Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

163. zk., 2018ko abuztuaren 24a, ostirala

N.º 163, viernes 24 de agosto de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
4363
4363

AGINDUA, 2018ko uztailaren 31koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena; honen bidez, 2018ko ekitaldirako diru-laguntzak arautzeko oinarriak ezartzen dira eta horietarako deialdia egiten da, ZTBP Euskadi 2020ren (BAI+D+i programa) «Hiri Habitat» aukera-nitxoko helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko.

ORDEN de 31 de julio de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones, para el ejercicio 2018, para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del nicho de oportunidad «hábitat urbano» del PCTI Euskadi 2020, programa BAI+D+i.

BAI+D+i (Berriz aztertu Auzoak I+G+B / Repensar los Barrios I+D+i) Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren ekimena da, auzoetako hiri-berroneratze integralerako proiektuetan berrikuntza sustatzeko. Ekimen hori «Euskadiko Hiri Agenda. Bultzatu 2050» estrategiaren barnean kokatuta dago; estrategia hori XI. legegintzaldiko gobernu-planaren barnean sartuta dago eta hiri-berroneratze integralerako proiektuak garatzeko esparru bat sortzeko xedea du.

BAI+D+i (Berriz aztertu Auzoak I+G+b / Repensar los Barrios I+D+i) es una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco para la promoción de la innovación en los proyectos de regeneración urbana integral de barrios. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia «Bultzatu 2050: Agenda Urbana Vasca», incluida en el Plan de Gobierno de la XI Legislatura, que aspira a proporcionar un marco para el desarrollo de proyectos de regeneración urbana integral.

Hiri-berroneratzearen arazoari ikuspegi holistiko batetik heldu behar zaio, jasangarritasunaren alderdi guztien multzoa aintzat hartuta (alderdi sozialak, ingurumenekoak eta ekonomikoak); izan ere, hiri-errealitatearekin lotutako konplexutasunek ezin dute egon «eraikuntza jasangarri» edo «energia-eraginkortasun» bezalako elementuekin lotuta soil-soilik; gainera, esparru horretan abiarazitako euskal estrategiak nazioarteko agendetan (nola mundukoetan hala Europakoetan) sartu behar dira.

La necesidad de abordar la regeneración urbana desde una perspectiva holística, tomando en consideración el conjunto de aspectos (sociales, medioambientales y económicos) que engloban la sostenibilidad, se deriva –por una parte- de la evidencia de que las complejidades ligadas a la realidad urbana no pueden ceñirse solo a elementos como «construcción sostenible» o «eficiencia energética», y –por otra parte- de la necesidad de enmarcar las estrategias vascas en esta área dentro de las Agendas internacionales (tanto a nivel mundial como europeo).

Hain zuzen ere, azken urteotan, nazioarteko agendek hiri-berroneratzearen planteamenduari buruzko ikuspegia aldatu dute; zehazki, NBEk eta Europar Batasunak Hiri Agenda Berria eta Europako Hiri Agenda hartu dute beren gain, hurrenez hurren. Testuinguru horretan, Euskadiko Hiri Agendaren helburua da esparru egonkor eta estrategiko bat sortzea; esparru horrek, energiaren, klima-aldaketaren, osasunaren, enpleguaren, lurralde-antolamenduaren alorretan gobernuek abiarazitako planetan ezarritako helburuetan oinarrituta, auzoak berroneratzeko ekimenak bilduko lituzke eta Euskadi hiri-berroneratze integralaren esparruan nazioarteko erreferente bihurtzeko helburua izango luke.

En efecto, en los últimos años, las Agendas internacionales han cambiado la perspectiva en cuanto al planteamiento de la regeneración de ciudades, con la adopción –respectivamente- de la Nueva Agenda Urbana por parte de la ONU y la Agenda Urbana Europea por parte de la Unión Europea. En este contexto, la Agenda Urbana Vasca aspira a proporcionar un marco estable y estratégico que –partiendo de los objetivos establecidos en diversos planes gubernamentales en áreas como energía, cambio climático, salud, empleo, ordenación territorial, etc.– englobe las iniciativas de regeneración de barrios y aspire a establecer a Euskadi como referente internacional en materia de regeneración urbana integral.

Ikuspegi berritzailea lehen mailako premia da estrategia horren barnean, bai teknologiari dagokionez (soluzioak digitalizazioan, material berrietan, mugikortasun adimentsuan, ekonomia zirkularrean eta abarretan) bai antolakuntzari gagozkiola (gizarte-berrikuntza, partaidetza-eredu berriak, finantza-berrikuntza, eta abar).

La perspectiva innovadora es una necesidad de primer orden dentro de esta Estrategia, tanto desde el punto de vista tecnológico –soluciones en el ámbito de la digitalización, nuevos materiales, movilidad inteligente, economía circular, etc.– como desde el punto de vista organizativo –innovación social, nuevos modelos participativos, innovación financiera, etc.–.

Agindu honen helburua da I+G+B-k Euskadiko Hiri Agendaren garapenari egindako ekarpenak bideratzea, merkatuaren eta gizartearen eskarira orientatutako ikerketa (Market PULL) eta zientziaren eta teknologiaren aurrerapausoek bultzatutako ikerketa (Technology PUSH) bat etor daitezen lortzea sustatzeko moduan, Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (ZTBP) eta Espezializazio Adimentsuko Estrategian (RIS3) ezarritakoarekin bat etorrita.

La presente Orden trata de canalizar las contribuciones en I+D+i al desarrollo de la Agenda Urbana Vasca, de forma que se fomente el logro de una convergencia entre la investigación orientada hacia la demanda del mercado y la sociedad (Market PULL) y aquella impulsada por los avances de la ciencia y la tecnología (Technology PUSH), en coherencia con lo Establecido en el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) y en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3).

Agindu honetan bildutako ekimenen azken helburua honako hau izango da:

El objetivo último de las iniciativas recogidas en esta Orden será:

– EAE lurralde orekatua, kohesionatua eta jasangarria izan dadin lortzea.

– Lograr que la CAPV sea un territorio equilibrado, cohesionado y sostenible.

– Eskuratutako jakintza indartzea, lurralde-plangintzari eta hiri-berroneratze integralari dagokienez.

– Reforzar el conocimiento adquirido en la planificación territorial y la regeneración urbana integral.

– Euskadiko Espezializazio Adimentsuko Estrategiaren (RIS3) garapena ahalbidetzea, hiri-berroneratze integralean I+G+B aplikatuta eta berrikuntza txertatuta enpresa-lehiakortasunaren ezinbesteko faktore gisa.

– Posibilitar el desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Euskadi a través de la aplicación de la I+D+i en la regeneración urbana integral, integrando la innovación como factor clave de la competitividad empresarial.

– Euskadi hiri-berroneratze integralaren alorreko Europako erreferente bihurtzea.

– Situar a Euskadi como referente europeo en cuanto a la regeneración urbana integral.

Hiri-berroneratze integralaren inguruko proiektuak txertatzeari esker, berehala eta etorkizunean gure lurraldeak izango dituen erronkei aurre egiteaz eta bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeaz gain, enpresa eta enplegu berriak sor daitezke.

La implantación de proyectos en torno a la regeneración urbana integral, además de hacer frente a retos inmediatos y de futuro de nuestro territorio y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en él, permite la creación de nuevas empresas y nuevos empleos.

Horrenbestez, BAI+D+i Programaren helburua honako proiektu hauek indartzea da:

El Programa BAI+D+i persigue por lo tanto potenciar aquellos proyectos que:

– Hiri-berroneratzeari ikuspegi integral bat ematen diotenak, ahal dela, gizartean, ekonomian eta ingurumenean berrikuntza-elementuak barnean hartuz.

– Aporten una visión integral a la regeneración urbana, englobando –en la medida de lo posible- elementos de innovación social, económica y medioambiental.

– Digitalizazioa, auzo kalteberen eraldaketa, zahartze aktiborako soluzioen, ekitatearen, kulturaren eta abarren sustapena eta beste hainbat alderdi txertatzea sustatzen dutenak.

– Promuevan la integración de aspectos como la digitalización, la transformación de barrios vulnerables, la promoción de soluciones de envejecimiento activo, la equidad, la cultura, etc.

– Auzoen berehalako premiei erantzuteko gaitasuna ez ezik, etorkizunean antzeko ezaugarriak dituzten beste auzo batzuetan ere aplikatu ahal izango diren soluzioak ekarriko dituztenak.

