharka argiztatzea. Horretarako, fatxadak erabiliko dira erreflektore gisa, eta saihestu egingo dira gauean zerua ikustea eragozten duten babesak eta argi-kutsadura.

7.– Iluminar de forma indirecta, utilizando las fachadas como reflectores, con baja intensidad, evitando los báculos y la contaminación lumínica que impide ver el cielo nocturno.

12. artikulua.– Erabilera industrial, logistiko eta komertzialak nahiz aisialdikoak edo hirugarren sektorekoak espezializatzeko zehaztapenak.

Artículo 12.– Determinaciones de especialización de usos industriales, logísticos, comerciales, de ocio o de otros usos terciarios.

1.– Industrialdeen eta hirugarren sektoreko eremuen ikusmen-esposizioa gutxiagotzea.

1.– Minimizar la exposición visual de los polígonos industriales y terciarios.

2.– Urbanizatutako edo dagoeneko eraikitako azaleren ondoko hazkunde-eremu berriak paisaian integratzen direla bermatzea.

2.– Garantizar la integración paisajística de las nuevas áreas de crecimiento contiguas a superficies urbanizadas o ya construidas.

3.– Industrialdeetan, berriz ere kokatzea, pixkanaka, bizitegi-eremuekin nekez bateragarriak izan daitezkeen erabilerak dituzten industriak.

3.– Reubicar progresivamente en polígonos industriales las industrias aisladas con usos de difícil compatibilidad con áreas residenciales.

4.– Ikuspegi-oztopo naturalak sortzea espezializazio-eremuetan, hiri-lurzoruak lurzoru ez ubanizagarriarekin elkartzen diren lekuan.

4.– Crear barreras visuales de carácter natural en los límites de las áreas de especialización donde confluyan suelos urbanos y suelo no urbanizable.

5.– Industrialdeen egiturek, soslaiek eta akaberek ingurua errespetatzea; egurrezko egiturak edo itxitura arinak erabili ahal izango dira. Proposatzen da itxurak eta estalkia zuria edo grisa izatea, eta arreta ez deitzen ahaleginduko dira. Bolumenen geometria erregularra izango da.

5.– Procurar que los polígonos, en cuanto a su estructura, silueta y acabados, sean respetuosos con el entorno, pudiendo utilizar estructuras de madera y cierres ligeros. Se propone que los cierres y cubierta se ejecuten en color blanco o gris, tratando de no llamar la atención. Las geometrías de sus volúmenes serán regulares.

6.– Urbanizazioan hesirik ez jartzea. Horien ordez, landare-hesiak jarriko dira. Argiak fatxadan sartuko dira argi-paldoak saihestuz. Gaueko argi-kutsadura ere saihestuko da.

6.– Evitar vallados en la urbanización, sustituyéndolos por límites vegetales. La iluminación se integrará en las fachadas evitando báculos aislados y se evitará la contaminación lumínica nocturna.

13. artikulua.– Arkitektura tradizionala lehengoratzeko eta kontserbatzeko zehaztapenak eta balioa duten elementu arkitektonikoen zehaztapenak.

Artículo 13.– Determinaciones de restauración y conservación de la arquitectura tradicional, así como de los elementos arquitectónicos de valor.

1.– Gomendatzea udalerri bakoitzeko plangintza-tresna orokorrak herri-arkitekturaren argazki-katalogoa eta arkitektura kultuagoa sartzea.

1.– Sugerir que el instrumento de planeamiento general de cada municipio incorpore un catálogo fotográfico de la arquitectura popular y culta más valiosa.

2.– Arkitektura kultura eta herri-arkitektura babestea, baita udalerrien ondare historikoa ere, hori dena plangintza orokorreko katalogoaren bidez. Katalogo horretan, ondarearen baitan lehengoratu beharreko oinarrizko elementuen zerrenda sartuko da. Jarraian zerrendatuko dira horiek:

2.– Proteger la arquitectura culta y popular, así como el patrimonio histórico de los municipios mediante el Catálogo del planeamiento general. Dicho catálogo incluirá el listado de elementos básicos del patrimonio con necesidad de restauración, que se enumera a continuación:

a) PU Armañón-Alén.

a) U.P. Armañón-Alén.

– Mina Federica-ko meategi-instalazioen aztarnak.

– Restos de instalaciones mineras de Mina Federica.

– Alen – Muñecas meategi-instalazioen aztarnak.

– Restos de instalaciones mineras de Alen – Las Muñecas.

– Erlijiosoa: Karmengo Ama Birjinaren ermita.

– Religioso: Ermita de nuestra Señora del Carmen.

b) PU Galdames-Sopuerta.

b) U.P. Galdames-Sopuerta.

– Castaño meategi-instalazioen aztarnak.

– Restos de instalaciones mineras de El Castaño.

– San Esteban meategi-instalazioen aztarnak.

– Restos de instalaciones mineras de San Esteban.

– Arenao meategi-instalazioen aztarnak.

– Restos de instalaciones mineras de Arenao.

– Erlijiosoa: Santa Cruz Barrieta eliza, Beziko eliza zaharra, eta San Silvestre (Larrea), Santa Lucía (Barrietas) eta Santa Águeda (Bezi) ermitak.

– Religioso: Iglesia Santa Cruz de Las Barrietas, Iglesia antigua de Bezi, Ermitas San Silvestre de Larrea, Santa Lucía de Barrietas, Santa Águeda de Bezi.

– Zibila: Dorre hauek: Urrutia, Alcedo I, Alcedo II, Puente, Llano, Garai, Casas, Peñonori, Acebal; Villa eta Larrea; Trueba etxea.

– Civil: Torres Urrutia, Alcedo I, Alcedo II, Puente, Llano, Garai, Casas, Peñonori; Acebal; Villa y Larrea; Casa de Trueba.

c) PU Lanestosa.

c) U.P. Lanestosa.

– Erlijiosoa: hilerri zaharra.

– Religioso: antiguo cementerio.

– Zibila: indianoen bi etxe abandonatuak, urtegia eta errota, eta Sangricesko etxe gotikoa.

– Civil: dos casas indianas abandonadas, presa y molino y casa gótica de Sangrices.

d) PU Grumeran-Eretza mendiak.

d) U.P. Montes de Grumeran-Eretza.

– Haitzuloa - Urallaga meategia, Sauco herri meatzaria, Elvira herrixka.

– Cueva - Mina de Urallaga, Poblado minero de El Sauco, poblado de La Elvira.

– Erlijiosoa: Piedad de la Elvira ermita.

– Religioso: ermita de la Piedad de la Elvira.

e) PU Turtzioz-Artzentales-Otxaran.

e) U.P. Trucios-Artzentales-Otxaran.

– Erlijiosoa: San Pedro de Santelices; Santa Isabel de Santa Maria; Karmengo Gure Ama (Mina Federica-n).

– Religioso: Ermitas San Pedro de Santelices; Santa Isabel de Santa María; Nuestra Señora del Carmen en Mina Federica.

