Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

175. zk., 2018ko irailaren 11, asteartea

N.º 175, martes 11 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4480
4480

EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 28koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2017-2018ko ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru-laguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2018, del Director de HABE, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para la concesión de las ayudas a los alumnos y alumnas que hayan superado, durante el curso 2017-2018, las pruebas de acreditación de niveles de euskera de HABE o de otros equivalentes, y se realiza la convocatoria correspondiente.

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak sortu zuen Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE), helduen euskalduntzera zuzendua, ahalik eta euskal hiztun gehiena lortzeko helburua duena.

Por Ley 29/1983, de 25 de noviembre, fue creado el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), orientado a la euskaldunización de la población adulta, con el objetivo principal de lograr el mayor número posible de vasco-parlantes.

Uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuaren bidez, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatu batzuen jarduera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik jasotzen duten finantzazioa arautu zen.

Mediante el Decreto 179/2003, de 22 de julio, se procedió a la regulación de la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a personas adultas, así como de su financiación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

179/2003 Dekretuaren 17. artikuluak dio HABEk ezar ditzakeela, osagarri gisa, bere aurrekontu-bitartekoen mugen barruan, beste diru-laguntza mota batzuk, dekretu horretan aipatzen diren modalitate eta euskarrietan edo homologatutako sistemen bitartez, euskalduntze-prozesuetan murgilduta dauden ikasleei zuzenduak, horien emaitza akademikoen arabera.

El artículo 17 del citado Decreto 179/2003 señala que, complementariamente, y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, HABE podrá establecer líneas subvencionales dirigidas al alumnado inmerso en procesos de euskaldunización, en cualquiera de las modalidades y soportes contemplados en el propio Decreto o sistemas previamente homologados por HABE, en función de sus resultados académicos.

Azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren bidez aldatuta, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzen ditu.

El Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, modificado mediante Decreto 187/2017, de 4 de julio, convalida los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y adecua los mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Era berean, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 2018-2020ko epealdirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartzen duen 2018ko urtarrilaren 31ko Aginduaren bitartez, Hizkuntza Politika alorrean 7. helburu orokor bezala helduen euskalduntzea bultzatzea aurreikusten du, «47130 – euskara ikasleei zuzendutako diru-laguntzak» kodea duen ekintza-atalean.

Asimismo, la Orden de 31 de enero de 2018 del Departamento de Cultura y Política Lingüística, por la que se aprueba el Plan Estratégico para el período 2018-2020, prevé en el objetivo 7 del ámbito de actuación de Política Lingüística el fomento de la euskaldunización de adultos dentro de la acción «47130 subvenciones dirigidas a los alumnos y alumnas de euskara».

Horrela, bada, ebazpen honen bitartez, HABEren mailak egiaztatu dituzten ikasleentzako diru-laguntzen aitortza egin eta horien baldintzak arautu nahi dira, maila baliokideren bat egiaztatu duten ikasleentzako diru-laguntzen deialdia egitearekin batera, 2018ko ekitaldi honi dagokiona.

Pues bien, mediante la presente Resolución se pretende regular las condiciones y el reconocimiento de ayudas a los alumnos y alumnas que hayan superado las pruebas de acreditación de niveles de euskera de HABE, así como realizar la convocatoria para los alumnos y alumnas que acrediten algún título equivalente, correspondientes al presente ejercicio 2018.

Horregatik, aipatutako xedapenek eta HABEren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuak ematen dizkidaten eskumenez, eta hauetan ezarritakoarekin bat: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartuta; Diru-laguntzen Lege Orokorra (azaroaren 17ko 38/2003 Legea, aurrerantzean DLO), eta lege hori garatzen duen erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2003 Errege Dekretuak onartuta, honako hau

Por todo ello, en virtud de las facultades reconocidas por las mencionadas disposiciones y por el Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de HABE, y de conformidad con lo regulado por el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), y por su Reglamento aprobado mediante Real Decreto 887/2003, de 21 de julio,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y dotación económica.

1.– Ebazpen honen xedea da euskaltegi publiko eta pribatu homologatuetako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei emateko diru-laguntzen baldintzak arautu eta aitortzeko prozedura onartzea, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatu batzuen jarduera eta horien finantzazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duen uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuaren 17. artikuluak ezarritakoa garatuz.

