Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

187. zk., 2018ko irailaren 27a, osteguna

N.º 187, jueves 27 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
4696
4696

132/2018 DEKRETUA, irailaren 18koa, zeinaren bidez behin betiko onartzen baita Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren 2. aldaketa, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa.

DECRETO 132/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la 2.ª modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), relativa a las Determinaciones del Paisaje.

1.– Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionalaren lurralde-plan partziala behin betiko onartu zuen otsailaren 21eko 32/2006 Dekretuak. Ondoren, urtarrilaren 27ko 14/2009 Dekretuak aldatu egin zuen, Trukutxo eta Amue eremuei dagokienean. Lurralde-plan partzial horrek antolamendu integrala ezartzen du eremu funtzional osorako, eta udal-mugarte hauek hartzen ditu: Aia, Aizarnazabal, Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa eta Zumaia.

1.– El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) fue aprobado definitivamente mediante Decreto 32/2006, de 21 de febrero, posteriormente modificado mediante Decreto 14/2009, de 27 de enero, referido a los ámbitos de Trukutxo y Amue. Dicho Plan Territorial Parcial establece una ordenación integral para todo el Área Funcional y que comprende los términos municipales de Aia, Aizarnazabal, Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia.

2.– Aldaketa hau Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak sustatu du, eta Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialean paisaiaren zehaztapenak txertatzea du helburu. Arlo Funtzionaleko paisaiaren kalitate-helburuak garatzen dituzten zehaztapen horiek lurralde-plan partzialean gomendio-izaerarekin txertatuko dira.

2.– La presente modificación, promovida por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tiene por objeto la introducción de las determinaciones del paisaje en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta). Las citadas determinaciones, desarrollo de los objetivos de calidad paisajística del Área Funcional, se insertan en el Plan Territorial Parcial como disposiciones de carácter recomendatorio.

3.– Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak 2016ko otsailaren 22an emandako Agindu bidez aldaketa hori funtsezkoa ez zela adieraztea xedatu zuenez, aldaketa hori izapidetzerakoan irailaren 9ko 206/2003 Dekretuan, aurreikusitako izapideak egin dira. Dekretu horretan arautu zen funtsezkoak ez diren Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen aldaketak onartzeko prozedura.

3.– Dado que mediante Orden de 22 de febrero de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se dispuso declarar el carácter no sustancial de la presente modificación, en la tramitación de la misma se han observado los trámites previstos en el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

4.– Lurralde-plan partzialaren aldaketa horrek antolamendu-arauak I. eranskin gisa eta kostaldeari eta abiazio zibilari buruzko berariazko sektore-araudia II. eranskin gisa hartzen ditu barne.

4.– La referida modificación del Plan Territorial Parcial incorpora como Anexo I las Normas de Ordenación y como Anexo II la normativa sectorial específica en materia de aviación Civil y de Costas.

5.– Ingurumen-ebaluazio horrekin lotuta, 2017ko ekainaren 9ko ebazpen baten bidez, Ingurumen Administrazioaren zuzendariak aztertzen ari garen lurralde-plan partzialaren 2. aldaketa puntualari buruzko ingurumen-txosten estrategikoa eman zuen. Horretan, azaldu zuen ez dela ingurumenaren gaineko inpaktu esanguratsurik aurreikusi, eta kontuan hartutako zenbait kontsiderazio nabarmendu zituen.

5.– En relación con el procedimiento de evaluación ambiental seguido, mediante resolución de 9 de junio de 2017, del Director de Administración Ambiental, fue formulado informe ambiental estratégico respecto de la 2.ª modificación puntual del Plan Territorial Parcial que nos ocupa determinando que no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente y señalando una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta en el documento ambiental estratégico.

6.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari dagokio planaren aldaketa hau behin betiko onartzea, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen funtsezkoak ez diren aldaketak onartzeko prozedura arautzen duen irailaren 9ko 206/2003 Dekreturen 4.7 artikuluaren arabera.

6.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de la presente modificación del Plan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.7 del Decreto 206/2003 de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko irailaren 18an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– 1.– Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren 2. aldaketa, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa, behin betiko onartzea. Horren antolamendu-arauak dekretu honen I. eranskinean txertatu dira, eta kostealdeari eta abiazio zibilari buruzko berariazko sektore-araudia II. eranskinean.

Artículo único.– 1.– Aprobar definitivamente la 2.ª modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), relativa a las Determinaciones del Paisaje, que incorpora como Anexo I las Normas de Ordenación y como Anexo II la normativa sectorial específica en materia de Aviación Civil y de Costas.

2.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egoitza elektronikoan eskuragarri daude lurralde-plan partzialaren aldaketa osatzen duten dokumentuak.

2.– En la sede electrónica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se encuentran disponibles los documentos que conforman la presente modificación del Plan Territorial Parcial.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko irailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IRAILAREN 18KO 132/2018 DEKRETUA, I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 132/2018, DE 18 DE SEPTIEMBRE
ANTOLAMENDU-ARAUAK
NORMAS DE ORDENACIÓN
(ANTOLAMENDU-ARAU HAUEK 3 ERANSKIN DITUZTE)
(ESTAS NORMAS DE ORDENACIÓN CONTIENEN A SU VEZ 3 ANEXOS)

1. artikulua.– Paisaiaren zehaztapenen helburua.

Artículo 1.– Objeto de las determinaciones del paisaje.

1.– Paisaiaren zehaztapen hauek gomendiozko xedapenak dira, eta helburua da Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaiako kalitate-helburuak garatzea.

1.– Las presentes determinaciones del paisaje son disposiciones de carácter recomendatorio que tienen por objeto desarrollar los objetivos de calidad paisajística del área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta).

2.– Paisaiaren zehaztapenak www.ingurumena.net Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren web orrian eskuragarri dagoen Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) paisaiaren katalogoan oinarrituta daude.

2.– Las determinaciones del paisaje se fundamentan en el catálogo del paisaje de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) que se encuentra disponible en la página web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda: www.ingurumena.net

2. artikulua.– Paisaia-unitateak.

Artículo 2.– Unidades del paisaje.

1.– Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionalean, hamar paisaia-unitate daude. Paisaiarekin bat datoz, baina horien gainean egokia da paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko araubidea ezartzea.

1.– En el área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) se distingue diez unidades de paisaje, ámbitos paisajísticamente coherentes sobre los que resulta oportuno establecer un régimen de protección, gestión y ordenación paisajística.

2.– Hona hemen eremu funtzionaleko paisaiaren hamar unitateak:

2.– Las diez unidades de paisaje del área funcional son las siguientes:

1) Urola Kostako litorala.

1) Litoral de Urola Kosta.

2) Oriako kosta.

2) Costa del Oria.

3) Urola behealdea.

3) Bajo Urola.

4) Pagoeta.

4) Pagoeta.

5) Andatza.

5) Andatza.

6) Izarraitz.

6) Izarraitz.

7) Azkoitia-Azpeitiko arroa.

7) Cuenca de Azkoitia-Azpeitia.

8) Ernioko mendilerroa.

8) Macizo de Ernio.

9) Irukurutzeta eta Samiño mendilerroak.

9) Sierras de Irukurutzeta y Samiño.

10) Beizamako mendiak eta haranak.

10) Montes y Valles de Beizama.

3.– Paisaia-unitateen mugak I. eranskineko «Paisaia-unitateen mapa»ko grafikoan daude jasota.

3.– La delimitación de las unidades de paisaje se grafía en el «Mapa de las unidades de paisaje» del Anexo I.

3. artikulua.– Paisaiaren interes bereziko eremuak.

Artículo 3.– Áreas de especial interés paisajístico.

1.– Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionalean, paisaia-interes bereziko 34 eremu identifikatu dira. Horietarako, gomendatzen da paisaiaren ekintza planak egitea paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko jarduerak zehazteko.

1.– En el área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) se identifican 34 Áreas de especial interés paisajístico para las que se recomienda la elaboración de planes de acción del paisaje que determinen las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.

2.– Hona hemen eremu funtzionaleko paisaia-interes bereziko eremuak:

2.– Las áreas de especial interés paisajístico del área funcional son las siguientes:

a) Eremu babestuekin loturiko eremu ezin hobeak.

a) Áreas sobresalientes vinculadas a espacios protegidos.

1.– Parke naturala eta Pagoetako Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE).

1.– Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Pagoeta.

2.– Ernio-Gatzumeko KBE.

2.– ZEC de Ernio-Gatzume.

3.– Garate-Santa Bárbarako KBE.

3.– ZEC de Garate-Santa Bárbara.

4.– Iñurritzako KBE.

4.– ZEC de Iñurritza.

5.– Izarraitzeko KBE.

5.– ZEC de Izarraitz.

6.– Orioko itsasadarreko KBE.

6.– ZEC Ría de Orio.

7.– Urolako itsasadarreko KBE.

7.– ZEC Ría del Urola.

8.– Deba-Zumaia itsasertzeko biotopo babestua.

8.– Biotopo protegido del tramo litoral Deba-Zumaia.

9.– Iñurritzako biotopo babestua.

9.– Biotopo protegido de Iñurritza.

10.– San Anton.

10.– San Antón.

11.– Granada.

11.– Granada.

12.– Murumendi.

12.– Murumendi.

b) Eremu babestuekin loturarik ez duten eremu ezin hobeak.

b) Áreas sobresalientes no vinculadas a espacios protegidos.

1.– Zumaia-Getaria-Zarautz kostako zerrenda.

1.– Franja costera Zumaia-Getaria-Zarautz.

2.– Askizu-San Prudentzio.

2.– Askizu-San Prudencio.

3.– Artadi.

3.– Artadi.

4.– San Martín.

4.– San Martín.

5.– Kukuarri-Itxaspe.

5.– Kukuarri-Itxaspe.

6.– Sastarrain-Ekain ingurua.

6.– Sastarrain-Entorno de Ekain.

7.– Akoako harana.

7.– Valle de Akoa.

8.– Sañu-Etumeta.

8.– Sañu-Etumeta.

9.– Madariaga.

9.– Madariaga.

10.– Urrategi.

10.– Urrategi.

11.– Loiola.

11.– Loiola.

12.– Errezilgo harana.

12.– Valle de Errezil.

13.– Oñatz.

13.– Oñatz.

14.– Martiriak.

14.– Mártires.

15.– Atxumarriaga-Aratz Erreka.

15.– Atxumarriaga-Aratz Erreka.

16.– Beizama.

16.– Beizama.

17.– Nuarbe-Ibai-eder urtegia.

17.– Nuarbe-Embalse Ibai-eder.

c) Gizakien jarduerak paisaian eginiko eragina.

c) Impacto paisajístico de actividad humana.

1.– Zumaiako hiri-ingurua.

1.– Zona periurbana de Zumaia.

2.– Zarautzeko hiri-ingurua.

2.– Zona periurbana de Zarautz.

3.– Ubegun-Santioerreka.

3.– Ubegun-Santioerreka.

4.– Zestoako hiri-ingurua.

4.– Zona periurbana de Zestoa.

5.– Ibai-Eder ibaiertzak.

5.– Márgenes del río Ibai-Eder.

3.– Paisaia-interes bereziko eremuen mugak II. eranskineko «Paisaia-interes bereziko mapa»ko grafikoan dago jasota.

3.– La delimitación de las áreas de especial interés paisajístico se grafía en el «Mapa de las áreas de especial interés paisajístico» del Anexo II.

4. artikulua.– Paisaiaren kalitate-helburuak.

Artículo 4.– Objetivos de calidad paisajística.

1.– Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaiaren babesa eta kontserbazioa bultzatzeko paisaiaren kalitate-helburuak hauek dira:

1.– Los objetivos de calidad paisajística para promover la protección y conservación del paisaje del área funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) son los siguientes:

a) Hiri-kokapenekin loturiko zenbait garapen, hiri-inguruarekin eta landa-inguruarekin bat datozenak, mugen arabera egituratuta, benetako beharrizanen arabera mailakatuta, eta inguruko paisaiaren berezitasunen arabera diseinatuta eta eraikita.

a) Unos desarrollos vinculados con los asentamientos urbanos, integrados paisajísticamente con el entorno periurbano y rural, articulados en sus límites, dimensionados según las necesidades reales y diseñados y construidos atendiendo a las singularidades paisajísticas del entorno.

b) Erdiguneetarako hainbat sarbide, hiri-inguruko, landa-inguruko eta inguru hiritarreko paisaien arteko pasabidea ahalbidetzeko, balioa duten elementuak integratuz eta hiriko paisaian elementu interesgarri berriak sartuz.

b) Unos accesos a los núcleos que posibiliten una transición entre el paisaje periurbano y rural y los núcleos urbanos, integrando elementos con valor e incorporando nuevo elementos de interés en el paisaje urbano.

c) Lineako zenbait azpiegitura (energiakoak, bide-sarekoak eta trenbide-sarekoak), paisaian integratutakoak, eta lurraldean jarraitutasun fisikoa, soziala eta ekologikoa ahalbidetzen dutenak.

c) Unas infraestructuras lineales (energéticas, red viaria y ferroviaria) integradas paisajísticamente y que posibiliten la continuidad física, social y ecológica en el territorio.

d) Jarduera ekonomikoen erabilerarako zenbait eremu (industriakoak, logistikakoak, merkataritzakoak, portukoak), hiriko, hiri-inguruko eta landa-inguruko paisaian integratuta, lehentasunezkoak ez diren ikuspegiko eremuetan daudenak, eta inguruko paisaiaren berezitasunen arabera diseinatu eta eraikitakoak.

d) Unas áreas de usos de actividad económica (industriales, logísticas, comerciales, portuarias) integradas en el paisaje urbano, periurbano y rural, localizadas en zonas visuales no preferentes, y diseñadas y construidas atendiendo a la singularidad paisajística del entorno.

e) Behar bezala urbanizatutako eta mantendutako parke eta eremu publikoen sarea, kalitateko paisaiak antolatzea eta sortzea ahalbidetzen dutenak, inguruko paisaiekin hiri-kokapenak eta landa-kokapenak egituratuz eta paisaiaren balio ekologikoan, estetikoan, historikoan edo sinbolikoan dauden elementuak sartuz.

e) Una red de parques y espacios públicos adecuadamente urbanizados y mantenidos que posibiliten la ordenación y creación de paisajes de calidad, integrando y articulando los asentamientos urbanos y rurales con los paisajes de su entorno e incorporando aquellos elementos existentes de valor paisajístico ecológico, estético, histórico o simbólico.

f) Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak, edo, halakorik ez badago, lehengoratutako eta balioa emandako paisaiak. Balio ekologikoak eta estetikoak bateragarriak izango dira eguneroko erabilerarekin, baita turismoarekin eta aisialdiarekin loturiko jarduerekin ere.

f) Unos paisajes fluviales bien conservados, o en su defecto recuperados y puestos en valor, que compatibilicen la protección de los valores ecológicos y estéticos con el uso cotidiano y con las actividades vinculadas al turismo y el ocio.