– Zibila: Santa Cruz jauregia (Llaguno), eta Sobrado eta Riba dorreak.

– Civil: Palacio de Santa Cruz (Llaguno) y Torres de Sobrado y La Riba.

f) PU Gordexolako harana.

f) U.P. Valle de Gordexola.

– Erlijiosoa: Inmaculada Concepción ermita.

– Religioso: Ermita Inmaculada Concepción.

– Zibila: Largatxa dorrea: Zubiete jauregia; Ubieta jauregia; Ibarrako presa eta errota eta Artekona errota

– Civil: Torre de Largacha: Palacio Zubiete; Palacio Ubieta; presa y molino Ibarra y presa y molino Artekona

g) PU Kadagua harana.

g) U.P. Valle de Kadagua.

– Erlijiosoa: Pueblo de Dios eliza (Zaramillo), Magdalena ermita (Balmaseda) eta San Antonio ermita (Mella, Zalla).

– Religioso: Iglesia del Pueblo de Dios (Zaramillo), Ermita de la Magdalena (Balmaseda) y Ermita de San Antonio (Mella, Zalla).

– Zibila: Quadra dorretxea, Lazcano dorretxea, Jara dorretxea, Sologutxi dorretxea, Santxosolo dorretxea, Goikuria dorretxea, Barretaguren dorretxea, Terreros dorretxea, Maruriko dorretxea, Gobeako dorretxea, Mendietako dorretxea, Aretzagako dorretxea; Mella jauregia, Hurtado de Amezaga jauregia, Benta Lakabe jauregia.

– Civil: casa torre de La Quadra, casa torre de Lazcano, casa torre de Jara, casa torre de Sologuchi, casa torre de Sanchosolo, casa torre de Goikuria, casa torre de Barretaguren, casa torre de Terreros, casa torre de Maruri, casa torre de Gobea, casa torre de Mendieta, casa torre de Aretzaga; palacio de La Mella, palacio de Hurtado de Amézaga, palacio de Venta Lakabe.

h) PU Karrantzako harana.

h) U.P. Valle de Karrantza.

– Erlijiosoa: San Miguel de Lanzas Agudas eliza; Nuestra Señora del Rosario eliza (Lama); San Sebastián ermita (Cezura); San Isidro ermita (Sobrepeña); Nuestra Señora del Carmen ermita (Bollain); San Antonio ermita (Santecillo) eta Humilladero ermita (Pontarrón).

– Religioso: Iglesia de San Miguel de Lanzas Agudas; Iglesia Nuestra Señora del Rosario de La Lama; Ermitas San Sebastián de Cezura; San Isidro de Sobrepeña; Nuestra Señora del Carmen de Bollain; San Antonio de Santecillo y Humilladero del Pontarrón.

– Zibila: Lama eta Ahedo jauregiak; Molinar, Sangrices eta San Esteban dorreak, eta Ambasaguas indianoen etxeak.

– Civil: Palacios de La Lama y Ahedo; Torres de Molinar, Sangrices y San Esteban y Casas Indianas de Ambasaguas.

Elementu horiek behar bezala katalogatzeko, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikitako Euskal Kultura Ondarearen Zentroari egingo zaio kontsulta.

Para la correcta catalogación de dichos elementos se consultará al Centro de Patrimonio Cultural Vasco, adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco.

3.– Landa-inguruko, inguru naturaleko edo paisaiaren inguruko ekipamendu publikoen, paradoreen, turismo landatarrerako etxeen eta interpretazio zentroen lehentasunezko kokapen gisa egungo eraikuntzak berrerabiltzearen edo birgaitzearen ondorioz ateratzen diren eraikinak.

3.– Sugerir que la ubicación preferente de los equipamientos públicos, paradores, casas de turismo rural y centros de interpretación del medio rural, natural o del paisaje, sea en edificios resultantes de la reutilización o la rehabilitación de construcciones existentes.

4.– Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin loturiko erabilera publikoko azpiegiturak eta/edo zerbitzuen kontserbazioa, paisaia-egokitzapena eta balio-ematea bultzatzea.

4.– Promover la conservación, el acondicionamiento paisajístico y la puesta en valor de infraestructuras y/o servicios de uso público asociados a los elementos con un alto valor histórico y/o simbólico en el paisaje.

5.– Hainbat ekimen sustatzea paisaia tradizionalaren bereizgarri diren arkitektura-elementuen dimentsio sozial, historiko, espiritual eta sinbolikoen gainean sentsibilizatzeko eta ezagutzak bereganatzeko.

5.– Promover iniciativas para la sensibilización y el conocimiento de la dimensión social, histórica, espiritual y simbólica de los elementos arquitectónicos caracterizadores del paisaje tradicional.

6.– Sinergiak koordinatzea eta ezartzea kultura-ondarearen kontserbazioan eskumena edo zerikusia duten administrazio edo erakundeen artean.

6.– Coordinar y establecer sinergias entre las diferentes administraciones u organismos competentes o involucrados en la preservación del patrimonio cultural.

14. artikulua.– Gizakien jardueraren (harrobiak, hondakindegiak...) ondorioz paisaian izandako aldaketak lehengoratzeko eta integratzeko zehaztapenak.

Artículo 14.– Determinaciones de restauración e integración de las alteraciones del paisaje producto de las actividades humanas (canteras, vertederos...).

1.– Erauzteko ustiaketa-instalazioak edo ikuspegian eragin handia duten bestelako elementuen ikuspegi-eragina gutxiagotzea (harrobiak, hondakindegiak, etab), batez ere, paisaia-kalitatearen funts eszenikoak aldatzen dituzten kokaguneetan.

1.– Minimizar la incidencia visual de las instalaciones de explotaciones extractivas u otro tipo de elementos de alta incidencia visual (canteras, vertederos...), especialmente cuando se sitúen en emplazamientos que alteren los fondos escénicos de calidad paisajística.

2.– Ikuspegi-oztopo naturalak sortzea paisaiari dagokionez eragin handia dakarten eremu espezializatuetan, ikuspegi-esposizioa gutxiagotzeko.

2.– Crear barreras visuales de carácter natural en los límites de las áreas especializadas en actividades de alto impacto paisajístico para minimizar su exposición visual.

3.– Azalera biluzi guztiak birlandatzean, inguruan dauden eraketen antzeko landare-patroiak erabiltzea.

3.– Revegetar todas las superficies desnudas con patrones de plantación similares a las formaciones presentes en el entorno.

4.– Erauzketa-ustiaketei loturiko eraikinak, ahal bada, paisaian integratzea, ikusmen aldetik horrenbesteko esposiziorik ez duten lursailetan, edo, bestela, egin beharreko lur-mugimenduak ahalik eta txikienak izango diren lekuetan. Horrez gain, kanpoko lorategia izatea.

4.– Procurar la integración paisajística de las edificaciones ligadas a las explotaciones extractivas preferentemente en los terrenos menos expuestos visualmente o donde los movimientos de tierras a realizar sean mínimos, así como disponer de un ajardinamiento exterior.

