Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

144. zk., 2018ko uztailaren 27a, ostirala

N.º 144, viernes 27 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3855
3855

AGINDUA, 2018ko uztailaren 17koa, Hezkuntzako sailburuarena, kooperatiba edo fundazio diren itunpeko sareko ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiten duena (Hezkoop-2018).

ORDEN de 17 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones para la financiación de inversiones en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa o fundación (Hezkoop-2018).

Irakaskuntza-kooperatibak partaidetza sozialerako tresna dira, eta ikastetxeen titular diren erakunde horietako alderdi espezifikoa eta bereizgarria markatzen dute; berezko izaera dela-eta irabazi asmorik ez dute, eta Euskadiko kooperatibei buruzko 1993ko ekainaren 24ko 4/1993 Legearen arabera arautzen dira.

Las Cooperativas de enseñanza suponen un instrumento de participación social, que marca una aspecto específico y diferenciador de estas entidades titulares de centros escolares, que por su propia naturaleza no poseen ánimo de lucro, y se rigen por la Ley 4/1993 de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi.

Ildo horretatik, 2014ko uztailaren 9an Eusko Jaurlaritzaren, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren eta Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren artean asmo- eta lankidetza-hitzarmena sinatu zen eta, haren bitartez, «Kooperatiba Mugimenduaren sustapenerako dauden finantza-tresnak bultzatzeko» konpromisoa hartu zuten, besteak beste.

En este sentido, con fecha 9 de julio de 2014 se procedió a la firma del «Acuerdo de intenciones y de colaboración entre el Gobierno Vasco, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Confederación de Cooperativas de Euskadi», por el que, entre otras cosas, se asume el compromiso de «potenciar los instrumentos financieros existentes al servicio de la promoción del Movimiento Cooperativo».

Era berean, 1994ko ekainaren 17ko 12/1994 Legeari jarraiki Fundazioaren figura juridikoaren mendean eratutako ikastetxeek interes orokorrari erantzuten diote.

Asimismo, los centros educativos constituidos bajo la figura jurídica de la Fundación, conforme a la Ley 12/1994, de 17 de junio, sirven, en cuanto tal a un interés general.

Kasu batean nahiz bestean, deialdi honetako xedearen harira, ikastetxeok azkentzen direnean, likidazio-eragiketen emaitzak Administrazioari itzultzeko eskatzen zaie. Alderdi hori ziurtatuta dago kooperatiben kasuan indarrean duten araudia dela medio, eta, fundazioen kasuan, estatutu arautzaileetan jasotzeko beharra dela-eta.

En ambos casos, al objeto de la presente convocatoria, se exige que a su extinción, el resultado de las operaciones de liquidación reviertan a la Administración, lo cual queda acreditado en el caso de las Cooperativas, por su normativa vigente, y en el caso, de las Fundaciones por la necesidad de su constancia en sus Estatutos reguladores.

Horrenbestez, aipatzekoa da ikastetxeen titular diren kooperatiba eta fundazioak finantza-ahalegin handia egiten ari direla eraikinak eta instalazioak azken urteetan aldaketa nabarmenak izan dituen legediaren eskakizunetara egokitzeko.

En este orden de cosas, cabe destacar que las cooperativas y fundaciones titulares de centros de enseñanza están realizando un notable esfuerzo financiero para adaptar sus edificios e instalaciones a las exigencias de una legislación que, en los últimos años, ha experimentado cambios notables.

Errealitate horretaz jabetuta, Sail honek, indarrean den legediak ematen dizkion eskumenez baliatuta, ikastetxeek duten karga finantzarioa arintzen lagundu nahi du eta, aldi berean, hezkuntza-jarduera Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Hezkuntza Bereziko mailetako ikasleei eskainitako irakaskuntzaren kalitatea hobetzea ekarriko duen ingurunean garatzea bultzatu nahi du. Hori horrela, ezaugarri horietako azken deialdia 2015ekoa bada ere, Sail honek deialdiarekin aurrera jarraitu nahi du.

Conscientes de esta realidad, este departamento, en el ejercicio de las competencias que le otorga la legislación vigente, quiere contribuir a aliviar la carga financiera que los centros vienen soportando, propiciando al mismo tiempo que la actividad educativa se lleve a cabo en un entorno que propicie una mejora de la calidad de la enseñanza que se ofrece a los alumnos y alumnas de los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial. Así, si bien la última convocatoria de estas características se refiere a 2015, este departamento tiene voluntad de continuar impulsando esta convocatoria.

Honako arau hauek aplikatuko dira: Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren (diru-laguntzen lege orokorraren erregelamendua onartzen du); azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenaren VI. Tituluan xedatutakoa eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituenak.

Tendrán aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en la gestión.

Horrenbestez,

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea itunpeko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatiba edo -fundazioek sinatutako maileguen finantziaziorako laguntzen deialdia egitea da, hezkuntza-erabilerako higiezinak erostera bideratutako inbertsioak egiteko edo indarrean dagoen legediak eskatutako baldintzetara egokitzeko eraikuntza, zabaltze, ordezte eta egokitze lanak egiteko.

1.– Es objeto de esta Orden convocar ayudas a la financiación de préstamos suscritos por cooperativas de enseñanza o fundaciones titulares de centros docentes concertados para la realización de inversiones destinadas a la adquisición de inmuebles para uso educativo o la realización de obras de nueva construcción, ampliación, sustitución y adecuación a los requisitos exigidos por la legislación vigente.