g) Babestutako eta kontserbatutako paisaia naturalak, edo, halakorik ez badago, lehengoratutako eta balioa emandako paisaiak, baliabide naturalen erabilera, ustiaketa nahiz horien sarbidea, pertzepzioa eta gozamena paisaiako balioen kontserbazioarekin bateragarri egiteko.

g) Unos paisajes naturales protegidos y conservados o en su defecto recuperados y puestos en valor, gestionados para posibilitar la compatibilización del uso y explotación de los recursos naturales y el acceso, percepción y disfrute de los mismos, con la preservación de los valores del paisaje.

h) Paisaia litoral babestuak eta kontserbatuak, askotariko elementuak, hondartzak, dunak eta itsaslabarrak kudeatzen dituztenak, paisaiaren balioak, eta balio ekologikoak, estetikoak nahiz historikoak kontserbatu ahal izateko, baita erabiltzeko eta gozatzeko sarbidea izateko ere.

h) Unos paisajes litorales protegidos y conservados, gestionados en sus diversos elementos, playas, dunas, acantilados, que permitan la preservación de los valores paisajísticos, ecológicos, estéticos e históricos así como el acceso a los mismos para su uso y disfrute.

i) Inguruarekin loturiko landa- eta eraikuntza-kokapenak, garatzeko beharrizanen arabera paisaian integratuta dauden kontserbazioa eta hazkuntza balio estetikoekin, historikoekin eta identitarioekin bateragarri egiteko.

i) Unos asentamientos rurales y construcciones vinculadas a su entorno, que compaginen una conservación y crecimiento integrados en el paisaje según las necesidades de desarrollo, con la preservación, recuperación y puesta en valor de los valores estéticos, históricos e identitarios.

j) Aktiboki kudeatutako nekazaritza-paisaiak, baliabideen ustiaketa nekazaritza eta abeltzaintzaren jarduerarekin loturiko paisaiaren kontserbazioarekin bateragarri egiteko.

j) Unos paisajes agrícolas activamente gestionados, que permitan compaginar la explotación de los recursos con la preservación del paisaje vinculado a la actividad agropecuaria.

k) Balio historikoak, sinbolikoak eta identitatekoak dituzten elementuak, ondo kontserbaturikoak eta kudeaturikoak, edo, halakorik ezean, lehengoratuak eta balioa emandakoak, balio historikoak, estetikoak eta identitarioak mantentzen dituztenak, eta erabilera berriei nahiz turismoarekin loturikoak jarduerei bide ematen dietenak.

k) Unos elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios bien conservados y gestionados o en su defecto recuperados y puestos en valor, que preserven los valores históricos, estéticos e identitarios posibilitando nuevos usos así como actividades vinculadas al turismo.

l) Erauzketa-jarduerak eta hondakin-jarduerak kudeatzeko azpiegiturak, bizitza erabilgarrian paisaian duen eragina pixkanaka-pixkanaka murriztuz, paisaian integra daitezen. Hala, jatorrizko paisaia lehengoratu eta balioa emango zaio, edo, halakorik ezean, paisaia berria sortzeko bizitza erabilgarria amaitu ostean.

l) Unas infraestructuras para la gestión de residuos y las actividades extractivas que minimizando paulatinamente el impacto paisajístico durante su vida útil, se integren en el paisaje posibilitando la recuperación y puesta en valor del paisaje original o en su defecto la creación de un nuevo paisaje tras su vida útil.

m) Paisaiako behatoki eta ibilbideen sarea, identifikatuz eta ezagutuz, paisaia berezien pertzepzioa lehengoratu eta balioa emateko. Hala, Urola Kostako paisaien ñabardurak eta dibertsitateari balioa eman ahal izango zaio.

m) Una red de miradores e itinerarios paisajísticos que recuperen y pongan en valor la percepción de los paisajes característicos y singulares mediante su identificación y conocimiento, permitiendo valorar y disfrutar la diversidad y los matices de los paisajes de Urola Kosta.

n) Eszenako funts babestuak eta kontserbatuak, edo, halakorik ez badago, lehengoratuak eta balioa emandakoak, Urola Kostako balio hautemangarrien eta identitarioen erreferente gisa.

n) Unos fondos escénicos protegidos y conservados o, en su defecto, recuperados y puestos en valor que se preserven como referentes perceptivos e identitarios de Urola Kosta.

ñ) Zeharkako helburu gisa proposatu da Urola Kostako paisaia hobetzeko kudeaketa proaktiboa bultzatzea. Horretarako, administrazioen arteko lankidetza bultzatuko da, baita gizarte zibilaren hedapena, prestakuntza, sentsibilizazioa eta erantzunkidetasuna ere zaintzari eta hobekuntzari dagokionez.

ñ) Se plantea como objetivo transversal el promover una gestión proactiva de la mejora del paisaje de Urola Kosta, impulsando la cooperación interadministrativa, así como la divulgación, formación, sensibilización y corresponsabilidad de la sociedad civil en su cuidado y mejora.

2.– Paisaiaren kalitate-helburu horiek paisaiaren zehaztapenetan garatu dira, eta, edozein kasutan, hirigintza-plangintzaren eta sektoreko lurralde-plangintzaren printzipioetan oinarrituta egon dira.

2.– Estos objetivos de calidad paisajística se desarrollan en las determinaciones del paisaje y serán, en todo caso, principios inspiradores del planeamiento urbanístico y territorial sectorial.

3.– Paisaiaren kalitate-helburuak III. eranskineko «Paisaiaren Kalitate-helburuen mapa»n mugatuta daude.

3.– Los objetivos de calidad paisajística se delimitan en el «Mapa de objetivos calidad paisajística» del Anexo III.

5. artikulua.– Hiri-kokapenekin loturiko garapenei buruzko zehaztapenak.

Artículo 5.– Determinaciones referentes a desarrollos vinculados con los asentamientos urbanos.

1.– Garapen berriak paisaian integratzen direla bermatzea hiriguneen inguru perimetraletan, baldin eta integrazio hori lurralde-plan partzial honekin bat hirigune finkatuen hazkunde-eredu konpaktuaren arabera sustatu behar bada, ehun etenak saihestuta eta hiri-bilbearean hiri-garapen berrien artikulazioa bultzatuta.

1.– Garantizar la integración paisajística de los nuevos desarrollos en los entornos perimetrales de los núcleos urbanos que, de acuerdo con el presente Plan Territorial Parcial han de promoverse según un modelo de crecimiento compacto de los núcleos urbanos consolidados, evitando la aparición de tejidos discontinuos y favoreciendo la articulación de los nuevos desarrollos urbanos de la trama urbana.

2.– Lehentasunez, lagatzeko lurzoruen antolamendua ezartzea, iragazkortasuna, eta hiriko egituraren eta hiri-inguruen, inguru naturalen eta landa-inguruen eremuen arteko igarobidea bermatzeko.

2.– Establecer la ordenación de los suelos de cesión preferentemente en las fronteras urbanas para garantizar la permeabilidad y la transición entre el tejido urbano y los espacios periurbanos, naturales y rurales.

3.– Egungo inguruko paisaiaren berezitasunarekin eta egiturarekin (topografia, ibai-egitura, landaredia, ibilbideak) lotutako paisaia hobeto integratzea ahalbidetzen duten mekanismoak ezartzea. Hala, iradoki egingo da etorkizuneko garapenen plangintzan paisaia integratzea aintzat hartzen duten azterketak.

3.– Establecer los mecanismos que permitan la mejor integración paisajística en relación con la singularidad y la estructura paisajística del entorno existente (topografía, estructura fluvial, vegetación, itinerarios), sugiriéndose que se contengan estudios de integración paisajística en el planeamiento de los futuros desarrollos de:

a) Bizitegi-eremu berriak garatzea Oikian eta bizitegi-eremuak Zumaiako saihesbidean Urola itsasadarrean.

a) Nuevos desarrollos residenciales e industriales en Oikia y residenciales entre la variante de Zumaia la ría del Urola.

b) Bizitegi-eremu berriak garatzea Getarian, Potzuaga-Gaina (XVIII Hirigintza-jarduerarako Eremua- HJE) inguruan eta erdiguneko eremu altuetan.

b) Nuevos desarrollos residenciales en Getaria en la zona de Potzuaga-Gaina (Área de Intervención Urbanística (A.I.U.XVIII), y en las zonas altas del núcleo.

c) Orioko iparraldeko zabalgunea.

c) Ensanche norte de Orio.

d) Iraetako bega (Zestoa).

d) Vega de Iraeta (Zestoa).

e) Bizitegi-eremu berriak garatzea Aizarnazabalen, Etxezarreta inguruan.

e) Nuevos desarrollos industriales en Aizarnazabal, en el área Etxezarreta.

f) Bizitegi-eremu berriak garatzea Aizarnazabaleko erdigunean.

f) Nuevos desarrollos residenciales en torno al núcleo de Aizarnazabal.

g) Bizitegi-eremu berriak garatzea Loiolako iparraldean, Azpeitian.

g) Futuros desarrollos residenciales en la zona norte de Loiola, en Azpeitia.

h) Bizitegi-eremu berriak garatzea Azkoitian, Santa Krutz inguruan.

h) Futuros desarrollos residenciales en Azkoitia en la zona de Santa Krutz.

i) Bizitegi-eremu berriak garatzea Azpeitian: 3 HJE Azkune eta 26 Oiarzabal.

i) Nuevos desarrollos residenciales en Azpeitia A.I.U.3 Azkune y 26 Oiarzabal.

j) Bizitegi-eremu berriak garatzea Azkoitian, ikusgarritasun handiko zonetan daudenak: Zabale (S.16), Santa Clara (S.15).

j) Nuevos desarrollos residenciales en Azkoitia, situados en zonas altas con elevada visibilidad Zabale (S.16), Santa Clara (S.15).

k) Urrestillako (Azpeitia) korridorea: etorkizuneko industria-garapenak, 30 HJE Garmendi gain eta 34 Zapatari barne, baita egungo hiri lurzoruan etorkizunean egingo diren eraldaketak ere (35 HJE Larrañaga eta 36 HJE Olalde).

k) Corredor de Urrestilla (Azpeitia): futuros desarrollos industriales, incluyendo (A.I.U.30 Garmendigain y 34 Zapatari), así como futuras transformaciones de los suelos urbanos actuales (A.I.U.35 Larrañaga y A.I.U.36 Olalde).

l) Astiko (Zarautz) bizitegi-eremua eta Errotazar (A.27) eta Astazubi (A.26) industriako garapen berriak.

l) Zona residencial de Asti (Zarautz) y nuevos desarrollos industriales de Errotazar (A.27) y Astazubi (A.26).

m) HJE-ren bizitegi-garapena 9 Aristerrazu.

m) Desarrollo residencial del A.I.U. 9 Aristerrazu.

4.– Hiria birgaitzeko eta berritzeko prozesuak jorratzea, degradatuen dauden hiri-egiturei balioa emateko, nagusiki hirigune historikoetan eta pasa den mendeko berrogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkaden artean garatutako auzoetan.

4.– Abordar procesos de rehabilitación y renovación urbana orientados a poner en valor los tejidos urbanos más degradados, principalmente en los cascos históricos y en los barrios desarrollados entre los años cincuenta y ochenta del pasado siglo.

5.– Ibaien eta hirigune historikoen litoralen fatxadei balioa emateko obrak sustatzea: fatxaden tratamendua, eraikuntzen bolumena, eremu publikoaren urbanizazioa eta tratamendua, eremu publikoen sarbidea eta erabilera.

5.– Promover obras para la puesta en valor de las fachadas fluvial y litoral de los cascos urbanos: tratamiento de las fachadas, volumetría de las edificaciones, urbanización y tratamiento del espacio público, acceso y uso de los espacios públicos.

6.– Hiri-inguruen irudia berriz sailkatzea eta hobetzea, udaleko plangintzetan aurreikusitako hirigintza-eraldaketatik eratorritako aukerak aprobetxatuz; hau da, hiriaren irudia hobetuz eta ibaien baliabideak, kostako lerroa, errepideak, sarbideak, eremu publikoak eta abar hobetuz degradatutako eremu hauetan:

6.– Recualificar y mejorar la imagen de los entornos urbanos, aprovechando las oportunidades derivadas de la transformación urbanística prevista en los planeamientos municipales, es decir, mejorando la imagen urbana e integrando y mejorando los cursos de los ríos, la línea de costa, carreteras, accesos, espacios públicos, etc., en las áreas degradadas siguientes:

a) Zarautzen: Hegoaldea inguruan eta Salberdinen.

a) Zarautz: zona de Hegoaldea y Salberdin.

b) Zumaian: Ardantza inguruan (San Telmoko eta Arritokietako ermiten arteko ibarbidea), Torreaga ingurua (Euskotren-eko geltokiaren, saihesbidearen eta Urola itsasadarraren artean), Axularren zabalgunearen hegoaldean (Narrondo itsasadarraren ezkerreko itsasertzean), Narrondo inguruan (GI-631 errepidean zehar eta Narrondo errekastoan) eta Basusta inguruan (Estación industrialdearen ondoan).

b) Zumaia: zona de Ardantza (vaguada entre las ermitas de San Telmo y Arritokieta), zona de Torreaga (entre la estación de Euskotren, la variante y la ría del Urola), zona sur del ensanche Axular (en la margen izquierda de la ría del Narrondo), zona de Narrondo (a lo largo de la carretera GI-631 y de la regata Narrondo), zona de Basusta (junto al polígono industrial Estación).

c) Orion: Mutiozabal inguruan eta Dike inguruan (hirigunearen sarreran, N-634 errepidearen eta ibaiaren artean)

c) Orio: zona de Mutiozabal y zona de Dike (a la entrada del núcleo urbano entre la N-634 y el río).

d) Zestoan: Urola ibairantz doan erdiguneko fatxada eta Arroa Bekoako erdigunea.

d) Zestoa: fachada del núcleo de hacia el río Urola y núcleo de Arroa Bekoa.

e) Aian: Andatzako erdigunea:

e) Aia: núcleo de Andatza.

f) Azpeitian: Landeta-Amue ingurua.

f) Azpeitia: zona de Landeta-Amue.

g) Azkoitian: Intsausti ingurua.

g) Azkoitia: zona de Intsausti.

7.– Balioa ematea paisaiaren funts eszenikoei eta gune gogoangarrienei. Mugatu egingo dira ikuspegiak eragozten dituzten erabilerak eta eraikuntzak, edota paisaia berezien elementuak hautematea eragozten dutenak.

7.– Poner en valor la percepción de los fondos escénicos e hitos paisajísticos, limitando aquellos usos y edificaciones que obstruyan vistas o imposibiliten la percepción de elementos paisajísticos singulares.

6. artikulua.– Hiriguneetako sarbideei buruzko zehaztapenak.

