Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

129. zk., 2018ko uztailaren 5a, osteguna

N.º 129, jueves 5 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3494
3494

4/2018 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzkoa.

LEY 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak 4/2018 Legea, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzkoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ezagutzan oinarritutako ekonomia bat eraikitzea da Europaren eta, beraz, Euskadiren erronkarik handiena. Eredu ekonomiko berri hori Europar Batasunak zehaztu zuen, 2010ean, hazkunde zentzuzko, jasangarri eta integratzaile baterako «Europa 2020» Estrategian.

La construcción de una economía basada en el conocimiento es el mayor reto al que se enfrenta Europa y, por tanto, también Euskadi. Un nuevo modelo económico que la Unión Europea concretó en 2010 en la Estrategia «Europa 2020», para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Helburu horiek lortzeko, zailtasun handiei aurre egin behar zaie; halaxe adierazi du Europako Batzordeak estrategiaren balantzean, zeina 2014ko martxoan eman baitzen argitara. Nolanahi ere, balantze horretan azpimarratu du ezen estrategia hori hartzeko arrazoiak berori onartu zenean bezain garrantzitsuak direla orain.

El logro de esos objetivos se enfrenta a importantes dificultades, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en el balance de la estrategia hecho público en marzo de 2014, en el que se subraya, sin embargo, que las razones que llevaron a adoptar la estrategia son igual de imperiosas ahora que cuando se aprobó.

Helburuak lortzeko oztoporik nabarmenenak hauek dira: batetik, langabezia-tasa altua (bereziki, gazteen artean da altua) eta, bestetik, biztanleriaren zahartzea. Lanean aritu beharko luketenek kualifikazio egokirik ez izatea da langabezia-tasa handian eragina duen faktore nagusietako bat, eta, gazteen kasuan, oso lotuta dago eskola uztearekin. Demografiak izan duen bilakaeraren ondorioz, murriztu egin da biztanleria aktiboa. Sekula lan egin ez dutenek edo noizean behin soilik lan egin dutenek betiko lan-merkatutik kanpo geratzeko arrisku handia dute langabezia-tasa handia dela-eta. Horregatik, Europako herrialdeetako gizarteek (Euskadiko gizartea barne) erronka handi bat dute; izan ere, 2020rako aurreikuspenen arabera, oso handia izango da goi-mailako lanbide-kualifikazioaren eskaera, eta nabarmen egingo du behera kualifikazio baxuko lanak. Erronka horri aurre egiteko, kontuan izan behar dira Europar Batasunak lortu nahi den eredu ekonomiko berriaren baldintzatzat ezarri dituen helburuak: biztanleriaren enplegu-tasa handitzea, eskola-uzte goiztiarraren tasak gutxitzea (% 10etik behera) eta goi-mailako hezkuntza amaitzen duten 30 urtetik 34ra bitarteko biztanleen ehunekoa handitzea (gutxienez, % 40).

Entre los elementos que dificultan el logro de aquellos objetivos destacan la alta tasa de desempleo, especialmente alta entre las jóvenes y los jóvenes, y el envejecimiento de la población. La falta de una adecuada cualificación de quienes tendrían que estar empleadas o empleados es uno de los factores que inciden de forma destacada en la alta tasa de desempleo, y en el caso de las jóvenes y los jóvenes está ligada de forma muy destacada al abandono escolar. La evolución demográfica lleva a una reducción de la población activa, y la alta tasa de desempleo crea un gran riesgo de que queden definitivamente desvinculados del mercado de trabajo quienes nunca han trabajado o lo han hecho solo esporádicamente. Por estas razones, las sociedades de los países europeos, y la sociedad vasca entre ellas, se enfrentan a un importante reto, en la medida en que las previsiones para 2020 anuncian un muy alto índice de demanda de alta cualificación profesional y un descenso muy acusado del empleo de baja cualificación. Un reto que debe afrontarse teniendo en cuenta los exigentes objetivos establecidos por la Unión Europea como condición del nuevo modelo económico que se pretende: aumentar la tasa de empleo de la población, reducir las tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%, y aumentar hasta el 40%, como mínimo, el porcentaje de la población de 30 a 34 años que finaliza la educación superior.

Horretaz gain, ondorio koiuntural handia izan du krisi ekonomikoak, zeinak nahastu baititu aurreko urteetan egindako aurreikuspen ekonomiko eta sozial guztiak. Nolanahi ere, produkzio-eredua aldatu izana da benetan kezkatu behar gaituen faktorea. Alderdi horretan ari dira gertatzen, hain zuzen ere, gure enpresen etorkizuneko lehiakortasunari eragingo dioten egiturazko aldaketak. Aldaketa horien ondorioz, errotik eraldatzen ari dira gure enpresen lehiatzeko modua eta langileen prestakuntza-premiak, eta horiek guztiak azkar egokitu behar dira etorkizuneko erronketara, hots, ingurune konplexu eta zalantzagarri baten ondoriozko erronketara.

Además de ello, la crisis económica supone un efecto coyuntural de gran impacto que ha trastocado todas las previsiones económicas y sociales realizadas durante los años anteriores, pero es el cambio en el modelo productivo el verdadero factor que debe preocuparnos. Es ahí donde se están produciendo los cambios estructurales que afectarán a la competitividad futura de nuestras empresas. Estos cambios están generando una profunda transformación en la manera como compiten nuestras empresas y en las necesidades de formación de las trabajadoras y trabajadores, que deben adaptarse con rapidez a los retos de futuro derivados de un entorno complejo e incierto.

Testuinguru horretan, epe motz zein luzean pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko, ezinbestekoa izango da estrategia eta mekanismo berriak baliatzea. Alde batetik, konpetentziak eskuratzeko prozesuei eskainitako orduak areagotu behar dira, hori baita eremu gero eta konplexuagoek eskatzen duten espezializazio-maila handia lortzeko modu bakarra. Bestetik, gaur egungo lehiakortasun-egoerara egokitutako prestakuntza eta konpetentziak dituzten langileen eskaerak berarekin dakar orain arteko eskemak haustea; hau da, lanpostura bideratutako prestakuntza-eredua atzean utzi eta arlo profesionalera bideratutako eredu berri bat hartzea. Paradigma-aldaketa horrek pertsona du ardatz, eta konpetentzia tekniko, pertsonal eta sozialak eskuratzea eta finkatzea sustatzen du, konpetentzia horiek bermatuko baitituzte beharrezkoak diren balio-aniztasuna eta funtzionalitatea.

En este contexto, mejorar la empleabilidad de las personas, tanto en el corto como en el largo plazo, va a requerir de nuevas estrategias y mecanismos. Por un lado, incrementando las horas dedicadas a los procesos de adquisición de competencias como única forma de lograr el mayor grado de especialización que demandan ámbitos cada vez más complejos. Por otro lado, la demanda de trabajadoras y trabajadores con una formación y competencias que se ajusten al entorno competitivo actual exige romper con esquemas anteriores y evolucionar desde un modelo formativo orientado al puesto de trabajo hacia otro centrado en el campo profesional. Un cambio de paradigma que coloca a la persona en el centro, promoviendo la adquisición o consolidación de competencias técnicas, personales y sociales que garanticen la polivalencia y funcionalidad necesarias.

Beraz, erronka handi bati egin behar diogu aurre enpresen antolaketa-egituraren eta lehiakortasunaren eta pertsonen enplegagarritasunaren aldetik. Erronka hori are garrantzitsuagoa da gaur egun, langabezia-tasa handiak baititugu. Horregatik guztiagatik, gero eta garrantzitsuagoa da lotuta egotea hezkuntzako eta lanbide-heziketako politikak eta enplegu-politikak, bai eta garapen ekonomikoko politikak ere.

Nos enfrentamos por tanto a un gran reto para la estructura organizativa y la competitividad de las empresas y para la empleabilidad de las personas, aún más importante en un momento con elevados niveles de desempleo como el actual. Por todo ello, la vinculación entre las políticas de educación y formación profesional y las políticas de empleo, así como las políticas de desarrollo económico, es cada vez más importante.

Lanean jarraitu beharra dago hezkuntzarako eskubidea eta aukera-berdintasuna bermatzeko enplegagarritasunerako zailtasunik handienak dituzten kolektiboei, bereziki desgaitasunen bat duten pertsonei eta bazterketa-arriskuan dauden pertsonei.

Se hace necesario seguir trabajando para garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades para colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, en particular personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión.

Erronka horiei erantzun ahal izateko, Euskadik behar duen lanbide-heziketak malgua izan behar du, eta behar bezalako lotura izan behar du bertako ekonomiaren ezaugarri bereziekin, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-merkatuaren egiturara eta berariazko eskakizunetara eta etorkizunean eragingo dioten aldaketetara egokitutako tresna izan dadin. Horrek exijitzen du eskaintzaren plangintza eta espezializazioa lan-merkatuaren premien araberakoa izatea, batez ere gorabidean diren sektore eta okupazioetan, enplegu gehien sortzen duten eta euskal ekonomiaren etorkizunerako estrategikoak diren horietan. Eta lanbide-heziketako zentro integratuetan eta prestakuntza hori ematen duten beste zentro batzuetan egingo den prestakuntza-eskaintza behar bezala planifikatzeko, ezinbestekoa da prospekzio onak egitea beharrezkoak izango diren beste lanbide-kualifikazioaren beharrizanei buruz, kontuan hartuz lan-merkatuko etengabeko aldaketak eta lanbide-profilen eboluzioa, baita enpresen eraberritze eta egokitze etengabearen ondorioz gorabidean diren profilak ere.

Para dar respuesta a estos retos, la formación profesional que Euskadi necesita requiere de una flexibilidad y una debida conexión con las características peculiares de su economía, con objeto de que sea un instrumento adecuado a la estructura y requerimientos específicos de su mercado de trabajo y a las transformaciones a que va a estar sometido en el futuro. Lo cual exige una planificación y especialización de la oferta más ajustada a las necesidades del mercado laboral, especialmente en los sectores y ocupaciones emergentes que generan más empleo y que son estratégicos para el futuro de la economía vasca. Y para planificar correctamente la oferta de formación que se realice en los centros integrados de formación profesional y en otros centros que impartan dicha formación es indispensable llevar a cabo buenas prospecciones de las necesidades de nuevas cualificaciones profesionales, atendiendo a los cambios constantes en el mercado de trabajo y a la evolución de los perfiles profesionales, así como a los perfiles emergentes, fruto de la innovación y la adaptación permanente de las empresas.

Gaur egun, lanbide-heziketaren eremuan, hainbat eskumen daude; aipagarriak dira, bereziki, hezkuntzari eta enpleguari dagozkionak. Hezkuntza-sistemaren arloan, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan ezarritakoaren arabera, Estatuaren eskumenen barruan sartzen da Konstituzioaren 27. artikulua (hezkuntza-eskubidea) garatzeko oinarrizko arauak ezartzea, bai eta titulu akademiko eta profesionalak lortzeko, jaulkitzeko eta homologatzeko baldintzak arautzea ere. Lan-eremuan, Konstituzioaren 149.1.7 artikuluan ezarritakoaren arabera, Estatuaren eskumenen barruan sartzen da lanaren legedia gauzatzea, hargatik eragotzi gabe autonomia-erkidegoek legeria hori betearaztea.

Actualmente, en el ámbito de la formación profesional concurren distintas competencias, especialmente las relativas a educación y a empleo. En el ámbito del sistema educativo, de acuerdo con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, corresponde al Estado la competencia para el establecimiento de las normas básicas para el desarrollo de su artículo 27 (derecho a la educación), así como la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. En el ámbito laboral, de acuerdo con el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas.

Euskal Autonomia Erkidegoak, berriz, eskumen asko dauzka hezkuntzaren eremuan. Autonomia Estatutuaren 16. artikuluaren arabera, Konstituzioko lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoak du eskumena irakaskuntza osoan, hots, maila, gradu, modalitate eta espezialitate guztietan, hargatik eragotzi gabe Konstituzioaren 27. artikulua eta hura garatzen duten lege organikoak eta Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari esleitutako eskumenak.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, por su parte, tiene amplias competencias en el ámbito educativo. De acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es competente en el ámbito de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen y de las facultades que le atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución.

Lan-eremuan, Autonomia Estatutuaren 12.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak du eskumena Estatuko legeria betearazteko (batik bat, hemen garrantzi handia duten gaietan), eta langileen kualifikazioa eta prestakuntza integrala sustatuko ditu.

En el ámbito laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia de ejecución de la legislación del Estado, especialmente en lo que aquí es más relevante: promoviendo la cualificación de los trabajadores y trabajadoras y su formación integral.

Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoa oinarritzat hartuta arautu du Estatuak, funtsean, lanbide-heziketa. Lege horretatik abiatuta, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren bidez garatu da, zeina osatu baitzuen Ekonomia Jasangarriaren martxoaren 4ko 2/2011 Legeak eta aldatu baitzuten Ekonomia Jasangarriaren Legea osatzen duen martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak (zeinak lehenengoa ere aldatzen baitu) eta hezkuntza-kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak (LOMCE). Horretaz gain, enplegurako heziketari buruzko alderdiak urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez arautu dira (3/2015 LED, Enpleguaren Legearen testu bategina onartzen duena).

El Estado ha regulado la formación profesional, especialmente a partir de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. A partir de ella, la formación profesional del sistema educativo se desarrolla mediante la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, completada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y modificada por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible (que también modifica la primera), y por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (LOMCE). Además, los aspectos relativos a la formación para el empleo han sido regulados por medio del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Euskal Autonomia Erkidegoak, berari dagozkion eskumenak baliatuz, jarduera nabarmena burutu du lanbide-heziketaren eremuan, eta sistema zinez garrantzitsua garatu du, hots, lanbide-kualifikazioaren bi alderdietara bideratutako sistema (hasierako lanbide-heziketa eta enplegurako heziketa). Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, eragile sozialekin eta prestakuntza-zentroekin batera, ahalegin berezia egin du lanbide-heziketako sistema garatzeko. Lanbide-heziketako planak onartu eta praktikan jarri izanak eremu horretan egindako ahalegina nabarmentzen du.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, en ejercicio de las competencias que le corresponden, ha desplegado una destacada actividad en el ámbito de la formación profesional, desarrollando un sistema ciertamente significativo orientado a la cualificación profesional en sus dos vertientes (formación profesional inicial y formación para el empleo). La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, junto con los agentes sociales y los centros de formación, ha hecho un esfuerzo especial en el desarrollo del sistema de formación profesional. La aprobación y puesta en práctica de los sucesivos planes de formación profesional ha constituido un elemento significativamente destacable de los esfuerzos desplegados en este ámbito.

Beraz, sistemaren funtsezko elementuetako bat da eragile sozialek lanbide-heziketako prestakuntza-politikak bultzatzen eta garatzen parte hartzea, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan.

Por lo tanto, constituye un elemento fundamental del sistema la participación y cooperación de los agentes sociales con el Gobierno Vasco en el impulso y desarrollo de las políticas formativas de formación profesional.

Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako ikastetxeek, publikoek nahiz pribatu itunpekoek, urte asko daramatzate lanbide-heziketa integratua lantzen, zeina gazteei zuzentzen baitzaie, hasierako lanbide-heziketaren bidez, eta gure enpresen giza kapitalari eta langabeei, enplegurako lanbide-heziketaren bidez. Lan hori administrazioekiko eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresekiko lankidetza zuzenaren bidez egin da, guztiek jakin baitute lanbide-heziketa pertsonen kualifikaziorako funtsezko elementutzat jotzen; lehiakortasunaren, berrikuntzaren eta nazioartekotzearen hobekuntzaren aldeko apustua egin dute, horiek guztiak arrakasta-faktoreak diren aldetik.

Los centros de formación profesional del País Vasco, tanto públicos como privados concertados, llevan muchos años trabajando una formación profesional integrada que atiende a los jóvenes y las jóvenes a través de la formación profesional inicial, así como al capital humano de nuestras empresas y a las personas desempleadas a través de la formación profesional para el empleo. Este trabajo viene realizándose en colaboración directa con las diversas administraciones y con las empresas del País Vasco, que han sabido apreciar en la formación profesional un elemento relevante para la cualificación de las personas, de modo que se permiten una apuesta por la mejora de la competitividad, la innovación y la internacionalización como factores de éxito.

Halaber, Administrazioaren eta lanbide-heziketako ikastetxeen arteko lankidetza estuaren bidez, eta enpresa-elkarte eta erakunde sindikalekin batera, hainbat esperientzia egin izan dira enpresako jarduna eta ikastetxeetako prestakuntza txandakatzeko. Esperientzia horien bidez, erantzun egokiagoa eman zaio produkzio-sareari, eta, hartara, pertsonen enplegagarritasuna hobetu da.

Asimismo, se han desarrollado históricamente, y con la colaboración estrecha entre la Administración y los centros de formación profesional, junto con las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, diversas experiencias de alternancia entre la actividad en la empresa y la formación en los centros, que han servido para dar una respuesta más adecuada al tejido productivo, mejorando de esta manera la empleabilidad de las personas.

Esperientzia horiek balorazio ona izan dute, eta, horregatik, bultzatu behar dugu are gehiago gara daitezen gure produkzio-sistemarekiko harremanak. Horretarako, enpresa-ehunaren eta lanbide-heziketako ikastetxeen arteko lankidetza indartu behar da, bi horien artean balioa sortzeko. Horrela, are gehiago sakondu ahal izango dugu gure lanbide-heziketaren indarguneetako batean: gertutasuna eta lankidetza izatea Euskal Administrazioaren, lanbide-heziketako ikastetxeen, enpresen, enpresa-antolakundeen eta antolakunde sindikalen artean.

La valoración positiva de estas experiencias nos induce a impulsar el desarrollo, en mayor medida si cabe, de los vínculos con nuestro sistema productivo, reforzando la colaboración entre el tejido empresarial y los centros de formación profesional con el objeto de crear valor de manera conjunta. De este modo se permite profundizar aún más en una de las fortalezas de nuestra formación profesional: la cercanía y colaboración entre la Administración vasca, los centros de formación profesional, las empresas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales.

Indartu beharreko bideak dira erakundeen arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua. Elkarlanerako formula tradizionaletako zenbait berreskuratu eta egokitu behar dira, helburuak hobeto bateratzeko eta baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiltzeko.

La colaboración institucional y la colaboración público-privada son caminos a reforzar, recuperando y adecuando algunas de las fórmulas tradicionales de colaboración, y permitiendo así un mejor alineamiento de los objetivos y un uso más eficiente de los recursos.

Lehiakortasunari ekarpena egiteko, gai izan behar dugu produkzio-sektoreen eta gure enpresa-ehunaren eskaerei azkar erantzuteko eta beren premiei aurre hartzeko. Egungo egoeran, lehiakortasunerako funtsezko alderdiak dira azkartasuna, malgutasuna, balio-aniztasuna eta zeharkakotasuna, bereziki, zientziaren eta teknologiaren aurrerakuntzak espezializazio-maila handiko profesional berriak azkar garatzea eskatzen duen inguruneetan. Kualifikazio handiago horrek ahalbidetu behar du kalitatezko enpleguak sortzea.

Para contribuir a la competitividad, debemos ser capaces no solo de dar respuesta rápida a las demandas de los sectores productivos y de nuestro tejido empresarial, sino de anticiparnos a sus necesidades. Nos encontramos en un escenario en el que la rapidez, la flexibilidad, la polivalencia y la transversalidad son aspectos fundamentales para la competitividad, especialmente en aquellos entornos en los que el avance de la ciencia y la tecnología requiere desarrollar con rapidez nuevos profesionales altamente especializados. Esta mayor cualificación debe permitir la posibilidad de creación de empleos de calidad.

Eusko Legebiltzarrak Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legea onartu izana erreferentzia-puntu garrantzitsua da. Lege horrek bizialdi osoko ikaskuntzari buruzko xedapen garrantzitsuak biltzen ditu, eta kontuan hartzen ditu Europako gizarteetan dauden egoera berriak: bizi-itxaropena handia da, eta prestakuntza-beharrak etengabeak dira; horrek goitik behera aldatzen du ikaskuntzaren paradigma tradizionala, zeina bereziki mugatu izan baita bizitzako une jakin batera, hots, gaztarora. Horregatik, enplegura bideratutako prestakuntza etengabea lantzen da legearen zenbait xedapenetan. Prestakuntza horren bidez, pertsonak etengabe arituko dira ezagutzak eta prestakuntza jasotzen, lanbidearen aldaketetara egokitu ahal izateko, pixkanaka, modu jarraituan. Halaber, lanbide-heziketaren eremuari dagokionez, berariazko kapitulu bat dago legean (II. kapitulua), lanbide-heziketako euskal sistema bateratua ezartzen duena. Horretaz gain, hainbat kapitulutan, xedapen garrantzitsuak daude bizialdi osoko orientazio-sistema integratuari eta gizarte-partaidetzari buruz. Dena den, legedi hori aztertzean, kontuan hartu behar dira orain arte adierazi ditugun gainerako alderdiak ere, Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean egituratuak.

