Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

134. zk., 2018ko uztailaren 12a, osteguna

N.º 134, jueves 12 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
3612
3612

AGINDUA, 2018ko ekainaren 21ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta horiek emateko deialdia egiten Euskal Autonomia Erkidegoko udaletarako, informazio geografikoa hobetu eta udal mapak egin eta zabal ditzaten.

ORDEN de 21 junio de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la mejora de la información geográfica, realización de mapas municipales y su posterior difusión.

Agindu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko udalei emateko diru-laguntzak arautzea, indarra egin dezaten udal informazio geografikoaren kalitatea hobetzeko, eta, horretarako, denon intereseko datuak jaso, digitalizatu eta webgunean argitara ditzaten; nahiz eta gerora paperean mapa inprimatu, udalen aukera izango baita.

La presente Orden tiene por finalidad regular la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de potenciar la mejora de la calidad de la información geográfica municipal mediante la recogida y digitalización de datos de interés general y de su publicación web, sin perjuicio de la posterior impresión del mapa en soporte papel, que es opcional para los Ayuntamientos.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legean jasotzen denez, lurralde-informazio geografikoa da, besteak beste, lurraldea ordenatzeko programaren helburuetariko bat, eta, hori lortzeko, udalei emateko diru-laguntzetarako aurrekontu-partida bat dago aurreikusita, hain zuzen ere, «Udalen informazio geografikoa» deritzon esparru-programaren barruan, udal informazio geografikoa lortu eta kalitatea hobetzeko diru-laguntzetarako. Laguntza-lerro honen bidez, jarraipena eman nahi zaio 2014an Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hasitako programari, udal datuak geoatari batera migratzeko kanalak eratzeko, eta udalek gobernuaren webguneak ematen dituen datu geografikoak erabiltzeko aukera izan dezaten.

La Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, recoge entre los objetivos del programa de ordenación territorial, la información geográfica territorial y para su consecución prevé una partida presupuestaria denominada Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal dentro del Programa Marco «Udalen Informazio Geografikoa». A través de esta línea subvencional se pretende continuar con el programa puesto en marcha en 2014 por el Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial y Vivienda, a fin de que pueda haber canales de migración de datos municipales a un apartado del geoportal y los municipios puedan utilizar los datos geográficos que aporta la página del gobierno.

Bestetik, adierazi behar da laguntza hau jasota dagoela Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko martxoaren 14ko Aginduaren bidez onartutako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren 2018-2020 ekitaldietarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoan, halaxe izan behar baitu Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluaren arabera, eta agindu horretan adierazitako edukia eman zaiola.

Por otra parte, cabe señalar que esta ayuda se recoge en el plan estratégico de subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 2018-2020, aprobado por Orden de 14 de marzo de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Azkenik, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren 13.2.p) artikuluan xedatutakoaren arabera, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak du eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan informazio geografikoaren ekoizpena koordinatzeko, datu geografiko bateratuak eta kalitatekoak edukitzeko, gaur egungo nahiz etorkizuneko beharrak identifikatzeko eta Europar Batasuneko informazio espazialaren (INSPIRE) azpiegituraren inguruko Europako araudian xedatutakoa betetzen dela zaintzeko.

Por último, el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, atribuye en el apartado p) del artículo 13.2 a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, el ejercicio de la función de coordinar la producción de información geográfica en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para disponer de datos geográficos armonizados y de calidad, identificando necesidades actuales y futuras y velando por la observancia de lo dispuesto por la normativa europea relativa a la infraestructura de información espacial de la Unión Europea (Inspire).

Ondorioz, azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) eta apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuak (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzekoa) ematen didaten eskumena baliatuz, eta bat etorriz azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) xedatutakoarekin, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntza eta laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko udaletarako diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta horiek emateko deialdia egitea, bai udal mugartearen mapa digitala egiteak eragindako gastuetarako, bai, aukerakoa den arren, paperean inprimatzeak eragindakoetarako: horretarako, mapa topografikoan jarri ohi diren elementu guztiak bildu, berrikusi eta aurkitu behar dira, eta, nahitaez, gutxienez toponimia, kale-izendegia, eta interes publikoko zerbitzuak, instalazioak eta hiri-elementuak agertu behar dira.

Es objeto de la presente Orden establecer las bases reguladoras y convocar las subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco destinadas a cubrir en todo caso los gastos derivados de la realización de un mapa digital del término municipal, que opcionalmente puede ser impreso en papel, que implique la recopilación, revisión y localización de todos los elementos que tradicionalmente se representan sobre un mapa topográfico, incluyendo además como mínimo la toponimia, el callejero y los servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público.

Informazio hori udalaren webgunean argitaratu behar da, bertako mapa-bisorea erabilita, edo, bestela, udalak halakorik ez badu, www.geo.euskadi.eus atariko mapa-bisorea baliatuta; Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak du atari horren ardura, eta udalen webgunean txertatu ahal izateko moduan dago eginda.

La web municipal publicará esta información empleando su visor de mapas corporativo, o en su defecto, reutilizando el visor de mapas de www.geo.euskadi.eus, el cual es responsabilidad de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana y tiene la capacidad de ser incrustado dentro de la web municipal.

Gutxieneko eskakizun teknikoetan dago adierazita zein diren bildu beharreko elementuak, formatuak eta eskakizunak diru-laguntza jasotzeko moduko mapak egiteko (ikusi eranskina).

Los elementos a recopilar y sus correspondientes formatos y requisitos se especifican en los Requisitos técnicos mínimos que deben reunir los mapas objeto de subvención, que se acompañan como anexo a la presente Orden.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

200.100 euro jarri dira 2018ko ekitaldirako diru-laguntza finantzatzeko, 17.0.1.05.12.0000.4.722.01.43130.002/J aurrekontu-partidaren kargura.

A la financiación de la subvención que se convoca para este ejercicio 2018 se destinará la cantidad de 200.100 euros con cargo a la partida presupuestaria 18.0.1.05.12.0000.4.722.01.43130.002/K.

3. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 3.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Izapidetze elektronikoa honako hauen bidez dago araututa: Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua, eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –PLATEA– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena. Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea ere aplikatu behar zaio izapidetze elektronikoari.

2.– La tramitación electrónica se encuentra regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración -PLATEA-. También le es de aplicación a la tramitación electrónica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak modu elektronikoan nola izapidetu jakiteko xehetasunak eskuragarri daude egoitza elektronikoan.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, por canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica.

Eskabidearen ondorengo izapideak egoitza elektronikoko «nire karpeta» erabiliz egingo dira.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de mi carpeta de la sede electrónica.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan zehazturik dauden baldintzak, eskakizunak eta prozedurak betez gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalak izan daitezke diru-laguntza honen erakunde onuradunak.

1.– Podrán acceder, con arreglo a las condiciones, requisitos y procedimiento que se establecen en la presente Orden, a la condición de entidad beneficiaria de la subvención, los Ayuntamientos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

2.– Ezin dira onuradun izan aurreko hiru ekitaldietako edozeinetan (2015, 2016 edo 2017) diru-laguntza jaso duten erakunde onuradunak, ez badiote berariaz uko egin.

2.– No podrán ser beneficiarias de esta subvención las entidades que hubieran resultado adjudicatarias de subvención en cualquiera de los tres ejercicios anteriores (2015, 2016 o 2017), salvo renuncia expresa.

3.– Agindu honetan araututako diru-laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, beharrezkoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren entitate autonomoek emandako mota bereko laguntzei edo diru-laguntzei lotuta izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozedura.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Ezin izango dituzte diru-laguntza hauek eskuratu diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalen bat duten pertsona juridikoek, ezta horretarako legezko inolako debekurik dutenek ere, sexu-bereizkeriagatik eragindakoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren arabera.

4.– No podrán acceder a las presentes ayudas las personas jurídicas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Halaber, ezin izango dira diru-laguntzen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuan jasotako gorabeheraren batean dauden erakundeak. Gorabehera horiek gertatzen diren ala ez erabakitzeko, aintzat hartuko da aipatutako 13. artikuluko 4. apartatutik 6.era bitartean xedatutakoa, eta gorabehera bakoitzerako ezarritako muga izango dute.

5.– Asimismo, no podrán ser beneficiarias de subvención las entidades en quienes concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 y tendrán el alcance que para cada una se establece.

5. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 5.– Órgano de gestión de las ayudas.

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako titularrari dagokio agindu honetan aurreikusitako prozedurak kudeatzea, zeinak Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluaren 3. apartatuan ezarritako printzipioei egokitu beharko baitzaizkie.

Corresponde a la persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana la realización de las tareas de gestión de los procedimientos previstos en la presente Orden, que deberán ajustarse a los principios establecidos en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes: plazo y modo de presentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 2018ko irailaren 10ean amaituko da, muga-eguna barne.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 10 de septiembre de 2018 incluido.

2.– Eskabideak baliabide elektronikoen bitartez aurkeztuko dira, euskadi.eus egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.net/y22-izapide/eu/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1016604&tipoPresentacion=1&language=eu

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus: https://www.euskadi.net/y22-izapide/es/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1016604&tipoPresentacion=1&language=es

3.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete eskabidea, aukeran. Era berean, prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Eskabidean, berariaz aipatuko da lana paperean inprimatuko den ala ez.

4.– En la solicitud se hará mención expresa respecto a si el trabajo va a ser impreso en papel o no.

5.– Betebehar eta egoera hauek egiaztatzen dituen erantzukizunpeko adierazpena erantsiko zaio eskabideari:

5.– A la citada solicitud habrá de adjuntarse declaración responsable que acredite las siguientes obligaciones y extremos:

a) Jakinaraztea ea eskatu den eta, hala badagokio, ea eskuratu den helburu berarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk emandako diru-laguntzarik, laguntzarik, sarrerarik edo baliabiderik.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

b) Erakunde eskatzailea ez egotea laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez izatea horretarako legezko debekurik.

b) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

c) Indarreko arauetan ezarritako betekizunak betetzea eta eskabideko eta agirietako datuak egiazkoak izatea.

c) Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y que los datos contenidos en la solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

6.– Eskabideak berekin dakar baimena organo kudeatzaileak ofizioz eta behar bestetan egiaztatu dezan diru-laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela.

6.– La solicitud comportará la autorización para que el órgano gestor compruebe de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas tantas veces como fuera necesario.

Erakunde eskatzaileak eskabidean berariaz adierazten badu ez duela ematen baimenik ofizioz egiaztatzeko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituen, organo eskudunek egindako ziurtagiri administratibo positiboen bidez egiaztatu beharko du.

