Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

152. zk., 2018ko abuztuaren 8a, asteazkena

N.º 152, miércoles 8 de agosto de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4148
4148

AGINDUA, 2018ko uztailaren 17koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntzak (EIMA 2.0).

ORDEN de 17 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan ayudas para la producción de materiales didácticos digitales en euskera de niveles no universitarios (EIMA 2.0).

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Heziberri 2020 Plana onartu zuen. Heziberri 2020 planaren helburua hauxe da: Europako esparruan hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloan 2020rako ezarritako berrikuntza- eta garapen- ildo estrategikoak bateratzea, hezkuntzak gure testuinguruan eta ingurunean dituen erronkekin.

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura aprobó el plan Heziberri 2020, el cual responde a la idea de conjugar las líneas estratégicas de innovación y desarrollo establecidas en el marco europeo para el año 2020 con respecto a la educación y la formación, con los retos educativos propios de nuestro contexto y entorno.

Plan horretan sartuta dago hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa, hezkuntza-eredu pedagogikoaren ildo nagusiak biltzen dituena. Marko horrek paradigma aldaketa nabarmena dakar, konpetentzietan oinarritzen den hezkuntza delako. Horrek aldaketak sortu ditu hezkuntza-etapa guztietako ikuspegi pedagogikoan; ondorioz, curriculumak egokitu egin dira.

En dicho plan se incluye el Marco del modelo educativo pedagógico, proyecto que recoge las grandes líneas del modelo educativo pedagógico. Dicho proyecto supone un cambio de paradigma importante, pues parte del planteamiento de una educación basada en las competencias. Ese cambio ha supuesto la adecuación de los currículums de las etapas educativas a ese nuevo modelo pedagógico.

Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzarako eta Batxilergoko curriculum berriak zehaztu zituen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, 237/2015, 236/2015 eta 127/2016 dekretuen bidez, hurrenez hurren.

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura publicó los currículums de Educación Infantil, Educación Básica y Bachillerato mediante los Decretos 236/2015, 237/2015 y 127/2016, respectivamente.

Heziberri 2020 planaren markoan jasotako 5.3 atalean berariaz hitz egiten da ikasmaterialez; besteak beste, hezkuntza-eredu pedagogikoarekin bat etorri behar dutela esanez. Hortaz, ikasmaterialek curriculum-dekretu berrietara egokitu beharko dute.

En el punto 5.3 del marco de Heziberri 2020 se habla expresamente de los materiales didácticos, indicando, entre otras cosas, que tienen que acogerse al nuevo modelo pedagógico. Por lo tanto, los materiales didácticos deberán adecuarse a los currículums establecidos por los citados Decretos.

Horren harira, curriculum-planteamendu berrien araberako euskarazko ikasmaterial digitalen beharrari erantzuteko helburua du aurtengo EIMA 2.0 diru-laguntza deialdiak.

En ese sentido, la convocatoria de subvenciones EIMA 2.0 tiene como objetivo ayudar la producción de materiales didácticos digitales de niveles no universitarios creados en euskera, según los nuevos planteamientos curriculares.

Halaber, deialdi honen prozeduran aplikagarri izango dira diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren eta berorren araudia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren oinarrizko xedapenak. Baita Diru-laguntzei buruzko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren VI. Titulua eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua ere.

En esta convocatoria serán de aplicación las disposiciones básicas de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba su reglamento. Igualmente, el VI Título del Decreto de Legislación 1/1997, de 11 de noviembre y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

Hori guztia gogoan izanik, honako hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDEA
OBJETO DE LAS AYUDAS

1. artikulua.– Euskarazko ikasmaterial digitalak, oinarrizkoak zein osagarriak, prestatzeko eta hezkuntza-komunitatearen eskura jartzeko diru-laguntzak arautzea eta horietarako dei egitea da deialdi honen xedea. Unibertsitate aurreko irakasmailetarako ikasmaterialak hartzen ditu deialdi honek kontuan. Arlo horretan dagoen hutsunea betetzea eta ikasle-irakasleei beren jardunerako ikasmaterialak eskaintzeko bideak jartzea da helburu nagusia.

Artículo 1.– La presente Orden tiene por objeto regular y convocar las ayudas a la producción de material didáctico digital, básico o complementario, en euskera con el fin de ponerlos a disposición de la comunidad escolar. Esta convocatoria abarca aquellos materiales didácticos digitales que están destinados a las enseñanzas regladas no universitarias vigentes. El objetivo principal de esta convocatoria es cubrir la falta de este tipo de material en euskera y dotar a alumnos y profesores de material didáctico digital adecuado para su actividad escolar.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
DEIALDIRA BIL DAITEZKEEN IKASMATERIALAK
MATERIALES DIDÁCTICOS QUE PUEDEN ACOGERSE A LA CONVOCATORIA

2. artikulua.– Deialdi honetara aurkeztu nahi dutenek honako arlo eta etapa hauetakoren bati buruzko ikasmateriala egin beharko dute:

Artículo 2.– Los que quieran acogerse a esta convocatoria tendrán que presentar materiales didácticos para las siguientes áreas y etapas:

a) Haur eta Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Lanbide Esparruko Heziketa Zikloak edota Batxilergoko jakintzagaiak (oinarrizkoak nahiz osagarriak) lantzekoak.

a) Materiales, básicos o complementarios, para Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

b) Curriculumaren euskal dimentsioa lantzeko ikasmaterialak.

b) Materiales para trabajar la dimensión vasca del currículum.

c) Ebaluaziorako, orientabiderako eta aniztasunari erantzuteko ikasmaterialak. Ikasmaterialak ez ezik, ikasleen ezaugarri psikologikoak neurtzeko eta diagnostikatzeko balio dezaketen bestelako materialak ere hartuko dira kontuan esparru horren barruan.

c) Materiales para la evaluación, la orientación y la atención a la diversidad. También se aceptarán materiales que permitan la medición y diagnosis de las características psicológicas de los alumnos.

d) Helduen Hezkuntzarako ikasmaterialak.

d) Materiales para la Educación de Adultos.

e) Aukerako Hezkuntza Jarduera lantzeko ikasmaterialak.

e) Materiales para Actividades Educativas Optativas.

f) Musika-irakaskuntzan erabiltzeko ikasmaterialak.

f) Materiales para la enseñanza musical.

g) Hezkuntza Berezirako ikasmaterialak.

g) Materiales para Educación Especial.

h) Berariazko hezkuntza-premiak dituzten ikasleei zuzendutako ikasmaterialak.

h) Materiales dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales.

3. artikulua.– 1.– Ikasmaterialak bi eratakoak izan daitezke: batetik, Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin 3.0 Espainia (CC BY-NC-SA 3.0) edo Creative Commons Aitortu- PartekatuBerdin 3.0 Espainia (CC BY-SA 3.0) lizentziapean egitekoak diren ikasmaterialak eta, bestetik, produkzio-etxeen jabetzakoak izango direnak.

Artículo 3.– 1.– La convocatoria subvencionará dos tipos de materiales didácticos: materiales con licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0) o Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-SA 3.0) y materiales propiedad de entidades productoras.

2.– Ezin da ikasmaterial bera bi eratara aurkeztu.

2.– No se podrá presentar un mismo material a ambas modalidades.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IKASMATERIALEN BALDINTZAK
REQUISITOS DE LOS MATERIALES DIDÁTICOS

4. artikulua.– 1.– Euskara hutsean sorturik eta prestaturik dauden ikasmaterial digitaletara mugatzen da laguntza-deialdi hau. Gaur egun indarrean dauden unibertsitate aurreko irakasmailetarako ikasmaterialak, oinarrizkoak zein osagarriak, hartuko ditu kontuan aurtengo deialdi honek.

Artículo 4.– 1.– Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvención aquellos materiales didácticos digitales escritos y producidos íntegramente en euskera. La convocatoria abarca materiales didácticos, sean básicos o complementarios, destinados a las vigentes enseñanzas regladas no universitarias.

2.– Hori bermatze aldera, ikasmaterialaren alderdi didaktiko-pedagogikoaz arduratuko direnek Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren araberako euskarazko C1 maila badutela ziurtatu beharko dute.

2.– Con el fin de garantizar lo expuesto en el punto anterior, los miembros del grupo que elaborarán la parte didáctico-pedagógica del material didáctico deberán certificar que están en posesión del nivel C1 de euskera, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

3.– Produkzio bat euskal jatorrikotzat hartua izateko, testuak euskaraz sortua eta prestatua egon behar du, eta lehen argitalpena euskaraz bakarrik egingo da.

3.– Para que una producción sea considerada como original en euskera, el texto debe estar escrito y producido en euskera y su primera edición se realizará solo en ese idioma.

Halaber, goiburuak, helbideak, grafikoak eta ingurugiroko erreferentziak ere euskaraz emango dira ikasmaterialetan zein bere metadatuetan.

Además, los títulos, las direcciones, los gráficos y las referencias ambientales, así como los metadatos también tienen que ir en euskera.