La aprobación por el Parlamento Vasco de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, es un punto de referencia significativo. En esta ley se incluyen importantes disposiciones relativas al aprendizaje a lo largo de la vida, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias que concurren en las sociedades europeas, con una alta esperanza de vida y unas necesidades continuas de formación, que cambian radicalmente el paradigma tradicional de aprendizaje concentrado fundamentalmente en un determinado momento de la vida, es decir, durante la juventud. En este sentido, la ley contiene previsiones relativas a la formación dirigida al empleo, de forma continuada, permitiendo a las personas una adquisición progresiva de conocimientos y formación que les permita adaptarse progresivamente, pero de forma continua, a los cambios profesionales. Asimismo, en el ámbito concreto de la formación profesional, dicha ley contiene un capítulo específico (Capítulo II) en el que se establece el sistema integrado vasco de formación profesional. Además de ello, en sucesivos capítulos se contemplan importantes disposiciones sobre el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida y la participación social. No obstante, es preciso complementar esta legislación con los demás aspectos puestos de manifiesto y que se estructuran en el IV Plan Vasco de Formación Profesional.

Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legeak esparru bat osatzen du, eremu guztietan garatu beharrekoa; batzuetan, erregelamendu bidez garatuko da, eta, beste batzuetan, daukan garrantzia eta konplexutasuna dela-eta, lege bidez. Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legean badira, hala ere, alderdi batzuk berariaz garatu beharrekoak ez direnak. Alderdi horietako bat da bizialdi osoan orientatzeko sistema integratua, zeinean beste elementu bat besterik ez baita lanbide-heziketako sistema, bai hasierako lanbide-heziketari dagokiona, bai enplegurako heziketari dagokiona (laneratzea/birlaneratzea eta etengabeko lanbide-heziketa, enpresan). Nolanahi ere, oso elementu garrantzitsua da hori Lanbide Heziketako Lege honetan ezarritako helburuak lortu ahal izateko.

La Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida configura un marco que requiere ser desarrollado en cada uno de los distintos ámbitos en los que se despliega. Desarrollo que en algunos casos podrá realizarse en vía reglamentaria, pero que en otros, por su especial trascendencia y complejidad, es conveniente que se complete en vía legislativa. Existen, en todo caso, en la Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida cuestiones que no requieren desarrollo específico. Una de ellas, el sistema integrado de orientación a lo largo de la vida, del que el sistema de formación profesional, tanto de formación inicial como de formación para el empleo –en su doble vertiente de inserción y reinserción laboral y de formación continua en las empresas–, es un elemento, entre otros, de gran relevancia, importante para el logro de los fines de esta Ley de Formación Profesional.

Lanbide-heziketan berrikuntza eta ekintzailetzaren kultura bultzatzeari dagokionez, Ekonomia Jasangarriari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 72.e) artikuluan honako helburu hau ezarri zen lanbide-heziketarako: «Lanbide-heziketak berrikuntzaren eta ekintzailetzaren eremuetan betetzen duen egitekoa sustatzea eta bultzatzea». Halaber, 75. artikuluan (enpresekiko lankidetza) hau ematen da aditzera: «Lanbide-heziketako ikastetxeek eta produkzio-sektore guztietako enpresek proiektu estrategiko komunak sustatu ahal izango dituzte, eta, horretarako, ezagutzan, berrikuntzaren hobekuntzan, ekintzailetzaren sustapenean eta ingurumenarekiko errespetuan oinarritutako eredu ekonomiko jasangarri batera bideratutako ingurune akademiko eta profesionalak garatuko dituzte».

En lo que se refiere al fomento de la innovación y de la cultura emprendedora en la formación profesional, ya la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 72.e) fórmula para la formación profesional el objetivo de «fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la innovación y la iniciativa emprendedora». Asimismo, en el artículo 75, dedicado a la colaboración con las empresas, se indica que «los centros de formación profesional y empresas de los diferentes sectores productivos podrán promover proyectos estratégicos comunes, desarrollando para ello entornos académicos y profesionales dirigidos al desarrollo de un modelo económico sostenible basado en el conocimiento, la mejora de la innovación, el fomento de la iniciativa emprendedora y el respeto medioambiental».

Horretaz gain, 16/2012 Legeak hau agintzen dio Hezkuntza Administrazioari (16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa): batetik, sustatu eta bultzatu dezala lanbide-heziketak berrikuntzaren eta ekintzailetzaren eremuetan betetzen duen egitekoa, eta, bestetik, sustatu dezala, Lan Administrazioarekin batera, produkzio-sektore guztietako enpresekiko lankidetza, betiere helburu izanik berrikuntza, ezagutzaren transferentzia eta espezializazioa bultzatzea, lanbide-heziketaren arloan.

Además, la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco, ordena a la Administración educativa fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la innovación y la iniciativa emprendedora, y, junto con la Administración laboral, promover la colaboración con las empresas de los diferentes sectores productivos para potenciar la innovación, la transferencia de conocimiento y la especialización en materia de formación profesional.

Gerora, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako 17/2008 Legea aldatzen duen ekainaren 11ko 2/2015 Legearen bidez, beste eskumen-banaketa bat ezarri zen, eta nekazaritzaren arloan eskumena zuen sailari esleitu zitzaion lege horretan nekazaritzako eta elikagaigintzako prestakuntza ez-arautu gisa izendatutako eskumena.

Posteriormente, mediante la Ley 2/2015, de 11 de junio, de modificación de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria, se establece una nueva distribución competencial, asignando al departamento competente en materia agraria la competencia en lo que en la citada ley se denomina la formación agraria y alimentaria de carácter no reglado.

Azkenik, 30/2015 Legeak funtsezko aldaketa dakar enplegurako heziketaren kudeaketa-esparrura, horren plangintza, finantziazioa, programazioa, egikaritzea eta kontrola dela-eta (30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloan Enplegurako Lanbide Heziketako Sistema arautzekoa). Lege horretan, prestakuntza mota hori garatzeko irizpideak aldatzen dira, zeintzuei funtsezko aldaketak egiten baitzaizkie.

Por último, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, modifica sustancialmente el marco de gestión de la formación para el empleo en lo que se refiere a planificación, financiación, programación, ejecución y control. Se varían en esta norma los criterios para el desarrollo de este tipo de formación, modificándolos sustancialmente.

Arrazoi horiek guztiek beharrezko egiten dute arlo horretan berariazko lege bat lantzea, Euskal Autonomia Erkidegoko indarreko legeria osatuko duena. Lege honen bidez, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legea osatu nahi da, lanbide-heziketari buruzko beste eremu batzuk garatuta. Helburua da Euskadik lanbide-heziketako sistema bat izatea, egungo eta etorkizuneko erronkei behar bezala aurre egingo diena. Izan ere, sistema horren bidez, zailtasun handiak dituzten inguruneetan pertsonen enplegagarritasuna eta enpresen lehiakortasuna hobetzea ahalbidetuko duen eredua lortu nahi da. Lege bat behar da, Euskadiri bitartekoak eskainiko dizkiona, modu sinesgarrian aurre egin diezaien gure produkzio-sareak ekarritako erronkei eta Euskadiren barruan prestakuntza eta espezializazio handiagoa eskatzen duten enplegu mota berrietaranzko joerei. Horretarako, lanbide-heziketako sistemak malgua izan behar du, etengabe aldatzen ari den gizarte eta ekonomia honetara egokitu ahal izateko eta horrelako gizarte eta ekonomia baten barruan nahi diren helburuak lortu ahal izateko.

Estas son las razones que llevan a la necesidad de desarrollar una ley específica en este campo que complete la legislación propia ya vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Con esta ley, por tanto, se pretende complementar la Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida desarrollándola en nuevos ámbitos referidos a la formación profesional. Se trata de que Euskadi pueda contar con un sistema de formación profesional que responda de forma idónea a los retos actuales y futuros a los que va a tener que enfrentarse, con el objetivo de hacer realidad un modelo que permita mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas en entornos de gran complejidad. Una ley que dote a Euskadi de los instrumentos que le permitan afrontar de forma solvente los retos planteados por nuestro tejido productivo y las tendencias que en su seno apuntan hacia nuevos tipos de empleo, que requieren de una mayor preparación y especialización. Para ello, Euskadi necesita un sistema de formación profesional flexible, con capacidad para adaptarse y cumplir sus fines en una sociedad y una economía en continua transformación.

Lege honek Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako politikak bilduko dituen esparrua arautu nahi du; izan ere, garrantzi handia du horrek sistema ekonomiko berrian, Euskadi baldintza onetan koka dadin Europak helburu duen eredu ekonomikoan. Eta horretarako, hazkunde zentzuzko, jasangarri eta integratzaile batean oinarritutako ekonomia bultzatuko da, eta, era berean, kalitatezko enplegu egonkorra sortzea sustatuko, gizarte-kohesioa handiagoa lortzeko bidean.

Esta ley pretende regular el marco en el que deberán desenvolverse las políticas de formación profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por su especial significación en el sistema económico, a los efectos de tratar de que Euskadi sea capaz de ubicarse, en condiciones idóneas, en el nuevo modelo económico que Europa tiene como objetivo, impulsando para ello una economía basada en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y potenciando a la vez la creación de un empleo estable y de calidad que permita una mayor cohesión social.

Beraz, edukiaren ikuspegitik soilik, esparru-lege bat da, eta, horregatik, argi zehazten bada zein xedek eta helburuk zuzenduko duten lanbide-heziketaren eremuko politika eta zein tresna erabiliko diren horren kudeaketan, Eusko Jaurlaritzak une bakoitzean bidezkoak diren neurriak hartu ahal izango ditu, malgutasunez, legean ezarritako esparruaren barruan.

Se trata exclusivamente, por tanto, desde el punto de vista de su contenido, de una ley marco, de forma que, precisados con claridad los fines y objetivos que deben guiar la política en el ámbito de la formación profesional y los instrumentos que deben usarse en su gestión, permita al Gobierno Vasco adoptar en cada momento las medidas que parezcan más oportunas, con flexibilidad dentro del marco establecido en la ley.

Horretarako, hamar kapitulutan banatu da legea. Lehenik eta behin, xedapen orokorren bidez, legearen helburua eta definizioak ezarri dira, eta lanbide-heziketa osatzen duten eremuak zehaztu dira; jarraian, lanbide-heziketaren helburuak ezarri dira, zeintzuk europar erakundeek ezarritako helburuak betetzera zuzenduta baitaude.

A estos efectos, la ley se estructura en diez capítulos. En primer lugar, las disposiciones generales establecen el objeto y las definiciones de esta ley, precisando los ámbitos que integran la formación profesional y disponiendo a continuación sus objetivos, dirigidos al logro de los fines fijados por las instituciones europeas.

Lege honek berritasun bat dakar: lanbide-heziketako eredu konbinatua. Eredu horrek, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean zehaztutako lanbide-heziketa integratua ez ezik, berrikuntza aplikatuko eta ekintzailetza aktiboko ikaskuntzak ere barne hartzen ditu. Bi eremu horiek kualitatiboki eraldatu behar dituzte lanbide-heziketak arlo ekonomikoan eta, batik bat, arlo produktiboan izango dituen ondorioak, betiere helburu izanik pertsona aktiboak prestatzea, zeintzuen trebetasunen eta, bereziki, lanbide-helburuen zati izango baitira, batetik, berrikuntza (beren lanbide-eremukoa), eta, bestetik, ekimen-sena eta espiritu ekintzailea (dagokien sektore ekonomikoan).

La presente Ley introduce de forma novedosa un modelo combinado de formación profesional, en el que se integran no solamente el ámbito de la formación profesional integrada definida en la Ley 1/2013 de, 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, sino, igualmente, los aprendizajes en innovación aplicada y emprendimiento activo. Se trata de dos ámbitos que deben transformar cualitativamente los efectos de la formación profesional en el ámbito económico y especialmente en el productivo, en la medida en que tendrá como objetivo la formación de personas activas, para las que la innovación en el ámbito de su profesión, así como el sentido de la iniciativa y el espíritu de emprendimiento en su sector económico, sean parte integrante de sus habilidades y, sobre todo, de sus objetivos profesionales.

Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarea arautzeak, Lanbide Heziketako IV. Euskal Planaren helburuetako bat denak, gainditu nahi du ikastetxe integratuen (Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Legeko prestakuntza-jarduerak esklusiboki eskaintzen dituzten ikastetxeak) eta lanbide-heziketako irakaskuntzak beste hezkuntza-eskaintza batzuekin batera eskaintzen dituzten ikastetxeen arteko bereizketa.

La regulación de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional, otro de los objetivos del IV Plan Vasco de Formación Profesional, trata de superar la separación entre centros integrados, que son aquellos que ofrecen de forma exclusiva todas las actividades formativas a que se refiere la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y los centros que ofertan enseñanzas de formación profesional, aun simultáneamente con otras ofertas educativas.

Lanbide-heziketa duala garatzea helburu estrategikoa da, garapen-maila handiagoa duten Europako beste herrialde batzuetan ezarritako lanbide-heziketaren eredua bultzatzeko ezinbestekoa den aldetik. Lege honen bidez, lanbide-heziketa dualaren sistema sendo eta zabala garatzeko eta ezartzeko elementuak ezarri nahi dira. Sistema horretan sartuko dira bai hasierako lanbide-heziketa eta enplegurako heziketa, bai beharrezkoak diren espezializazioak, oro har, produkzio-sareak, eta, bereziki, ezagutzaren sektore nagusiek eskatutakoak.

El desarrollo de la formación profesional dual se constituye como un objetivo estratégico fundamental para el impulso de un modelo de formación profesional implantado ya en otros países europeos de mayor nivel de desarrollo. La presente Ley pretende establecer los elementos que hagan posible el desarrollo e implantación de un sistema fuerte y amplio de formación profesional dual que incluye tanto a la formación profesional inicial y a la formación para el empleo como a las especializaciones necesarias demandadas por el tejido productivo en general y los sectores prioritarios de conocimiento en particular.

Beharrezkoa da hezkuntzaren eta lanaren arteko banaketa tradizional hori atzean uztea lanbide-heziketan, helburu komunak lortzeko lagungarria izango den sistema koherente bat sortu nahi badugu. Horrek, lehenik eta behin, eskumenen koordinazioa eskatzen du, hots, eremu batean eta bestean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion eskumenena. Eta, horretarako, sailarteko organo bat eratzen da, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eta enplegurako heziketaren arloko eskumenen koordinazioa bermatzeko. Gai horretan eskumenak dituzten sailetako ordezkariek hartuko dute parte organoan.

La formación profesional requiere superar la división tradicional entre el ámbito educativo y el laboral, por la necesidad de configurar un sistema coherente de formación profesional, que tendrá repercusión en la consecución de objetivos comunes. Ello requiere, en primer lugar, la coordinación de las competencias que, en uno y otro ámbito, corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. A estos efectos, se crea un órgano interdepartamental dirigido a garantizar la coordinación de las competencias en materia de formación profesional del sistema educativo y de formación para el empleo en su conjunto. Es este un órgano en el que participarán representantes de los diferentes departamentos con competencias en la materia.

Horrekin batera, lanbide-heziketaren zuzendaritza, antolaketa, plangintza eta administraziorako organo eskuduna sortzen da, zeinak bere gain hartuko baitu lanbide-heziketako politika publiko guztien diseinua, garapena, antolaketa eta plangintza orokorra, sektoriala eta lurraldekoa egitea, bai hezkuntza-sistemari dagokionez bai enplegurako heziketari dagokionez.

Asimismo se crea el órgano competente para la dirección, ordenación, planificación y administración de la formación profesional, que asumirá la responsabilidad de hacer el diseño, el desarrollo, la ordenación y la planificación general sectorial y territorial de todas las políticas públicas en materia de formación profesional en su conjunto, tanto referidas al sistema educativo como a la formación para el empleo.

Era berean, Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean proposatzen den lanbide-heziketaren eraldaketak lankidetza-esparru berri bat eskatzen du planean parte hartzen duten eragileen artean. Horregatik, Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua eraldatu egin beharko da: lanbide-heziketa osatzen duten politikak eztabaidatzeko, adosteko eta hitzartzeko organismo berri bihurtu beharko da.

De la misma manera, la transformación que de la formación profesional se propone en el IV Plan Vasco de Formación Profesional requiere de un nuevo marco de colaboración entre los agentes participantes en él. Por ello, el Consejo Vasco de Formación Profesional se debe transformar en un nuevo organismo en el que se debatan, se consensuen y se busquen los acuerdos necesarios sobre las distintas políticas que componen la formación profesional en su conjunto.

Legeak, halaber, lanbide-kualifikazio eta -espezializazioen euskal esparrua arautzen du, gure lan-merkatuari erantzun ahal izateko, lanbide-heziketako sistema orokorraren bidez. Esparru horretan sartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-espezializazioko programen ziurtagiriak eta egiaztagiriak. Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Legean ezarrita dago jada hainbat bide erabiliz ikaskuntza-jarduerak egiaztatzeko sistema. Lege honen bidez, orduan arautu zena osatu nahi da, eta berariaz aipatzen da bereziki sustatu nahi den jarduera bat: lanbidearen eremuko espezializazio-programak. Ezinbestekoa da jarduera horien balioa aitortzea eta ziurtatzea indarrean dagoen araudiaren esparruan.

Esta ley regula, igualmente, un marco vasco de cualificaciones y especializaciones profesionales, con objeto de dar respuesta a nuestro mercado de trabajo a través del sistema general de formación profesional. En él se incluirán las certificaciones y acreditaciones propias de los programas de especialización profesional del País Vasco. La Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida ya establece el sistema de acreditación de las actividades de aprendizaje a través de diferentes vías; en esta ley se trata de complementar aquella regulación con referencia a una de las actividades que se desea promover de forma singular: los programas de especialización en el ámbito profesional, actividades que requieren de un reconocimiento y certificación que reconozca su valor dentro del marco normativo vigente.

Lanbide-heziketako euskal sistema nazioartekotzea da lege honek garrantzi handiagoa eman nahi dion beste ardatz bat. Nazioartekotze-prozesua hiru esku-hartze motaren gainean eraikita dago. Lehenik, irakasle eta ikasleen truke-programak bi norabideetan: irakasle eta ikasleek beste herrialde batzuetako herrialdeetan parte hartzen dute; eta Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeek beste herrialde batzuetakoak hartzen dituzte. Bigarrenik, lanbide-heziketako euskal sistemaren prestakuntza-jarduerak beste herrialde batzuetan egiteko aukera, oso garrantzitsua Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora lantokiak dituzten euskal enpresentzat. Eta, hirugarrenik, lanbide-heziketako euskal sistemak esperientziak esportatzea beste herrialde batzuetara, bere lanbide-heziketako sistemak beste herrialde batzuetan diseinatuz eta ezarriz, Euskal Autonomia Erkidegoko ezagutzak eta esperientziak eramanez.

La internacionalización del sistema vasco de formación profesional es otro de los ejes sobre los que trata de incidir esta ley de forma más trascendental. Ese proceso de internacionalización se asienta sobre tres tipos diferenciados de intervención. Por una parte, los programas de intercambio de profesorado y de estudiantes en las dos direcciones: participación de profesorado y estudiantes en centros de otros países, y recepción de personas de otros países en los centros del País Vasco. En segundo lugar, la oferta de actividades formativas del sistema vasco de formación profesional en otros países, de especial importancia en el caso de empresas vascas con centros de trabajo en el exterior. Y, en tercer lugar, lo que se podría denominar la exportación de experiencias del sistema vasco de formación profesional a otros países a través del diseño e implantación de sus sistemas de formación profesional, aportando el conocimiento y experiencia existente en el País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketan, hizkuntzen auziak erronka bikoitz bat dakar. Batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialek lanbide-heziketan izango duten presentzia lanbide-heziketako sistemara egokitu beharra dago, eta konpondu egin behar dira urte hauetan guztietan nabarmendu diren arazoak. Euskarak lanbide-heziketako sisteman duen presentzia normalizatua dela bermatu behar da; hartara, hizkuntzaren arloko xedapen orokorrak aplikatuko dira, eta bermatu egingo da bi hizkuntza ofizialak behar bezala menderatzen dituztela prestakuntza-jarduerak egiten dituztenek (bereziki, hasierako lanbide-heziketan). Era berean, hizkuntza-eredu bat edo bestea ezarriko da lanbide-heziketaren eta enpresa-munduaren berezitasunak eta eskakizunak kontuan hartuta. Ildo horretatik, lege honek euskara eta gaztelaniaren eredu elebidunaren alde egiten du.