1.– Es objeto de la presente Resolución la regulación del régimen y procedimiento para la concesión de ayudas a los alumnos y alumnas de euskaltegis públicos, privados homologados y centros homologados de autoaprendizaje de euskera, en desarrollo de lo establecido en el artículo 17 del Decreto 179/2003, de 22 de julio, de regulación de la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a personas adultas, y de su financiación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Ebazpen honen xede diren laguntzetarako, 2018. urtean 1.800.000 euro jarriko dira, EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako dagoen partidaren kontura. Era honetan banatuko da kopuru hori:

2.– Para las ayudas objeto de esta convocatoria, en 2018 se destinará la cantidad de 1.800.000 euros, a cuenta de la partida consignada a este efecto en los Presupuestos Generales de la CAPV. Dicha cantidad se distribuirá de la siguiente forma:

a) 1.650.000 euro, HABEren A1, A2, B1 eta B2 mailak edo baliokideak egiaztatu dituztenentzat.

a) 1.650.000 euros, para los alumnos y alumnas que tengan certificados los niveles A1, A2, B1 y B2 o sus respectivos niveles convalidados.

b) 150.000 euro, HABEren C1 eta C2 mailak edo baliokideak egiaztatu dituztenentzat.

b) 150.000 euros, para los alumnos y alumnas que tengan certificados los niveles C1 y C2 o sus respectivos niveles convalidados.

Azpi-atal batetik bestera dirua pasatu ahal izango da, batean soberakinik egonda, bestean eginiko eskariei erantzuteko behar adina diru ez badago. Hala ere, diru-kopuru hori eskari guztien beharrei ebazpen honen 6. artikuluan ezarritako irizpideen arabera erantzuteko behar bestekoa ez bada, hainbanatu egingo da zuzkidura ekonomikoa onuradunen artean, azpi-atal bakoitzeko emaitzak errespetatuz.

Si en un apartado hubiera excedente y en otro insuficiencia para atender a las solicitudes, se podrá pasar de un apartado a otro. No obstante, si en base a los criterios establecidos en el artículo 6 de esta Resolución tales fondos resultaran insuficientes para hacer frente a las solicitudes realizadas, se procederá al prorrateo de la dotación económica entre las personas beneficiarias, respetándose los importes resultantes para cada apartado.

3.– Eskatutako diru-laguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, artikulu honen 2. atalean ezarritako zenbateko osoa handitu ahal izango da a) azpi-atalari lehentasuna emanez, baldin eta HABEren aurrekontuetan beste diru-laguntza batzuetarako aurrekontu-sailen izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskarien gaineko ebazpena eman aurretik egin beharko da. Adierazitako aldaketaren berri HABEko zuzendariaren ebazpenaren bidez eman beharko da, eta EHAAn argitaratu.

3.– La cantidad prevista en el apartado 2 podrá ser ampliada en función del importe global de las ayudas solicitadas, teniendo preferencia la dotación económica destinada al subapartado a). Para llevar a cabo la ampliación, que deberá realizarse con anterioridad a la resolución de las subvenciones, se dispondrá de los excedentes resultantes después de que HABE haya ejecutado el resto de sus programas. En caso de ampliación del importe, deberá realizarse su notificación a través de la oportuna Resolución del Director de HABE y su publicación en BOPV.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Personas beneficiarias.

1.– Ebazpen honetan arautzen diren laguntzen onuradun izateko, ondorengo baldintza guztiak bete beharko dira, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean eta LGSren 13. artikuluan jasotakoaren arabera:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas que se regulan en la presente Resolución las personas que cumplan todas y cada una de las condiciones que a continuación se señalan, de conformidad, en todo caso, con lo dispuesto en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada mediante Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por el artículo 13 de la LGS:

1) HABEren erregistroan euskaltegi edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatu bezala sailkatutako batean matrikulatua egotea 2017ko martxoaren 17tik 2018ko abuztuaren 31ra bitarteko epealdian.

1) Haber estado matriculadas en un euskaltegi o en un centro homologado de autoaprendizaje de euskera inscrito en el registro de HABE en el período comprendido entre el 17 de marzo de 2017 y el 31 de agosto de 2018.

2) HABEko zuzendariaren ebazpenez deituta 2017. urteko bigarren ebaluazio-garaian edo bigarren azterketa-deialdian edo deialdi irekian, edo 2018. urteko ekainaren arteko ebaluazio-aldietan edo lehen azterketa-deialdian parte hartu eta dagokion maila gainditzea.

2) Participar y superar el nivel correspondiente en el segundo período de evaluación o en la segunda convocatoria de pruebas o en la convocatoria libre de 2017, o en los períodos de evaluación hasta junio de 2018 o en la primera convocatoria de pruebas de 2018 realizadas por Resolución del Director de HABE.

3) Zigor eta administrazioaren arloan diru-laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez izatea, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexua dela-eta eragindako bereizkeriengatikoak barne direlarik, hain zuzen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoarekin bat etorriz.

3) No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursas en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4) Diru-laguntzen Lege Orokorra arautzen duen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluaren 2. atalean aipatutako egoeretan ez egotea. Eta zehazki, zerga guztiak ordainduta edukitzea eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatea, baita EAEko Administrazio Orokorrarekiko diru-laguntzak itzultzearen ondoriozko obligazioak ere ordainduta izatea.