En el caso de que la entidad solicitante señale expresamente en la solicitud que no autoriza la comprobación de oficio del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, deberá de acreditarse mediante certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por los órganos competentes.

7.– Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, eskatzaileei jakitera ematen zaie aurkezten dituzten datuak fitxategi batean bilduko direla eta horren helburua izango dela diru-laguntzetarako deialdi hau eta arloari loturiko gainerako administrazio-espediente guztiak kudeatzea. Fitxategiaren arduraduna Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza da, eta zuzendaritza horretan gauzatuko dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

7.– De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los y las solicitantes de que los datos que faciliten serán incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro expediente administrativo relacionado con la materia. El responsable de este fichero es la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, ante la cual se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz.

7. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Eskabidean akatsen edo zehaztugabetasunen bat aurkitzen bada, erakunde eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta akatsa edo zehaztugabetasuna zuzentzeko hamar eguneko epea emango. Jakinarazpenean, adieraziko da erakundeak zuzenketa egin ezean eskabideari uko egin diola ulertuko dela, betiere aldez aurretik ebazpena emanda, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan jasotakoari jarraituz.

Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, se comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su subsanación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Akatsen zuzenketa jakinarazteko, baliabide elektronikoak erabiliko dira. Jakinarazpenak kontsultatzeko, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalera jo behar da.

La notificación de subsanación de defectos se efectuará de modo electrónico. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado de «Mi Carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Jakinarazpena egindakotzat joko da, interesdunak elektronikoki izenpetzen duenean hura jaso izana. Jakinarazpena bidali eta hamar eguneko epean interesduna ez bada edukira sartu, jakinarazpena ezetsitzat joko da, eta izapidea gauzatutzat. Prozedurak jarraitu egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela edukira sartzea.

La notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma. Cuando transcurran diez días desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

8. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 8.– Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones.

1.– Deialdi honen babespean ematen diren diru-laguntzen kargura finantzatu ahal izango dira diruz lagundutako mapa digitala egiteko zerbitzu-sariei dagozkien gastuak, barnean hartuta behar den informazio geografikoa biltzeko eta berrikusteko lanak eta udal webguneko mapa-bisorean zabaltzekoak. Ondorengo apartatuan adierazitakoa aplikatu behar den kasuetan, emandako diru-laguntzak barnean hartzen baditu mapa paperean ezartzeko gastuak, inprimatze-lanei dagozkien gastuak ere finantzatu egingo dira. Ondorio horietarako, erakunde onuradunek diruz lagundutako lan guztiak kontratatu ahalko dituzte.

1.– Serán financiables con cargo a las subvenciones que se concedan al amparo de la presente convocatoria, los gastos correspondientes a los honorarios de elaboración del mapa digital subvencionado, incluyendo los trabajos de recopilación y revisión de la información geográfica necesaria y su difusión en un visor de mapas en la web municipal. En aquellos casos en que, en aplicación de lo señalado en el siguiente apartado, la subvención concedida comprenda además la plasmación del mismo en papel, serán financiados también los gastos correspondientes a la impresión. A estos efectos las entidades beneficiarias podrán contratar la totalidad de los trabajos subvencionados.

Diruz laguntzekoak diren gastu guztiei aplikatuko zaie Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikulua.

Será de aplicación a todos los gastos subvencionables lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Honako formula hau erabiliko da udal bakoitzari zenbateko gehieneko diru-laguntza emango zaion zehazteko:

2.– La cuantía máxima de la subvención concedida a cada Ayuntamiento se determinará aplicando la siguiente fórmula:

«H» gehieneko diru-laguntza da eurotan, eta «P» udalerriko biztanleen kopurua da, EUSTAT–Euskal Estatistika Erakundeak eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean emandako biztanleriari buruzko azken datuaren arabera.

Siendo «H» la subvención máxima expresada en euros, y «P» el número de habitantes del municipio, según el último dato de población difundido por Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

H = 8.000 + (P/100)

H = 8.000 + (P/100)

Udalak maparen aleak paperean inprimatzea aukeratu badu, H zenbatekoari % 20 gehituko zaio.

Si el Ayuntamiento hubiera optado por imprimir ejemplares del mapa en papel, esta cantidad H obtenida se incrementará en un 20%.

Diru-laguntza ez da inola ere 12.000 euro baino gehiago izango.

La subvención en ningún caso tendrá un importe superior a 12.000 euros.

3.– Agindu honetako 9.1. artikuluan jasota datorren hainbanatze-irizpidea edo proportzio-araua aplikatzen bada, baliteke azkenean emango diren diru-laguntzen zenbatekoak artikulu honetako formulen bidez lortzen diren kopuruak baino txikiagoak izatea.

3.– Las cuantías de las subvenciones que finalmente se concedan, podrán ser inferiores a los importes inicialmente calculados con arreglo a las fórmulas contempladas en este artículo, en el supuesto de aplicación del prorrateo o regla proporcional prevista en el artículo 9.1 de esta Orden.

9. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko prozedura.

Articulo 9.– Procedimiento de adjudicación de las subvenciones.

1.– Deialdiko diru-laguntza esleitzeko, 5. artikuluan aurreikusitako organo kudeatzaileak irizpide hauek hartuko ditu aintzat:

1.– Para la adjudicación de la subvención que se convoca, el órgano de gestión previsto en el artículo 5, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

– Epe barruan jaso eta 4. artikuluko eskakizunak betetzen dituzten eskabide guztiak hartuko dira kontuan.

– Se atenderán todas las solicitudes recibidas dentro del plazo y que cumplan con los requisitos expresados en el artículo 4 de esta Orden.

– 8.2. artikuluan jasotakoaren arabera kalkulatutako zenbatekoen bolumen osoa deialdiko zuzkidura ekonomikotik gorakoa bada, hainbanatze-irizpidea edo proportzio-araua erabiliko da eman beharreko zenbatekoa zehazteko.

– Si el volumen total de los importes calculados con arreglo a lo previsto en el artículo 8.2 superase la dotación económica de la convocatoria se aplicará el criterio de prorrateo o regla proporcional para la determinación del importe a conceder.

2.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako titularrak eta, hark izendaturik, zuzendaritzara atxikitako bi teknikarik prozedurako ebazpen-proposamena egingo dute, eta Lurralde Plangintzako sailburuordeari helaraziko.

2.– La persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana y dos miembros del personal técnico adscritos a su Dirección designados por ésta, realizarán la correspondiente propuesta de resolución del procedimiento, que se elevará a la Viceconsejera de Planificación Territorial.

10. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 10.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Organo kudeatzailearen proposamena ikusi ondoren, Lurralde Plangintzako sailburuordeak ebazpena eman eta jakinaraziko du hiru hileko gehieneko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera.

1.– A la vista de la propuesta elevada por el órgano de gestión, la persona titular de la Viceconsejería de Planificación Territorial dictará y notificará resolución en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Ebazpen horretan zehaztuko da erakunde eskatzaileei diru-laguntzak esleitu ala ukatu zaizkien, eta, ukatuz gero, ukatzeko arrazoiak ere azalduko dira.

En dicha resolución se determinará la adjudicación o denegación de las subvenciones a las entidades solicitantes, y en este último caso, se expresarán los motivos que fundamenten tal denegación.

Diru-laguntzak esleitzeko ebazpenean, honako hauek jasoko dira:

En la resolución de adjudicación de las subvenciones se harán constar los siguientes extremos:

a) Zein diren udal onuradunak.

a) La identidad de los ayuntamientos beneficiarios.

b) Zer biztanleria-datu eman duen EUSTAT–Euskal Estatistika Erakundeak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

b) El último dato de población de los mismos difundido por Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

c) Udal onuradunek paperean inprimatzea aukeratu duten ala ez.

c) La opción elegida por los ayuntamientos beneficiarios sobre la impresión o no del mapa en papel.

d) Diru-laguntzaren zenbatekoa.

d) La cuantía subvencionada.

Aipatutako ebazpena jakinarazteko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara.

La citada resolución será notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

2.– Contra esta resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

3.– Gehieneko epea igarota, ebazpenik jakinarazi ez bada, diru-laguntza eskabidea ezetsi zaiela ulertu beharko dute erakunde interesdunek, lehen aipatutako urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1. artikuluan xedatutako ondorioetarako.

3.– Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1 de la precitada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

11. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 11.– Justificación de la subvención.

1.– Udal onuradunek jasotako diru-laguntza justifikatu behar dute adierazitako epeetan; horretarako, dokumentazio hau aurkeztu behar dute egoitza elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/

1.– Los Ayuntamientos beneficiarios deberán justificar la subvención concedida en los plazos indicados, y mediante la presentación de la siguiente documentación en la sede electrónica https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/y22-izapide2/es/

a) Diru-laguntzako lanen hasieraren ziurtagiria eta, hala badagokio, kontratazioarena; beren-beregi azalduta lanak amaitzeko gehieneko epea bederatzi hilekoa dela. Gehienez ere, bi hileko epean aurkeztu beharko da ziurtagiri hori, diru-laguntza esleitzeko emandako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

a) Certificación acreditativa del inicio de los trabajos objeto de la subvención y, en su caso, de su contratación, así como la constancia expresa del plazo máximo de ejecución de los trabajos, que será de nueve meses, en un plazo no superior a dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución de adjudicación de la subvención.

b) Lanak amaitzeko 9 hileko gehieneko epea luza daiteke Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako titularraren ebazpenaren bidez. Horretarako, erakunde onuradunak luzapena eskatu beharko du lanak atzeratzen ari direla antzematen duenean eta beti ere epea amaitu baino lehen. Eskaeran, horretarako zioak azaltzen dituen justifikazio-memoria bat aurkeztu behar du, eta kasuan kasuko agiria aurkezteko aurreikusitako epea proposatu.

b) El plazo máximo de 9 meses para la ejecución de los trabajos podrá ser prorrogado mediante resolución de la persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana. Para ello, la entidad beneficiaria deberá solicitar la prórroga en el momento en el que se detecte un retraso en la ejecución de los trabajos y siempre con antelación a la finalización del plazo, al que se acompañará una memoria justificativa de las razones que motivan dicha solicitud, así como una propuesta del plazo previsto para la presentación del correspondiente documento.

c) Epea luzatzea erabakitzen bada, gehienez lau hilabetez luzatu ahal izango da, azaldutako zioen arabera.

c) En el supuesto de que se resuelva conceder la prórroga, ésta podrá ser por un plazo máximo de cuatro meses, en función de los motivos aducidos.