5.– Itxita edo abandonatuta dauden erauzketa-ustiaketen balio potentziala aztertzea, eta zer orientazio posible dituen aztertzea, aldi baterako berrezartzeko.

5.– Analizar el valor potencial de las explotaciones extractivas clausuradas o abandonadas y decidir las orientaciones posibles para una eventual restauración.

15. artikulua.– Paisaiaren egitura linealak eta telekomunikabideak integratzeko eta egokitzeko zehaztapenak.

Artículo 15.– Determinaciones de integración y adaptación de las infraestructuras lineales y telecomunicaciones al paisaje.

1.– Azpiegitura linealek eta telekomunikazioek paisaian izango duten integrazioa hobetzea eta egokitzea, erabilgarritasuna konprometitu gabe. Hona hemen azpiegitura lineal nagusiak:

1.– Mejorar la integración y adaptación de las infraestructuras lineales y telecomunicaciones al paisaje sin comprometer su funcionalidad. Las principales infraestructuras lineales son:

a) Errepideak: BI-636 (Bilbao eta Gueñes), BI-630 (Balmaseda-Karrantza), N-629 (Laredo-Oña) Lanestosaren parean, BI-2604 (Sodupe) eta BI-2701 (Sopuerta).

a) Carreteras: BI-636 (Bilbao y Güeñes), BI-630 (Balmaseda-Carranza), N-629 (Laredo-Oña) a su paso por Lanestosa, BI-2604 (Sodupe) y BI-2701 (Sopuerta).

b) Sare elektrikoa: 380 KV-ko sarea, Gueñesera doana Gordexolatik, 220 KV-ko sarea, bi noranzko dituena Herrerias haranean zehar, eta 30 KV-ko sarea, Jarako azpiestaziotik (Zallan).

b) Red eléctrica: la red de 380 KV que accede a Güeñes por Gordexola, la red de 220 KV, tienen un doble tendido a lo largo del valle del Herrerías red de 30 KV, desde la subestación de La Jara en Zalla.

2.– Azpiegitura berriek, ahal bada, lurzoruaren morfologia kontserbatuko dute, eta egungo erliebearen aldaketak gutxiagotuko dituzte (inausketak, lubetak...).

2.– Las nuevas infraestructuras procurarán conservar la morfología del terreno minimizando las alteraciones del relieve existente (desmontes, terraplenes...).

3.– Egungo korridoreetan, saihestu egingo da oztopo berriak sortzea eta lurra zatitzea.

3.– Evitar la creación de nuevas barreras y la fragmentación del territorio en los corredores existentes.

4.– Azpiegituren iragazkortasuna hobetzea ikuspuntu ekologikoari dagokionez. Pasabide, itxitura eta korridore ekologikoak tartekatuko dira.

4.– Mejorar la permeabilidad de las infraestructuras desde una perspectiva ecológica, combinando pasos, cerramientos y corredores ecológicos.

5.– Paisaiaren aldetik lehengoratzea komunikabideen azpiegiturak. Horretarako, landare-hesiak erabiliko dira.

5.– Restaurar paisajísticamente las infraestructuras de comunicación mediante la utilización de barreras vegetales.

6.– Ikuspegiari dagokionez, bide-azpiegiturekin loturiko merkataritza-jarduerak egokitzea integratzeko estrategia hauen bidez:

6.– Adaptar visualmente las actividades comerciales vinculadas a las infraestructuras viarias mediante las siguientes estrategias de integración:

a) Lehendik zeuden elementuen eta elementu berrien artean jarraitutasuna bilatzea egungo jarraibideei erreferentzia eginez (tipologiak, bolumena eta abar).

a) Buscar la continuidad entre los elementos preexistentes y los nuevos mediante la referencia a pautas existentes (tipologías, volumetría, etc.).

b) Paisaiaren berezko elementuak tartean sartzea (landare-pantailak, orbanak eta beste), ezkutatzeko edo mimetizatzeko.

b) Interponer elementos propios del paisaje (pantallas vegetales, motas, etc.) que buscan la ocultación o mimetización.

7.– Publizitate-errotuluen diseinua eta ezarpena arautzea errepideen inguruan. Horretarako, kontuan hartuko dira hurbilen dagoen ingurura egokitzeko irizpideak.

7.– Regular el diseño y la implantación de los rótulos publicitarios en el entorno de las carreteras tomando en consideración criterios de adaptación al entorno directo.

8.– Paisaia-balioekin lehengoratzea bigarren mailako erabilera izango duten errepideak. Ibilbide turistikoen ikuspuntu berria emango zaie.

8.– Restaurar con valores paisajísticos carreteras relegadas a un uso secundario, aportando un nuevo enfoque de itinerario turístico.

9.– Balio natural bereziko eremu babestuei eta korridore ekologikoei nabarmen eragiten dieten tarteetan linea elektrikoak edo telekomunikazioko lineak lur azpian sartzeko aukera aztertuko da.

9.– Evaluar la posibilidad de soterramiento de líneas eléctricas o de telecomunicaciones en tramos que afectan de manera significativa a espacios protegidos de especial valor natural y corredores ecológicos.

10.– Antenen eta kontrol-eraikinen tratamendu estetikoa bermatzea, ahalik eta ondoena integra daitezen atzealdeko ikuspegietan.

10.– Asegurar el tratamiento estético de las antenas y los edificios de control de manera que se integren de la mejor manera posible en los fondos visual.

11.– Aireko azpiegiturek paisaian duten inpaktua gutxiagotzea (hala nola linea elektrikoak eta telefonikoak). Horretarako, behar izanez gero, garraio azpiegiturek zehaztutako trazatuen erabilera bultzatuko da edo, hori ezinezkoa denean, dagokien tresna sektorialen araberako korridoreetan sailkatuko dira.

11.– Minimizar el impacto en el paisaje de las infraestructuras aéreas (tales como líneas eléctricas y telefónicas). Para ello, si fuera necesario, se favorecerá la utilización de las trazas establecidas por infraestructuras de transporte o, de no ser posible, se agruparán en corredores que se deberán establecer por los instrumentos sectoriales correspondientes.

12.– Antena igorleen eta kablerik gabeko seinaleen errepikagailuen inpaktua gutxiagotzea ikuspegi-arroetan, hondoetan edo mugarri adierazgarrietan. Horretarako, behar izanez gero, horiek pilatzea bultzatuko da. Era berean, antenen eta kontrol eraikinen tratamendu estetikoa ziurtatuko da, ikuspegi-hondoetan hobeto integratzeko.

12.– Minimizar el impacto de antenas emisoras y de repetición de señales inalámbricas sobre las cuencas visuales, fondos o hitos emblemáticos. Para ello, si fuera necesario, se favorecerá la compactación de las mismas. Asegurar, asimismo, el tratamiento estético de las antenas y edificios de control para su mejor integración en los fondos visuales.

16. artikulua.– Hainbat ibilbide eta behatoki sortzeko zehaztapenak.

Artículo 16.– Determinaciones de creación de un conjunto de itinerarios y miradores.