– Aporten soluciones que –si bien puedan ser inmediatamente aplicables a barrios con necesidades inmediatas- puedan también ser replicables en el futuro a otros con similares características.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legeak, lurralde-antolamenduko programaren barneko helburuen artean, I+G+B-ko ekimenei balioa ematea jasotzen du, eta helburu hori lortzeko, diru-laguntzen agindu berri bat izapidetzea hartzen du barne, «Hiri Habitat» aukera-nitxoko helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak bilatuta. Aurreikuspen hori gauzatzeko, «2018ko diru-laguntzak. Hiri-habitatari lotutako I+G+B ekimena (ZTBP 2018-2019-2020)» izeneko aurrekontuko partida txartatzen da.

La Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, prevé, entre los objetivos del programa de ordenación territorial, la puesta en valor de iniciativas de I+D+i. Para su consecución recoge la tramitación de una nueva orden de subvenciones, buscando ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del Nicho de Oportunidad de «Hábitat Urbano». Para llevar a efecto esta previsión se incluye una partida presupuestaria denominada «Subvenciones 2018. Iniciativa I+D+i vinculadas al Hábitat urbano-PCTI 2018-2019-2020».

Bestalde, aipatzekoa da diru-laguntza horiek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko martxoaren 14ko Aginduaren bidez onartu zen 2018-2020 aldiko Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren barruan jasota daudela, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan eskatzen den bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera. Zehazki, 1. helburu estrategikoan jasotzen dira: «Hirigintza eta hiri-berroneratze integrala», «Sozialki bateratua, orekatua eta jasangarria izango den lurraldea» ardatz estrategikokoa.

Por otra parte, cabe señalar que estas subvenciones se encuentran contenidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020, aprobado por Orden de 14 de marzo de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto. En concreto, se recogen en el Objetivo estratégico 1: Urbanismo y Regeneración urbana integral, del Eje Estratégico «Territorio socialmente cohesionado, equilibrado y sostenible».

Azkenik, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren 13. artikuluaren k), l) eta m) letren arabera, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzari dagokio I+G+B-ko ekimenak babesteko eginkizuna gauzatzea.

Finalmente, el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda atribuye en los apartados k), l) y m) del artículo 13 a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, el ejercicio de la función de apoyar iniciativas de I+D+i.

Ondorioz, lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) eta apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuak (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzekoa) ematen didaten eskumena baliatuta, bat etorrita Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzeko den azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntza eta laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin, honako hau

En su virtud y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Laguntzaren helburua eta irismena.

Artículo 1.– Objeto y alcance de la ayuda.

1.– Agindu honen helburua «Hiri-berroneratze integralean aplika daitezkeen proiektu berritzaileetarako» laguntzak emateko prozesua arautzea da, ZTBP Euskadi 2020ren «Hiri Habitat» aukera-nitxoko helburuak lortzen lagunduko duten proiektuak egitea sustatzeko. Deialdi honetarako laguntzen zenbatekoa 650.000 eurokoa da 2018-2020 aldirako, 9. artikuluan zehaztutako urterokoekin.

1.– El objeto de esta Orden es la regulación de la concesión de ayudas para «Proyectos innovadores aplicables a la regeneración urbana integral» con el fin de promover la realización de proyectos que contribuyan a los objetivos del Nicho de Oportunidad de «Hábitat Urbano» del PCTI Euskadi 2020. El importe de las ayudas destinadas a esta convocatoria será de 650.000 euros para el período 2018-2020, con las anualidades especificadas en el artículo 9.

2.– Agindu honi Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduan xedatutakoa aplikatuko zaio; erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta (EBAO, L 187, 2014-06-26koa) eta, ondorioz, erabat haren 25.2 artikuluan identifikatutako ikerketa-kategoria hauetakoak diren proiektuen zatiak baino ez dira finantzatuko:

2.– A la presente Orden le será de aplicación lo establecido en el Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión Europea por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE, L 187, de 26-06-2014) y consecuentemente solo serán objeto de financiación las partes de los proyectos que pertenezcan íntegramente a las siguientes categorías de investigación identificadas en el artículo 25.2 del mismo:

b) Ikerketa industriala.

b) investigación industrial.

c) Garapen esperimentala.

c) desarrollo experimental.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actuaciones Subvencionables.

1.– Oro har, proiektuak honako eremu estrategiko hauetako batera edo gehiagora orientatuta egongo dira:

1.– A nivel general, los Proyectos estarán orientados hacia uno o varios de los siguientes ámbitos estratégicos:

a) Premia teknologiko eta materialak identifikatzea eta haiei lehentasuna ematea.

a) Identificación y priorización de necesidades tecnológicas y materiales.

b) Ekonomiaren garapenerako aukerak (ekintzailetza, prestakuntza, enplegua eta abar).

b) Oportunidades para el desarrollo económico (emprendizaje, formación, empleo, etc.).

c) Gizartearen partaidetza- eta berrikuntza-mekanismo eta finantzaketa-mekanismo berritzaileak.

c) Mecanismos de participación e Innovación social y mecanismos financieros innovadores.

d) Nazioarteko benchmarkinga eta Europako proiektuak.

d) Benchmarking internacional y Proyectos Europeos.

Lehenengo eremua digitalizazioan, material berrietan, mugikortasun adimentsuan, ekonomia zirkularrean eta abarretan soluzioak identifikatzean oinarrituta dago. Bigarren eremuak, berriz, teknologiaz haraindiko alderdiak nabarmentzen ditu eta hiri-berroneratzeak izan dezakeen gizarte-eraginean ipintzen du arreta (enplegua, prestakuntza eta abar). Hirugarren eremuari dagokionez, antolakuntza-kontzeptuarekin bat dator eta gizarte-berrikuntza, partaidetza-eredu berriak, finantza-berrikuntza, eta abar, sustatu beharrari erantzuten dio. Laugarren eremua zeharkakoa da, eta bat dator Euskadi auzoen birgaitze integralaren alorreko Europako erreferente bihurtzearekin.

El primer ámbito parte de la identificación de soluciones en el ámbito de la digitalización, los nuevos materiales, la movilidad inteligente, la economía circular, etc. El segundo ámbito incide en aspectos que van más allá de lo tecnológico, centrándose en el impacto social de la regeneración urbana (empleo, formación, etc.). El tercer ámbito encaja en el concepto organizativo y responden a la necesidad de impulsar la innovación social, los nuevos modelos participativos, la innovación financiera, etc. El cuarto ámbito es transversal y encaja en la voluntad de situar a Euskadi como referente en el ámbito europeo en cuanto a rehabilitación integral de barrios.

2.– Horri dagokionez, deialdi honetan bi motatako ekimenak proposatzen dira:

2.– En este sentido, la presente convocatoria propone dos tipos de iniciativas:

a) Laguntzen 1. lerroak aukeratutako auzo pilotuetan hiri-berroneratze integrala gauzatzearekin zerikusia du, horietan esku hartzea lehentasunezkoa baita, dituzten ezaugarri bereziak direla-eta.

a) La línea 1 de las ayudas está relacionada con la regeneración urbana integral en barrios piloto seleccionados, ya que sus especiales características hacen prioritaria su intervención.

b) Laguntzen 2. lerroa bestelako ekimen batzuetara bideratuta egongo da; duten irismena (epe luzeagora) edota tematika dela-eta 1. lerroan sartzen ez diren ekimenetara, hain zuzen.

b) La línea 2 de las ayudas estará destinada a otras iniciativas que bien por su alcance –a más largo plazo- o por sus temáticas no entren dentro de la línea 1.

3.– 1. lerroa soluzio berritzaileak aplikatzeko proiektuetara zuzenduta dago, eta kalteberatasun handiagoko eremuetan esku hartzera bideratutako proposamenei lehentasuna emateko jomuga du (gizarte-kalteberatasuna, bizigarritasuna, egonkortasuna, energia-eraginkortasuna, etab.).

3.– La línea 1 está dirigida a proyectos de aplicación de soluciones innovadoras y con ella se pretende priorizar las propuestas destinadas a intervenir en las áreas de mayor vulnerabilidad (vulnerabilidad social, habitabilidad, accesibilidad, estabilidad, eficiencia energética, etc.).