4) No estar incursa en cualquiera de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En particular, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendientes obligaciones por reintegro de subvenciones con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan jasotakoaren arabera, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartuta, deialdi honen organo kudeatzaileak eskatzaileen berariazko baimenik gabe egiaztatuko du, automatikoki, diru-laguntza eskatu dutenek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituztela.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones, se verificará automáticamente por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hala ere, eskaria egiten duenak baimena ematen ez badu, berak aurkeztu beharko ditu baldintza horiei dagozkien egiaztagiriak.

No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

2.– Halaber, diru-laguntza hauetarako eskubidea izango dute euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentroetako ikasleek ere, horretarako, artikulu honen 1.1 eta 1.3 puntuetan zehaztutako eskakizunak betetzeaz gain eta azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren bidez aldatuta, HABEren euskara-maila batekin baliokidetutako euskara-maila bat 2017ko irailaren 1etik 2018ko abuztuaren 31ra bitartean (dagokion deialdiaren behin betiko zerrendak argitaratzen diren dataren arabera) egiaztatzeaz gain, ebazpen honen 3. artikuluan zehaztutakoaren araberako eskaera egin behar dute.

2.– Asimismo, tendrán derecho a la percepción de estas ayudas, aquellos alumnos y alumnas de euskaltegis y centros de autoaprendizaje que, cumpliendo los requisitos señalados en los apartados 1.1 y 1.3 del presente artículo, y habiendo superado un nivel convalidado por el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, modificado mediante Decreto 187/2017, de 4 de julio, entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 (según la fecha de publicación de los listados definitivos de cada convocatoria), efectúen la correspondiente solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la presente Resolución.

3.– Diru-laguntzen deialdi honetatik at geldituko dira:

3.– Quedan excluidos de esta convocatoria:

1) Herri Administrazioak finantzatuta eskolatu diren ikasleak.

1) Los alumnos y alumnas que se han escolarizado financiados por la Administración Pública.

2) Lehenagoko ikasturteren batean egiaztatutako maila bera edo beheragoko bat bakarrik egiaztatu dutenak.

2) Quienes hayan superado únicamente un nivel equivalente o inferior a alguno acreditado en años anteriores.

3) Azken bi ikasturteetan (2016-2017ko eta 2017-2018ko ikasturteak), euskaltegietako matrikulazioaren kudeaketarako aplikazioaren arabera, euskaltegi edo autoikaskuntza zentroan egindako mailetatik beheragoko maila bat egiaztatu dutenak. Gainera, maila bat baino gehiago egin duten ikasleek egiaztatutako mailei dagozkien diru-laguntzak jasotzeko eskubidea baino ez dute izango.

3) Quienes hayan acreditado un nivel inferior a los cursados en el euskaltegi o centro de autoaprendizaje, según lo recogido en la aplicación para la gestión de la matriculación de los euskaltegis, durante los dos últimos cursos (2016-2017 y 2017-2018). Además, quienes en dicho período hayan cursado más de un nivel, solo podrán acceder a las ayudas que corresponden al nivel acreditado.

3. artikulua.– Jarraibidea, agiriak eta eskariak aurkezteko epeak.

Artículo 3.– Procedimiento, documentación y plazos para la presentación de solicitudes.

1.– Ebazpen honen 2. artikuluaren 1. eta 2. puntuetan zehaztutako baldintza guztiak bete eta artikulu bereko 3. puntuaren arabera baztertu ez diren ikasleek, diru-laguntza hauek eskuratu nahi izatera, pertsona fisikoak izanik, eskariak aurkezteko bi jarraibide hauetako bat erabil dezakete: bide elektronikoarena edo aurrez aurreko aurkezpenarena.

1.– Las personas que cumpliendo todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Resolución, y no resultando excluidas por aplicación de lo establecido en el apartado 3 de dicho artículo, estén interesadas en percibir las presentes ayudas, como personas físicas que son, podrán optar por cualquiera de estas dos opciones: presentación con identificación electrónica o presentación presencial.

1) Bide elektronikoa aukeratuz gero, eskariak eta horien osteko izapideak Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan egingo dituzte, https://euskadi.eus/dirulaguntza/2018/ikasleak/y22-izapide/eu/ helbidearen bitartez, artikulu honen 3.1 puntuan zehaztutakoaren arabera.

1) Las personas interesadas que opten por la presentación con identificación electrónica, realizarán las solicitudes y todas las gestiones posteriores a través del portal de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco en la dirección https://euskadi.eus/subvencion/2018/ikasleak/y22-izapide/es/, siguiendo las instrucciones recogidas en el apartado 3.1 de este artículo.