Artículo 6.– Determinaciones referentes a los accesos a los núcleos.

1.– Inguru naturalaren eta landatarraren artean trantsizio harmoniatsua ahalbidetzen duten, eta, era berean, inguru horien izaera eta nortasuna bultzatzen duten hiriguneetako sarbideak egituratzea.

1.– Favorecer la configuración de unos accesos a los núcleos urbanos que posibiliten la transición armónica entre el medio natural o rural y los paisajes urbanos, y que a su vez refuercen el carácter e identidad de los mismos.

a) Azkoitiko sarbidea Elgoibarko errepidetik sartzea, Azkarateko gainaldetik (GI-2634). Horretarako, erabilera desegokiak kendu edo integratuko dira, eta ezpondak, landareak eta Katuin ibaiko ingurua tratatzeko baldintzak hobetuko dira.

a) Integrar el acceso a Azkoitia desde la carretera de Elgoibar por el alto de Azkarate (GI-2634) eliminando o integrando usos no apropiados y mejorando las condiciones del tratamiento de taludes, vegetación y el entorno del río Katuin.

b) Azpeitirako sarbidea kostatik integratzea GI-631 errepidearen bidez. Urola ibaiaren ibilguarekiko lotura hobetuko da, baita magaletako landare eta zuhaitzen tratamendua edota Enparanaldeko errotonda eta Landetarako zuzenean ere.

b) Integrar el acceso a Azpeitia desde la costa a través de la carretera GI-631 mejorando la relación con el cauce del río Urola, el tratamiento de la vegetación y el arbolado en laderas, rotonda de Enparanaldea y en la recta a Landeta.

2.– Eraikuntzen okupazio- eta tipologia-irizpideak ezartzea, baita paisaiaren integrazioa ere, bideko ardatzei lotuta.

2.– Fomentar el establecimiento de criterios de ocupación y tipología edificatoria, así como de integración paisajística, asociados a los ejes viarios.

a) Zarautzeko erdiguneko sarbidearen irudia hobetzea A-8 autopistatik.

a) Mejorar la imagen del acceso al núcleo de Zarautz desde la autopista A-8.

b) Zumaiako hegoaldeko sarbidearen irudia hobetzea N-634 errepidearen bidez.

b) Mejorar la imagen del acceso sur a Zumaia a través de la carretera N-634.

c) Azpeitirako sarbideen irudia hobetzea. Antzibarrena industrialdeko ertzak eta zeharbidearen (Landetako industrialdetik) irudia berriz kualifikatuko da.

c) Mejorar la imagen de los accesos a Azpeitia, recualificando los bordes del polígono Antzibarrena y la imagen de la travesía por el polígono de Landeta.

d) Azkoitiko sarbidearen inguruko ertza hobetzea GI-631 errepidetik.

d) Mejorar la imagen del entorno de la entrada a Azkoitia por la carretera GI-631.

3.– Urbanizatzeko kalitatea hobetzea eta hiri-inguruan espazioaren jarraitutasuna ahalbidetzea, sarbideak eta erdiguneak parkeen, plazen, oinezkoen bideen, txirrindularien bideen eta beste eremu publikoen sarearekin lotu ahal izateko, hiriko paisaian beharrezkoa den espazio- eta gizarte-jarraitutasuna aintzat hartuta:

3.– Mejorar la calidad de la urbanización y posibilitar una continuidad espacial en el entorno urbano que posibilite la vinculación de los accesos a los núcleos con la red de parques, plazas, itinerarios peatonales y ciclistas y otros espacios públicos, atendiendo a la necesaria continuidad espacial y social del paisaje urbano.

a) Zumaiarako sarbidearen irudia hobetzea kostako N-634 errepidearen tartean, Santiago hondartzaren parean. Sarbideak hobetuko dira, Zuloaga museoaren ingurua integratuz eta Artadiko sarbideko errepidearen ondoan dagoen eraikinari balioa emanez.

a) Mejorar la imagen del acceso a Zumaia desde el tramo costero de la N-634 a la altura de la playa de Santiago, mejorando los accesos, integrando el entorno del Museo Zuloaga y poniendo en valor el edificio situado junto a la carretera de acceso a Artadi.

b) N-634 errepidearen integrazioa hobetzea Getariako erdigunearen parean.

b) Mejorar la integración de la carretera N-634 a su paso por el núcleo de Getaria.

4.– Udal-ordenantzak idaztea publizitate-errotuluak diseinatzea, ezartzea eta/edo kentzea arautzeko erdiguneetako sarreretako ibilgailuentzako bideen inguruan eta hiri-inguruetan. Irizpideak mankomunitatean hartuko dira lehentasunez, eremu funtzionalean nolabaiteko batasuna ezartzeko erdiguneetako sarbideen tratamenduan.

4.– Redactar ordenanzas municipales que regulen el diseño, la implantación y/o eliminación de rótulos publicitarios y señalización en el entorno de las vías rodadas en los accesos a los núcleos y en las zonas periurbanas. La adopción de criterios se hará preferentemente de forma mancomunada a fin de dotar al conjunto del área funcional de una cierta unidad en el tratamiento de los accesos a los núcleos.

5.– Egungo hiri inguruko tarteetan hiri eta paisaien integrazioa ahalbidetzea. Hala, urbanizazioaren baldintzak eta diseinua hobetuko dira, baita landare eta zuhaitzen tratamendua ere, herriko saihesbide berriak egin ondoren.

5.– Favorecer la integración urbana y paisajística de los recorridos urbanos existentes mejorando las condiciones y el diseño de la urbanización, así como el tratamiento vegetal y el arbolado, una vez ejecutadas las nuevas variantes de población.

a) Egungo N-634 errepidearen integrazioa hobetzea Zarautzeko erdigunean (Nafarroa kalean).

a) Mejorar la integración de la actual carretera N-634 a su paso por el núcleo de Zarautz (Nafarroa Kalea).

b) Zumaiako hiriko zeharbidera bideratu duten bideen integrazioa hobetzea (Axular ibiltokia eta Pakita Etxezarreta kalea).

b) Mejorar la integración de los viales que han canalizado la travesía urbana de Zumaia (Axular ibiltokia y Pakita Etxezarreta kalea).

c) Orioko sarbidearen irudia eta baldintzak hobetzea N-634 errepidearen bidez.

c) Mejorar la imagen y condiciones de diseño del acceso a Orio a través de la N-634.

d) Zestoan eta Arroan hiriko zeharbideetako diseinuaren irudia eta baldintzak hobetzea.

d) Mejorar la imagen y condiciones de diseño de las travesías urbanas en Zestoa y Arroa.

e) Bulebar bihurtzea GI-631 errepidea Azpeitia eta Azkoitia artean.

e) Bulevarizar la carretera GI-631 entre Azpeitia y Azkoitia.

6.– Irizpide hauek ezartzea erdiguneetako sarreren diseinua inplementatzeko:

6.– Implementar los siguientes criterios para el diseño de los accesos a los núcleos:

a) inguruko elementu berezien diseinua integratzea: zuhaitzak, landareak, zoladuren tratamendua eta abar.

a) Integrar en el diseño elementos característicos del entorno: arbolado, vegetación, tratamiento de los pavimentos etc.

b) Berezko izaera eta izaera ezberdina ematea inguruko paisaiei. Lehentasuna emango zaio lotura positiboak dituen paisaia berria sortzeari.

b) Crear una identidad propia y diferente a la de los paisajes circundantes, priorizando generar un nuevo paisaje con vínculos positivos.

7. artikulua.– Lineako azpiegiturei buruzko zehaztapenak.

Artículo 7.– Determinaciones referentes a infraestructuras lineales.

1.– Egungo errepideetan ingurumena eta paisaiaren integrazioa hobetzea xede duten neurrien garrantzia pixkanaka areagotzea azpiegitura berrien eraikuntzei dagokienez.

1.– Promover un progresivo incremento del peso de las medidas orientadas a la mejora de la integración medioambiental y paisajística de las carreteras existentes, frente a la construcción de nuevas infraestructuras.

2.– Bide eta trenbideetako azpiegiturak paisaian hobeto integratzea bultzatzea, bai eraikuntza berriena, bai egungo eraikuntzena. Horretarako, kontuan hartuko dira alderdi hauek:

2.– Potenciar la mejor integración paisajística de las infraestructuras viarias y ferroviarias, tanto de nueva construcción como existentes, para lo que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Trazatua igarotzen den paisaiaren ezaugarrietara egokitzea. Arreta berezia jarriko da Paisaiaren Interes Bereziko Eremuetan.

a) Adecuación del trazado a las características del paisaje por el que discurre, con especial cuidado en las Áreas de Especial Interés Paisajístico.

b) Zeharkako iragazkortasuna ahalbidetzea ikuspegiei eta ekologiari dagokienez, baita tunelekin eta tunel faltsuekin, goi- nahiz behe-pasabideekin eta bestelakoekiko lotura fisikoei dagokienez ere.

b) Favorecer la permeabilidad transversal desde el punto de vista visual, ecológico y de conectividad física, con túneles y falsos túneles, pasos superiores o inferiores, etc.

c) Arreta berezia jartzea landare eta zuhaitzen tratamenduan: landare-pantailak, basoak, eta zuhaizti nahiz zuhaitzak jartzea, espezieak dibertsifikatzea, medianak basoberritzea, espezie autoktonoei lehentasuna ematea, landareak zaintzea eta mantentzea eta abar.

c) Especial atención al tratamiento vegetal y arbolado: pantallas vegetales, bosquetes, mezcla de arbustos y arbolado, diversificación de especies, revegetación de medianas, priorización de especies autóctonas, cuidado y mantenimiento de la vegetación, etc.

d) Azpiegiturekin loturiko eraikuntza-elementuen integrazioa zaintzea: hormak, tunelen ahoak, hesiak eta itxiturak, soinu-pantailak, kolore mimetikoak dituen gunitatuaren pigmentazioa, biadukturen behealdeen tratamendua, errotondak, atseden-guneak, zerbitzuguneak eta abar.

d) Cuidado de la integración de los elementos constructivos asociados a las infraestructuras: muros, bocas de túneles, vallados y cierres, pantallas acústicas, pigmentación del gunitado con colores miméticos, tratamiento de las partes bajas de viaductos, rotondas, áreas de descanso y vías de servicio, etc.

e) Bideko eta zerbitzuguneetako azpiegiturekin loturiko eraikinen paisaia integratzea, bai egungoak, bai eraikuntza berriak.

e) Integración paisajística de los edificios asociados a las infraestructuras viarias y de las áreas de servicio, tanto existentes como de nueva construcción.

3.– Errepide-sareak lurraldearen pertzepziorako eta eremu funtzionalaren paisaia ezagutzeko ibilbide gisa duen eginkizuna indartzea.

3.– Reforzar el papel de la red de carreteras como itinerarios para la percepción del territorio y el reconocimiento del paisaje del Área Funcional, con actuaciones como:

a) Ibilbideak, eta, ahal bada, sareak, identifikatzea. Horietan, abiadura ez da lehentasunezko eragilea, eta paisaiaren pertzepziorako eta identifikaziorako eginkizuna nabarmentzen da.

a) Identificación de itinerarios y, preferentemente, redes, en los que la velocidad no es un factor prioritario y destaque su papel para la percepción e identificación del paisaje.

b) Hobetzea errepidearen irakurgarritasuna eta erabiltzailearen pertzepzio-esparrua: seinaleak, ertzen tratamendua, abiadura eta bide-segurtasuna.

b) Mejorar la legibilidad de la carretera y el marco de percepción del usuario: señalización, tratamiento de márgenes, velocidad, seguridad vial.

c) Errepidean, ekipamendu egokia jartzea, ezaugarri eszenikoak eta interpretatzaileak sendotzeko: behatokiak, atsedenguneak, paisaia integratzeko elementuak eta abar.

c) Dotar a la carretera de un equipamiento adecuado para reforzar sus cualidades escénicas e interpretativas: miradores, áreas de descanso, elementos para la interpretación del paisaje, etc.

d) Bereziki zaintzea errepide horiek paisaian integratzea. Eginkizunak kontuan hartuko dira, baita errepidetik ikusten den paisaia ere.

d) Cuidar especialmente la integración de estas carreteras en el paisaje atendiendo a sus funciones, así como el paisaje visto desde la carretera.

4.– Hautemandako paisaia hobetzea komunikazio-ardatz nagusietatik. Hainbat jarduera egingo dira; besteak beste, zuhaitzak eta landare-pantailak jartzea, ortu isolatuak antolatzea eta elementu degradatzaileak kentzea edo ezkutatzea (erabiltzen ez diren eraikinak, hondakin- eta material-pilaketak...). Esku hartzeko beharra zuten esparru hauek identifikatu dira: A-8 autopistatik ikusten den Zarautzeko hiri-inguruko paisaia; Euskotreneko trenbidetik eremu funtzionalean zehar ikusten den paisaia; GI-631 errepidearen ingurua Urola Kostako egitura-ardatz nagusi gisa, eta kosta eta barnealdeko lotura gisa; GI-3710 errepidearen ingurua, Santioerreka ibarra (Aia) zeharkatzen duena; Azpeitia-Lasao tren turistikoaren ibilbide-ingurua, eta GI-2634 errepidearen ertzak, batez ere Azkarateko tunelaren inguruan (Azkoitian).

4.– Abordar la mejora del paisaje percibido desde los principales ejes de comunicaciones, con actuaciones como incremento del arbolado, pantallas vegetales, ordenación de las huertas aisladas y eliminación u ocultación de elementos degradantes (construcciones en desuso, acumulaciones de residuos y materiales...). Se identifican los siguientes ámbitos como necesitados de intervención: paisaje periurbano de Zarautz visible desde la Autopista A-8; paisaje percibido desde el ferrocarril de Euskotren a lo largo del Área Funcional; entorno de la carretera GI-631 como eje principal de articulación de Urola Kosta y de conexión costa-interior; entorno de la carretera GI-3710 que atraviesa el valle de Santioerreka (Aia); entorno del recorrido del tren turístico Azpeitia-Lasao y márgenes de la carretera GI-2634, principalmente en el entorno del túnel de Azkarate (Azkoitia).

5.– Aireko azpiegiturek pasaian duten inpaktua gutxiagotzea (hala nola linea elektrikoak eta telefonikoak). Horretarako, behar izanez gero, garraio azpiegiturek zehaztutako trazatuen erabilera bultzatuko da edo, hori ezinezkoa denean, dagokien tresna sektorialen araberako korridoreetan sailkatuko dira.

5.– Minimizar el impacto en el paisaje de las infraestructuras aéreas (tales como líneas eléctricas y telefónicas). Para ello, si fuera necesario, se favorecerá la utilización de las trazas establecidas por infraestructuras de transporte o, de no ser posible, se agruparán en corredores que se deberán establecer por los instrumentos sectoriales correspondientes.

