Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 2018ko irailaren 19a, asteazkena

N.º 181, miércoles 19 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
4576
4576

EBAZPENA, 2018ko irailaren 7koa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez erabakitzen baita 2018ko ekitaldiko energia-zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez eraikinetan eta instalazioetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza-programa finantzatzeko baliabide ekonomikoak areagotzea.

RESOLUCIÓN, de 7 de septiembre de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y edificios mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESEs), correspondiente al ejercicio 2018.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko apirilaren 20ko Ebazpenaren bidez, 2018ko energia-zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez eraikinetan eta instalazioetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko diru-laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartu, deitu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu ziren (2018ko maiatzaren 2a, 83. zk.).

Primero.– Mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 83 de 2 de mayo de 2018 se procedió a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y edificios mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESEs) – Año 2018.

Bigarrena.– Diru-laguntza programa horren deialdiaren 3. oinarrian ezartzen denez, 2018ko energia-zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez eraikinetan eta instalazioetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko diru-laguntzen programara bideratutako diru-saila laurehun mila eurokoa da (400.000), EEEren aurrekontuetan horretarako ezarritako kredituarekin bat etorriz.

Segundo.– La base 3.ª de la citada convocatoria, establece que la dotación económica destinada al programa de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y edificios mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESEs) – Año 2018 asciende a cuatrocientos mil (400.000) euros, según el correspondiente crédito establecido al efecto en los presupuestos del EVE.

Hirugarrena.– Diru-laguntza programa indarrean dagoenez geroztik, hasieran aurreikusitakoa baino diru-laguntza eskaera gehiago aurkeztu dira.

Tercero.– Durante la vigencia del programa de ayudas se han presentado un número de solicitudes superior al estadísticamente previsto.

Laugarrena.– Dagoen eskari handiaren aurrean eta EEErentzat horrelako jarduerei jarraipena ematea interes handikoa denez gero, betiere 2030eko Euskadiko Energia Estrategian ezarritako helburuak lortu nahian, energiaren aurrezpenari eta energia berriztagarriak ustiatzeko teknologien ezarpenei dagokienez, eta 2018ko apirilaren 16ko saioan EEEren Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiaren arabera, egokitzat jotzen da programa horretara bideratutako diru-baliabideak areagotzea, berrehun mila euroko kantitatean (200.000).

Cuarto.– La gran demanda existente y el interés que supone para el EVE la continuidad de estas actuaciones, siempre con la finalidad de alcanzar los objetivos de ahorro energético e implementación de tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables que se tienen comprometidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030, y al amparo del acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección del EVE en su sesión del 16 de abril de 2018, se ha estimado aconsejable incrementar los recursos económicos destinados al citado programa de ayudas en un importe de doscientos mil (200.000) euros.

Adierazitakoagatik guztiagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 2018ko energia-zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez eraikinetan eta instalazioetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko diru-laguntzen programara bideratutako diru-saila areagotzea, berrehun mila euroko (200.000) kantitatean, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2018ko apirilaren 20ko Ebazpenaren bidez (2018ko maiatzaren 2ko EHAA, 83. zk).

Primero.– Acordar el incremento, en la cuantía de doscientos mil (200.000) euros, de los recursos económicos destinados al programa de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y edificios mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESEs) – Año 2018, convocado mediante Resolución de 20 de abril de 2018, del Director General del EVE, publicada en el BOPV n.º 83 de 2 de mayo de 2018.

Hori horrela, guztira seiehun mila eurokoak (600.000) izango dira 2018ko energia-zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez eraikinetan eta instalazioetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko diru-laguntzen programara bideratutako baliabide ekonomikoak.

Con ello, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y edificios mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESEs) – Año 2018 asciende a la cantidad de seiscientos mil (600.000) euros.

Bigarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzeko eskatzea.

Segundo.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOPV.

Hirugarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar dakioke EEEko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2018ko irailaren 7a.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 7 de septiembre de 2018.

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Análisis documental

Euskadi, bien común