2) Aurrez aurreko aurkezpena aukeratuz gero, Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan, https://euskadi.eus/dirulaguntza/2018/ikasleak/y22-izapide/eu/ helbidean, eskaria egiteko formularioa eskuragarri izango dute, eta artikulu honen 3.2 puntuan zehaztutakoaren arabera bete ondoren Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren egoitzetako batean aurkeztu behar dute.

2) Las personas interesadas que opten por la presentación presencial, en la dirección https://euskadi.eus/subvencion/2018/ikasleak/y22-izapide/es/ del portal de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco tendrán a su disposición el formulario para realizar la solicitud y, una vez cumplimentado siguiendo las instrucciones recogidas en el apartado 3.2 de este artículo, lo tendrán que presentar en cualquier sede del servicio Zuzenean del Gobierno Vasco.

2.– Eskaria bide elektronikoaren bidez nahiz aurrez aurreko aurkezpenaren bidez egin ondoren, gainerako eginkizunak eta izapideak helbide honetan egingo dira: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

2.– Una vez presentada la solicitud, bien mediante identificación electrónica, bien de forma presencial, todas las gestiones posteriores se realizarán a través de la siguiente dirección: http://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Jarraibidea.

3.– Procedimiento.

1) Eskariaren aurkezpena bide elektronikoa erabiliz.

1) Presentación de la solicitud mediante identificación electrónica.

Eskariaren aurkezpena bide elektronikoaren bidez egin ahal izateko, interesdunek, Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan sartu eta sinadura elektronikoaren txartela edo itsasontzien jokoen txartela erabiliz identifikatu ondoren, eskuragarri izango duten formularioan dagokien laguntza eskuratzeko duten aukera jakinaraziko zaie, HABEk bideratutako egiaztatze-deialdien bitartez gaitasun-maila egiaztatu duten ikasleen kasuan.

Para realizar la presentación de la solicitud de subvención mediante identificación electrónica, las personas interesadas tendrán que acceder a la Sede Electrónica del Gobierno Vasco e identificarse mediante tarjeta de firma electrónica o tarjeta de juego de barcos. Una vez realizada esa identificación electrónica, aquellos solicitantes que hayan acreditado los niveles en las convocatorias realizadas por HABE, tendrán a su disposición el formulario en el que se les comunicará la posibilidad de percepción de la correspondiente ayuda.

Jakinarazpen horretan, gehienez eskura dezaketen laguntza adieraziko zaie (egiaztatutako HABEren euskara-mailak, azken bi ikasturteetan egindako mailak eta egiaztatutako maila bakoitzerako ezarritako gehieneko laguntza kopurua kontuan hartuta), betiere gutxitu daitekeena euskaltegietan edo autoikaskuntzarako zentroetan azken bi ikasturteetan ordaindutako kopuruari begira, beste administrazio publikoetatik jasotako laguntzei begira edo 1. artikuluan aurreikusitako gehieneko kopurua eskaera guztiei aurre egitera heltzen ez delako gerta daitekeen hainbanaketari begira.

En dicho formulario, se les indicará el importe máximo a percibir en cada caso (teniendo en cuenta los niveles acreditados, los niveles cursados en los dos últimos cursos y la cuantía máxima de subvención por nivel acreditado), así como de las posibles minoraciones del mismo en función de las cantidades abonadas durante los dos últimos cursos al euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje, de las ayudas recibidas de otras administraciones públicas y del posible prorrateo en caso de que la cuantía máxima prevista en el artículo 1 resultara insuficiente para hacer frente a las necesidades previamente calculadas.

Era berean, laguntzaren zenbatekoa zehazteko beharrezkoak diren datuak jasoko dira formularioaren datu-orrian: ordaindutako matrikula-kopuruen eta beste administrazio publiko batzuetatik jasotako diru-laguntzen berri, aurreko artikuluaren 1.3 puntuan zehazten diren diru-laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez izatearen aitorpena eta datuak konprobatzeko HABEren zuzendariari zuzendutako baimena; hauek guztiak erantzukizunpeko aitorpenaren bitartez adierazita. Halaber, diru-laguntza eskuratzeko bankuko kontuaren berri jasoko da bertan.

Asimismo, en el formulario de datos se recogerán los que resulten necesarios para poder cuantificar definitivamente la ayuda: los importes abonados en concepto de matrícula y las ayudas recibidas de otras administraciones públicas; declaración sobre la condición de no estar inhabilitado para obtener subvenciones públicas, establecida en el punto 1.3 del artículo anterior y autorización dirigida al Director de HABE para posibilitar la comprobación de los datos aportados; todo ello mediante declaración responsable. Asimismo, contendrá los datos relativos a la cuenta bancaria en la que desea recibir la subvención.