2.– Diru-laguntzen xede izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako ikastetxeetan egindako inbertsioetarako sinatutako maileguak.

2.– Serán objeto de subvención los préstamos suscritos para las inversiones realizadas en centros educativos ubicados en la comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Beneficiarios.

1.– Eskaera aurkezteko egunean, maila hauetakoren bat ematen duten itundutako ikastetxeek eskatu ahal izango dute: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Hezkuntza Berezia.

1.– Podrán solicitar aquellos centros educativos concertados que en la fecha de presentación de la solicitud estén impartiendo alguno de los siguientes niveles: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.

2.– Era berean, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikastetxeek ere eskaera egin ahal izango dute, baldin eta bazkide nagusien artean aurreko atalean zerrendatutako ikasketa mailaren bat eskaini eta itunduta duen zentro kooperatiboren bat badute.

2.– Asimismo podrán solicitar los centros de Bachillerato y Formación Profesional cuando tengan entre sus socios mayoritarios algún centro cooperativo que sí imparta y tenga concertado alguno de los niveles educativos enumerados en el apartado anterior.

3. artikulua.– Onuradunek bete beharreko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos de los Beneficiarios.

Diru-laguntza eskuratzeko, eskatzaileek baldintza hauek bete eta mantendu beharko dituzte:

Para obtener subvención los solicitantes deberán cumplir y mantener los siguientes requisitos:

1.– Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Hezkuntza Bereziko mailetan itundutako ikastetxeetarako beharrezkoa izango da titularrek baldintza hauetakoren bat betetzea:

1.– Para los centros educativos concertados en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial será necesario que los titulares de los centros educativos cumplan uno de los siguientes requisitos:

a) Irakaskuntza-kooperatiba gisa eratuta egotea.

a) Estar constituido como cooperativa de enseñanza.

b) Fundazio gisa eratuta egotea eta, horrez gain, estatutuetan finkatuta edukitzea honako baldintza: azkenduz gero likidazio-eragiketen ondoriozko ondasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrera bideratzea.

b) Estar constituido como fundación siempre que en sus Estatutos se establezca que, en caso de extinción, los bienes resultantes de las operaciones de liquidación se destinará íntegramente a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Era berean, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikastetxeak, baldin eta bazkide nagusien artean aurreko atalean zerrendatutako baldintzak beteko dituen Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko ikasketa mailaren bat eskaini eta itunduta duen zentro kooperatiboren bat badute.

2.– Asimismo, los centros de Bachillerato y Formación Profesional cuando tengan entre sus socios mayoritarios algún centro cooperativo que sí imparta y tenga concertado alguno de los niveles educativos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial deberán cumplir los requisitos del apartado anterior.

3.– Ez izatea diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik zigor- eta administrazio-arloan, eta ez izatea laguntzak jasotzeko legezko debekurik, ezta sexu-bereizkeriagatiko debekurik ere, 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, seigarren xedapen gehigarrian, xedatutakoaren arabera.

3.– No haber sido sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Indarrean dagoen legeriak ezarritako zerga-obligazioen eta Gizarte Segurantzaren ordainetan egunean dagoela egiaztatu beharko da.

4.– Se deberá acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes.

5.– Diru Laguntzei buruzko, azaroaren 17ko, 38/2003 Lege Orokorraren, 13. eta 14. Artikuluetako betebeharrak bete beharko dituzte.

5.– Deberán cumplir en todo caso las con las obligaciones recogidas en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. artikulua.– Eskatzaileek bete beharreko baldintzak egiaztatzea.

Artículo 4.– Acreditación de requisitos de los solicitantes.

1.– Organo kudeatzaileak automatikoki, eta beharrezkoa den guztietan, egiaztatuko diru-laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, haien oniritzia jaso beharrik gabe, 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren (diru-laguntzen lege orokorraren erregelamendua onartzen du) 24. artikuluan onartutakoak aplikatuz. Interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

1.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo 22.4 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones. En el supuesto de tributar en la Hacienda de Navarra, las personas interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan xedatutakoaren arabera eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak bete dituela egiaztatzeko baimena berariaz ukatuz gero, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du.

En el caso de que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.4 del RD 887/2006 la entidad solicitante deniegue expresamente el consentimiento para que se verifique automáticamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, deberá aportar entonces la certificación correspondiente.

Era berean, ezinbesteko baldintza izango da onuradun izateko zein emandako diru-laguntza likidatu arte onuradun izaten jarraitzeko; beraz, egiaztatu egingo da bete egiten direla bai emateko orduan bai ordaintzeko orduan.

Asimismo, es requisito indispensable tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, verificándose su cumplimiento al momento de conceder la concesión y la realización de pagos.

2.– Eskarietan, laguntza eskatzen duten erakundeek aukera izango dute beren-beregi adierazteko baimena ematen diotela organo kudeatzaileari gainerako datu edo agiri guztiak lortu edo egiaztatzeko, hargatik eragotzi gabe Administrazio Publikoak dagozkion egiaztatze-, kontrol- eta ikuskatze-ahalmenak betetzea.