1.– Honako ibilbide eta behatoki hauek Paisaia Unitateen arabera babestuko dira:

1.– Se protegerán los siguientes itinerarios y miradores según las Unidades de Paisaje:

a) PU Armañón-Alén.

a) U.P. Armañón-Alén.

Ibilbideak

Itinerarios

– Ibilbide Luzeak (GR): GR-123, GR-281.

– Caminos de Gran Recorrido (GRs): GR-123, GR-281l.

– Honako ibilbide hauek: Karrantza haraneko ermitak; eta santutegi hauek: Nuestra Señora del Buen Suceso – Santa Cecilia de Santecilla – San Antonio de Santecilla – San Cipriano de Ranero.

– Rutas de las Ermitas del Valle de Karrantza; Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso – Santa Cecilia de Santecilla – San Antonio de Santecilla – San Cipriano de Ranero.

– Turtzios-Artzentales-Otxarango ermiten ibilbideak: Santa Isabel (Cueto) - Trinidad (Gordon) – San Pedro (Turtzios) – San Roque – Santa Cruz Llaguno jauregia – Santa Cruz – San Miguel (Linares) – Elurretako Ama Birjina.

– Rutas de las Ermitas de Trucios-Artzentales-Otxaran: Santa Isabel de Cueto - La Trinidad de Gordon – San Pedro de Trucios – San Roque – Palacio Santa Cruz Llaguno – Santa Cruz – San Miguel de Linares – Santa María de Las Nieves.

– Galdames-Sopuertako ermiten ibilbideak: Santa Lucía – San Luis (Alen) – Pilareko Ama Birjina (Alisal) – ibilbide erromatarra (Alisal) – galdaketa-labeak.

– Rutas de las Ermitas de Galdames-Sopuerta: Santa Lucía – San Luis de Alen – Virgen del Pilar de Alisal – Ruta romana Alisal – Hornos de fundición.

Behatokiak

Miradores

– Gailurrak: Peña del Moro, Ranero, Armañón, Jorrios, Ventoso, Betayo, Alen, Mello.

– Cumbres: Peña del Moro, Ranero, Armañón, Los Jorrios, Ventoso, Betayo, Alen, Mello.

– Behatzeko lekuak: Pozalaguako haitzuloak.

– Puntos de observación: Cuevas de Pozalagua.

– Ermitak/elizak: San Cipriano (Ranero), Trinitatea (Gordon), Santa Cruz eliza, Santa Lucia (Barritetas), San Luis (Alen) eta Pilareko Ama Birjina (Alisal).

– Ermitas/Iglesias: San Cipriano de Ranero, La Trinidad de Gordon, Iglesia de Santa Cruz, Santa Lucia de Barritetas, San Luis de Alen y Virgen del Pilar de Alisal.

b) PU Galdames-Sopuerta.

b) U.P. Galdames-Sopuerta.

Ibilbideak

Itinerarios

– Ermiten 1. ibilbidea: Santa María (Txabarri) – San Silvestre (Larrea) – Loizaga dorrea– Santiago (Loizaga) – San Esteban – Santa Luzia – Magdalena – Pilareko Ama Birjina – San Roque (Akendibar) – San Francisco – San Antonio eta San Juan – Andra Maria (Txabarri) – San Cosme eta San Damián (Illeta) – San Bartolome (Lejarza).

– Ruta de las Ermitas 1: Santa María de Txabarri – San Silvestre de Larrea – Torre de Loizaga – Santiago de Loizaga – San Esteban – Santa lucía – La Magdalena – Virgen de la Piedad – San Roque de Akendibar – San Francisco – San Antonio y San Juan – Santa María Txabarri – San Cosme y San Damián de Illeta – San Bartolomé de Lejarza.

– Ermiten 2. ibilbidea: Santiago (Loizaga) – San Roque (Carral) – Garai dorrea– Puente dorrea – San Martín (Carral) – San Martín – San Gadea – Alcedoko dorreak – Santa Cruz (Barrietas) – Santa Luzia – San Luis (Alen) – Pilareko Ama Birjina (Alisal) – ibilbide erromatarra (Alisal) – galdaketa-labeak – San Pedro (Baluga) – Santa Ana (Baluga) – Asunción (Mercadillo) – San Martín (Carral).

– Ruta de las Ermitas 2: Santiago de Loizaga – San Roque de Carral – Torre Garai – Torre La Puente – San Martín de Carral – San Martín – San Gadea – Torres de Alcedo – Santa Cruza de Las Barrietas – Santa Lucía – San Luis de Alen – Virgen del Pilar de Alisal – Ruta romana Alisal – Hornos de fundición – San Pedro de Baluga – Santa Ana de Baluga – La Asunción de Mercadillo – San Martín de Carral.

– Ibilbide erromatarra: Muñecasko mendatea – Pilareko Ama Birjina – galdaketa-labeak– San Pedro (Baluga) – Kolitza ibaiko zubia – Asuncion (Mercadillo) – San Martín (Carral) – Loizaga jauregia – Urrutia dorrea – San Bartolomé – Abellanedako juntetxea.

– Ruta Romana: Puerto de Las Muñecas – Virgen del Pilar – Hornos de fundición – San Pedro de Baluga – Puente río Kolitza – Nuestra Asunción de Mercadillo – San Martín de Carral – Palacio Loizaga – Torre Urrutia – San Bartolomé – Casa de Juntas de Avellaneda.

Behatokiak

Miradores

– Ermitak/elizak: Santiago (Loizaga), San Esteban (Galdames), San Roque (Akendibar) eta Santa María (Txabarri).

– Ermitas/Iglesias: Santiago de Loizaga, San Esteban de Galdames, San Roque de Akendibar y Santa María de Txabarri.

c) PU Ganekogorta.

c) U.P. Ganekogorta.

Behatokiak

Miradores

– Gailurrak: Ganekogorta.

– Cumbres: Ganekogorta.

d) PU Lanestosa.

d) U.P. Lanestosa.

Ibilbideak

Itinerarios

– Carlos V.a enperadorearen ibilbidea.

– Ruta del Emperador Carlos V.

– Enkarterriko ibilbidea: San Ciprián – Treto – San Martín (Presa) – San Julián eta Santa basilika (Sangrices) – Lanestosa.

– Ruta de las Ermitas: San Ciprián – Treto – San Martín de Presa – San Julián y Santa Basilisa de Sangrices – Lanestosa.

Behatokiak

Miradores

– Behatzeko lekuak: Ubalgo mendatea.

– Puntos de observación: Puerto de Ubal.

– Ermitak/elizak: San Julian eta Santa Basilisa Eliza-plaza (Sangrices).

– Ermitas/Iglesias: Plaza Iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Sangrices.

e) PU Grumeran – Eretza mendiak.

e) U.P. Montes de Grumeran – Eretza.

Behatokiak

Miradores

– Gailurrak: Ganeran, Cepal tontorra, Eretza.

– Cumbres: Ganeran, Pico del Cepal, Eretza.

– Behatzeko lekuak: Urallaga.

– Puntos de observación: Urallaga.