5. artikulua.– Ikasmaterial digital berrietarako prestaturik dago laguntza-deialdi hau. Egokitu edota berritutako ikasmaterialak ez dira, beraz, deialdi honen bidez diruz lagunduko; itzulpenak ere ez.

Artículo 5.– Esta convocatoria está destinada a materiales didácticos digitales inéditos; no se subvencionarán, por lo tanto, adaptaciones o reediciones de materiales ya publicados, ni traducciones.

6. artikulua.– Diru-laguntza deialdi honetara biltzen diren ikasmaterialek Heziberri 2020 planeko hezkuntza-eredu pedagogikora eta horren baitan onartutako dekretuetara egokitu beharko dute: abenduaren 22ko 237/2015 Dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena; abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena, eta irailaren 6ko 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

Artículo 6.– Los materiales didácticos que se acojan a la presente convocatoria de subvención deberán tener en cuenta el proyecto pedagógico del Plan Heziberri 2020 y los Decretos Curriculares aprobados dentro del mismo: el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco; el Decreto 237/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Infantil y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco; y el Decreto 127/2016, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hortaz, ikasmaterialek honako ezaugarri hauek izango dituzte, hezkuntza-eredu pedagogikoarekin koherenteak izan daitezen:

En este sentido, los materiales didácticos deberán reunir las siguientes características, con tal de que sean coherentes con el nuevo modelo pedagógico:

a) Ikasleen irteera profilean definitutako oinarrizko konpetentziak lortzearen alde egitea.

a) Estar al servicio del logro de las competencias básicas definidas en el perfil de salida del alumnado.

b) Ikasleei eta irakasleei irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen plangintza, garapena eta ebaluazioa egiten laguntzeko mota guztietako materialak izango dira.

b) Servir de ayuda al alumnado y al profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

c) Zorroztasun zientifikoa eta hizkuntza egokitu egingo zaizkio ikasleen adinari eta 237/2015, 236/2015 eta 127/2016 dekretuetan araututako curriculumei. Lege-ordenamenduko printzipioak, balioak, askatasunak eta betebeharrak ere agertu eta sustatu behar dira, eta diseinu unibertsalaren eta irisgarritasunaren ezaugarriak bete.

c) Deberán adaptarse al rigor científico e idoneidad lingüística adecuados a las edades de los alumnos y los currículums regulados en los Decretos 236/2015, 237/2015 y 127/2016. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes del ordenamiento jurídico vigente, así como el cumplimiento de las características de diseño universal y accesibilidad.

d) Irisgarriak izan behar dute, bai desgaitasun fisiko, sentsorial edo intelektualen bat duten ikasleentzat, bai ikasteko beste zailtasun batzuk dituztenentzat.

d) Deberán cumplir las características de accesibilidad para el alumnado con discapacidad física, sensorial o intelectual y para el alumnado con otras dificultades de aprendizaje que lo precisen.

e) Hizkuntza ez da modu sexistan erabiliko, eta irudietan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotipatu gabekoa bermatuko da.

e) Han de hacer un uso no sexista del lenguaje y en sus imágenes garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres.

f) Aniztasun familiarra eta afektibo-sexuala agertuko da ikasmaterialetan, eta gainerako errealitate kulturalak, etnikoak, etab.

f) Así mismo los materiales curriculares deberán asegurar en los mismos la presencia de la diversidad familiar y afectivo-sexual, y resto de realidades culturales y étnicas, etc.

Ikasmaterialen ezaugarriekin zerikusia duten edukiak eta Heziberri 2020 Planarekin lotutako dokumentu eta tresna baliagarriak Hezkuntza Sailaren honako helbidean aurki daitezke: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/eu/

En la siguiente dirección del Departamento de Educación, pueden encontrarse contenidos relacionados con las características de los materiales didácticos, y documentos y herramientas útiles relacionados con el plan Heziberri 2020: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/es/

7. artikulua.– Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak bere 30. artikuluan finkatutakoa bete beharko dute ikasmaterialek.

Artículo 7.– Los materiales educativos deberán cumplir lo establecido en el artículo 30 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

8. artikulua.– 1.– Deialdi honen bidez diruz lagundutako ikasmaterialek indarrean dauden lege-eskakizunak bete behar dituzte jabego intelektualari, egile-eskubideei, lege-gordailuari eta abarrei dagokienez. Proiektuaren lanketan erabiliko diren eta azken produktuaren zati izango diren irudi, soinu, testu edo beste edozein multimedia objektu, eskatzailearenak izango dira, edota egile- edo banaketa-eskubideei buruz indarrean dagoen araudia beteko dute.

Artículo 8.– 1.– Todo material subvencionado mediante esta convocatoria deberá cumplir los requisitos legales relativos a la propiedad intelectual, derechos de autor, depósito legal, etc. Las imágenes, sonidos, textos o cualquier otro tipo de objetos multimedia que se utilicen en la elaboración del proyecto y que formen parte del producto final deberán ser propios del solicitante o, en cualquier caso, cumplir con la normativa vigente sobre los derechos de autor y distribución.

2.– Arau horiek Hezkuntza Sailaz kanpoko erakundeen esparrukoak direla kontuan izanik, eskakizun horiek bete direla ziurtatu beharko du eskatzaileak eskabide-orrian, erantzukizunpeko adierazpenen atalean.

2.– Teniendo en cuenta que dichas normas emanan de ámbitos ajenos al Departamento de Educación, el solicitante deberá justificar el cumplimiento de los requisitos citados en el impreso de solicitud, en el apartado de declaraciones responsables.

9. artikulua.– Deialdi honen bidez diruz lagundutako ikasmaterial orok gida didaktikoa ekarri behar du. Honako hauek dira, gutxienez, gida didaktikoak izan behar dituen ezaugarriak:

Artículo 9.– Todo material subvencionado mediante la presente convocatoria deberá llevar su correspondiente guía didáctica. En la guía didáctica se incluirán, como mínimo, los siguientes puntos:

a) Helburuak (ikasleen irteera profila): zer helburu lortu nahi diren ikasmaterial horrekin eta nori zuzendua dagoen, betiere curriculuma garatzeko indarrean dauden dekretuei edota ikasketa-planei erreferentzia eginez.

a) Objetivos (perfil de salida del alumno). Cuáles persigue y a quién va dirigido dicho material didáctico, haciendo siempre referencia, a los Decretos de Desarrollo Curricular vigentes o los planes de estudio en vigor.

b) Zein edukirekin duen harremana, edota zein eduki landu nahi dituen, curriculuma garatzeko dekretuetako edota ikasketa-planetako arlo eta ikasgaietako helburuak lortzeko.

b) Con qué contenidos, de los Decretos de Desarrollo Curricular vigentes o de los planes de estudio en vigor tiene relación o cuáles pretende desarrollar.

c) Planteamendu didaktikoaren antolaketa (unitate didaktikoak, arazo-egoerak, atazak, denboralizazioa, irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak: bilaketa- eta kudeaketa jarduerak, egituratze-jarduerak, aplikazio-jarduerak...).

c) Estructura del planteamiento didáctico (unidades didácticas, situaciones problema, tareas, temporalización, actividades de enseñanza-aprendizaje: actividades de búsqueda y gestión, actividades de organización, actividades de aplicación...).

d) Metodologia. Ikasmaterialaren erabileraren inguruko metodologia (noiz eta nola erabili).

d) Metodología. Aspectos metodológicos en torno al empleo del material. Cuándo y cómo utilizarlo.

e) Baliabide osagarriak (gaian sakontzeko materialak, bibliografia, webguneak...).

e) Recursos complementarios (materiales para profundizar en el tema, bibliografía, páginas web...).

f) Lanaren egile(ar)en eta parte-hartzaile(ar)en zerrenda.

f) Relación de autor(es) y personas que participan en el trabajo.

g) Onespena jaso izanaren adierazpena eta data.

g) Indicación del reconocimiento de idoneidad, señalando la fecha del mismo.