Eskaria aurkezteko prozedurak:

Procedimientos para formalizar la presentación de la solicitud:

a) Egiten zaien proposamena bere osotasunean onartuz gero, eskuera jarriko zaien datuen bilketarako orria bete beharko dute eta, ondoren, sinadura elektronikoaren txartela edo itsasontzien jokoen txartela erabiliz, eskaria sinatuko dute. Edonola ere, ezarritako epea pasa eta ikasleak erantzunik eman ez badu, HABEk proposatutako aukerari uko egiten diola ulertuko da. Onartzen ez badu, edo ikasleak nahiago badu, diru-laguntza eskaera artikulu honen 3.1.b) puntuan ezarritako prozedurari jarraikiz egin ahal izango du.

a) Si las personas interesadas aceptan en todos sus términos el contenido de la propuesta presentada, deberán cumplimentar el formulario de recogida de datos y a continuación, utilizando la tarjeta de firma electrónica o tarjeta de juego de barcos, firmarán electrónicamente la solicitud. En todo caso, se entenderá que quienes finalizado el plazo de presentación no hayan respondido, renuncian a la propuesta realizada por HABE. En caso de no aceptarla o siempre que el/la solicitante así lo prefiera, podrá presentar solicitud de subvención siguiendo el procedimiento establecido en el punto 3.1.b) de este artículo.

b) Egiten zaien proposamena onartzen ez badute edo bestelako datuak edo HABEren euskara-maila batekin baliokidetutako agiri gehigarriak aurkeztu nahi badituzte, eskuera jarriko zaien datuen bilketarako orria bete eta erantsi nahi duten dokumentazioa edo egiaztatutako mailaren agiriaren kopia edo dagokion erakundeak egindako ziurtagiria PDF formatuan aurkeztu beharko dute eta, ondoren, sinadura elektronikoaren txartela edo itsasontzien jokoen txartela erabiliz, eskaria sinatuko dute.

b) Las personas que no acepten la propuesta presentada o quieran aportar otros datos o certificados de niveles de euskera convalidados con los de HABE, deberán cumplimentar el formulario de recogida de datos y adjuntar en formato PDF la documentación o copia del título o certificado que da derecho a la ayuda, expedido por el Organismo correspondiente, y a continuación, utilizando la tarjeta de firma electrónica o tarjeta de juego de barcos, firmarán electrónicamente la solicitud.

c) Proposamenik egiten ez bazaie, eskuera jarriko zaien datuen bilketarako orria bete eta erantsi beharko duten dokumentazioa PDF formatuan aurkeztu beharko dute eta, ondoren, sinadura elektronikoaren txartela edo itsasontzien jokoen txartela erabiliz, eskaria sinatuko dute.

c) En caso de que no se les presente ninguna propuesta, las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario de recogida de datos y adjuntar en formato PDF la documentación o copia del título o certificado que da derecho a la ayuda, expedido por el Organismo correspondiente, y a continuación, utilizando la tarjeta de firma electrónica o tarjeta de juego de barcos, firmarán electrónicamente la solicitud.

2) Eskariaren aurrez aurreko aurkezpena.

2) Presentación presencial de la solicitud.

Eskariaren aurkezpena aurrez aurreko aukeraren bidez egin ahal izateko edo aurkezpen elektronikoaren aukeraren aldaketa eginez gero, interesdunek Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan sartu ondoren, eskuragarri izango dute bete beharreko formularioa eta bertan laguntzaren zenbatekoa zehazteko beharrezkoak diren datu guztiak idatzi beharko dituzte: datu pertsonalak, azken bi ikasturteetako euskaltegiak eta egindako mailak eta egiaztatutakoak, ordaindutako matrikulen diru-kopuruak eta beste administrazio publiko batzuetatik jasotako laguntzak; aurreko artikuluaren 1.3 puntuan zehazten diren diru-laguntza publikoak jasotzeko debekurik ez izatearen aitorpena eta datuak konprobatzeko HABEren zuzendari nagusiari zuzendutako baimena; hauek guztiak erantzukizunpeko aitorpenaren bitartez adierazita. Halaber, diru-laguntza eskuratzeko bankuko kontuaren berri jasoko da bertan.

Las personas interesadas que opten por la presentación presencial de la solicitud o la modificación de la opción electrónica, en el portal de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco tendrán a su disposición el formulario para realizar la solicitud y deberán cumplimentar todos los datos necesarios para formalizar dicha solicitud: datos personales, euskaltegis donde ha realizado los estudios en los dos últimos cursos, los niveles cursados y acreditados en los dos últimos cursos, los importes abonados en concepto de matrícula y las ayudas recibidas de otras administraciones públicas; declaración sobre la condición de no estar inhabilitada para obtener subvenciones públicas, establecida en el punto 1.3 del artículo anterior y autorización dirigida al Director General de HABE para posibilitar la comprobación de los datos aportados; todo ello mediante declaración responsable. Asimismo, contendrá los datos relativos a la cuenta bancaria en la que desea recibir la subvención.