2.– Baldin eta diru-laguntzako mapa paperean argitaratzekoa ere bada, diruz lagundutako lanak amaitzeko epea bukatu baino bi hilabete lehenago, eta, edozein modutan ere, mapa paperean argitaratu baino lehen, erakunde onuradunak informazio digitala igorriko dio Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzari, txostena egin dezan diru-laguntzako mapak gutxieneko betekizun teknikoetara (agindu honen eranskinean) egokitzen diren ala ez adierazteko. Txosten hori hilabeteko epean emango da, eta, akatsen bat atzemanez gero, zuzendu egin beharko da txostenean adierazitako epean.

2.– En el caso de que la subvención incluya la impresión del mapa en papel, dos meses antes de la finalización del plazo de ejecución de los trabajos subvencionados, y en cualquier caso, antes de la impresión del mapa en papel, la entidad beneficiaria remitirá a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana la información digital para la emisión de un informe de adecuación a los Requisitos técnicos mínimos que deben reunir los mapas objeto de subvención que se acompañan como anexo a la presente Orden. Dicho informe se emitirá en el plazo de un mes y en el supuesto de que se detectara alguna deficiencia, se requerirá su subsanación en el plazo que se determine en el citado informe.

3.– Diruz lagundutako lanak benetan eginda daudela egiaztatzeko, erakunde onuradunak zenbait entregagai bidali beharko ditu Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzara, lanak guztiz amaitzen dituenetik gehienez ere hilabeteko epean, eta denek ere bat etorri beharko dute agindu honi eranskin gisa gehitutako betekizun teknikoen agirian jasota dauden eskakizun eta formatuekin. Honako hauek dira entregagaiak:

3.– A los efectos de acreditar la realización de los trabajos subvencionados, la entidad beneficiaria remitirá a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana en el plazo máximo de un mes desde su completa terminación, los siguientes entregables que deberán cumplir los requisitos y formatos establecidos en los precitados Requisitos técnicos mínimos que deben reunir los mapas:

a) Udalerrian dauden interes publikoko hiri-elementuei, zerbitzuei eta instalazioei buruzko informazioa.

a) Información de los elementos relativos a servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público del municipio.

b) Toponimiari buruzko informazioa.

b) Información relativa a la toponimia.

c) Kale-izenei buruzko informazioa.

c) Información relativa al callejero.

d) Oinarrizko kartografiari buruzko informazioa.

d) Información relativa a la cartografía base.

e) Maparen irudi-fitxategiak, PDF formatuko fitxategi konprimitu batean, mapa webgunearen bidez zabaltzeko, eta mapa digitalaren irudi geoerreferentziadunak, eranskinean deskribatutako formatuetan.

e) Archivos de imágenes del mapa, formados por un fichero comprimido en formato PDF para la difusión del mapa vía web e imágenes georeferenciadas del mapa digital en los formatos descritos en el anexo.

f) Paperean inprimatzeagatik % 20ko finantzaketa gehigarria eskuratzen bada, 50 ale paperean eta inprimategirako prestatutako materiala duen azken fitxategi digitala entregatu beharko dira.

f) En caso de acceder al 20% adicional de financiación por la impresión en papel se deberá entregar 50 ejemplares del mismo en papel y el fichero final digital con el material preparado para la imprenta.

g) Udal atariaren URL helbidea, non argitara emango baita mapatik eratorritako informazioa bisore kartografiko batean.

g) Dirección url del portal municipal donde se publicará la información derivada del mapa en un visor cartográfico.

4.– Ondoren, eta modu elektronikoan, aurreko apartatuko dokumentazio-entregaren data eta erregistro-zenbakia adieraziko dira. Horretaz gain, modu presentzialean ekarritako dokumentuen zerrenda adieraziko da, eta diruz lagundutako lanen ondorioz eginiko gastua egiaztatzen duten fakturak erantsiko dira, banakatuta. Hala badagokio, xede bererako jasotako laguntza guztien ziurtagiriak ere erantsiko dira.

4.– Posteriormente, y de forma electrónica se indicará fecha y número de registro de la entrega de la documentación del apartado anterior, indicando la lista de documentos aportados presencialmente y adjuntando la factura o facturas desglosadas acreditativas del efectivo gasto incurrido como consecuencia de los trabajos subvencionados y en su caso, certificación de todas las ayudas percibidas con este mismo fin.

12. artikulua.– Diru-laguntzak ordaintzea.

Artículo 12.– Pago de la subvención.

1.– Diru-laguntza behin eta dena batera ordainduko da, ordainketa bakarrean, diru-laguntza justifikatu ostean; horretarako, aurreko artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

1.– El abono de la subvención concedida se efectuará de una sola vez, mediante un único libramiento, tras la justificación de la subvención para lo cual, deberá acompañarse la documentación señalada en el artículo anterior.

2.– Diru-laguntzako gastuen zenbatekoa ezin da, inoiz ere, kostu garbiaren % 80 baino handiagoa izan (BEZa eta gainerako zergak kenduta), eta egiaztatu beharko da diruz lagundutako lanen faktura banakatuen bidez.

2.– En ningún caso, el importe de los gastos subvencionados superará el 80% del coste neto (excluidos IVA y demás impuestos) acreditado mediante la correspondiente factura desglosada de la realización de los trabajos subvencionados.

13. artikulua.– Informazioa zabaltzea.

Artículo 13.– Difusión de la información.

Diru-laguntza honetatik eratorritako informazio orori zabalkunde egokia eman ahal izango diote bai Eusko Jaurlaritzak bai erakunde onuradunek.

De toda la información derivada de esta subvención, podrán darle la difusión que consideren oportuna, tanto el Gobierno Vasco como las respectivas entidades beneficiarias.

14. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua, eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Horrela, diru-laguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean, erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, diru-laguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Diru-laguntza eman den xede horretarako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren eginkizunetan eskatzen duten informazioa ematea deialdi honen karietara jasotako diru-laguntzei buruz.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) 11. artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztea, agindu horretan adierazitako epeetan.

d) Presentar la documentación prevista en el artículo 11 en los plazos señalados en dicho precepto.

e) Paperezko eta euskarri digitaleko mapetan, berariaz adierazi behar da Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak diruz lagundu duela, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunari buruzko araudian xedatutakoaren arabera (Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretua, EHAA, 205. zk.).

e) En los mapas en papel y en soporte digital, deberá hacerse mención expresa de que han sido subvencionados por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, cumpliendo lo dispuesto en la Normativa de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco (Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco, publicado en el BOPV n. º 205).

15. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 15.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatuz gero, bera emateko ebazpena alda daiteke, betiere, arau honetan laguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak gordeta. Bereziki aintzat hartuko dira honako aldaketa hauek: aldi berean, beste Administrazio edo entitate publiko nahiz pribaturen batek emandako diru-laguntzaren bat jasotzea, edo helburu bererako beste sarrera edo baliabide batzuk jasotzea.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta, y en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones concedidas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiario de ésta.

Ondorio horietarako, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak behar den aldaketa-ebazpena emango du, emandako diru-laguntzen zenbatekoak egoera berrira egokitzeko.

A estos efectos, por la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

16. artikulua.– Ez-betetzea eta itzultzeko prozedura.

Artículo 16.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

Diru-laguntza jasotzeko eskubidea galduko du erakunde onuradunak baldin eta diru-laguntza eskatu eta eman zitzaion xederako erabiltzen ez badu, diru-laguntzako jarduera egiten ez badu, diru-laguntza intereseko xedeetarako erabili duela justifikatzen ez badu, edo, oro har, ez baditu betetzen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, agindu honetan eta diru-laguntza emateko ebazpenean ezarrita dauden betebeharrak. Hala badagokio, jaso duen diru-zenbatekoa itzuli egin beharko du, sortutako legezko berandutze-interesekin batera, diru-laguntzen arloan aplikagarri denaren arabera, eta, dirua itzultzeko, horretarako ezartzen den prozedurari jarraituko zaio.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención concedida para el destino específico para el que se solicitó, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumpla las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en esta Orden o en la resolución de concesión, perderá el derecho a la subvención o, en su caso, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además del interés legal de demora aplicable en materia de subvenciones, siguiendo el procedimiento establecido al efecto.

17. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 17.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Agindu honetako deialdiko diru-laguntzak bateratu daitezke beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako egindako deialdietako bestelako diru-laguntza edo laguntza batzuekin eta bestelako sarrera edo baliabide batzuekin; horretarako, ordea, ezinbestekoa izango da deialdi honetan emandako diru-laguntzekin batera 12.2 artikuluan ezarritako ehunekoen muga (kostu garbiaren % 80) ez gainditzea. Muga hori gainditzen bada, emandako diru-laguntzaren benetako zenbatekoa adierazitako mugaraino gutxituko da.

Las subvenciones que se convocan a través de esta Orden serán compatibles con aquellas otras subvenciones o ayudas convocadas para la misma finalidad por otros entes públicos o privados y con cualesquiera otros ingresos o recursos, siempre que conjuntamente con las concedidas al amparo de la presente convocatoria no rebasen el límite porcentual fijado en el artículo 12.2 (80% del coste neto). En el caso de superarse dicho límite, se reducirá el importe efectivo de la subvención concedida hasta el límite indicado.

18. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 18.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz jaso gabe geratu diren prozedura-alderdi guztietarako, honako hauetan ezarritakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta haren araudia, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartua.

En todos aquellos aspectos procedimentales no previstos expresamente en la presente Orden, serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako titularrari ahalmena ematen zaio agindu hau garatzeko eta betearazteko behar diren jarraibideak eman ditzan.

Se faculta a la persona titular de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana para dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2018.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

ERANSKINA
ANEXO
DIRU-LAGUNTZAREN XEDE DIREN MAPEK BETE BEHAR DITUZTEN GUTXIENEKO ESKAKIZUN TEKNIKOAK
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS QUE DEBEN REUNIR LOS MAPAS OBJETO DE SUBVENCIÓN

1.– Erreferentzia-sistema.

1.– Sistema de referencia.

ETRS89 erreferentzia-sistema geodesikoan egingo da lana, hori baita Espainiak uztailaren 27ko 1071/2007 Errege Dekretuaren bidez hartutako sistema ofiziala. Alacanteko mareografoan itsasoak duen batez besteko maila da erreferentzia-sistema altimetrikoa.

El trabajo se realizará en el sistema geodésico de referencia ETRS89, adoptado como sistema oficial en España por el Real Decreto 1071/2007 del 27 de julio. El sistema de referencia altimétrico es el nivel medio del mar en el mareógrafo de Alicante.

2.– Entrega-formatua.

2.– Formato de entrega.

Bektore-fitxategiak: ESRIren artxibo informatikoaren formatua (SHP).