10. artikulua.– Planteamendu didaktikoaren aldetik, produktoreek honako lehentasun-ezaugarriok izango dituzte kontuan ikasmateriala produzitzerakoan:

Artículo 10.– En cuanto al planteamiento didáctico las empresas o personas productoras de material didáctico digital deberán tener en cuenta las siguientes características preferentes a la hora de producir el material:

a) Proiektuaren ildo nagusiak etaparako edo ikasmailarako aurreikusitako helburuen, edukien eta jardueren arabera antolatzea, beti ere oinarrizko konpetentzien garapena kontuan harturik.

a) Organizar el proyecto adecuadamente modularizado según los objetivos, contenidos y actividades previstos para cada etapa y curso, teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias básicas.

b) Ikaskuntza aktiboa bultzatzea. Horrenbestez, ikasleek helburu jakin bat lortzeko zerbait sortu beharko dute. Hots, zeregin esanguratsua burutuko beharko dute.

b) Fomentar el aprendizaje activo. Para ello, los alumnos deberán crear actividades para conseguir un objetivo concreto; es decir, tendrán que llevar a cabo una actividad relevante.

c) Planteamendu interaktiboa bultzatzea eta, horrez gainera, ikasleen arteko lankidetza indartzea.

c) Fomentar el planteamiento interactivo y la cooperación entre los alumnos.

d) Materialak proposamen didaktiko irekiak izatea: irakasleek moldatzeko modukoak izatea, beren programazio eta unitate didaktikoetan.

d) Los materiales deben contener una propuesta didáctica abierta para que los docentes puedan incluirlos en sus programaciones y unidades didácticas.

e) Ebaluazioaren garrantzia agerikoa izatea eta, beraz, ikaslea ebaluatzeko moduak proposatzea; betiere konpetentzien garapena kontuan harturik (autoebaluazioa, koebaluazioa, askotariko estrategiak...).

e) Proponer medios para evaluar al alumnado, dando relevancia a la evaluación, teniendo en cuenta, siempre, el desarrollo de las competencias (autoevaluación, coevaluación, diferentes estrategias...).

f) Motibatzailea eta atsegina izatea: ikasleen adina, testuingurua, interesak, etab. kontuan hartzea.

f) Garantizar que el material posea elementos o planteamientos motivadores para cada alumno teniendo en cuenta la edad, los intereses, contexto, etc.

g) Inklusibitatea eta ikasleen aniztasuna kontuan hartzea (gaitasun diferentea duten ikasleen beharretara egokitzeko aukerak ematea eta askotariko errealitateak kontuan izatea).

g) Tener en cuenta la inclusión educativa y la diversidad del alumnado (adecuarse a las necesidades de alumnos con capacidades diferentes y tener en cuenta las distintas realidades).

h) Multimedia elementuen arteko barne kohesio egokia izatea: integrazio- eta sinkronizazio- maila egokia izatea, mezu orokorra ondo ulertu eta bereganatu ahal izateko.

h) Garantizar la correcta conexión de los elementos multimedia; es decir, garantizar el nivel apropiado de integración y sincronización al objeto de que el mensaje principal sea adecuadamente comprendido.

i) Internet sareko doako zerbitzuen eta tresnen erabilera bultzatzea: edukiak eta baliabideak sarean partekatzeko proposamenak egitea; sareko parte-hartze proiektuetan ekarpenak egitea; komunitate birtualetan eta sare sozialetan parte hartzea bideratzea.

i) Fomentar el uso de recursos gratuitos que ofrece la red: proponer tareas para compartir contenidos y recursos en la red; contribuir en los proyectos de colaboración de la red; fomentar la participación en comunidades virtuales y redes sociales.

j) Eskubide irekiak (Creative Commons) dituzten elementuak erabiltzea.

j) Emplear en el material elementos de derechos abiertos (Creative Commons).

11. artikulua.– Ikasmaterialak weberako diseinatuak izango dira, hots HTML lengoaian eginak. Erabiliak izateko edozein web nabigatzaile nahikoa izango da, sistema eragilea edozein delarik ere, ohiko pluginak erabiliz, beste programarik eskatu gabe eta jabe-softwarea erabiltzera behartu gabe. Halaber, ikasmaterialak eskuko edo mahai gaineko ordenagailuetan erabiltzeko modukoak izango dira. Ukimenezko pantailak dituzten gailuetan (arbel digitalak, tabletak) erabiltzeko berariazko diseinua duten ikasmaterialak ere onartuko dira.

Artículo 11.– Los materiales deben estar diseñados para la web, es decir en lenguaje HTML. Además, deberán funcionar con cualquier sistema operativo y navegador, con los plugins habituales y sin necesidad de instalar otro programa y sin tener restricciones de software propietario. Deben servir para ser utilizados tanto en ordenadores portátiles como en ordenadores de mesa. También se aceptarán materiales que estén diseñados expresamente para dispositivos con pantalla táctil (pizarras digitales, tablets).

12. artikulua.– Materialen web irisgarritasuna bermatze aldera, kontuan hartu beharko dira World Wide Web Consortium-ek (W3C) egindako Web Edukietarako Irisgarritasun Jarraibideak (WCAG 2.0), A bikoitza irisgarritasun mailari dagozkionak bederen.

Artículo 12.– Los materiales didácticos cumplirán los criterios de accesibilidad establecidos por la World Wide Web Consortium (W3C) compatibles con doble A, con el fin de garantizar la accesibilidad web del material didáctico.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
DIRU-BALIABIDEAK
DOTACIÓN ECONÓMICA

13. artikulua.– 1.– Laguntza-deialdi honek hirurehun eta hirurogei mila euroko diru-kopurua du (360.000): hirurogeita hamabi mila euro (72.000) 2018ko aurrekontuan eta, berrehun eta laurogeita zortzi mila euroko konpromiso-kreditua (288.000) 2019an.

Artículo 13.– 1.– La presente convocatoria de ayudas tiene una dotación presupuestaria de trescientos sesenta mil (360.000) euros: setenta y dos mil (72.000) euros a cargo de los presupuestos de 2018 y otros doscientos ochenta y ocho mil (288.000) euros a cargo de los presupuestos de 2019, vía crédito-compromiso.

2.– Deialdira aurkezten diren proiektuak bi multzotan banatuko dira: batetik, Creative Commons Aitortu-Ez Komertziala-Partekatu Berdin 3.0 Espainia (CC BY-NC-SA 3.0) edo Creative Commons Aitortu-Partekatu Berdin 3.0 Espainia (CC BY-SA 3.0) lizentziapean egitekoak diren ikasmaterialak eta, bestetik, produkzio-etxeen jabetzakoak izango direnak. Aurrekontuaren % 40 (144.000 euro) produkzio-etxeen jabetzako materialgintzarako izango da eta % 60 (216.000 euro) Creative Commons lizentziapean egindako ikasmaterialentzat. Halere, multzo batean aurreikusitako diru-kopuru osoa esleitzen ez bada, soberakina beste multzora pasatuko da.

2.– Con los proyectos que se presenten a la convocatoria, se harán dos grupos: por una parte, los proyectos a realizar bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0) o Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-SA 3.0) y, por otra parte, los proyectos propiedad de entidades productoras. El 40% (144.000 euros) del presupuesto se destinará a subvencionar los proyectos de propiedad de entidades productoras y el otro 60% (216.000 euros) a proyectos realizados bajo licencia Creative Commons. No obstante, en el caso de que no se agote la asignación de la cantidad prevista en alguno de los grupos, el remanente se añadirá a la cantidad del otro grupo.

14. artikulua.– Diru-laguntza ez da izango diruz lagundu daitezkeen gastuen % 80 baino gehiagokoa, eta gehienez ere 30.000 euro emango da ikasmaterial bakoitzeko.

Artículo 14.– La cuantía de la subvención no podrá exceder del 80% del importe de los gastos subvencionables, con un máximo de 30.000 euros por material didáctico.

15. artikulua.– Eskatzaile bakoitzeko 2 proiektu lagunduko dira diruz, gehienez.

Artículo 15.– Por cada solicitante se subvencionarán, como máximo, 2 proyectos.

16. artikulua.– 1.– Deialdi honetako diru-laguntzak lehiaketa bidez erabakiko dira. Laguntzak esleitzeko prozedura 1/1997 Legegintza Dekretuan, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenaren 51.4 artikuluan aurreikusitako lehiaketa orokorra izango da, eta beraz, laguntzak ematea aurkeztutako proiektuen arabera egingo da, I. eranskinean xedatutako balorazio-irizpideak aplikatuz horien arteko lehentasunak ezartzeko. Laguntzak puntuazioaren goitik beherako ordenan emango dira, 13. artikuluan aurreikusitako diru-dotazioa agortu arte eta haren 2. puntuko baldintza betearaziz.

Artículo 16.– 1.– El procedimiento para la adjudicación de las ayudas será el general de concurso previsto en el artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. La concesión de las ayudas se realizará mediante la comparación de los proyectos presentados, a fin de establecer una prelación entre los mismos en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el Anexo I, adjudicándose las ayudas en orden descendente de puntuación hasta agotar la dotación económica prevista en el artículo 13, dando con ello cumplimiento a la condición del punto segundo.

2.– I. eranskinean ezarritako gutxieneko puntuazioa lortzen ez duten proiektuak diru-laguntzarik gabe geratuko dira.

2.– No se subvencionarán los proyectos que no obtengan la puntuación mínima exigida en el Anexo I.

3.– Bi ikasmaterial edo gehiagoren artean berdinketa gertatzen bada, Edukiaren Egokitasunaren atalean lortutako puntuazioaren goitik beherako ordenan emango dira diru-laguntzak.

3.– En caso de producirse empate entre dos o más materiales, se adjudicarán las ayudas en orden descendente de la puntuación obtenida en el apartado idoneidad del contenido.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ONURADUNAK
DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS

17. artikulua.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. eta 14. artikuluetan ezartzen diren baldintzak eta betekizunak bete beharko dituzte deialdi honetako laguntzak eskuratu nahi dituztenek.