– Ermitak: Magdalena.

– Ermitas: La Magdalena.

f) PU Ordunte mendiak.

f) U.P. Montes de Ordunte.

Ibilbideak

Itinerarios

– Ibilbide Handiko Bideak (IH): GR-123.

– Caminos de Gran Recorrido (GRs): GR-123.

Behatokiak

Miradores

– Gailurrak: Zalama, Maza, Penalta, Salduero, Ordunte, Balgerri, Burgüeño, Kolitza, Garbea.

– Cumbres: Zalama, La Maza, Penalta, Salduero, Ordunte, Balgerri, Burgüeño, Kolitza, La Garbea.

– Ermitak: San Sebastián (Kolitza).

– Ermitas: San Sebastián de Kolitza.

g) PU Turtzios – Artzentales – Otxaran.

g) U.P. Trucios – Artzentales – Otxaran.

Ibilbideak

Itinerarios

– Ermiten ibilbideak: Santa Isabel (Cueto) - Trinidad (Gordon) – San Pedro (Turtzioz) – San Roque – Santa Cruz Llaguno jauregia – Santa Cruz – San Miguel (Linares) – Elurretako Ama Birjina – Ribako dorrea – Santa Isabel ermita– San Antolin ermita – Andre Maria (Traslaviña) – San Pedro (Santelices) – Santa Ageda ermita – Beziko eliza – Sobradoko dorrea – Gorgolas – Abellanedako juntetxea.

– Rutas de las Ermitas: Santa Isabel de Cueto - La Trinidad de Gordon – San Pedro de Trucios – San Roque – Palacio Santa Cruz Llaguno – Santa Cruz – San Miguel de Linares – Santa María de Las Nieves – Torre de la Riba – Ermita Santa Isabel – Ermita San Antolín – Santa María de Traslaviña – San Pedro de Santelices – Ermita de Santa Águeda – Iglesia de Bezi – Torre de Sobrado – Gorgolas – Casa de Juntas de Avellaneda.

Behatokiak

Miradores

– Behatzeko lekuak: Linesko San Miguel, Abellaneda.

– Puntos de observación: San Miguel de Linares, Avellaneda.

– Ermitak/eliza: Trinidad (Gordon), Santa Cruz eliza eta San Miguel (Linares).

– Ermitas/Iglesia: La Trinidad de Gordon, Iglesia Santa Cruz, San Miguel de Linares.

h) PU Gordexolako harana.

h) U.P. Valle de Gordexola.

Ibilbideak

Itinerarios

– Dorreen ibilbidea eta Gordexolako ermitak: Santa Ageda – San Nicolás – Zaldu dorrea – Urtusuastegi dorrea – Zubiete dorrea– Oxirando dorrea – San Juan (Molinar) – Santa Isabel eta San Jorge – Gordonaga dorrea – Hurtado Ibarguen jauregia – Ibarguen dorrea – Allende Salazar dorrea – Santiago de Loizaga – Urdanegi jauregia – San Esteban – Irazagorria – Inmaculada ermita – Artekona burdinola jauregia– Dorre Beltza – Largacha.

– Ruta Torres y Ermitas Gordexola: Santa Águeda – San Nicolás – Torre Zaldu – Torre Urtusuastegi – Torre Zubiete – Torre Oxirando – San Juan de Molinar – Santa Isabel y San Jorge – Torre Gordonaga – Palacio Hurtado Ibarguen – Torre Ibarguen – Torre Allende Salazar – Santiago de Loizaga – Palacio Urdanegi – San Esteban – Irazagorria – Ermita de la Inmaculada – Palacio ferrería Artekona – Torre Negra – Largacha.

– Goiko ibilbidea: Somocurcio – Rigadas – Ilso – Txabarri – San Juan (Berbikiz) – San Juan (Molinar).

– Ruta Alta: Somocurcio – Rigadas – Ilso – Txabarri – San Juan de Berbikiz – San Juan de Molinar.

Behatokiak

Miradores

– Gailurrak: Beraskola.

– Cumbres: Beraskola.

– Ermitak: San Juan (Berbikiz) eta Santa Águeda (Zaldu).

– Ermitas: San Juan de Berbikiz y Santa Águeda de Zaldu.

i) PU Kadagua harana.

i) U.P. Valle de Kadagua.

Ibilbideak

Itinerarios

– Ermiten ibilbidea eta Salcedoko haraneko dorreak: San Bartolomé (Lejarza) – Magdalena Taramona – San Pedro Goikuria – Torre Goikuria – Norza – San Miguel eta Magdalena ermiten aztarnak– Santa Marina – Santa Marina ermitako aztarnak– Barretaguren dorreko aztarnak– San Lorenzo – Escarzaga – Maruri, dorrea eta errota –Magdalena – Zalla – Mendieta eta Aretzaga dorreak – San Pantaleón – Jara dorrea – Santxosolo – San Martín – Zubia eta dorrea (Anieto) – San Pedro Goikuria.

– Ruta de las ermitas y torres del Valle de Salcedo: San Bartolomé de Lejarza – La Magdalena Taramona – San Pedro Goikuria – Torre Goikuria – Norza – Restos ermitas San Miguel y Magdalena – Santa Marina – Restos ermita Santa Marina – Restos torres Barretaguren – San Lorenzo – Escarzaga – Maruri torre y molino – La Magdalena – Zalla – Torres de Mendieta y Aretzaga – San Pantaleón – Torre de La Jara – Torres Sanchosolo – San Martín – Puente y Torre de Anieto – San Pedro Goikuria.

– Goiko ibilbidea: San Sebastián (Kolitza) – San Isidro (Pandozales) – Balmaseda – San Benito – Arbiz – Angostura – San Isidro (Zoquita) – La Breña – Somocurcio – Ilso – Tejera – Saldaza – San Juan (Berbikiz).

– Ruta Alta: San Sebastián de Kolitza – San Isidro de Pandozales – Balmaseda – San Benito – Arbiz – Angostura – San Isidro de Zoquita – La Breña – Somocurcio – Ilso – La Tejera – Saldaza – San Juan de Berbikiz.

– Done Jakue Bidea: Zaramilloko zubia – Pueblo de Dios eliza – Lazcano dorrea – Lacabe saltokia – Quadrako zubia eta dorrea – Sodupeko biaduktua – Andalucía – Bolívar – Santxosolo dorrea – San Martín (aterpetxea) – Sologutxi – Santa María dorreak (Gueñes) - Roblako bidea – Aretzaga eta Mendieta dorrea– San Pedro Zariquete – Gobeo dorrea – Santa Ana Bolumburu – Santa Isabel La Herrera – Mellako jauregia eta ermita – Terreros dorrea – Magdalena ermita – Balmaseda – Rebollar.