2.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad solicitante de la ayuda consienta expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.5 eta 50.6 artikuluek ezarritako moduan –1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onarturikoa–, eskaeran jasotako erantzukizunpeko deklarazioaren bitartez, betebehar hauek egiaztatuko dira:

3.– En aplicación de los artículos 50.5 y 50.6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

a) Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuei eskatutako eta, hala badagokio, haietatik jasotako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Erakunde eskatzaileak egiaztatu behar du ez dagoela laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.

b) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

c) Eskabide-orriko eta berarekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla eta laguntza horiek jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela adierazten du eskatzaileak.

c) El solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria/o de estas ayudas.

d) Era berean, indarrean dagoen legediak eskatutako baldintzetara egokitzeko lanek eta eraikuntza berriko, zabaltzeko eta ordezteko lanek legedia betetzen dutela adierazten du eskatzaileak.

d) Asimismo, el solicitante manifiesta en el caso de realización de obras de nueva construcción, ampliación, sustitución y adecuación a los requisitos exigidos por la legislación vigente, la legalidad de la obra realizada.

e) Edozein itzultze- edo zehapen-prozeduraren eraginpean ez egotea amaieran. Onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak emateko eta, hala dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek emandako laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetze-prozesuan dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaitzea.

e) No estar incurso en procedimiento de reintegro o sanción o a su terminación. La concesión y, en su caso el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

5. artikulua.– Diru-hornidura.

Artículo 5.– Dotación económica.

1.– Laguntza-programa honen finantzaketara bideratutako hornidura orokorra 12.800.000,00 euro da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako izendatutako kontu-sailen kontura finantzatuko da.

1.– La dotación global destinada a la financiación del presente programa de ayudas asciende a 12.800.000,00 euros, que se financiarán con cargo a las partidas consignadas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Zenbateko hori gehitu ahal izango da, guztira eskatutako laguntzen zenbatekoa kontuan hartuta eta aurrekontuan baliagarri dagoen diruaren arabera, betiere haiek ebatzi aurretik, diru-laguntzen lege orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa jarraituz. Inguruabar hori argitara emango da Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen baten bitartez.

2.– Este importe podrá ser incrementado teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias, con carácter previo a la resolución de las mismas, atendiendo al artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. De la presente circunstancia se dará publicidad mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen maileguak.

Artículo 6.– Préstamos subvencionables.

1.– Agindu honen ondorioetarako diruz lagundu daitezke 2. artikuluan zehaztutako ikastetxeetako titularrek finantza-erakundeekin sinatutako maileguak, deialdi honetan finkatutako baldintzetan, 50.000 euro edo gehiagoko zenbatekoarekin eta inbertsioa amaitzeko epea 2015eko urtarrilaren 1a eta 2018ko abuztuaren 31 artekoa denean.

1.– Son subvencionables a los efectos de la presente Orden, los préstamos suscritos por los o las titulares de los centros que se determinan en el artículo 2 con entidades financieras, en las condiciones fijadas en esta convocatoria, por importe igual o superior a 50.000 euros y cuyo plazo de finalización de la inversión este comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018.

2.– Diruz lagundu daitezkeen maileguekin finantzatutako inbertsioek baldintza hauetakoren bat bete beharko dute:

2.– Las inversiones financiadas con los préstamos subvencionables deberán reunir alguno de los siguientes requisitos:

a) Indarrean dagoen legedian xedatutako baldintzak beteta behin-behinekotasuneko egoerak desagerrarazten lagunduko duten inbertsioak izatea (behin-behineko egoeratzat hartuko dira alokairuko lokalak, aurrefabrikatutako ikasgelak, etxebizitzetako behe-solairuak eta eskolatzeko egoki jotzen ez diren eremuak).

a) Ser inversiones que, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación vigente, contribuyan a hacer desaparecer situaciones de provisionalidad, entendiendo por ellas los locales en alquiler, las aulas prefabricadas, las plantas bajas de viviendas, espacios que se consideran no adecuados para la escolarización.

b) Indarrean diren lege-baldintzak beteta, eremuak zabaltzen dituzten ikastetxeetako inbertsioak izatea, ikastetxeak eskolatzen duen unitate kopururako gaitasuna nahikoa ez izateagatik.

b) Ser inversiones en centros que, cumpliendo los requisitos legales vigentes, amplían los espacios debido a la insuficiente capacidad de los mismos para el número de unidades que el centro escolariza.

3.– Nolanahi ere, deialdi honetatik kanpo geratuko dira inbertsio hauek:

3.– En todo caso quedan excluidas del ámbito de la presente convocatoria las siguientes inversiones:

a) 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen amaitutakoak, baita 2015eko martxoaren 18ko Aginduaren babesean finantziazioa lortu zutenak ere (EHAA 58. zk., 2015-03-26koa).

a) Las finalizadas con anterioridad al 1 de enero de 2015, así como aquellas que hubieran obtenido financiación al amparo de la Orden de 18 de marzo de 2015 (BOPV n.º 58, de 26-03-2015).

b) Benetako inbertsioak itzultzea beste izaerarik ez duten obrak, indarrean dagoen hezkuntza-itunen araudian aurrez ikusitakoari jarraiki.

b) Las obras que tengan carácter de mera reposición de inversiones reales, de acuerdo con lo previsto en el vigente reglamento de conciertos educativos.

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

Erakundeek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte eskaerak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak egiteko.

Las entidades solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Izapidetze elektronikoa Administrazio Elektronikoaren 2012ko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren bidez eta Informatika eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenaren bidez arautzen da.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración -Platea.

