Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 2018ko irailaren 19a, asteazkena

N.º 181, miércoles 19 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
4581
4581

EBAZPENA, 2018ko irailaren 7koa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen baita baliabide ekonomikoak areagotzea 2018ko ekitaldiko industria-arloan energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programaren deialdia finantzatzeko, eta diru-laguntza eskaerak aurkezteko epea luzatzea.

RESOLUCIÓN, de 7 de septiembre de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector industrial, correspondiente al ejercicio 2018 y la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de subvención.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko apirilaren 20ko Ebazpenaren bitartez (2018ko maiatzaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 83. zk.) onartu, deitu eta argitaratu ziren 2018ko industria-arloan energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programaren oinarri arautzaileak.

Primero.– Mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 83, de 2 de mayo de 2018, se procedió a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector industrial – Año 2018.

Bigarrena.– Diru-laguntza-programa horren deialdiaren 3. oinarrian ezartzen denez, milioi bat (1.000.000) eurokoa da 2018ko industria-arloan energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programara bideratutako diru saila, EEEren aurrekontuetan horretarako ezarritako kredituarekin bat etorriz.

Segundo.– La base 3.ª de la citada convocatoria, establece que la dotación económica destinada al programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector industrial – Año 2018 asciende a un millón (1.000.000) de euros, según el correspondiente crédito establecido al efecto en los presupuestos del EVE.

Aurrekoaz gain, diru-laguntza programa horren deialdiaren 3. oinarrian ezartzen denez, oinarriak EHAAn argitaratu eta biharamunean hasiko da diru-laguntza eskatzeko epea, eta horretarako dagoen aurrekontua bukatzean amaituko. Nolanahi ere, aurrekontua bukatu ala ez, 2018ko irailaren 14an amaituko da diru-laguntza eskaerak aurkezteko epea.

Adicionalmente, en dicha base 3.ª se establece que el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comenzará al día siguiente de la publicación de las bases en el BOPV y finalizará en el momento de producirse el agotamiento del presupuesto destinado a tal efecto. En todo caso, con independencia de la existencia de presupuesto disponible, el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda finalizará el 14 de septiembre de 2018.

Hirugarrena.– Diru-laguntza programa indarrean dagoenez geroztik, hasieran aurreikusitakoa baino diru-laguntza eskaera gutxiago aurkeztu dira; hala ere, eta kontrara, diru-laguntzen programa horren interesaren inguruko kontsulta gehiago jasotzen ari dira.

Tercero.– Durante la vigencia del programa de ayudas no se han recibido tantas solicitudes de ayuda como las que inicialmente se habían previsto, si bien, y en contraposición, se está produciendo un incremento significativo en las consultas con interés en este programa de ayudas.

Beraz, gerta litekeen eskari handiaren aurrean, eta EEErentzat horrelako jarduerei jarraipena ematea interes handikoa denez gero, betiere 2030eko Euskadiko Energia Estrategian ezarritako helburuak lortu nahian, energiaren aurrezpenari eta energia berriztagarriak ustiatzeko teknologien ezarpenei dagokienez, egokitzat jotzen da honako proposamen hau egitea:

Por tanto, ante una posible gran demanda y el interés que supone para el EVE la continuidad de estas actuaciones, siempre con la finalidad de alcanzar los objetivos de ahorro energético e implementación de tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables que se tienen comprometidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030, se estima aconsejable la siguiente propuesta:

a) 2018ko apirilaren 16ko saioan EEEren Zuzendaritza Batzordeak onartutako akordioaren arabera, programa horretara bideratutako diru-baliabideak ehun mila (100.000) euro areagotzea.

a) Al amparo del acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección del EVE en su sesión del 16 de abril de 2018, incrementar los recursos económicos destinados al citado programa de ayudas en un importe de cien mil (100.000) euros.

b) Hasieran aurreikusitako epea luzatzea eskaerak aurkezteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32. artikuluaren arabera, ezarritako epeak luzatzea baimentzen duena; betiere haien erdia baino luzeagoak ez direnean eta hirugarrenen eskubideen kaltetan ez denean.

b) Ampliar el plazo inicialmente previsto para la presentación de solicitudes que, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite una ampliación de los plazos establecidos, siempre que no se exceda de la mitad de aquellos, y si no se perjudican derechos de terceras personas.

Adierazitakoagatik guztiagatik,

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2018ko energia alorrean energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programara bideratutako diru-saila ehun mila (100.000) euro areagotzea, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko apirilaren 20ko Ebazpenaren bitartez (2018ko maiatzaren 2ko EHAA, 83. zk.).

Primero.– Acordar el incremento, en la cuantía de cien mil (100.000) euros, de los recursos económicos destinados al programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector industrial – Año 2018, convocado mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el BOPV n.º 83 de 2 de mayo de 2018.

Hori horrela, 2018ko energia alorrean energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programara bideratutako baliabide ekonomikoak milioi bat eta ehun mila (1.100.000) eurokoak izango dira guztira.

Con ello, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector industrial – año 2018 asciende a la cantidad de un millón cien mil (1.100.000) euros.

Bigarrena.– 2018ko energia alorrean energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko inbertsioak sustatzeko diru-laguntzen programara eskaerak aurkezteko epea luzatzea, 2018ko urriaren 31 arte, edo, hala badagokio, diru-laguntzen programa horretarako bideratutako aurrekontua amaitu arte.

Segundo.– Acordar la prórroga del plazo para la presentación de solicitudes de ayuda al programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector industrial – Año 2018 hasta el día 31 de octubre de 2018 o, en su caso, hasta el momento de producirse el agotamiento del presupuesto destinado a este programa de ayudas.

Hirugarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzeko eskatzea.

Tercero.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOPV.

Laugarrena.– Ebazpen honen kontra, bide administratiboari amaiera ematen diona, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar dakioke EEEko zuzendari nagusiari hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Bilbon dagokion administrazioarekiko auzi epaitegian bi hileko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2018ko irailaren 7a.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 7 de septiembre de 2018.

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Análisis documental

Euskadi, bien común