– Camino de Santiago: Puente de Zaramillo – Iglesia Pueblo de Dios – Torre Lazcano – Venta Lacabe – Puente y torre de la Quadra – Viaducto Sodupe – Andalucía – Bolívar – Torres Sanchosolo – San Martín (albergue) – Torres Sologutxi – Santa María de Güeñes - Camino de La Robla – Torres de Aretzaga y Mendieta – San Pedro Zariquete – Torre de Gobeo – Santa Ana Bolumburu – Santa Isabel La Herrera – Palacio y ermita de la Mella – Torre de Terreros – Ermita de la Magdalena – Balmaseda – Rebollar.

– Ibilbide Handiko Bideak (IH): GR-123, GR-281.

– Caminos de Gran Recorrido (GRs): GR-123, GR-281.

– Galtzada erromatarra.

– Calzada Romana.

Behatokiak

Miradores

– Gailurrak: Bandera gailurra, Ilso.

– Cumbres: Pico de la Bandera, Ilso.

– Behatzeko lekuak: Berbikizko San Juan.

– Puntos de observación: San Juan de Berbikiz.

– Ermitak: San Lorenzo (Gueñes), La Magdalena (Zalla), San Pantaleón (Zalla), San Isidro (Zóquita), Berbikizko San Juan, Goikuriako San Pedro eta San Bartolome (Lejarza).

– Ermitas: San Lorenzo de Güeñes, La Magdalena de Zalla, San Pantaleón Zalla, San Isidro de Zóquita, San Juan de Berbikiz, San Pedro de Goikuria y San Bartolomé de Lejarza.

j) PU Karrantzako harana.

j) U.P. Valle de Karrantza.

Ibilbideak

Itinerarios

– Enkarterriko ibilbidea: Nuestra Señora del Buen Suceso santutegia– Santa Cecilia (Santecilla) – San Antonio (Santecilla) – San Cipriano (Ranero) – Nuestra Señora del Carmen (Bollain) – San Bartolomé (Canto Blanco) – San Cosme eta San Damián (Matienzo) – San Ciprián – Treto – San Martín (Presa) – San Bartolomé (Aldeacueva) – Santiago (Lanzas Agudas) – San Miguel (Lanzas Agudas) – San Pantaleón (Bernales) – San Juan (Pando) – San Isidro (Sobrepeña) – San Sebastián (Cezura) – La Cerca – Humilladero (Pontarrón) – Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso – San Julián eta Santa Basilisa (Sangrices) – Lanestosa – Gogolas – San Sebastián (Kolitza).

– Ruta de las Ermitas: Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso – Santa Cecilia de Santecilla – San Antonio de Santecilla – San Cipriano de Ranero – Nuestra Señora del Carmen de Bollain – San Bartolomé de Canto Blanco – San Cosme y San Damián de Matienzo – San Ciprián – Treto – San Martín de Presa – San Bartolomé de Aldeacueva – Santiago de Lanzas Agudas – San Miguel de Lanzas Agudas – San Pantaleón de Bernales – San Juan de Pando – San Isidro de Sobrepeña – San Sebastián de Cezura – La Cerca – Humilladero del Pontarrón – Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso – San Julián y Santa Basilisa de Sangrices – Lanestosa – Gógolas – San Sebastián de Kolitza.

Behatokiak

Miradores

– Gailurrak: Ubal.

– Cumbres: Ubal

– Behatzeko lekuak: Suceso, Escrita eta Ubal mendatea.

– Puntos de observación: El Suceso, La Escrita y puerto de Ubal.

– Ermitak/eliza/santutegia: Nuestra Señora del Buen Suceso santutegia, San Cipriano (Ranero), san Cosme eta San Damián (Matienzo), San Martin (Prado), San Bartolomé (Aldeacueva), San Miguel (Lanzasagudas) eta San Isidro (Sobrepeña).

– Ermitas/Iglesia/Santuario: Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso, San Cipriano de Ranero, san Cosme y San Damián de Matienzo, San Martin de Prado, San Bartolomé de Aldeacueva, San Miguel de Lanzasagudas y San Isidro de Sobrepeña.

2.– Hainbat jardueraren bidez egokitzea, seinaleztatzea, mantentzea eta zabaltzea lehendik zeuden behatokiak eta ibilbideak nahiz ezartzeko daudenak. Naturagune babestuetan kokatutako begiratokiek eta ibilbideek beren garapena egokitu beharko dute, naturagune babestuetan aplikatu beharreko araudia betetzeko.

2.– Acondicionar, señalar, mantener y difundir mediante actuaciones los miradores e itinerarios existentes o por consolidar. Los miradores e itinerarios que recaigan en Espacios Naturales Protegidos (ENP), deberán condicionar su desarrollo al cumplimiento de la normativa de aplicación de los ENP.

3.– Hiriguneetatik hurbil ibilbideak sartzea, eta hainbat tarte identifikatzea paisaia balioei dagokionez interesgarria dela hautematen diren lekuetan.

3.– Posibilitar la incorporación de los itinerarios en torno a los núcleos urbanos e identificar los tramos desde donde la percepción del paisaje es más sugerente atendiendo a sus valores.

4.– Kontuan hartuko dira bertako paisaia-ondarea hobeto jasotzea ahalbidetzen duten ibilbideak eta behatokiak. Era berean, lotu egingo dira eraikin interesgarriak, behatokiak, interpretazio zentroak, hiri-inguruko parkeak eta aisialdirako eremuak.

4.– Se atenderá a los itinerarios y miradores que permitan percibir mejor el patrimonio paisajístico local, conectando edificios de interés, miradores, centros de interpretación, parques periurbanos y áreas recreativas.

17. artikulua.– Eremu funtzionaleko sarreren multzoa hobetzea zehaztapenak.

Artículo 17.– Determinaciones de mejora del conjunto de entradas al Área Funcional.

1.– Sarbideak hobetzea autonomia-erkidegoetatik eta inguruko eremu funtzionaletatik. Balioa emango zaio eremu funtzionalaren aberastasun naturalari eta kulturalari. Hona hemen arreta berezia behar duten sarrerak:

1.– Mejorar las entradas desde las Comunidades Autónomas y Áreas Funcionales colindantes, poniendo en valor la riqueza natural y cultural del Área Funcional. Las entradas que necesitan una especial atención son:

a) Gueñesko sarrera Bilbo Metropolitarretik (BI-636 errepidetik).

a) Entrada a Güeñes desde el Bilbao Metropolitano por la BI-636.

b) Gordexolarako sarrera Artziniegatik, A-2604 errepidetik (BI-2604).

b) Entrada a Gordexola desde Artziniega por la A-2604 (BI-2604).

c) Balmasedako sarrera Berron-etik C-6318 (BI-636).

c) Entrada a Balmaseda por el Berrón C-6318 (BI-636).

d) Karrantzarako sarbidea Cadena auzotik CA-150 (BI-630).

d) Entrada a Carranza por el barrio de la Cadena CA-150 (BI-630).

e) Lanestosarako sarbidea Ramales de la Victoria-tik (N-629 errepidetik).

e) Entrada a Lanestosa desde Ramales de la Victoria por la N-629.

f) Sopuerta eta Galdameserako sarrera, BI-2701 errepidearen bidez, Bilboko Metropolitarretik (Muskiz).

f) Entrada a Sopuerta y Galdames desde el Bilbao Metropolitano (Muskiz) por la BI-2701.

