Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

144. zk., 2018ko uztailaren 27a, ostirala

N.º 144, viernes 27 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
3854
3854

AGINDUA, 2018ko uztailaren 19koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, zeinaren bidez argitara ematen baita uztailaren 10eko 103/2018 Dekretuan araututako lehenengo deialdia, honako programa honi dagokiona: enpresa txiki eta ertainei, banako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa.

ORDEN de 19 de julio de 2018, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se hace pública la primera convocatoria del Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, regulado en el Decreto 103/2018, de 10 de julio.

Uztailaren 10eko 103/2018 Dekretuak finantzaketa-lerro bat ezartzen du lehenago aipatutako kolektiboentzat, gehienez 600 milioi euroko zuzkidura duena, zirkulatzaile-beharrizanak betetzeko (103/2018 Dekretua, Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2018ko programa garatzen duena).

El Decreto 103/2018, de 10 de julio, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018, establece la apertura de una línea de financiación a los citados colectivos, con una dotación máxima de 600 millones de euros, para atender sus necesidades de circulante.

Dekretuan honako hauek arautzen dira: kreditua lortzeko baldintzak, erakunde onuradunak, baliabideen erabilgarritasuna, maileguen baldintzak eta elkarren bermerako sozietatearen eta finantza erakunde laguntzaileen aurrean jarraituko diren izapidetzeko prozedurak. Horretarako, Ogasun eta Ekonomia Sailak beharrezkoak diren lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu programari atxikita dauden finantza-erakundeekin.

El Decreto regula las condiciones de acceso al crédito, las entidades beneficiarias, la disponibilidad de los recursos y las condiciones de los préstamos, así como los procedimientos de tramitación con las sociedades de garantía recíproca y entidades financieras colaboradoras. A estos efectos, el Departamento de Hacienda y Economía tiene suscritos los oportunos Convenios de Colaboración con las Entidades Financieras adheridas al programa.

Dekretu horren 7. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, finantzaketa-lerroen lehenengo deialdia egiten da eta, horretarako, beharrezkoak diren arauak ematen dira. Beraz, honako hau

De conformidad a lo establecido en el artículo 7 del citado Decreto, procede realizar la primera convocatoria de la línea de financiación, dictando a tal objeto las normas necesarias, por lo que

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da uztailaren 10eko 103/2018 Dekretuan aurreikusitako finantzaketa-lerroaren lehenengo deialdia egitea (103/2018 Dekretua, Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2018ko programa garatzen duena).

Es objeto de la presente Orden, la primera convocatoria de la línea de financiación prevista en el Decreto 103/2018, de 10 de julio, que desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018.

Finantza-erakunde laguntzaileek honako mailegu-kopuru hau emango dute: 130 milioi euro enpresa txiki eta ertainentzako, eta 20 milioi euro enpresaburu indibidual eta profesional autonomoentzako. Nolanahi ere, zenbateko hori handitu liteke aurrerago egindako beste deialdien batzuen bidez.

El volumen de préstamos a conceder por las entidades financieras colaboradoras será de 130 millones de euros para el colectivo de pequeñas y medianas empresas y 20 millones de euros para el de personas empresarias individuales y profesionales autónomas, sin perjuicio de que dicho importe pueda verse incrementado mediante convocatorias posteriores.

Hala ere, Dekretu horren xede diren taldeetako batean finantzaketa-eskaria gutxiegia bada, Ogasun eta Ekonomia Sailak zenbatekoak berriz esleitu ahalko ditu.

No obstante, el Departamento de Hacienda y Economía podrá reasignar los importes en caso de insuficiencia en la demanda de financiación en alguno de los colectivos objeto de este Decreto.

I. eranskinean, jasota dago elkarren bermerako sozietate laguntzaileen eta haien sukurtsalen zerrenda. II. eranskinean, finantza-erakunde laguntzaileak zehazten dira.

En Anexo I se incluyen las sucursales de las Sociedades de Garantía Recíproca colaboradoras y sus sucursales. En Anexo II se relacionan las Entidades Financieras colaboradoras.

2. artikulua.– Eskariak.

Artículo 2.– Solicitudes.

1.– Eskabideak eta gainerako agiriak elkarren bermerako sozietate laguntzaileen sukurtsaletan aurkeztu behar dira. Bulego horien zerrenda I. eranskinean dago.