6.– Antena igorleen eta kablerik gabeko seinaleen errepikagailuen inpaktua gutxiagotzea ikuspegi-arroetan, hondoetan edo mugarri adierazgarrietan. Horretarako, behar izanez gero, horiek pilatzea bultzatuko da. Era berean, antenen eta kontrol eraikinen tratamendu estetikoa ziurtatuko da, ikuspegi-hondoetan hobeto integratzeko.

6.– Minimizar el impacto de antenas emisoras y de repetición de señales inalámbricas sobre las cuencas visuales, fondos o hitos emblemáticos. Para ello, si fuera necesario, se favorecerá la compactación de las mismas. Asegurar, asimismo, el tratamiento estético de las antenas y edificios de control para su mejor integración en los fondos visuales.

8. artikulua.– Jarduera ekonomikoaren eremuei buruzko zehaztapenak.

Artículo 8.– Determinaciones referentes a áreas de actividad económica.

1.– Poligonoen eta sendotutako industria-ezarpen irudiak hobetzeko politika sistematikoa garatzea, Urola Kostako paisaiako eragin nagusietako bat baita. Lehentasunezko alderdi hauek jorratuko dira: ibai-ibilguekiko eta hirigunetako sarbideekiko integrazioa hobetzea; hiriko ertz erakargarrienetako bat egituratzea; eremu publikoaren nahiz argiztatzearen mantenimendua eta kontserbazioa hobetzea; lorategiak hobetzea eta zuhaitz gehiago jartzea; eraikuntzen irudia eta kontserbazio-egoera zaintzea eta abar. Jarduera horiek eraginkorrak izateko, beharrezkoa da industria-egituren berrikuntza hiritarraren politika integralean sartzea, haren bizitza-zikloa handitzeko. Zehazki, jarraian adierazitako herri hauek dira esku-hartzea behar dutenak: Abendaño eta Errotaberriko (Zarautz) alde kontsolidatua; Estación, Xey, Guascor eta GKN industrialdeko (Zumaia) ertzak; Ubegun eta Orio itsasertzeko itsasadarraren ondoan eta Santioerreka ibarrean (Zestoa) zehar dauden ezarpenak; Nagusikoa, Estación, Agote eta Sansinenea Erreka (Zestoa); Aizarnazabal inguruko industrialdeak (Txiriboga, Erribera, Etxezarreta); Anardi, Antzibarrena eta Landeta (Azpeitia) eta San Juan, GSB Acero, Umantsoro eta Industrialdea (Azkoitia).

1.– Desarrollar una política sistemática de mejora de la imagen de los polígonos e implantaciones industriales consolidadas, ya que constituyen uno de los principales impactos en el paisaje de Urola Kosta. Los aspectos prioritarios a abordar son: la mejora de la integración con los cauces fluviales y con los accesos a los núcleos urbanos; la configuración de unos bordes urbanos más atractivos; la mejora del mantenimiento y conservación del espacio público y de la iluminación; mejora del ajardinamiento e incremento del arbolado; cuidado de la imagen y estado de conservación de la edificación, etc. Para que estas actuaciones sean efectivas deberán estar integradas en una política integral de renovación urbana de los tejidos industriales, orientada al incremento de su ciclo de vida. En concreto, requieren mayor intervención: Abendaño y parte consolidada de Errotaberri (Zarautz); Estación, Xey, Guascor y los bordes del polígono GKN (Zumaia); Ubegun e implantaciones situadas junto a la ría de Orio y a lo largo del valle de Santioerreka (Aia); Nagusikoa, Estación, Agote y Sansinenea Erreka (Zestoa); polígonos junto a Aizarnazabal (Txiriboga, Erribera, Etxezarreta); Anardi, Antzibarrena y Landeta (Azpeitia) y San Juan, GSB Acero, Umantsoro e Industrialdea (Azkoitia).

2.– Portuen irudia hobetzea, baita hiriko egituraren integrazioa ere. Hona hemen identifikatutako jarduera garrantzitsuenak: Getariko portua; Orioko Arrantzaren Kofradia zaharraren ingurua; «Arenas Aizpurua» enpresaren zamatzeko tokia kentzea, eta Orioko portua.

2.– Potenciar la mejora de la imagen de los puertos y su integración en la trama urbana. Las actuaciones más relevantes que se han identificado son: el puerto de Getaria; entorno de la antigua Cofradía de Pesca de Orio; la eliminación del cargadero de la empresa «Arenas Aizpurua» y el nuevo puerto de Orio.

3.– Hiriko erdiguneen hazkuntza sendoari bide ematea. Lehentasuna emango zaio dagoeneko urbanizatuta dauden eremuak lohiz betetzeari eta optimizatzeari, baita egungo egiturarekin jarraitzeko jarduera ekonomikoen eremuak ezartzeari ere.

3.– Favorecer el crecimiento compacto de los núcleos urbanos, priorizando la colmatación y optimización de las áreas ya urbanizadas frente a la ocupación de nuevos suelos, así como la implantación de las áreas de actividades económicas en continuidad con la trama existente.

4.– Paisaia aldetik ahultasun handieneko eremuetan jarduera ekonomikoak izango dituzten lurzoru berriak jartzea saihestuko da: ikuspegi-esposizio handiko zonak, paisaia-balio handiko nekazaritza-guneak, atzealde eszenikoak eta abar.

4.– Evitar la implantación de nuevos suelos de actividades económicas en las áreas de mayor fragilidad paisajística: zonas de alta exposición visual, espacios agrarios con alto valor paisajístico, fondos escénicos, etc.

5.– Hirigintzako udal-plangintzaren arloan, eta urbanizazio- eta eraikuntza-proiektuetan, jarduera ekonomikoen eremu berrien paisaiak integratzea. Horretarako, honako hauek kontuan hartuko dira:

5.– Favorecer la integración paisajística de las nuevas áreas de actividades económicas a nivel de planeamiento urbanístico municipal y de proyectos de urbanización y edificación, para lo que se tendrán en cuenta:

a) Lurren mugimendua murriztea, lurzoruko topografiara egokituta.

a) Minimizar el movimiento de tierras adecuándolo a la topografía del terreno.

b) Harmonizatzeko, testuinguruan jartzeko, ezkutatzeko eta mimetizatzeko estrategiak erabiltzea, diseinu-irizpide gisa.

b) Utilización de estrategias de armonización, contextualización, ocultación y mimetización como criterios de diseño.

c) Ezarpen berrien neurria eta bolumena sartzen diren paisaiaren inguruko ezaugarrietara egokitzea.

c) Adecuar el tamaño y volumetría de las nuevas implantaciones a las características del entorno paisajístico en el que se integran.

d) Inguruaren kromatismoa errespetatzea, bai inguru naturala, bai nekazaritzarena edo inguru hiritarrarena ere, bosgarren fatxada gisa estalkiak jartzeko gogoeta barne.

d) Respetar el cromatismo del entorno, tanto el natural como el agrario o el del medio urbanizado, incluyendo la consideración de cubiertas como quinta fachada.

e) Paisaiaren Katalogoan jasotako espazio naturalen antolamendua integratzea.

e) Integración en la ordenación de los espacios naturales recogidos en el Catálogo del Paisaje.

f) Bide publikoen sareen antolamendua integratzea, nagusiki dokumentu honen artikuluan sartutakoak, paisaiaren behatoki eta ibilbideen sareari dagokionez.

f) Integración en la ordenación de las redes de caminos públicos, principalmente los incluidos en el artículo del presente documento, referente a una red de miradores e itinerarios paisajísticos.

g) Antolamenduan, kultura-arloan interesa duten elementuak sartzea, bereziki, Paisaiaren Katalogoan sartutakoak.

g) Integración en la ordenación de los elementos de interés cultural, especialmente los incluidos en el Catálogo de Paisaje.

h) Antolamenduan, dokumentu honen inguruan definitutako funts eszenikoak errespetatzea.

h) Respetar en la ordenación los hitos y los fondos escénicos definidos en el artículo referente a ello del presente documento.

i) Argiztatze-tratamendu xumea eta intentsitate gutxikoa. Kutsadura hori saihestuko da, bereziki, landa-inguruarekin edo inguru naturalarekin muga egiten duten zonetan.

i) Tratamiento lumínico discreto y de baja intensidad, evitando dicha contaminación, en especial en las zonas limítrofes con el entorno rural o natural.

6.– Sinergiak bilatzea Katalogo honetan eta industria-paisaien katalogoan proposatutako industria-paisaia hobetzeko lineen artean; hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak eginbidean dituenak.

6.– Buscar sinergias entre las líneas de mejora del paisaje industrial planteadas en el presente Catálogo y el Catálogo de paisajes industriales en proceso de realización por parte de Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

9. artikulua.– Parke eta eremu publikoen sareari buruzko zehaztapenak.

Artículo 9.– Determinaciones referentes a una red de parques y espacios públicos.

1.– Hiriko paisaian finkatutako eremu libreak berreskuratzea eta balioa ematea. Lehentasuna emango zaio horien arteko loturari, kalitateko eremu libreen sarea edo sistema sortzeko. Hala, erabiltzen ez diren eremuak urbanizatzeko, landareak eta zuhaitzak ezartzeko eta lehengoratzeko baldintzak hobetuko dira. Eremu hauek nabarmentzen dira: San Anton (Getaria) mendiko eremu publikoak eta Zarautzeko, Getariako, Zumaiako, Orioko, Zestoako, Azpeitiko eta Azkoitiko erdiguneak.

1.– Recuperar y poner en valor los espacios libres consolidados en el paisaje urbano priorizando su interconexión para la creación de una red o sistema de espacios libres de calidad, mejorando las condiciones de urbanización, vegetación y arbolado y recuperando espacios vacantes sin uso. Destacan los espacios públicos del monte de San Antón (Getaria) y de los núcleos de Zarautz, Getaria, Zumaia, Orio, Zestoa, Azpeitia y Azkoitia.

2.– Eraikuntzarik, patiorik, terrazarik eta balkoirik gabeko eremu pribatuen zonak hobetzea eta mantentzea. Horretarako, hainbat ekimen bultzatuko dira lursailaren mugetan lorategien eta zuhaitzen tratamendua hobetzeko eta abar.

2.– Fomentar la mejora y el mantenimiento en las zonas privadas libres de edificación, patios, terrazas y balcones promoviendo iniciativas para la mejora del tratamiento del ajardinamiento y arbolado en los límites de la parcela, etc.

3.– Parke eta ereu publikoen sare berriak sortzeko ekimenak bultzatzea. Sare horiek eragina izango dute udalerrian edo eskualdean, eta sustatu egingo da balio ekologikoa, historikoa eta sinbolikoa duten elementuen babesa eta kontserbazioa.

3.– Fomentar las iniciativas de creación de nuevos parques y redes de espacios públicos, de incidencia municipal o comarcal, potenciando la protección y conservación de los elementos con valor ecológico, histórico y simbólico.

4.– Hirigintza-proiektuetan, kalitateko irizpideak sartzea urbanizazio-proiektuetan. Hartara, eraikitako elementuak eta urbanizazio-elementu osagarriak integratzeko irizpideak ezarriko dira.

4.– Promover la incorporación de criterios de calidad paisajística en los proyectos de urbanización fijando criterios de integración paisajística de elementos construidos y de urbanización complementarios.

5.– Herriko erdigune nagusietan argi-kutsadura murriztea xede duten neurriak aztertzea eta ezartzea, gaueko argiztatze egokia bateragarria izan dadin biodibertsitatean izandako eraginarekin, energiaren kontsumoarekin, eta paisaia-pertzepzioarekin nahiz ordutegi horretako zeruko ikuspegiarekin.

5.– Analizar e implantar medidas orientadas a reducir la contaminación lumínica en los principales núcleos de población, al objeto de compaginar una adecuada iluminación nocturna con la afección a la biodiversidad, al consumo energético, y a la percepción del paisaje y visión del firmamento en ese horario.

10. artikulua.– Ibai-paisaiei buruzko zehaztapenak.

Artículo 10.– Determinaciones referentes a paisajes fluviales.

1.– Ibai-ibilguen, urtegien eta urmaelen nahiz ondoko eragin-eremuaren lehentasunezko kontserbazioa bultzatzea, interesgarriak baitira ibaiaren ibilgu osoan lotura ekologikoak diren heinean, eta paisaian balioa duten heinean. Zehazki, bermatu egingo da ibai eta erreken ertzetako landaredia kontserbatzea, baita landaredia berreskuratzea ere.

1.– Impulsar la conservación prioritaria de los cursos fluviales, embalses y charcas y su área de influencia inmediata, por su interés como conectores ecológicos y su valor paisajístico en todo el curso fluvial. Específicamente se garantizará la conservación de la vegetación de ribera en las márgenes de los ríos y arroyos, así como la recuperación de la misma.

2.– Ibilguak ingurumenaren eta uren kalitate ekologikoaren aldetik berreskuratzea, eraginak lehengoratzea ibilguak babesteko igarotze zorrean dauden eraikuntzak eta elementu degradatzaileak deuseztatuz, eta ibaietan urak gainezka egiteko arriskuaren mailarekin bateragarriak diren erabilerak gauzatuz. Puntualki, aztertu egingo da estalitako ibai-ibilguak lehengoratzea eta inguruan integratzea bideragarria ote den. Kontuan hartuko dira EAEko Ibai-ertzak eta Erreka-ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean jasotako eremuak.

2.– Garantizar la recuperación ambiental de los cauces, la calidad ecológica de las aguas, la restauración de impactos favoreciendo la eliminación de construcciones y elementos degradantes ubicados en la zona de servidumbre de protección de los cauces, y el desarrollo de usos compatibles con el grado de inundabilidad de sus márgenes. Puntualmente se valorará la viabilidad de la recuperación de los cauces fluviales cubiertos y su integración en el entorno. Se tendrán en cuenta los ámbitos recogidos en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV.

3.– Ibai-ibilguetako ibaiertzekin eta ur-laminekin loturiko bideak eta ibilbideak sortzea eta/edo hobetzea, ibai-inguruak zabaltzeko, babesteko eta birsortzeko jarduerak ahalbidetzeko.

3.– Potenciar la creación y/o mejora de caminos e itinerarios asociados a las riberas de los cursos fluviales y a las láminas de agua, para favorecer actividades conjuntas de difusión, protección y regeneración de los entornos fluviales, priorizando estas dos últimas.

4.– Ibai-elementuen eta hirigintza-garapen berrien arteko igarobide libreen eremuak gordetzea. Era berean, zaindu egingo da hirigintza-antolamenduak arreta berezia izatea eraikitako frenteen osaerak tratatzean. Era berean, garapen berriek hiriko erdigunearen eta uraren frentearen arteko ikusgarritasuna ahalbidetuko dute.