Artículo 17.– Las personas beneficiarias deberán cumplir las condiciones y los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18. artikulua.– Beharrezko lege-nortasuna duten pertsona fisikoak edo pertsona juridiko pribatuak izan daitezke laguntza-jasotzaile. Laguntza-deialdi honetara ezin bildu ahal izango dira, partez edo osoz, herri-aginteak, zuzenbide pribatuko herri-aginteak edota herri-aginteen parte-hartze nagusia duten sozietate pribatuak.

Artículo 18.– Serán destinatarias de esta convocatoria aquellas personas físicas o personas jurídicas privadas legalmente constituidas, productoras de material didáctico digital. No obstante, quedan excluidos los entes públicos, entes públicos de derecho privado o sociedades privadas con participación mayoritariamente pública.

19. artikulua.– 1.– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean eduki behar ditu laguntza-eskatzaile orok.

Artículo 19.– 1.– Los solicitantes deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2.– Deialdiaren kudeaketa-organoa arduratuko da eskatzailea zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekiko eginbeharretan egunean dagoela ziurtatzeaz, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei Buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, arautzen duen bezala. Kudeaketa-organoak ez du eskatzailearen baimenik beharko datu horiek ziurtatzeko.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Zergak Nafarroako Foru Erkidegoko Ogasunean ordaintzen dituzten eskatzaileen kasuan, ordea, aurkeztu egin beharko da zergak egunean dituela ziurtatzen duen agiria.

3.– En el supuesto de tributar en la Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, las entidades solicitantes deberán presentar el certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

20. artikulua.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo haren erakunde autonomoek ezaugarri bereko beste diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta, horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

Artículo 20.– 1.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la conclusión de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en fase de tramitación.

2.– Halaber, zigor-edo administrazio-arloko zigorra jaso duten eta, horren ondorioz, diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu duten edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren baten eraginpean dauden pertsona fisikoek edo pertsona juridiko pribatuek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioan erori izanagatiko lege-debekuak barne, ezin izango dute Agindu honetan araututako diru-laguntzen eta laguntzen deialdietara aurkeztu, zigorrak ezarritako aldian.

2.– Por otro lado, no podrán concurrir, durante el período que establezca la correspondiente sanción, a las convocatorias de las subvenciones y ayudas reguladas en esta Orden, las personas o entidades sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o que estén incursas en prohibición legal que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

21. artikulua.– Ezin dira onuradun izan Europar batasunak diru-laguntza bat ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, berreskuratze-agindu baten zain dauden entitateak.

Artículo 21.– No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

22. artikulua.– Ezin dira onuradun izan krisialdian dauden enpresak, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoarekin bat etorriz (2014-07-31ko AO, C249).

Artículo 22.– No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014).

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
LAGUNTZEN BATERAGARRITASUNA
COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS

23. artikulua.– 1.– Agindu honen babesean ematen diren laguntzak bateragarriak dira edozein erakunde publikok edo pribatuk helburu bererako eman ditzaketenekin. Hala ere, diru-laguntzaren kopuruak ez du inola ere, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideekin, diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko. Kasu horretan, deialdi honen bidez emandako kopurua dagokion zenbatekora murriztuko da.

Artículo 23.– 1.– Las ayudas que se concedan al amparo de esta Orden serán compatibles con las procedentes de cualquier otro ente público o privado. No obstante, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. En tal caso, el importe concedido a través de esta convocatoria se reducirá en la cuantía correspondiente.

2.– Deialdi honetara aurkezten diren pertsona fisikoek eta pertsona juridiko pribatuek ikasmateriala egiteko beste erakunde publiko edo pribatutatik laguntzarik eskatua badute, edota halakorik jasoak badira, horren azalpena egin beharko dute, berariaz, eskabide-orrian eta aurrekontuan, dagokion atalean.

2.– Los productores que se acojan a esta convocatoria deberán hacer constar expresamente en el impreso de solicitud y en el presupuesto, en el apartado correspondiente, si han recibido o han solicitado de cualquier otro ente público o privado ayuda económica para la elaboración de dicho material didáctico digital.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ESKABIDEAK AURKEZTEKO MODUA ETA EPEA
MODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

24. artikulua.– 1.– Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duen orok zuzen eta osorik bete beharko ditu eskabide-orria eta horrekin batera aurkeztu beharreko agiriak, eta, deialdiaren oinarriekiko adostasuna izenpeturik, garaiz aurkeztu.

Artículo 24.– 1.– Todo productor que desee participar en la presente convocatoria deberá cumplimentar correctamente el impreso de solicitud y presentarla dentro de plazo junto con el resto de documentos a presentar.

2.– Eskabideak aurkezteko epea Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta 2018ko irailaren 14an amaituko da.

2.– El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 14 de septiembre de 2018.

3.– Eskabidea modu elektronikoan egin behar da, Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren bidez: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2018/eima-2-0/y22-izapide/eu

3.– La solicitud se hará por el canal electrónico, mediante la Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2018/eima-2-0/y22-izapide/es

4.– Eskabide bana aurkeztuko da proiektu bakoitzeko, nahiz eta proiektu horrek ikastunitate bat baino gehiago landu.

4.– Deberá presentarse un impreso de solicitud por cada proyecto, aun cuando contenga más de un programa o trate más de una lección.

5.– Tramiteak egiteko azalpenak, eskabide-orriak eta gainontzeko agiriak Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan egongo dira eskuragai: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2018/eima-2-0/y22-izapide/eu

5.– Las especificaciones de cómo tramitar, los impresos de solicitud y demás documentación requerida estarán disponibles en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2018/eima-2-0/y22-izapide/es

6.– Eskabidea egin ondoreneko izapideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire Karpeta» atalean egingo dira:http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

6.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/mis

7.– Prozedura elektronikoa honako legeriak araututa dago: Administrazio Elektronikoari buruzko 2012ko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta Informatika eta Telekomunikazioko Zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Erabakiak (E-Administrazioarentzat-PLATEA-Plataforma teknologikoa onartu zuena).

7.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –PLATEA–.

8.– Eskabideak aurkezteak, deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartu direla adierazten du.

8.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

25. artikulua.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei Buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, betetze aldera, honako betebeharrak egiaztatu beharko ditu eskatzaileak, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez, eskabide-orrian:

Artículo 25.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la entidad solicitante, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, acreditará los siguientes requisitos:

a) Ikasmateriala berria dela eta euskaraz sortuko dela.

a) Que el material es inédito y se creará y producirá en euskera.

b) Aurkeztutako proiektua aurrera eramateko beharrezko egile-eskubideak edota egile-baimenak dituela.

b) Que están en posesión de los derechos de autor o autorización precisa para llevar a cabo el proyecto.

c) Ez dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako ezaugarri bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean.

c) Que no se halla la persona o entidad solicitante incursa en ningún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

d) Ez daukala diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor-edo administrazio-arloko zigorrik eta ez dagoela laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioan erori izanagatiko lege-debekua barne.

d) Que no se halla la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Beste edozein administraziori, erakunde publikori edo pribaturi helburu bererako eskatutako edo haiengandik jasotako diru-laguntzen, laguntzen, sarreren edo baliabideen berri eman duela eskabide-orrian.

e) Que hace constar expresamente en el impreso de solicitud y en el presupuesto, en el apartado correspondiente, si han recibido o han solicitado de cualquier otro ente público o privado ayuda económica para la elaboración de dicho material didáctico digital.

f) Ez dagoela berreskuratze-agindu baten zain, Europar Batasunak diru-laguntza bat ilegal eta merkatu komunaren bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren.

f) Que no está sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

g) Ez dela krisian dagoen enpresa, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoarekin bat etorriz (2014-07-31ko AO, C249).

g) Que no es una empresa en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014).

h) Ebazpena hartzerakoan kontuan izandako ezaugarriren bat aldatuz gero, horren berri dagokion tokian emateko konpromisoa hartzen duela.

h) Que se compromete a comunicar cualquier cambio que se hubiese producido en las características acordadas en la fase de resolución.

26. artikulua.– Eskabide-orriarekin batera nahitaez aurkeztu behar den dokumentazioa:

Artículo 26.– Documentación que debe presentarse junto con el impreso de solicitud obligatoriamente:

1.– Proiektuaren dokumentazioa.