Egoitza elektronikoan zehazten da nola izapidetu eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak

Las especificaciones de cómo tramitar, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/hezkoop/y22-izapide/eu

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/hezkoop/y22-izapide/es

Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://euskadi.eus/misgestiones

https://euskadi.eus/nirekudeaketak

https://euskadi.eus/misgestiones

8. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honetaz baliatzeko eskaerak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2018ko irailaren 10ean bukatuko da.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes para acogerse a esta convocatoria se iniciará el día siguiente al de la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 10 de septiembre de 2018.

2.– Eskaerak baliabide elektronikoen bidez aurkeztuko dira euskadi.eus helbideko egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/ diru_laguntza/2018/hezkoop/y22-izapide/eu

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/hezkoop/y22-izapide/es

Diru-laguntza eskatutako inbertsio edo obra bakoitzeko eskaera bana aurkeztu beharko da. Hainbat inbertsioetarako mailegu bera aurkezten den kasuetan, eskaeran adierazi beharko da.

Se deberá presentar una solicitud por cada inversión u obra para la que se solicita subvención. En el caso de que se presente un mismo préstamo para la realización de varias inversiones se deberá indicar en la solicitud.

3.– Erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten eran. Prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Egikaritze-proiektuak, planoak eta dokumentazio grafikoa CD formatuan aurkeztuko dira Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan edo Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean, 16.4 artikuluan edo aurreikusitako moduetatik edozeinetan xedatutakoa aplikatuko da eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean.

4.– Los proyectos de ejecución, planos y documentación gráfica se presentarán en formato cd, en las oficinas de Zuzenean o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

9. artikulua.– Derrigorrezko agiriak.

Artículo 9.– Documentación preceptiva.

Eskaerari, oro har, behar bezala betetako I. eranskineko txantiloiaz gain dokumentazio hau atxikiko zaio:

A la solicitud se adjuntará, además de la plantilla cumplimentada del Anexo I y con carácter general, la documentación siguiente:

1.– Eraikuntza berriko, zabaltzeko, ordezteko eta egokitzeko lanak egitea xede duten eskaeretarako:

1.– Para las solicitudes cuyo objeto sea la realización de obras de nueva construcción, ampliación, sustitución y adecuación:

a) Onartutako egikaritze-proiektua eskatzen duten lanak egitea xede duten eskaeretarako:

a) Para las solicitudes cuyo objeto sea la realización de obras que requieran proyecto de ejecución visado:

a.1.– Onartutako egikaritze-proiektua (formatu digitalean) eraberritze-lanen edo hedapenen aurreko eta ondorengo planoak barne, argi eta garbi adierazita kasu guztietan eremu bakoitzaren xedea eta azalera erabilgarria.

a.1.– Proyecto de Ejecución visado (en formato digital) incluyendo planos de antes y después de las reformas o ampliaciones, indicando claramente en todos los casos el destino de cada uno de los espacios y su superficie útil.

a.2.– Egindako inbertsioa justifikatzen duten fakturak.

a.2.– Facturas justificativas de la inversión realizada.

a.3.– Onartutako obren amaierako ziurtagiria.

a.3.– Certificado final de obra visado.

a.4.– Onartutako obren amaierako dokumentazioa.

a.4.– Documentación final de la obra visado.

a.5.– Inbertsioak finantzatzeko kreditu-erakundeek emandako maileguak egiaztatzen dituen dokumentazioa, horien baldintzak eta eskaera egindako egunean duten egoera jasota.

a.5.– Documentación acreditativa de los préstamos concedidos por entidades de crédito para la financiación de las inversiones en la que consten todas las condiciones de los mismos, así como su situación a la fecha de la solicitud.

b) Onartutako proiekturik eskatzen ez duten lanak egitea xede duten eskaeretarako:

b) Para las solicitudes cuyo objeto sea la realización de obras que no requieren proyecto visado:

b.1.– Egindako jardueraren planoak eta azalerak jasotzen dituen azalpen-txostena, teknikari aditu batek egindakoa.

b.1.– Memoria explicativa incluyendo planos y superficies de la actuación realizada por un técnico competente.

b.2.– Teknikari adituak egindako aurrekontu eta guztiko txostena.

b.2.– Memoria valorada realizada por un técnico competente.

b.3.– Egindako inbertsioa justifikatzen duten fakturak eta obra ikastetxeak berak kudeatu duenean gremioak eta hornitzaileak banan-banan kontratatuta, horien zerrenda hornituko da bakoitzaren zenbatekoarekin.

b.3.– Facturas justificativas de la inversión realizada, en el caso de que la obra haya sido gestionada por el propio centro mediante la contratación individualizada de diferentes gremios y proveedores se aportará en listado de proveedores y gremios con los importes de cada uno.

b.4.– Obra-onarpenaren akta edo erakunde titularraren akordioa, obren amaiera ontzat ematen duena, obra ikastetxeak berak kudeatu duenean.

b.4.– Acta de la recepción de la obra o Acuerdo de la entidad titular del centro dando por buena la finalización de las obra en el caso de que la obra haya sido gestionada por el propio centro.

b.5.– Jatorrizko txostenarekiko aldaketarik izan den ala ez zehazten duen azalpen-txostena eta obraren kitapena. Aldaketarik izan bada, horiek zehaztu eta benetan egindako neurketak eta jatorrizko aurrekontua eta benetan egikaritutakoa alderatzen dituen taula jaso.