4.– Favorecer la reserva de espacios libres de transición entre los elementos fluviales y los nuevos desarrollos urbanísticos. A su vez se favorecerá que la ordenación urbanística tenga especial cuidado en el tratamiento de la composición de los frentes edificados y que los nuevos desarrollos permitan la visibilidad entre el casco urbano y el frente de agua.

5.– Lurraldeko arrisku natural nagusiak murriztea, garrantzi berezia emanez higadura-prozesuen kontrolari eta murrizketari. Behar bezala arautuko dira lurzoruaren erabilerak urak gainezka egin dezakeen eremuetan, eta akuiferoak dituzten eremuetan.

5.– Minimizar los principales riesgos naturales del territorio, incidiendo de modo especial en el control y reducción de los procesos erosivos y regulando de manera adecuada los usos del suelo en aquellas áreas potencialmente inundables y en las áreas vinculadas con acuíferos vulnerables.

11. artikulua.– Natura-paisaiei buruzko zehaztapenak.

Artículo 11.– Determinaciones referentes a paisajes naturales.

1.– Lurraldearen berezko sistema naturalak mantentzea eta lehengoratzea, baita kudeaketa eraginkorra ere, sistema horien paisaia-kalitate egokia lortu ahal izateko.

1.– Favorecer el mantenimiento y recuperación de los sistemas naturales propios del territorio, así como una gestión efectiva que permita conseguir una adecuada calidad paisajística de los mismos.

2.– Lurzorua babesteko neurriak aplikatzea, eremu horien jarraitutasun naturala, lotura eta berezitasun naturalen babesa bermatzeko. Era berean, balio ezin hobeak dituztelako, paisaiaren interes bereziko eremuetan lehendik zeuden landareak eta zuhaitzak mantentzea, eta, gauzatuko den jarduerarekin bateragarria izan ezin bada, konpentsatzeko neurriak ezartzea.

2.– Aplicar medidas de protección del suelo, para garantizar la continuidad natural, la conectividad de estos espacios y la protección de sus singularidades naturales. Así mismo, mantener la vegetación y el arbolado preexistente en los ámbitos de especial interés paisajístico por sus valores sobresalientes, y en caso de no poder ser compatible con la actuación a desarrollar, establecer medidas compensatorias.

3.– Paisaiaren balio ekologiko eta estetikoen identifikazioa eta ezagutza bultzatzea. Lurralde-orekaren baldintzetan sarbide publikoaren sustapena eta orientazioa bultzatuko da.

3.– Impulsar la identificación y conocimiento de los valores ecológicos y estéticos del paisaje, fomentando la promoción y orientación del acceso público en condiciones de equilibrio territorial.

4.– Paisaia naturalean, berezkoak ez diren elementuak sartzea. Hala, harrera-gaitasunarekin bateraezinak diren jarduerengatik degradatuta dauden inguru naturaleko elementuak eta prozesuak hobetuko dira.

4.– Integrar en el paisaje natural aquellos elementos que no le sean propios, mejorando y recuperando, los elementos y procesos del medio natural que se encuentren degradados por actividades incompatibles con su capacidad de acogida.

5.– Paisaiaren baldintza eta elementu baliotsuenak mantenduko dira, eta balioa emango zaie, garapen ekonomiko eta sozialaren nahiz populazioaren bizi-kalitatea hobetzeko eskaeren bidez. Zehazki, Pagoetako parke naturalaren inguruetan egiten diren jarduerak errotik kentzea eta prebenitzea xede duten, eta paisaian eragin handia dakarten neurriak ezarriko dira (materialen biltegiak eta horiei loturiko ibilgailuentzako pasabideak).

5.– Se compatibilizará el mantenimiento y la puesta en valor de las condiciones naturales y los elementos más valiosos del paisaje con las demandas de desarrollo económico y social y de mejora de la calidad de vida de la población. En concreto, se establecerán medidas orientadas a la erradicación y prevención de actividades que se producen en las proximidades del Parque Natural de Pagoeta y que implican un importante impacto paisajístico (depósitos de materiales y los tránsitos rodados asociados).

6.– Ondare natural geologiko eta geomorfologiko garrantzitsuena babestea eta mantentzea.

6.– Proteger y preservar el patrimonio natural geológico y geomorfológico más destacado.

12. artikulua.– Itsasertzeko paisaiei buruzko zehaztapenak.

Artículo 12.– Determinaciones referentes a paisajes litorales.

1.– Itsasertzeko paisaia babestea zehaztasunen arabera. Elementu bereziak babestuko dira (hondartzak, itsaslabarrak, lurmuturrak, muinoak eta abar), eta eremu horietan berezkoak ez diren elementuak edo jarduerak mugatuko dira. Era berean, tartekatu egingo da baliabide produktiboak, eta turismo- nahiz aisialdi-baliabideen ustiaketa. Zehazki, itsasertzeko eremuak zaintzea eta babestea: Ubiriko eta Orrua eta Planeixa inguruko (Zarautz-Getaria) badiak. Horrez gain, eremu horien mantenimendua, garbitasuna, itsasorako sarbideen hobekuntza eta Orruako arrain-haztegietako isurien kontrola egingo da.

1.– Proteger el paisaje litoral atendiendo a su especificidad, preservando los elementos singulares (playas, acantilados, cabos y promontorios, etc.), limitando la implantación de elementos o actividades no propios del lugar fuera de los núcleos urbanos y compatibilizando la explotación de los recursos productivos, turísticos y de ocio. En concreto, preservar y proteger las zonas litorales: ensenadas de Ubiri y Orrua y zona de Planeixa (Zarautz-Getaria), incluyendo su mantenimiento, limpieza, mejora de accesos al mar y control de vertidos de la piscifactoría de Orrua.

2.– Hondartza inguruen paisaia babestea eta hobetzea sustatuko da. Horretarako, erabilerak eta jarduerak antolatuko dira, eta saihestu egingo da ikuspegi-eragin negatiboa duten elementuak egotea (antenak, publizitatea, eraikuntza isolatu berriak, egoera txarrean dauden eraikinak eta instalazioak...) eta bereziki zainduta hurbil dagoen eremuaren diseinua eta mantenimendua.

2.– Fomentar la protección y mejora del paisaje en el entorno de las playas, ordenando los usos y actividades, evitando la presencia de elementos con impacto visual negativo (antenas, publicidad, nuevas construcciones aisladas, edificios e instalaciones en mal estado, etc.) y cuidando especialmente el diseño y mantenimiento del espacio público próximo.

3.– Espazio naturalekin kontaktuan dauden hondartzen dinamika naturala ahalbidetzea, eta urbanizazio eta azpiegituren ondorioz gertatzen diren paisaiak (duna-paisaiak...) babestuz.

3.– Favorecer la dinámica natural de las playas que están en contacto con espacios naturales, protegiendo los paisajes resultantes (paisajes dunares...) de la urbanización y las infraestructuras.

4.– Presio mota antropiko (deforestazioa, gehiegizko artzaintza...) eta/edo naturalen (higadura, suteak...) ondorioz landaredia-estalkia galdu den itsasertzeko eremuetan, landaredia lehengoratzea; zehazki, Itsasertzeko SLPen identifikatutako eremuetan: Urgull mendian (Getarian), Mendizorrotz itsaslabarretan eta Argiti mendian (Donostiaren eta Orioren artean).

4.– Restauración de la vegetación de aquellos ámbitos del litoral en los que se haya perdido la cubierta vegetal por presiones de tipo antrópico (deforestación, pastoreo abusivo...) y/o natural (erosión, incendios...), específicamente en los ámbitos identificados en el PTS Litoral: monte Urgull (Getaria), barrancos de Mendizorrotz y monte Argiti (entre Donostia-San Sebastián y Orio).

5.– Kostako ibilbideak ibilbide eta behatokien sarean sartzea, oinezkoek eta txirrindulariek erabiltzeko egokituta eta seinaleztatuta. Oinarrizko elementu gisa sartuko dira, itsasertzeko paisaia hautemateko. Horretarako, bertako elementuak, errondako bideak eta hiriko ibilbideak integratuko dira.

5.– Integrar los recorridos costeros en la red de itinerarios y miradores, a través de su acondicionamiento y señalización para el uso peatonal y ciclista, como elementos básicos para la percepción del paisaje litoral, integrando aquellos de carácter más local, caminos de ronda e itinerarios urbanos.

13. artikulua.– Landa-kokapenei buruzko zehaztapenak.

Artículo 13.– Determinaciones referentes a asentamientos rurales.

1.– Landa-inguruko kokapenetan dauden garapen berriek landa-inguruko kokapenen egungo morfologian ez dagoen elementu linealik ez sartzea. Hirigintza-garapenen tratamendu egokia sustatzea eta bermatzea. Lehentasuna emango zaio horiek lehendik zeuden eraikinen izaerara egokitzeari, betiere morfologiari, bolumenari eta materialei dagokienez.

1.– Evitar que los nuevos desarrollos en los asentamientos rurales introduzcan elementos de linealidad ausentes en la morfología actual de los asentamientos rurales. Fomentar y garantizar un tratamiento adecuado de los desarrollos urbanísticos, priorizando la adecuación de los mismos al carácter de las construcciones preexistentes en cuanto a morfología, volumetría y materiales.

a) Beizamako, Errezilgo eta Aizarnako erdiguneetako paisaiaren integrazioa babestea eta hobetzea.

a) Preservar y mejorar la integración paisajística de los núcleos de Beizama, Errezil y Aizarna.

b) 23 HJE Elkano, 5 HJE Auzokalte Gain eta 24 Urdaneta (Aian) bizitegi-eremuen garapen berriaren paisaia-integrazio egokia bermatzea.

b) Garantizar una adecuada integración paisajística del nuevo desarrollo residencial A.I.U.23 Elkano, A.I.U.5 Auzokalte Gain y 24 Urdaneta, en Aia.

2.– Urola Kostako lurralde-plan partzialaren lurraldean sartzeko erdigune gisa identifikatutako landa-inguruko kokapenen ahalmenak garatzea. Kudeaketa proaktiboaren bidez, eremu naturalei loturiko jardueren eta horiei loturiko zerbitzuen erdigune funtzioa izango dute, sarbideak hobetzeko, zerbitzuak bermatzeko eta ekipamenduak hobetzeko.

2.– Desarrollar las potencialidades de los asentamientos rurales identificados como núcleos de acceso al territorio en el Plan Territorial Parcial de Urola Kosta, actuando como centros de gestión de actividades y servicios asociados a los espacios naturales mediante una gestión proactiva para la mejora de los accesos, la garantía de los servicios y la mejora de los equipamientos.

3.– Lurzoru ez-urbanizagarrian ezarriko diren eta eraikuntza eskatzen duten beste jarduera batzuen kokalekua justifikatzea. Horretarako, ahalik eta integrazio handiena bermatuko da ezarpenerako.

3.– Justificar la ubicación de otras actividades que se vayan a implantar en el suelo no urbanizable y demanden una edificación, garantizando la mejor integración posible de la implantación.

4.– Baserrien eraikuntza-tipologia mantentzea. Gomendatzen da azterlan bat egitea Urola Kosta osoan. Hala, baserrien azterketa tipologia egingo litzateke, dagozkion udal-plangintzetarako edo txosten teknikoetarako irizpideak ezartzeko.

4.– Mantener la tipología edificatoria de los caseríos. Se recomienda la realización de un estudio para el conjunto de Urola Kosta que aborde un análisis tipológico de los caseríos de cara a la fijación de criterios para los respectivos planeamientos municipales o para los informes técnicos.

5.– Landa-inguruan dauden eraikuntza landatar tradizionalen eraikinak lehengoratzea eta balioa ematea.

5.– Fomentar la recuperación y puesta en valor de las construcciones rurales tradicionales ubicadas en el medio rural.

6.– Dagoeneko dauden eraikinak zaintzea, berrabiltzea edo birgaitzea landa-paisaiarekin loturiko eremuetan ekipamenduak edo bestelako azpiegiturak instalatzeko irizpide gisa, lurzoru ez urbanizagarrian ahalik eta egitura berri gutxienak eraikitzeko.

6.– Procurar, reutilizar o rehabilitar edificaciones ya existentes como criterio para la instalación de equipamientos u otras infraestructuras en ámbitos vinculados con el paisaje rural con el objetivo de minimizar la construcción de nuevas estructuras en suelo no urbanizable.

7.– Nekazaritza-erabilera duten baina dagoeneko eginkizuna galdu duten eta lehengoratzea bideraezin samarra duten eraikinak hobetzeko eta balioa emateko programa pilotuen garapena bultzatzea. Erabilera eta eginkizun berriak emango zaizkie (abeletxe eskolak, ingurumen-hezkuntzako eremuak, nekazaritza-turismoak eta abar).

7.– Favorecer el desarrollo de programas piloto de mejora y puesta en valor de las edificaciones con uso agrario que hayan perdido su función y cuya recuperación se considere poco viable, dotándoles de nuevos usos y funciones (granjas escuela, espacios de educación ambiental, agroturismos, etc.).

14. artikulua.– Nekazaritza-paisaiei buruzko zehaztapenak.

Artículo 14.– Determinaciones referentes a paisajes agrícolas.

1.– Paisaian eta lurraldean integratutako ustiaketa-ereduen alde egitea.

1.– Apostar por modelos de explotación agrícola integrados en el paisaje y en el territorio.

2.– Landa-inguruko lurzoruaren mantenimendua ahalbidetzea. Era berean, ustiaketa-bideak baserriari loturiko aisialdirako ortu gisa.

2.– Favorecer el mantenimiento en activo del suelo rural. Igualmente, se deberían explorar vías de explotación como huertos de ocio ligados al caserío.

3.– Nekazaritza-paisaiaren egiturazko elementutzat jotzea topografiak eta laborantza-lurren eta lursailen arteko landarediak sortutako bideak, drainatze naturalen sareak eta ureztatzeko kanalak. Heskaiak, bordak, harrizko artegiak eta hormak, zuhaitz-lerro sinpleak eta erabilerari lotuta dauden paisaiaren gainerako elementuak kontserbatzen eta lehengoratzen ahaleginduko dira.

3.– Considerar como elementos estructurantes del paisaje agrario a los caminos, la red de drenaje natural, los canales de riego, las separaciones originadas por la topografía y por la vegetación entre cultivos y parcelas. Se procurará conservar y recuperar los setos, las bordas, rediles de piedra y muretes, las alineaciones simples de árboles y otros elementos del paisaje ligados al uso.

4.– Pinu, eukalipto edo bestelako espezieen monolaborantzako basogintza ustiaketak mugatzeko aukera aztertzea. Zona jakin batzuetan –erdigune hiritarren edo herriko kokagune nagusien babesgune-eremuetan, paisaiaren interes bereziko eremuetan (balio ezin hobeak dituztelako) eta abar– espazio autoktonoak erabiltzeko betebeharra ezarriko da.

