Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

147. zk., 2018ko abuztuaren 1a, asteazkena

N.º 147, miércoles 1 de agosto de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3938
3938

125/2018 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean sinatutako lankidetza-hitzarmena UPV/EHUn berdintasuna sustatzeko.

RESOLUCIÓN 125/2018, de 20 de julio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para el fomento de la igualdad en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lankidetza-hitzarmen hori sinatu du; beraz, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Emakumearen Euskal Erakundea-Emakundearen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean sinatutako lankidetza-hitzarmena UPV/EHUn berdintasuna sustatzeko. Eranskinean dago testua.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio suscrito entre Emakunde y la Universidad del País Vasco para el fomento de la igualdad en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN UZTAILAREN 20KO 125/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 125/2018, DE 20 DE JULIO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN ETA EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA UPV/EHUn BERDINTASUNA SUSTATZEKO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LA Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Bilbao, 2018ko uztailaren 2a.

En Bilbao, a 2 de julio de 2018.

BILDU DIRA:
SE REÚNEN:

Alde batetik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen izenean eta ordezkari gisa, Izaskun Landaida andrea, urriaren 31ko 214/2006 Dekretuaren, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenaren, 17. artikuluak izendatutako eskumenak erabiliz.

De una parte, D.ª Izaskun Landaida Larizgoitia, Directora de EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer, en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, actuando en nombre y representación de este organismo autónomo, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 17.2.a) del Decreto 214/2006, de 31 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Eta, bestetik, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean eta ordezkari gisa, UPV/EHUko Berrikuntzaren, Gizarte Konpromisoaren eta Kulturgintzaren arloko errektoreorde Idoia Fernandez Fernandez andrea.

Y de otra, D.ª Idoia Fernández Fernández, Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, actuando en nombre y representación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Aldeek behar besteko lege-ahalmena aitortzen diote elkarri hitzarmen hau sinatzeko, eta honako hau

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio de colaboración,

ADIERAZI DUTE:
EXPONEN:

1.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea, aurrerantzean Emakunde, administrazio-erakunde autonomoa da, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzari atxikia. Bere funtsezko xedea Euskal Autonomia Erkidegoko politika, ekonomia, kultura eta gizarte bizitzako alor guztietan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko benetako eta egiazko berdintasuna lortzea du, eta hori lortzeko honako helburuak ezarri ditu: emakumeari bereizkeria egiteko era guztiak ezabatzea, sexuen arteko berdintasuna errazteko bideak sustatzea, eta hori bete-betean lortzeko eragozpen diren izatezko eta lege-aldetiko oztopo guztiak kentzea. 2/1988 Legearen 3. artikuluan xedatutakoaren arabera, Emakundek eginkizun hauek ditu, besteak beste:

1.– Que, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en adelante Emakunde, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la Lehendakaritza del Gobierno Vasco cuyo fin esencial es la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del País Vasco y se fija como objetivos la eliminación efectiva de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la promoción de las condiciones que faciliten la igualdad entre los sexos y la remoción de los obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho. Según dispone el artículo 3 de la Ley 2/1988, para el cumplimiento de este fin a Emakunde le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

a) Enpresa eta erakundeei aholkuak ematea eta enpresa eta erakundeontzako laguntzak eta bestelako sustapen-neurriak ezartzea, baliabide material eta ekonomikoak zein giza baliabideak zuzkitze aldera, enpresa eta erakundeok emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak, programak eta jarduerak garatu ahal izan ditzaten.

a) Asesoramiento y establecimiento de ayudas y otro tipo de medidas de fomento a fin de dotar a las empresas y organizaciones de recursos materiales, económicos y personales para el desarrollo de planes, programas y actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

b) Nolako xedeak edo eginkizunak dituzten kontuan hartuta, Emakunderen helburuak lortzen lagundu dezaketen elkarte, fundazio eta enteekin harremanak ezartzea, bai eta haiekin lankidetzan aritzeko bideak ere.

b) Establecimiento de relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y demás entes y organismos que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución de los objetivos del Instituto.