b.5.– Memoria explicativa y liquidación de la obra en la que se especifique si ha habido o no variaciones respecto a la memoria original. En el caso de existir variaciones, detallar las mismas e incluir las mediciones realmente ejecutadas así como un cuadro comparativo entre el presupuesto original y el presupuesto realmente ejecutado.

b.6.– Inbertsioak finantzatzeko kreditu-erakundeek emandako maileguak egiaztatzen dituen dokumentazioa, horien baldintzak eta eskaera egindako egunean duten egoera jasota.

b.6.– Documentación acreditativa de los préstamos concedidos por entidades de crédito para la financiación de las inversiones en la que consten todas las condiciones de los mismos, así como su situación a la fecha de la solicitud.

c) Horrez gain, ikastetxeko titularra higiezinaren titularra ez bada:

c) Además, si el titular del centro docente no es titular del inmueble:

c.1.– Alokairu- edo lagapen-kontratua.

c.1.– Contrato de alquiler o cesión.

c.2.– Obrak egiteko jabearen baimena.

c.2.– Autorización de la persona propietaria para ejecutar las obras.

2.– Higiezinak erostea xede duten eskaeretarako:

2.– Para las solicitudes cuyo objeto sea la adquisición de inmuebles:

a) Salerosketaren eskritura, higiezinaren deskribapena eta balioa jasotzen dituena.

a) Escritura de la compra-venta, incluyendo descripción del inmueble y valor del mismo

b) Planoak eta dokumentazio grafikoa: higiezinaren kokapen-planoak, oinplanoak, sekzioak eta altxaerak 1/100 edo 1/200 eskalan (formatu digitalean).

b) Planos y documentación gráfica: planos de emplazamiento, plantas, secciones y alzados del inmueble a escala 1/100 ó 1/200 (en formato digital).

c) Inbertsioak finantzatzeko kreditu-erakundeek emandako maileguak egiaztatzen dituen dokumentazioa, horien baldintzak eta eskaera egindako egunean duten egoera jasota.

c) Documentación acreditativa de los préstamos concedidos por entidades de crédito para la financiación de las inversiones en la que consten todas las condiciones de los mismos, así como su situación a la fecha de la solicitud.

10. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 10.– Órgano de gestión de las ayudas.

Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzen kudeatze-lanak egitea Azpiegitura, Baliabide eta Teknologiaren Zuzendaritzari dagokio.

Corresponderá a la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

11. artikulua.– Eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Articulo 11.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzak aurkeztutako eskaeran akats edo zehaztasun-ezak antzemanez gero, erakunde eskatzaileari jakinarazi eta 10 egun naturaleko epea emango dio horiek zuzentzeko; eta ohartaraziko dio, bestela, eskaerari uko egin diola ulertuko dela, aldez aurretik dagokion ebazpena eman ondoren. Ebazpen hori aipatutako de la Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean, 21 artikuluan aurreikusitako moduan xedatutakoa aplikatuko da eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean.

Si la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, lo comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de 10 días naturales para que proceda a su subsanación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

12. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 12.– Comisión de valoración.

Eskabideak aztertu eta sailkatuko dituen balorazio-batzordea kide hauek osatuko dute:

El estudio y clasificación de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión de valoración compuesta por los siguientes miembros:

a) Azpiegitura, Baliabide eta Teknologiaren zuzendaria. Lehendakari moduan jardungo du.

a) El Director de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías, que actuará como Presidente.

b) Ikastetxe eta Plangintza zuzendaria, edo berak izendatutakoa.

b) El Director de Centros y Planificación o la persona designada por él.

c) Plangintza eta Antolaketa zuzendaria, edo berak izendatutakoa.

c) El Director de Planificación y Organización o la persona designada por él.

d) Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritzako teknikari bat, idazkari gisa jardungo duena, hitza izango du, baina botorik ez.

d) Un/a Técnico/a de la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías, que actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto.

Balorazio-batzorde horrek Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari bidaliko dio proposamena, eta bertan ikastetxeak eta bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa jasoko dira, Agindu honetan aurrez ikusitako esleipen eta zenbaketarako irizpideei jarraiki.

Dicha comisión de valoración elevará la propuesta a la Viceconsejera de Administración y Servicios, en la que se recogerán tanto los centros como la cuantía de las respectivas ayudas, en aplicación de los criterios de adjudicación y cuantificación previstos en esta Orden.

13. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko irizpideak.

Artículo 13.– Criterios de adjudicación de la subvención.

Agindu honetan aurrez ikusitako baldintza guztiak beteta, laguntza bertan ezarritako epean eta moduan eskatzen duten ikastetxeei esleituko zaie.

Las ayudas se adjudicarán a los centros que, cumpliendo todos los requisitos previstos en la presente Orden, así lo soliciten en el tiempo y la forma establecidos en la misma.

Baldin eta 14. eta 15. artikuluetan ezarritako irizpideei jarraiki kalkulatuta aurkeztutako eskaeren guztizkoari erantzuteko 5. artikuluko 1. atalean adierazitako zuzkidura ez bada aski, orduan, zuzkidura hori eskakizunak betetzen dituzten eskabide guztien artean banatuko da, hasieran haietako bakoitzarentzat kalkulatu ziren kopuruen arabera, baina osorik ordaintzeko behar den guztizko zenbatekoari zegokiokeen proportzio berean.