4.– Estudiar la posibilidad de limitar las explotaciones forestales de monocultivo de pinos, eucaliptos u otras especies, estableciendo la obligación de utilización especies autóctonas en determinadas zonas, como en los perímetros de protección de los núcleos urbanos o principales enclaves rurales, en las áreas de especial interés paisajístico por sus valores sobresalientes, etc.

5.– Nekazaritza eta basogintzaren paisaia mosaikoen eta nekazaritza-paisaien pertzepzioa sustatzea, eta bide-sarea hobetzea. Ibilbide turistiko gisa seinaleztatu eta aprobetxatuko dira.

5.– Fomentar la percepción de los paisajes de mosaico agroforestal y los paisajes agrarios posibilitando el mantenimiento y mejora de la red de caminos, facilitando su señalización y aprovechamiento como itinerarios turísticos.

15. artikulua.– Balio historiko, sinboliko eta identitatekoak dituzten elementuei buruzko zehaztapenak.

Artículo 15.– Determinaciones referentes a elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios.

1.– Aktiboki sustatzea Urola Kostako elementu historiko, sinboliko eta identitarioen babesa, zaintza, berreskuratzea eta balioa ematea. Arreta berezia emango zaie egoera ahulenean daudenei, eta berriz erabiltzea sustatuko da babesteko oinarri gisa. Elementu hauek identifikatu dira beharrizan gehien dituzten eremu gisa:

1.– Fomentar de manera activa la protección, conservación, recuperación y puesta en valor de los elementos históricos, simbólicos e identitarios de Urola Kosta, con especial atención a los que se encuentran en situación más vulnerable, impulsando su reutilización como base para su preservación. Se han identificado los siguientes elementos como los más necesitados de intervención:

a) Beduako (Zestoa) ibaiertzeko ontziolak eta Orio.

a) Astilleros de ribera de Bedua (Zestoa) y Orio.

b) Getariako eta Orioko arrantza-kofradiak.

b) Cofradías de pesca de Getaria y Orio.

c) Zumaiako eta Getariako itsasargiak.

c) Faros de Zumaia y Getaria.

d) Lili (Zestoa) eta Narros (Zarautz) jauregiak.

d) Palacios de Lili (Zestoa) y Narros (Zarautz).

e) «Nueva cerámica de Orio» industria-eraikina eta Sarikola (Orio) alpargata-lantegi zaharra.

e) Edificio industrial «nueva cerámica de Orio» y antigua alpargatería de Sarikola (Orio).

f) Urolako trenbide zaharrean erabiltzen ez diren geltokiak (Zestoako bainuetxea, Zestoa, Arroa, Iraeta –Zestoan–, eta Aizpurutzo eta Olozaga, Azkoitian). Denak batera hartuko dira kontuan, eta horien guztien egitura aztertuko da (oinezko eta txirrindularientzako ardatza), baita aisialdiari eta turismoari loturiko ahalmena ere.

f) Estaciones en desuso del antiguo ferrocarril del Urola (Balneario de Zestoa, Zestoa, Arroa, Iraeta, en Zestoa y Aizpurutzo y Olozaga en Azkoitia), contemplándolas en conjunto y estudiando su articulación (eje peatonal-ciclista...) y su potencial ligado al ocio y el turismo.

g) Kulturan interes berezia duten zubien ingurua; garrantzitsua da Oikiako zubi inguruan esku-hartzea beharrezkoa delako, Urola ibaiaren gainean.

g) Entorno de los puentes de especial interés cultural, destacando por su necesidad de intervención el entorno del puente de Oikia sobre el río Urola.

h) Azpeitiko alde zaharra.

h) Casco histórico de Azpeitia.

i) Molino Errota (Altuna baserrian), Urrestillan (Azpeitian).

i) Molino Errota (caserío Altuna) en Urrestilla (Azpeitia).

2.– Katalogoan identifikatutako ondarearen hainbat elementuren paisaiaren integrazioa sustatzea (06 mapa, balio historikoak eta 08 mapa, balio sinbolikoak eta identitarioak). Hobetu egingo da inguru hurbileneko egokitzapena (eremu libreak, sarbideak, landaredia, zuhaitzak...), begi-lerroaren ingurua eta paisaia-balioa sustatzeko.

2.– Promover la mejora de la integración paisajística de los diferentes elementos del patrimonio identificados en el Catálogo (Mapa 06 valores históricos y Mapa 08 valores simbólicos e identitarios), mejorando el acondicionamiento de su entorno próximo (espacios libres, accesos, vegetación, arbolado...), al objeto de reforzar su entorno visual y su valor paisajístico.

3.– Katalogoan identifikatutako hainbat elementu historiko, sinboliko eta identitario identifikatzea eta seinaleztatzea, eta ibilbide eta behatokien sarearekin lotzea.

3.– Promover la identificación y señalización de los diferentes elementos históricos, simbólicos e identitarios identificados en el Catálogo y su vinculación con la red de itinerarios y miradores.

4.– Ondarea zabaltzea eta interpretatzea xede duten eta gaur egun nahiz historiaren beste aldi batzuetan sartzen diren paisaiarekin lotura duten ekintzak gauzatzea. Helburua da lotura horrek denboran zehar izan duen bilakaera ezagutzea.

4.– Llevar a cabo acciones encaminadas a la difusión e interpretación del patrimonio y su relación con el paisaje en el que se inserta, tanto en la actualidad como en otras etapas históricas, que permita conocer la evolución de dicha relación a lo largo del tiempo.

16. artikulua.– Hondakinen kudeaketarako eta erauzketa-jardueretarako azpiegiturei buruzko zehaztapenak.

Artículo 16.– Determinaciones referentes a infraestructuras para la gestión de residuos y las actividades extractivas.

1.– Hiriko hondakinak kudeatzea xede duten eremuetako paisaiaren eragina gutxiagotzeko neurriak definitzea eta ezartzea (hondakindegiak, konposta egiteko instalazioak, transferentzia-estazioak, garbiguneak eta abar) bizitza erabilgarrian. Haren eginkizunarekin bateragarria izango da: landareak lautzea, sarbideak paisaian integratzea eta abar.

1.– Definir e implantar medidas que minimicen el impacto paisajístico de los ámbitos destinados a la gestión de residuos urbanos (vertederos, plantas de compostaje, estaciones de transferencia, garbigunes, etc.) durante su vida útil, de manera compatible con su función: apantallamiento vegetal, integración paisajística de los accesos, etc.

a) Inurritzako (Zarautz), Basustako (Zumaia) eta Lasaoko Badiolegiko (Azpeitia) Hondakin-uren Araztegien paisaiaren integrazioa hobetzea.

a) Mejorar la integración paisajística de las Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Inurritza (Zarautz), Basusta (Zumaia) y Badiolegi en Lasao (Azpeitia).

b) Inurritzako (Zarautz) Hondakin-uren Araztegiaren funtzionaltasuna hobetzeko eta bertako biotopo babestuaren paisaia-inpaktua gutxitzeko aukerak aztertzea. Beharrezkoa izanez gero, hori naturagune babestutik atera eta lekuz aldatzea aztertuko da.

b) Estudiar las posibilidades de mejora de funcionalidad y de reducción de impacto paisajístico sobre el biotopo protegido de la EDAR de Inurritza (Zarautz), considerando su reubicación fuera del espacio protegido su fuera necesario.

2.– Paisaia eta hasierako paisaien balioak hobetzeko beharrezkoak diren ekintzak gauzatzea, hondakinak kudeatzeko azpiegituren bizitza erabilgarria amaitu ostean. Erabilera publikoarekin bateragarria izango da.

2.– Desarrollar las acciones necesarias para la mejora del paisaje y de los valores paisajísticos iniciales, tras la finalización de la vida útil de las infraestructuras de gestión de residuos, buscando su compatibilización con el uso público.

a) Urtetako (Zarautz) eta Lapatxeko (Azpeitia) hondakindegiko ingurumena eta paisaia berreskuratzea bizitza erabilgarria amaitu ostean.

a) Recuperación ambiental y paisajística de los vertederos de Urteta (Zarautz) y Lapatx (Azpeitia) tras la finalización de su vida útil.

b) Egino Berriko (Azkoitia) industria-hondakinen hondakindegiko ingurumena eta paisaia lehengoratzea, aurreikusitako industria-erabilerekin bateragarria izateko.

b) Recuperación ambiental y paisajística del vertedero de residuos industriales de Egino Berri (Azkoitia), de manera compatible con los usos industriales previstos.

3.– Etorkizunean hondakinak kudeatzeko eta tratatzeko proposa daitekeen edozein azpiegitura berrik paisaian duen eragina murriztea.

3.– Minimizar el impacto paisajístico de cualquier nueva infraestructura que se pudiera plantear en el futuro para la gestión y tratamiento de los residuos.

4.– Sistiagako harrobiak (Azpeitia) ustiaketa-aldian paisaian izan duen eragina murrizteko aukerak aztertzea. Hartara, aukera posibleak aztertuko dira: aurrealdeak zati batean berreskuratzea, tximinian edo lurpean ustiatzeko bateragarritasuna, eta abar.

4.– Analizar las posibilidades de reducir el impacto paisajístico de la Cantera de Sistiaga (Azpeitia) durante su periodo de explotación, estudiando las diferentes opciones posibles: recuperación parcial de sus frentes, viabilidad de explotación en chimenea o subterránea, etc.

5.– Erabiltzen ez diren erauzteko eremuetan ingurumena eta paisaia berreskuratzea sustatzea. Lehentasun hauek ezartzea proposatu da:

5.– Impulsar la recuperación ambiental y paisajística de las áreas extractivas en desuso. Se propone la siguiente priorización:

a) Osinbeltz harrobia (Zestoa), lehentasunez jardutea neurriagatik, kokaguneagatik eta ikusgarritasunagatik, baita Zestoako hiri-inguruko eremuko AEIPen integratzeko ere.

a) Cantera de Osinbeltz (Zestoa), actuación prioritaria por su tamaño, ubicación y visibilidad y por su integración en el ÁEIP de la zona periurbana de Zestoa.

b) Ikusgarritasun handiko harrobiak, errepide nagusien ondoan eta hiri-inguruetako sarbideen ondoan daudelako. Eskusta (Azpeitia), Osinbeltz (Zestoa) eta Artzalluz (Errezil) harrobien aurrean dagoen harrobia.

b) Canteras con gran visibilidad por su ubicación junto a las principales carreteras y accesos a los núcleos urbanos: Eskusta (Azpeitia), cantera situada frente a la de Osinbeltz (Zestoa) y Artzalluz (Errezil).

c) Eragin txikiagoa duten eta erabiltzen ez diren beste harrobi batzuk: Alberdi eta Agote (Zestoa); Urkulu (Beizama) edo Muitza baserriaren (Aizanazabal) ondoan dauden harrobiak.

c) Otras canteras en desuso con impacto menos relevante: Alberdi y Agote (Zestoa); Urkulu (Beizama) o las canteras existentes junto al caserío Muitza (Aizarnazabal).

6.– Aranaga harrobiaren (Azkoitian) inguruari balioa ematea, inguruko irudiaren hobekuntza eta ahalmenen sustapena bateragarri egiteko.

6.– Favorecer la puesta en valor del entorno de la cantera de Aranaga (Azkoitia), buscando compatibilizar la mejora de la imagen de su entorno con la potenciación de sus capacidades.

7.– Harrobi berrien paisaia ahalik eta ondoena integratzen dela bermatzea.

7.– Garantizar la mejor integración paisajística de las nuevas canteras.

17. artikulua.– Paisaia-behatokien eta ibilbideen sareari buruzko zehaztapenak.

Artículo 17.– Determinaciones referentes a una red de miradores e itinerarios paisajísticos.

1.– Oinez edo ibilgailuaren bidez iristeko ibilbideen sarea egituratzen eta mantentzen dela babestea. Horretarako, gaur egun Urola Kostako Paisaiaren Katalogoan identifikatutakoak sustatuko dira, eta ibilbide berriak aurreikusiko dira.

1.– Proteger la configuración y mantenimiento de una red de itinerarios accesibles a pie o mediante vehículo, consolidando los existentes identificados en el Catálogo de Paisaje de Urola Kosta y completándola con nuevos itinerarios.

a) Zarautz eta Getaria artean, Zumairaino N-634 errepidearen ertzean dagoen oinezkoen pasealekua jarraitzea, eta bizikletetarako ardatza sortzea kostako zerrendan (Gipuzkoako Txirrindularientzako Bideen SLPean jasotzen den bezala).

a) Continuar el paseo peatonal existente al borde de la N-634 entre Zarautz y Getaria, hasta Zumaia, generando un eje ciclable a lo largo de la franja costera, (según recoge el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa).

b) Talaia Ibilbideko kostako ibilbideari jarraipena ematea, Hondarribia eta Mutriku artean itsasertzeko bidea egituratzeko.

b) Dar continuidad al itinerario costero Talaia Ibilbidea, para configurar un sendero litoral entre Hondarribia y Mutriku.

c) Zarautz, Getaria eta Zumaiako hiriguneetan zehar bizikletaz ibiltzeko ardatzak egitea. Horiek jarraipena emango diote Bizikleta Bideen SLPean aurreikusitako sareari.

c) Generar ejes ciclables a lo largo de los núcleos urbanos de Zarautz, Getaria y Zumaia, que den continuidad a la red foral prevista en el PTS de Vías Ciclistas.

d) Orioren artean oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbidea egitea, Usurbilerako norabidean, Oria ibaiaren ertzei jarraikiz, Gipuzkoako Txirrindularien Bideen SLPean aurreikusten den bezala.

d) Generar un itinerario peatonal-ciclista entre Orio en dirección Usurbil, siguiendo las márgenes de la ría del Oria, tal como prevé el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

e) Motorrik gabeko ibilbidea sortzeko aukera aztertzea. Ibilbide horrek Andatza erdigunea Oria itsasadarrarekin lotuko du. Oinezko eta txirrindularientzako ardatza egitea Urolaren ardatzean zehar, Gipuzkoako Txirrindularien Bideen SLPk (Urola haraneko I-5 ibilbidea) aurreikusten duen bezala. Hala, jarraipena emango zaie dagoeneko Urolako trenbide zaharraren trazatu gainean egokitutako tarteei.

e) Estudiar la generación de un itinerario no motorizado, que conecte el núcleo de Andatza con la ría del Oria. Generar un eje peatonal-ciclista a lo largo del eje del Urola, tal como prevé el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (itinerario I-5 Valle del Urola), dando continuidad a los tramos ya acondicionados sobre el trazado del antiguo ferrocarril del Urola.

f) Urolako haran nagusian zehar, oinezko eta txirrindularientzako ardatza egitea. Hala, Azpeitia eta Azkoitia lotuko dira Urola haraneko I-5 ibilbidearen baitan (Gipuzkoako Txirrindularien Bideen SLPean aurreikusita dago).