La cuestión de las lenguas en la formación profesional plantea un doble reto en el País Vasco. Por una parte, la necesidad de adecuar la presencia de las lenguas oficiales del País Vasco en el sistema de formación profesional, corrigiendo los problemas que se han puesto de relieve durante estos años. Se trata de garantizar la presencia normalizada de la lengua vasca en el sistema de formación profesional, dando así aplicación a las disposiciones generales en materia lingüística, de forma que se garantice un dominio adecuado de ambas lenguas oficiales por parte de quienes realicen las actividades formativas, especialmente en la formación inicial, así como adecuar la implantación de los modelos lingüísticos a las peculiaridades y exigencias de la formación profesional y del mundo de la empresa. En este sentido, esta ley opta por extender la implantación del modelo bilingüe de euskera y castellano.

Bigarrenik, lanbide-heziketak aurre egin behar dio atzerriko hizkuntzen ezagutza lan-mundura zabaltzeko erronkari. Ildo horretatik, ezinbestekoa da ingelesaren ezagutza oro har zabaltzea; baina zenbait eremutan edo zenbait kasutan, ezinbestekoa da beste hizkuntza batzuk ere ikastea (bereziki, etengabeko lanbide-heziketaren eremuan).

En segundo lugar, la formación profesional se debe enfrentar al reto de la extensión del conocimiento de lenguas extranjeras en el mundo profesional. En este sentido, resulta imperiosa la extensión del conocimiento del inglés con carácter general, pero también, en algunos ámbitos o en algunos supuestos, el aprendizaje de otras lenguas, especialmente en el ámbito de la formación continua.

Lanbide-heziketako sistema modu eraginkorrean garatzea bermatu behar da, etengabeko hobekuntzarako prozesu baten bitartez; bada, horretarako garrantzitsuak diren bi gai dakartza, azkenik, legeak. Batetik, legeak ezartzen du beharrezkoa dela bultzatzea bai lanbide-heziketari buruzko ikerketa, bai prestakuntza-eskaintzak eta lanbide-heziketako sistema berritzeko eta hobetzeko prozesuak. Bestetik, lanbide-heziketako sistema aldizka ebaluatzeko betebeharra ezartzen du legeak, eta berariaz aipatzen ditu lanbide-heziketako eredu konbinatua osatzen duten jarduerak, baita lanbide-heziketa dualaren programak ere.

La ley incluye, finalmente, dos cuestiones de gran importancia para garantizar un desarrollo eficiente del sistema de formación profesional tratando de mantener un proceso de mejora continua. Por una parte, la ley establece la necesidad de impulsar el desarrollo de la investigación sobre la formación profesional, así como el desarrollo de procesos de innovación y mejora en la evolución de las ofertas formativas y, en conjunto, del sistema de formación profesional. Por otra, la ley establece la obligación de evaluar de forma periódica el sistema de formación profesional, con referencia específica a las actividades que configuran el modelo combinado de formación profesional, así como a los programas de formación profesional dual.

Azkenik, lanbide-heziketaren eremuan aholkularitzako organismo tekniko zenbait sortzea, aldatzea edo kentzea aurreikusten du, baita lanpostu horiek langilez hornitzeko berariazko prozedurak ere. Halaber, beste lege-arau batzuetako artikulu batzuk indargabetzen dira, lege honetan xedatutakoaren aurkakoak direlako.

Para concluir, la ley contempla la creación, modificación o supresión de determinados organismos técnicos y de asesoramiento en el ámbito de la formación profesional, así como los procedimientos de provisión de personal para dichos puestos. Asimismo, se derogan determinados artículos de otras normas legales cuyas previsiones se oponen a lo dispuesto en la presente Ley.

Legeak aurreikusten du, gainera, irakaskuntzako lanpostuak betetzeko berariazko sistema bat ezartzeko aukera, eredu konbinatuan espezializatutako lanbide-heziketako ikastetxeen euskal sarea osatzen duten ikastetxeentzat.

Además, la ley prevé la posibilidad de un sistema específico de provisión de los puestos de trabajo docentes para los centros que conformen la red de centros especializados en el modelo combinado de formación profesional.

ATARIKO KAPITULUA
CAPÍTULO PRELIMINAR
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Lege honen bidez, lanbide-heziketako euskal sistema antolatu eta arautu nahi da, behar bezalako erantzuna emateko bai euskal gizartearen eta euskal produkzio-sistemaren beharrei bai gizarte horren barruan sortzen diren eraldaketei, ezagutzan oinarrituriko ekonomia baten bidez, zeinak posible egingo baitu garapen adimentsu, jasangarri eta inklusibo bat. Halaber, legearen helburu nagusienetako bat da eskola-uztea eta -porrota eragoztea, enplegurako balioa duten kualifikazioak eskainiz eta horiek hezkuntza-sistemara bueltatzen saiatuz. Era berean, langileen, enplegudunen zein enplegubakoen, prestakuntzarako eskubidea bermatzea, haien kualifikazio- eta birkualifikazio-premiei une oro erantzungo dien prestakuntza-eskaintza baten bidez.

1.– La presente Ley tiene por objeto la ordenación y regulación del sistema vasco de formación profesional, con el fin de que responda adecuadamente a las necesidades de la sociedad y del sistema productivo vasco y de las transformaciones que se produzcan en su seno a través de una economía basada en el conocimiento que haga posible un desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo. Asimismo, tiene como uno de sus principales fines atajar el abandono y el fracaso escolar, proporcionando cualificaciones con valor para el empleo e intentando su recuperación para el sistema educativo. De igual manera, garantizar el derecho a la formación de las personas trabajadoras, con o sin empleo, con una oferta formativa que cumpla con sus necesidades de cualificación y recualificación en cada momento.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketa antolatzeko oinarri izango dira: Estatuko legeria aplikagarria; Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legea; Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legea; Lanbide Heziketako Lege hau, eta horiek guztiak garatzeko diren gainerako arauak.

2.– La formación profesional del País Vasco se ordenará mediante la normativa estatal que sea de aplicación; la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida; la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria; la presente Ley de Formación Profesional, y las demás normas que las desarrollen.

3.– Lege honek osatu egiten du Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean zehaztutako lanbide-heziketako sistema bateratua, lanbide-heziketaren eremuari dagokionez, eta berrikuntza aplikatuko eta ekintzailetzako ikaskuntza-jarduerak ere barne hartzen ditu, 16/2012 Legeko aginduei jarraikiz (16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa).

3.– La presente Ley complementa el sistema integrado de formación profesional definido en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, en lo que se refiere al ámbito de la formación profesional en su conjunto, incluyendo también las actividades de aprendizaje en innovación aplicada y emprendimiento, de acuerdo con el mandato incluido en la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.

4.– Eusko Jaurlaritzak botere publikoen, eragile sozialen eta enpresen arteko lankidetzarako mekanismoak ezarriko ditu, horiek guztiek aktiboki parte har dezaten Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketa garatzen eta hobetzen.

4.– El Gobierno Vasco establecerá los mecanismos de colaboración entre los poderes públicos, los agentes sociales y las empresas, con el objeto de lograr la participación activa de todos ellos en el desarrollo y la mejora de la formación profesional del País Vasco.

2. artikulua.– Kontzeptuak eta definizioak.

Artículo 2.– Conceptos y definiciones.

1.– Lanbide-heziketako euskal sistemaren barruan, lege honetan zehazten diren honako elementu hauek sartzen dira: lanbide-heziketako eredu konbinatua; Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparrua; orientazio profesionala eta lana aitortzeko sistema, eta beste ikaskuntza ez-formal edo informal batzuk, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean adierazten direnak. Sistema horren barruan sartuko dira, halaber, ikerketa, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza.

1.– El sistema vasco de formación profesional incluye los elementos que se definen en esta ley: el modelo combinado de formación profesional; el Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales; la orientación profesional, y el sistema de reconocimiento laboral y otros aprendizajes no formales e informales que se señalan en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, incluyendo también la investigación, la innovación y la mejora continua en el seno de dicho sistema.

2.– Lanbide-heziketa prestakuntza- eta ikaskuntza-jardueren multzo bat da, gaitasuna ematen duena honako hauetarako: lanbide bateko eta besteko jardun kualifikaturako, enplegurako sarbidea izateko eta parte-hartze aktiboa izateko bizitza sozial, kultural zein ekonomikoan. Landunei zein langabeei lanbide batean jarduten eta enplegua lortzen irakasten dieten prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak barne hartzen ditu lanbide-heziketak, baita horiek eguneratzera eta hobetzera zuzendutakoak ere.

2.– La formación profesional es el conjunto de actividades formativas y de aprendizaje que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. La formación profesional incluye todas las actividades de formación y de aprendizaje dirigidas a la preparación para el ejercicio de una profesión y el acceso al empleo, así como las dirigidas a su actualización y mejora, dirigida tanto a personas ocupadas como a desempleados.

3.– Lanbide-heziketako eredu konbinatuaren barruan sartzen dira, batetik, lanbide-heziketako sistema integratuan sartutako prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak (Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean zehaztu zen sistema hori), eta, bestetik, berrikuntza aplikatuaren ikaskuntzako eta ekintzailetza aktiboaren ikaskuntzako jarduerak, zeintzuek osatu egiten baitute eredu berri hori. Jarduera horien bidez, beharrezkoak diren lanbide-konpetentziak emango zaizkie lanbide-heziketako sistemaren onuradunei hiru eremuetan.

3.– Se entiende por modelo combinado de formación profesional el conjunto de actividades de formación y aprendizaje incluidas en el sistema integrado de formación profesional que se define en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, así como las actividades referidas al aprendizaje en la innovación aplicada y al aprendizaje en el emprendimiento activo que completan este nuevo modelo y que van dirigidas a dotar de las competencias profesionales necesarias a las personas beneficiarias del sistema de formación profesional en los tres ámbitos.

3. artikulua.– Helburuak.

Artículo 3.– Objetivos.

1.– Lege honek bere egiten ditu Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean ezarritako xedeak, eta lanbide-heziketako euskal sistema eratzea du helburu. Sistema horren bidez, hau guztia lortu nahi da:

1.– La presente Ley, integrando los fines establecidos en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, tiene como objetivo configurar un sistema vasco de formación profesional que logre:

a) Lanbide-heziketaren kalitatea areagotzea, gizartean eta produkzio-sarean daukan balioa nabarmentzea, eta pertsonen eta enpresen interesak bateratzea.

a) Elevar la calidad de la formación profesional, fomentando su puesta en valor ante la sociedad y el tejido productivo y haciendo casar los intereses de las personas y las empresas.

b) Enpresak eta produkzio-sektoreak unean-unean behar diren lanbide-profilez hornitzea, horixe baita pertsonen enplegurako eta enpresen lehiakortasunerako bermerik onena.

b) Dotar a las empresas y sectores productivos de los perfiles profesionales que en cada momento se necesiten, en cuanto que esto constituye la mejor garantía para el empleo de las personas y para la competitividad de las empresas.

c) Lan-jardunera bideratutako prestakuntza-eskaintza bat osatzea, pertsona guztientzat irekia, zeinahi delarik ere haien adina, generoa eta egoera –pertsonala zein lanekoa–.

c) Configurar una oferta formativa orientada a la actividad laboral accesible para todas las personas independientemente de su edad, género o situación personal o laboral.

d) Pertsonen lanbide-konpetentziak bizitzan zehar hobetu daitezen sustatzea, pertsona horiek gai izan daitezen ekonomia-sarearen lehiakortasunaren ondoriozko beharrei erantzuteko. Hartara, areagotu egingo dira enplegu egonkor eta kalitatezkoetarako aukerak, enplegurako sarbidea izatea eta lanak jarraipena izatea ahalbidetuko da, eta, ondorioz, gizarte- eta lurralde-kohesioko aukerak bultzatuko dira, herrialde baten proiektu gisa.

d) Impulsar la mejora de las competencias profesionales de las personas a lo largo de la vida, para que puedan responder a las necesidades derivadas de la competitividad del tejido económico, incrementando las opciones para unos empleos estables y de calidad, facilitando el acceso y continuidad en el empleo y fomentando así las posibilidades de cohesión social y territorial como proyecto de país.

e) Emaitzen araberako ikaskuntzaren ikuspegian oinarritutako sistema malguak eratzea. Horretarako, ikaskuntza-ibilbide batzuk erabiliko dira, dauden prestakuntza-eskaintzen eta hezkuntza- eta lan-sistemaren mailen arteko transferentzia ahalbidetuko dutenak.

e) Configurar sistemas flexibles de formación, basados en un enfoque de aprendizaje por resultados y a través de itinerarios de aprendizaje, que faciliten la transferencia entre las diferentes ofertas formativas y niveles del sistema educativo y laboral.

f) Ikaskuntza ez-formal edo informalen bidez eta lanpostuko esperientziaren bidez eskuratutako konpetentziak egiazta daitezen bultzatzea.

f) Impulsar la acreditación de las competencias adquiridas a través de los aprendizajes no formales e informales y de la experiencia profesional en el puesto de trabajo.

g) Neurriak bultzatzea prestakuntza-eskaintza berariazko bat eratzeko, egokitua eta bideratua gainditzera gizartean eta lan-munduan sartzeko zailtasunak dituzten kolektiboei eta pertsonei, desgaitasunen bat duten pertsonak barne, lanbide-heziketa jasotzea eragozten dieten oztopoak, era horretara gero lan-merkatuan sartzea erraztuz.

g) Impulsar medidas para configurar una oferta formativa específica, adaptada y orientada a superar los obstáculos que impiden a los colectivos y personas con dificultades de inserción sociolaboral, entre ellas las personas con discapacidad, el acceso a la formación profesional, facilitando de esta manera su posterior inserción en el mercado laboral.

2.– Halaber, honako hauek izango dira lanbide-heziketako euskal sistemaren lehentasunezko helburuak:

2.– Asimismo, serán objetivos prioritarios del sistema vasco de formación profesional los siguientes:

a) Bermatzea herritarrek erabaki egokiak hartzea izan dezaten beren prestakuntza- eta lanbide-karrera hautatzerakoan eta kudeatzerakoan. Horretarako, aurre egin behar zaie ikasketetan jarraitzeari erasaten dioten generoari edo orientazio afektibo-sexualari buruzko estereotipoei, eta generoaren ohiko profilak gainditu behar dira.

a) Garantizar que la ciudadanía pueda tomar las decisiones adecuadas en la elección y gestión de sus carreras formativas y profesionales, combatiendo los estereotipos de género o de orientación afectiva o sexual que afectan a la continuidad de los estudios y superando los perfiles tradicionales de género.

b) Handitzea prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten helduen kopurua.

b) Incrementar la cuota de personas adultas participando en acciones de formación.

c) Sustatzea berrikuntza, sorkuntza, ekintzailetzarako gaitasuna eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKTen) erabilera, bai hasierako lanbide-heziketan bai enplegurako lanbide-heziketan.

c) Fomentar la innovación, la creatividad, la capacidad de emprendimiento y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto en la formación profesional inicial como en la formación profesional para el empleo.

d) Bultzatzea lanbide-heziketako euskal sistemaren nazioartekotzea.

d) Impulsar la internacionalización del sistema de formación profesional vasco.

e) Nabarmen handitzea lanbide-heziketako ikasle eta irakasleek nazioaz gaindi mugitzeko dauzkaten aukerak.

e) Incrementar sustancialmente las oportunidades de movilidad transnacional de las estudiantes y los estudiantes y profesionales que lo integran.

f) Bultzatzea lanbide-heziketako euskal sistemaren eta euskal unibertsitate-sistemaren arteko lankidetza.

f) Impulsar la colaboración entre el sistema vasco de formación profesional y el sistema universitario vasco.

g) Irakasleei ematea gizartearen edo sektoreen beharrizan berriei egokitzen zaien prestakuntzan aurrera egin ahal izateko oinarrizko konpetentziak eta konpetentzia espezifikoak eta bestelako tresna profesionalak.

g) Dotar al profesorado de competencias básicas y específicas así como de cualquier otra herramienta profesional que permita avanzar en una formación acorde a las nuevas necesidades sociales y sectoriales.

h) Gainditzea gizartean eta lan-munduan sartzeko zailtasunak dituzten kolektiboei eta pertsonei nahiz desgaitasunen bat dutenei prestakuntza jasotzea eragozten dieten oztopoak, eta erraztea prestakuntzaren eta lan-merkatuaren arteko igarotzea.

h) Superar los obstáculos que impidan a los colectivos y personas con dificultades de inserción sociolaboral o discapacidad el acceso a la formación, facilitando la transición entre la formación y el mercado de trabajo.

i) Laguntza ematea ikasketen uzte goiztiarraren eta eskola-porrotaren aurkako politikei, enplegurako baliozkoak diren kualifikazioak emanez eta hezkuntza-sistemarako pertsonak berreskuratzen saiatuz.

i) Colaborar en las políticas que aborden el abandono temprano de los estudios y el fracaso escolar, proporcionado cualificaciones con valor para el empleo e intentando la recuperación de las personas para el sistema educativo.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak lanbide-heziketako ikastetxeen eta enpresa zein enpresa-erakundeen arteko partaidetza- eta lankidetza-moduak sustatuko ditu, eta lanbide-heziketa duala bultzatuko du, modalitate guztietan. Ildo horretatik, lanbide-heziketako ikastetxeen eta eragile sozialen arteko lankidetza bultzatuko da, mota horretako heziketa sustatzeko bai ikastetxeetan bai enpresetan.

3.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco fomentará las formas de participación y colaboración entre los centros de formación profesional, las empresas y las organizaciones empresariales, promoviendo la formación profesional dual en cualquiera de sus modalidades. En este sentido, se promoverá la cooperación entre los centros de formación profesional y los agentes sociales para impulsar dicho tipo de formación tanto en los centros como en las empresas.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hasierako lanbide-heziketa eta enplegurako lanbide-heziketa gara daitezen sustatuko dute, lanbide-heziketari buruzko azterketa, proiektu pilotu edo ikerketen bidez, eta, horretarako, eragile sozialekin lankidetzan ariko dira.

4.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo impulsarán el desarrollo de la formación profesional inicial y de la formación profesional para el empleo a través de la realización de estudios, proyectos piloto o investigaciones sobre la formación profesional, a cuyos efectos colaborarán con los agentes sociales.

4. artikulua.– Lankidetza, enpresekin, eragile sozialekin eta beste erakunde eta entitate batzuekin.

Artículo 4.– Colaboración con empresas, agentes sociales y otras organizaciones y entidades.

1.– Lanbide-heziketako euskal sistema garatzeko, beharrezkoa da administrazio publikoek lankidetza eta partaidetza izatea eragile sozialekin (batez ere, ordezkaritzarik handiena duten erakundeekin) eta enpresa, profesional, unibertsitate eta lanbide-heziketako ikastetxeekin, batez ere, gorabidean diren eta hazten eta berritzen ari diren sektoreetan. Bada, horixe sustatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak. Enpresek banan-banan edo taldean, haien ordezkaritza-antolakundeen bidez, parte hartu ahal izango dute.

1.– Para el desarrollo del sistema vasco de formación profesional, tanto el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco como Lanbide-Servicio Vasco de Empleo promoverán la necesaria colaboración y participación de las administraciones públicas con los agentes sociales, especialmente con las organizaciones que ostenten la condición de más representativas, y con empresas, profesionales, universidades y centros de formación profesional, especialmente en los sectores emergentes, en crecimiento e innovadores. La participación de las empresas podrá realizarse de forma individual, o agrupada a través de sus organizaciones representativas.

2.– Lankidetza-helburuak, -tresnak eta -ekimenak Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren araberakoak izango dira.

2.– Las finalidades, instrumentos e iniciativas de colaboración se ajustarán a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

3.– Gizarte-eragileen partaidetzan sartu behar dira, besteak beste, esku-hartzeko eremu hauek:

3.– La participación de los agentes sociales deberá incluir, entre otros, los siguientes ámbitos de intervención:

– Lanbide-heziketako ikastetxe integratuetan parte hartzea, gizarte-kontseiluen bidez edo eremu sektorialean sortuko diren beste bide batzuetatik.

– Participación en los centros integrados de formación profesional, a través de los consejos sociales u otras vías que se creen en el ámbito sectorial.

– Lanbide-konpetentziak aitortzeko prozesuetako aholkularitza-fasean parte hartzea.

– Participación en la fase de asesoramiento en los procesos de reconocimiento de competencias profesionales.

– Aholku ematea langileei eta enpresei lanbide-heziketaren arloan, zentzu zabalean.

– Asesoramiento a trabajadores y trabajadoras y empresas en materia de formación profesional en sentido amplio.