Ficheros vectoriales: Shapefile de Esri (SHP).

Paperezko maparen irudi geoerreferentziaduna, TIFF, JPG eta ECW formatuetan, tfw eta jgw fitxategiekin batera.

Imagen georreferenciada del mapa en papel, en formatos TIFF, JPG y ECW, con sus correspondientes archivos tfw y jgw.

PDF formatuko artxibategi konprimitua (150 ppp), mapa webgunean zabaltzeko.

Archivo en formato PDF comprimido (150ppp) para la difusión del mapa vía web.

Fitxategi digitalak bereizmen handiko (300 ppp) PDF formatuan inprimatzeko.

Ficheros digitales en formato PDF de alta resolución (300ppp) para impresión.

Edizio-fitxategiak (DWG, DGN, MXD, AI, etab.).

Ficheros de edición (DWG, DGN, MXD, AI, etc.).

3.– Lurralde Plangintza eta Hirigintza Zuzendaritzak lanen hasieran eman beharreko informazioa.

3.– Información a aportar por la Dirección de Planeamiento Territorial y Urbanismo al inicio de los trabajos.

Lanen hasieran, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak abiapuntuko informazio hau emango du lanak egiteko:

La Dirección de Planeamiento Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana proporcionará al comienzo de los trabajos la siguiente información de partida para la elaboración de los trabajos:

Oinarrizko kartografia:

Cartografía Base:

– Eusko Jaurlaritzaren oinarri topografiko harmonizatua, 1:5.000 (BTA5): Eusko Jaurlaritzaren ETRS89ko bektore-kartografia, 1:5.000 eskalakoa. BTAren dokumentazio deskribatzailea.

– Base Topográfica Armonizada de Gobierno Vasco 1:5.000 (BTA5): cartografía vectorial en ETRS89 a escala 1:5.000 del Gobierno Vasco. Documentación descriptiva de la BTA.

– Lurraldeko ortofotografia digitala, 25 cm-ko bereizmenekoa, ahalik eta gaurkotuena (gaur egun, 2016koa).

– Ortofotografía digital del territorio con resolución 25cm de máxima actualidad existente (actualmente año 2016).

– Elebazioen eredu digitalak (erliebearen itzaldura egiteko behar badira).

– Modelos Digitales de Elevaciones (si fueran necesarios para la realización del sombreado del relieve).

– Elebazioen eredu digitaletatik sortutako erliebearen itzaldura-mapa.

– Mapa de relieve sombreado generado a partir de los Modelos Digitales de Elevaciones.

Toponimia:

Toponimia:

– Bektore-fitxategiak, ESRIko shapefile formatuan, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren toponimiaren datu-basearekin, toponimo normalizatuak baino ez dauzkana.

– Ficheros vectoriales en formato shapefile de ESRI con la Base de Datos de Toponimia de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, que incluirán solamente los topónimos normalizados.

– Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren datu-basea, ahozko toponimoena eta aldaerena.

– Base de datos de la Viceconsejería de Política Lingüística con los topónimos orales y variantes.

Kale-izenak eta lurralde-kodeak:

Callejero y códigos territoriales:

– Bektore-fitxategiak, ESRIko shapefile formatuan, EUSTAT–Euskal Estatistika Erakundearen kale eta atariekin.

– Ficheros vectoriales en formato shapefile de ESRI con las Calles y Portales del Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

– EUSTAT–Euskal Estatistika Erakundearen lurralde-kodeak eta -nomenklaturak.

– Códigos y nomenclaturas territoriales del Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

Interesekoak diren zerbitzuak, instalazioak eta hiri-elementuak:

Servicios, Instalaciones y elementos urbanos de interés:

– Elementu horiei buruzko informazioa www.geo.euskadi.eus webgunean dago eskuragarri.

– La información relativa a estos elementos disponible en www.geo.euskadi.eus

– EUSTAT–Euskal Estatistika Erakundearen Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

– Directorio de Actividades Económicas del Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

Horretaz gain, lehenago egindako mapen aleak –bat edo batzuk– emango dituzte, baldin eta eredugarritzat jotzen badituzte ondo aukeratu dituztelako maparako sinboloak, iturriak, esparrua eta gainerako osagarriak, irizpideen antzekotasuna bilatzearren.

Además se proporcionará uno o varios ejemplares de mapas anteriormente realizados, que se consideren un buen ejemplo en la elección de las simbologías, las fuentes, el marco y demás componentes del mapa, con objeto de asemejar los criterios.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren logotipoa eta geoEuskadi logotipoa (www.geo.euskadi.eus) ere izango dituzte.

También se dispondrán el logotipo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda así como el logotipo de geoEuskadi (www.geo.euskadi.eus).

4.– Bildu edo eguneratu beharreko informazio geografikoa.

4.– Información geográfica a recopilar y/o actualizar.

4.1.– Interes publikoko zerbitzu, instalazio eta hiri-elementuak.

4.1.– Servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público.

Nahitaez bildu beharko dira interes publikoko hiri-elementuak, eta elementu puntual gisa digitalizatuko dira, 25 cm-ko ortofotoan eta BTA5 kartografian zehatz-mehatz kokatuta geratzeko moduan, ez baita onartuko irudikapen-arazoengatiko desbideraketarik.

Se deberán recopilar de forma obligatoria los elementos urbanos de interés público, los cuales se digitalizarán como elementos puntuales, de forma que queden ubicados sobre la ortofoto de 25 cm. y la cartografía BTA5 con precisión, no admitiéndose desplazamientos por problemas de representación.

Elementu bakoitza sailkapenaren arabera kodetu behar da eta, horretaz gain, lotuta eraman beharko du elementuaren izenari buruzko oinarrizko informazioa eta informazio deskribatzailea. 5.1 apartatuan dago zehaztuta bildu beharreko datuen eredua, eta 8.1 taula nagusian daude zerrendatuta nahitaezko elementuak eta euren kodifikazioa. Informazio osagarri hori nahitaezkoa da.

De cada elemento, además de codificarlos según la clasificación, deberá asociarse la información básica del nombre del elemento y una información descriptiva. En el apartado 5.1 se especifica el modelo de datos a recopilar y en la tabla maestra 8.1 se listan los elementos obligatorios y su codificación. Esta información complementaria, es obligatoria.

Horretaz gain, interes publikoko beste elementu lineal batzuk ere jasoko dira, garrantzitsuenak hauek izanik: udalerriko GR, PR, SL, bidegorriak, abelbideak, bidexkak eta bide nagusiak, eta azken kasu horretan hedadura osoaren erreferentzia egin behar da. 5.2 apartatuan daude deskribatuta 8.2an izan behar dituzten datuak eta kodifikazioa.

Además, se recopilarán otros elementos de interés público de tipo lineal, siendo los más importantes los GR, PR, SL, carriles de bici, vías pecuarias, senderos y caminos importantes del municipio, en este caso haciendo referencia a toda su extensión. En el apartado 5.2 se describen los datos y la codificación que deben llevar en el 8.2.

Nahitaezkoak izango dira interes publikoko hiri-elementuak, gai hauen arabera antolatuta:

Serán obligatorios los elementos urbanos de interés público agrupados por estas temáticas:

– Interes historiko, artistiko eta turistikoko lekuak.

– Puntos de interés histórico, artístico y turístico.

– Herritarrentzako zerbitzuak.

– Servicios a la ciudadanía.

– Herritarren segurtasuna.

– Seguridad ciudadana.

– Osasuna.

– Salud.

– Garraioak.

– Transportes.

– Ostatua.

– Alojamiento.

– Industria.

– Industria.

– Merkataritza.

– Comercio.

– Hezkuntza.

– Educación.

– Aisia eta kultura.

– Ocio y Cultura.

– Erlijioa.

– Religioso.

– Zuzkidura-espazioa.

– Espacio dotacional.

8.1 eta 8.2 taula nagusietan bildutako nahitaezko intereseko elementuez gain, udal bakoitzak bere ezaugarriak eta beharrizan partikularrak kontuan hartu eta aukerako intereseko elementuak jaso ahal izango ditu, edo, hala badagokio, elementu berriak desberdintzeko aukera ematen dion beste kode bat proposatu ahal izango du. Horretarako, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzako Kartografia Zerbitzuari eskatu beharko dio balora dezala elementu berri hori, eta beste kode bat eman.

Además de los elementos de interés obligatorio recogidos en las tablas maestras 8.1 y 8.2, cada ayuntamiento, y atendiendo a sus características y necesidades particulares, podrá recoger los elemento de interés de carácter opcional o en su caso proponer un nuevo código que permita diferenciar nuevos elementos. Para ello se hará una petición al Servicio de Cartografía de la Dirección de Planeamiento Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana que valorará dar de alta ese nuevo elemento asignándole un nuevo código.

Dena den, duen berezitasunagatik elementuren bat desberdindu nahi bada eta taula nagusietan elementu hori sailkatzeko koderik ez badago, CODIGO=9999 kodearekin entregatu ahal izango da, eta ELEME_EUS eta ELEME_CAS eremuak beteta.

De todas formas, en el caso de que en las tablas maestras no exista un código para clasificar algún elemento que por su particularidad se pretende diferenciar, se solicitará un nuevo código que lo identifique, y si hubiera problemas para definirlo con un solo código, se utilizará el código CÓDIGO=9999 y los campos ELEME_EUS y ELEME_CAS rellenos.

Kasu horretan, kokaleku berean intereseko hiri-elementu, instalazio edo zerbitzu bat baino gehiago badago, geometria errepikatu egin beharko da, hau da, bi puntu edo gehiago sailkapen desberdinarekin.

En ese caso de existir más de un servicio, instalación y/o elemento urbano de interés en la misma localización habrá que repetir la geometría, es decir, dos o más puntos con diferente clasificación.

4.2.– Toponimia.

4.2.– Toponimia.

4.2.1.– Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren toponimia abiapuntutzat hartuta, toponimoak berrikusi eta eguneratuko dira arrazoi hauengatik:

4.2.1.– Partiendo de la Toponimia de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, se revisarán y actualizarán los topónimos en base a los siguientes motivos:

Ez dago aldaketarik.

No hay modificaciones.

Toponimo berri baten alta.

Alta de nuevo topónimo.

Tokiaren izena kentzea proposatzen da (udal-mugartetik kanpo dagoelako).

Se propone eliminar el nombre del lugar (por estar fuera del límite municipal).

Lehentasunezko toponimoa aldatu da.

Se ha modificado el topónimo preferente.

Entitate geografikoa aldatu da.

Se ha modificado la entidad geográfica.

Toponimoaren geometria eta/edo kokapena zuzendu da.