2.– Saihestea industriarekin edo hirugarren sektoreko jarduerekin lotura duten eta ikuspegian eragin handia izango duten eraikinak.

2.– Evitar la construcción de edificios con un alto grado de impacto visual vinculados a la industria o actividades terciarias.

3.– Bisitariei eremu funtzionalaren nortasuna ulertzen laguntzea. Horretarako, balio nagusiak eta erakargarritasunak seinaleztatuko dira.

3.– Facilitar la comprensión de la personalidad del Área Funcional a los visitantes mediante la señalización de los principales valores y atractivos de la misma.

4.– Lehentasuna ematea zuhaitz-ilarak landatzea, berreskuratzea edo mantentzea xede duten jarduerei, zehazki, komunikazio-azpiegiturekin loturiko jarduerei.

4.– Priorizar actuaciones encaminadas a plantar, recuperar o mantener hileras arboladas asociadas a infraestructuras de comunicación.

18. artikulua.– Paisaia-zehaztapenen aplikazioa eta garapena.

Artículo 18.– Aplicación y desarrollo de las Determinaciones del Paisaje.

Paisaiaren zehaztapenak aplikatu egingo dira, eta dagozkion lurralde- eta hirigintza-plangintzako tresnen bidez garatuko dira.

Las Determinaciones del Paisaje serán aplicadas y se desarrollarán a través de los instrumentos de planificación territorial y urbanísticos oportunos.

ANTOLAMENDU-ARAUAK. I. ERANSKINA
ANEXO I A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaia-unitateen mapa

Mapa de las Unidades de Paisaje

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/BALMASEDA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/BALMASEDA_mapak.json

ANTOLAMENDU-ARAUAK. II. ERANSKINA
ANEXO II A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaiaren Interes Bereziko Eremuen mapa

Mapa de las Áreas de Especial Interés Paisajístico

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/BALMASEDA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/BALMASEDA_mapak.json

ANTOLAMENDU-ARAUAK. III. ERANSKINA
ANEXO III A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaiaren kalitate-helburuak aplikatzen dituzten eremuen mapa

Mapa de los Objetivos de Calidad Paisajística.

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/BALMASEDA_mapak.json&lang=eu

Https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/BALMASEDA_mapak.json

IRAILAREN 18KO 133/2018 DEKRETUA, II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 133/2018, DE 18 DE SEPTIEMBRE
ABIAZIO ZIBILAREN ARLOKO ARAUDIA
NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE AVIACIÓN CIVIL

Lurraldearen antolamendurako zatiko planaren aldaketa aplikatu eta garatzeko tresnek indarreko ondoko berariazko arloko araudian ezarritakoa bete behar dute.

Los instrumentos de aplicación y desarrollo de la Modificación del Plan Territorial Parcial deberán respetar lo establecido en la normativa sectorial específica siguiente.

1.– Abiazio zibilaren alorrean, sektoreko organo eskudunak espresuki eskatuta, hau da aplikatu beharreko araudia:

1.– En materia de Aviación Civil, a petición expresa del órgano sectorial competente, se recoge la siguiente normativa aplicable:

a) Balmaseda eta Zallako (Enkarterriak) eremu funtzionalari eragiten dioten Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoko gune mugatzaileek ezartzen dute eraikinek (eta haien elementu guztiek, hala nola, antenek, tximistorratzek, tximiniek, aire girotuko ekipoek, igogailuen kaxek, kartelek, apaindurek, etab.), lurrazalaren eraldaketek edo objektu finkoek (zutoinek, antenek, aerosorgailuek eta horien palek, kartelek, etab.) itsasoaren mailaren gainean gehienez ere izan dezaketen altuera, bai eta errepideen eta burdinbideen galiboa ere, salbu eta Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziaren (AESA) iritziz segurtasuna arriskuan ipintzen ez bada edo aireontzien operazioen erregulartasunari eragiten ez bazaio, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuan, zortasun aeronautikoei buruzkoa, jasotako salbuespenen arabera.

a) Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao que afectan al Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

b) Aerosorgailuen instalazioari dagokionez, haien altuera dela-eta (palak ere kontuan hartu behar dira altuera hori kalkulatzerakoan) bermatu behar da ez dutela hausten Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoari buruzko araudia. Gauza bera aplikatu behar da energia elektrikoa garraiatzeko lerroetarako, telekomunikazioen azpiegituretarako (telefono-antenak eta mikrouhin-loturak, kasurako), eta funtzionamenduagatik plataforma jasoetan kokatu behar diren beste egitura guztietarako. Hori guztia dela-eta, debekatu egiten da instalazio horiek eraikitzea, Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziak (AESA) aldez aurretik baimena espresuki eman ez badu.

b) En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la que se ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao. Lo mismo se ha de aplicar para las líneas de transporte de energía eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces de microondas, y demás estructuras, que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas elevadas. Por todo ello, se prohíbe la ejecución de dichas instalaciones sin contar previamente con autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

c) Apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuaren, zortasun aeronautikoei buruzkoa, 10. Artikuluaren arabera, egungo idazkeran, hainbat jarduera mugatzen dituen zortasun-eremu batean geratzen da Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoen lurrazalaren gaineko proiekzio ortogonalean dagoen azalera. Horren babespean, Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziak (AESA) jarduerak debekatu, mugatu edo baldintzatu ahal izango ditu, aireko operazioentzako edo instalazio erradioelektrikoen funtzionamendu egokirako arriskutsuak badira. Aukera hori izango du ere jarduera horiek ezarri edo egiteko aukera ematen duten lurzoruaren erabilerei dagokienez, besteak beste:

c) Según el artículo 10 del Decreto 584/1972, en su redacción actual, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras:

1) Turbulentziak eragin ditzaketen oztopoak eraikitzea dakarten edo eragiten duten jarduerak.

1) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias.

2) Argien erabilera (proiektoreak eta laser-igorgailuak barne), arriskuak sor baditzakete eta nahasketak edo errakuntzak eragin baditzakete.

2) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros e inducir a confusión o error.

3) Azalera handi eta oso islatzaileak behar dituzten jarduerak, itsualdiak eragin baditzakete.

3) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.

4) Aerodromoaren mugimendu-eremuko faunaren ekintzak areagotu ditzaketen jarduerak.

4) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de movimientos del aeródromo.

5) Edozein jarduera, erradiazio-iturri ikusezinak ezartzea eragiten badu edo komunikazio, nabigazio eta zaintza aeronautikoko sistemen funtzionamenduan interferentziak sor ditzaketen edo horien gaineko eragin negatiboa izan dezaketen objektu finko edo mugikorren presentzia badakar.

5) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.

6) Kea, lainoa edo aireontzientzako arriskutsua den beste edozer fenomeno sortzen duten instalazioak ezartzea edo martxan jartzea dakarten edo eragiten duten jarduerak.

6) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.

7) Aireratzeko edo airean egoteko bitartekoak erabiltzea, kirol-jarduerak edo beste edozein motakoak egiteko.

7) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades deportivas, o de cualquier otra índole.

d) Kontraesana badago lurraldeko antolamendu-arauetan, edo antolamendu-arauen eta lurralde-planean jasotako planoen artean, zortasun aeronautikoek ezarritako mugek edo baldintzek lehentasuna izango dute plangintzan jasotako beste edozein neurriren aurretik.

d) En caso de contradicción en la propia normativa del planeamiento territorial, o entre la normativa y los planos recogidos en el mismo, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento.

e) Balmaseda-Zallako (Enkarterriak) eremu funtzionalerako ezarritako lurralde-antolamendua garatzeko egiten diren hirigintza- edo lurralde-planen eta horien aldaketa edo berrikuspenen berri eman beharko zaio Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiari Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoei eragiten dieten alorrei dagokienez, Interes Orokorreko Aireportuen eta zerbitzu-eremuen Antolamenduari buruzko eta apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako abenduaren 4ko 2591/1998 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa betez. Horretarako, txostena eskatuko da plangintzaren edo izapide baliokidearen lehen onarpena egin baino lehen. Nahitaezko txosten hori eskatzen ez bada edo kontrako erantzuna jasotzen bada, ezingo da plangintzaren behin betiko onarpena egin estatuaren eskumenei dagokien alorretan.

e) Los planes urbanísticos o territoriales que se elaboren en desarrollo de la ordenación territorial establecida para el Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) así como su revisión o modificación, en aquellos ámbitos que se encuentren afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao, deberán ser informados por la Dirección General de Aviación Civil, conforme a lo indicado en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, modificado por el Real Decreto 297/2013 de 26 de abril, para lo que se solicitará informe antes de la aprobación inicial del planeamiento o trámite equivalente. A falta de solicitud del informe preceptivo así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el planeamiento en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales.

f) Salbuespen bezala, onartu ahal izango dira Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoak errespetatzen ez dituzten jarduerak dituzten antolamendu-planak eta -tresnak, baldin eta AESAren iritziz (aireportuko kudeatzailearen edo aireko nabigazioaren zerbitzu-hornitzailearen aurreko txostenarekin) aireontzien segurtasuna eta operazioen erregulartasuna arriskuan jartzen ez badira, zortasun aeronautikoei buruzko 584/1972 Dekretuaren 29.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, egungo idazkeran. Kasu honetan, Abiazio Zibilaren Zuzendaritza Nagusiari egindako txostenaren eskariarekin batera, azterlan aeronautikoa ere aurkeztu ahal izango da.

f) Excepcionalmente se admitirán los planes e instrumentos de ordenación en los que se incluyan actuaciones que vulneren las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao, siempre que quede acreditado, a juicio de AESA, previo informe técnico del gestor aeroportuario o proveedor de servicios de navegación aérea, que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de las aeronaves, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 del Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción. En este caso, junto a la solicitud de informe a la Dirección General de Aviación Civil, deberá presentarse un estudio aeronáutico.

g) Balmaseda-Zallako (Enkarterriak) eremu funtzionalerako ezarritako lurralde-antolamendua garatzeko egiten diren plangintza-tresna guztiek beren araudietan jaso beharko dituzte arestian aipatutako xedapen guztiak (beharrezkoak izango dira aireportu-gaietan Estatuko araudiaren lehentasuna egiaztatzeko) eta, bereziki, Bilboko aireportuaren Gidaplanaren xedapenak.

g) Los instrumentos de planeamiento que se elaboren en desarrollo de la ordenación territorial establecida para el Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) deberán recoger en su normativa todas las disposiciones anteriores, necesarias para acreditar la prevalencia de la normativa estatal en materia aeroportuaria, y en particular las disposiciones del Plan Director del Aeropuerto de Bilbao.

h) Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoaren eraginpeko eremu eta espazioetan, zeinahi eraikuntzaren, instalazioren (zutoinak, antenak, aerosorgailuak –palak barne–, eraikuntzarako behar diren bitartekoak –eraikuntzarako garabiak eta antzekoak barne–) edo landaketaren gauzatzeak Aireko Segurtasunaren Estatuko Agentziaren (AESA) aldez aurreko aldeko akordioa beharko du, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako 584/1972 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluen arabera.

h) En las zonas y espacios afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción -incluidas las grúas de construcción y similares-) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

i) Salbuespen bezala, 584/1972 Dekretuko 33. artikuluan egun duen idazkeraren arabera, baimendu ahal izango dira zortasun aeronautikoentzat ezarrita dauden mugak gainditzen dituzten eraikinak edo instalazioak, betiere egiaztatuta geratzen bada, AESAren aburuz, segurtasuna arriskuan jartzen ez dela, aireontzien operazioen erregulartasunari eragiten ez zaiola edo jarduera apantailamendu bat dela. Ondorio horietarako, jarduketa berrien sustatzaileek azterlan aeronautikoa aurkezteko aukera izango dute.

i) Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 en su actual redacción, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones cuando, aun superándose los límites establecidos por la servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de AESA, que no se compromete ni la seguridad, ni queda afectada la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento. A tales efectos, los promotores de nuevas actuaciones podrán presentar un estudio aeronáutico.

j) Zortasun aeronautikoetan ez dauden eremuetan, lurrazalaren edo ur jurisdikzionalen itsas mailaren gainetik 100 metro edo gehiago altxatzen diren eraikinak edo egiturak eraikitzeko (posteak, antenak, aerosorgailuak -palak barne-, etab.) eta horiek eraikitzeko beharrezko bitartekoak instalatzeko (eraikuntza-garabiak eta antzekoak barne) beharrezkoa izango da Aireko Segurtasuneko Espainiako Agentziak (AESA) iritzia ematea, aireko operazioen segurtasunean duen eraginari dagokionez, zortasun aeronautikoei buruzko 584/1972 Dekretuaren 8. artikuluak egun duen idazkeran xedatzen duena betez.

j) En aquellas zonas que no se encuentran situadas bajo Servidumbres Aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, etc.), y la instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno o sobre el nivel del mar dentro de aguas jurisdiccionales, requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 584/1972 en su actual redacción.

k) Baldin eta zortasun aeronautikoak direla-eta Balmaseda-Zallako (Enkarterri) eremu funtzionalean aurreikusita dauden edo onar litezkeen eraikuntzak edo instalazioak gauzatu ezin badira, ez da kalte-ordainak pagatzeko inongo obligaziorik sortuko, ez Sustapen Ministerioarentzat, ez aireportuaren kudeatzailearentzat ez aireko nabigazioko zerbitzu-hornitzailearentzat ere.

k) En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas o que pudieran permitirse en aplicación de la ordenación territorial establecida para el Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones), no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario, ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea.

2.– Dokumentazio grafiko bezala, Bilboko aireportuko zortasun aeronautikoen planoa jasotzen da jarraian. Horrek arau-izaera du.

2.– Como documentación gráfica a continuación se recoge el Plano de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao, que tiene carácter normativo.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común