LEHENENGO KAPITULUA
CAPÍTULO PRIMERO
LANBIDE HEZIKETAKO EREDU KONBINATUA
EL MODELO COMBINADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

5. artikulua.– Lanbide-heziketako eredu konbinatuaren egitura.

Artículo 5.– Estructura del modelo combinado de formación profesional.

Hauek osatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako eredu konbinatua:

Integran el modelo combinado de formación profesional del País Vasco:

1.– Prestakuntza-jarduera formalak, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean zehaztutako lanbide-heziketako sistema integratuan sartzen direnak:

1.– Las acciones de formación de carácter formal que se incluyen en el sistema integrado de formación profesional definido en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y que comprenden:

a) Hasierako lanbide-heziketa edo hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa, zeinak biltzen baititu, zein bere mailan, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako irakaskuntza ofizialak, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean, orokorrean, jasota dauden titulu eta ziurtagiri ofizialak lortzeko balio dutenak.

a) La formación profesional inicial o formación profesional del sistema educativo, que incluye las enseñanzas oficiales de formación profesional del sistema educativo en sus diferentes niveles, conducentes a títulos y certificaciones oficiales que están referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

b) Enplegurako lanbide-heziketa, zeinak balio baitu profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko eta bideratzen baita biztanleria aktiboaren lanbide-kualifikazioa hobetzera. Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala du, nagusiki, erreferente.

b) La formación profesional para el empleo conducente a la obtención de los certificados de profesionalidad, dirigida a la mejora de la cualificación profesional de la población activa. Tiene como referente principalmente al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2.– Prestakuntza-jarduera ez-formalak, zeinak, aurrekoekin batera, Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruan sartuko baitira. Indarrean den araudian zehazten denaren arabera egiaztatuko dira, eta araudi horri jarraikiz dagozkien balio eta ondorioak izango dituzte.

2.– Las acciones de formación de carácter no formal, que estarán incluidas, junto con las anteriores, en el Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales. Serán acreditadas de acuerdo con lo que se determine en la normativa vigente, y tendrán los valores y efectos que les correspondan de acuerdo con la citada normativa.

3.– Lanbide-heziketarako sarbidea prestatzeko neurriak, halakorik behar denerako.

3.– Las medidas preparatorias, en su caso, para el acceso a la formación profesional.

4.– Berrikuntza aplikatuaren eta ekintzailetzaren eremuko ikaskuntzak.

4.– Los aprendizajes en los ámbitos de la innovación aplicada y el emprendimiento.

6. artikulua.– Lanbide-heziketa integratuaren eremua.

Artículo 6.– Ámbito de la formación profesional integrada.

1.– Lanbide-heziketa integratuaren eremuan, lanbide-heziketako sistema bateratuari dagozkion prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak sartzen dira (Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean zehaztu zen lanbide-heziketako sistema bateratua), zeinak 5. artikuluaren 1 apartatuan zehaztuta baitaude. Eremu horretan sartzen dira, halaber, ikaskuntza ez-formalak, baldin eta aitorpena eta egiaztapena jasotzea merezi badute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren iritziz. Ikaskuntza horiek 5. artikuluaren 2 apartatuan daude zehaztuta.

1.– En el ámbito de la formación profesional integrada se incluyen todas aquellas actividades de formación y aprendizaje correspondientes al sistema integrado de formación profesional definido en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y que se citan en el apartado 1 del artículo 5 anterior. Se incluyen también los aprendizajes no formales que, a juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sean susceptibles de reconocimiento y acreditación y que se mencionan en el apartado 2 del artículo 5 anterior.

2.– Hasierako lanbide-heziketa.

2.– La formación profesional inicial.

a) Lege honen 5. artikuluan zehaztutako hasierako lanbide-heziketako irakaskuntzen curriculum orokorra ezartzeko, kontuan hartuko dira, besteak beste, gaiarekin zerikusia duten Euskal Autonomia Erkidegoko produkzio-sektoreen eskariak eta enplegagarritasun-beharrak.

a) El currículo general de las enseñanzas de formación profesional inicial definida en el artículo 5 de esta ley se establecerá teniendo en cuenta, entre otras, las demandas de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma concernidos, así como las necesidades requeridas para la empleabilidad.

b) Pertsonen prestakuntza produkzio-sektore horien espezializazio-beharren araberakoa izateko eta bizialdi osoko ikaskuntza laguntzeko eta hobetzeko, testuinguru zehatzetara egokitu ahal izango da curriculum orokor hori, eta, horrela, enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta enplegua sustatzeko lehentasunezkoak diren sektore adierazgarrien beharrei erantzun ahal izango zaie.

b) Con el fin de ajustar la preparación de las personas a las necesidades de especialización de dichos sectores productivos, así como para favorecer y mejorar la formación a lo largo de la vida, dicho currículo general se podrá adecuar a contextos concretos, dando respuesta así a necesidades específicas de sectores representativos prioritarios para la mejora de la competitividad de las empresas y para el fomento del empleo.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak prestakuntza-ibilbide integratuak zehaztu ahal izango ditu hasierako lanbide-heziketaren kualifikazio-maila guztietan, lanbidean aurrera egiteko aukera egon dadin, eta, era berean, bitartekoak indartuta, beste konpetentzia orokor batzuk eskuratu daitezen, hots, ikaskuntza iraunkorra eta aurrerabide profesionala zein pertsonala berme osoz ematen duten beste konpetentzia orokor batzuk eskura daitezen. Horrela, enplegurako gaitasuna eta lan-merkatuaren egoera aldakorretara egokitzeko malgutasuna hobetuko da, betiere oinarrizko araudia errespetatuta.

c) El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco podrá definir itinerarios formativos integrados entre los diferentes niveles consecutivos de cualificación de la formación profesional inicial, de modo que se posibilite una mejor progresión profesional de las personas a la vez que, reforzando los aspectos instrumentales, se permita la adquisición de otras competencias generales que faciliten, con garantías, el aprendizaje permanente y la progresión profesional y personal, mejorando la capacidad de empleo y la flexibilidad de adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado laboral, respetando en todo caso la normativa básica.

3.– Enplegurako lanbide-heziketa.

3.– La formación profesional para el empleo.

a) Enplegurako heziketak langile okupatu eta lanik gabekoen kualifikazio-beharrizanei erantzuten die, lanbide-konpetentziak jaso edo eguneratu behar baitituzte produkzio-sistemaren eskakizunei egokituko zaien eta lan-merkatuan azkar sartzeko bidea emango dien prestakuntza baten bidez.

a) La formación para el empleo cubre las necesidades de cualificación de las personas trabajadoras ocupadas y en situación de desempleo, que necesitan adquirir o actualizar competencias profesionales, mediante una formación ajustada a los requerimientos del sistema productivo y que les permita una rápida incorporación al mercado de trabajo.

b) Enplegurako heziketa bi jarduketa motatan oinarrituko da:

b) La formación para el empleo se basará en dos tipologías de actuaciones:

1) Profesionaltasun-ziurtagiriak: hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren tituluekin batera, ofizialki egiaztatzen dituzte eskuratzen diren lanbide-konpetentziak. Egiaztatzen diren konpetentziak Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean ageri dira.

1) Los certificados de profesionalidad, que, junto con los títulos de formación profesional del sistema educativo, acreditan oficialmente las competencias profesionales adquiridas por las personas. Las competencias acreditadas están referenciadas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2) Profesionaltasun-ziurtagiriekin loturarik ez duen prestakuntza, zeina honako hauek osatzen baitute:

2) La formación no asociada a certificados de profesionalidad, integrada por:

– Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparrua erreferentziatzat duten prestakuntza-espezialitateak, indarreko araudian ezartzen denaren arabera aintzatesten, egiaztatzen eta ziurtatzen direnak.

– Las especialidades formativas que tengan como referencia el Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales, objeto de reconocimiento, acreditación y certificación de acuerdo con lo que se determine en la normativa vigente.

– Enplegurako funtsezko konpetentziak, gaitasunak, jarrerak eta balioak eskuratzeko beste prestakuntza batzuk, edo beste edozein prestakuntza espezifiko, enpresetan unean-unean dauden beharrizanei egokitutakoa eta landunen prestakuntzari zuzendutakoa, eta, gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko zailtasun bereziak dituzten lanbide-profil zehatz batzuei dagokienez, kontrataziorako konpromisoak edo curriculum egokitzapenak.

– Otras formaciones dirigidas a la adquisición de competencias clave, actitudes y valores para el empleo, o cualquier otro tipo de formación específica, adaptada a necesidades puntuales de las empresas y dirigida a la formación de las personas ocupadas y compromisos de contratación o adaptaciones curriculares en relación a determinados perfiles profesionales con especiales dificultades de inserción sociolaboral.

c) Enplegurako lanbide-heziketaren eskaintzak Lan Administrazioaren Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogoan egon behar du, eta barne hartu beharko du bai profesionaltasun-ziurtagirien bidez egiaztatzen den prestakuntza (prestakuntzako modulu eta unitateak barne) bai profesionaltasun-ziurtagiriekin loturarik ez duen prestakuntza, artikulu honen 3.b.2) apartatuan deskribatzen dena.

c) La oferta de formación profesional para el empleo deberá estar incluida en el Catálogo Vasco de Especialidades Formativas de la Administración laboral e incluirá tanto la oferta formativa acreditable de certificados de profesionalidad, con sus correspondientes módulos y unidades formativas, como la formación no asociada a tales certificados, descrita en el apartado 3.b.2) de este artículo.

d) Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enplegurako lanbide-heziketari lotutako Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogo bat izango du.

d) Para ello, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dispondrá de un Catálogo Vasco de Especialidades Formativas asociadas a la formación profesional para el empleo.

4.– Lanbide-espezializazioko programak.

4.– Los programas de especialización profesional.

Pertsonen enplegagarritasuna eta enpresen lehiakortasuna hobetzera bideratuta daude programa horiek. Ez dute titulu edo ziurtagiri akademikorik, lanbide-ziurtagirik edo ziurtagiri partzial metagarririk emango, harik eta konpetentziak Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean sartzen diren arte. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak ziurtatuko ditu programa horiek.

Estos programas estarán dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas. No darán lugar a un título o certificación académica, certificación profesional o certificación parcial acumulable en tanto que las competencias no estén incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Serán certificados por el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

7. artikulua.– Berrikuntza aplikatuko ikaskuntzaren eremua.

Artículo 7.– Ámbito del aprendizaje en innovación aplicada.

1.– Berrikuntza aplikatuko ikaskuntzako jarduerak dira lanbide-heziketaren arloan ekimena eta ekintza berritzaileak sustatzera bideratzen direnak. Ekintza horien helburua izango da sortzea eta areagotzea, prestakuntza horretan parte hartzen duten ikastetxeen eta pertsonen artean, gorabidean diren arloei eta teknologia eta prozesu aurreratuei buruzko ezagutza.

1.– Son actividades de aprendizaje en innovación aplicada las dirigidas a fomentar tanto el sentido de la iniciativa como las acciones innovadoras en el campo de la formación profesional en su conjunto. Dichas acciones tendrán como objetivo generar y aumentar el conocimiento de los centros y de las personas que participan en dicha formación, en nuevas áreas emergentes y en tecnologías y procesos avanzados.

2.– Ekintza horien bidez bultzatu nahi da, halaber, lanbide-heziketatik enpresen balio-katera ekarpen zehatzak egitea, enpresa horien produkzio-prozesuak eta fabrikatzen dituzten produktuak optimizatzeko eta hobetzeko. Horretarako, hainbat proiektutan lankidetzan ariko dira lanbide-heziketako ikastetxeak eta enpresak –batez ere, ETE enpresa txiki eta ertainak–. Era berean, ekintza horien bidez, ikastetxeak ezagutzaz jabetzea ere bultzatuko da.

2.– Estas actividades irán dirigidas también a impulsar la realización de aportaciones concretas desde la formación profesional a la cadena de valor de las empresas, con el objetivo de optimizar y mejorar sus procesos productivos y los productos que fabrican, a través de la colaboración en diferentes proyectos, entre centros de formación profesional y empresas, prioritariamente pequeñas y medianas empresas –PYMES–, así como potenciar la adquisición de conocimiento en los centros.

3.– Berrikuntza aplikaturako ikaskuntzak ingurune estrategiko espezializatuak sor daitezen bultzatuko du, ingurune horiek lagundu egingo baitute lanbide-heziketako ikastetxeek eta enpresek bat egitea eta lankidetzan jardutea, hainbat produkzio-sektoretan, batez ere ETE enpresa txiki eta ertainen eremuan.

3.– El aprendizaje para la innovación aplicada impulsará la creación de entornos estratégicos especializados que favorezcan la confluencia y la colaboración efectiva en diferentes sectores productivos, entre los centros de formación profesional y las empresas, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas –PYMES–.

4.– Ikaskuntza horrek gorabidean diren sektoreen espezializazio-arloak ere sustatuko ditu, baldin eta interesekoak badira euskal produkzio-sarearentzat; berrikuntza aplikatuko proiektuen bidez egingo da hori.

4.– Este aprendizaje fomentará también la creación de áreas de especialización en sectores emergentes que sean de interés para el tejido productivo vasco, a través de proyectos de innovación aplicada.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, berrikuntza aplikatuko ikaskuntza sustatzeko, lanbide-heziketako ikastetxeen eta enpresen arteko lankidetzarako guneak ezarriko ditu ingurune estrategiko espezializatuetan eta espezializazio-arloetan sartutako produkzio-sektoreetan. Hartara, enpleguaren eta lehiakortasunaren erronka berriei erantzun ahal izango zaie.

5.– A los efectos de fomentar el aprendizaje para la innovación aplicada, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco establecerá espacios de cooperación entre centros de formación profesional y empresas en diferentes sectores productivos incluidos en los entornos estratégicos especializados y en las áreas de especialización, con objeto de dar respuesta a los nuevos retos del empleo y de la competitividad.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak berrikuntza aplikaturako ikaskuntzaren eremua bultzatuko du, bai lanbide-heziketa ikasten diharduten gazteen artean bai ikasketa horiek egiten dituzten biztanle aktibo landunen eta langabeen artean, eta, horrela, berrikuntzaren kultura sustatuko du pertsona horiengan.

6.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará el ámbito del aprendizaje para la innovación aplicada en las y los jóvenes que realicen estudios de formación profesional, así como en la población activa ocupada y desempleada que realicen dichos estudios, para fomentar la cultura de la innovación.

8. artikulua.– Ekintzailetzako ikaskuntzaren eremua.

Artículo 8.– Ámbito del aprendizaje en emprendimiento.

1.– Ekintzailetzaren ikaskuntza-jarduerak hasierako lanbide-heziketan edo enplegurako heziketan dihardutenentzako dira. Jarduera horien bidez, hau sustatu nahi da pertsona horiengan: ekimen-sena eta beren lanbideari lotutako enpresa-proiektu berriei –banakakoei zein kolektiboei– ekiteko gaitasuna. Lehentasunezkoa izango da hori industria-inguruneetan eta estrategikotzat jotzen diren gainerako sektoreetan, enpresak sortzea lagundu nahi denez gero.

1.– Son actividades de aprendizaje en emprendimiento las que tratan de fomentar, en las personas que cursan formación profesional inicial o formación para el empleo, el sentido de la iniciativa y la capacidad de iniciar nuevos proyectos empresariales –tanto individuales como colectivos– vinculados a su profesión, de manera preferente en entornos industriales y demás sectores que se consideren estratégicos, favoreciendo la creación de empresas.

2.– Ekintzailetzaren ikaskuntza-proiektuetan saiatuko da konpetentzia berriak garatzen ikasleen artean, sormenezkoak zein kontzeptuzkoak, ekintzailetzaren kultura sustatzera orientatuak eta jarduera erreal baten arabera finkatutako esperientzia praktikoetan oinarrituta antolatuak.

2.– En los proyectos de aprendizaje del emprendimiento se tratará de impulsar en el alumnado el desarrollo de nuevas competencias, de carácter tanto creativo como conceptual, orientadas al fomento de la cultura emprendedora y organizadas sobre la base de experiencias prácticas apoyadas en una actividad real.

3.– Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak programa multidimentsionalak diseinatzea eta abiaraztea sustatuko du, programa horietan uztartu egingo baitira proiektuak garatzeko ikaskuntza eta produkzio-sektoreetako eragile ekonomikoen esperientzia. Eta, hartara, ikaskuntza-konpetentziak garatzeko eremu esperimentalak sortuko dira.

3.– A estos efectos, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco fomentará el diseño y puesta en marcha de programas multidimensionales, que integren el aprendizaje en el desarrollo de proyectos con la experiencia de agentes económicos de diferentes sectores productivos, con el objeto de crear campos experimentales para el desarrollo de capacidades de emprendimiento.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak honako aukera hau ere sustatuko du: lanbide-heziketako ikastetxeek enpresa-proiektuen garapena eta enpresen sorkuntza bultzatzea hainbat sektoretan. Proiektu horien ezaugarriak izango dira: berrikuntza, jasangarritasuna, konpromiso soziala eta pertsonetan oinarritutako antolakuntza-egiturak. Hartara, posible izango da euskal produkzio-sarea birsortzea, modernizatzea eta handitzea.

4.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco fomentará asimismo la posibilidad de apoyar desde los centros de formación profesional el desarrollo de proyectos empresariales y la creación de empresas en sectores diversos, que integren innovación, sostenibilidad, compromiso social y estructuras organizativas basadas en las personas, de tal forma que se vaya regenerando, modernizando y ampliando el tejido productivo vasco.

5.– Arreta berezia eskainiko zaio eremu horretan irakasleek dituzten gaitasunak eta konpetentziak hobetzeari, eta, horretarako, irakasleengan ekintzailetzaren kulturaren oinarriak sustatuko dituzten ekintzak egingo dira.

5.– Se prestará especial atención a mejorar en este ámbito las capacidades y las competencias del profesorado, desarrollando acciones que promuevan las bases de la cultura emprendedora en este colectivo.

9. artikulua.– Berrikuntzaren eta ekintzailetzaren ikaskuntza sustatzea.

Artículo 9.– Fomento del aprendizaje de la innovación y el emprendimiento.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, lanbide-heziketako eredu konbinatua osatzen duten eremuak modu orekatuan garatzera bideratutako prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak bultzatuko ditu lehentasunez, eta beti izango du kontuan jarduera mota bakoitzari (prestakuntza, berrikuntza, ekintzailetza) berariaz eman ahal izango zaion pisua.

1.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará, con carácter prioritario, las actividades de formación y de aprendizaje dirigidas a lograr un desarrollo equilibrado de los distintos ámbitos que conforman el modelo combinado de formación profesional, teniendo siempre en cuenta el distinto peso relativo que puede corresponder a cada tipo de actividad (formación, innovación, emprendimiento).

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak berariaz bultzatuko du hau: berrikuntzaren eta ekintzailetzaren eremuan ikaskuntza- eta sustatze-ekintzak sartzea, arlo horiek garatzeko beharrezkoa den prestakuntza ematea, bai eta bi eremu horiei lotutako proiektuak martxan jartzea ere.

2.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco fomentará específicamente la incorporación de acciones de aprendizaje e impulso en el campo de la innovación y del emprendimiento, la formación necesaria para su desarrollo, y la puesta en marcha de diferentes proyectos referidos a estos dos ámbitos.

3.– Eusko Jaurlaritzak bultzada berezia emango die berrikuntzaren eta ekintzailetzaren eremuko ikaskuntza-ekintzei, horretarako zehaztuko dituen ekintza-programen bidez, harik eta normaltasunez txertatzen diren arte lanbide-heziketako sistemako eragileen prestakuntza-eskaintzan. Horretarako, honako hau sustatuko da enpresekin lankidetzan (batez ere, ETE enpresa txiki eta ertainekin): lanbide-heziketako ikastetxeek izan dezatela lanbide-heziketa integratuko eta ikaskuntzako ekintzen eskaintza, berrikuntza aplikatuaren eta ekintzailetza aktiboaren eremuan.

3.– Las acciones de aprendizaje en el ámbito de la innovación y del emprendimiento serán objeto de impulso especial por parte del Gobierno Vasco, a través de los programas de acción que determine, hasta que lleguen a integrarse de forma habitual en la oferta formativa de los diferentes agentes del sistema de formación profesional. A estos efectos, se fomentará la oferta de acciones de formación profesional integrada y de aprendizaje en el ámbito de la innovación aplicada y el emprendimiento activo en el seno de los centros de formación profesional, en colaboración con las empresas, especialmente con las pequeñas y medianas empresas (pymes).

4.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak hau sustatuko du: berrikuntza aplikatuaren eta ekintzailetza aktiboaren ikaskuntzako jarduerak sar daitezela Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarea osatzen duten ikastetxe guztietan.