Se ha corregido la geometría y/o la ubicación del topónimo.

Toponimo ordezko edo sinonimo berri bat gehitu da.

Se ha añadido un nuevo topónimo alternativo o sinónimo.

Ahozko aldaera bat gehitu da.

Se ha añadido una variante oral.

Izena ofizialdu da.

Se ha oficializado el nombre.

Aurreko izen ofiziala aldatu da.

Se ha modificado el nombre oficial anterior.

Erabili behar den toponimia-basea (shp formatuko hiru fitxategitan jasota, geometriaren arabera, eta poligono, linea eta puntutan bereizita) ahozko toponimoen eta aldaeren datu-basearekin osatuko da, zeina Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emango baitu, eta hori erabiliko da aipatutako eremuak betetzeko, erlazionatzen dituen IDLUGAR bakarraren arabera.

La base toponímica a utilizar, y plasmada en tres archivos en formato shp, atendiendo a su geometría, y diferenciados en polígonos, líneas y puntos, se complementará con las base de datos de topónimos orales y variantes, que se facilitará desde la Viceconsejería de Política Lingüística, y con la que se rellenarán los susodichos campos, atendiendo al IDLUGAR único que los relacione.

4.2.2.– Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza harremanetan jarriko da erakunde onuradunekin, Euskaltzaindiaren irizpena eskatzeko.

4.2.2.– La Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco contactará con las entidades beneficiarias a los efectos de solicitar el dictamen de Euskaltzaindia.

4.3.– Kale-izendegia.

4.3.– Callejero.

EUSTATek emandako kale-izendegia abiapuntutzat hartuta, osorik berrikusiko dira bai kale-zatiak bai atariak, desadostasunik dagoen ikustearren, eta, horretaz gain, kale berriak eta udalaren alta izan duten atariak sartzeko.

Partiendo del callejero proporcionado procedente de EUSTAT, se revisará de forma completa tanto los tramos de calles como los portales por si hubiera alguna discrepancia y además introducir las nuevas calles y portales dados de alta por el ayuntamiento.

Atari bakoitza BTA 1:5.000 bektore-kartografian dagokion eraikinaren barruan kokatu behar da, jotzen duen bidetik ahalik eta hurbilena. Eraikin hori kartografian ez badago, ortofotografia berriena hartuko da oinarritzat bera kokatzeko.

Los portales deberán localizarse en el interior del edificio de la cartografía vectorial BTA 1:5.000 al que se refieran, en la parte más cercana de la vía con la que se relacionan. En el caso de no encontrarse el edificio en la cartografía se ubicará basándose en la ortofotografía más reciente.

4.4.– Oinarrizko kartografia.

4.4.– Cartografía básica.

Mapa digitalerako oinarrizko kartografia Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzaren BTA5 kartografia izango da, irizpide kartografiko egokiak aplikatuta bai sinbolozko adierazpenean bai orokortzean, dagokion eskalarako bermatu behar baitira maparen irudikapen eta irakurketa zuzenak.

La cartografía básica empleada para el mapa digital será la cartografía BTA5 de la Dirección de Planeamiento Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, aplicando los criterios cartográficos apropiados tanto de simbolización como de generalización que garanticen una correcta representación y lectura del mapa para la escala que corresponda.

Bermatu behar da mapako irudikapen kartografikoa lurraldearen egoera eguneratuari dagokiola. Jasotako oinarrizko BTA5 kartografia abiapuntutzat hartuta, kartografia bera berrikusiko da, aldaketarik edo akatsik dagoen ikustearren; batez ere fenomeno garrantzitsuenetan, hala nola eraikuntzetan, eraikinetan, bideetan eta hidrografian. Hala bada, maparen eskalak onartutako tolerantziaren barruan digitalizatuko dira datuak (0,2 mm * eskalaren izendatzailea).

Se debe asegurar que la representación cartográfica en el mapa se corresponde con la situación actualizada del territorio. Partiendo de la cartografía básica BTA5 aportada se realizará una revisión de la misma con objeto de identificar y actualizar posibles cambios o errores, especialmente en los fenómenos más importantes como son las edificaciones y construcciones, viales e hidrografía. En este supuesto, los datos se digitalizarán dentro de las tolerancias admitidas por la escala del mapa (0,2mm * Denominador de la escala).

Kartografian egiten diren aldaketa horiek bektore-fitxategietan eman behar dira, ESRIko shape formatuan; horretarako, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak emandako BTA5 kartografiaren fitxategi-banaketa eta fenomeno-kode (ID_TIPO atributua) berberak erabili erabili beharko dira, guztiz zuzendutako BTA geruzan. Eta horiekin batera, fitxategi independenteetan, alde batetik, kendutako elementuena, eta, bestetik, beste batek emandako kartografiari gehitutako elementuena Ez da beharrezkoa eskalei buruzko BTA kartografiarako eta topologia edo irudi-formarako zehaztapenak kontuan hartzea; izan ere, nahitaez baino ez dira errespetatu beharko BTAren fitxategi-banaketa eta ID_TIPO atributuaren esleipen zuzena.

Estas modificaciones en la cartografía deberán entregarse en ficheros vectoriales en formato shape de ESRI, empleando la misma distribución de archivos y códigos de fenómeno (atributo ID_TIPO) que la cartografía BTA5 aportada por la Dirección de Planeamiento Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, en la capa de la BTA completa corregida, y también como archivos independientes los elementos eliminados por un lado y los elementos añadidos a los de la cartografía aportada por otro. No es necesario tener en cuenta las especificaciones para la elaboración de cartografía BTA relativas a las escalas, la topología o la forma de captura, siendo únicamente obligatorio respetar la distribución de archivos de la BTA y la asignación correcta del atributo ID_TIPO.

Altimetria sestra-kurbei dagokien bezala adieraziko da, kurba arteko 5 m-ko edo 10 m-ko distantziakidetasuna emanda eta kurba nagusiak eta nagusi ez direnak bereizita; horretarako, kota-puntuak jarriko dira egoki iritzitako lekuetan. Tontor eta lepo adierazgarri guztietan, kota-puntuak egon behar du. Kurba nagusietan, kota-errotuluak jarriko dira erraz irakurtzeko moduko irizpide kartografikoen arabera.

La altimetría irá representada por sus correspondientes curvas de nivel con equidistancia entre curvas de 5 m o de 10 m, con distinción entre curvas directoras y no directoras, colocándose puntos de cota en los lugares que así se estime. En todas las cimas y collados más representativos deberá figurar el punto de cota. En las curvas directoras se colocarán rótulos de cota colocados con criterios cartográficos para su fácil lectura.

Erliebea irudikatzeko, hondoko itzaldura erabiliko da, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzaren elebazioen eredu digitaletik hartua. Hondorako, ortofotoa erabiltzen ez bada, tinta hipsometrikoak erabiliko dira: kota baxuetarako, berdexkak; kota ertainetarako, horixkak, eta altuetarako, marroixkak.

El relieve se representará mediante un sombreado de fondo, obtenido a partir del Modelo Digital de Elevaciones de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana. En caso de no utilizar la ortofoto como fondo, se utilizarán tintas hipsométricas con tonos verdosos en las cotas bajas, amarillos en las medias y marrones en las altas.

4.5.– Informazio gehigarria.

4.5.– Información adicional.

Agindu honetan informazioren bat zehaztu ez bada eta mapan jartzea garrantzitsua dela uste bada, SHP formatuan entregatu ahal izango da dagozkion atributuekin, edota TIFF formatuan, raster informazioa izanez gero (adib.: planifikatutako eraikinen irudikapena).

En el caso excepcional en el que una determinada información no se haya definido en la presente Orden y se considere importante incluir en el mapa, se podrá entregar en formato SHP con los atributos correspondientes o en formato TIFF de tratarse información raster. (Ej. La representación de edificios planificados).

Elementuak sailkatu edo taldekatzeko moduak atributu berriren bat gehitzea eskatzen badu, dagokion informazioan eremu berri bat gehitu ahal izango da beharrezko atributuarekin, aginduan zehazten diren nahitaezko atributuak betetzen badira (adib.: mapan interesguneak taldekatu beharra, ikonoen bidez irudikatzeko).

También en el caso de que la forma de clasificar o agrupar los elementos requiera agregar un atributo nuevo, se podrá agregar en la información correspondiente un campo nuevo con el atributo necesario, siempre y cuando se rellenen los atributos obligatorios que se definen en la Orden. (Ej. La necesidad de agrupar los puntos de interés en el mapa para representarlos por iconos).

5.– Ezaugarri teknikoak.

5.– Características técnicas.

Ondoren deskribatuko da zer datu-egitura erabili behar den berrikusi eta eguneratu behar diren informazioetarako. Ezarriko dira fitxategien izena, datu geografikoen mota (puntuak, lineak eta poligonoak), atributuak eta zer datu-mota den.

A continuación se describen la estructura de datos para las informaciones que deben revisarse y actualizarse. Se establece el nombre de los archivos, el tipo de dato geográfico (puntos, líneas y polígonos) así como los atributos y el tipo de dato que son.

Aipatuko da zenbait atribututan zer-nolako lotura dagoen beroriek kodetzen dituzten taula nagusiekin; 8. apartatuan daude zehaztuta. Atributu horiek izartxo batez * identifikatu dira.

Se hace referencia a su relación en algunos atributos con las tablas maestras que los codifican, los cuales se especifican en el apartado 8. Estos atributos están identificados con un asterisco *.

5.1.– Interes publikoko zerbitzu, instalazio eta hiri-elementu puntualak.

5.1.– Servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público puntuales.

Udal elementuen shapefile fitxategia puntuena izango da, eta Udal_elementuak_P.shp deituko da. Hau da egitura:

El fichero shapefile de elementos municipales será de puntos y se nombrará como Elementos_municipales_P.shp. La estructura es la siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

I. taula: Puntu-geruza: Udal_elementuak_P.shp

Tabla I: Capa de puntos: Elementos_municipales_P.shp.

Eremuen deskribapena:

Descripción de los campos:

Kodea: elementu-motaren zenbakizko eremua, 8.1 taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

Código: Campo numérico del tipo de elemento a rellenar según la tabla maestra 8.1.

Eleme_eus: kodearen euskarazko izen deskribatzailea, 8.1 apartatuko taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

Eleme_eus: nombre descriptivo en euskera del código a rellenar según la tabla maestra en el apartado 8.1.

Eleme_cas: kodearen gaztelaniazko izen deskribatzailea, 8.1 apartatuko taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

Eleme_cas: nombre descriptivo en castellano del código a rellenar según la tabla maestra en el apartado 8.1.