«Esku-hartze premien diagnostikoa Euskadin eraikita dagoen etxebizitza-parkea berritzeko» lanaren arabera, parke eraikiaren % 31k ahulezia- edo kalteberatasun-maila altua edo oso altua du, eta etxebizitza horietan esku hartzeko premia oso larria da. Ezaugarri hauetako asko dituzten auzoak dira:

Según el «Diagnóstico de Necesidades en La Renovación del Parque Edificado de Euskadi», el 31% del parque edificado se encuentra en un grado de vulnerabilidad alto o muy alto y tienen necesidad muy alta de intervención. Se trata de barrios que comparten gran parte de características como son:

a) Irisgarritasun-arazo larriak hiri-eskalan (landa-eremuetatik edo industriaguneetatik gertu, periferikoak, udalerrietako auzo altuak, iragate-tokiak, orografia konplikatuko lekuak, eta abar).

a) Problemas importantes de accesibilidad a escala urbana (próximos a áreas industriales o a zonas rurales, periféricos, barrios altos de los municipios, espacios de transición, complicada orografía del lugar, etc.).

b) Oinarrizko ekipamenduen eta zerbitzuen gabetasuna (udalerriko oinarrizko zerbitzuetatik urruti, zuzkidura-estandarrak egokiak baino txikiagoak izanik).

b) Carencias de equipamientos y servicios básicos (alejados de servicios básicos del municipio, con estándares de dotación inferiores a los adecuados).

c) Eraikinen energia-eraginkortasuneko eta irisgarritasuneko arazoak (isolamendu termikorik eta berokuntzarik gabeko eraikinak edota instalazioak falta zaizkienak).

c) Problemas de eficiencia energética y accesibilidad de los edificios (falta de aislamiento térmico y calefacción, falta de instalaciones).

d) Eraikinaren bizigarritasun-arazoak (etxebizitza-azalerak egungo gutxieneko estandarrak baino txikiagoak, oinarrizko zerbitzuetarako sarbide-arazoak, eta abar) edo kontserbazio-arazoak inguratzaileari eta egonkortasunari dagokienez, zenbait kasutan.

d) Problemas de habitabilidad (superficies de vivienda de tamaño inferior a los estándares mínimos requeridos en la actualidad, accesibilidad a servicios básicos) e incluso problemas de conservación del edificio desde el punto de vista de la envolvente y la estabilidad en algunos casos.

e) Gizarte-kalteberatasun handia (biztanleria zahartuaren eta/edo baliabide ekonomiko baxuko biztanleriaren gizarte-profila, langabezia-tasa altuak, immigrazioa, etxebizitza horretan aldi baterako bizi diren gazteak, ikasketa-maila baxuko biztanleak, eta abar).

e) Elevada vulnerabilidad social (perfil social de población envejecida y/o bajos recursos económicos, altas tasas de desempleo, inmigración, jóvenes residentes de forma transitoria, habitantes con bajo nivel de estudios, etc.).

Modu adierazgarrian, Agindu honi jarraikiz diruz lagundu daitezkeen auzoak 1950. urtea baino lehen eraikitako bizitegi-garapenak (hirigune historikotan ez daudenak) eta 1950etik 1975era bitarte eraikitako bizitegi-garapenak izango dira funtsean, betiere eraikuntza-kalitate baxukoak badira egungo estandarrekin alderatuta.

A modo indicativo, los barrios subvencionables en virtud de la presente Orden serán principalmente desarrollos residenciales anteriores a 1950 (no recayentes en cascos históricos) y desarrollos residenciales construidos entre 1950 y 1975, de baja calidad constructiva para los estándares actuales.

4.– 2. lerroa beste proiektu eta soluzio berritzaile batzuk babestera bideratuta dago, etorkizuneko beste erronka sozial, ingurumeneko eta ekonomiko batzuk bultzatzeko helburua dutenak eta, garapen-maila esperimentalekoak izanik, bai bizitegi-eremuetan bai bestelako hiri-ingurunetan, industria-ingurunetan eta abarretan gauzatzekoak direnak.

4.– La línea 2 está destinada a apoyar otros proyectos y soluciones innovadoras, enfocados a impulsar otros retos económicos, ambientales y sociales de futuro, con un nivel de desarrollo experimental, tanto en ámbitos residenciales como en otros entornos urbanos, industriales, etc.

5.– Proiektuek jauzi diferentziala eman behar dute sektorean, balio-katearen lankidetza-jarduera baten bidez. Proiektuek gaitasun berriak garatzea ekarri beharko dute, eragin-ahalmen handi batez gain. Hiri-eremuko erronkak ebaztea da jomuga, betiere lankidetza-ikuspegi zabal batean oinarrituta. Proiektu horietarako, zatietarako jabetza-alderdiak hartuko dira kontuan, hirugarren pertsonei dagokienez bermatzekoa izango den informazioaren konfidentzialtasuna barne. Proiektuek aktoreen/enpresen lankidetza eraginkorra bilatzen dute, baita emaitza orokorrak zabaltzea ere.

5.– Los proyectos deben representar un salto diferencial en el sector, mediante una actuación colaborativa de la cadena de valor. Los proyectos implicarían el desarrollo de nuevas capacidades y un alto potencial de impacto. Se persigue resolver retos de ámbito urbano desde un enfoque de colaboración amplio. Para estos proyectos se tendrá en cuenta los aspectos de propiedad para las partes, incluida la confidencialidad de la información, que será garantizada ante terceros. Los proyectos buscan la colaboración efectiva entre diversos actores/empresas, así como la difusión de los resultados generales.

Bi lerroek Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduaren 25. artikuluan xedatutakoa beteko dute; erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta. (EBAO, L 187, 2014/06/26koa)

Ambas líneas cumplirán lo establecido en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. (DOUE, L 187, de 26-06-2014).

6.– Horrenbestez, deialdi honetara aurkeztuko diren proposamenek errespetatu beharreko alor orokorrak bat etorri beharko du «Hiri Habitata» aukera-nitxoan zehaztutako ZTBP Euskadi 2020ren eremu estrategikoekin; taula honetan bildu dira horiek:

6.– Por lo tanto, el ámbito general en el que deben encajar las propuestas que se presenten a la presente convocatoria se referirá a los ámbitos estratégicos del PCTI2020 definidas en el Nicho de «Hábitat Urbano» agrupados en la siguiente tabla:

Laguntza-lerroak, eremu estrategikoak.

Líneas de ayudas ámbitos estratégicos:

1. lerroa:

Línea 1:

Auzo pilotuetako proiektuak.

Proyectos barrio piloto.

Premia teknologiko eta materialak identifikatzea eta haiei lehentasuna ematea.

Identificación y priorización de necesidades tecnológicas y materiales.

Ekonomiaren garapenerako aukerak (ekintzailetza, prestakuntza, enplegua eta abar).

Oportunidades para el desarrollo económico (emprendizaje, formación, empleo, etc.).

Gizartearen partaidetza- eta berrikuntza-mekanismo eta finantzaketa-mekanismo berritzaileak.

Mecanismos de participación e Innovación social y mecanismos financieros innovadores.

Nazioarteko benchmarking-a eta Europako proiektuak.

Benchmarking internacional y Proyectos Europeos.

2. lerroa:

Línea 2:

Hiri-habitataren eremuko beste proiektu eta soluzio batzuetara eta 1. lerroan ezarritakoez bestelako inguruneetara (industria-inguruneak, beste mota batzuetako bizitegi-garapenak, eta abar) bideratutako beste I+G+B-ko proiektu eta ekimen batzuk.

Otros proyectos I+D+i Iniciativas I+D+i dirigidos a otros proyectos y soluciones innovadoras en el ámbito del Hábitat urbano y a entornos diferentes a los establecidos en la línea 1 (entornos industriales, otros tipos de desarrollos residenciales, etc.).

3. artikulua.– Pertsona onuradunak.

Artículo 3.– Personas beneficiarias.

1.– Industria-jardueretan, merkataritza-jardueretan edo irabazi-asmoko zein irabazi-asmorik gabeko zerbitzuak emateko jardueretan aritzen den zuzenbide pribatuko edozein pertsona juridiko edo profesional izan daiteke dekretu honetan arautzen diren diru-laguntzen onuradun, baita pertsona horiek osatutako elkarteak ere, interes orokorrak eta komunak ordezkatzen badituzte.

1.– Podrá ser persona beneficiaria de las ayudas cualquier persona jurídica y profesional colegiado de naturaleza privada dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con o sin fines lucrativos, así como las asociaciones constituidas por las mismas que representan los intereses generales y comunes.

2.– Honako hauek laguntza hauetatik kanpo geldituko dira: tokiko erakundeak, erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak, baita sektore publikoko beste erakunde batzuk ere, hala nola fundazio edo partzuergo publikoak.

2.– Quedan fuera del ámbito del presente régimen de ayudas las Entidades Locales, Organismos Autónomos, Entes Públicos de derecho privado y Sociedades Públicas y aquellos otros entes que también forman parte del sector público tales como fundaciones o consorcios públicos.

4. artikulua.– Pertsona onuradunen baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos de las personas beneficiarias.