2.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, aurrerantzean UPV/EHU, Zuzenbide Publikoko Erakunde bat dela irakaskuntzara, ikerketara eta garapen zientifiko-teknologikora dedikatua, sektore eta diziplina anitzeko izaera duena:

2.– Que la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en adelante Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, es una entidad de Derecho Público dedicada a la docencia y a la investigación y desarrollo científico-tecnológico, de carácter multisectorial y pluridisciplinario.

Unibertsitatearen Estatutuetako artikulu hauen arabera:

Según se dispone de los siguientes artículos de sus Estatutos:

4.3 artikulua.– UPV/EHUk emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatuko du bere baitan, eta beharrezko neurriak hartuko ditu inor diskriminatua izan ez dadin arrazoi hauengatik: jatorria, etnia, sexua, erlijioa, iritzia, hizkuntza edo bestelako egoera pertsonal edo sozialen bat. Beraz, UPV/EHUk aintzat hartuko ditu honako printzipio hauek: aukera berdintasuna, aniztasunaren eta diferentziaren errespetua, genero ikuspegia txertatzea, ekintza positiboa, sexuari lotutako rolak eta estereotipoak baztertzea, eta gizonen eta emakumeen ordezkaritza parekatua.

Artículo 4.3.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea garantizará la igualdad de las mujeres y los hombres que forman la Comunidad Universitaria y adoptará las medidas necesarias para prevenir o eliminar cualquier discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A estos efectos, la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea tendrá en cuenta los principios de igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y a la diferencia, integración de la perspectiva de género, acción positiva, eliminación de roles y estereotipos en función del sexo y representación equilibrada.

69. artikulua.– UPV/EHUk programa bereziak onartuko ditu, gainerako administrazio publikoekin elkarlanean, mota guztietako terrorismoaren biktimek eta genero-indarkeriaren biktimek laguntza indibiduala, babesa eta beharrezko egokitzapenak izan ditzaten irakaskuntzaren alorrean.

Artículo 69.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en coordinación con las restantes administraciones públicas, establecerá programas específicos para que las víctimas de todo tipo de terrorismo y de la violencia de género, puedan recibir la ayuda personalizada, los apoyos y las adaptaciones en el régimen docente.

79.3 artikulua.– UPV/EHUko irakaskuntzak ikaslearen heziketa osoa izango du kontuan: izpiritu kritikoa bultzatuko du, bakean eta bizikidetzan oinarritutako balioak indartuko ditu eta gizarteratzea sustatuko du, guztia jasangarritasuna eta gizarte erantzukizuna oinarri hartuta eta, betiere, oinarrizko eskubideak errespetatuta eta gizonen eta emakumeen berdintasunaren errespetuari arreta berezia eskainiz.

Artículo 79.3.– Las enseñanzas en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea contribuirán a la formación integral de sus estudiantes, fomentando el espíritu crítico, promoviendo valores de una cultura de paz y convivencia, así como la integración social, con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, siempre desde el respeto a los derechos fundamentales y con atención específica a la igualdad de mujeres y hombres.

91.6 artikulua.– UPV/EHUk berdintasunaren arloko ikerketa bultzatuko du eta arlo horretako ikertzaileak prestatzeko laguntza emango, eta ikertaldeetan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko oreka izatea sustatuko du.

Artículo 91.6.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea impulsará la investigación en materia de igualdad y apoyará la formación de investigadoras e investigadores en este ámbito, así como la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los grupos de investigación.

Lankidetza eta ahaleginak, ekimenak eta baliabideak batzea helburuak hobeto lortzeko onuragarriak direla jabetuta, bi aldeek Hitzarmen hau izenpetzea erabaki dute, eta ezarri dituzte honako

Que, conscientes de los beneficios de la colaboración y de la suma de esfuerzos, iniciativas y recursos para una mejor consecución de sus objetivos, ambas partes, acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes,

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Helburua.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen helburua da Emakunderen eta UPV/EHUren arteko elkarlanerako harreman esparru bat ezartzea eta, era horretara, euren xedeak betetzen elkarri laguntzea.

El objeto del presente convenio es establecer un marco para las relaciones de cooperación entre Emakunde y Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y así apoyarse mutuamente en el cumplimento de sus fines.

Bigarrena.– Jardunbideak.

Segunda.– Líneas de actuación.