Izena: elementuari loturiko euskarazko izena.

Izena: nombre asociado al elemento en euskera.

Nombre: elementuari loturiko gaztelaniazko izena.

Nombre: nombre asociado al elemento en castellano.

Inform_eus: elementuari buruzko euskarazko informazio gehigarria, barnean hartuta webgunea, telefonoak eta lekuari buruzko informazioa ematen duten beste zenbait esteka interesgarri.

Inform_eus: información adicional del elemento en euskera, que contendrá la página web, teléfonos, u otros enlaces de interés que aporten información sobre el lugar.

Inform_cas: elementuari buruzko gaztelaniazko informazio gehigarria, barnean hartuta webgunea, telefonoak eta lekuari buruzko informazioa ematen duten beste zenbait esteka interesgarri.

Inform_cas: información adicional del elemento en castellano, que contendrá la página web, teléfonos, u otros enlaces de interés que aporten información sobre el lugar.

Adibidea: informazio- eta turismo-bulegoa.

Ejemplo: oficina de información y turismo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

II. taula: Udal-elementuaren adibidea.

tabla II: Ejemplo de elemento municipal.

5.2.– Interes publikoko zerbitzu, instalazio eta hiri-elementu linealak.

5.2.– Servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público lineales.

8.2 apartatuetako taula nagusietan jasotako fenomeno guztiak jasoko dira, eta hango zehaztapenen arabera kodetuko.

Se capturarán todos los fenómenos que se recogen en el apartado de tablas maestras 8.2 y se codificarán de acuerdo a las especificaciones del mismo.

Udal ibilbideen shapefile fitxategia lineala izango da, eta izen hau izango du: Udal_ibilbideak_L.shp. Hau da egitura:

El fichero shapefile de rutas municipales será de líneas y se nombrará como: Rutas_municipales_L.shp. La estructura es la siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

III. taula: Linea-geruza: Udal_ibilbideak_L.shp.

Tabla III: capa de líneas: Rutas_municipales_L.shp.

Eremuen deskribapena:

Descripción de los campos:

Kodea: elementu-motaren zenbakizko eremua, 8.2 apartatuko taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

Código: campo numérico del tipo de elemento a rellenar según la tabla maestra en el apartado 8.2.

Eleme_eus: kodearen euskarazko izen deskribatzailea, 8.2 apartatuko taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

Eleme_eus: nombre descriptivo en euskera del código a rellenar según la tabla maestra en el apartado 8.2.

Eleme_cas: kodearen gaztelaniazko izen deskribatzailea, 8.2 apartatuko taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

Eleme_cas: nombre descriptivo en castellano del código a rellenar según la tabla maestra en el apartado 8.2.

Izena: elementuari loturiko euskarazko izena.

Izena: nombre asociado al elemento en euskera.

Nombre: elementuari loturiko gaztelaniazko izena.

Nombre: nombre asociado al elemento en castellano.

Inform_eus: elementuaren euskarazko informazio gehigarria.

Inform_eus: información adicional del elemento en euskera.

Inform_cas: elementuaren gaztelaniazko informazio gehigarria.

Inform_cas: información adicional del elemento en castellano.

Adibidea: Camino de Santiago.

Ejemplo: Camino de Santiago.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

IV. taula: Udal ibilbideko elementuaren adibidea.

Tabla IV: Ejemplo de elemento ruta municipal.

5.3.– Toponimia.

5.3.– Toponimia.

Shapefile fitxategietan egingo dira aldaketak.

Los cambios se realizarán sobre los ficheros shapefile.

Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_P.shp, Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_L.shp, Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_A.shp

Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_P.shp, Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_L.shp, Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_A.shp

Kontsultak egiteko, ahozko eta ordezko toponimoak ID_LUGAR eremuarekin lotu ahalko den taula batean entregatuko dira, bereizita.

Se entregarán para su consulta, y por separado, los topónimos orales y alternativos, en una tabla que podrá vincularse con campo ID_LUGAR.

Ahozko eta ordezko toponimo berriak bakarrik jasoko dira tauletan, dagokion «H» edo «K» aldaketa-kodearekin; hor sartuko da, baita ere, lehentasunezko toponimoaren ondoan parentesi artean errotulatzen dena.

Solo se incluirán en las tablas los topónimos orales y alternativos nuevos, con el correspondiente código de modificación «H» o «K», aunque también se incluirá el que se rotule entre paréntesis junto al topónimo preferente.

Fitxategi horiek lineak, puntuak edo poligonoak dituzte, adierazten duten toponimo-motaren arabera, eta hala dago zehaztuta 8.3 apartatuko taula nagusien apartatuan geometria bakoitzerako ezarritako kode geografikoen tauletan.

Estos ficheros son de líneas, puntos o polígonos según la clase de topónimo al que hacen referencia y que se especifica en las tablas de códigos geográficos para cada geometría del apartado de tablas maestras en el apartado 8.3.

Toponimoen altak jasotzeko, MOTIVO_MOD=B kodea erabiliko da eta IDLUGAR eremua hutsik utziko da. Altak desagertutako elementuei buruzkoak izan daitezke, eta, horretarako, dagokion kode geografikoa erabiliko da. Toponimoari eragiten dion aldaketa-mota jasotzen duen «MOTIVO_MOD» kodeak ez dauka zergatik bakarra izan nahitaez.

Las altas de topónimos se recogerán empleando el código MOTIVO_MOD=B y el campo IDLUGAR deberá ir en blanco. Las altas pueden referirse a elementos desaparecidos, empleando el código geográfico correspondiente. El «MOTIVO_MOD», código que recoge el tipo de modificación que afecta al topónimo, no necesariamente ha de ser único

Eremuen egitura hau izango da:

La estructura de campos será la siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

V. taula: Puntu-geruza: Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_P.shp

Tabla V: capa de puntos: Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_P.shp.

Eremuen deskribapena:

Descripción de los campos:

IDLUGAR: gorde beharreko barne-identifikatzailea.

IDLUGAR: identificador interno que debe conservarse.

CODGEO*: elementu-motaren zenbakizko eremua, 8.3 apartatuko taula nagusien arabera bete beharrekoa.

CODGEO*: campo numérico del tipo de elemento a rellenar según las tablas maestras en el apartado 8.3.

NOMGEO_CAS*: elementu-motaren gaztelaniazko izena 8.3 apartatuko taula nagusien arabera.

NOMGEO_CAS*: nombre en castellano del tipo de elemento según las tablas maestras en el apartado 8.3.

NOMGEO_EUS*: elementu-motaren euskarazko izena 8.3 apartatuko taula nagusien arabera.

NOMGEO_EUS*: nombre en euskera del tipo de elemento según las tablas maestras en el apartado 8.3.

MOTIVO_MOD*: testuaren eremua, 8.3.4 taularen araberakoa, kode bat edo batzuk eduki ditzakeena; izan ere, arrazoi osagarri batzuk egon daitezke.

MOTIVO_MOD*: campo texto, según la tabla 8.3.4, que puede contener uno o varios códigos, ya que pueden presentarse varios motivos complementarios.

TOP_PREF: elementuari loturiko lehentasunezko toponimoa.

TOP_PREF: topónimo preferente asociado al elemento.

TOP_ALTERN: elementuari loturiko ordezko toponimoak (sinonimoak edo alonimoak).

TOP_ALTERN: topónimos alternativos (sinónimos o alónimos) asociado al elemento.

TOP_ORAL: ahozko izenak.

TOP_ORAL: denominaciones orales.

FECHA_AADM: toponimoa ofizialtzen duen administrazio-egintzaren data.

FECHA_AADM: fecha del acto administrativo que oficializa el topónimo.

DOC_AADM: toponimoa ofizialtzen duen administrazio-agiria.

DOC_AADM: documento administrativo por el que se oficializa el topónimo.

COD_MUN*: udalerriaren EUSTAT kodea.

COD_MUN*: código Eustat del municipio.

OBSERV: egindako aldaketaren inguruko oharrak eta beste iruzkin batzuk.

OBSERV: observaciones referentes al cambio realizado u otros comentarios.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

VI. taula: Linea-geruza: Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_L.shp

Tabla VI: capa de líneas: Herriaren_izena_urtea_izen_Geografikoak_L.shp

Eremuen deskribapena:

Descripción de los campos:

IDLUGAR: gorde beharreko barne-identifikatzailea.

IDLUGAR: identificador interno que debe conservarse.

CODGEO*: elementu-motaren zenbakizko eremua, 8.3 apartatuko taula nagusien arabera bete beharrekoa.

CODGEO*: campo numérico del tipo de elemento a rellenar según las tablas maestras en el apartado 8.3.

NOMGEO_CAS*: elementu-motaren gaztelaniazko izena 8.3 apartatuko taula nagusien arabera.

NOMGEO_CAS*: nombre en castellano del tipo de elemento según las tablas maestras en el apartado 8.3.

NOMGEO_EUS*: elementu-motaren euskarazko izena 8.3 apartatuko taula nagusien arabera.

NOMGEO_EUS*: nombre en euskera del tipo de elemento según las tablas maestras en el apartado 8.3.

MOTIVO_MOD*: testuaren eremua, 8.3.4 taularen araberakoa, kode bat edo batzuk eduki ditzakeena; izan ere, arrazoi osagarri batzuk egon daitezke.

MOTIVO_MOD*: campo texto, según la tabla 8.3.4, que puede contener uno o varios códigos, ya que pueden presentarse varios motivos complementarios.

TOP_PREF: elementuari loturiko lehentasunezko toponimoa.

TOP_PREF: topónimo preferente asociado al elemento.

TOP_ALTERN: elementuari loturiko ordezko toponimoak (sinonimoak edo alonimoak).

TOP_ALTERN: topónimos alternativos (sinónimos o alónimos) asociado al elemento.

TOP_ORAL: ahozko izenak.

TOP_ORAL: denominaciones orales.

FECHA_AADM: toponimoa ofizialtzen duen administrazio-egintzaren data.

FECHA_AADM: fecha del acto administrativo que oficializa el topónimo.

DOC_AADM: toponimoa ofizialtzen duen administrazio-agiria.

DOC_AADM: documento administrativo por el que se oficializa el topónimo.

COD_MUN*: udalerriaren EUSTAT kodea.

COD_MUN*: código Eustat del municipio.

OBSERV: egindako aldaketaren inguruko oharrak eta beste iruzkin batzuk.

OBSERV: observaciones referentes al cambio realizado u otros comentarios.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

VII. taula: poligono-geruza: Herriaren_izena_izen_Geografikoak_urtea_A.shp

Tabla VII: capa de polígonos: Herriaren_izena_izen_Geografikoak_urtea_A.shp

Eremuen deskribapena:

Descripción de los campos:

IDLUGAR: gorde beharreko barne-identifikatzailea.

