Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2018ko uztailaren 10a, asteartea

N.º 132, martes 10 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
3567
3567

97/2018 DEKRETUA, uztailaren 3koa, zeinaren bidez baimentzen baita Singapore Basque Trade and Investment izeneko sozietate publikoa sortzea eta Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Investment, SAk bertan parte hartzea.

DECRETO 97/2018, de 3 de julio, por el que se autoriza la creación de la sociedad pública Singapore Basque Trade and Investment y la participación en la misma de la sociedad Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade and Investment, S.A.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 19. artikuluak dioenez, merkataritzako sozietateak sozietate publiko izango dira, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa osatzen duten erakundeek haien kapitaletan duten partaidetza nagusi bada, erakunde horiek zuzenbide publikokoak nahiz pribatukoak izan. Partaidetza hori gehiengoa den ala ez erabakitzerakoan, kontuan hartuko dira aipatutako erakunde guztien partaidetzak.

El artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco establece que son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, ya se rijan éstas por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las participaciones de las entidades referidas.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 20.1 artikuluak honako hau ezartzen du: sozietate publikoaren izaera duela, zein kasutan sor daitezkeen merkataritzako den sozietate publiko bat. Xedapen horren 3. atalean ezartzen denez, Jaurlaritzaren dekretu bat beharko da, sozietate publikoak sortu edo desagertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak edo haren erakundeek sozietate horietako partaide nagusi bilakatzeko edo izaera hori galtzeko.

El artículo 20.1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre establece que constituyen supuestos de creación de una sociedad pública la creación de una sociedad mercantil con la cualidad de sociedad pública. En su apartado 3 establece que la creación y extinción de sociedades públicas, así como la adquisición o pérdida de la condición de partícipe mayoritario en las mismas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus entes institucionales, precisarán de Decreto del Gobierno.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 21. artikuluan ezartzen denez, sozietate publikoak merkataritza-legeen arabera eratuko dira, sortzeaz batera fundatutako sozietate anonimo gisa, ahal dela, eta unean-unean sozietate-mota bakoitzerako indarrean dagoen araubide juridikoa aplikatuko zaie.

El artículo 21 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, establece que las sociedades públicas habrán de ser constituidas de conformidad con la legislación mercantil, preferentemente como sociedades anónimas de fundación simultánea a su creación, siéndoles de aplicación el régimen jurídico vigente en cada momento respecto a cada tipo de sociedad.

2015eko abenduaren 16an, Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAren Administrazio Kontseiluak honako erabaki hau hartu zuen: Estatu Batuetan eta Singapurren, Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAren mendeko merkataritzako sozietateak eratzea; eta Zuzendaritza Nagusiari ahalmenak ematen zaizkio, bai behar diren izapideak egiteko, bai aipatu helbururako behar diren agiria publikoak zein pribatuak sinatzeko; gainera, goragoko paragrafoetan adierazitakoarekin bat etorriz, Gobernu Kontseiluari horretarako baimena eskatzen zaio.

Habiendo adoptado el Consejo de Administración de la Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., con fecha 16 de diciembre de 2015, el acuerdo de aprobar la constitución de nuevas sociedades mercantiles dependientes de la Sociedad para la Transformación Competitiva – Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. en Estados Unidos y Singapur, facultando a la Dirección General a la realización de todos los trámites precisos, así como la suscripción de cualquier tipo de documento público o privado para el citado objetivo, y requiriendo, de conformidad a lo expuesto en los párrafos anteriores, de autorización del Consejo de Gobierno.

2017ko abenduaren 20an, Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Investment, SAren Administrazio Kontseiluak erabaki zuen Javier Zarraonandia Zuloaga, Alexander Arriola Lizarriturri, Ainhoa Ondarzabal Izaguirre, Miren Madinabeitia, Ander Zozaya eta Oskar Alberdi Sola jaun-andreei eskumenak ematea, haietako edozeinek egin ditzan egin beharreko izapideak, eta behar diren agiri publikoak nahiz pribatuak sina ditzan, Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Investment, SAren sozietate filial bat Singapurren sortu eta abian jartzeko.

Habiendo adoptado el Consejo de Administración de la Agencia Vasca de Internacionalización – Basque Trade and Investment, S.A., con fecha 20 de diciembre de 2017, el acuerdo de facultar a D. Javier Zarraonandia Zuloaga, D. Alexander Arriola Lizarriturri, D.ª Ainhoa Ondarzabal Izaguirre, D.ª Miren Madinabeitia, D. Ander Zozaya y D. Oskar Alberdi Sola a la realización, indistintamente por cualquiera de ellos, de todos los trámites precisos, así como a la suscripción de todos los documentos públicos o privados necesarios para la constitución y puesta en marcha de una sociedad filial de Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A. en Singapur.