1.– Pertsona onuradunek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

1.– Los requisitos que las personas beneficiarias deberán cumplir son los siguientes:

a) Gutxienez establezimendu edo sukurtsal bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan.

a) Tener al menos un establecimiento o una sucursal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekin dituenak egunean edukitzea, indarreko legediak eskatutako mugen arabera.

b) Tener su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, según los límites que resulten exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

2.– Agindu honetan araututako diru-laguntzak eta laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, beharrezkoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako mota bereko laguntzei edo diru-laguntzei lotuta izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozedura.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

3.– Agindu honetan araututako diru-laguntzak eskatzeko, pertsona eskatzaileek ezin izango dute izan diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dien ez zehapen penalik ez administrazio-zehapenik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoari jarraikiz.

3.– No podrán acceder a las subvenciones reguladas en esta Orden las personas que se encuentren sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Halaber, ezin izango dira diru-laguntzen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. zenbakian jasotako gorabeheraren batean dauden pertsonak. Gorabehera horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 4. zenbakitik 6.era bitartean ezarritakoa, eta gorabehera bakoitzerako ezarritako irismena izango dute.

4.– Asimismo, no podrán ser beneficiarias de subvención las personas en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y tendrán el alcance que para cada una se establece.

5.– Krisialdian dauden enpresek ezin izango dute onuradun izan, krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko jarraibideetan emandako definizioaren arabera (2014-07-31ko AO, C 249).

5.– No podrán ser beneficiarias las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014).

6.– Halaber, ezingo dute diru-laguntzarik jaso Batzordeak laguntza bat legez kontrakotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jotzea erabaki ondoren berreskuratzeko agindu bat oraindik betetzeko duten enpresek, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduaren 1.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz; erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta (EBAO, L 187, 2014ko ekainaren 26koa).

6.– Igualmente, no podrán acceder a las subvenciones las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, según lo indicado en el artículo 1.4 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L 187 de 26 de junio de 2014).

7.– Azkenik, dekretu honetan araututako laguntzak eskuratzeko, eskatzaileek egunean egon beharko dute zerga-betebeharrei eta gizarte-segurantzarekin dituzten betebeharrei dagokienez.

7.– Finalmente, para poder acceder a las ayudas reguladas en el presente Decreto las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

5. artikulua.– Izapidetze elektronikoa eta aurkezpena.

Artículo 5.– Tramitación electrónica y presentación.

1.– Pertsona interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

1.– Las personas interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Izapidetze elektronikoa honako hauen bidez arautzen da: Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren bidez, eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –PLATEA– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenaren bidez. Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea ere aplikatu behar zaio izapidetze elektronikoari.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración -PLATEA-. También le es de aplicación a la tramitación electrónica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak modu elektronikoan nola izapidetu jakiteko xehetasunak eskuragarri daude egoitza elektronikoan.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, por canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica.

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak elektronikoki egingo dira egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bitartez.

4.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán por canal electrónico a través de mi carpeta de la sede electrónica.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea: epea eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes: plazo y documentación a presentar.

1.– Proposamenak aurkezteko azken eguna 2018ko irailaren 27a izango da.

1.– El plazo de presentación de propuestas será hasta el día 27 de septiembre de 2018 incluido.

2.– Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz, nahi bezala, aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta dokumentuak. Horretaz gain, prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

2.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

3.– Eskabideak baliabide elektronikoen bitartez aurkeztuko dira, euskadi.eus egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/diru-laguntza-ztbp-2018/y22-izapide/eu

3.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/subvenciones-pcti-2018/y22-izapide/es

4.– Gutxienez betebehar eta egoera hauek egiaztatzen dituen erantzukizunpeko adierazpena erantsi beharko zaio eskabideari:

4.– A la citada solicitud habrá de adjuntarse declaración responsable que acredite como mínimo las siguientes obligaciones y extremos:

a) Jakinaraztea ea eskatu den eta, hala badagokio, ea eskuratu den helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk emandako diru-laguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo beste baliabiderik.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

b) Pertsona eskatzailea ez egotea laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapen edo zehapen penal baten eraginpean, edo ez izatea horretarako legezko debekurik.

b) No hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

c) Indarreko araudian ezarritako betekizunak betetzea eta eskabideko eta agirietako datuak egiazkoak izatea.

c) Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y que los datos contenidos en la solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

d) Zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekin dituenak egunean izatea.

d) Que está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y a la Seguridad Social.

e) Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izatea.

e) Que se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

5.– Eskabideak berekin dakar baimena organo kudeatzaileak ofizioz eta behar bestetan egiaztatu dezan diru-laguntzak eskatzen dituzten pertsonek zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekin dituenak betetzen dituztela.

5.– La solicitud comportará la autorización para que el órgano gestor compruebe de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas tantas veces como fuera necesario.

Pertsona eskatzaileak eskabidean berariaz adierazten badu ez duela ematen baimenik ofizioz egiaztatzeko ea zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekin dituenak betetzen dituen, organo eskudunek egindako ziurtagiri administratibo positiboen bidez egiaztatu beharko du.

En el caso de que la persona solicitante señale expresamente en la solicitud que no autoriza la comprobación de oficio del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, deberá de acreditarse mediante certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por los órganos competentes.

6.– Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, eskatzaileei jakitera ematen zaie aurkezten dituzten datuak fitxategi batean bilduko direla eta horren helburua izango dela diru-laguntzetarako deialdi hau eta gai horri loturiko gainerako administrazio-espediente guztiak kudeatzea. Fitxategiaren arduraduna Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza da, eta zuzendaritza horretan gauzatuko dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

6.– De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los y las solicitantes de que los datos que faciliten serán incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro expediente administrativo relacionado con la materia. El responsable de este fichero es la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, ante la cual se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz.

7.– Eskabideak honako gutxieneko eduki honekin aurkeztuko dira, eta formatu elektronikoan baino ez dira onartuko.

7.– Las solicitudes se presentarán de acuerdo con el siguiente contenido mínimo, exclusivamente en formato electrónico:

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriek proiektuak errazago balioztatzen lagundu behar dute, deialdi honetako esleipen-irizpideen arabera, eta 30 orrialde izango ditu eskabide bakoitzak gehienez.

La documentación a aportar junto con la solicitud debe facilitar la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios de adjudicación de la presente convocatoria y no superará un número máximo de 30 páginas por solicitud.

a) Proiektuaren izena.

a) Título del proyecto.

b) Proiektuaren helburua.

b) Objetivo del proyecto.

c) Buruaren, kideen eta kontratisten identifikazio argia.

c) Identificación clara del líder, socios y contratistas.

d) Arduraduna eta proiektuaren komunikazio-helbidea zehaztea.

d) Definir la persona responsable y dirección de la comunicación del proyecto.

e) Proiektuaren eta proposatzen den soluzioaren deskribapena.

e) Descripción del proyecto y de la solución propuesta.

f) Proiektuan proposatutako soluzioaren izaera berritzailea justifikatzea. Proposatutako soluzioak oinarri duen ezagutza aditua eta buruaren eta kideen I+G+B-ko jarduerak sartu beharko dira bereziki.

f) Justificación del carácter innovador de la solución propuesta en el proyecto. Incluir en especial el conocimiento experto y las actividades de I+D+i del líder y los socios/as sobre los que se construye la solución propuesta.

g) Proiektuaren garrantzi estrategikoa, agindu honen 11. artikuluan xedatutako esleipen-irizpideetan bildutako alderdiak garatuta.

g) Relevancia estratégica del proyecto desarrollando los aspectos incluidos en los Criterios de adjudicación establecidos en el artículo 12 de la presente Orden.

h) Proiektuak merkatua aktibatzeko egin dezakeen ekarpena, agindu honen 11. artikuluan xedatutako esleipen-irizpideetan jasotako alderdiak garatuta.

h) Aportación del proyecto a la activación del mercado desarrollando los aspectos incluidos en los Criterios de Adjudicación de dicho artículo 11 de la presente Orden.

i) Proiektuaren lantaldea zehaztea. Hornitzaileak eta adituen profila bilduko ditu, funtzioak esleituta, baita esperotako emaitzak nazioartean garatzeko bokazioa ere, hala dagokionean.

i) Definición del equipo de trabajo del proyecto. Incluirá los proveedores y el perfil de expertos con sus funciones asignadas y la vocación de desarrollo internacional, en su caso, de los resultados esperados.