IDLUGAR: identificador interno que debe conservarse.

CODGEO*: elementu-motaren zenbakizko eremua, 8.3 apartatuko taula nagusien arabera bete beharrekoa.

CODGEO*: campo numérico del tipo de elemento a rellenar según las tablas maestras en el apartado 8.3.

NOMGEO_CAS*: elementu-motaren gaztelaniazko izena 8.3 apartatuko taula nagusien arabera.

NOMGEO_CAS*: nombre en castellano del tipo de elemento según las tablas maestras en el apartado 8.3.

NOMGEO_EUS*: elementu-motaren euskarazko izena 8.3 apartatuko taula nagusien arabera.

NOMGEO_EUS*: nombre en euskera del tipo de elemento según las tablas maestras en el apartado 8.3.

MOTIVO_MOD*: testuaren eremua, 8.3.4 taularen araberakoa, kode bat edo batzuk eduki ditzakeena; izan ere, arrazoi osagarri batzuk egon daitezke.

MOTIVO_MOD*: campo texto, según la tabla 8.3.4, que puede contener uno o varios códigos, ya que pueden presentarse varios motivos complementarios.

TOP_PREF: elementuari loturiko lehentasunezko toponimoa.

TOP_PREF: topónimo preferente asociado al elemento.

TOP_ALTERN: elementuari loturiko ordezko toponimoak (sinonimoak edo alonimoak).

TOP_ALTERN: topónimos alternativos (sinónimos o alónimos) asociado al elemento.

TOP_ORAL: ahozko izenak.

TOP_ORAL: denominaciones orales.

FECHA_AADM: toponimoa ofizialtzen duen administrazio-egintzaren data.

FECHA_AADM: fecha del acto administrativo que oficializa el topónimo.

DOC_AADM: toponimoa ofizialtzen duen administrazio-agiria.

DOC_AADM: documento administrativo por el que se oficializa el topónimo.

COD_MUN*: udalerriaren EUSTAT kodea.

COD_MUN*: código Eustat del municipio.

OBSERV: egindako aldaketaren inguruko oharrak eta beste iruzkin batzuk.

OBSERV: observaciones referentes al cambio realizado u otros comentarios.

1.– Adibidea:

Ejemplo 1:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2. adibidea:

Ejemplo 2:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

VIII. taula: aldatutako toponimo poligonalen adibidea.

Tabla VIII: Ejemplo de topónimos poligonales modificados.

5.4.– Kaleak.

5.4.– Calles.

Abiapuntuko informazioa koherentea da (atariak eta kaleak), eta berrikusitako eta emandako datuek ere bermatu behar dute informazio bien arteko koherentzia, egon ez dadin kaleen geruza linealean jasota ez dagoen kaleren bateko ataririk, ezta atariaren zenbakia edo kalea bete gabe daukan ataririk ere; kalerik edo ataririk ere ez da kendu edo aldatu behar aldaketa horren berri jasota utzi gabe.

La información de partida es coherente (portales con calles), y los datos revisados y entregados deberán a su vez garantizar la coherencia entre ambas informaciones, de forma que no existan portales cuya calle no esté recogida la capa lineal de calles, ni portales sin Num_PORTAL o CALLE relleno, ni se eliminen o modifiquen calles o portales sin recoger dicha modificación.

AldaketakHerriaren_izena_urtea_kale_izendegia_L.shp shapefile fitxategian egingo dira, lanen hasieran entregatuko da, eta ondoren adierazten den egitura izango du. Aldatu edo sartu beharreko bide-motak, kodeekin batera, 8.4.1 apartatuko taula nagusietan daude zehaztuta, eta aldaketen arrazoiak 8.4.2 taula nagusian.

Los cambios se realizarán sobre el fichero shapefile Herriaren_izena_urtea_kale_izendegia_L.shp entregado al iniciar los trabajos con la estructura detallada a continuación. Los tipos de vías a modificar o introducir, junto con su codificación, se especifica en el apartado de tablas maestras 8.4.1 y el motivo de la modificación en la tabla maestra 8.4.2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

IX. taula: linea-geruza: Herriaren_izena_urtea_kale_izendegia_L.shp

Tabla IX: capa de líneas: Herriaren_izena_urtea_kale_izendegia_L.shp

Eremuen deskribapena:

Descripción de los campos:

TIPO_VIA: 8.4.1 taula nagusiaren arabera bete beharreko testua.

TIPO_VIA: texto a rellenar según la tabla maestra 8.4.1.

CODIGO_CAS: 8.4.1 taula nagusiaren arabera bete beharreko testua.

CODIGO_CAS: texto a rellenar según la tabla maestra 8.4.1.

CODIGO_EUS: 8.4.1 taula nagusiaren arabera bete beharreko testua.

CODIGO_EUS: texto a rellenar según la tabla maestra 8.4.1.

NOMBRE: elementuari loturiko izena.

NOMBRE: nombre asociado al elemento.

CAL_EJE_ID: kale-zatiaren identifikatzailea. Gorde beharreko barne-identifikatzaile bat da.

CAL_EJE_ID: identificador del tramo de calle. Se trata de un identificador interno que debe conservarse.

CAL_CALL: kalearen identifikatzailea. Gorde beharreko barne-identifikatzaile bat da.

CAL_CALL: identificador de la calle. Se trata de un identificador interno que debe conservarse.

MOTIVO_MOD: 1etik 3rainoko zenbakia, 8.4.2 taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

MOTIVO_MOD: número del 1 al 3 a rellenar según la tabla maestra 8.4.2.

Adibidea: kale berriaren alta.

Ejemplo: alta de calle nueva.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

X. taula: sartutako kalearen adibidea.

Tabla X: Ejemplo de calle introducida.

5.5.– Atariak.

5.5.– Portales.

Aldaketak Herriaren_izena_urtea_atariak_P.shp shapefile fitxategian egingo dira, zeinak honako egitura hau izango baitu:

Los cambios se realizarán sobre el fichero shapefile entregado al iniciar los trabajos Herriaren_izena_urtea_atariak_P.shp que tendrá la siguiente estructura:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XI. taula: puntu-geruza: Herriaren_izena_urtea_atariak_P.shp

Tabla XI: capa de puntos: Herriaren_izena_urtea_atariak_P.shp

Eremuen deskribapena:

Descripción de los campos:

NUM_PORTAL: atariaren zenbakia.

NUM_PORTAL: número de portal.

LETRA: atariaren letra.

LETRA: letra del portal.

BLOQUE: atariaren blokea.

BLOQUE: bloque del portal.

KALEA: ataria dagoen kalearen izena.

CALLE: nombre de la calle a la que se asocia el portal.

POR_CL: atariaren identifikatzailea. Gorde beharreko barne-identifikatzaile bat da.

POR_CL: identificador del portal. Se trata de un identificador interno que debe conservarse.

POR_CALL: kalearen identifikatzailea. Gorde beharreko barne-identifikatzaile bat da. Balioak bat egin behar du kaleen shp fitxategiaren CAL_CALLekoarekin.

POR_CALL: identificador de la calle. Se trata de un identificador interno que debe conservarse. Su valor tiene que ser coincidente con el de CAL_CALL del.shp de calles.

MOTIVO_MOD: 1etik 3erainoko zenbakia. 8.4.2 taula nagusiaren arabera bete beharrekoa.

MOTIVO_MOD: número del 1 al 3. A rellenar según la tabla maestra 8.4.2.

ADIERA: atarian nabarmentzeko diren elementuei buruzko testu deskribatzailea.

ACEPCION: texto descriptivo de posibles elementos a resaltar ubicados en el portal

Adibidea: atari berriaren alta.

Ejemplo: alta de un portal nuevo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XII. taula: atari aldatuaren adibidea.

Tabla XII: ejemplo de portal modificado.

6.– Mapa digitalaren konposizioa eta paperean inprimatzea.

6.– Composición del mapa digital e impresión papel.

Datuak bildu eta eguneratzen amaitu ostean, edozein kasutan ere, udalerriaren mapa digitalaren alde bietako konposizioa egingo da, eta aldeetako batean nahitaez irudikatuko da udal-mugarte osoko topografia. Biztanle-guneen kasurako, eta euren ezaugarrien arabera, konponbideren bat bilatu beharko da biztanle-guneetan nahitaezkoak diren elementuak irudikatzeko moduko eskala batean egiteko.

Una vez completada la recogida y actualización de los datos, se compondrá, en todo caso, un mapa digital del municipio a dos caras, en una de las cuales se representará obligatoriamente la topografía de todo el término municipal. En el caso de los núcleos de población y en función de sus características, deberá buscarse una solución para su representación a la escala que permita representar los elementos obligatorios en los núcleos urbanos.

Arestian egindako mapa-aleren bat edo batzuk emango dira, baldin eta irizten bada eredu ona direla sinbologia, iturriak, markoa, legenda eta maparen gainerako osagarriak aukeratzeko, antzeko irizpideak erabiltzeko xedez.

Se proporcionará uno o varios ejemplos de mapas anteriormente realizados, que se consideren un buen ejemplo en la elección de las simbologías, las fuentes, el marco, la leyenda y demás componentes del mapa, con objeto de asemejar los criterios.

Horretaz gain, mapak informazio hau ere izan beharko du:

El mapa deberá contener además la siguiente información:

– Legenda deskribatzailea eta haren sinbologia.

– Leyenda descriptiva y su simbología.

– Eskala grafikoa eta zenbakizkoa.

– Escala gráfica y numérica.

– Idatz-oharra: ETRS89 erreferentzia-sistema geodesikoa. UTM koordenatu-sistema. Alacanteko itsasoaren batez besteko mailari buruzko altitudeak.

– Anotación: sistema geodésico de referencia ETRS89. Sistema de coordenadas UTM. Altitudes referidas al nivel medio del mar en Alicante.

– UTM sareta, koordenatuen zenbakizko irudikapena dutela, eta, izkinetarako, koordenatu geografikoak ere bai.

– Cuadrícula UTM con la representación numérica de las coordenadas y en el caso de las esquinas también las coordenadas Geográficas.

– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren logotipoa eta geoEuskadi logotipoa (www.geo.euskadi.eus) ere izango dituzte.

– Logotipo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda así como el logotipo de geoEuskadi.

– Paperezko mapa digitala inprimatuz gero, baldintza hauek bete behar dira:

– En el caso de impresión del mapa digital en papel, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

– Bi aldeetako kopia eta lau koloretako inprimatze-eredua.

– Impresión a dos caras y modelo de impresión cuatricromia.