Datu guztiak sartu ondoren, formularioa inprimatu ahal izango dute eta sinatu egingo dute. Azkenik, Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean zerbitzuko edozein bulegotan aurkeztu beharko dute eskaria (Bilbao, Kale Nagusia 85; Donostia, Andia kalea 13; Vitoria-Gasteiz, Ramiro de Maeztu kalea 10). Formularioarekin batera, bertan zehazten diren euskara maila egiaztatuen agiriak ere aurkeztu beharko dituzte.

Una vez cumplimentados todos los datos, las personas interesadas podrán imprimir el formulario, lo firmarán y, finalmente, lo presentarán en cualquier sede del servicio Zuzenean del Gobierno Vasco: Gran Vía 85, Bilbao; c/ Andía 13, Donostia / San Sebastián; c/ Ramiro de Maeztu 10, Vitoria-Gasteiz. Conjuntamente con el formulario firmado se presentará la documentación o copia del título o certificado que da derecho a la ayuda, expedido por el Organismo correspondiente.

4.– Eskariak aurkezteko epeak.

4.– Plazos de presentación de solicitudes.

Kasu guztietan, interesdunek 2018ko irailaren 12tik urriaren 11ra bitarteko epea izango dute, biak barne, diru-laguntzaren eskaria egiteko.

En todos los casos las personas interesadas dispondrán de un plazo comprendido entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre de 2018, ambos inclusive, para formalizar la solicitud de subvención.

5.– HABEren egitekoa izango da eskatzaileek euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetan ordaindutako kopuruei buruzko datu-orrietan emandako datuak egiaztatzea.

5.– Corresponderá a HABE la comprobación de los datos sobre los abonos realizados por los alumnos a los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje, aportados por los solicitantes en los formularios.

4. artikulua.– Aurkeztutako eskariaren hutsuneak zuzentzea.

Artículo 4.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Ikasleak aurkeztutako eskarian agiriren bat falta bada, edo okerren bat badago, hala jakinaraziko zaio, eta hamar eguneko epea eman okerrak zuzen ditzan, eta, adieraziko zaio ezen, horrela egin ezean, eskabideari uko egin zaiola ulertu beharko dela. Horretarako, aldez aurretiko ebazpena emango da.

Si en la solicitud presentada se advirtiera la falta de algún documento, o la existencia de algún defecto, se le comunicará a la persona interesada y se le concederá un plazo de diez días para que proceda a la subsanación, advirtiéndosele que en caso de no hacerlo así se entenderá que desiste de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

5. artikulua.– Diru-laguntzen organo kudeatzailea.

Artículo 5.– Órgano gestor de las ayudas.

HABEko Kudeaketa Zerbitzuari dagokio, Ekonomia eta Administrazio Unitatearen eta Ikuskatzailetzaren bitartez, deialdi honetan aurreikusitako kudeaketa-lanak egitea.

Corresponderá al Servicio de Gestión de HABE, a través de su unidad de Economía y Administración y de la Inspección, la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

6. artikulua.– Diru-laguntza esleitzeko eta neurtzeko irizpideak.

Artículo 6.– Criterios de adjudicación y determinación de la cuantía de la subvención.

1.– Egiaztatu den maila bakoitzeko, jarraian zehazten den kopurua eskura dezake gehienez ikasleak:

1.– El alumno o alumna podrá recibir por cada nivel acreditado, como máximo, la siguiente cantidad:

a) HABEren A1 maila: 150 euro.

a) Nivel A1 de HABE: 150 euros.

b) HABEren A2 maila: 200 euro.

b) Nivel A2 de HABE: 200 euros.

c) HABEren B1 maila edo baliokidea: 550 euro.

c) Nivel B1 de HABE o equivalente: 550 euros.

d) HABEren B2. maila edo baliokidea: 500 euro.

d) Nivel B2 de HABE o equivalente: 500 euros.

e) HABEren C1 maila edo baliokidea: 150 euro.

e) Nivel C1 de HABE o equivalente: 150 euros.

f) HABEren C2 maila edo baliokidea: 100 euro.

f) Nivel C2 de HABE o equivalente: 100 euros.

2.– HABEren diru-laguntza hauek osorik eskuratzeko, ikasleak egoki egiaztatu beharko du 2016-2017ko eta 2017-2018ko ikasturteetan, egiaztapenaren aurretik hasitako ikastaroetako matrikuletan, beste horrenbeste ordaindu izana, hain zuzen ere, egiaztatutako mailetan. Hala egin ezean, ordaindutakoa izango da laguntzaren muga.