4.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará la incorporación de las actividades referidas a los aprendizajes de innovación aplicada y emprendimiento activo en el conjunto de integrantes de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional.

5.– Berrikuntza aplikatuaren eta ekintzailetza aktiboaren ikaskuntzako jarduerak lanbide-heziketako Koordinazio Organo Gorenak erabakiko ditu, zeina lege honen 18. artikuluan ezartzen baita.

5.– Las actividades referidas a los aprendizajes en innovación aplicada y emprendimiento activo serán acordadas en el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional establecido en el artículo 18 de la presente Ley.

10. artikulua.– Lankidetza publiko-pribatua.

Artículo 10.– Colaboración público-privada.

Lanbide-heziketako eredu konbinatua garatzeko, administrazio publikoek honako hauekin guztiekin ezinbesteko lankidetza eta partaidetza izatea sustatuko da: ordezkaritzarik handieneko eragile sozialekin, lege honen bigarren kapituluan ezartzen den ikastetxe espezializatuen sarekoak diren lanbide-heziketako ikastetxeekin eta enpresa eta unibertsitateekin. Bereziki, gorabidean diren eta hazten eta berritzen ari diren sektoreetan sustatuko da hori.

Para el desarrollo del modelo combinado de formación profesional, se promoverá la necesaria colaboración y participación de las administraciones públicas con los agentes sociales que ostenten la condición de más representativos, con los centros de formación profesional que formen parte de la red de centros especializados que se establece en el capítulo segundo de la presente Ley y con empresas y universidades, especialmente en los sectores emergentes, en crecimiento e innovadores.

Enpresek banan-banan edo taldean, ordezkaritzarik handiena duten antolakundeen bidez, parte har dezakete.

La participación de las empresas podrá realizarse de forma individual, o agrupada a través de sus organizaciones más representativas.

BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
LANBIDE HEZIKETAKO EREDU KONBINATUAN ESPEZIALIZATUTAKO IKASTETXEEN EUSKAL SAREA
LA RED VASCA DE CENTROS ESPECIALIZADOS EN EL MODELO COMBINADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

11. artikulua.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarea.

Artículo 11.– La Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional.

1.– Erregelamenduz ezarriko dira Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarean parte hartzeko baldintzak, bai eta haren osaera ere. Baldintza horiek honako irizpide hauetan oinarrituko dira: kalitatea, prestakuntza-gaitasuna eta osagarritasuna, berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuetako partaidetza, lanbide-heziketa dualaren proiektuetako partaidetza, kokapen geografikoa eta espezializazio sektoriala.

1.– Los requisitos exigibles para la conformación de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional, así como para formar de ella, se establecerán reglamentariamente. Estos requisitos estarán basados en criterios de calidad, capacidad formativa y complementariedad, participación en proyectos de innovación y emprendimiento y participación de proyectos de formación profesional dual, además de ubicación geográfica y especialización sectorial.

2.– Lege honen ondorioetarako, Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarea ikastetxe hauek osatu ahal izango dute: hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa eta enplegurako heziketa eskaini (izan esklusiboki, izan beste hezkuntza-eskaintza batzuekin batera), berrikuntza aplikatuko proiektuak bultzatu eta ekintzailetzaren kultura eta enpresa-sorkuntza sustatzen duten ikastetxeek, lege honetan xedatutako lanbide-heziketako eredu konbinatuan ezarritako moduan. Sare hori Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 32. artikuluan zehaztutako lanbide-heziketako ikastetxeen sarean sartzen da.

2.– A los efectos de la presente Ley, podrán formar parte de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional los centros que impartan formación profesional del sistema educativo y formación para el empleo, ya sea de forma exclusiva o simultáneamente con otras ofertas educativas; impulsen proyectos de innovación aplicada, y fomenten la cultura emprendedora y la creación de empresas, en los términos establecidos en el modelo combinado de formación profesional dispuesto por esta ley. Esta red se integra en la red de centros de formación profesional definida en el artículo 32 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

3.– Halaber, sektoreko interesak direla-eta, eta lege honetako gainerako baldintzak beteta, ikastetxe hauek parte hartu ahal izango dute sare horretan: administrazio eskumendunaren baimen edo egiaztagiria izanik, lege honen 5. artikuluko 1. zenbakian adierazitako prestakuntza-jardueren modalitateren bat edo 22. artikuluaren 2. zenbakian ezarritako programaren bat ematen dutenek.

3.– Asimismo, por razones de interés sectorial y cumpliendo los demás requisitos exigidos en esta ley, podrán formar parte de esta red aquellos centros que, teniendo la debida autorización o acreditación por parte de la administración competente, impartan alguna de las modalidades de acciones de formación que se citan en el apartado 1 del artículo 5 de la presente Ley o alguno de los programas establecidos en el apartado 2 del artículo 22.

12. artikulua.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarearen antolamendua.

Artículo 12.– La ordenación de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, indarrean den araudi-esparruaren barruan, honako hau bultzatuko du Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sareko ikastetxeetan: kudeaketa aurreratuari eta prestakuntza- eta ikaskuntza-gaitasunari dagozkion irizpide batzuk garatzea lege honetan ezarritako lanbide-heziketako eredu konbinatuko hiru eremuetan. Horrekin batera, berrikuntza aplikatuko, ekintzailetza aktiboko eta nazioartekotzeko esparru bat garatzea sustatuko du. Gainera, ikaskuntzako metodologia berriak garatzea bultzatuko da, zentro horiek guztiak ikastetxe bakoitzari dagokion lurralde-eremuan inbrikatzea eta ingurune horretako produkzio-sektoreei lotzea sustatuko du eta prestakuntza- eta ikaskuntza-eskaintza espezializatzearen alde egingo du, batez ere pertsonek lana izateko aukerak hobetu eta enpresen lehiakortasunaren alde egiteko.

1.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco, dentro del marco normativo vigente, impulsará en los centros de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional el desarrollo de criterios de gestión avanzada, y de capacidad de formación y aprendizaje en los tres ámbitos del modelo combinado de formación profesional establecido en esta ley. También el desarrollo de un marco de innovación aplicada, de emprendimiento activo y de internacionalización. Asimismo, establecerá el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje, y promoverá la imbricación de estos centros en el ámbito territorial en el que radiquen y su relación con los sectores productivos del entorno, así como la especialización de la oferta de formación y de aprendizaje, dirigida especialmente a la mejora de la empleabilidad de las personas y de la competitividad de las empresas.

2.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sareko ikastetxeek, nork bere espezializazio-eremuan, lanbide-heziketako eredu konbinatuaren esparruan garatzen diren programetan parte hartu ahal izango dute.

2.– Los centros de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional, dentro de su ámbito de especialización, podrán participar en los diversos programas que se desarrollen en el marco de dicha red.

3.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sareko ikastetxeek lankidetzan jardungo dute lanbide-heziketako aholkularitzako organismo teknikoekin, haiei esleitutako egitekoak garatzeko.

3.– Los centros de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional colaborarán con los organismos técnicos y de asesoramiento de la formación profesional para el desarrollo de las funciones que estos tengan asignadas.

4.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sareko ikastetxeak lankidetzan arituko dira sareko gainerako ikastetxeekin eta enpresekin (batez ere enpresa txiki eta ertainak) lanbide-heziketako eredu konbinatuaren jardueren esparruan. Hala, eurekin elkarlanean arituko dira prozesu produktiboen eta produktuen berrikuntza- eta hobekuntza-proiektuetan, kultura ekintzailea sustatzekoetan, enpresen sorrera bultzatzekoetan eta antzeko beste batzuetan. Lege honen lehenengo kapituluan lanbide-heziketako eredu konbinatuaren eremuetarako aipatutako jardueren esparruan enpresekin egingo den lankidetzaren ondorioetarako, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako ikastetxe publikoetako zuzendariek, beren autonomiaren barruan, akordioak eta hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte ikerketa eta berrikuntza teknologikoko enpresa, instituzio eta entitateekin, lege honetan ezarritako helburuak lortzen lagunduko duten ekintzak gauzatzeko. Kasu horretan, akordio edo hitzarmen bat egin ahal izateko, kontuan izango dira eskumenen arloko arauak eta aplika daitezkeen prozedurak.

4.– Los centros de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional colaborarán con el resto de centros de la red y con empresas en el ámbito de las actividades del modelo combinado de formación profesional, en especial pymes, cooperando con ellas en proyectos de innovación y mejora de los procesos productivos y de los productos, de fomento de la cultura emprendedora y de impulso a la creación de empresas y otras similares. A los efectos de la colaboración con las empresas en el marco de las actividades señaladas en el capítulo primero de esta ley para los diferentes ámbitos del modelo combinado de formación profesional, las directoras y directores de los centros públicos especializados en el modelo combinado de formación profesional, dentro de su autonomía, podrán establecer acuerdos y convenios con empresas, instituciones y entidades de investigación e innovación tecnológica para las acciones que contribuyan a alcanzar los fines previstos en la presente Ley. En este caso, se cumplirán las normas competenciales y procedimientos aplicables para la adopción del correspondiente acuerdo o convenio.

5.– Era berean, sarea osatzen duten ikastetxe horiek dagokien arauketan zehazten diren beste eginkizun batzuk gauzatu ahal izango dituzte.

5.– Asimismo, los centros que forman parte de la red podrán desarrollar otras funciones que se determinen en la regulación correspondiente.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak antolatuko ditu, programa-kontratuen bidez, lanbide-heziketaren plangintza orokorra eta behar diren baliabideak sail horrek ezarritako estrategiak eta proiektuak garatu ahal izateko Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarean dauden zentroetan.

6.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco instrumentará, a través de contratos-programa, la planificación general de la formación profesional y los recursos necesarios que permitan desplegar las estrategias y proyectos establecidos por dicho departamento, en los centros que pertenezcan a la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional.

13. artikulua.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarean espezializatutako sareko nodoak.

Artículo 13.– Los nodos de red especializados en la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional.

1.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarearen barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sareko nodo espezializatuak eratu ahal izango ditu. Nodo horiek ikastetxeek osatuko dituzte, antzekoak diren familia profesionalen eta sektore produktiboen barruan, espezializazio- eta osagarritasun-irizpideei jarraikiz, beren arteko eta/edo enpresekiko lankidetzazko proiektuak oinarri hartuta, nagusiki enpresa txiki eta ertainekin.

1.– En el seno de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá constituir nodos de red especializados, constituidos por centros agrupados por familias profesionales y sectores productivos afines, de acuerdo a criterios de especialización y complementariedad, sobre la base de proyectos conjuntos de colaboración, entre centros o con empresas, prioritariamente pymes.

2.– Sareko nodo espezializatu horien konfigurazioa aldakorra izango da, eta enpresei edo sareko ikastetxeei eurei teknologia- eta berrikuntza-transferentziako zerbitzuak emateko eratu ahal izango dira.

2.– Los nodos de red especializados tendrán configuración variable y podrán crearse para prestar servicios de transferencia tecnológica y de innovación a empresas o a los propios centros de la red.

14. artikulua.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarean prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak garatzeko programak.

Artículo 14.– Programas de desarrollo de las actividades formativas y de aprendizaje en la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak berariazko programak bultzatuko ditu lanbide-heziketako eredu konbinatuari lotutako prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak sustatzeko eta garatzeko, Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarearen barruan, lege honetan ezarritako baldintza eta helburuen arabera.

1.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará, en el seno de esta Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional, programas específicos para el fomento y desarrollo de las actividades asociadas a dicho modelo, en los términos y con los fines señalados en la presente Ley.

2.– Berariazko programa horiek, zeinak sare hori osatzen dutenentzat izango baitira, prestakuntza- eta ikaskuntza-eskaintza egin ahal izateko eta eskaintza hori kalitatezkoa izateko baldintzak ezarriko dituzte, eta horiek bete egin beharko dituzte sare horretako ikastetxeek, programa horietan parte hartu ahal izateko. Halaber, Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarearen edozein ikastetxeren prestakuntza- eta ikaskuntza-proposamenek programa horietan indibidualki parte hartzeko bete beharko dituzten berariazko baldintzak eta kalitate-indizeak ere ezarriko dituzte.

2.– Los programas específicos, dirigidos a los integrantes de la citada red, establecerán las condiciones de capacidad y de calidad de la oferta de formación y de aprendizaje necesarias para que un centro integrante de la mencionada red pueda participar en ellos. Asimismo, establecerán las condiciones específicas de la oferta y los índices de calidad que deban cumplir las propuestas de formación y aprendizaje, a estos efectos, de cualquier integrante de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional, para poder participar en los diferentes programas, de forma individualizada.

3.– Aurreko paragrafoetan ezarritako ondorioetarako, Eusko Jaurlaritzak programa orokorrak ezar ditzake, lanbide-heziketako eredu konbinatua garatzeko prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak ezartzeko.

3.– A los efectos establecidos en los párrafos anteriores, el Gobierno Vasco podrá establecer programas generales destinados a la implantación de actividades de formación y de aprendizaje para el desarrollo del modelo combinado de formación profesional.

4.– Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, aurreko paragrafoetan adierazitako helburu berberekin, prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduera bereziak bultzatu ahal izango ditu, zeinak berritzaileak izango diren; lortu nahi diren helburuetarako egokitzat jotzen den iraupena izango duten; eskatzailearen kalitate- eta eskaintza-baldintza bereziak eskatuko dituzten, eta lanbide-heziketara ikuspegi berriak ekarri ahal izango dituzten. Jarduera horiek arrakastatsuak gertatzen badira, onurak izan ahalko ditu lanbide-heziketako sistema osoak, oro har, edo haren eremuetakoren batek.

4.– Asimismo, con los mismos fines señalados en los párrafos anteriores, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco podrá promover actividades singulares de formación y aprendizaje que sean innovadoras, con la duración temporal que estime adecuada a los objetivos perseguidos, que requieran especiales condiciones de oferta y de calidad del oferente y que puedan abrir nuevas perspectivas en la formación profesional de las que, en caso de ser exitosas, pueda beneficiarse el conjunto del sistema de formación profesional, de forma global o específicamente en alguno de sus ámbitos.

HIRUGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO TERCERO
LANBIDE HEZIKETA DUALA
LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

15. artikulua.– Lanbide-heziketa duala sustatzea.

Artículo 15.– Fomento de la formación profesional dual.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, lanbide-heziketako eredu konbinatuaren eremuan, nork bere lanpostuan ikastea bultzatuko du, lanbide-konpetentzia eta -kualifikazioak eskuratzeko eta hobetzeko, hain zuzen ere, txandakako prestakuntza praktiko baten bidez. Ikaskuntza hori modu koordinatuan adostuko dute lanbide-heziketako ikastetxeek eta enpresek.

1.– En el ámbito del modelo combinado de formación profesional, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará el aprendizaje en puesto de trabajo para la adquisición y mejora de diferentes competencias y cualificaciones profesionales, mediante la realización de una formación práctica en alternancia, ajustándola de manera coordinada tanto en los centros de formación profesional como en las empresas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, lanbide-heziketa dualaren proiektuetan, lan- eta enpresa-munduaren inplikazio-maila ahalik eta handiena izan dadin sustatuko du, hots, lan- eta enpresa-munduak prestakuntza-prozesuen helburu eta edukien definizioan bertan parte hartzea, ikasleak zuzenean sar daitezen enpresan egiten den lanaren garapen erreal eta egunerokoan.

2.– En los proyectos de formación profesional dual, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco fomentará el mayor grado de implicación del mundo laboral y empresarial, de modo que participen en la propia definición de los objetivos y de los contenidos de los procesos de formación, con el objetivo de que se integre al alumnado, de forma directa, en el desarrollo real y cotidiano de la actividad en la empresa.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak lehentasuna emango die lanbide-heziketa duala amaitu ostean ere kontratuak aurrera jarraitzea dakarten eskaintzei.

3.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco priorizará las ofertas de formación profesional dual que conlleven, a su fin, la continuidad en la contratación.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, lanbide-heziketako eredu konbinatuaren eremuan, lanbide-espezializazioko programak sortzea bultzatuko du, enplegu eta produkzio-sarearen beharrei erantzuteko asmoz. Espezializazio hori, batez ere, lanbide-heziketa dualaren bidez lortuko da.

4.– En el ámbito del modelo combinado de formación profesional, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco promoverá la creación de programas de especialización profesional con el fin de dar de esa forma respuesta a las necesidades del empleo y del tejido productivo. Dicha especialización se adquirirá prioritariamente a través de la formación profesional dual.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak lanbide-heziketa dualaren ereduaren arabera egiten diren prestakuntza-jarduerak sustatuko ditu, haren modalitate guztietan.

5.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco fomentará las actividades formativas que se desarrollen de acuerdo al modelo de formación profesional dual, en cualquiera de sus modalidades.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak modu berezian sustatuko du lanbide-heziketako eredu konbinatua osatzen duten elementuak lanbide-heziketa dualaren proiektuetan sartzea, eta berariaz bultzatuko du berrikuntza- eta ekintzailetza-ikaskuntzaren edukiak sartzea.

6.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará de forma especial la inclusión, en los proyectos de formación profesional dual, de los elementos que integran el modelo combinado de formación profesional, promoviendo específicamente la incorporación de contenidos de aprendizaje en innovación y emprendimiento.

16. artikulua.– Lanbide-heziketa duala sustatzeko ekintzak.

Artículo 16.– Acciones de fomento de la formación profesional dual.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, aurreko paragrafoetan ezarritakoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketa dualaren ereduaren arabera egiten diren prestakuntza- eta ikaskuntza-jardueren sustatze-programak ezarriko dituzte.

1.– A los efectos señalados en los párrafos anteriores, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco así como Lanbide-Servicio Vasco de Empleo establecerán programas de fomento de actividades de formación y de aprendizaje que se desarrollen de acuerdo al modelo de formación profesional dual del País Vasco.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako prestakuntza- eta ikaskuntza-jardueren sustatze-programak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak zehaztuko ditu beraren titulartasunpean dauden ikastetxeen eremuan eta dagozkien lankidetzarako bitartekoen bidez titulartasun pribatuko ikastetxeekin, enpresekin edo antzeko antolakundeekin.

2.– Los programas de fomento de las actividades de formación y de aprendizaje señaladas en el apartado anterior se determinarán por el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco en el ámbito de los centros públicos que están bajo su titularidad, así como a través de los instrumentos de colaboración que correspondan con centros educativos de titularidad privada y con empresas u otras organizaciones análogas.

3.– Ikastetxearen, enpresaren edo antzeko antolakunde baten arteko akordio edo hitzarmen baten bidez zehaztuko da nola ezarri behar diren lanbide-heziketa dualaren ereduaren arabera prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak egiteko programak. Akordio edo hitzarmen horrek honako hauek zehaztuko ditu: egin behar diren prestakuntza- eta ikaskuntza-jardueren ezaugarriak, lortu nahi diren helburuak, kostuak, eta alderdi bakoitzaren betebeharrak, izan antolakuntzakoak, prestakuntza-eskaintza gauzatzeari buruzkoak, finantzarioak edo beste mota batekoak, betiere, beharrezkoak badira jarduera behar bezala egiteko eta ezarritako helburuak lortzeko. Halaber, enpresako tutoreak eta prestakuntza-zentroetako irakasleak koordinatzeko mekanismoak jaso behar dira. Hori guztia aurrera eramateko, jarduera-plan bat egingo da, zeina aurrez adostu beharko baita prestakuntza-zentroaren eta enpresaren artean. Hori hala izanik ere, lan arloko araudiak dioena kontuan hartu beharko da, lanbide-heziketa duala lan-kontratu baten bidez egiten bada.

3.– El establecimiento de programas dirigidos a realizar actividades de formación y de aprendizaje de acuerdo al modelo de formación profesional dual se concretará a través del correspondiente acuerdo o convenio entre el centro y la empresa u organización similar de que se trate. El acuerdo o convenio precisará las características de las actividades de formación o de aprendizaje a desarrollar, los objetivos perseguidos, los costes y las obligaciones respectivas de las partes, organizativas, relativas a la materialización de la oferta formativa, financieras o de otro tipo, que sean necesarias para la idónea realización de la actividad y el cumplimiento de los objetivos perseguidos. Asimismo, deberán recogerse los mecanismos de coordinación entre los tutores de empresa y el profesorado del centro de formación. Su desarrollo se realizará mediante un plan de actividades consensuado previamente entre el centro de formación y la empresa. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa laboral en el supuesto de que la formación profesional dual se articule mediante un contrato de trabajo.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ahalegina egingo du, erakunde eskumendunen artean, lanbide-heziketa duala bultzatzeko neurri ekonomikoak eta fiskalak bideratzeko.