1.– Documentación del proyecto.

a) Aurkeztu nahi den proiektu bakoitzeko «Proiektuaren txostena» deritzon inprimakia bete beharko da. Inprimaki hori egoitza elektronikoan egongo da eskuragai, eta proiektuaren gaineko alderdi didaktikoen, teknikoen eta ekonomikoen datuak emango dira bertan. Proiektuaren gaineko txostena egiteko kontuan izan I. eranskinak jasotzen dituen balorazio-irizpideak.

a) Se entregará un impreso formalizado (Informe del proyecto) por cada proyecto que se presente, explicando detalladamente los aspectos didácticos, técnicos y económicos del mismo. Dicho impreso estará disponible en la Sede Electrónica. Para la elaboración del informe, véanse los criterios de valoración que se recogen en el Anexo I de esta convocatoria.

b) Ikasmaterialaren demoa ere aurkeztuko da URL helbide batean (Proiektuaren txostenean bertan zehaztu) eta, formatu itxian, fitxategi konprimituan. Aurkezten den ikasmateriala amaituta badago, URL-a bidalita nahikoa izango da. Demorik gabe aurkezten diren proiektuak ez dira onartuko, euskaraz aurkezten ez diren demoak ere ez.

b) Asimismo, se presentará una demo del material didáctico en una dirección URL (indicar en el Informe del proyecto) y, en formato cerrado, en un archivo comprimido. En el caso de que el material didáctico esté terminado, será suficiente con indicar la dirección URL. No se aceptarán los proyectos que se presenten sin demo. Tampoco se aceptarán las demos que no estén en euskera.

c) 4.2 artikuluak dioen bezala, ikasmaterialaren alderdi didaktiko-pedagogikoa egingo dutenek Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren araberako euskarazko C1 maila dutela ziurtatu beharko dute. Proiektuaren txostenean, talde didaktiko-pedagogikoaren datuen atalean, zehaztu beharko da partaide bakoitzak zein agiri duen eta agirien kopia kotejatuak aurkeztu beharko dira. Aurkeztu ezean, eskatzaileak baimena eman beharko du eskabide-orrian, dagokion atalean, konprobazio-lanak egiteko.

c) Como se señala en el artículo 4.2, los miembros del grupo que elaborarán la parte didáctico-pedagógica del material didáctico deberán certificar que están en posesión del nivel C1 de euskera, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se precisará la titulación de cada miembro en el Informe del Proyecto, en la parte correspondiente a los datos del grupo didáctico-pedagógico, y se presentarán copias cotejadas de los certificados. En caso de no hacerlo, el solicitante deberá autorizar a la Administración para su comprobación, cumplimentando, para ello, el apartado correspondiente en el impreso de solicitud.

Deialdiaren kudeaketa-organoak Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Erkidegoan ematen diren agirien konprobazio-lanak egin ditzake. Bi komunitate horietatik kanpora emandako agiriren bat baldin badute, kopia kotejatua aurkeztu beharko dute, ezinbestean.

El órgano gestor de la convocatoria puede hacer las comprobaciones pertinentes, en el caso de los certificados emitidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco o Comunidad Foral de Navarra. En el caso de certificados emitidos fuera de esas dos comunidades, deberá presentarse una copia cotejada del mismo.

2.– Entitatearen dokumentazioa.

2.– Documentación de la entidad/persona productora.

a) Eskabidea egiteko entitatearen txartela erabiltzen bada, ez da agiririk aurkeztu beharko.

a) Cuando la solicitud haya sido firmada con la tarjeta de la entidad solicitante, no será preciso presentar ningún documento.

b) Eskabidea ordezkariren batek egiten badu, ondoko dokumentuak aurkeztu beharko dira: sortzearen akta edo eskritura, estatutuak, ordezkari legalaren izendapena eta IFZren (Identifikazio Fiskaleko Zenbakia) kopia.

b) Cuando la solicitud haya sido firmada con la tarjeta de un representante, se deberá presentar la siguiente documentación: acta o escritura de constitución, nombramiento del representante legal y NIF (Número de Identificación Fiscal).

Aurkezten diren dokumentuak kopiak baldin badira, kotejatuak edo egiaztatuak izango dira ezinbestean.

Si los documentos presentados son copias, obligatoriamente deberán estar cotejadas o autentificadas.

c) Eskatzailea elkarte, fundazio edo kooperatiba bat bada eta Euskal Autonomia Elkarteko Administrazio Orokorraren Erregistroan izena emanda badago, ez du b) puntuan eskatzen den agiririk aurkeztu beharko. Horretarako eskatzaileak berariazko baimena eman beharko du eskabide-orrian, dagokion atalean, Administrazioak konprobazio-lanak egin ditzan.

c) Cuando la entidad se trate de una asociación, fundación o cooperativa legalmente constituida e inscrita en el correspondiente Registro de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca, no será preciso presentar la documentación requerida en el punto b). Bastará con que lo indique debidamente en el apartado correspondiente de la solicitud para su posterior verificación por parte del órgano gestor.

d) Zergak Nafarroako Foru Erkidegoko Ogasunean ordaintzen dituzten produktoreen kasuan, zergak egunean dituela ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

d) En el caso de los solicitantes que tributen en la Comunidad Foral de Navarra, se presentará un certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

27. artikulua.– 1.– Eskatzaileak eskabide-orri bat baino gehiago aurkezten duenean, 26.2 artikuluko agiriak bakarrak izan daitezke fitxa guztientzat.

Artículo 27.– 1.– Cuando una entidad/persona productora presente más de un impreso de solicitud, se admitirá que la documentación correspondiente al artículo 26.2 sea única para todos los impresos.

2.– Halaber, 26.2 artikuluan aipatutako agiriak, d) puntukoa salbu, lehendik bidaliak badira EAEko Administrazio orokorrera, eskatzaileak ez ditu agiri horiek berriro aurkeztu behar izango, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, 28. artikuluan agintzen duenari jarraituz. Aurkeztu ezean, eskatzaileak baimena eman beharko du eskabide-orrian, dagokion atalean, eta dokumentu horiek noiz eta zein deialditarako (Saila, Zuzendaritza, programa) aurkeztu zituen argi adierazi, Administrazioak konprobazio-lanak egin ditzan.

2.– Si los documentos señalados en el artículo 26.2, salvo el del punto d), se hubieran presentado con anterioridad a la Administración General de la Comunidad Autónomo del País Vasco, el solicitante en cuestión, ateniéndose a lo mencionado en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no estará obligado a presentarlo de nuevo. Bastará con que lo señale debidamente en el apartado correspondiente de la solicitud, e indique cuándo y para qué convocatoria (Departamento, Dirección, programa) presentó dicha documentación, para su posterior verificación por parte del órgano gestor.

28. artikulua.– Eskabide bat behar bezala bete gabe aurkezten bada, berau osatzeko hamar (10) lan-eguneko epea emango du Hezkuntza Sailburuordetzak. Epe hori igaro ondoren, eta motibo sendorik gabe, eskatutako datuak ematen ez badira, atzera egiten dela ulertuko da, horretarako ebazpena emanez.

Artículo 28.– En caso de que alguna solicitud no estuviera correctamente cumplimentada, la Viceconsejería de Educación concederá un plazo de diez (10) días laborables para suplir las deficiencias. Si pasado dicho plazo el solicitante no corrige tales deficiencias, se considerará que, salvo motivo justificado, el solicitante desiste en su petición, resolviéndose en consecuencia.

29. artikulua.– Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak xedatutakoa betez, deialdi honen tramitazioan jasotako datu pertsonalak, parte-hartzaileek erabiltzea eta argitaratzea baimenduko dituztenak, «EIMA» deritzon fitxategian jasoko dira. Fitxategi hori 2010eko urriaren 4ko Aginduak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarenak, arautzen du eta bere helburua deialdi honetako diru-laguntzak eta deialdi honekin zer ikusia duten beste edozein prozedura edo espediente administratibo kudeatzea da batetik, eta deialdi honetara aurkezten diren pertsonak deialdiaren garapenari buruz informatzea bestetik. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari eman zaio horren berri, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarrita ditu. Fitxategiaren datuak, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik.

Artículo 29.– De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado «EIMA», regulado en la Orden de 4 de octubre de 2010 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación. Su objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con la misma, así como informar de su desarrollo a las personas concurrentes a dicha convocatoria, previamente notificado a la Agencia vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente.

Fitxategi honen arduraduna Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da. Sarbide-, zuzenketa-, ezabatze- eta aurkatze-eskubideak erabiltzeko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

La responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Halaber, deialdi honetan parte hartu duten pertsonek Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari baimena ematen diote beste erakunde publiko batzuetan aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna egiaztatzeko.

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Innovación Educativa a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos por ellos presentados.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
DIRU-LAGUNTZEN KALKULUA ETA EBAZPENA
CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA

30. artikulua.– 1.– Deialdian zehar aipaturiko baldintzak betetzen dituzten proiektuen adostasun-neurketa egin eta eskatzaileak eskabide-orrian zehaztutako datuen inguruan beharrezko zuzenketak egin ostean, zeregin horretaz arduratuko den Ebazpen-batzordeak proiektu bakoitzari dagokion diru-laguntzaren proposamena finkatu eta arrazoituko du eta, honen ondoren, ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Hezkuntzako sailburuordeari.

Artículo 30.– 1.– Una vez cotejados los datos de los proyectos que cumplen todos los requisitos mencionados, y de hacer las correcciones pertinentes con respecto a los datos presentados en las hojas de solicitud, corresponderá a una Comisión de Resolución, creada a esos efectos, realizar la propuesta y su razonamiento y elevar dicha propuesta de resolución a la Viceconsejera de Educación.