– Paper iztukatu distiratsua, 100 gr/m2-ko gutxieneko gramajekoa, maparen tamainarako eta tolesturetarako egokia.

– Papel estucado brillo de gramaje mínimo 100 gr/m2 apropiado a tamaños del mapa y dobleces.

– Paperaren gutxieneko tamaina: 900 x 600 mm.

– Tamaño mínimo del papel 900 x 600 mm.

– Jatorrizko fitxategi digitalak eman behar dira inprentako produktua behar den formatuan sortu ahal izateko, barnean hartuta PDFa, bereizmen handiko PDF formatuan inprimatzeko (300 ppp).

– Deberán entregarse los archivos digitales originales para la generación del producto de imprenta en el formato correspondiente, incluyendo el PDF para impresión en formato PDF de alta resolución (300ppp).

– Ahal den neurrian, erabilitako paperek baso-ustiapen jasangarrietatik (FSC, PEFC edo antzekoak) ateratako edo birziklatutako zuntzen ehuneko bat izango dute. Europar Batasunaren ekoetiketa edo Aingeru urdinarena daukaten paperetan bermatuta dago eskakizun hori betetzen dela.

– En la medida de lo posible se procurará emplear papeles con % de fibras procedentes de explotaciones forestales sostenibles (FSC, PEFC o equivalente) o recicladas. Aquellos papeles que cuenten con las certificaciones Etiqueta Ecológica de la Unión Europea o Ángel Azul aseguran el cumplimiento de este requisito.

7.–Informazioa udal webgunean argitaratzea.

7.– Publicación de la información en la web municipal.

Udal webguneak argitara emango ditu bildutako eta eguneratutako informazio-geruza hauek: toponimia, kale-izendegia, interes publikoko hiri-elementuak, zerbitzuak eta instalazioak.

La web municipal publicará las capas de información recopiladas y actualizadas relativas a la toponimia, callejero, servicios e instalaciones y elementos urbanos de interés público.

Horretarako, erakundearen mapa-bisorea erabili ahal izango du, webgunean integratuta, edo, halakorik izan ezean, geoEuskadin eskuragarri dauden lanabesak erabiliko ditu, udal orrialdean bisore bat integratu ahal izateko.

Para ello podrá emplear su visor de mapas corporativo, integrado en la web municipal, o en su defecto utilizará las herramientas disponibles en geoEuskadi a fin de que puedan integrar un visor en su página municipal.

Horretaz gain, mapa digitala emango da argitara, jaitsi ahal izateko moduan, 150 ppp-ko eskala txikiko PDF formatuan.

También deberá publicarse para descarga en la web municipal el mapa digital en formato PDF a escala reducida de 150 ppp.

8.– Taula nagusiak.

8.– Tablas maestras.

8.– Taula nagusiak.

8.– Tablas maestras.

8.1.– Intereseko hiri-elementu puntualei buruzkoak.

8.1.– Relativas a elementos urbanos de interés puntuales.

8.1.1. Interes historiko, artistiko eta turistikoko lekuak.

8.1.1. Puntos de interés histórico, artístico y turístico.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XIII. taula: interes historiko, artistiko eta turistikoko puntuetarako puntu-kodeak. Elementu eraikiak.

Tabla XIII: códigos de puntos de interés histórico, artístico y turístico. Elementos construidos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XIV. taula: interes historiko, artistiko eta turistikoko puntu-kodeak. Elementu naturalak.

Tabla XIV: códigos de puntos de interés histórico, artístico y turístico. Elementos naturales.

8.1.2. Herritarrentzako zerbitzuak.

8.1.2. Servicios a la ciudadanía.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XV. taula: herritarrentzako zerbitzuen kodeak. Atención al público.

Tabla XV: códigos de servicios al ciudadano. Atención al público.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XVI. taula: herritarrentzako zerbitzuen kodeak. Herritarrentzako zentroak eta guneak.

Tabla XVI: códigos de servicios al ciudadano. Centros y espacios para el ciudadano.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XVII. taula: herritarrentzako zerbitzuen kodeak. Bestelako zerbitzuak.

Tabla XVII: códigos de servicios al ciudadano. Otros servicios.

8.1.3. herritarren segurtasuna.

8.1.3. Seguridad ciudadana.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XVIII. taula: herritarren segurtasunaren kodeak.

Tabla XVIII: códigos de seguridad ciudadana.

8.1.4. Osasuna.

8.1.4. Salud.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XIX. taula: Osasun-kodeak.

Tabla XIX: códigos de salud.

8.1.5. Garraioak.

8.1.5. Transportes.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XX. taula: garraioen kodea. Geltokiak eta geldialdiak.

Tabla XX: códigos de transportes. Estaciones y paradas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXI. taula: garraioen kodea. Ibilbideak eta lotuneak.

Tabla XXI: códigos de transportes. Rutas y conexiones.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXII. taula: garraioen kodea. Zerbitzuak.

Tabla XXII: códigos de transportes. Servicios.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXIII. taula: garraioen kodea. Aparkalekuak.

Tabla XXIII: códigos de transportes. Parkings.

8.1.6. Ostatua.

8.1.6. Alojamiento.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXIV. taula: Ostatuen kodeak. Mota.

Tabla XXIV: códigos de alojamiento. Naturaleza.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXV. taula: Ostatuen kodeak. Hiria.

Tabla XXV: códigos de alojamiento. Ciudad.

8.1.7. Industria (%).

8.1.7. Industria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXVI. taula: industria-kodeak. Energia.

Tabla XXVI: códigos de Industria. Energía.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXVII. taula: industria-kodeak. Lehengaia.

Tabla XXVII: códigos de Industria. Materia prima.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXVIII. taula: industria-kodeak. Biltegiak.

Tabla XXVIII: códigos de Industria. Depósitos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXIX. taula: industria-kodeak. Jarduera ekonomikoak.

Tabla XXIX: códigos de Industria. Actividades económicas.

8.1.8. Merkataritza.

8.1.8. Comercio.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXX. taula: industria-kodeak. Merkataritza.

Tabla XXX: códigos de Industria. Comercio.

8.1.9. Finantzak.

8.1.9. Finanzas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXI. taula: industria-kodeak. Finantzak.

Tabla XXXI: códigos de Industria. Finanzas.

8.1.10. Hezkuntza.

8.1.10. Educación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXII. taula: hezkuntzako kodeak: Haur Hezkuntza

Tabla XXXII: códigos de Educación. Enseñanza Infantil.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXIII. taula: hezkuntzako kodeak: Derrigorrezko hezkuntza.

Tabla XXXIII: códigos de Educación. Enseñanza obligatoria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXIV. taula: hezkuntzako kodeak: Goi-mailako hezkuntza.

Tabla XXXIV: códigos de Educación. Enseñanza Superior.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXV. taula: hezkuntzako kodeak: Eskolaz kanpokoak.

Tabla XXXV: códigos de Educación. Extraescolar.

8.1.11. Gastronomia eta sukaldaritza.

8.1.11. Gastronomía y restauración.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXVI. taula: Gastronomia eta sukaldaritzako kodeak.

Tabla XXXVI: códigos de Gastronomía y restauración.

8.1.12. Aisia eta kultura.

8.1.12. Ocio y Cultura.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXVII. taula: aisia eta kulturako kodeak. Kultura.

Tabla XXXVII: códigos de ocio y cultura. Cultura.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXVIII. taula: aisia eta kulturako kodeak. Kirolak.

Tabla XXXVIII: códigos de ocio y cultura. Deportes.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XXXIX. taula: aisia eta kulturako kodeak. Kanpoko ekintzak.

Tabla XXXIX: códigos de ocio y cultura. Actividades al aire libre.

8.1.13. Erlijiosoa.

8.1.13. Religioso.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XL. taula: erlijioso-kodeak.

Tabla XL: códigos de religioso.

8.1.14. Zuzkidura-espazioa.

8.1.14. Espacio dotacional.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLI. taula: zuzkidura-espazioaren kodeak.

Tabla XLI: códigos de espacio dotacional.

8.1.15. Hiri-altzariak:

8.1.15. Mobiliario urbano.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLII. taula: hiri-altzarien kodeak.

Tabla XLII: códigos de mobiliario urbano.

8.1.– Interes publikoko hiri-elementu puntualei buruzkoak.

8.1.– Relativas a elementos urbanos de interés público lineales.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLIII. taula: Intereseko elementu linealen kodeak.

Tabla XLIII Códigos de Elementos de interés lineales.

8.2.– Toponimiari buruzkoak.

8.2.– Relativas a la toponimia.

8.3.1. Toponimiako entitate geografikoen kodeak. Puntuak.

8.3.1. Códigos Entidades Geográficas Toponimia. Puntos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLIV. taula: toponimiako entitate geografikoen kodeak. Puntuak.

Tabla XLIV Códigos Entidades Geográficas Toponimia. Puntos.

8.3.2. Toponimiako entitate geografikoen kodeak. Lineak.

8.3.2. Códigos Entidades Geográficas Toponimia. Líneas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLV. taula: toponimiako entitate geografikoen kodeak. Lineak.

Tabla XLV Códigos Entidades Geográficas Toponimia. Líneas.

8.3.3. Toponimiako entitate geografikoen kodeak. Poligonoak.

8.3.3. Códigos Entidades Geográficas Toponimia. Polígonos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLVI. taula: toponimiako entitate geografikoen kodeak. Poligonoak.

Tabla XLVI Códigos Entidades Geográficas Toponimia. Polígonos.

(*) Oharra: adierazi desagertutako edo aurri-egoeran dauden eraikin-motak.

(*) Nota. Indicar el tipo de edificación desaparecida o en ruinas.

(**) Oharra: adierazi desagertutako edo aurri-egoeran dauden eraikuntza-motak.

(**) Nota. Indicar el tipo de construcción desaparecida o en ruinas.

Toponimia-aldaketen arrazoien kodeak.

Códigos Motivos Modificación Toponimia.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLVII. taula: toponimia aldatzeko arrazoiak.

Tabla XLVII Motivos de modificación de toponimia.

8.4.– Kale-izendegiari buruzkoak.

8.4.– Relativas al callejero.

8.4.1. Bide-moten kodeak.

8.4.1. Códigos de tipos de vías.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLVIII. taula: bide-moten kodeak.

Tabla XLVIII Códigos de tipos de vías.

8.4.2. Kale-izendegia aldatzeko arrazoien kodeak.

8.4.2. Códigos de Motivos Modificación Callejero.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

XLIX. taula: kaleak eta atariak aldatzeko arrazoiak.

Tabla XLIX Motivos de modificación de calles y portales.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común