j) Proiekturako proposatutako lan-metodologia. Faseen eta zereginen deskribapena jasoko du eta, horrekin batera, proiektuaren helburuak lortzeko alderdi kritikoen azterketa bat, baita horien arriskua murrizteko jarduerak ere. Erabili beharreko materialen, analisien eta ekipoen justifikazioa bildu behar du. Proiektuburuaren eskema bat aurkeztu behar du, denbora-epe oso mugatuan helburuak lortzeko kudeaketa aurreratuarekin.

j) Metodología de trabajo propuesta para el Proyecto. Deberá incluir la descripción de fases y tareas así como un análisis de aspectos críticos de cara a la consecución de los objetivos del proyecto y las actuaciones para reducir el riesgo de los mismos. Incluirá la justificación de los materiales, analíticas y equipos a utilizar. Presentará un esquema de gestión avanzado del líder del proyecto para conseguir el cumplimiento de objetivos en un plazo temporal muy limitado.

k) Kronograma zehatza eta proiektuaren plangintza, zeregin bakoitzeko parte-hartzaileen ardurak eta bide kritikoa zehaztuta, kontuan hartuta ezinbestekoa dela lana oinarri hauetan jasotako epearen barruan bukatzea.

k) Cronograma detallado y planificación del proyecto incluida la asignación de dedicaciones por tareas de las personas participantes y la definición del camino crítico, teniendo en cuenta la necesaria finalización del trabajo en el plazo recogido en estas bases.

l) Aurreikusitako lankidetza publiko-pribatua; proiektuaren zenbait alderdi garatuko dira, baliabide publikoekin eta Administrazioaren jarduketekin lotutakoak, proiektuak arrakasta izateko aukerak areagotzeko.

l) Colaboración público-privada prevista, se desarrollarán los aspectos del proyecto relacionados con instrumentos públicos y actuaciones de la Administración para incrementar las probabilidades de éxito del proyecto.

m) Proposamen ekonomikoa. Proposamen ekonomikoak proiektuaren guztizko kostuak banakatuta jasoko ditu, agindu honen 10. artikuluan zehaztutako kostu-kategorien arabera.

m) Propuesta Económica. La propuesta económica desglosará los costes totales del proyecto en función de las categorías de costes explicitados en el artículo 10 de la presente Orden.

n) Identifikatzea proiektuaren zein zati etorriko litzatekeen bat honako bi kategoria hauetan (Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren 25.2 artikuluan identifikatutako lau kategorietako bi dira):

n) Identificación de la/s parte/s del proyecto que encuadrarían en cada una de las siguientes dos categorías de las cuatro identificadas en el artículo 25.2 del Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión Europea:

– Ikerketa industriala.

– Investigación industrial.

– Garapen esperimentala.

– Desarrollo experimental.

7. artikulua.– Proiektuak gauzatzeko epea.

Artículo 7.– Plazo de ejecución de los proyectos.

1.– Proiektuak gehienez ere hilabeteko epean hasi beharko dira, laguntza eman dela jakinarazten denetik aurrera, eta 2020ko azaroaren 30a baino lehen amaitu beharko dira.

1.– Los proyectos deberán iniciarse en el plazo máximo de 1 mes desde la notificación de la concesión de la ayuda y deberán estar concluidos antes del 30 noviembre de 2020.

2.– Horretaz gain, finantzatu diren lanen gutxienez % 50 egin dela egiaztatu beharko da 2019ko irailaren 30erako. Hala egin ezean, interesdunari entzunaldi-izapidea eman ondoren, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak zuzenketa-neurriak eskatu ahalko ditu edo, hala badagokio, baita laguntzari uko egin ere; hori gertatuz gero, laguntza jasotzeko eskubidea galduko du interesdunak eta dagokion zenbatekoa itzultzeko eskatuko zaio.

2.– Asimismo, deberá acreditarse a fecha de 30 de septiembre 2019 la ejecución mínima del 50% de los trabajos objeto de financiación. De no ser así, previa audiencia al interesado, la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana podrá exigir medidas correctoras o en su caso, la renuncia a la ayuda, declarando la pérdida de derecho a la percepción de la misma y solicitando el reintegro del importe que corresponda.

8. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak eskabidean akats edo hutsegiteren bat dagoela edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta dela ikusten badu, jakinarazi eta 10 eguneko epea emango dio erakunde eskatzaileari, akatsa zuzendu edo dokumentua aurkez dezan. Adieraziko zaio, halaber, hala egin ezean, eskabidean atzera egindakotzat joko dela ebazpen bidez. Ebazpen hori Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoaren arabera eman beharko da.

1.– Si la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

2.– Akatsak zuzentzeko betebeharra bide elektronikoz jakinaraziko da. Jakinarazpenak kontsultatzeko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalera jo behar da.

2.– La notificación de subsanación de defectos se llevará a cabo de modo electrónico. Las notificaciones habrán de consultarse en el apartado de «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Jakinarazpena egindakotzat joko da, interesdunak jaso izana elektronikoki izenpetzen duenean. Jakinarazpena bidali eta hamar egun naturaleko epean interesduna ez bada edukira sartu, jakinarazpena ezetsitzat joko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak jarraitu egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela edukira sartzea.

La notificación se entenderá practicada en el momento en el que la persona interesada firme electrónicamente su recepción. Cuando transcurran diez días naturales desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

3.– Aurrekoari kalterik egin gabe, organo kudeatzaileak jasotzaileei jakinarazpenen abisuak igorriko dizkie SMS edo posta elektronikoko mezuen bidez, eskabide-formularioan adierazitako telefono mugikorretara edo posta elektronikoko kontuetara. Abisu horiek inoiz ez dira egindako jakinarazpentzat hartuko.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles o cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

9. artikulua.– Aurreikusitako kreditua eta diru-laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 9.– Crédito previsto y cuantía de la subvención.

1.– Hiri Habitaterako laguntzak emateko, guztira 650.000,00 euro bideratuko dira, honela banakatuta:

1.– Para la concesión de las ayudas para Hábitat Urbano se destinará un total de 650.000,00 euros de acuerdo con el siguiente desglose:

2018. urtean: 325.000 euro.

Año 2018: 325.000 euros.

2019. urtean: 162.500 euro.

Año 2019: 162.500 euros.

2020. urtean: 162.500 euro.

Año 2020: 162.500 euros.

2.– Diru-laguntzak eskuratutako puntuazioaren arabera esleituko dira, lehiaketa bidez, harik eta aurrekontu-kreditua agortu arte, eta itxarote-zerrendan geratuko dira, puntuazio-ordenaren arabera, gutxieneko puntuazioa gainditu baina laguntzarik eskuratu ez dutenak.

2.– Las subvenciones se adjudicarán por concurso, de acuerdo a la puntuación obtenida, hasta el agotamiento del crédito presupuestario, quedando en lista de espera, por orden de puntuación, aquellas que superando la puntuación mínima, no obtengan ayudas.

3.– Jarduketak puntuazio handienetik txikienera ordenatuko dira, lortutako puntuazioaren arabera; diruz lagundu daitekeen jarduketatzat hartzeko, jarduketak 70 puntu lortu behar ditu gutxienez, balorazio-irizpideetan.

3.– Las actuaciones se ordenarán de forma descendente en relación a los puntos obtenidos y la puntuación mínima para ser considerado una actuación subvencionable será de 70 puntos de los criterios de valoración.

4.– Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren 25.5 artikuluaren arabera, onuradun bakoitzak jaso dezakeen laguntzak ez ditu hauek gaindituko:

4.– De acuerdo al artículo 25.5 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, la intensidad de la ayuda para cada beneficiario no excederá:

a) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 50, ikerketa industrialerako.

a) Del 50% de los costes subvencionables, para la investigación industrial.

b) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 25, garapen esperimentalerako.

b) Del 25% de los costes subvencionables, para el desarrollo experimental.

5.– Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren 25.6 artikuluaren arabera, laguntzaren zenbatekoak diruz lagundu daitezkeen kostuen % 80raino igo ahalko dira, hemen adierazten den bezala:

5.– De acuerdo al artículo 25.6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, las intensidades de la ayuda podrán aumentarse hasta un máximo del 80% de los costes subvencionables, como se indica a continuación:

a) Ehuneko 10 puntu enpresa ertainentzat eta ehuneko 20 puntu enpresa txikientzat.

a) en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.

b) Ehuneko 15 puntu honako baldintza hauetako bat edo gehiago betez gero:

b) en 15 puntos porcentuales si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

i) Proiektuak lankidetza eraginkorra badakar hauen artean:

i) que el proyecto implique una colaboración efectiva:

– Enpresen artean: enpresa horietako batek (gutxienez) ETE bat izan behar du, edo bestela, gutxienez bi estatu kidetan, edota estatu kide batean eta EEE hitzarmeneko alderdi kontratugile batean garatu behar du; gainera, enpresa bakar batek ezin du ordaindu diruz lagundu daitezkeen kostuen % 70 baino gehiago.