4.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco procurará entre las instituciones competentes posibles medidas económicas y fiscales para la promoción de la formación profesional dual.

LAUGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO CUARTO
LANBIDE HEZIKETARAKO KOORDINAZIO, PLANGINTZA, ZUZENDARITZA, KUDEAKETA ETA AHOLKULARITZAKO ORGANOAK
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

17. artikulua.– Lanbide-heziketako euskal sistema arautzea.

Artículo 17.– Regulación del sistema vasco de formación profesional.

Eusko Jaurlaritzak bultzatu eta arautu behar du lanbide-heziketako euskal sistema, eragile sozialen eta lege honen 11. artikuluan zehazten den Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarean dauden lanbide-heziketako zentroen lankidetza estuarekin.

Corresponde al Gobierno Vasco, con la estrecha colaboración de los agentes sociales y de los centros de formación profesional pertenecientes a la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional establecida en el artículo 11 de la presente Ley, el impulso y regulación del sistema vasco de formación profesional.

18. artikulua.– Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena.

Artículo 18.– El Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren barruan, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena eratuko da, sail arteko organo gisa jardun dezan eta lanbide-heziketaren alorreko politika orokorren inguruko irizpideak ezar ditzan. Dena den, kontuan izan beharko dira lege honen 19. artikuluan aipatzen den organoak izango dituen eginkizun exekutiboak.

1.– En el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se crea el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional, como órgano de carácter interdepartamental y responsable de establecer los criterios sobre las políticas generales en materia de formación profesional en su conjunto, sin perjuicio de las funciones ejecutivas correspondientes al órgano que se contempla en el artículo 19 de la presente Ley.

2.– Organo horri dagokio, halaber, sail batzuen eta besteen estrategietan eragiten duten lanbide-heziketaren arloko politiken koordinazioa, baita Eusko Jaurlaritzak erregelamenduz esleitzen dion beste edozein eginkizun ere.

2.– Corresponde también a dicho órgano la coordinación de las políticas en materia de formación profesional que incidan en las estrategias desarrolladas por los diferentes departamentos, así como cualesquiera otras funciones que le sean asignadas reglamentariamente por el Gobierno Vasco.

3.– Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak, eginkizun horiek aurrera eramateko, kontuan izango ditu Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren proposamenak, baita Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 70. artikuluan adierazitako batzorde mistoak egin ditzakeen proposamenak ere.

3.– Para el desarrollo de estas funciones, el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional tendrá en cuenta las propuestas realizadas por el Consejo Vasco de Formación Profesional, así como las que pudiera realizar la comisión mixta contemplada en el artículo 70 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

4.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan, enplegurako lanbide-heziketan eta nekazaritzaren arloko lanbide-heziketa ez-arautuan eskumena duten sail eta organismoek, bakoitzaren eskumenen barruan, lanbide-heziketaren programazioa eta kudeaketa egingo dute, Koordinazio Organo Gorenak emandako gidalerroei jarraikiz. Horrek guztiak ez du eragotziko Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 45.4 artikuluan ezarritakoa, bizialdi osoko ikaskuntzako gainerako plan eta programei dagokienez.

4.– Los departamentos u organismos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo, formación profesional para el empleo y formación profesional no reglada en materia agraria realizarán la programación y gestión de la formación profesional, en sus respectivos ámbitos de competencia, de acuerdo con las directrices emanadas del Órgano Superior de Coordinación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 45 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, para los demás planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida.

5.– Gobernuak, sailen egitura organikoa eta funtzionala finkatzean, zehaztuko du Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena nortzuek osatuko duten, zeinean sartuko baitira lanbide-heziketaren politiketan eragina duten sailetako ordezkariak. Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan eta enplegurako lanbide-heziketan eskumena duten sailen ordezkaritza parekidea izango da. Gobernuak zehaztuko du, halaber, zein saili atxikiko zaion organo hori, eta organo horrek dituen funtzioak garatu eta osatu ahal izango ditu.

5.– El Gobierno, al establecer la estructura orgánica y funcional de los departamentos, determinará la composición del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional, en el que se integrarán representantes de los departamentos sobre los que incidan las políticas de formación profesional. La representación de los departamentos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo y formación profesional para el empleo será paritaria. Asimismo, determinará el departamento al que se adscribe dicho órgano, pudiendo desarrollar y completar las funciones asignadas a él.

6.– Organo hori Gobernuak erregelamendu bidez onartu eta sei hilabete igaro baino lehen eratu beharko da.

6.– Este órgano deberá constituirse en el plazo de seis meses a partir de su establecimiento reglamentario por el Gobierno.

7.– Eusko Jaurlaritzak izendatuko du buru eta zuzendari izango duen pertsona, eta hitza eta botoa izango ditu pertsona horrek.

7.– El Gobierno Vasco designará a la persona que lo presida y dirija, que formará parte de él con voz y voto.

19. artikulua.– Lanbide-heziketako sistema bateratuaren zuzendaritza-organoa.

Artículo 19.– El órgano de dirección del sistema integrado de formación profesional.

1.– Administrazioko sailen egitekoak eta jardun-arloak finkatzean lehendakariak zehaztutako sailaren ardura izango dira, eta ez besterena, lanbide-heziketaren esparru osoaren zuzendaritza, antolaketa eta plangintza egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumena baitira.

1.– El ejercicio de las funciones de dirección, ordenación y planificación en el ámbito de la formación profesional, que son competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, corresponderá, en toda su extensión y con carácter único, al departamento que establezca el lehendakari al determinar las funciones y áreas de los departamentos de la Administración.

2.– Gobernuak, lanbide-heziketaren arloko funtzioak izango dituen sailaren egitura organikoa eta funtzionala zehazterakoan, aipatzen ari garen eremuko funtzio guztiak zein organok bete behar dituen erabakiko du (organo exekutiboa izango da), eta, hala behar bada, baita organo horren egitura zein izango den ere.

2.– El Gobierno, al establecer la estructura orgánica y funcional del departamento al que correspondan las funciones en el ámbito de la formación profesional, determinará el órgano, que tendrá carácter ejecutivo, al que competa en toda su extensión el desempeño de las funciones en ese ámbito, así como, en su caso, su estructura.

3.– Organo horren ardura izango da (berari baitagokio Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen II. kapituluan zehazten den lanbide-heziketako euskal sistema bateratuan biltzen den prestakuntza osoa zuzentzea, antolatzea eta planifikatzea) bizitzan zehar lanbide-kualifikazioak eskuratzeko edo areagotzeko balio duen lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua, jarraibideak eta garapena egitea.

3.– Este órgano, que será el competente para la dirección, ordenación y planificación de toda la formación incluida en el sistema integrado vasco de formación profesional establecido en el Capítulo II de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, asumirá la responsabilidad de hacer la planificación estratégica, el diseño, las directrices y el desarrollo de toda la formación profesional en su conjunto que conlleve adquisición o incremento de las cualificaciones profesionales a lo largo de la vida.

4.– Lanbide-heziketa zuzendu, antolatu eta planifikatzeko eskumena izango duen organoak, bere funtzioak gauzatzeko orduan, kontuan izan beharko ditu Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak ezarritako irizpideak, nahiz eta gogoan izan beharko den kasuan kasuko sailaren barruan izango duen dependentzia funtzional eta organikoa.

4.– El órgano al que se atribuya esta competencia de dirección, ordenación y planificación de la formación profesional ejercerá sus funciones teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional, sin perjuicio de su dependencia funcional y orgánica en el seno del departamento en el que se integre.

5.– Zuzendaritza-organo horrek, bere eginkizunak aurrera eramateko, zehaztuko diren organo tekniko eta aholkularitzakoen laguntza jaso ahal izango du.

5.– Este órgano de dirección podrá estar asistido en sus funciones por los organismos técnicos y de asesoramiento que se determinen.

20. artikulua.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua.

Artículo 20.– El Consejo Vasco de Formación Profesional.

1.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua da administrazio publikoek, ordezkaritzarik handieneko antolakunde enpresarial eta sindikalek eta lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako ikastetxeek parte hartzeko organoa, zeinean eztabaidatu, adostu eta bilatuko baita lanbide-heziketako politika guztien gaineko akordioa, orokorrean. Kontseilu horrek ekimenak proposatuko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketaren sistema hobetzeko baliagarriak izango direla jotzen duen heinean; eta, horiekin batera, erregelamenduz zehaztutako ekimenak ere sustatuko ditu. Ikastetxe horietako ordezkariek ere parte hartuko dute kontseiluan hitzarekin eta botoarekin.

1.– El Consejo Vasco de Formación Profesional es el órgano de participación de las administraciones públicas, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de los centros especializados en el modelo combinado de formación profesional para el debate, consenso y búsqueda de acuerdo de todas las políticas de formación profesional en su conjunto. Este consejo propondrá las iniciativas que considere que redundarán en la mejora del sistema de formación profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como aquellas otras que se determinen reglamentariamente. Dichos centros estarán representados en este consejo con voz y voto.

2.– Eusko Jaurlaritzak erregelamenduz zehaztuko ditu Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren osaera eta eginkizunak, lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean.

2.– El Gobierno de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco determinará de manera reglamentaria, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la composición y funciones del Consejo Vasco de Formación Profesional.

3.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak aholku emango dio Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, lanbide-heziketako euskal sistemari buruz aztertzeko ematen zaizkion gaietan, eta eremu horretan beharrezkotzat jotzen dituen ekimenak proposatuko ditu.

3.– El Consejo Vasco de Formación Profesional asesorará a la Administración General de la Comunidad Autónoma en aquellas materias relacionadas con el sistema vasco de formación profesional que sean sometidas a su consideración y propondrá las iniciativas que considere oportunas en dicho ámbito.

4.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak lanbide-heziketaren sistema ebaluatuko du, lege honen bederatzigarren kapituluan adierazitako moduan.

4.– El Consejo Vasco de Formación Profesional será el órgano responsable de la evaluación del sistema de formación profesional, en los términos expresados en el capítulo noveno de la presente Ley.

21. artikulua.– Aholkularitzako organismo teknikoak.

Artículo 21.– Organismos técnicos y de asesoramiento.

Lege honetan ezarritako helburuak lortzeko, lanbide-heziketako eskumenak dituzten sailek beharrezkoak diren aholkularitzako organismo teknikoak izango dituzte, erregelamenduz ezartzen den menpekotasunarekin, eta baita lege honen 19. artikuluko 5. zenbakian ezarritakoak ere.

Para alcanzar los objetivos establecidos en la presente Ley, los departamentos competentes en materia de formación profesional contarán con los organismos técnicos y de asesoramiento necesarios, bajo la dependencia que se determine reglamentariamente, además de los establecidos en el apartado 5 del artículo 19 de esta ley.

BOSGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO QUINTO
LANBIDE KUALIFIKAZIO ETA ESPEZIALIZAZIOEN EUSKAL ESPARRUA
MARCO VASCO DE CUALIFICACIONES Y ESPECIALIZACIONES PROFESIONALES

22. artikulua.– Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparrua.

Artículo 22.– El Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak lanbide-kualifikazio eta -espezializazioen euskal esparru bat sortuko du, lanbide-heziketako sistema orokorrean zehaztutako kualifikazioak zabaldu ahal izateko eta, hartara, behar bezala egokitzeko Euskal Autonomia Erkidegoko produkzio-sistemaren, okupazioaren eta enpleguaren berezko beharretara eta arlo horietan eragina duten eraldaketetara. Esparru hori Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legean zehaztutako bizialdi osoko ikaskuntzarako Kualifikazioen Euskal Esparruan sartuko da, eta haren zati izango da.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollará un Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales, que permita ampliar las cualificaciones establecidas en el sistema general de formación profesional, con el fin de facilitar la adaptación a las necesidades específicas del sistema productivo del País Vasco, de la ocupación y del empleo, y a las transformaciones que les puedan afectar. Dicho marco se incluirá y formará parte del Marco Vasco de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida definido en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

2.– Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruaren barruan izango dira, orobat, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen edo produkzio-sektore estrategikoen kualifikazio-beharrizan berezietarako lanbide-espezializazioko programak (bereziki, industriaren arloari begira), zeinak lanbide-heziketa dualaren bidez edo berariazko programen bidez garatu ahal izango baitira. Lanbide-espezializazioko programa horiek urriaren 10eko Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko 1/2013 Legearen 12. artikuluaren 2. zenbakiaren e) letran aipatutako kualifikazio- eta birkualifikazio-programen barruan sartu behar dira.

2.– El Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales incluirá programas de especialización profesional dirigidos a satisfacer las necesidades de especial cualificación de las empresas o de los sectores productivos estratégicos del País Vasco, especialmente en el ámbito industrial, y podrán desarrollarse a través de la formación profesional dual o por medio de programas de carácter propio. Estos programas de especialización profesional estarán incluidos en los programas de cualificación y recualificación profesional señalados en la letra e) del apartado 2 del artículo 12 de la citada Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

3.– Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparrua honela osatuko da: batetik, Estatuaren Gobernuak ezarritako titulu, espezializazio-ikastaro eta profesionaltasun-ziurtagiriak; eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko berariazko kualifikazioak, zeinak erreferentzia gisa erabiliko baitira lanbide-espezializazioko programetarako (erregelamendu bidez zehaztuko dira) eta Lan Administrazioaren Prestakuntza Espezialitateen Euskal Katalogoan sartutako enplegurako lanbide-heziketako prestakuntza-espezialitate batzuetarako.

3.– El Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales estará integrado por los títulos, los cursos de especialización y los certificados de profesionalidad establecidos por el Gobierno del Estado, así como por las cualificaciones específicas propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que servirán de referencia a los programas de especialización profesional, que serán regulados reglamentariamente, y a algunas de las especialidades formativas de la formación profesional para el empleo incluidas en el Catálogo Vasco de Especialidades Formativas de la Administración laboral.

4.– Lanbide-espezializazioko programak zehazteko, Euskal Autonomia Erkidegoko produkzio-sektoreetako eskariari kontu egingo zaio, eta haiekin batera diseinatuko dira programok. Programa horien bidez, berariazko prestakuntza-baliabideak eman nahi zaizkio produkzio-sistemari, pertsonen prestakuntza-prozesua hobetzeko lanbide-heziketako esparru orokorrean katalogatu gabeko goi-mailako kualifikazioa behar den testuinguruetan.

4.– En la determinación de los programas de especialización profesional se atenderá a la demanda de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se diseñarán en colaboración con ellos. Tendrán como finalidad dotar al sistema productivo de instrumentos formativos específicos que faciliten el proceso de mejora en la preparación de las personas en contextos que requieran cualificaciones avanzadas no catalogadas en el marco general de la formación profesional.

5.– Indarrean dagoen oinarrizko araudian ezarritakoa gorabehera, enpresak sortzeko eta zerbitzuak emateko askatasuna gorabehera, eta finantzaketaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak lehentasuna emango dio Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruan sartutako prestakuntza-ekintzak –batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoak bereak dituen lanbide-espezializazioko programak– honako ikastetxe hauetan egiteari: lege honen bigarren kapituluan zehaztutako Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarea osatzen duten lanbide-heziketako ikastetxeetan; eta, salbuespen gisa eta interes orokorrak edo sektorialak hala eskatzen badu, baita beste administrazio publiko batzuen mendeko edo haiek baimendutako ikastetxeetan ere, betiere, Lanbide Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Esparruan sartutako kualifikazioak egiaztatzera bideratutako prestakuntza-ekintzak irakasteko ezarritako baldintzak betetzen badituzte, enplegua sustatzen badute, eta administrazio eskudunak behar bezala baimentzen baditu.

5.– Sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica en vigor y de la libertad para la creación de empresas y libre prestación de servicios, y a los efectos de su financiación, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco priorizará que el desarrollo del conjunto de acciones de formación incluidas en el Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales, especialmente los programas de especialización profesional específicos del País Vasco, se realice en los centros de formación profesional que formen parte de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional que se define en el capítulo tercero de la presente Ley, así como, con carácter excepcional y por razones de interés social o sectorial, en los centros dependientes de otras administraciones públicas o autorizados por ellas que cumplan los requisitos establecidos para la impartición de las acciones de formación conducentes a la acreditación de las cualificaciones incluidas en el referido Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales, que promuevan empleo y que sean debidamente autorizados por la administración competente.

6.– Lehentasuna emango zaie enplegua lortzeko bidea hobetzen eta bizkortzen eta enpleguaren egonkortasun eta kalitate handiagoak lortzen laguntzen duten prestakuntza-ekintzei, baldin Euskal Autonomia Erkidegoaren produkzio-sarearen lehiakortasuna eta garapena hobetzen laguntzen badute.

6.– Serán prioritarias las acciones de formación que posibiliten una mejor y más rápida empleabilidad y una mayor estabilidad y calidad del empleo, y que contribuyan a la mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7.– Lanbide Heziketaren eremuan egiten diren prestakuntza-jarduerek, lanbide-kualifikazio guztiak edo batzuk lortzen edo hobetzen laguntzen duten heinean eta Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruaren barruan jasota dauden heinean, aitorpen-, egiaztapen- eta ziurtapen-prozedura bat izango dute.

7.– Toda actividad de formación realizada en el ámbito de la formación profesional que conlleve adquisición o incremento de cualificaciones profesionales en su totalidad o de forma parcial y contemplada en el Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales será objeto de un procedimiento de reconocimiento, acreditación y certificación.

8.– Ikastetxe pribatuetan Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruan jasotako prestakuntza-ekintzak irakasteko, erregelamendu bidez ezarritako baldintzetan oinarritutako baimena beharko da. Ikastetxe publikoetan lanbide-espezializazioko programak irakasteko baimena ikastetxe horietako irakaskuntzaren plangintzaren gaineko eskumena duen administrazioak emango du.

8.– La impartición de las acciones de formación referidas al Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales en centros privados requerirá autorización previa sobre la base de los requisitos establecidos reglamentariamente. La impartición de los programas de especialización profesional en los centros públicos será autorizada por la administración competente para su planificación en dichos centros.

23. artikulua.– Lanbide Kualifikazio eta Espezializazioen Euskal Esparruko prestakuntza-ekintzak onartzea, aitortzea eta egiaztatzea.

Artículo 23.– Aprobación, reconocimiento y acreditación de las acciones formativas del Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales.

1.– Lanbide-espezializazioko programak hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak diseinatu, onartu eta argitaratuko ditu. Programa bakoitzerako, gutxienez honako hauek adierazi beharko dira: izena, lanbiderako konpetentzia orokorra, sartzeko behar den prestakuntza edo prestakuntzak, iraupena (guztira) eta dagokion prestakuntza. Gainera, programaren beharra zer ekoizpen-sektorek edo enpresa-taldek duten ere adieraziko da, bai eta programa emateko bete behar diren baldintzak ere.

1.– Los programas de especialización profesional serán diseñados, aprobados y publicados por el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo. Para cada programa deberá expresarse, al menos, la denominación, la competencia general en términos de desempeño profesional, la formación o formaciones requeridas para el acceso al mismo, la duración total y la formación asociada. Incluirán también los sectores productivos o grupos de empresas que demandan el programa y los requisitos necesarios para su impartición.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-espezializazioko programei dagokien prestakuntza behar bezala egiaztatuko du hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, prestakuntza horren edukiari eta iraupenari buruzko ziurtagiri zehatz baten bidez. Ziurtagiri horiek berariazko erregistro batera eramango dira, zeinetan sartuko baitira bai lanbide-profila (izena eta konpetentzia orokorra), bai dagokion prestakuntza, ikaskuntzako emaitzekin.

2.– La formación relativa a los programas de especialización profesional del País Vasco será debidamente acreditada por el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo, mediante certificación detallada de su contenido y duración. Las certificaciones se incorporarán en un registro específico, al cual se incorporará el perfil profesional, con su denominación y competencia general, así como la formación asociada con sus resultados de aprendizaje.

3.– Aurreko paragrafoan ezarri den horretarako, sistema integratu bat sustatuko du lanbide-heziketako sistema bateratuaren zuzendaritza-organoak, haren bidez egiazta eta ziurta daitezen Lanbide Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Esparruko prestakuntza-ekintzak, betiere indarrean den legerian ezarrita dauden eskumenak kontuan izanda.

3.– A los efectos establecidos en el párrafo anterior, el órgano de dirección del sistema integrado de formación profesional impulsará el desarrollo de un sistema integrado de acreditación y certificación de las acciones de formación referidas al Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones Profesionales, sin perjuicio de las competencias establecidas en la normativa vigente.

SEIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEXTO
LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL SISTEMA NAZIOARTEKOTZEA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

24. artikulua.– Lanbide-heziketako euskal sistema nazioartekotzea.

Artículo 24.– La internacionalización del sistema vasco de formación profesional.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketa nazioartekotzeko prozesua sustatuko du Eusko Jaurlaritzak.