Sozietateak helburu sozial hau izango du: azterlanak gauzatzea eta enpresa-interesa duten alorretan zerbitzu-aholkularitza eskaintzea.

La Sociedad tendrá por objeto social la realización de estudios y prestación de asesoramiento de servicios en todos los ámbitos de interés empresarial.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko uztailaren 3an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Hacienda y Economía, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 3 de julio de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Baimena ematen da sozietate publiko bat sortzeko: «Singapore Basque Trade and Investment» izena izango du, eta bazkide bakarra Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Investment, SA izango da.

Artículo 1.– Se autoriza la creación de una Sociedad Pública, que tendrá la denominación de «Singapore Basque Trade and Investment» y cuyo único socio será la Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade and Investment, S.A.

2. artikulua.– Singapore Basque Trade and Investment sozietate publikoak helburu sozial hau izango du: «Azterlanak gauzatzea eta enpresa-interesa duten alorretan zerbitzu-aholkularitza eskaintzea».

Artículo 2.– La Sociedad Pública Singapore Basque Trade and Investment tendrá por objeto social el siguiente: «la realización de estudios y prestación de asesoramiento de servicios en todos los ámbitos de interés empresarial».

Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Investment, SA sozietate publikoak Singapore Basque Trade and Investment sozietate publikoaren kapital sozialari egindako kapital-ekarpenera mugatutako ardura izango du, azken haren zor eta galerengatik.

La Sociedad Pública Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade and Investment, S.A. tendrá una responsabilidad limitada al capital aportado en el capital social de Singapore Basque Trade and Investment, por las deudas y pérdidas de ésta última.

3. artikulua.– Singapore Basque Trade and Investment sozietate publikoaren egoitza soziala Singapurren egongo da.

Artículo 3.– El domicilio social de la Sociedad Pública Singapore Basque Trade and Investment se establecerá en Singapur.

4. artikulua.– Singapore Basque Trade and Investment sozietate publikoaren kapital soziala dolarretan ezarriko da, Singapurren, eta ezin izango da zazpi mila euro baino handiagoa izan (7.000,00), diru-kopurua euroetara ekarrita; Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Investment SAk sinatuko du oso-osorik.

Artículo 4.– El capital social de la Sociedad Pública Singapore Basque Trade and Investment será fijado en dólares de Singapur, sin poder superar al cambio la cantidad de siete mil (7.000,00) euros, y estará suscrito íntegramente por la Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade and Investment, S.A.

5. artikulua.– Araubide aplikagarria: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren arloko arau publikoek eta merkataritza-sozietateei buruz Singapurren duten zuzenbide pribatuak arautuko dute Singapore Basque Trade and Investment sozietate publikoa.

Artículo 5.– Régimen aplicable: la Sociedad Pública Singapore Basque Trade and Investment se regirá por la normativa pública en lo relativo a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, y por lo dispuesto en el derecho privado de Singapur sobre sociedades mercantiles.

6. artikulua.– Baimena ematen zaio Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Investment SAri Singapore Basque Trade and Investment sozietate publikoa eratzeko beharrezkoak diren agiri publikoak edo pribatuak harpidetu ditzan haren legezko ordezkariaren bidez edo horretarako izendatutako pertsonaren edo pertsonen bidez. Baimena ematen zaio, halaber, sozietatearen estatutu sozialak ezartzeko, administrazio-organoak izendatzeko, beharrezkoak diren ahalmenak emateko, kapital sozialari egin beharreko ekarpena finkatzeko, akzioak izenpetzeko eta dekretu honetan xedatutakoa gauzatzeko egoki diren gainerako erabakiak hartzeko.

Artículo 6.– Se autoriza a la Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade and Investment, S.A. para que a través de su representante legal o la persona o personas designadas al efecto, suscriba cuantos documentos públicos o privados sean pertinentes a los efectos de constituir la Sociedad Pública Singapore Basque Trade and Investment estableciendo sus Estatutos sociales, formalizando la designación de sus órganos de Administración, confiriendo los poderes precisos, fijando la aportación al capital social, suscribiendo acciones y todos aquellos demás acuerdos que resulten adecuados para la ejecución de los dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día de su aprobación.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko uztailaren 3an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de julio de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Análisis documental

Euskadi, bien común