f) Generar un eje peatonal-ciclista a lo largo del valle central del Urola conectando Azpeitia y Azkoitia dentro del itinerario I-5 Valle del Urola, previsto en el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

g) Zarautzen lur orotako bizikleten zentroa sortzea, Euskadiko BTTen zentroen sarean sartuta.

g) Crear un centro para bicicletas todo terreno en Zarautz integrado en la red de centros BTT de Euskadi.

h) Ibilbide alternatiboa eta Ibilbide Laburra (PR) PR-GI-153 bideari loturikoa sortzea. Hala, ibilbidean zehar, Altzola eta Aizkibel behatokien sarbidea izango da, eta «Pagoetako tejo» gisa sailkatutako zuhaitz berezia identifikatuko da.

h) Crear un itinerario, alternativo y vinculado al Pequeño Recorrido PR-GI-153, de manera que en su recorrido se permita el acceso a los miradores de Altzola y Aizkibel, identificando el árbol singular catalogado como «Tejo de Pagoeta».

i) Oinezko eta txirrindularientzako ardatza sortzea, Zumaiako hiriguneko berdeguneak lotzeko: Talaimendiko behealdetik, Urola itsasadarraren eta Narrondoko itsasadarraren ertzetik jarraituta. Horretarako, Narrondoko zonarekin lotuko da, Estación industrialdetik igaroz Santiagoko arenalarekin lotu arte.

i) Generar un eje peatonal-ciclista que conecte las zonas verdes del núcleo urbano de Zumaia: desde la zona baja de Talaimendi siguiendo por la margen de la ría del Urola y de la ría del Narrondo, conectando con la zona de Narrondo, pasando por el polígono industrial Estación hasta conectar con el arenal de Santiago.

j) Ibilbide Luzea (GR) GR-121 errepidean, Donejakue Bidean eta PR-GI-159 errepidean oinarritutako ibilbidea sustatzea, eta San Martíneko eta Kukuarri-Itxaspeko paisaiaren interes bereziko eremuak lotzea A-8 autopistan San Martín trintxeraren gaineko oinezkoen pasabidearen bidez.

j) Potenciar el itinerario apoyado en el Gran Recorrido GR-121, el Camino de Santiago y el PR-GI-159, que una las áreas de especial interés paisajístico de San Martín y Kukuarri-Itxaspe mediante una pasarela peatonal sobre la trinchera de San Martín en la A-8.

k) Aizarnazabaletik Iraetarako oinezkoen bidea berreskuratzea. Aztertu egingo da Urola ibaiko ezkerraldeko ertzetik ibai-pasealeku bat egitea.

k) Recuperar el camino peatonal de Aizarnazabal a Iraeta, estudiando la posibilidad de generar un paseo fluvial por la margen izquierda del río Urola.

l) Ibilbide berriak garatzea Altzolarats eta Granada erreka arroen zehar dagoen sarea osatzeko. Ertzetan, Aizarna eta Erdoizta lurraldeetara sartzeko guneen ertzetan izango ditu euskarriak.

l) Desarrollar nuevos itinerarios para completar la red existente a lo largo de los valles de Altzolarats y Granada erreka, apoyado en sus extremos en los núcleos de acceso al territorio de Aizarna y de Erdoizta.

m) Beizamako errekastoaren ondoko bideak (Urkulu harrobiak eten dituenak) lehengoratzea.

m) Recuperar los caminos junto a la regata Beizama, interrumpidos por la cantera de Urkulu.

2.– Behatokien identifikazioa eta egokitzapena babestea, eta Katalogoan identifikatutako egungoak sendotuz. Saihestu egingo da hurbil dauden elementuak jartzea; hau da, ikus-eremuan eragin negatiboa dutenak.

2.– Proteger la identificación y acondicionamiento de miradores, consolidando los existentes identificados en el Catálogo, evitando la presencia de elementos situados en la proximidad que irrumpan negativamente en el campo visual de los mismos.

a) Paisaia ikusgarria dela hautematen diren lekuak eta motordun ibilbideekin lotuta dauden lekuak identifikatzea.

a) Identificar lugares desde los que la percepción del paisaje sea sugerente y que se encuentren vinculados con recorridos motorizados.

b) Informazioa emateko elementu baten bidez identifikatzea motordun ibilbideekin loturiko behatoki hauek: Elosiaga behatokia (GI-3740), Elosua behatokia (GI-3750), Arrietamendi behatokia (GI-3172), Azkarate behatokia (GI-3321), Olaso behatokia (GI-3174) eta Urrategi behatokia (GI-3173).

b) Identificar a través de un elemento informativo los siguientes miradores vinculados con itinerarios motorizados: mirador de Elosiaga (GI-3740), mirador de Elosua (GI-3750), mirador de Arrietamendi (GI-3172), mirador de Azkarate (GI-3321), mirador en Olaso (GI-3174), mirador en Urrategi (GI-3173).

c) Informazio-elementu baten bidez identifikatzea Illaungo eta Santa Agedako behatokiak; hain zuzen, GR-34 eta GR-35 ibilbideekin loturikoak.

c) Identificar mediante un elemento informativo los miradores de Illaun y Santa Ageda vinculados con los itinerarios GR-34 y GR-35.

d) Balioa ematea Vista Alegreko (Zarautz) errotondaren inguruari eta inguru horretan dagoen dorrearen eraikinari.

d) Poner en valor el entorno de la rotonda del Parque de Vista Alegre en Zarautz y el edificio torreón ubicado en la misma.

3.– Lankidetza-hitzarmenak jorratzea arlo honetako eragileen artean; adibidez: Donejakue Bidea (Eusko Jaurlaritza); Talaia Ibilbidea (Gipuzkoako Foru Aldundia); PRak eta GRak (Aldundia eta Mendi Federazioa), estrategiak, irizpideak eta ekintzak homologatzeko eta bateratzeko asmoz.

3.– Abordar convenios de colaboración entre los diferentes agentes en esta materia, por ejemplo: Camino de Santiago (Gobierno Vasco); Talaia Ibilbidea (Diputación Foral de Gipuzkoa); PR y GR (Diputación y Federación de Montaña) con el objetivo de homologar y unificar estrategias, criterios y acciones.

4.– Katalogoan identifikatutako behatokien eta ibilbideen sarea eremu funtzionaleko estrategia turistikoetan sartzea, paisaiaren pertzepzioa lehentasunezko baliabide turistiko gisa sustatzeko. Estrategia hori ekintza hauen bidez osatzea:

4.– Integrar la red de miradores y recorridos identificada en el Catálogo en las estrategias turísticas del área funcional para fomentar la percepción del paisaje como un recurso turístico de primer orden. Completar esta estrategia con las siguientes acciones:

a) Ibilbideen saretik Jatorrizko Izendapena duen Getariako Txakolinaren mahatsa ekoiztea xede duen atlantiar isurialdeko landazabaleko paisaiaren identifikazioa eta pertzepzioa sustatzea.

a) Promover la identificación y percepción del paisaje de campiña atlántica vinculado con el cultivo de uva destinado a la producción de Txakoli Denominación de Origen Getariako Txakolina desde la red de itinerarios.

b) Monumentu multzo izendatutako Donejakueko bidea sustatzea, kostako ibilbidea egituratzeko. Behar bezala seinaleztatuta egongo da, beharrezkoak diren ekipamenduak izango ditu, eta paisaiako eta historiako balio nagusiei nahiz baliabide turistikoei lotuta egongo da: itsasertzeko fatxada, hondartzak, Getariko erdigune historikoak, Zarautz, Zumaia, Orio, eremu babestuak eta abar.

b) Potenciar el Camino de Santiago, declarado como Conjunto Monumental, para configurar un recorrido costero, perfectamente señalizado, con los equipamientos necesarios y vinculado a los principales valores paisajísticos e históricos y a sus recursos turísticos: fachada litoral, playas, cascos históricos de Getaria, Zarautz, Zumaia, Orio, espacios protegidos, etc.

c) GR-121 ibilbidearekin (Getariaren parean) loturiko seinaleen bidez identifikatzea «Getariako artelatz» gisa sailkatutako zuhaitz berezia.

c) Identificar mediante una señalización vinculada con el itinerario GR-121 a su paso por Getaria, el árbol singular catalogado como «Alcornoque de Getaria».

d) PR GI-141 ibilbidearekin loturiko seinaleen bidez identifikatzea zer lekutatik ikus daitekeen «Azpiazuko arte» gisa sailkatutako zuhaitz bereziaren ingurua.

d) Identificar mediante una señalización vinculada al itinerario PR GI-141, el punto desde el cual se puede percibir el entorno del árbol singular catalogado como «Encina de Azpiazu».

5.– Saihestea bidearen ertzeko berezko elementuak galtzea dakarren sarea hobetzeko obrak; adibidez, harrizko hormak, hesi biziak, mugarriak, zuhaitz bereziak, eta abar.

5.– Evitar que las obras de mejora de la red de itinerarios impliquen la pérdida de los elementos propios del borde del camino, tales como muros de piedra, setos vivos, mojones, árboles singulares, etc.

6.– Seinaleztatutako ibilbideen erabilerak dinamizatzeko ekintzen garapena sustatzea, paisaia gozatu ahal izateko eta lurraldea ezagutu ahal izateko.

6.– Fomentar el desarrollo de acciones para la dinamización del uso de los itinerarios señalizados para facilitar el disfrute del paisaje y el conocimiento del territorio.

18. artikulua.– Funts eszenikoei buruzko zehaztapenak.

Artículo 18.– Determinaciones referentes a fondos escénicos.

1.– Hirigintza-antolamenduko tresnen bidez babestea leku hauen gune eta funts eszenikoak: San Anton, Santa Barbara-Garate-Azkizu, Talaimendi, Kukuarri, Endoiamendi, Sañu-Etumeta, Pagoeta, Indamendi-Txatxarromendi, Izarraitz, Irukurutzeta eta Samiño, Santa Engrazi, Sañu-Etumeta, Ernio-Gazume, Maramendi-Illaun-Urraki. Era berean, Gatzumen aurreikusitako parke eolikoaren paisaia ahalik eta ondoena integratzea bermatuko da.

1.– Preservar a través de los instrumentos de ordenación urbanística los hitos y fondos escénicos de: San Antón, Santa Bárbara-Garate-Azkizu, Talaimendi, Kukuarri, Endoiamendi, Sañu-Etumeta, Pagoeta, Indamendi-Txatxarromendi, Izarraitz, Irukurutzeta y Samiño, Santa Engrazi, Sañu-Etumeta, Ernio-Gazume, Maramendi-Illaun-Urraki. Asimismo, garantizar la mejor integración paisajística del Parque eólico previsto en Gatzume.

2.– Jarduera horiek hiriguneetan eta lurraldeko beste ezarpen batzuetan izan dezaketen eragina ebaluatzea gune eta funts eszenikoen pertzepzioari dagokionez. San Anton, Santa Barbara-Garate-Azkizu, Talaimendi, Kukuarri, Endoiamendi, Sañu-Etumeta, Pagoeta, Indamendi-Txatxarromendi, Izarraitz, Irukurutzeta eta Samiño, Santa Engrazi, Sañu-Etumeta, Ernio-Gazume, Maramendi-Illaun-Urraki.

2.– Evaluar el impacto que puedan implicar las actuaciones en los núcleos urbanos y otras implantaciones en el territorio en relación a la percepción de los hitos y fondos escénicos de: San Antón, Santa Bárbara-Garate-Azkizu, Talaimendi, Kukuarri, Endoiamendi, Sañu-Etumeta, Pagoeta, Indamendi-Txatxarromendi, Izarraitz, Irukurutzeta y Samiño, Santa Engrazi, Sañu-Etumeta, Ernio-Gazume, Maramendi-Illaun-Urraki.

3.– Eraikuntzen edo azpiegituren ondorioz hondatutako funts eszenikoak eta guneak lehengoratzea sustatzea.

3.– Promover la recuperación de fondos escénicos e hitos que se hayan visto deteriorados por construcciones o infraestructuras.

4.– Hainbat aukera aintzat hartzea lurzoruko, mendizerretako eta itsaslabarretako elementu nagusien gainean eraikinik egin ez dadin.

4.– Valorar alternativas para impedir la construcción de edificaciones sobre elementos dominantes del terreno, crestas de las montañas y bordes de acantilados.

19. artikulua.– Paisaia hobetzeko kudeaketa proaktiboari buruzko zehaztapenak.

Artículo 19.– Determinaciones referentes a una gestión proactiva de la mejora del paisaje.

1.– Lankidetza sustatzea Urola Kostako paisaian eragina duten politiken administrazioko hainbat arduradunen artean (naturaren, nekazaritzaren, basoaren, industriaren, landa-garapenaren, erauzteko jardueraren, turismoaren, garraioaren, telekomunikazioen, energiaren, hondakinen, kulturaren, hezkuntzaren eta ondarearen) paisaiaren zehaztapen hauetan jasotako paisaiaren kalitate-helburuak lortzea xede duten jarduerak gauzatzea bultzatzeko.

1.– Fomentar la cooperación entre las diferentes administraciones responsables de las políticas con incidencia en el paisaje de Urola Kosta (conservación de la naturaleza, agraria, forestal, industrial, desarrollo rural, actividades extractivas, turismo, transporte, telecomunicaciones, energía, aguas, residuos, cultura, educación y patrimonio), para impulsar el desarrollo de actuaciones coordinadas orientadas a lograr los objetivos de calidad paisajística recogidos en las presentes Determinaciones del paisaje.

2.– Lankidetza sustatzea udalen artean, paisaia babesteko eta hobetzeko helburu bateratuak lortzeko: araudiak koordinatzea, jardunbide egokiak bateratzea eta abar.

2.– Impulsar la cooperación entre los Ayuntamientos para lograr los objetivos comunes de protección y mejora del paisaje: coordinación de normativas, puesta en común de buenas prácticas, etc.

3.– Hainbat ekimen sustatzea Urola Kostako paisaiako balioak zabaltzeko eta paisaia hori herritarren, eskolaren, enpresaren eta bestelakoen esparruan zaintzeko, mantentzeko eta hobetzeko sentsibilizazioa bultzatzeko.

3.– Promover iniciativas orientadas a la divulgación de los valores del paisaje de Urola Kosta y a la sensibilización para su cuidado, mantenimiento y mejora, en el ámbito ciudadano, escolar, empresarial, etc.

4.– Paisaiaren balioak zabaltzeko ekimenak garatzea. Turismoaren eta kulturaren erakargarritasunak sustatuko dira, eta pakete integraletan egituratuko dira; ahalik eta gehiena ustiatuko dira Zumaia eta Mutriku arteko euskal kostako Geoparkeko irudiaren ahalmenak eta etorkizunean inguruko beste udalerri batzuetan izan dezakeen hedapena. Barnealdeko zonako paisaiaren balioak zabalduko dira, ezezagun handia baita kostako zerrendan eta abar.