2.– Para poder recibir las cantidades completas aquí especificadas, el alumno o alumna deberá acreditar debidamente haber abonado otro tanto en concepto de matrícula durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018, iniciados con anterioridad a la acreditación del nivel y cursados en dicho nivel acreditado. En caso contrario, la cantidad abonada en concepto de matrícula será el límite de la ayuda.

3.– Maila bakoitzerako ikasketak behin bakarrik lagunduko zaizkio diruz ikasleari. Era berean, maila bat egiaztatu ondorengo diru-laguntza zuritzeko beharrezkoa izan den matrikularen zenbatekoa ez da konputatuko beste maila bat egiaztatu izanagatiko laguntza zuritzeko.

3.– A cada alumno o alumna se le subvencionará una sola vez cada nivel. Asimismo, la cantidad abonada en concepto de matrícula necesaria para la justificación de las ayudas correspondientes a un nivel, no se computará para la justificación de otro nivel.

4.– Ebazpen honen 1. artikuluan aurreikusitako kopurua nahikoa ez bada aurreko puntuan ezarritako irizpideen arabera kalkulatutako beharrei aurre egiteko, onuradunen artean hainbanatuko da diru-laguntza.

4.– Si la cuantía máxima prevista en el artículo 1 de esta Resolución resultara insuficiente para hacer frente a las necesidades previamente calculadas conforme a los criterios contemplados en el punto anterior, se procederá al prorrateo de la subvención entre las personas beneficiarias.

7. artikulua.– Ebazpena, jakinarazpena eta diru-laguntzaren ordainketa.

Artículo 7.– Resolución, notificación y abono de la subvención.

Deialdi honetan zehaztutako irizpideak aplikatu ondoren, HABEko zuzendariak eskabideen gaineko ebazpenak emango ditu, eta interesdunei jakinaraziko Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren postontzi nagusian argitaratuta eta HABEren egoitzetako iragarki tauletan erantsita. Hau guztia, 2018ko abenduaren 20a baino lehen.

El Director de HABE adoptará las resoluciones relativas a las ayudas solicitadas mediante aplicación de los criterios determinados en esta convocatoria, las cuales serán notificadas a las personas interesadas, mediante su inserción en el buzón general de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco y los tablones de anuncios de las diferentes sedes territoriales de HABE. Todo ello con anterioridad al 20 de diciembre de 2018.

Era berean, emandako diru-laguntzen publikotasunari dagokionez, aipatutako ebazpenak HABEren web orrialdean argitaratuko dira.

Asimismo, las resoluciones serán publicadas en la página web de HABE a efectos de publicidad de las subvenciones concedidas.

Eskabideen gainean emandako ebazpenek ez dute bide administratiboa agortzen eta onuradunek horien kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuari, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan jasotakoaren arabera.

Las resoluciones que se dicten no agotan la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del siguiente en que tuviera lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ebazpenaren jakinarazpena aurreikusitako epemugan jasotzen ez bada, onuradunek ulertu ahal izango dute beren eskabidea ezetsia izan dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 25. artikuluan zehaztutakoaren ondorioz.

La falta de notificación de la resolución en el plazo máximo previsto podrá considerarse por las personas interesadas como desestimatoria de su solicitud, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Diru-laguntzen ebazpena emanda, diru-laguntza ordainketa bakarrean kitatuko da banku-transferentziaren bidez. Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko diru-laguntza batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

Resuelta la convocatoria, el abono de la subvención se realizará en un único pago, mediante transferencia bancaria. En todo caso, la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

8. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 8.– Compatibilidad.

Emango den diru-laguntza bateragarria izango da xede berarekin jaso daitekeen beste edozeinekin, baldin eta gainfinantzaketarik ez badago laguntzen den xedearen guztirako kostuan. Horrelakoetan, dagozkion kenketak egingo dira, eta, hala badagokio, edo ez da aldea ordainduko edo dagokion kopurua itzultzeko eskatuko da.

La ayuda que se otorgue será compatible con cualquier otra que se perciba al mismo objeto, siempre que no se produzca sobrefinanciación respecto a los costes totales del objeto de las ayudas. En tal caso, se procederá a la deducción de las cantidades que procedan a fin de evitar tal circunstancia, no abonándose, o reclamándose la devolución de las cantidades correspondientes.

HABEk eskubidea izango du eskatzaile bakoitzak emandako edozein datu beste administrazio publikoekin erkatzeko, betiere deialdi honen xede den gaiari atxikita.

HABE podrá cotejar con otras administraciones públicas los datos aportados por cada solicitante, circunscribiéndose siempre a la materia objeto de la presente convocatoria.

9. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Onuradunek, oro har, bete beharko dituzte azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotakoak.