– entre empresas, al menos una de las cuales sea una PYME, o se desarrolle en al menos dos Estados miembros, o en un Estado miembro y en una Parte Contratante en el Acuerdo EEE, y que ninguna empresa corra por sí sola con más del 70% de los costes subvencionables, o

– Enpresa baten eta ezagutzak zabaltzeko eta ikertzeko erakunde baten edo gehiagoren artean: erakunde horiek, halaber, diruz lagundu daitezkeen kostuen % 10 hartu behar dituzte beren gain gutxienez, eta beren ikerketaren emaitzak argitaratzeko eskubidea eduki behar dute.

– entre una empresa y uno o varios organismos de investigación y difusión de conocimientos, asumiendo estos como mínimo el 10% de los costes subvencionables y teniendo derecho a publicar los resultados de su propia investigación.

ii) Proiektuaren emaitzak asko zabaltzea konferentzien, argitalpenen, sarbide libreko oinarrien edo doako nahiz iturri irekiko programa informatikoen bidez.

ii) que los resultados del proyecto se difundan ampliamente por medio de conferencias, publicaciones, bases de libre acceso o programas informáticos gratuitos o de fuente abierta.

6.– Diru-laguntza 100.000 eurokoa izango da, gehienez ere.

6.– El importe máximo de subvención será de 100.000 euros.

10. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 10.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira gastuak baldin eta, erakunde eskatzaileak aurkeztutako jardueraren aurrekontu banakatu eta xehatuan jasota egonik, «ikerketa eta garapena» kategoria espezifikora esleitzen badira; zehazki, hauek izan daitezke:

1.– Se considerarán gastos subvencionables aquellos gastos que figurando recogidos en el presupuesto desglosado y detallado de la actividad que presente la entidad solicitante se asignen a una categoría específica de investigación y desarrollo y podrán ser los siguientes:

a) Langile-gastuak: ikertzaileak, teknikariak eta bestelako laguntza-langileak, proiektuan jardun diren neurrian; horien akreditaziorako, proiektuan emandako orduen ziurtagiria aurkeztu beharko da, lanerako izendatutako langileei aplikatu beharreko hitzarmenei jarraikiz.

a) Los costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto; para su acreditación se presentará certificado de las horas dedicadas al proyecto de acuerdo con los convenios aplicables al personal asignado al trabajo.

b) Tresneria- eta material-gastuak, proiekturako erabiltzen diren neurrian eta denbora-tartean; tresneria eta materiala ez badira soil-soilik proiekturako erabiltzen beren bizitza baliagarri osoan, proiektuaren iraupenari dagozkion amortizazio-kostuak soilik hartuko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat, oro har onartutako kontabilitate-printzipioen arabera kalkulatuta.

b) Los costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto; en caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

c) Kontratu-ikerketaren kostuak, ezagupen teknikoak edo patenteak, erositakoak edo kanpoko iturriek erabateko lehiako baldintzan emandako lizentzia bidez lortutakoak, eta proiektura esklusiboki bideratutako aholkularitzaren eta zerbitzu baliokideen gastuak.

c) Los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.

d) Gastu orokorrak eta ustiapeneko beste gastu gehigarri batzuk, hor sartuta zuzenean proiektutik eratorritako materialen, horniduren eta antzeko produktuen kostuak, behar bezala justifikatuak.

d) Los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto, debidamente justificados.

2.– Honako hauek laguntzaren xede diren kostuetatik kanpo geratuko dira:

2.– Quedan excluidos del concepto de costes objeto de ayuda los siguientes:

a) BEZ eta gainerako zeharkako zergak, nola eta ez den egiaztatzen kostua eragiten diola onuradunari.

a) El IVA y demás impuestos indirectos, salvo que se acredite que suponga un coste para la persona beneficiaria.

b) Honako kostu hauek:

b) Los siguientes costes:

Aretoak alokatzea, dietak eta antzekoak.

El alquiler de salas, dietas y similares.

Sustapenerako eta marketinerako materiala sortzea.

La elaboración de material de promoción y marketing.

Software-lizentziak erostea.

La adquisición de licencias de software.

Merkataritzako web edo plataformak garatzea.

El desarrollo de webs o plataformas comerciales.

c) Laguntza eman aurretik sortutako edozein kostu.

c) Cualquier coste incurrido antes de la fecha de concesión de la ayuda.

3.– Pertsona onuradunak proiektua azpikontratatzea erabakitzen badu, eman zaion zenbatekoaren % 85 baliatu ahalko du horretarako, gehienez ere.

3.– En caso de que la persona beneficiaria decida subcontratar el proyecto podrá hacerlo hasta un máximo del 85% de la cuantía concedida.

11. artikulua.– Esleipen-irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de adjudicación.

1.– Hauek dira balorazio-irizpideak eta haien haztapena, 100 puntuko oinarria hartuta:

1.– Los criterios de valoración y su ponderación, sobre una puntuación total de 100 puntos, serán los que se indican a continuación:

a) Proiektuaren garrantzi estrategikoa. Irizpide horren balorazioa 40 puntukoa izango da gehienez, eta honako elementu hauek hartuko dira aintzat horren barnean:

a) Relevancia estratégica del proyecto. Este criterio será valorado sobre 40 puntos y respecto del mismo se tomarán en consideración los siguientes elementos:

1) Eskainitako balio-proposamena eta indarra (gizarte-eraldaketarako indarra eta indar ekonomikoa). 20 punturaino.

1) Propuesta de valor ofrecida e impacto y potencial de trasformación social y económico. Hasta 20 puntos.

2) Proiektuaren jasangarritasuna eta emaitzen transferentzia. Proiektuaren irismenaren zabaltasuna (jasangarritasunaren hiru esparruetan: soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa) eta etorkizunerako aurreikusitako jasangarritasuna. Proiektuak etorkizunean errepikatzeko eta zabaltzeko izango dituen aukerak. 20 punturaino.

2) Sostenibilidad del proyecto y transferencia de los resultados. Amplitud del alcance del proyecto (en los tres ámbitos de la sostenibilidad – social, económica, medioambiental) y previsión de sostenibilidad futura. Posibilidades de réplica y escalabilidad futura del proyecto. Hasta 20 puntos.

b) Proiektua zer neurritan datorren bat deialdirako hautatutako eremuekin. Irizpide horren balorazioa 30 puntukoa izango da gehienez, eta honako elementu hauek hartuko dira aintzat horren barnean:

b) Encaje del proyecto en los ámbitos seleccionados para la convocatoria. Este criterio será valorado sobre 30 puntos y respecto del mismo se tomarán en consideración los siguientes elementos:

1) Proiektuaren motibazio, beharrizan eta aukerak. Agindu honen 2. artikuluan aipatutako 1. lerroaren garapenera bideratutako proiektuak. 10 puntu.

1) Motivación, necesidad y oportunidad del proyecto. Proyectos orientados al desarrollo de la Línea 1 mencionada en el artículo 2 de la presente Orden. 10 puntos.

2) Proiektuaren helburuak, xedea eta kolektibo hartzailearen garrantzia. 10 punturaino.

2) Objetivos, finalidad del proyecto y relevancia del colectivo destinatario. Hasta 10 puntos.

3) Proiektuaren bikaintasuna, Euskadi hiri-berroneratze integralaren alorrean Europako erreferente bihurtzeari dagokionez. 10 punturaino.

3) Excelencia del proyecto de cara a posicionar a Euskadi como referente en regeneración urbana integral el ámbito europeo. Hasta 10 puntos.

c) Proiektuaren plangintza eta lanerako plana. Irizpide horren balorazioa 20 puntukoa izango da gehienez, eta honako elementu hauek hartuko dira aintzat horren barnean:

c) Plan de trabajo y planificación del proyecto. Este criterio será valorado sobre 20 puntos y respecto del mismo se tomarán en consideración los siguientes elementos:

1.) Proposatutako metodologiaren kalitatea eta egokitasuna. 10 punturaino.

1) Calidad y adecuación de la metodología propuesta. Hasta 10 puntos.

2) Proposamenaren izaera berritzailea: 10 punturaino.