1.– La solicitudes y demás documentación deberán presentarse en las sucursales de las Sociedades de Garantía Recíproca colaboradoras que se relacionan en el mencionado Anexo I.

2.– 2.– Eskabidearen eredua eta formularioak agindu honetako I. eranskinean zehazten diren sukurtsaletan ahalko dira; bestela, Interneteko www.euskadi.eushelbidean deskargatu daitezke.

2.– El modelo de solicitud, así como los formularios, serán facilitados por las sucursales que aparecen en el Anexo I a esta Orden, o podrá descargarse en la dirección de Internet www.euskadi.eus

3.– Finantza-laguntza emateko programarako eskariei, agindu honetako lehenengo artikuluan jasotako mailegu-bolumena agortu arte erantzungo zaie, edo artikulu horretan bertan aurreikusitako moduan kopuru hori gehitzearen ondorio dena agortu arte. Elkarren bermerako sozietate laguntzaileetan sarrera ematen zaien hurrenkeraren arabera sartuko dira eskaerak programan. Behin maileguak agortuta, horren berri emango da Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordearen ebazpen bidez (ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da).

3.– Las solicitudes para acceder al programa de apoyo financiero se irán atendiendo hasta el agotamiento del volumen de préstamos consignado en el artículo primero de la presente Orden o el que resulte de su correspondiente incremento en la forma prevista en ese mismo artículo. Su inclusión en el programa se realizará por orden de entrada en las Sociedades de Garantía Recíprocas colaboradoras. Una vez producido el agotamiento del volumen de préstamos se dará publicidad a esa circunstancia mediante Resolución del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Deialdia egiteko agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden de convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2018.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ELKARREN BERMERAKO SOZIETATE LAGUNTZAILEAK
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA COLABORADORAS

Elkargi, S.G.R. www.elkargi.es

Elkargi, S.G.R. www.elkargi.es

Egoitza nagusia:

Sede Principal:

Mikeletegi pasealekua 50

Paseo Mikeletegi, 50

20009 Donostia

20009 Donostia / San Sebastián

Telefonoa: 943 30 90 60

Teléfono: 943 30 90 60

Helbide elektronikoa: elkargi@elkargi.es

E-mail: elkargi@elkargi.es

Arabako Eskualde Zuzendaritza:

Dirección Regional de Álava:

Albert Einstein 25 – 2. sol.

Albert Einstein, 25 – 2.º

Parke Teknologikoa; 01510 Miñao

Parque tecnológico 01510 Miñano

Telefonoa: 945 23 12 12

Teléfono: 945 23 12 12

Helbide elektronikoa: earaba@elkargi.es

E-mail: earaba@elkargi.es

Bizkaiko Eskualde Zuzendaritza:

Dirección Regional de Bizkaia:

Plaza Biribila 4, 2. sol.

Plaza Circular, 4-2.ª

48001 Bilbao

48001 Bilbao

Telefonoa: 94 423 82 28

Teléfono: 94 423 82 28

Helbide elektronikoa: ebizkaia@elkargi.es

E-mail: ebizkaia@elkargi.es

Gipuzkoako Eskualde Zuzendaritza:

Dirección Regional de Gipuzkoa:

Mikeletegi pasealekua, 50

Paseo Mikeletegi, 50

20009 Donostia

20009 Donostia / San Sebastián

Telefonoa: 943 30 91 77

Teléfono: 943 30 91 77

Helbide elektronikoa: egipuzkoa@elkargi.es

E-mail: egipuzkoa@elkargi.es

II. ERASKINA
ANEXO II
FINANTZA ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK
ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS

Bankuak:

Bancos:

– Kutxabank, S.A.

– Kutxabank, S.A.

– Banco de Sabadell, S.A.

– Banco de Sabadell, S.A.

– Bankinter, S.A.

– Bankinter, S.A.

– Banco Santander, S.A.

– Banco Santander, S.A.

– Bankoa, S.A.

– Bankoa, S.A.

– Targobank, S.A.

– Targobank, S.A.

Kreditu-kooperatibak:

Cooperativas de Crédito:

– Caja Rural de Navarra, K.K.

– Caja Rural de Navarra, S.C.C.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común