2.– Aipatutako Ebazpen-batzordearen partaideak honako hauek dira:

2.– Los miembros de dicha Comisión de Resolución son:

– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria, batzordeko burua.

– La Directora de Innovación Educativa.

– Euskara Zerbitzuko burua.

– El Jefe del Servicio de Euskera.

– Sailaren Laguntza-zerbitzuetako IKT-arduraduna.

– El Responsable de las TIC de los Servicios de Apoyo del Departamento.

– EIMA 2.0-ko teknikaria, batzordearen idazkaria.

– La Técnica de EIMA 2.0 (secretaria de la comisión).

3.– Batzorde honen aholkulari gisa, alorrean alorreko adituak hartuko dira kontuan. Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak izendatuko ditu horiek.

3.– Para asesoramiento de esta Comisión se contará con diferentes profesionales o personas expertas independientes. Estos profesionales serán nombrados por la Directora de Innovación Educativa.

31. artikulua.– 1.– EIMA 2.0 deialdi honetara aurkeztuko diren proiektuen balorazioa egiteko I. eranskinean azaldutako irizpideak hartuko dira kontuan.

Artículo 31.– 1.– Para la valoración de los proyectos que se presentarán a esta convocatoria de EIMA 2.0 se aplicarán los criterios que se recogen en el Anexo I.

2.– Ebazpen-batzordearen proposamena ikusiz laguntza-deialdi honen ebazpena egingo du Hezkuntzako sailburuordeak, proiektu bakoitzari dagokion laguntza zehatza esleituz.

2.– La Viceconsejera de Educación, vista la propuesta de la Comisión de Resolución, resolverá la presente convocatoria, indicando la ayuda exacta que corresponda a cada proyecto.

3.– Agindua EHAAn argitaratu eta, beranduenik, sei hilabeteko epean emango da Ebazpena. Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da, eta jakinarazi eta biharamunetik hasita izango du eragina. Hona hemen iragarki- taularako lotura:https://euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/erabakiak/

3.– La convocatoria se resolverá en un plazo máximo de seis meses a partir de su publicación en el BOPV. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente. La dirección para acceder al tablón es la siguiente: https://euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/resoluciones/

Aurrekoari kalterik egin gabe, organo kudeatzaileak interesdunei egindako jakinarazpenen oharrak egin ahal izango dizkiete, SMS mezu edo posta elektronikoaren bitartez. Mezuok eskabidean adierazitako telefono mugikor eta posta elektronikoaren kontuetara bidaliko dira. Nolanahi ere, abisu horiek ez dute izango jakinarazpen baliorik.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

Era berean, ebazpena EHAAn argitaratuko da, esleitutako diru-laguntzen ezaguera orokorra bermatzeko.

Asimismo, la resolución se publicará en el BOPV a fin de asegurar el conocimiento general de las ayudas asignadas.

4.– Diru-laguntzaren ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita hamar (10) egun naturaleko epean esleitutako diru-laguntzari idatziz berariazko ukoa egiten ez badiote onuradunek kudeaketa organoari, esleitutako diru-laguntza onartutzat joko da.

4.– Si en el plazo de diez (10) días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la subvención adjudicada ante el órgano gestor, se entenderá que ésta queda aceptada.

5.– Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote diru-laguntza eskatu duten entitateek Hezkuntzako sailburuari, Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita, hilabeteko epean.

5.– Contra dicha Resolución podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco.

6.– Hartu beharreko ebazpenaren jakinarazpenik egiten ez bada artikulu honen 3. puntuan esandako epean, ezezko erantzuna bailitzan hartu ahal izango da isiltasuna.

6.– En caso de no haber sido notificada resolución alguna a los interesados en el plazo establecido en el punto 3 de este artículo, la solicitud podrá entenderse desestimada.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
DEIALDIAREN KUDEAKETA ORGANOA ETA JARRAIPEN BATZORDEA
ÓRGANO DE GESTIÓN Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONVOCATORIA

32. artikulua.– 1.– Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari dagokio laguntza-deialdi honen kudeaketa.

Artículo 32.– 1.– La gestión de la presente convocatoria de subvención corresponde a la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación.

2.– Berariazko Jarraipen-batzordea arduratuko da deialdi honen harian diru-laguntza aginduta duten proiektuen jarraipena egiteaz, laguntza agindu eta, proiektua burutu ondoren, azken ordainketa egin arte.

2.– Una Comisión de Seguimiento establecida al efecto se encargará de la labor de seguimiento de los proyectos que tuvieran asignada una ayuda en base a la presente convocatoria. Su labor se desplegará desde la asignación de la ayuda hasta la realización del pago, una vez finalizado el proyecto.

3.– Jarraipen-batzordearen partaideak honako hauek dira:

3.– Son miembros de la Comisión de Seguimiento:

– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria, batzordeko burua.

– La Directora de Innovación Educativa (Presidente).

– Euskara Zerbitzuko burua.

– El jefe del Servicio de Euskera.

– EIMA 2.0-ko teknikaria, idazkaria.

– La técnica del programa EIMA 2.0 (secretaria).

4.– Jarraipen-lanaren inguruan sortutako gertakarien onarpena ere Jarraipen-batzordearen esku geratzen da.

4.– Las incidencias que se detecten al hilo de dicha labor de seguimiento precisarán igualmente la aceptación de dicha comisión.

5.– Berari dagokio, orobat, hasieran agindutako laguntzan murrizketarik egiteko motiborik dagoen aztertzea eta, laguntza-onuradunari entzunaldia eskaini ondoren, Hezkuntzako sailburuordeari hartarako proposamena egitea.

5.– Corresponde asimismo a dicha Comisión analizar si hay motivos para reducir las cantidades asignadas como ayuda y en tal caso, tras conceder audiencia a la parte receptora de la ayuda, proponer a la Viceconsejera de Educación las modificaciones oportunas.

6.– Batzorde honen aholkulari gisa, jakitun beregain edo profesionalak kontuan hartu ahal izango dira.

6.– Para asesoramiento de esta Comisión se podrá contar con diferentes profesionales o personas expertas independientes.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
IKASMATERIALAK AURKEZTEKO PROZEDURA ETA DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETA
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y PAGO DE LAS AYUDAS

33. artikulua.– 1.– Diru-laguntza esleitu zaion eskatzaile orori agindutako laguntzaren lehen % 20 aurreratuko zaio, ebazpena jakinarazi eta handik bi hilabeteko epean beranduenik.

Artículo 33.– 1.– Una vez adjudicada la ayuda y hecha la notificación de la resolución, se abonará el 20% de la subvención adjudicada a cada productor en un plazo no superior a dos meses.

2.– Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko hirugarrenen erregistroan alta emanda egon behar du laguntza-jasotzaileak, laguntza jaso ahal izateko. Alta emateko edota aurretik erregistratutako kontu-zenbakia aldatzeko, lotura honetan dagoen agiria bete beharko du eta aurrez aurre edo bide elektronikoz aurkeztu: https://www.euskadi.eus/r51-341/eu/contenidos/autorizacion/alta_terceros/eu_7999/hirugarrenaren_alta.html

2.– Los beneficiarios deberán estar dados de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca, para recibir la subvención. En caso de no estarlo o querer modificar los datos bancarios existentes en dicho Registro, las entidades solicitantes deberán cumplimentar el formulario establecido en https://www.euskadi.eus/r51-341/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html y entregarlo, bien vía canal presencial o bien canal electrónico.

34. artikulua.– 2019ko irailaren 5erako, beranduenik, ikasmaterialak bukatua egon behar du eta Hezkuntza Sailean onespen eske aurkeztua.

Artículo 34.– El material didáctico ha de ser realizado y presentado al Departamento de Educación, para su análisis de idoneidad, antes del 5 de septiembre de 2019.

Diru-laguntzaren ebazpena egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta hilabeteko epean produktore bakoitzak lan-egutegia idatziz aurkeztu beharko du.

En el plazo de un mes a partir de la publicación en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco de la Resolución de la Subvenciones, cada productor tendrá que presentar por escrito un calendario de trabajo.

35. artikulua.– Ikasmateriala modu elektronikoan aurkeztu behar da, Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren bidez: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Artículo 35.– El material didáctico se presentará por medios electrónicos desde la citada Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Informazio gehiago: http://www.euskadi.eus/eima-euskal-ikasmaterialen-kalitatea/web01-a2heusk/eu/

Más información: http://www.euskadi.eus/eima-calidad-materiales-didacticos-euskera/web01-a2heusk/es/

36. artikulua.–1.– Hezkuntza Sailaren onespena jaso beharko dute deialdi honen bidez diruz lagundutako ikasmaterialek.

Artículo 36.– 1.– Todos los materiales subvencionados mediante esta convocatoria deberán obtener el reconocimiento de idoneidad del Departamento de Educación.

2.– Ondorengo horiek dira onespena eskuratzeko ikasmaterialak gainditu beharreko azterketak: trataera didaktikoaren onespen-azterketa, hizkuntzaren onespen-azterketa eta teknikazko onespen-azterketa.