2) Carácter innovador de la propuesta. Hasta 10 puntos.

d) Diziplina anitzekoa izatea: proiektua elkarrekin edo talde baten barnean aurkeztea. Proiektua diziplina desberdinetako erakunde batek baino gehiagok elkarrekin edo talde baten barnean aurkezten dutenean baino ez da kontuan hartuko irizpide hori; koadro hau aplikatuko da:

d) Carácter multidisciplinar: presentación del proyecto conjuntamente o en agrupación. Este criterio se valorará, tan sólo, cuando el proyecto sea presentado conjuntamente o en agrupación por más de una entidad, de diferentes disciplinas, mediante la aplicación del siguiente cuadro:

Taldekatutako erakundeen kopurua: puntuazioa.

Número de entidades agrupadas: puntuación.

Erankunde 1: 0 puntu.

1entidad: 0 puntos.

2 erakunde: 2,5 puntu.

2 entidades: 2,5 puntos.

3 erakunde: 5 puntu.

3 entidades: 5 puntos.

4 erakunde: 7,5 puntu.

4 entidades: 7,5 puntos.

5 erakunde edo gehiago: 10 puntu.

5 entidades o más: 10 puntos.

2.– Proiektuan genero-ikuspegia txertatzea ere, halaber, aurreko atalean ezarritako balorazio-irizpideen haztapen-irizpideetako bat izango da.

2.– La integración de la perspectiva de género en el proyecto constituirá un criterio de ponderación de los criterios de valoración establecidos en el apartado anterior.

3.– Gutxienez 70 puntu lortzen ez dituzten proposamenak kanpoan utziko dira.

3.– Quedarán excluidas aquellas propuestas que no alcancen en total un mínimo de 70 puntos.

12. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 12.– Órgano de gestión de las ayudas.

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratzeko zuzendariari dagokio agindu honen arabera emandako diru-laguntzak kudeatzeko lanak egitea, eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluaren 3. zenbakian ezarritako printzipioei egokitu beharko zaizkie.

Corresponde a la persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana la realización de las tareas de gestión de las subvenciones otorgadas conforme a la presente Orden que deberán ajustarse a los principios establecidos en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 13.– Tribunal de valoración.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta egiaztatzeko, balorazio-epaimahai bat sortuko da eta hauek osatuko dute:

1.– Para el análisis y verificación de las solicitudes presentadas se constituirá un tribunal de valoración compuesto por:

a) Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako titularra; mahaiburua izango da.

a) La persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, que actuará como presidenta.

b) Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako Lurraldearen Antolamendurako eta Plangintzarako Zerbitzuko buruzagitzaren titularra.

b) La persona titular de la jefatura del Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

c) Zuzendaritza horretako arlo teknikoko bi pertsona; horietako bat idazkaria izango da.

c) Dos personas del área técnica de la citada Dirección, actuando una de ellas como Secretaria o Secretario.

2.– Eskatzaileen abstentzio- eta errekusatze-eskubideak bermatzeko, baliabide elektronikoen bidez jakinaraziko zaie eskatzaileei balorazio-epaimahaiko kideak nor diren, organo kudeatzaileak haren osaera erabaki bezain laster.

2.– En orden a garantizar el ejercicio de los derechos de abstención y recusación por parte de los solicitantes, se les comunicará su concreta identidad por medios electrónicos en el momento en el que el órgano gestor decida su concreta composición.

3.– Epaimahaiak bere proposamena igorriko dio Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren titularrari, baina lehenago eskabide bakoitza aztertu eta egiaztatu du esleipen-irizpideen arabera.

3.– El tribunal elevará su propuesta a la persona titular de la Viceconsejería de Planificación Territorial una vez analizadas y verificadas cada una de las solicitudes en función de los criterios de adjudicación.

14. artikulua.– Esleipen-ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 14.– Resolución de adjudicación, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Balorazio-epaimahaiaren proposamena aztertu ondoren, Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren titularrak diru-laguntza esleitzeko ebazpena eman eta jakinaraziko du bi hileko gehieneko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera. Esanbidez jasoaraziko da zer erakunderi esleitu zaien diru-laguntza eta zeini ukatu. Diru-laguntza esleitu zaien erakundeen kasuan, onetsitako aurrekontua, zenbatekoa eta diruz lagundutako ehunekoa bilduko dira jakinarazpenean, emandako diru-laguntzak gehieneko bat duela jakinarazita; diru-laguntza ukatu zaien erakundeen kasuan, berriz, erabaki hori zergatik hartu zen jakinaraziko zaie.

1.– A la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de valoración, la persona titular de la Viceconsejería de Planificación Territorial dictará y notificará resolución aprobando la subvención, en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Se hará expresa constancia de la entidad/es beneficiaria/s y denegadas. En el caso de las entidades beneficiarias, recogerá el presupuesto aprobado, el importe y porcentaje subvencionado, y el carácter máximo de la subvención concedida y en el caso de las entidades denegadas recogerá los motivos que fundamenta la denegación.

2.– Aurreko paragrafoko ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta jakinaraziko da, eta agindu honen 15. artikuluan seinalatutako mugak ezarriko dira bertan, beste hainbat elementuz gain.

2.– La resolución citada en el párrafo anterior será notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en ella se establecerán –entre otros elementos– los hitos clave señalados en el artículo 15 de la presente Orden.

3.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

3.– Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

4.– Gehienezko epea inolako ebazpenik jakinarazi gabe bukatzen bada, laguntza-eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute pertsona interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

4.– Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

15. artikulua.– Laguntzen ordainketa eta gastuen justifikazioa.

Artículo 15.– Pago de las ayudas y justificación de gastos.

1.– Agindu honen babesean emango diren diru-laguntzak prozedura honen bitartez ordainduko dira:

1.– Las subvenciones que se concedan al amparo de la presente Orden se harán efectivas conforme al siguiente procedimiento:

a) Emandako zenbatekoaren % 10, ordainketa aurreratu gisako libramendu baten bitartez, 17. artikuluaren a) letran zehaztutako epea igaro ondoren, betiere onuradunak ez badio uko egin diru-laguntzari.

a) 10% de la cantidad concedida, mediante libramiento con carácter de pago anticipado, una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado a) del artículo 17 sin haber mediado renuncia.

b) Laguntzaren zenbatekoaren % 40, behin finantzatu diren lanen % 30en justifikazio tekniko eta ekonomikoa aurkeztu dutela pertsona onuradunek, formatu elektronikoan, 2018ko abenduaren 31 baino lehen.

b) 40% del importe de la ayuda, previa justificación técnica y económica del 30% de los trabajos objeto de financiación, que deberá entregarse por las personas beneficiarias antes del 31 diciembre de 2018 en formato electrónico.

c) Laguntzaren zenbatekoaren % 25, behin finantzatu diren lanen % 50en justifikazio tekniko eta ekonomikoa aurkeztu dutela pertsona onuradunek, formatu elektronikoan, 2019ko irailaren 30a baino lehen.

c) 25% del importe de la ayuda, previa justificación técnica y económica del 50% de los trabajos objeto de financiación, que deberá entregarse por las personas beneficiarias antes del 30 de septiembre 2019 en formato electrónico.

d) Laguntzaren zenbatekoaren gainerako % 25a, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak behin betiko proiektua eta dagokion memoria ekonomiko xehatua onartu ondoren, 2020ko azaroaren 30a baino lehen.

d) 25% restante del importe de la ayuda tras la aprobación por parte de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del proyecto definitivo y la correspondiente memoria económica detallada, antes del 30 noviembre de 2020.

2.– Pertsona onuradunek banku-identifikazioari eta -kontuari buruzko datuak aurkeztu beharko dituzte Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzan, baita 4. artikuluko baldintzak betetzen direlako justifikazioa ere.

2.– Las personas beneficiarias deberán aportar a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana los datos de identificación y cuenta bancaria, así como la justificación de cumplimiento de los requisitos del artículo 4.

3.– Ez da inolako ordainketarik egingo onuradunak egunean ez baditu zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekin dituenak edo itzulketa-ebazpen batek adierazita zordun bada.

3.– No se efectuará pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

16. artikulua.– Proiektuaren kudeaketa eta segimendua eta entregatu beharreko agiriak.

Artículo 16.– Gestión y seguimiento del proyecto y documentos entregables.

1.– Laguntzen onuradunek derrigorrean prestatu beharko dituzte entregatu beharreko dokumentuak –eskabidean deskribatutakoak–, eta ondoren, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzara bidali beharko dituzte.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a elaborar y remitir a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana los documentos entregables descritos en su solicitud.

2.– Justifikazio tekniko eta ekonomikorako txostenetan –15. artikuluko b) eta c) letretan eskatutakoetan– lanen % 30 eta % 50 egin delako (hurrenenez hurren) justifikazio tekniko eta ekonomikoa frogatu beharko da, faseen eta eginkizunen (bai gauzatutakoak bai kronograman aurreikusitakoak) deskribapena barnean hartuta.

