Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 2018ko irailaren 19a, asteazkena

N.º 181, miércoles 19 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
4579
4579

EBAZPENA, 2018ko irailaren 7koa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez erabakitzen baita garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko ekitaldiko laguntza-programaren deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak areagotzea eta diru-laguntza eskaerak aurkezteko epea berriro hastea.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente, correspondiente al ejercicio 2018 y la reapertura del plazo de presentación de solicitudes de subvención.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko apirilaren 20ko Ebazpenaren bidez, garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartu, deitu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu ziren (2018ko maiatzaren 2a, 83. zk.).

Primero.– Mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 83 de 2 de mayo se procedió a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018.

Bigarrena.– Diru-laguntza programa horren deialdiaren 3. oinarrian ezartzen denez, garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programara bideratutako diru-saila zortziehun mila eurokoa da (800.000), EEEren aurrekontuetan horretarako ezarritako kredituarekin bat etorriz.

Segundo.– La base 3.ª de la citada convocatoria, establece que la dotación económica destinada al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – año 2018 asciende a ochocientos mil (800.000) euros, según el correspondiente crédito establecido al efecto en los presupuestos del EVE.

Aurrekoaz gain, diru-laguntza programa horren deialdiaren 3. oinarrian ezartzen denez, diru-laguntza eskatzeko epearen hasiera eta amaiera hauexek dira: oinarriak EHAAn argitaratu eta biharamunean hasiko da eta horretarako dagoen aurrekontua bukatzean amaituko da epea. Nolanahi ere, aurrekontua bukatu ala ez, diru-laguntza eskaerak aurkezteko epea 2018ko urriaren 31n amaituko da.

Adicionalmente, en dicha base 3.ª se establece que el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comenzará al día siguiente de la publicación de las bases en el BOPV y finalizará en el momento de producirse el agotamiento del presupuesto destinado a tal efecto. En todo caso, con independencia de la existencia de presupuesto disponible, el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda finalizará el 31 de octubre de 2018.

Hirugarrena.– Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko ekainaren 26ko Ebazpenaren bidez (2018ko uztailaren 6ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 130. zk.), diru-laguntzak eskatzeko epea amaitu zela jakinarazi zen jendaurrean, garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programara bideratutako aurrekontua 2018ko ekainaren 26an bukatu baitzen.

Tercero.– Mediante Resolución de 26 de junio de 2018, del Director General del EVE, publicada en el BOPV n.º 130 de 6 de julio se hizo pública la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes de ayuda por haberse producido, con fecha 26 de junio de 2018, el agotamiento del presupuesto destinado al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018.

Laugarrena.– Diru-laguntza programa indarrean dagoenez geroztik, hasieran aurreikusitakoa baino eskaera kopuru handiagoa aurkeztu da; ondorioz, aurrekontua bukatu da, eta beraz, garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programa itxi behar izan da, deialdiaren oinarrietan aurreikusitakoa baino lehenago.

Cuarto.– Durante la vigencia del programa de ayudas se han presentado un número de solicitudes superior al estadísticamente previsto, produciéndose con ello el agotamiento presupuestario y el cierre del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018 con anterioridad a la fecha prevista en las bases de la convocatoria.

Beraz, dagoen eskari handiaren aurrean, eta EEErentzat horrelako jarduerei jarraipena ematea interes handikoa denez gero, betiere 2030eko Euskadiko Energia Estrategian ezarritako helburuak lortu nahian, energiaren aurrezpenari eta energia berriztagarriak ustiatzeko teknologien ezarpenei dagokienez, egokitzat jotzen da honako proposamen hau egitea:

La gran demanda existente y el interés que supone para el EVE la continuidad de estas actuaciones, siempre con la finalidad de alcanzar los objetivos de ahorro energético e implementación de tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables que se tienen comprometidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030, hacen aconsejable la siguiente propuesta:

a) 2018ko apirilaren 16ko saioan EEEren Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiaren arabera, programa horretara bideratutako diru-baliabideak areagotzea, berrehun mila euroko kantitatean (200.000).

a) Al amparo del acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección del EVE en su sesión del 16 de abril de 2018, incrementar los recursos económicos destinados al citado programa de ayudas en un importe de doscientos mil (200.000) euros.

b) Garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programara eskaera berriak aurkezteko epea berriro irekitzea.

b) Reabrir el plazo para la presentación de nuevas solicitudes al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018.

Adierazitako guztiagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programara bideratutako diru-saila areagotzea, berrehun mila euroko kantitatean (200.000). Programa hori Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko apirilaren 20ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2018ko maiatzaren 2ko EHAA, 83. zk.).

Primero.– Acordar el incremento, en la cuantía de doscientos mil (200.000) euros, de los recursos económicos destinados al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018, convocado mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el BOPV n.º 83 de 2 de mayo de 2018.

Hori horrela, garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programara bideratutako baliabide ekonomikoak milioi bat eurokoak izango dira guztira (1.000.000).

Con ello, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018 asciende a la cantidad de un millón (1.000.000) de euros.

Bigarrena.– Garraioaren eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioen 2018ko laguntza-programara eskaera berriak aurkezteko epea berriro irekitzea, 2018ko urriaren 31 arte, edo, hala badagokio, diru-laguntza programa horretarako bideratutako aurrekontua amaitu arte.

Segundo.– Acordar la reapertura del plazo para la presentación de nuevas solicitudes de ayuda al programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018 hasta el día 31 de octubre de 2018 o, en su caso, hasta el momento de producirse el agotamiento del presupuesto destinado a este programa de ayudas.

Hirugarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzeko eskatzea.

Tercero.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOPV.

Laugarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar dakioke EEEko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Bilbon dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2018ko irailaren 7a.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 7 de septiembre de 2018.

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Análisis documental

Euskadi, bien común