Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

176. zk., 2018ko irailaren 12a, asteazkena

N.º 176, miércoles 12 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
4491
4491

EBAZPENA, 2018ko uztailaren 17koa, Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendariarena, zeinaren bidez diru-laguntzak ematen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzeko, jasangarritasuna indartzeko eta berritzen laguntzeko (Eraikal 2017 programa).

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2018, del Director de Vivienda y Arquitectura, por la que se conceden ayudas para la Promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Eraikal 2017.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko irailaren 7ko Aginduaren bidez, zenbait diru-laguntza emateko 2017. urterako deialdia egiten da, hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzeko, eraikuntza- eta arkitektura-kalitatea hobetzeko, jasangarritasuna indartzeko eta berritzen laguntzeko (Eraikal 2017 programa).

Mediante Orden de 7 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, se convocan para el ejercicio 2017, las ayudas para la promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica, de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2017.

Honako hau ezartzen du 2017ko irailaren 7ko Aginduak:

La referida Orden del 7 de septiembre de 2017 establece:

7. artikulua.– Diru-laguntzen organo kudeatzailea.

Artículo 7.– Órgano gestor de las ayudas.

7.1.– Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan jasotako diru-laguntzen kudeaketa-lanak egitea eta aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea.

7.1.– Corresponde a la Dirección de Vivienda y Arquitectura la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria y el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas.

8. artikulua.– Esleipen-prozedura.

Artículo 8.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Aurkeztutako eskabideak, diruz laguntzeko lerro bakoitzean, dagokion prozeduran izapidetuko dira.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada una de las líneas subvencionales, en el correspondiente procedimiento.

11. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 11.– Tribunal de Valoración.

1.– Eskabideak balioesteko, balorazio-epaimahai bat osatuko da, honako kide hauekin: Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategiko zerbitzuburua eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko bi teknikari, Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendariak izendatuak.

1.– Para la valoración de las solicitudes se constituye un Tribunal de Valoración, constituido por el Jefe de Servicio de Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación y dos técnicos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda designados por el Director de Vivienda y Arquitectura.

2.– Epaimahai horrek, 5. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuta, diruz laguntzeko lerro bakoitzean aurkeztutako eskabideak baloratuko dituzte, 6. artikuluan haietako bakoitzerako zehaztutakoari jarraikiz, eta, hala, emango diren diru-laguntzen zerrenda izango duen ebazpen-proposamena formulatuko dute (onuraduna, diruz lagundutako jarduera eta zenbatekoa zehaztuta), baita ukatutakoena ere (eskatzailea eta ukatu izanaren arrazoia zehaztuta).

2.– Dicho Tribunal, aplicando los respectivos criterios establecidos en el artículo 5, procederá a valorar las solicitudes presentadas en cada línea subvencional, y conforme a lo previsto para cada una de ellas en el artículo 6, formulará las correspondientes propuestas de resolución que contendrán la relación de las subvenciones que se propone conceder (con indicación del beneficiario, actuación subvencionada e importe) y denegar (con indicación del solicitante y motivo).

12. artikulua.– Deialdiaren ebazpena.

Artículo 12.– Resolución de la convocatoria.

1.– Balorazio-epaimahaiak proposatutako deialdiaren ebazpena Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendariari dagokio.

1.– La resolución de la convocatoria corresponde, a propuesta del Tribunal de Valoración, al Director de Vivienda y Arquitectura.

2.– Ebazpenak zehaztuko du eskatutako diru-laguntzak emango diren edo, hala badagokio, ukatu egingo diren; lehenengo egoeran, erakunde edo pertsona onuradunen izena edo izen soziala, finantzatutako jarduera, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa eta, hala badagokio, diru-laguntza horren urtekako banaketa adierazi beharko dira.

2.– La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las personas o entidades beneficiarias, la actuación financiada, la cuantía de la subvención concedida, con, en su caso, la distribución de la misma por anualidades.

Horrez gain, nortasun juridikorik gabeko elkarte pribatuak badira, idatziz adieraziko dira elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa. Ukatutako eskabideei dagokienez, eskatzaileen izen soziala eta laguntza zergatik ukatu den adieraziko du ebazpenak.

Además, en el caso de que se trate de agrupaciones sin personalidad jurídica se harán constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos. En el caso de las denegadas recogerá el nombre o denominación social de los solicitantes, y los motivos que fundamenten la denegación.

Balorazio-epaimahaiak aurkeztutako akta ikusita, honako hau

A la vista del Acta presentada por el Tribunal de valoración.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eraikal 2017 programaren barruan (Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzeko, jasangarritasuna indartzeko eta berritzen laguntzeko diru-laguntzak ematen dituen programa) eskatutako diru-laguntzak ukatzea I. eranskinean zerrendatzen diren erakundeei, eranskin horretan jasotzen diren arrazoiengatik.