1.– El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsará el proceso de internacionalización de la formación profesional del País Vasco.

2.– Helburu hori lortzeko, nazioarteko irakasle- eta ikasle-trukerako programak eratuko ditu, esperientziak trukatu eta jardunbide onen ikaskuntza susta daitezen, bultzatuz, bide batez, irakasle eta ikasleen konpromisoa eta motibazioa ere.

2.– Para ello, establecerá programas de intercambio internacional de profesorado y estudiantes, con el objeto de intercambiar experiencias y fomentar el aprendizaje de buenas prácticas, favoreciendo al mismo tiempo el compromiso y la motivación del profesorado y del alumnado.

3.– Lanbide-heziketako euskal sistema nazioartekotzeko prozesua sustatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak lanbide-heziketako nazioarteko campus bat sortuko du. Horrekin batera, lanbide-heziketako nazioarteko sare nagusietan parte hartze aktiboa sustatuko du, ezagutza eta esperientzia-trukea ekarriko dutenak hainbat arlotan: prestakuntza, orientazioa, ikastetxeen kudeaketa, teknologia digitalak eta berrikuntza eta hobekuntza dakarten arlo guztiak.

3.– A los efectos de impulsar el proceso de internacionalización del sistema vasco de formación profesional, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco creará un campus internacional de formación profesional. Asimismo, fomentará la participación activa en las principales redes internacionales de formación profesional que aporten conocimiento e intercambio de experiencias en el marco de la formación, la orientación, la gestión de los centros, las tecnologías digitales y todos aquellos que impliquen innovación y mejora.

4.– Nazioartekotzeko prozesu horren bidez, euskal sistemako irakasle eta ikasleek beste herrialde batzuetako ikastetxeetan egonaldiak egin ditzaten sustatuko da, eta, aldi berean, beste herrialde batzuetako irakasle eta ikasleek lanbide-heziketako euskal sareko ikastetxeetan egonaldiak egitea. Atzerriko ikasleak lanbide-heziketako euskal sistemara erakartzeko berariazko jarduerak sustatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-heziketaren arloko eskumenak dituen sailak.

4.– Mediante este proceso de internacionalización se fomentarán las estancias del profesorado y estudiantes del sistema vasco en centros de otros países, y las del profesorado y estudiantes de otros países en centros del País Vasco. A los efectos de atraer a dichos estudiantes extranjeros al sistema vasco de formación profesional, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará la realización de actividades específicas dirigidas a ello.

5.– Horretarako, lanbide-heziketako jardueretan beste hizkuntza batzuen ikaskuntza sartzea bultzatuko da, bai hasierako lanbide-heziketan bai, hala badagokio, enplegurako heziketan.

5.– A estos efectos, se fomentará la incorporación del aprendizaje de otras lenguas en las actividades de formación profesional, tanto en la formación inicial como, en su caso, en la formación para el empleo.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak nazioarteko ikerketa-proiektuak ahalbidetuko ditu, lanbide-heziketari lotutako nazioarteko ikerketa- eta berrikuntza-programen esparruan.

6.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco posibilitará proyectos de investigación a nivel internacional, en el marco de programas internacionales de investigación e innovación vinculados con la formación profesional.

7.– Estatuari nazioartekotzearen alorrean emandako eskumenak eragotzi gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzak lanbide-heziketa nazioartekotzeko prozesua bultzatuko du, 24.1 artikuluak agertzen duenaren arabera, ikaskuntzaren arlo guztietan giza eskubideak errespetatzen direla zainduz.

7.– Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en materia de internacionalización, el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsará el proceso de internacionalización de la formación profesional, tal y como se indica en el artículo 24.1, velando por el respeto de los derechos humanos en los diferentes ámbitos de aprendizaje.

25. artikulua.– Lanbide-heziketako euskal sistemak beste herrialde batzuetan egingo duen prestakuntza-jardueren eskaintza.

Artículo 25.– La oferta de actividades formativas del sistema vasco de formación profesional en otros países.

1.– Beste herrialde batzuetan ere lanbide-heziketako euskal sistemaren prestakuntza-jarduerak eskain daitezen sustatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, eta, horretarako, sustapen- eta laguntza-ekintza espezifikoak ezarri ahal izango ditu. Eskainiko diren prestakuntza-jarduerak Lanbide Kualifikazioen Katalogoan jasotakoekin bat etorriko dira edo ez, baina lanbide-heziketako euskal sistemaren barruan jasota egon beharko dute betiere.

1.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará la oferta de actividades formativas del sistema vasco de formación profesional en otros países, para lo que podrá establecer acciones específicas de impulso y ayuda. Las actividades formativas a ofrecer podrán ser tanto de las que se corresponden como de las que no se corresponden con las recogidas en el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, siempre que estén reconocidas en el sistema vasco de formación profesional.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak berariazko prestakuntza-jarduerak bultzatuko ditu atzerrian Euskal Autonomia Erkidegoko enpresekin, enpresok beste herrialde batzuetan dituzten languneetan. Horretarako, egokien iritzitako programak edo ekintzak planifikatu edo baimendu ahal izango ditu (baita lanbide-heziketa dualeko programen bidez edo lantokiko prestakuntzaren moduluen bidez ere), prestakuntza-eskaintza nazioartekotutako enpresen beharrizanetara egokituta, beste kultura batzuetan prestatzeko metodologia didaktikoak garatuta eta herrialde horietan etengabeko prestakuntza emateko behar diren mekanismoak ezarrita.

2.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará, específicamente, actividades de formación en el extranjero con empresas del País Vasco, en centros de trabajo de estas situados en otros países. Para ello podrá planificar o autorizar los programas o las acciones específicas que considere más idóneas, incluso a través de los programas de formación profesional dual o en el desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo, adaptando la oferta formativa a las necesidades de las empresas internacionalizadas, desarrollando metodologías didácticas para la formación en otras culturas y estableciendo los mecanismos necesarios para impartir formación continua en dichos países.

26. artikulua.– Lanbide-heziketako euskal sistema beste herrialde batzuetara hedatzea.

Artículo 26.– La extensión del sistema vasco de formación profesional en otros países.

Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak beste eskualde edo herrialdeekiko lankidetza sustatuko du lanbide-heziketako sistemak diseinatzeko eta ezartzeko prozesuetan, Euskal Autonomia Erkidegoan metatutako ezagutza eta esperientzia eskainiz.

El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco promoverá la cooperación con otras regiones o países en los procesos de diseño e implantación de sus sistemas de formación profesional, aportando el conocimiento y experiencia existente en el País Vasco.

ZAZPIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SÉPTIMO
HIZKUNTZA OFIZIALAK ETA ATZERRIKO HIZKUNTZAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANBIDE HEZIKETAN
LENGUAS OFICIALES Y LENGUAS EXTRANJERAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PAÍS VASCO

27. artikulua.– Prestakuntza-prozesuetako hizkuntza ofizialak.

Artículo 27.– Lenguas oficiales en los procesos de formación.

1.– Egokiro bete dadin hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko eskubidea bai, halaber, lanbide- eta lan-jarduerak euskaraz egiteko eskubidea ere –biak ala biak berariaz aintzatetsiak indarrean den legedian–, bai euskara eta bai gaztelania ezinbestean jasoko dira lanbide-heziketa guztiko prestakuntza-programetan, ikasleek trebezia nahikoa garatu dezaten ahozko zein idatzizko ulermenean eta adierazpenean, betiere, arreta berezia jarrita dagokion arlo profesionalean. Halaber, bai Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, bai Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lanbide-heziketako ikastetxeetan euskara erabiltzea sustatuko dute, hots, euskara ohiko komunikazio-hizkuntza izatea, barneko zein kanpoko jardunean eta administrazio-jarduera eta -dokumentuetan.

1.– En cumplimiento del derecho a recibir la enseñanza en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del derecho a desarrollar actividades profesionales y laborales en euskera, reconocidos explícitamente en la legislación vigente, el euskera y el castellano estarán obligatoriamente incorporados a los programas formativos de la formación profesional, en toda su extensión, con el objetivo de lograr la suficiente capacitación en las destrezas de comprensión y expresión, oral y escrita, con especial atención al ámbito profesional de que se trate. Asimismo, tanto el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco como Lanbide-Servicio Vasco de Empleo promoverán el uso del euskera en los centros de formación profesional como vehículo de comunicación normal, tanto en las actividades internas como en las externas y en las actuaciones y documentos administrativos.

2.– Lanbide-heziketako prestakuntza-programek bermatu egingo dute jarraipen egokia ematen zaiola bigarren hezkuntzan finkatutako hizkuntza-trataerari; hala, behar diren neurriak hartuko dira lanbide-heziketara igarotzean etenik gerta ez dadin aurreko etapetan egindako hizkuntza-aukerekiko. Ildo horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak bultzatuko du euskarazko hezkuntza-eskaintza lanbide-heziketan zabaltzea; hala, batetik, D eredua zabaltzea bultzatuko du, eta, bestetik, euskarazko ikaskuntza eta profesionalizazioa indartuko duen B eredua (elebiduna) ezarriko du arian-arian, planifikazio bati jarraituta. Era berean, A ereduan ere euskarazko ikasgaiak txertatzea bultzatuko du.

2.– Los programas formativos de la formación profesional garantizarán la continuidad del tratamiento lingüístico establecido en la educación secundaria, y se adoptarán las medidas necesarias para evitar en el tránsito a la formación profesional la ruptura con el ejercicio de las opciones lingüísticas ejercidas en las etapas anteriores. En tal sentido, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará la ampliación de la oferta educativa en euskera en la formación profesional, ampliando el modelo D e implantando de forma progresiva y planificada el modelo B –bilingüe–, orientado a reforzar el aprendizaje y la profesionalización en euskera. Asimismo, promoverá la inclusión de materias impartidas en euskera en el modelo A.

3.– Hizkuntza-plangintza orokorrarekin koordinatuta egingo da lanbide-heziketako hizkuntza-plangintza, eta, haren barruan, euskarazko lanbide-heziketa bermatuko da, kontuan hartuta, lehentasunez, honako hauek: zer-nolako eskaera eta errealitate linguistikoa dagoen dena delako ikastetxearen inguruko hezkuntza-etapa bakoitzean, zein den eremu horretako egoera linguistikoa eta, zehazki, zein diren ikastetxe horretan eskaintzen den lanbide-heziketaren berezitasunak eta helburuak.

3.– La planificación lingüística en la formación profesional se realizará en coordinación con la planificación lingüística general, garantizando la oferta de la formación profesional en euskera, tomando en consideración con carácter prioritario la demanda, así como la realidad lingüística de las diferentes etapas educativas en el entorno del centro, la situación lingüística de la zona y, de forma específica, las peculiaridades de la oferta de formación profesional de que se trate y sus objetivos.

4.– Lanbide-heziketaren hizkuntza-plangintzaren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak behar diren neurriak hartuko ditu eskaintzen diren titulazio guztiak euskaraz irakasteko behar den eskola-materiala era dadin; era berean, behar diren neurriak hartuko ditu irakasleek, arian-arian, euskarazko irakaskuntza-eskariari erantzuteko euskara-gaitasun egokia eta nahikoa izan dezaten.

4.– En el marco de la planificación lingüística en la formación profesional, el departamento competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para la elaboración del material escolar necesario para garantizar la enseñanza en euskera de la totalidad de las titulaciones ofertadas, y adoptará las medidas necesarias para que el profesorado disponga de la competencia lingüística adecuada y suficiente para satisfacer progresivamente la demanda de la enseñanza en euskera.

5.– Aurreko paragrafoan zehaztutako plangintzaren barruan, ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza-ereduaren egitura zehaztuko du, plangintza orokorrera egokituta, eta kontuan hartuko du zer hizkuntza-proiektu duen, zer ingurutan dagoen kokatuta eta zer-nolako inguruabarrak dituen prestakuntza-prozesuaren xede den arlo profesional bakoitzak; era berean, aintzakotzat hartuko du hizkuntza biak komunikazio-hizkuntzatzat erabiltzea bide aproposa dela kasu bakoitzean egokiro bateratzeko elebitasunaren helburua eta kasuan kasuko prestakuntza-edukiak irakasteko helburua.

5.– En el marco de la planificación señalada en el párrafo anterior, cada centro concretará la estructura de su modelo lingüístico adaptándolo a la planificación general, teniendo en cuenta su proyecto lingüístico, su entorno y las circunstancias que rodean a cada ámbito profesional objeto del proceso formativo, y considerando el tratamiento vehicular de una y otra lengua como medio idóneo para conjugar el objetivo del bilingüismo con el de la transmisión de los contenidos de la formación de que se trate en cada caso.

6.– Bai praktika-programetan bai lanbide-heziketa dualeko programetan, enpresetan edo antzeko zentroetan egiten diren praktikei eta prestakuntzari dagokienez (bai hasierako lanbide-heziketan bai enplegurako lanbide-heziketan), enpresaren hizkuntza-errealitatea hartuko da bereziki kontuan, programa horiek egokiro bateratu ahal izateko ikasleen hizkuntza-ereduarekin eta -eskariarekin.

6.– En los programas de prácticas y de formación profesional dual, y en lo que corresponde a las prácticas y a la formación en la empresa o centro similar, tanto en el ámbito de la formación inicial como en el de la formación para el empleo, se tendrá especialmente en cuenta, a estos efectos, la realidad lingüística de la empresa, al objeto de conjugar dichos programas con el modelo lingüístico y la demanda de los alumnos.

7.– Enplegurako heziketako jardueren eta programen barruan, euskara ikasteko programak emango dira, HABErekin egindako akordioen bitartez, ikasleek ahozko eta idatzizko komunikazio-gaitasunak garatu ditzaten dena delako arlo profesionalean, eta, hartara, lanbide-zereginak hobeto bete daitezen edo lanbide-aukerak hobetu daitezen.

7.– En las actividades y programas de formación para el empleo se garantizará, mediante los acuerdos correspondientes con HABE, la incorporación de programas de aprendizaje del euskera con el objetivo de progresar en la capacidad comunicativa, oral y escrita, en el ámbito profesional específico de que se trate, así como para el mejor desarrollo de las tareas profesionales o para la mejora de las expectativas profesionales.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak beharrezkoak diren neurriak bultzatuko ditu lanbide-heziketako irakasleen euskara-gaitasuna hobetzeko.

8.– La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsará las medidas necesarias para la mejora de la capacitación en euskera del profesorado de formación profesional.

28. artikulua.– Prestakuntza-prozesuetako eleaniztasuna.

Artículo 28.– El plurilingüismo en los procesos de formación.

1.– Bai hasierako lanbide-heziketan bai enplegurako heziketan atzerriko hizkuntzak sartzea lehentasunezko helburua da Euskadiko lanbide-heziketako sistema bateratua garatzeko.

1.– La incorporación de lenguas extranjeras en los procesos de formación, tanto en formación inicial como en formación para el empleo, es un objetivo prioritario en el desarrollo del sistema integrado de formación profesional en Euskadi.

2.– Atzerriko hizkuntzen ikaskuntza sartzearen helburua da profesionalak gaitzea, prestakuntza-prozesua amaitutakoan, komunikazio-prozesuak, ahozkoak eta idatzizkoak, normaltasunez garatzeko haien lanbide-esparruan.

2.– La incorporación del aprendizaje de lenguas extranjeras tiene como objetivo la capacitación de las profesionales y los profesionales para desarrollar procesos de comunicación, verbales y escritos, con normalidad en su correspondiente ámbito profesional al finalizar el proceso formativo.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, eredu hirueledun baten bidez zehaztuko da lanbide-heziketako eleaniztasuna. Eredu horren barruan, bi hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntza batean (lehentasunez, ingelesa) emango dira lanbide-heziketako heziketa-zikloak, eta horren helburua izango da oinarrizkoa eta nahikoa izango den komunikazio-gaitasuna lortzea, ahoz zein idatziz, dagokion lanbide-arloan. Ikastetxe bakoitzean zehaztuko dira hizkuntza-eredu horren egitura eta hiru hizkuntzen ordu-banaketa, kontuan izanik hizkuntza-proiektua, ingurua eta prestakuntza-prozesuaren xede den lanbide-arlo bakoitzaren ezaugarriak.

3.– En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el plurilingüismo en la formación profesional se concretará en un modelo trilingüe, dentro del cual se impartirán los ciclos formativos de formación profesional en las dos lenguas oficiales y otra lengua extranjera, que será prioritariamente inglés, teniendo como objetivo alcanzar una capacidad básica y suficiente de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional específico de que se trate. En cada centro se concretará la estructura de este modelo lingüístico y la distribución horaria de los tres idiomas, teniendo en cuenta su proyecto lingüístico, su entorno, y las circunstancias que rodean a cada ámbito profesional objeto del proceso formativo.

4.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak erregelamenduz ezarriko du zein irizpide jarraitu behar diren ingelesa edo atzerriko beste hizkuntza batzuk komunikazio-hizkuntza gisa sartzeko lanbide-heziketako zenbait gaitan, betiere, kontuan izanik eskaintzaren plangintza eta ikastetxeek beren hizkuntza-proiektuan erakusten duten eskaria. Irakasleen hizkuntza-gaitasuna ere ezarriko du, zeinak modulua atzerriko hizkuntza batean emateko egokia eta nahikoa izan beharko baitu.

4.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo establecerá reglamentariamente los criterios que deben seguirse para la incorporación del inglés u otras lenguas extranjeras como lengua vehicular en algunas materias de la formación profesional, con arreglo a la planificación de la oferta y atendiendo la demanda de los centros expuesta en su proyecto lingüístico. Establecerá asimismo la competencia lingüística del profesorado adecuada y suficiente para impartir el módulo en una lengua extranjera.

5.– Enplegurako heziketan ingelesa ikasteko programak sustatuko dira, hizkuntza horretan ahoz zein idatziz komunikatzeko gaitasuna hobetzeko dena delako arlo profesionalean.

5.– En la formación para el empleo se fomentará la incorporación de programas de aprendizaje de la lengua inglesa con el objetivo de progresar en la capacidad comunicativa, oral y escrita, en el ámbito profesional específico de que se trate.

6.– Atzerriko beste hizkuntza batzuk ikasteko programak sustatuko dira, hala badagokio, enplegurako heziketako jardueretan, dena delako arlo profesionalean edo enpresarialean komenigarritzat jotzen bada ingelesaz bestelako atzerriko hizkuntza bat ezagutzea lanbide arlo horretako zereginak hobeto betetzeko edo lan-aukerak hobetzeko.

6.– En las actividades de formación para el empleo se impulsarán, en su caso, programas para el aprendizaje de otras lenguas extranjeras, cuando se trate de ámbitos profesionales o empresariales en los que el conocimiento de otra lengua extranjera distinta de la lengua inglesa sea conveniente para el mejor desarrollo de las tareas profesionales o para la mejora de las expectativas profesionales.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak beharrezkoak diren neurriak bultzatuko ditu lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako ikastetxeetako irakasleek ingelesean eta, hala badagokio, atzerriko beste hizkuntza batzuetan duten gaitasuna hobetzeko.

7.– La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco impulsará las medidas necesarias para la mejora de la capacitación en lengua inglesa, y en su caso en otras lenguas extranjeras, del profesorado de los centros especializados en el modelo combinado de formación profesional.

ZORTZIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO OCTAVO
IKERKETA, BERRIKUNTZA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL SISTEMAN
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA EN EL SISTEMA VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

29. artikulua.– Ikerketa lanbide-heziketan.

Artículo 29.– Investigación en la formación profesional.

1.– Lanbide-heziketako ikerketak, zuzenean edo zeharka, lagungarria izan behar du lanbide-heziketako euskal sistema bateratua garatzeko eta etengabe hobetzeko, nazioarteko proposamen aurreratuenei lotuta.

1.– La investigación en la formación profesional debe ser un elemento que, directa o indirectamente, contribuya al desarrollo y a la mejora permanente del sistema integrado vasco de formación profesional, en su conexión con las propuestas más avanzadas en el ámbito internacional.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak lanbide-heziketaren arloko ikerketa bultzatuko du, sistemaren hobekuntza susta dadin eta lortutako guztiak honako honetan lagundu dezan: arlo hori nazioartean ikerketarako arlo espezifikotzat jotzen eta Euskal Autonomia Erkidegoak eta bertako ikerlariek eremu horretan leku bat izaten.

2.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco impulsará el desarrollo de la investigación en la formación profesional con el objeto de impulsar la mejora del sistema y de que los logros alcanzados contribuyan al reconocimiento internacional como campo específico de investigación y a la presencia del País Vasco y sus investigadores en ese ámbito.