Honakoak izango dira batez ere harreman esparrua osatuko duten jardunbideak:

Las líneas de actuación que conforman el marco relacional serán principalmente las siguientes:

– Berdintasunaren arloan prestakuntza ekintzak elkarrekin gauzatu ahal izateko jarduerak.

– Actuaciones para favorecer la realización conjunta de actividades formativas en materia de igualdad.

– Genero-indarkerien inguruko sentsibilizazioaren eta prebentzioaren arloan elkarlanean aritzeko jarduerak.

– Actuaciones para favorecer el trabajo conjunto en materia de sensibilización y prevención de las violencias de género.

– Emakumeak diziplina akademiko maskulinizatuetan sartzea sustatzeko jarduerak.

– Actuaciones para impulsar la incorporación de las mujeres a disciplinas académicas masculinizadas.

– UPV/EHUren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Planaren kudeaketa-diagnostikoa elkarlanean egitea, politika publikoak berdintasunarekin lerrokaturik daudela zaintzeko.

– Actuaciones de colaboración y contraste externo del Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea con el fin de cuidar el buen alineamiento en las políticas públicas a favor de la igualdad.

Hirugarrena.– Aldeen betebeharrak eta konpromisoak:

Tercera.– Obligaciones y compromisos de las partes.

Aurreko atalean adierazitako jardunbideak garatzeko honako betebeharrak eta konpromisoak hartzen dituzte aldeek:

Como obligaciones y compromisos de las partes suscribientes se prevén las siguientes actuaciones en desarrollo de las líneas de actuación señaladas en el apartado anterior:

– Berdintasunaren arloan prestakuntza ekintzak elkarrekin gauzatu ahal izateko jarduerak:

– Actuaciones para impulsar la realización conjunta de actividades formativas en materia de igualdad:

Berdintasunaren arloan prestakuntza ekintzak elkarrekin egitea sustatzeko, UPV/EHUk berdintasunaren arloko prestakuntza ekintzak sartuko ditu bertako prestakuntza eskaintzan unibertsitateko kideentzat. Horretarako, Emakundek beharrezko materialak eta edukiak garatuko ditu; UPV/EHUk, aldiz, ikaskuntza plataforma birtualak eskainiko ditu prestakuntza hori emateko.

Con objeto de impulsar la realización conjunta de actividades formativas en materia de igualdad, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea incluirá en su oferta formativa acciones formativas en materia de igualdad dirigidas a la comunidad universitaria. Para ello, Emakunde desarrollará los contenidos y materiales necesarios, mientras que la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea ofrecerá para su impartición sus plataformas virtuales de aprendizaje.

– Genero-indarkerien inguruko sentsibilizazioaren eta prebentzioaren arloan elkarlanean aritzeko jarduerak.

– Actuaciones para favorecer el trabajo conjunto en materia de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres.

Genero-indarkerien inguruko sentsibilizazioaren eta prebentzioaren arloan lankidetza bideratzeko, Emakundek eta UPV/EHUk elkarlanean garatuko dituzte genero-indarkerien inguruko sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak, eta elkarrekin lan egingo dute genero-indarkerien eta jazarpenaren aurkako unibertsitateko kideen protokoloa inplementatzeko. Era berean, lankidetzan jardungo dute bi erakundeek partekatzen dituzten eta genero-indarkeriak ezabatzen lagunduko duten xedeetan aurrera egiteko interesgarriak izan daitezkeen jardueretan ere.

Con objeto de favorecer el trabajo conjunto en materia de sensibilización y prevención de las violencias de género, Emakunde y Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea colaborarán en el desarrollo de acciones de sensibilización y prevención de las violencias de género y trabajarán conjuntamente en la implementación del protocolo contra las violencias de género y acoso de la comunidad universitaria. Así mismo colaborarán en aquellas actividades que pudieran resultar de interés para avanzar en los fines compartidos por ambas entidades y que contribuyan a erradicar las violencias de género.

– Emakumeak diziplina akademiko maskulinizatuetan sartzea sustatzeko jarduerak.

– Actuaciones para impulsar la incorporación de las mujeres a disciplinas académicas masculinizadas.