Primero.– Denegar a las entidades que se relacionan en el Anexo I la concesión de las subvenciones solicitadas dentro del «Programa para la Implantación de sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa ERAIKAL 2017» por los motivos que se recogen en el citado anexo.

Bigarrena.– II. eranskinean zerrendatzen diren erakundeak Eraikal 2017 programaren (Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzeko, jasangarritasuna indartzeko eta berritzen laguntzeko diru-laguntzak ematen dituen programa) onuraduntzat hartzea.

Segundo.– Reconocer a las Entidades que se relacionan en el Anexo II como beneficiarias del «Programa para la Implantación de sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa Eraikal 2017».

Hirugarrena.– Agindu honen 15. artikuluko a) apartatuan finkatutako epea igaro ondoren (hamabost egun) uko egin ez bada, aldez aurretik ordaintzeko agindua emango da; hain zuzen, egokitutako diru-laguntzaren ehuneko sei koma hogeita bosti (% 6,25) dagokion zenbatekoa.

Tercero.– Transcurrido, sin mediar renuncia expresa, el plazo establecido en el apartado a) del artículo 15 (quince días) de la referida Orden de 7 de septiembre de 2017, se efectuará un libramiento, con carácter de pago anticipado, por importe equivalente al seis con veinticinco por ciento (6,25%) de la subvención concedida.

Emandako diru-kopuruaren zati bat, ehuneko hamar (% 10) hain zuzen, gorde egingo da eta entitate onuradunak laguntzaren xede den jarduera benetan gauzatu dela eta jardueraren benetako kostua ziurtatzen duenean ordainduko zaio.

Se reservará una parte del importe concedido, equivalente al diez por ciento (10%) de la subvención, cuyo libramiento a la entidad beneficiaria se efectuará una vez acreditada por ésta la efectiva realización de la actuación objeto de ayuda, así como su efectivo costo.

Gainerakoa, proposatutako lan-planetan aurkeztutako mugarrien arabera, txostenak aurkeztu eta aurretiko ordainketa justifikatu ondoren ordainduko da. Ordaintzeko aginduak emango dira, eta zenbatekoak kalkulatzeko justifikatutako gastuen kopuruari diruz lagundutako jarduerarako onartutako aurrekontuaren gainean, laguntza kalkulatzeko oinarri gisa hartu zena, emandako diru-laguntzaren portzentajea aplikatuko zaio.

El resto se abonará previa presentación de informes y una vez se haya justificado el pago anticipado, de acuerdo a los hitos presentados en los planes de trabajo propuestos, efectuándose los libramientos correspondientes por importe equivalente al que resulte de aplicar a la cuantía del gasto justificado en ellos, el porcentaje que represente de la subvención concedida sobre el presupuesto aprobado para la actuación subvencionada, que sirvió de base para el cálculo de la ayuda.

Laugarrena.– Proiektu batek Eraikal programaren diru-laguntzez gain beste laguntza bat edo gehiago baditu, gastuen justifikazioan adierazi beharko du, zenbatekoa eta zer motatakoa den zehaztuta; eta, kasu horretan, 2017ko irailaren 7ko Aginduaren 15. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

Cuarto.– Si un proyecto tiene una o más subvenciones complementarias a la de Eraikal, la entidad beneficiaria deberá declararlo en la justificación de gastos, especificando la cuantía y el tipo de las mismas; en cuyo caso se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 15 de la referida Orden de 7 de septiembre de 2017.

Bosgarrena.– Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, nolanahi ere, beste administrazio edo erakunde publiko eta pribatuetatik beste diru-laguntza batzuk edo bestelako laguntzak jasotzen badira, edo, hala badagokio, helburu bererako beste diru-sarrera edo baliabide batzuk eskuratzen badira, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da; betiere, diru-laguntzen onuradun izateko 2017ko irailaren 7ko Aginduan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

Quinto.– La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos y privados, y en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la referida Orden de 7 de septiembre de 2017, para ser beneficiario de subvención.

Diru-laguntzen erregimen honen onuradunek nahitaez eman beharko dute Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren fiskalizazio-eginkizunen jardunean eskatzen dieten informazioa.

Los beneficiarios del presente régimen subvencional están obligados a facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico o el Tribunal de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Seigarrena.– Ebazpen hau behin betikoa da, eta ez dio amaiera ematen administrazio-bideari; beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Etxebizitzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Sexto.– La presente Resolución es definitiva y no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de alzada ante el Viceconsejero de Vivienda del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2018.

Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendaria,

El Director de Vivienda y Arquitectura,

PABLO GARCÍA ASTRAIN.

PABLO GARCÍA ASTRAIN.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común