En el supuesto de que con la dotación indicada en el apartado 1 del artículo 5 no alcanzase para atender a la totalidad de las solicitudes presentadas en las cuantías calculadas con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 14 y 15, dicha dotación se distribuirá entre todas las solicitudes formuladas que cumplan los requisitos exigidos, en la misma proporción que las cantidades calculadas inicialmente para cada uno de ellos tuvieran con respecto al importe total necesario para cubrirlas en su totalidad.

14. artikulua.– Diruz lagun daitekeen zenbatekoa.

Artículo 14.– Importe subvencionable.

Diruz lagundu ahal izango da irizpide hauek aplikatzearen ondoriozko inbertsioaren zenbatekoa:

Será subvencionable el importe de la inversión resultante de aplicar los siguientes criterios:

1.– Indarrean dagoen legediak eskatutako baldintzetara egokitzeko lanek eta eraikuntza berriko, zabaltzeko eta ordezteko lanen kasuan, diruz lagun daitekeen zenbatekoa hauen artean txikiena izango da:

1.– En el caso de realización de obras de nueva construcción, ampliación, sustitución y adecuación a los requisitos exigidos por la legislación vigente el importe subvencionable, será el menor entre:

a) Aurkeztutako obraren kitapena.

a) La liquidación de la obra presentada.

b) Modulu ekonomikoak aplikatzearen ondoriozko kopurua.

b) La cantidad resultante de aplicar los módulos económicos.

Modulu ekonomikoak, obra motaren arabera:

Módulos económicos, según sea el tipo de obra:

Eraikinak:

Edificios:

– Eremu itxien egokitzapena: 494 €/m2.

– Adaptación de espacios cerrados: 494 €/m2.

– Eremu erdi itxien egokitzapena: 864 €/m2.

– Adaptación de espacios semicerrados: 864 €/m2.

– Zabaltzea: 1.234 €/m2.

– Ampliación: 1.234 €/m2.

– Zabaltzea, solairuartearen eraikuntza eremu itxietan: 740 €/m2.

– Ampliación, construcción de entreplanta en espacios cerrados: 740 €/m2.

Kirol-eremuak, gimnasioak eta aldagelak:

Zonas deportivas, gimnasios y vestuarios:

– Eremu itxien egokitzapena: 370 €/m2.

– Adaptación de espacios cerrados: 370 €/m2.

– Eremu erdi itxien egokitzapena: 514 €/m2.

– Adaptación de espacios semicerrados: 514 €/m2.

– Zabaltzea: 638 €/m2.

– Ampliación: 638 €/m2.

– Jokalekuak: 124 €/m2.

– Campos de juegos: 124 €/m2.

Gehieneko azalera-muga gisa ezarriko da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak eskola-unitateen arabera ikastetxeetarako beharren programetan taula gisa jarrita duena.

Se establecerá como límite de superficie máxima la que el Departamento de Educación tiene tabulada en los programas de necesidades para los centros, en función de las unidades y puestos escolares.

2.– Higiezinak erostera bideratutako inbertsioen kasuan, diruz lagundu daitekeen zenbatekoa hauen artean txikiena izango da:

2.– En el caso de inversiones destinadas a la adquisición de inmuebles el importe subvencionable será el menor entre los siguientes:

– Gutxieneko baldintza gisa ezarritako eremuei dagokion zatiaren erosketako balioa, 2010eko otsailaren 12ko 132/2010 Errege Dekretuaren arabera.

– Valor de la compra de la parte correspondiente a los espacios establecidos como requisitos mínimos, según el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero.

– Aurreko 1. ataleko modulu ekonomikoak aplikatzearen erresultantea.

– Resultante de aplicar los módulos económicos del apartado 1 anterior.

15. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 15.– Cuantía de la subvención.

Diru-laguntzaren zenbatekoa amortizazioaren eta 8 urterako eta kuota finkoko maileguaren interesaren % 50ekoa izango da gehienez ere, printzipala diruz lagundu daitekeen zenbatekoa izanik, 14. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta eta urteko % 4ko interesarekin.

La cuantía de la subvención alcanzará un máximo del 50% de la amortización y del interés del préstamo tipo a 8 años y cuota fija, cuyo principal es el importe subvencionable, calculado según lo establecido en el artículo 14, y un interés del 4% anual.

Inbertsioak finantzatzeko erakunde eskatzaileak eskatutako maileguaren saldo bizia diruz lagundu daitekeen zenbatekoaren % 50 baino txikiagoa denean, 14. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatuta, diru-laguntzaren zenbatekoa amortizazioa eta saldo bizi horren interesa izango da.

En el caso de que el saldo vivo del préstamo pedido por la entidad solicitante para financiar las inversiones sea menor que el 50% del importe subvencionable, calculado según lo establecido en el artículo 14, la cuantía de la subvención será la amortización y el interés de dicho saldo vivo.

Agindu honen ondorioetarako maileguaren saldo bizitzat hartuko da Agindua argitaratzean maileguak duen egoera.

A los efectos de la presente Orden, se entenderá por saldo vivo del préstamo la situación de éste a la fecha de publicación de la presente Orden.