2.– Los informes de justificación técnica y económica exigidos en los apartados b) y c) del artículo 15 deberán justificar técnicamente y económicamente la realización del 30% y 50% de los trabajos realizados, respectivamente, incluyendo la descripción de fases y tareas materializadas y previstas en el cronograma.

3.– Oinarri hauetan eta laguntzen eskabidean ezarritako epeen eta formaren arabera itxiko da proiektua. Proiektua ixtean, pertsona onuradunak urrats hauek egingo ditu:

3.– El cierre del proyecto se realizará en el plazo y las formas establecidas en las presentes bases y en la solicitud de ayudas. Al cierre del proyecto la persona beneficiaria procederá a:

a) Behin betiko proiektuaren memoria teknikoa eta dagokion memoria ekonomiko xehatua entregatzea Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzan; halaber, etorkizunean gauzatuko diren garapen teknologikoko eta aplikazio industrialeko lerroen proposamen justifikatu eta lehenetsi bat ere izan beharko du agiri horrek.

a) Entregar la memoria técnica del proyecto definitivo y la correspondiente memoria económica detallada a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, que incluirá además una propuesta justificada y priorizada de líneas futuras de desarrollo tecnológico o de aplicación industrial.

Proiektua ixteko memoria ekonomikoan hauek jasoko dira, kostu motaren arabera: batetik, onartutako gastuak, bestetik, benetan egindako gastuak. Banakapen bat aurkeztuko da, hauek barne hartuko dituena:

En la Memoria económica de cierre del proyecto, se recogerán, por tipología de coste, los gastos aprobados, así como los gastos efectivamente incurridos. Se presentará un desglose que incluya:

1.) Langile-gastuei dagokienez: pertsona bakoitzak sartutako orduen erantzukizunpeko adierazpena eta ordu-parteak; haietako bakoitzaren kostu unitarioaren beharrezko egiaztapena (lansarien kopia eta/edo TC10); eta kostu unitario horren kalkulua.

1) Con relación a los costes de personal: declaración responsable de horas incurridas por persona y partes horarios, acreditación suficiente del coste unitario de cada una de ellas (nóminas y /o TC10) así como del cálculo del citado coste unitario.

2) Gainerako kostuen fakturak.

2) Las facturas en el resto de costes.

b) Eskatutako dokumentu administratiboak.

b) Los diferentes documentos administrativos requeridos.

c) Emaitzak zabaltzeko proposamena, helburuak, foroak, egutegia eta abar biltzen dituena.

c) Propuesta de difusión de resultados que incluya objetivos, foros, calendario, etc.

d) Proiektuaren segimendu-plana, egutegia ezarrita; agindu honetan bildutako hiru urteetan bilera bat egingo da urtean gutxienez, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak proiektuaren inpaktuaren segimendua egin dezan, haren ebaluazio-irizpideen arabera.

d) Plan de seguimiento del proyecto, estableciendo en el calendario, al menos, una reunión anual en las tres anualidades cubiertas por la presente Orden, de modo que se realice un seguimiento por parte de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del impacto del proyecto de acuerdo con los criterios de evaluación del mismo.

3.– Egindako proiektuan berariaz adierazi beharko da finantzaketa publikoa dela, eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren diru-laguntza jaso duela; beraz, jardueraren aipamena egiten den entregatu beharreko dokumentu, akta, komunikazio-ekintza, kartel eta testu guztietan sail horren logo ofiziala ezarri beharko da, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan xedatutakoarekin bat.

3.– El proyecto elaborado deberá dar publicidad, de modo expreso en el propio documento, del carácter público de su financiación, haciendo constar que ha sido subvencionada por la Viceconsejería de Planificación Territorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, incorporando en todos los documentos entregables, actas, acciones comunicativas, carteles y textos referidos a la actividad el logo oficial de dicho Departamento, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

17. artikulua.– Pertsona onuradunaren betebeharrak eta diru-laguntzetarako bestelako baldintzak.

Artículo 17.–Obligaciones de la persona beneficiaria y otros requisitos de las subvenciones.

1.– Agindu honetan ezarritakoaren arabera araututako diru-laguntzak jasotzen dituzten pertsona onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluarekin bat etorriz:

1.– Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, y todas las demás establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Horrela, diru-laguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean, pertsona onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, diru-laguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las personas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Diru-laguntza eman den xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

c) Diru-laguntza esleitzen duen organoak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egingo dituen egiaztapen-ekintzak bete behar dituzte, eta eskumena duten kontrol-organo nazionalek zein Europako Erkidegoko kontrol-organoek finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eskaini behar dute onuradunek.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Organo emaileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduera finantzatzeko bestelako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu izana. Hori jakin bezain laster egin behar da jakinarazpena, eta, nolanahi ere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen; hala bada, agindu honen 11. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, en cuyo caso se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 11 de esta Orden.

e) Diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ordainduta dituela frogatzea esleitzeko ebazpen-proposamena eman aurretik.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

f) Onuradunek diru-laguntzei buruzko publizitatea eman beharko dute, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluaren arabera.

f) Las personas beneficiarias deberán dar publicidad a las subvenciones conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18. artikulua.– Diru-laguntzarako baldintzak aldatzea.

Artículo 18.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, edozelan ere, beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuetatik beste diru-laguntza batzuk edo bestelako laguntzak jasotzen badira, edota, kasua bada, helburu bererako beste diru-sarrera zein baliabide batzuk eskuratzen badira, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da; betiere, diru-laguntzen onuradun izateko arauetan jarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de ésta.

19. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

Baldin eta agindu honetan xedatutako diru-laguntza jaso duen proiektuaren kostua txikiagoa bada laguntza ematean aurreikusitako aurrekontuan jasotakoa baino, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proportzioan murriztuko da, eta orduan, diru-laguntzaren ehunekoa oinarri berriaren gainean aplikatuko da.

En el caso de que el coste del proyecto objeto de la presente subvención fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

20. artikulua.– Ez-betetzearen ondorioak.

Artículo 20.– Efectos del incumplimiento.

1.– Baldin eta eskatu eta eman zen helbururako erabiltzen ez badu diru-laguntza pertsona onuradunak, diru-laguntza eman zitzaion jarduera burutzen ez badu, diru-laguntza finkaturiko xedeetarako erabili duela justifikatzen ez badu, emandako justifikazioa ez bada nahikoa edo, orokorrean, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 53. artikuluan, agindu honetan eta diru-laguntza emateko ebazpenean jasotako itzulketa-kausaren bat gertatzen ez bada, eman zaion eta jaso duen diru-kopurua itzuli egin beharko du, baita sortutako legezko interesak ere. Dirua itzultzeko, horretarako ezartzen den prozedurari jarraituko zaio.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria no utilice la subvención concedida para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique o la justificación sea insuficiente, o, en general, concurra cualquiera de las causas de reintegro contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses legales que resulten de aplicación, siguiendo el procedimiento establecido al efecto.

2.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 19. artikuluaren 3. zenbakian jasotako kasuan, halaber, diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainean izandako soberakina itzuli beharko da, eta dagokion berandutze-interesa ere eskatuko da.

2.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

21. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 21.– Compatibilidad con otras subvenciones.

1.– Laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu berbera duten funts publikoen edo pribatuen kargura jaso daitekeen beste edozein laguntzarekin. Hala ere, helburu berbererako jasotako laguntzen zenbateko osoa eta deialdi honetan emandako diru-laguntzaren kopurua batuta, azken kostu osoa baino handiagoa bada, deialdi honen bidez emandako laguntzaren zenbatekoari gehiegizko kopuru hori kenduko zaio.

1.– La concesión de las presentes ayudas será compatible con la obtención de cualesquiera otras que pudieran recibirse con cargo a fondos públicos o privados para el mismo fin. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas recibidas para el mismo fin, más la cantidad de la subvención otorgada en la presente convocatoria, sea superior a su coste final total, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

2.– Nolanahi ere, kontuan izan behar da Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren 8.1 artikuluan hau ezartzen dela: laguntzak jakinarazteari dagokionez, atalaseak zehazterakoan kontuan hartu behar da proiektuari emandako estatuko laguntzen guztizko zenbatekoa.

2.– En cualquier caso ha de tenerse en cuenta que el artículo 8.1 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 establece que la determinación de los umbrales a efectos de notificación de las ayudas debe tomar en cuenta el importe total de las ayudas estatales concedidas al proyecto.

22. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 22.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 31.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2018.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común