– Emakumeak diziplina akademiko maskulinizatuetan sartzea sustatzeko, Emakundek eta UPV/EHUk elkarlanean garatuko dituzte nesken bokazio zientifikoa suspertzeko ekintzak.

Con objeto de impulsar la incorporación de las mujeres a disciplinas académicas masculinizadas, Emakunde y Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea colaborarán en el desarrollo de acciones que incentiven la vocación científica entre las niñas y chicas.

– UPV/EHUko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Planaren lankidetza jardunak eta kanpoko kontrastea, berdintasunaren aldeko politika publikoak behar bezala lerroka daitezen.

– Actuaciones de colaboración y contraste externo del III Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea con el fin de cuidar el buen alineamiento en las políticas públicas a favor de la igualdad.

– Emakundek eta UPV/EHUk elkarlanean garatuko eta inplementatuko dituzte UPV/EHUren Emakumeen eta gizonen berdintasunerako III. Planean jasotako ekintzak.

– Emakunde y Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea colaborarán en el desarrollo e implementación de las acciones contempladas en el III Plan de igualdad de mujeres y hombres de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Laugarrena.– Hitzarmenaren jarraipena.

Cuarta.– Seguimiento del Convenio.

Urtean bilera bat egingo da gutxienez Hitzarmenaren jarraipena egiteko, eta bertan izango dira bi erakundeetako zuzendaritzak eta jardunbide bakoitzaren behar bezalako jarraipena egiteko eta Hitzarmena interpretatzean eta betetzean plantea daitezkeen arazoak ebazteko egoki jotzen diren pertsonak.

Una vez al año, como mínimo, se realizará una reunión de seguimiento del Convenio a la que asistirán las direcciones de ambas organizaciones junto con aquellas personas que se considere oportuno para el adecuado seguimiento de cada línea de actuación y para la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

Bosgarrena.– Hitzarmenaren indarraldia.

Quinta.– Vigencia del Convenio.

1.– Hitzarmen honek hiru urteko iraupena izango du bere sinaduratik, bi parteek luzapena onartu dezaketelarik lau urteko epetan. Luzapeneko erabakia esanbidezkoa, ahobatezkoa eta jatorrizko epearen amaiera aurretik onartua izan behar da.

1.– El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años desde la fecha de su firma, pudiendo acordar las partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales. El acuerdo de prorroga deberá ser expreso, unánime y antes de la finalización del plazo de vigencia inicial.

2.– Hitzarmenaren salaketa, sinatu duten bi parteetatik edonork egina, idatziz eta iraungi baino hiru hilabete lehenago adierazi beharko da, eta ez die eragingo momentu horretan egiten ziren proiektuei eragingo.

2.– La denuncia del convenio, por cualquiera de las partes suscribientes, deberá ser por escrito y al menos con tres meses de antelación a su vencimiento y no afectará a los proyectos que ya se vinieran realizando en el momento de efectuarla.

3.– Hitzarmena aldatzeko parte guztien ahobatezko erabakia beharko da.

3.– La modificación del convenio exigirá acuerdo unánime de las partes firmantes.

Seigarrena.– Ezeztatzea.

Sexta.– Resolución.

Hitzarmen hau amaituko da indarraldia betetzen denean edota honako arrazoi hauengatik:

El presente convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento de su período de vigencia, por las siguientes causas:

a) Hitzarmen hau sinatzen duten aldeek hala erabakitzen badute.

a) Por mutuo acuerdo de las partes firmantes de este convenio.

b) Aurreikusitako jarduerekin jarraitzeko eragozpenak egonez gero, edo jarduera horiek egiten jarraitzeko beharrik ez badago.

b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las actuaciones previstas.

c) Hitzarmen honetan ezarritako baldintzak betetzen ez badira.

c) Por el incumplimiento de las condiciones establecidas en este convenio.

Eta adierazitako guztiarekin ados daudela frogatzeko, alde biek lankidetza protokolo hau sinatu dute ale bitan eta helburu bakarrerako, goian adierazitako lekuan eta egunean.

En prueba de conformidad suscriben las personas interesadas, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

UPV/EHUko Berrikuntzaren, Gizarte Konpromisoaren eta Kulturgintzaren arloko errektoreordea,

IDOIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.


Azterketa dokumentala

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

La Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,

IDOIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común