4.– Desarrollar iniciativas de divulgación de los valores del paisaje, potenciando los atractivos turísticos y culturales, articulándolos en paquetes integrales; explotando al máximo las potencialidades de la figura del Geoparque de la Costa Vasca entre Zumaia y Mutriku y su posible extensión futura hacia otros municipios del entorno; divulgando los valores paisajístico de la zona interior, una gran desconocida frente a la franja costera, etc.

5.– Urola Kostan jarduera gauzatzen duten teknikarien arloan prestakuntza sustatzea paisaiarekin loturiko esparruetan: hirigintza, ingurumena, azpiegiturak eta abar.

5.– Fomentar la formación en materia de paisaje de los técnicos que desarrollan su actividad en Urola Kosta en ámbitos relacionados con el paisaje: urbanismo, medio ambiente, infraestructuras, etc.

6.– Gizarte zibilaren sentsibilitatea eta erantzunkidetasunean laguntzeko mekanismoak sustatzea, Urola Kostan paisaia egunero zaintzeko, eta zuzendu eta hobetu beharreko elementuak detektatzeko. Horretarako, lortu nahi diren helburuetara ondoen egokitzen diren tresnak erabiliko dira: iradokizunen postontzia, web orrialdeak, argazki-lehiaketak, erakusketak eta abar.

6.– Potenciar mecanismos para contribuir a la sensibilización y corresponsabilización de la sociedad civil por el cuidado del paisaje cotidiano en Urola Kosta, buscando su colaboración para detectar elementos a corregir y mejorar, utilizando las herramientas que mejor se adapten a los objetivos perseguidos: buzones de sugerencias, páginas web, concursos fotográficos, exposiciones, etc.

7.– Herritarren lankidetza-mekanismoak martxan jartzea sustatzea, Auzolan bezalako formulak berreskuratuz. Helburua da herritarren inplikazioa bilatzea eremu publikoak eta paisaian eragina duten elementuak hobetzeko, jakinda baliabide eta ahalmen publikoak ez direla nahikoak beharrizan guztiei aurre egiteko: bide publiko eta parkeen zaintza eta mantenimendua, baso publikoen nahiz ibai eta erreken garbiketa, eta abar.

7.– Promover la puesta en marcha de mecanismos de cooperación ciudadana, recuperando fórmulas como el Auzolan, buscando la implicación ciudadana en la mejora de los espacios públicos y de los elementos con incidencia en el paisaje, ante la constatación de que los recursos y las capacidades públicas son insuficientes para hacer frente a todas las necesidades: cuidado y mantenimiento de caminos públicos, parques, limpieza de bosques públicos, márgenes de ríos y arroyos, etc.

8.– Hainbat mekanismo bultzatzea; adibidez, lurzoruaren zaintza, gizarte-, herritar- eta enpresa-erakundeak ahalbidetzeko tresna gisa, leku jakin batzuen natura, paisaia eta ondare kulturala mantendu ahal izateko. Hala, bermatu egingo da balio horiek mantentzea, eta leku horietan gauzatzen diren erabilerak eta jarduerak (nekazaritzakoak, basogintzakoak, turistikoak edo bestelakoak) ingurua errespetatzen dutela edota baliabideak alferrik xahutzen ez direla.

8.– Impulsar mecanismos como la custodia del territorio, como instrumento para posibilitar que organizaciones sociales, ciudadanas, empresariales, etc. puedan conservar la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural de lugares concretos, garantizando la conservación de estos valores y que los usos y las actividades (agrícolas, forestales, turísticas o de otros tipos) que se llevan a cabo en estos lugares sean respetuosas con el entorno y no malogren los recursos.

20. artikulua.– Paisaiaren zehaztapenak aplikatzea eta garatzea.

Artículo 20.– Aplicación y desarrollo de las determinaciones del paisaje.

Paisaiaren zehaztapenak dagozkien lurralde- eta hirigintza-plangintzako tresnen bidez aplikatu eta gauzatuko dira.

Las Determinaciones del Paisaje serán aplicadas y se desarrollarán a través de los instrumentos de planificación territorial y urbanísticos oportunos.

ANTOLAMENDU-ARAUAK. I. ERANSKINA
ANEXO I A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaia-unitateen mapa:

Mapa de las unidades de paisaje:

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/UROLA_KOSTA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/UROLA_KOSTA_mapak.json

ANTOLAMENDU-ARAUAK. II. ERANSKINA
ANEXO II A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaiaren interes bereziko eremuen mapa:

Mapa de las áreas de especial interés paisajístico:

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/UROLA_KOSTA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/UROLA_KOSTA_mapak.json

ANTOLAMENDU-ARAUAK. III. ERANSKINA
ANEXO III A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN

Paisaiaren kalitate-helburuak aplikatzen dituzten eremuen mapa:

Mapa de los objetivos de calidad paisajística:

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/eu?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/UROLA_KOSTA_mapak.json&lang=eu

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/D_2018_PAISAIA/UROLA_KOSTA_mapak.json

IRAILAREN 18KO 132/2018 DEKRETUA, II. ERANSKINA
ANEXO II AL DE DECRETO 132/2018, DE 18 DE SEPTIEMBRE
KOSTALDE ETA ABIAZIO ZIBILAREN ARLOKO ARAUDIA
NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE COSTAS Y AVIACIÓN CIVIL

Lurraldearen antolamendurako zatiko planaren aldaketa aplikatu eta garatzeko tresnek ondoko berariazko arloko araudian ezarritakoa bete behar dute.

Los instrumentos de aplicación y desarrollo de la Modificación del Plan Territorial Parcial deberán respetar lo establecido en la normativa sectorial específica siguiente.

1.– Halaber, kostaldeen inguruan, Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legean eta berorren erregelamenduan –urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretuak onetsitakoa– ezarritakoa bete behar da. Era berean, aipatu behar da itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan aurkezten diren jarduketek gaitze titulua eduki behar dutela eta gorago aipatutako Kostaldeei buruzko Legearen III. tituluan jasotakoa bete behar dela. Edu bertsuan, babes zortasunak eragindako jarduketek autonomia erkidegoko eskudun organoaren baimena behar dute, erabilerak Kostaldeei buruzko Legearen II. tituluan xedatutakoarekin bat eginda arautzen dira, eta jarduerak baimentzeko honako baldintzak bete behar dira: izaera dela-eta ezin izatea beste nonbait kokatu edo itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa erabiltzeko beharrezkoak edo komenigarriak diren zerbitzuak ematea. Eta idatziz daude debekatuta bizitzeko eraikinak edo landa-asentamenduak kudeatzeko bereziki bereziak diren eraikinak.

1.– En materia de Costas, será de obligado cumplimiento lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento General aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. En particular, cabe señalar que las actuaciones que se planteen en terreno de dominio público marítimo-terrestre deberán contar con el correspondiente título habilitante y estarán a lo dispuesto en el Título III de la citada Ley de Costas. Asimismo, las actuaciones que se encuentren afectadas por la servidumbre de protección deberán contar con autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, estando los usos sujetos a lo dispuesto en el Título II de la Ley de Costas, permitiéndose solo las actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para la utilización del dominio público marítimo-terrestre, estando expresamente prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación de especial relevancia en la gestión de los asentamientos rurales.

2.– Abiazio zibilaren alorrean, sektoreko organo eskudunek espresuki eskatuta, hau da araudia:

2.– Asimismo, en materia de Aviación Civil, a petición expresa de los órganos sectoriales competentes, se recoge la siguiente normativa:

a) Eraikuntzek eta instalazioek, lurraldearen antolamendurako zatiko planean xedatutako beste zeinahi ekintzek, baita horien elementu guztiek ere (antenak, tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipamenduak, igogailuen kutxak, kartelak, dekorazioko erremateak...), nahiz eraikuntza horiei egindako zeinahi gehikuntzek, horiek eraikitzeko beharrezkoak diren bitarteko mekanikoek (garabiak...), lursailaren aldaketek edo objektu finkoek (zutoinak, antenak, aerosorgailuak –palak barne–, kartelak...), bideko edo trenbideko galiboek ezin izango dituzte urratu Donostiako Aireportuaren aeronautikako zortasunak, aeronautikako zortasun eranskinean adierazita daudenak. Hori gauzatu ahal izango da baldin eta Aireko Segurtasuneko Estatuko Agentziaren arabera egiaztatuta geratzen bada ez dela arriskuan jartzen segurtasuna eta ez zaiola nabarmen eragiten aireontzien eragiketen erregulartasunari, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuan, zortasun aeronautikoei buruzkoa, jasotako salbuespenen arabera.

a) Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el ámbito del Plan Territorial Parcial, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionados, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos o cualquier medio añadido sobre tales construcciones) así como los medios mecánicos necesarios para su construcciones, modificaciones del terreno y objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.) y el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastián representadas en el plano de servidumbres anexo, salvo que queda acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

b) Funtzionamendua dela eta, altuetan dauden plataformetan jarri behar diren aerosorgailuek, energia elektrikoa garraiatzeko lineek edo telekomunikazioko azpiegiturek (telefonia antenak, mikrouhin-loturak) Donostiako aireportuaren zortasun aeronautikoei buruzko araudia bete behar dute.

b) La instalación de aerogeneradores, líneas de transporte de energía eléctrica, infraestructuras de telecomunicaciones (antenas de telefonía, enlaces de microondas, etc.) que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas elevadas deberán asegurar el cumplimiento de la normativa relativa a servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastián.

c) Eraikuntzak, instalazioak (paldoak, antenak, aerosorgailuak eta euren palak edota beren eraikuntzarako behar diren baliabideak) edo landaketak egiteko jartzeko, beharrezkoa da Aireko Segurtasuneko Estatuko Agentziaren baimena, zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuaren (apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatzen duena) 30. eta 31. artikuluetan xedatu bezala.

c) La ejecución de construcciones, instalaciones (postes, antenas, aerogeneradores y sus palas o los medios precisos para su construcción) o plantación requerirá acuerdo favorable previo de AESA, tal y como se dispone en los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

d) Donostiako aireportuko zortasun aeronautikoen eremuan egindako proiekzio ortogonalaren barruko azalera jarduera mugatuen zortasunaren menpe geratzen da otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuaren 10. artikuluan ezarri legez, zeinaren arabera, egungo idazkeran, Aireko Segurtasunerako Estatuko Agentziak (AESA) debekatu, mugatu edo baldintzatu ditzake bertako jarduerak, baldin eta horiek aireko eragiketetarako edo irrati-instalazioen funtzionamendu egokirako arriskutsuak badira. Aukera hori izango du ere jarduera horiek ezarri edo egiteko aukera ematen duten lurzoruaren erabilerei dagokienez, besteak beste:

d) La superficie contenida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastián queda sujeta a servidumbre de limitación de actividades, tal y como señala el artículo 10 del antedicho Decreto 584/1972, de 24 de febrero, en su actual redacción, en cuya virtud, AESA podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras:

1) Turbulentziak eragin ditzaketen oztopoak eraikitzea dakarten edo eragiten duten jarduerak.

1) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias.

2) Argien erabilera (proiektoreak eta laser-igorgailuak barne), arriskuak sor baditzakete eta nahasketak edo errakuntzak eragin baditzakete.

2) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o inducir a confusión o error.

3) Azalera handi eta oso islatzaileak behar dituzten jarduerak, itsualdiak eragin baditzakete.

3) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.

4) Aerodromoaren mugimendu-eremuko faunaren ekintzak areagotu ditzaketen jarduerak.

4) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de movimientos del aeródromo.

5) Edozein jarduera, erradiazio-iturri ikusezinak ezartzea eragiten badu edo komunikazio, nabigazio eta zaintza aeronautikoko sistemen funtzionamenduan interferentziak sor ditzaketen edo horien gaineko eragin negatiboa izan dezaketen objektu finko edo mugikorren presentzia badakar.

5) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.

6) Kea, lainoa edo aireontzientzako arriskutsua den beste edozer fenomeno sortzen duten instalazioak ezartzea edo martxan jartzea dakarten edo eragiten duten jarduerak.

6) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.

7) Aireratzeko edo airean egoteko bitartekoak erabiltzea, kirol-jarduerak edo beste edozein motakoak egiteko.

7) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades deportivas o de cualquier otra índole.

e) Hirigintza plangintza edo garapen plan berriak egiteko, edo eurak aztertzeko edo aldatzeko, Donostiako aireportuko zortasun aeronautikoek eragindako lurraldearen antolamendurako zatiko planaren eremuetan, Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren txostena behar da, Interes Orokorreko Aireportuen eta zerbitzu-eremuen Antolamenduari buruzko eta apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako abenduaren 4ko 2591/1998 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa betez, eta horretarako, txostena eskatu behar da, plangintzaren hasierako onarpenaren aurretik. Nahitaezko txosten hori eskatzen ez bada edo kontrako erantzuna jasotzen bada, ezingo da plangintzaren behin betiko onarpena egin estatuaren eskumenei dagokien alorretan.

e) Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su revisión o modificación, en aquellos ámbitos del Plan Territorial Parcial que se encuentren afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastián deberán ser informadas por la Dirección General de Aviación Civil, conforme a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, para lo que se solicitará informe antes de la aprobación inicial del planeamiento. A falta de solicitud del informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el planeamiento en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales.

f) Gauzatuko den aprobetxamendua hirigintza-legediarekin bat etorriz zehaztuko da hirigintza-planeamenduan, Sustapen Ministerioaren txostenak ezarritako baldintzak aplikatu ostean; murrizketen kasuan, ez da sortuko kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik Sustapen Ministerioaren aldetik, ezta aireportu-kudeatzailearen edo Aireko Nabigazio Zerbitzuak eskaintzen dituenaren aldetik ere.

f) El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los servicios de navegación aérea.

g) Zortasun aeronautikoek ezarritako muga eta baldintzen ondorioz ezinezkoa bada aurreikusitako eraikuntzak edo instalazioak egitea, ez da sortuko Sustapen Ministerioaren, aireportuaren kudeatzailearen eta aire-nabigaziorako zerbitzuak ematen dituenaren eskutik kalte-ordaina jasotzeko inolako eskubiderik.

g) En el caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas, no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los servicios de navegación aérea.

h) Kontraesana badago Lurraldearen antolamendurako zatiko planaren hirigintza araudian, edo hirigintza araudiaren eta lurralde-planean jasotako planoen artean, zortasun aeronautikoek ezarritako mugek edo baldintzek lehentasuna izango dute hirigintza plangintzan jasotako beste edozein neurriren aurretik.

h) En caso de contradicción en la normativa urbanística del Plan Territorial Parcial o entre la normativa urbanística y los planos recogidos, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento urbanístico.

Dokumentazio grafiko bezala, Donostiako aireportuko zortasun aeronautikoen planoa jasotzen da jarraian:

Como documentación gráfica a continuación se recoge el Plano de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián:

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común