2.– Para obtener la idoneidad del Departamento todo material deberá pasar los siguientes análisis: análisis didáctico, análisis idiomático y análisis técnico.

3.– Deialdi honen bidez diruz lagundutako ikasmaterialek kasuan kasuko onespen-azterketak gainditu izanaren berri ematen duen esaldi hau eramango dute gida didaktikoan: «Ikasmaterial honek Hezkuntza Sailaren onespena du», onespena jaso duen datarekin.

3.– Los materiales subvencionados mediante esta convocatoria deberán incluir en la guía didáctica la siguiente indicación de haber superado los análisis de idoneidad: «Ikasmaterial honek Hezkuntza Sailaren onespena du», y la fecha.

4.– Onespen-azterketak egiteko, onespena eskatzeko agiriarekin batera, laguntza eskatzaileak ikasmateriala bera ere (gida didaktikoa barne) aurkeztu beharko du hezkuntza-administrazioan, editagarria den artxibo digital batean. Ikasmateriala dagoen interneteko helbidea (URL-a) onespena eskatzeko agirian bertan zehaztu beharko da. Informazio gehiago: http://www.euskadi.eus/eima-euskal-ikasmaterialen-kalitatea/web01-a2heusk/eu/

4.– Para realizar los exámenes de idoneidad, junto a la propia solicitud, el o la solicitante tendrá que presentar el material educativo (con su correspondiente guía didáctica) en un archivo digital editable. Asimismo, tendrá que especificar en la hoja de solicitud la dirección de internet (URL) en la que se encuentra el material educativo.

5.– Onespena eskatzeko agiria Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan ere egongo da eskuragai: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2018/eima-2-0/y22-izapide/eu/

5.– El documento de solicitud de idoneidad estará disponible en el enlace a la Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2018/eima-2-0/y22-izapide/es

37. artikulua.– 1.– Materialak Hezkuntza Sailaren onespen-azterketa gainditzen badu, behin betiko bertsioari ekin beharko dio produktoreak. Jabetza pribatuko ikasmaterialen kasuan, ikasmateriala interneten zintzilik jarri beharko du kasuan kasuko produktoreak Hezkuntza Sailak azken bertsioaren azterketa egin dezan, onespena jaso eta gehienez hilabeteko epean. Creative Commons lizentziapeko ikasmaterialen kasuan, ikasmateriala Hezkuntza Sailaren Euskal Ikasmaterialen gordailura (EIMA Katalogoa) igo beharko da, Hezkuntza Sailak azterketa egin diezaion, onespena jaso eta gehienez hilabeteko epean.

Artículo 37.– 1.– Si el material supera el examen de idoneidad se procederá a la versión definitiva. En el caso de materiales con derechos de autor, el productor deberá facilitar, en un plazo de un (1) mes empezando a contar de la obtención de idoneidad, la dirección de internet definitiva del material y sus correspondientes claves al Departamento de Educación, para que se le realice la revisión del material definitivo. En el caso de materiales con licencia Creative Commons, el productor subirá el material al repositorio de materiales didácticos en euskera (EIMA katalogoa) del Departamento de Educación, en un plazo máximo de un (1) mes empezando a contar de la obtención de idoneidad, para que se le realice la revisión definitiva.

Horrekin batera, honako dokumentuok aurkeztu beharko dira, bi kasuetan, Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren (http://www.euskadi.eus/nirekarpeta) bidez:

Junto a ello, se deberá presentar la siguiente documentación en ambos casos, a través del apartado «Mi carpeta» de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/micarpeta

a) Arduradunaren zinpeko aitormena, laguntza-deialdi honen bidez jasotako diru-kopuru osoa eskabide-orrian zehaztutako proiektua produzitzeko erabili dela ziurtatuz, edota, bestela, kopuru hura zuzenduz eta benetakoa adieraziz.

a) Declaración jurada del representante legal, certificando que se han utilizado las cantidades recibidas mediante esta convocatoria de subvención en su totalidad, para la producción del proyecto presentado, o si no ha sido así, modificando dicha cantidad y declarando cual ha sido la verdadera cantidad.

b) Amaiera-memoria izeneko dokumentua, garatu diren lanak zehaztuz.

b) Una memoria final en la que se detallen los trabajos desarrollados.

c) Egindako gastuen egiaztagiria, behar bezala xehatua, jatorrizko faktura edo kopia konpultsatuekin eta dagozkien ziurtagiriekin batera, bai eta egindako gastu bakoitzaren ordainketa-egiaztagiriekin ere.

c) Certificación, debidamente desglosada, de los gastos efectuados, acompañada de las facturas originales o fotocopias compulsadas y justificantes correspondientes, así como los comprobantes del pago de cada uno de los gastos realizados.

Gastuen egiaztagiria izeneko inprimakia Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan izango da eskuragai: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2018/eima-2-0/y22-izapide/eu/

El documento «Certificación de gastos» estará disponible en el enlace a la Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2018/eima-2-0/y22-izapide/es

d) Ikasmateriala gutxienez bost urtez interneten eskuragarri egongo dela ziurtatzen duen zinpeko aitormena, eskatzaileak izenpetuta (jabetza pribatua duten ikasmaterialen kasuan).

d) Declaración jurada firmada por el solicitante garantizando que dicho material educativo estará disponible en Internet al menos durante cinco años (en el caso de materiales con derecho de autor).

e) Interneteko helbidea eta beharrezko klabeak jasotzen dituen idazki ziurtatua (jabetza pribatua duten ikasmaterialen kasuan).

e) Certificado donde se recogen las claves y la dirección de internet del material (en el caso de materiales con derecho de autor).

f) Ikasmateriala Euskarazko Ikasmaterialen Katalogoan (EIMA katalogoa) katalogatzeko eskaera fitxa, behar bezala beteta.

f) Ficha de solicitud de catalogación del material en el catálogo EIMA (Euskarazko Ikasmaterialen katalogoa).

Inprimaki hori Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan izango da eskuragai: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2018/eima-2-0/y22-izapide/eu/

El documento de solicitud de catalogación estará disponible en el enlace a la Sede Electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2018/eima-2-0/y22-izapide/es

g) Zergak egunean dituela ziurtatzen duen agiria, zergak Nafarroako Foru Erkidegoko Ogasunean ordaintzen dituzten eskatzaileen kasuan.

g) Documentación que acredita estar al día en las obligaciones tributarias, en el caso de las productoras que tributen en la Comunidad Foral de Navarra.

Legeen aldaketaren ondorioz dokumentazio gehigarririk behar izanez gero, laguntza-deialdiaren ebazpenean zehaztuko da.

Si por modificación de alguna Ley es necesario presentar otros documentos, estos se detallarán en la resolución de esta convocatoria.

2.– Ikasmaterialak onespena lortu eta hilabete bateko (1) epean ikasmaterialaren behin betiko bertsioa eta deialdian eskatzen den dokumentazioa aurkezten ez bada, Hezkuntza Sailburuordetzak, interesatuari aurretik entzunez, ukatu egin ahal izango dio agindutako laguntza azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak arautzen duen bezala eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (1992-02-07ko EHAAn) dioenaren arabera, eta agindutako diru-laguntzaren aurrerakina sarrera publiko moduan itzuli beharko du eskatzaileak.

2.– Si la entrega del material definitivo y la documentación final requerida se demorara más allá de un (1) mes a partir de la obtención de la idoneidad, la Viceconsejería de Educación, previa audiencia del interesado, podrá revocar la adjudicación inicial según lo señalado en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV de 07-02-1992) y la empresa/persona productora deberá devolver el dinero percibido a modo de ingreso público.

38. artikulua.– Materialak onespenik jasoko ez balu, Euskara Zerbitzuak egin beharreko aldaketen proposamena egingo dio produktoreari.

Artículo 38.– Si el material no fuese declarado idóneo, el Servicio de Euskera devolverá el trabajo a la entidad/persona productora indicándole las modificaciones que fueran precisas.

Hamabost (15) lan-eguneko epea izango du produktoreak azterketaren jakinarazpenaren irteera datatik Euskara Zerbitzuak proposatutako aldaketak gauzatzeko. Epe horretan ez baditu aldaketok gauzatzen eta onespenerako eskaera bideratzen, Hezkuntza Sailburuordetzak ukatu egingo dio agindutako laguntza azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak arautzen duen bezala eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (92-02-07ko EHAA) dioenaren arabera, eta agindutako diru-laguntzaren aurrerakina sarrera publiko moduan itzuli beharko du eskatzaileak.

La entidad/persona productora tendrá un plazo de quince (15) días laborales desde la notificación de los resultados del análisis para efectuar las correcciones propuestas por el Servicio de Euskera. En caso de no efectuar dichos cambios y realizar la solicitud para los análisis de idoneidad, la Viceconsejería de Educación denegará la ayuda adjudicada según lo señalado en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV de 07-02-1992) y la empresa/persona productora deberá devolver el dinero percibido a modo de ingreso público.