1.– Son obligaciones de la persona beneficiaria las que, con carácter general, se establecen en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Eta zehazki, ebazpen honetan araututako diru-laguntzen onuradunek beti izango dituzte honako betebehar hauek:

2.– En particular, las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Resolución deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1) Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen egiaztatzeen mende eta Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak burutuko duen ikuskaritzaren mende egon beharko du, deialdi honen bitartez eskuratu diren diru-laguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien menpe ere egon beharko du.

1) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco en relación con las subvenciones percibidas al amparo de la presente convocatoria, así como a las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

2) Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako diru-laguntzak eskuratuz gero, horren berri eman beharko dio HABEri.

2) Comunicación a HABE de la obtención de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

3) Laguntza ematerakoan kontuan izan zen dena delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu egin bada, horren berri eman beharko dio HABEri.

3) Comunicación a HABE de la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

4) Horretaz gain, 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, ezarritako betebeharrak eta gaiari ezar dakizkiokeen gainerako xedapenek ezarritako betebeharrak ere izango ditu.

4) Cuantas estén previstas, además de las anteriores, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y demás disposiciones que sean de aplicación a la materia.

10. artikulua.– Baldintzak aldatzea, arauak ez betetzea eta itzulketak.

Artículo 10.– Modificación de las condiciones, incumplimiento y reintegro.

Deialdi honek arautzen dituen diru-laguntzez gain, eta berauek ebatzi ondoren, kanpoko bestelako diru-laguntzak eskuratzeak horren berri HABEri ematea ekarriko du, baita erakunde honek aurretiaz emandako diru-laguntzaren aldaketa egitea ere, betiere deialdi honen 8. artikuluan aurreikusitako gainfinantzaketarik ez izateko besteko proportzioan.

La percepción de subvenciones ajenas a las previstas en la presente convocatoria con posterioridad a la resolución de estas últimas, conllevará la obligatoriedad de realizar la correspondiente notificación a HABE, y la obligación por parte de este organismo de modificar la subvención previamente concedida, en la medida que resulta necesaria para evitar la sobrefinanciación a la que se refiere el artículo 8 de la presente convocatoria.

11. artikulua.– Datuen babesa.

Artículo 11.– Protección de datos.

Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, otsailaren 25eko 2/2004 Legeak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduak xedatutakoa eta datu pertsonalen babesari buruzko gainerako araudia betetzeko xedez, HABEk deialdi honek araututako diru-laguntzen eskarien bidez jasotako datuak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2006ko uztailaren 27ko Aginduaren arabera araututako IKASLEAK izeneko fitxategi informatizatuan sartuko ditu, erakunde horrek dagokion diru-laguntzen programa kudeatu ahal izateko eta, Euskal Autonomia Erkidegoko foru aldundiek eta udalek xede berberarekin izan ditzaketen datuekin erkatu ahal izateko, betiere deialdi honen 8. artikuluan jasotako bateragarritasuna bermatua izan dadin. Fitxategiaren titularitatea HABEren Zuzendaritzari dagokio. Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko eta eramateko eskubideak, bai eta datuak tratatuak izateko muga ezartzeko eta haien aurka egiteko eskubidea ere, HABEren Zuzendaritza Nagusian gauzatu ahal izango dira (Vitoria-Gasteiz kalea 3, 20018 Donostia). Datu horien tratamendu eta babesaren erregimena araudi honek berak ezarritakoa izango da. Interesduna ados egongo ez badago egindako datuen tratamenduarekin, datuen babeserako agintaritza eskudunera zuzendu ahal izango ditu erreklamazioak.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, La Ley 2/2004, de 25 de febrero, y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, HABE incorporará los datos obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes de ayuda reguladas en la presente convocatoria al fichero informatizado denominado IKASLEAK, regulado en la Orden de 27 de julio de 2006 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, para que dicha entidad pueda gestionar el programa de subvenciones correspondiente y pueda cotejarlos con los datos que, con el mismo fin y para garantizar la compatibilidad de las mismas recogida en el artículo 8 de esta Resolución, posean las diputaciones forales y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La titularidad del fichero corresponde a la Dirección General de HABE. Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, se pueden ejercitar ante la Dirección General de HABE, c/ Vitoria-Gasteiz 3, 20018 Donostia / San Sebastián. El régimen de tratamiento y protección de estos datos se regirá por la normativa vigente en materia de protección de datos. Si la persona interesada no estuviera de acuerdo con el tratamiento de datos realizado, podrá dirigir sus reclamaciones a la autoridad de protección de datos que corresponda.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICION FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan aurreikusi gabeko guztian, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta aplikagarri izan daitezkeen gainerako arauek ezarritakoa aplikatuko da.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa que resulte de aplicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, bide administratiboa agortzen ez duenez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuari. Horretarako, hilabeteko epea izango dute ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICION FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2018ko abuztuaren 28a.

En Donostia / San Sebastián, a 28 de agosto de 2018.

HABEko zuzendaria,

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común