Nolanahi ere den, gehienez maileguaren 8 urteko iraupenean benetan egindako eta justifikatutako kostuak lagunduko dira gehienez, diru-laguntzak ezingo du urtean Agindu honen xede diren inbertsioak finantzatzeko ikastetxeetako erakunde titularrek kreditu-erakundeekin sinatuta dituzten maileguek sortutako kuotaren zenbatekoa gainditu, eta eragina izateari utziko dio mailegu horiek guztiz amortizatzen direnean.

En cualquier caso, se subvencionarán como máximo los costes realmente incurridos y justificados durante un período máximo de 8 años de duración del préstamo y la subvención no podrá exceder anualmente de la cuantía de la cuota que devenguen los préstamos que las entidades titulares de los centros tengan suscritos con las entidades de crédito con objeto de financiar las inversiones objeto de la presente Orden, y dejará de tener efecto en el momento en que dichos préstamos se encuentren totalmente amortizados.

Aipatutako epean mailegua aldez aurretik baliogabetzeak, gelditzen den saldoa baino zenbateko handiago eta baldintza berak dituen beste batekin ordezkatzen ez denean, betiere, diru-laguntza jasotzeko eskubidearen galera ekarriko du baliogabetze-egunetik aurrera, eta Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordearen Ebazpen bidez kitatuko da, Agindu honetako 20. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

La cancelación anticipada del préstamo, siempre que el mismo no se subrogue por otro con importe superior del saldo pendiente, durante dicho período conllevará la pérdida del derecho a percibir la subvención a partir de la fecha de cancelación, procediéndose, mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios, a la liquidación de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la presente Orden.

Hainbat eskaeratarako mailegu bera aurkezten denean, maileguaren saldoak aurreko artikuluaren arabera ezarritako diruz lagundu daitekeen zenbatekoaren batukariaren berdina izan beharko du gutxienez, bestela, zenbatekoa inbertsio bakoitzerako hainbanatu egingo da.

En el caso de la presentación de un mismo préstamo para varias solicitudes, el saldo del préstamo tiene que ser al menos igual al sumatorio del importe subvencionable establecido según el artículo anterior, en caso contrario se prorrateará el mismo para cada inversión.

16. artikulua.– Bateragarritasunak.

Artículo 16.– Compatibilidades.

Deialdi honetako laguntzak bateragarriak dira beste edozein administrazio publikotik jaso daitezkeenekin, baldin eta, guztiek batera, Agindu honetan jasotako diruz lagun daitekeen zenbatekotik gora jotzen ez badute. Handiagoa izatekotan, soberakinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio Agindu honen arabera emandako laguntzaren zenbatekoari. Era berean, bateragarriak dira hezkuntza-ituneko eskola-unitateak mantentzeko modulu ekonomikoaren berrezarpen eta inbertsioetako partida jasotzearekin.

Las ayudas a las que se refiere esta convocatoria son compatibles con las procedentes de cualquier otra Administración Pública, siempre que no se supere con la suma de ellas el importe de la cuantía subvencionable contemplada en la presente Orden. En el caso de que se supere, se reducirá, en la cantidad correspondiente al exceso, el importe de la ayuda concedida de conformidad con la presente Orden. Son, asimismo, compatibles con la percepción de la partida de reposición e inversiones del módulo económico de sostenimiento por unidad escolar del concierto educativo.

17. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 17.– Resolución.

1.– Balorazio-batzordeak hala proposatuta, Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordeak laguntzak emateko prozedura amaituko duen ebazpena emango du, egindako eskaera guztiei buruzko iritzia azalduz, deialdia EHAAn argitaratu eta sei hilabeteko epean. Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-oholean emango da argitara ebazpen hau, eta hurrengo egunetik hasita izango ditu jakinarazpen-ondorioak. www.euskadi.eus/y22-ediktu/eu. Halaber, Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian ere argitaratuko da, informazio gisa.

1.– La Viceconsejera de Administración y Servicios, a propuesta de la Comisión de Valoración, dictará la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión de las ayudas, pronunciándose sobre la totalidad de las solicitudes formuladas, dentro del plazo de seis meses a contar desde la publicación de la convocatoria en BOPV. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente en www.euskadi.eus/y22-ediktu/es. Asimismo, será publicada a efectos meramente informativos en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Adierazitako epearen barruan aipatutako ebazpen jakinarazten ez bada, gaitzetsitzat jo beharko dira eskariak, hala agintzen baitu Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean, 25 artikuluan xedatutakoa aplikatuko da eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean,’; hori horrela izanik ere, lege horren arabera, administrazioak berariazko ebazpena eman beharko du.

2.– En el caso de que no se notifique la resolución expresa en el plazo indicado, deberán entenderse desestimadas las solicitudes, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de la obligación que la citada Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

3.– Agindu honetan araututako diru-laguntzen eta laguntzen emakida eta, hala badagokio, ordainketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta honen erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasita dauden eta oraindik bideratzen ari diren itzulera- edo zigor-prozedura guztiak amaitzearen baldintzapean geratuko da.

3.– La concesión y en su caso, el pago de subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, bitarteko elektronikoz, «Nire kudeaketak» atalaren bidez. Horretarako epea hilabete da, Administrazio elektronikorako plataforma teknologikoan (Platea) jakinarazitako ebazpena argitaratzen denetik hasita.

4.– Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada, por medios electrónicos a través de «Mis Gestiones», ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de la resolución notificada a través del tablón de anuncios de Plataforma Tecnológica para la E-Administración -Platea.

18. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de los beneficiarios.

Agindu honetan araututako diru-laguntzaren onuradun diren ikastetxek honako betebeharrak bete beharko dituzte beti:

Los centros beneficiarios de la subvención regulada en la presente Orden deberán cumplir en todo caso con las siguientes obligaciones:

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Hori horrela, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoaren -Platea- bidez deialdiko ebazpenaren jakinarazpena egin eta hamabost eguneko epean, dagokion erakundeak Nire kudeaketak (https://euskadi.eus/nirekudeaketak) bitarteko elektronikoen bidez berariaz uko egiten ez badu, ebazpena onartu dela ondorioztatuko da.

1.– Aceptar la ayuda económica concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días a partir de la notificación de la resolución a través de la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea- de la resolución de la convocatoria, la entidad correspondiente no renuncia expresamente por medios electrónicos a través de Mis Gestiones (https://euskadi.eus/misgestiones), se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Laguntza ekonomikoa zertarako eman den, horretarako erabili beharko dute, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la ayuda económica para el concreto destino para el que ha sido otorgada.

3.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, beren eginkizunetan dihardutela, eskatzen dieten informazioa, deialdi honen kontura emandako laguntza ekonomikoen gainekoa, eman beharko diete.

3.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda económica otorgada con cargo a esta convocatoria.

4.– Hezkuntza Sailari obra deskribatzen duen kartela jartzeko erraztasunak ematea.

4.– Facilitar al Departamento de Educación la instalación de un cartel descriptivo de la obra.

5.– Eskaeraren berri ematea eta, kasuan kasu, obrak egiteko laguntzak eskuratu izana.

5.– Comunicar la solicitud, y en su caso, de obtención de ayudas para la realización de las mismas obras.

6.– Eska daitekeen betebehar oro, azaroaren 1997ko 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 paragrafoan aurrez ikusitakoarekin eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrak, 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

6.– Cualquier obligación exigible, conforme a lo previsto en el párrafo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y del artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

19. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa.

Artículo 19.– Pago de la subvención.

Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa zatikako ordainketa bidez ordainduko zaie onuradunei hiruhilekoa amaitutakoan, behin onuradunek dagokion hiruhilekoan dagoeneko amaitutako kantitateak kreditu-erakundeei ordaindu dizkietela egiaztatzen dutenean. Ordainketa horiek ez dute dagokion aldian sortutako kuotaren zenbatekoa gaindituko. Frogagiriak Nire kudeaketak bitartekoaren bidez izapidetuko dira: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

El importe de la subvención concedida se abonará mediante pagos fraccionados a trimestre vencido, por un periodo máximo de ocho años, a los beneficiarios de la citada subvención, una vez éstos acrediten el pago a las entidades de crédito de las cantidades ya vencidas en el respectivo trimestre. Los citados pagos no podrán exceder de la cuantía de la cuota devengada en el período de que se trate. La documentación justificativa se tramitará a través de Mis Gestiones https://www.euskadi.eus/misgestiones

20. artikulua.– Diru-laguntza emateko baldintzak aldatzea.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatuz gero, eta betiere diru-laguntzaren helburua bete bada, edo beste erakunde publiko edo pribaturen batek, aldi berean, bestelako diru-laguntza edo laguntzarik eman badu, diru-laguntzak emateko ebazpena alda daiteke.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención.

Ondorio horietarako, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeak kitatzeko ebazpen bat emango du, eta bertan diru-laguntzen zenbatekoa doituko da.

A estos efectos, por la Viceconsejera de Administración y Servicios se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustará el importe de la subvención concedida.

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

Finantziazioa emateko baldintzaren bat ez dela bete egiaztatzen bada, jasotako diru-kopuruak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzuli beharko dira, arau bi hauen arabera: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea –1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartutako testu bategina– eta 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Errege Dekretua eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrak, 17. artikulua (EHAA, 26. zk., 1992-02-07koa).

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron el otorgamiento de la financiación, dará lugar, de conformidad con la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Texto Refundido y aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y el Real Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y con el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan (BOPV n.º 26, de 07-02-1992).

22. artikulua.– Datuen babesa.

Artículo 22.– Protección de Datos.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoaren arabera (abenduaren 13koa, 15/1999) eta otsailaren 25eko 2/2004 Legearen arabera (Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa), deialdiak izapidetzean jasotzen diren datu pertsonalak fitxategi batzuetan sartuko dira (parte-hartzaileek berek horien tratamendua eta argitalpena baimenduta). Diru-laguntzen deialdiak kudeatzea eta deialdietan parte hartzen duten pertsonei horien garapenaren berri ematea izango da fitxategien helburua. Era berean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra ere aplikatuko da. Fitxategi honen arduraduna Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritza izango da. Datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez baliatu ahalko da Zuzendaritza horretara joz gero, helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con la misma, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. Asimismo, será de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos. La responsable de este fichero es la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección mencionada, dirigiéndose para ello a la calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010, de Vitoria-Gasteiz.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan aurrez ikusi ez diren prozedurazko alderdi guztietan, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da.

En todos los aspectos procedimentales no previstos en la presente Orden serán de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Hezkuntzako sailburuari; horretarako, hilabeteko epea dute, Agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, Agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados y las interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses del día siguiente al de su publicación.

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Tercera.– La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 17a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2018.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común