Bigarren saioan onespen- azterketak gainditzen baditu eta ikasmaterial horrek Hezkuntza Sailaren onespena jasotzen badu, 37. artikuluan adierazitako eran jokatuko da; baina materialak bigarren aldiko onespen-azterketa gainditzen ez baldin badu, Hezkuntza Sailburuordetzak, interesatuari aurretik entzunez, ukatu egin ahal izango dio agindutako laguntza eta agindutako diru-laguntzaren aurrerakina sarrera publiko moduan itzuli beharko du eskatzaileak aurreko paragrafoan jasotako baldintza berberetan.

Si se superan en la segunda ronda los análisis de idoneidad se procederá como se indica en el artículo 37; pero, si no se presenta el material a este segundo análisis o no se supera el mismo, la Viceconsejería de Educación, previa audiencia del/la interesado/a, podrá revocar la adjudicación inicial según lo señalado en el párrafo anterior y la empresa/persona productora deberá devolver el dinero percibido a modo de ingreso público.

39. artikulua.– 1.– Ikasmaterialak onespena jaso eta behin betiko bertsioa onartu ondoren, agindutako laguntzaren % 80 luzatuko zaio eskatzaileari. betiere 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Artículo 39.– 1.– Una vez que el material didáctico consiga el reconocimiento de idoneidad por parte del Departamento de Educación y se acepte la versión definitiva, se procederá al pago del 80% de la ayuda adjudicada, en cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2019.

2.– Behin betiko bertsioaren egiaztapenak egin ondoren Agindu honetan ezarritako baldintzen arabera ikasmateriala onartzen ez bada, egin beharreko aldaketak idatziz bidaliko ditu Hezkuntza Sailburuordetzak, epe jakin batean eta dagozkion aldaketak proposatuz. Azterketa gaindituz gero, artikulu honen 1. puntuan adierazitako eran jokatuko da. Gainditzen ez baldin badu, ordea, Hezkuntza Sailburuordetzak ukatu egingo du agindutako laguntza, 1/1997 Legegintza Dekretuak, azaroaren 11koak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak arautzen duen bezala eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (1992-02-07ko EHAA) dioenaren arabera, eta agindutako diru-laguntzaren aurrerakina sarrera publiko moduan bueltatu beharko du eskatzaileak.

2.– Si por el contrario, una vez realizado el análisis del material definitivo siguiendo los criterios marcados en la presente convocatoria, el material no es aceptado, la Viceconsejería de Educación devolverá el trabajo y se notificarán por escrito las oportunas modificaciones. Una vez superado el análisis del material definitivo, se procederá como se indica en el punto 1 de este artículo. En caso de no superarlo, la Viceconsejera de Educación revocará la ayuda; según lo señalado en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV de 07-02-1992) y la empresa/persona productora deberá devolver el dinero percibido a modo de ingreso público.

40. artikulua.– 1.– Diru-laguntza agindu ondoren, laguntza-jasotzaileak materiala 2019ko irailaren 5a baino beranduago entregatuko duela aurreikusten badu, idatzi bat aurkeztu beharko du Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzan, atzerapen horren arrazoiak azalduz eta ikasmateriala entregatzeko aurreikusitako epea zehaztuz. Zuzendaritza horrek, hartarako duen Jarraipen-batzordeaz, 34. artikuluan esandakoari salbuespenik egiteko arrazoizko motiborik dagoen ala ez aztertuko du, eta dagokion erantzuna emango du. Hilabete pasa ondoren Hezkuntza Sailburuordetzaren erantzunik ez balego, luzapen-eskabideak baimena duela ulertuko da.

Artículo 40.– 1.– En caso de que una vez adjudicada la ayuda a un proyecto, el interesado prevea que la entrega del mismo se demorará más allá del 5 de septiembre de 2018, este deberá presentar, con antelación a dicha fecha, un escrito dirigido a la Dirección de Innovación Educativa, en el que se expliquen las razones que han originado el retraso y la fecha de entrega prevista. Dicha Dirección, mediante la Comisión de Seguimiento creada a tal efecto, analizará si existen o no razones justificadas para hacer una excepción a lo señalado en el artículo 34, y resolverá en consecuencia. Si la respuesta de la Dirección de Innovación Educativa a la solicitud de ampliación de plazo se demora más de un mes, se dará por autorizada.

2.– Luzapen-eskabidea ikasmateriala aurkezteko epea amaitu ondoren aurkezten bada, ez da onartuko.

2.– No se aceptarán las solicitudes de ampliación de plazo que se entreguen con posterioridad a la fecha establecida para la entrega de materiales.

41. artikulua.– Jarraipen-batzordearen gertakari-txosten teknikoa kontuan izanik, agindutako diru-kopurua ukatu edo murriztu egin ahal izango du Hezkuntzako sailburuordeak, laguntza-onuradunari entzunaldia eskaini ondoren, benetan produzitutako ikasmateriala eskabide-orrian jasotako ezaugarrietatik aldentzen den neurrian, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 19.4 artikuluan jasotzen den bezala.

Artículo 41.– La Viceconsejera de Educación, teniendo en cuenta el informe técnico de la Comisión de Seguimiento, podrá negar o reducir la ayuda asignada, tras conceder audiencia a la parte receptora de la ayuda, en la medida en que el material producido varíe respecto a las características declaradas en el impreso de solicitud, según se recoge en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

42. artikulua.– 1.– Lana garaiz eta zuzen amaitzen ez duenak, Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrari itzuli beharko dizkio jasotako diru-kopuruak eta legez dagozkien interesak eta kobratzeko daukana jasotzeko eskubidea galdu egingo du, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak arautzen duen bezala eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (92-02-07ko EHAAn) zehaztutako prozeduraren arabera dagozkion berandutze-interesak gehituz.

Artículo 42.– 1.– Los productores que no terminen el trabajo dentro de plazo, tendrán que devolver a la Tesorería General del País Vasco la cantidad recibida y los intereses de demora y perderán el derecho a cobrar la segunda parte de la subvención, según lo señalado en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV de 07-02-1992).

2.– Modu berean jokatuko da diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotzen den baldintzaren bat betetzen ez bada.

2.– Se procederá de la misma forma en el caso de que no se cumpla algún requisito que se recoge en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
LAGUNTZA JASOTZAILEEN BETEBEHARRAK
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

43. artikulua.– Deialdi honen bidez jasotako diru-laguntzen inguruan Ekonomia Jarraipenerako Bulegoak edota Euskal Herriko Kontu Epaitegiak bere egitekoak betez eskatutako edozein informazio eskaintzera behartuta dago laguntza-jasotzailea.

Artículo 43.– En lo referente a las ayudas recibidas mediante esta convocatoria, el perceptor de la ayuda está obligado a facilitar cualquier información solicitada por la Oficina de Control Económico o por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

44. artikulua.– Agindu honetan finkatutako edozein eginkizun ez betetzeak edota laguntzak lortzeko ezarritako baldintzetan gezurretan ibiltzeak, jokabide horien ondorioz gerta daitezkeen erantzukizun penalak baztertu gabe, agindutako laguntza galtzea ekarriko du; baita, hala legokiokeen kasuan, aurretik jasotako diru-kopurua atzera sarrera publiko moduan itzuli beharra ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak arautzen duen bezala eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (92-02-07ko EHAAn) dioenaren arabera.

Artículo 44.– El incumplimiento de cualquier requisito de los establecidos por esta Orden así como el falseamiento de las condiciones exigidas para acceder a la ayuda, al margen de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de tales actuaciones, dará lugar a la pérdida de dicha ayuda y, en su caso, a la devolución de las cantidades recibidas más los intereses legales que resulten de aplicación, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre (BOPV 07-02-1992).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetako euskal eta erdal idazkien artean interpretazio-auzirik sortuko balitz, jatorrizkoa euskaraz idatzitakoa dela kontuan izanik hura hartuko da korapiloa askatzeko gidari.

Si surgiera en esta Orden algún problema de interpretación entre los textos en euskera y castellano, se adoptará el texto euskérico como guía para solucionar dicha eventualidad toda vez que la redacción original se ha efectuado en dicho idioma.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Laguntza programa hau Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 26ko (EB) 651/2014 Erregelamenduaren barruan dago, zenbait diru laguntza mota barne-merkatuarekin bateragarriak jotzen dituena, Itunaren (EBAO 2014, L 187, 2014-06-26) 107. eta 108. artikuluen aplikazioaren ondorioz (Kategorien Araberako Salbuespen Araudi Orokorra edo 651/2014 Araudia).

El presente programa de ayudas se acoge al Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-2014) – Reglamento general de exención por categorías n.º 651/2014.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek bukaera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, eta errekurtsoa jartzeko epea hilabetekoa izango da Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita. Interesdunek, bestela, zuzen-zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzien Salan; bigarren aukera horretaz baliatzeko epea, berriz, bi hilabetekoa izango da, agindua aldizkari ofizial horretan argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de dicha fecha.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 17a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2018.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común