3.– Lanbide-heziketako ikerketa harmonizatu beharko da ikaskuntza aurreratuei, ingurune digital berriei, sistema adimentsuei eta garapen jasangarri eta integratzaileari buruzko ikerketa orokorrarekin, baita enpresa-munduarekin ere, bereziki enpresa txiki eta ertainen munduarekin, hartarako erregelamenduz ezartzen diren tresnen bidez.

3.– La investigación en la formación profesional deberá armonizarse con la investigación general en el campo de los aprendizajes avanzados, de los nuevos entornos digitales, de los sistemas inteligentes y del desarrollo sostenible e integrador, así como con el mundo de la empresa, en especial con las pymes, a través de los instrumentos que reglamentariamente se establezcan.

30. artikulua.– Berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatzea lanbide-heziketa integratuan.

Artículo 30.– Impulso de la innovación y de la mejora continua en la formación profesional integrada.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak programa espezifikoak eratuko ditu, berrikuntza aplikatua sustatzeko lanbide-heziketan eta lanbide-heziketa ematen duten ikastetxeetan.

1.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco establecerá programas específicos para el impulso de la innovación aplicada en la formación profesional y en los centros que la imparten.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, urtean-urtean behintzat, lanbide-heziketako berrikuntza-programen eta -jardueren emaitzak ebaluatuko ditu, eta, horrekin batera, lankidetza-sareak eratuko ditu, berrikuntza-jardunbide onenak zabaltzeko ikastetxeek egiten dituzten lanbide-heziketako jardueretan.

2.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco evaluará, al menos anualmente, los resultados de los programas y actividades de innovación en la formación profesional y establecerá redes de colaboración en las que se transmitan las mejores prácticas de innovación que se realicen en las diferentes actividades de formación profesional que desempeñan los centros.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak arau eta egiaztapenen zerrenda bat eratuko du etengabeko hobekuntza garatzeko lanbide-heziketa integratuaren arlo bakoitzean, lege honen 11. artikuluan zehazten den sarean sartuta dauden zentroetan. Dagoeneko badiren kudeaketa aurreratuko ereduekin bat etorri behar dute arau eta egiaztapen horiek eta aldian-aldian berrikusiko dira.

3.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco establecerá una relación de normas y acreditaciones para el desarrollo de la mejora continua en cada uno de los ámbitos de la formación profesional integrada, en los centros incluidos en la red que se determina en el artículo 11 de la presente Ley. Estas normas y acreditaciones estarán alineadas con los modelos de gestión avanzada existentes y serán revisadas periódicamente.

31. artikulua.– Irakasleen prestakuntza.

Artículo 31.– Formación del profesorado.

1.– Lanbide-heziketan berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatzeko, ezinbestekoa izango da irakasleak prestatzea, ikasgela barruan lantzeko metodologia aktibo berriak ikasi eta gara ditzaten eta eduki profesional espezifikoak berengana ditzaten, irakasle horiek ingurune konplexuetan aritzeko dituzten gaitasunak areagotzeko.

1.– El impulso de la innovación y la mejora continua en la formación profesional requerirá la formación del profesorado en el aprendizaje y desarrollo de nuevas metodologías activas de aprendizaje en el aula, así como en contenidos profesionales específicos, dirigida a mejorar las competencias de dicho profesorado en entornos complejos.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitakoa betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak irakasleentzako prestakuntza-programak eratuko ditu, eta, horietan, aurreko paragrafoan zehaztutako arloei emango zaie lehentasuna, baina baita teknologikoki oso aurreratuak diren inguruneetan aurrera egin ahal izateko ekintzak sustatzeari ere.

2.– A los efectos establecidos en el párrafo anterior, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco establecerá programas de formación del profesorado, dando prioridad a la formación destinada a los campos definidos en el párrafo anterior, así como a fomentar acciones dirigidas para poder responder a entornos tecnológicamente muy avanzados.

3.– Prestakuntza-zentroetan edo beren lan-prozesu edo -jardunbide aurreratu eta berritzaileengatik nabarmenak diren enpresetan egin ahal izango dira irakasleentzako etengabeko prestakuntzako programak.

3.– Los programas de formación continua del profesorado podrán realizarse tanto en centros de formación como en empresas que destaquen por sus avanzados e innovadores procesos de trabajo y de ejercicio profesional.

32. artikulua.– Lanbide-heziketaren berrikuntzarako eta etengabeko hobekuntzarako egiturak.

Artículo 32.– Estructuras para la innovación y mejora continua de la formación profesional.

1.– Lanbide-heziketaren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatzeko, ikastetxe publikoen antolamendu- eta kudeaketa-autonomia indartzeko mekanismoak garatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak, ikastetxe publikoak beren burua kudeatzeko gai izan daitezen, beren inguruneari lotuta, jarduerak eta proiektuak malgutasunez, arintasunez, fidagarritasunez eta eraginkortasunez garatzeko ahalmena izan dezaten.

1.– Para el impulso de la innovación y mejora continua en la formación profesional, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco desarrollará los mecanismos que refuercen la autonomía en la organización y gestión de los centros públicos, de forma que se configuren como entidades con capacidad de autogestionarse, vinculadas a su entorno, y capaces de desarrollar diferentes actividades y proyectos con flexibilidad, agilidad, fiabilidad y eficiencia.

2.– Horretarako, sail horrek hau sustatu behar du: lanbide-heziketako ikastetxeak ezagutza-unitate espezializatu modura egituratzea, eta sarean lan egitea, beste ikastetxe, enpresa eta organismo batzuekin elkar hartuta aritu daitezen, inguruan sortzen diren beharrizanei konponbidea emate aldera. Hala, kudeaketa-eredu berritzaileak sustatuko ditu ikastetxe horietan, eta sormena eta berrikuntza aplikatua ere indartuko du ikastetxeek garatuko dituzten funtsezko prozesuetan.

2.– A los efectos señalados en el párrafo anterior, dicho departamento impulsará la configuración de los centros de formación profesional como unidades de conocimiento especializadas, que trabajen en red a los efectos de buscar alianzas y colaboraciones con otros centros, empresas y organismos, con el objetivo de poder ofrecer soluciones a las necesidades de su entorno. Para ello, impulsará el desarrollo de nuevos modelos de gestión innovadores en dichos centros, y el fomento de la creatividad y la innovación aplicada en los procesos fundamentales que se desarrollen en ellos.

3.– Halaber, aurreko paragrafoetan adierazitakoa betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak baimena eman ahal izango du bere menpeko lanbide-heziketako ikastetxeetan bestelako antolamendu-egitura espezifikoak sortzeko, zentro horien estrategiari, berrikuntzari eta operatibitateari buruzko esparruak sortzen ahalbidetuko dutenak. Antolamendu-egitura berri horiek, hezkuntza-zentroetan orokorrean ezarrita dauden antolamendu-egitura formal egonkorrez bestelakoek, aukera emango dute zentroetan egin ahal izateko organo eskudunek ezarritako ildo estrategikoekin bat datozen proiektuak. Antolamendu-egitura horien bidez, aukera egongo da irakasleak hainbat arlo espezifikotan biltzeko, orokorrean ezarritakoaz bestelako modu batean, eta egitura berezi horiei proiektu jakin batzuk aurrera eraman ahal izateko eskatu ahal izango zaie.

3.– Asimismo, y a los efectos señalados en los párrafos anteriores, el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo del País Vasco podrá autorizar la existencia de estructuras organizativas diferentes y específicas en los centros de formación profesional dependientes de él, que permitan crear ámbitos referidos a la estrategia, la innovación y la operatividad de dichos centros. Estas nuevas estructuras organizativas, diferentes de las estructuras organizativas formales estables contempladas con carácter general en los centros educativos, permitirán que en dichos centros se puedan realizar diferentes proyectos alineados con las líneas estratégicas establecidas por los órganos competentes. Mediante estas estructuras organizativas se podrá agrupar al profesorado en diferentes áreas específicas, de manera diferente a la establecida con carácter general, y se podrán asignar a estas estructuras específicas la realización de proyectos concretos.

BEDERATZIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO NOVENO
LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL SISTEMA EBALUATZEA
LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

33. artikulua.– Lanbide-heziketako euskal sistema aldian-aldian ebaluatzea.

Artículo 33.– La evaluación periódica del sistema vasco de formación profesional.

Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 70. artikuluan aurreikusitako batzorde mistoak ebaluazioaren arloan esleituta dituen eskumenak alde batera utzi gabe, gutxienez hiru urtean behin, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak ebaluatu egingo ditu lanbide-heziketako euskal sistemaren prestakuntza- eta ikaskuntza-jarduerak, bereziki kontuan hartuta honako hauek guztiak: jarduera horiek nola egokitzen diren euskal ekonomia-sistemaren beharretara; enplegagarritasun-tasak, ikastaroak, moduluak edo beste prestakuntza-ekintza batzuk egin dituztenek zer emaitza lortu dituzten; zenbatek utzi dioten jarduera horiek egiteari; enplegua nola egokitzen den jasotako prestakuntzara, eta antzeko beste datu batzuk. Batzorde misto horrek, aldian-aldian, txostena bidaliko dio Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari, nekazaritza-arloko lanbide-heziketaren eremuan egindako ebaluazioen emaitzei buruz.

Sin perjuicio de las competencias que en materia de evaluación tiene atribuidas la comisión mixta prevista en el artículo 70 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, al menos cada tres años, por parte del Consejo Vasco de Formación Profesional se someterán a evaluación las actividades de formación y de aprendizaje del sistema vasco de formación profesional, con especial referencia a su adecuación a las necesidades del sistema económico vasco, a las tasas de empleabilidad, a los resultados obtenidos por quienes realizaron los cursos, módulos u otras acciones formativas de que se trate, a los niveles de abandono, a la adecuación del empleo a la formación recibida y a otros datos de similar naturaleza. La mencionada comisión mixta informará periódicamente al Consejo Vasco de Formación Profesional de los resultados de sus evaluaciones en el ámbito de la formación profesional agraria.

34. artikulua.– Lanbide-heziketako eredu konbinatuaren garapena eta lanbide-heziketa dualaren eskaintza ebaluatzea.

Artículo 34.– La evaluación del desarrollo del modelo combinado de formación profesional y de la oferta de formación profesional dual.

1.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak honako hauek ere berariaz ebaluatuko ditu, gutxienez, hiru urterik behin: zer garapen izan duten lanbide-heziketako eredu konbinatua garatzeko jardueren sustapen-programek; zenbateraino egin duten aurrera bai lanbide-heziketa integratuko jarduerek, bai berrikuntzan eta ekintzailetzan trebatzeko jarduerek, eta zer emaitza lortu dituzten.

1.– Al menos cada tres años, por parte del Consejo Vasco de Formación Profesional se evaluará, igualmente y de forma específica, el desarrollo de los programas de fomento de las actividades dirigidas a desarrollar el modelo combinado de formación profesional; el nivel de avance que van alcanzando las actividades de formación profesional integrada y de aprendizaje en innovación y en emprendimiento, y sus resultados.

2.– Lanbide-heziketa duala sustatzeko programak ere berariaz ebaluatuko dira, modu berean eta maiztasun berarekin.

2.– De la misma forma y con la misma periodicidad se someterán a evaluación, de forma específica, los programas de impulso de la formación profesional dual.

35. artikulua.– Lanbide-heziketako euskal sistemaren ebaluazioak eta programa espezifikoen gainean egindako ebaluazioak ikuskatzea.

Artículo 35.– Supervisión de las evaluaciones del sistema vasco de formación profesional y de los programas específicos.

Lanbide-heziketako adituen nazioarteko batzorde batek aldian aldiko ebaluazio horiek aztertu ahal izango ditu, egindako ebaluazio teknikoa ikuskatu eta, hartara, lanbide-heziketako euskal sistema hobetzeko eta garatzeko neurriak proposa ditzan.

Las evaluaciones periódicas así realizadas se podrán someter al examen de un comité internacional de expertas y expertos en formación profesional, a los efectos de que supervisen la evaluación técnica realizada y propongan medidas para la mejora y desarrollo del sistema vasco de formación profesional.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES
LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide-heziketako aholkularitzako organismo teknikoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Los organismos técnicos y de asesoramiento en formación profesional.

1.– Lege honen 19, 20 eta 21. artikuluetan aurreikusitako organismo teknikoak eta aholkularitzakoak Eusko Jaurlaritzak sortu, aldatu edo ezabatuko ditu, erregelamendu bidez.

1.– Los organismos técnicos y de asesoramiento contemplados en los artículos 19, 20 y 21 de la presente Ley serán creados, modificados o suprimidos reglamentariamente por el Gobierno Vasco.

2.– Aholkularitzako organismo tekniko horiek lanbide-heziketako zentro integratuen autonomia-erregimena izango dute, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 34. artikuluan aurreikusitakoa.

2.– Estos organismos técnicos y de asesoramiento tendrán el régimen de autonomía de los centros integrados de formación profesional previsto en el artículo 34 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

3.– Organismo horiei atxikitako lanpostuak betetzeko sistema merezimendu-lehiaketaren bidezkoa izango da, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak egingo baitu, Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen 33. artikuluan ezarritako baldintzetan.

3.– El sistema de provisión de los puestos de trabajo adscritos a dichos organismos será por concurso de méritos convocado por el departamento competente en materia de educación en las condiciones que se establecen en el artículo 33 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Aurreko paragrafoan zehazten den moduan betetako lanpostuez gainera, organismo horiek laguntza emateko langileak izan ahal izango dituzte zailtasun berezia duten proiektuak edo kualifikazio berezia eskatzen duten proiektuak aurrera eramateko, betiere lege honetan jasotzen den lanbide-heziketako eredu konbinatuaren dena delako atalen batekin lotura badute proiektuok. Langile horiek zerbitzu-eginkizunetan jardungo dute, dagozkien eginkizunak aurrera eramateko, lanpostua betetzeko berariaz egingo den deialdiaren bidez. Kasuan kasurako egingo diren deialdi horietan, kontuok zehaztuko dira: egin beharreko lanak zein diren, bete beharreko baldintza bereziak eta zer gaitasun profesional eskatzen den. Zerbitzu-eginkizun horiek berritzeko aukera egongo da egokitutako proiektua amaitu arte, baina aldez aurretik, egindako lanari buruzko aldeko txostena beharko da. Lanpostu horiek ezin badira bete aurreikusitako sistemaren bidez, bitarteko funtzionarioei eskaintzeko aukera egongo da, baina, horretarako, sortuko diren zerrenda espezifikoetan, eginkizuna egoki aurrera eramateko behar diren titulazioari edo gaitasun profesionalari buruzko eskakizunak jaso beharko dira.

4.– Además de los puestos de trabajo provistos según se señala en el párrafo anterior, dichos organismos podrán contar con personal de apoyo para la realización de proyectos concretos de especial dificultad o que requieran de una especial cualificación y que estén relacionados con los diferentes componentes del modelo combinado de formación profesional que se define en esta ley. Este personal será asignado en régimen de comisión de servicios para el desempeño de las tareas que le correspondan, mediante convocatoria específica. En las pertinentes convocatorias constarán las tareas a realizar y los requisitos específicos y de capacitación profesional requeridos. Estas comisiones de servicio podrán renovarse, previo informe positivo de la labor realizada, hasta la finalización del proyecto asignado. En el caso de no poder cubrir estos puestos por el sistema previsto, podrán ofertarse a funcionarios interinos, incorporando a las listas específicas que se creen para estos puestos los requisitos de titulación o capacitación profesional requeridos para el adecuado desarrollo de su tarea.

5.– Aholkularitzako organismo tekniko horien zuzendariek adituak kontratatzeko aukera izango dute eginkizun jakin batzuk aurrera eramateko, hain zuzen ere kualifikazio berezia eskatzen dutelako edo zailtasun handia dutelako ezin badituzte langile propioek edo laguntzarako direnek burutu, betiere indarrean den araudian jarritako mugen barruan.

5.– Los directores o directoras de estos organismos técnicos y de asesoramiento podrán contratar personal experto para la realización de tareas concretas que, por sus especiales características de cualificación o dificultad, no puedan ser asumidas por personal propio o de apoyo, dentro de los límites contemplados en la normativa vigente.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sareko ikastetxeetako irakasleen lanpostuak betetzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Provisión del personal docente de los centros de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional.

1.– Lanbide Heziketako Eredu Konbinatuan Espezializatutako Ikastetxeen Euskal Sarekoak diren Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeak irakasleez hornitzeko orduan, berariaz hartuko da kontuan zer beharrizan espezifiko dauden lanbide-heziketako eredu konbinatua garatzeko.

1.– La provisión de personal docente de los centros de la Red Vasca de Centros Especializados en el Modelo Combinado de Formación Profesional y dependientes de la Administración educativa será adecuada a las necesidades específicas asociadas al desarrollo del modelo combinado de formación profesional.

2.– Ikastetxeek, beren hezkuntza-proiektuak aintzat hartuta, eska dezakete honako hauek egitea ikastetxeko lanpostu jakin batzuetan:

2.– Los centros docentes, de acuerdo con sus proyectos educativos, podrán instar respecto de determinados puestos de trabajo:

a) Titulazio eta lanbide-gaitasunari buruzko baldintzak ikastetxearen lanpostu-zerrendan sartzea.

a) La incorporación de requisitos de titulación y capacitación profesional mediante su inclusión en la relación de puestos de trabajo del centro.

b) Hainbat titulu eta lanbide-gaitasun merezimendu gisa baloratzea lanpostuak betetzeko prozeduretan.

b) La valoración como mérito de determinados títulos y capacitaciones profesionales en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

c) Lanpostuan aritu behar duenaren betebehar gisa ezartzea honako hau: birziklatze-jardueretan parte hartzea, lanpostuari esleitutako funtzioak behar bezala egiteko gaitasun iraunkorra izan dezan.

c) El establecimiento, entre las obligaciones del titular para el desempeño del puesto, de la de participar en actividades de reciclaje que le permitan su permanente capacitación para la adecuada realización de las funciones atribuidas al puesto.

3.– Erregelamendu bidez, behar diren neurriak hartuko dira ikastetxe publikoetako gobernu-organoek lanpostuak betetzeko prozesuan parte har dezaten.

3.– Reglamentariamente se arbitrarán las medidas necesarias para que los órganos de gobierno de los centros públicos tomen parte en la provisión de sus puestos de trabajo.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Creación del Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia.

1.– Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratua (ULHZI) sortzen da, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan urrutiko lanbide-heziketaz arduratuko den zentro publiko bakarra izateko.

1.– Se crea el Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia (CIFPD) como el único centro encargado de la formación profesional a distancia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de País Vasco.

Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuak irakaskuntza-jarduera garatuko du lanbide-heziketako tituluei eta profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien irakaskuntzetan eta, oro har, enplegurako lanbide-heziketako sisteman antolatutako prestakuntza-modalitateetan, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketari eta enplegurako lanbide-heziketari buruzko arloan eskumena duten sailek erabakitzen dituzten baldintzetan.

El Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia desarrollará la actividad docente en las enseñanzas correspondientes a los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad, y, en general, en las modalidades formativas previstas en el sistema de formación profesional para el empleo, en las condiciones que determinen los departamentos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

2.– Urrutiko lanbide-heziketako programek barne hartu ahal izango dute irakaskuntza-ikaskuntza eta ebaluazioko jarduera presentzialak garatzea eta jarraitzea; hartarako, Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuak lege honen 11. artikuluan ezarritako zentroen sarean sartuta egongo diren zentro kolaboratzaileen sare bat izango du, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketari eta enplegurako lanbide-heziketari buruzko arloan eskumena duten sailek erabakitzen dituzten baldintzetan.

2.– Los programas de formación profesional a distancia podrán incluir el desarrollo y seguimiento de actividades presenciales de enseñanza-aprendizaje y evaluación, para lo cual el Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia contará con una red de centros colaboradores, que formarán parte de la red de centros establecida en el artículo 11 de la presente Ley, en las condiciones que determinen los departamentos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

3.– Urrutiko lanbide-heziketako tituluak edo ziurtagiriak lortzeko programetan zentro kolaboratzailea izateko, baldintza hauek bete beharko dira:

3.– La condición de centro colaborador en los programas dirigidos a la obtención de títulos o certificados de formación profesional a distancia requerirá:

a) Lanbide-heziketako titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri horietan ezarritako baldintzak betetzea.

a) Cumplir los requisitos establecidos en los correspondientes títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad.

b) Aldez aurretik izatea hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen sailaren baimena modu presentzialean emateko lanbide-heziketako tituluak, edo enplegurako heziketaren arloko eskumena duen sailaren egiaztapena modu presentzialean emateko profesionaltasun-ziurtagiriak.

b) Estar previamente autorizado por el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo para impartir de forma presencial títulos de formación profesional, o acreditado por el departamento competente en materia de formación para el empleo para impartir de forma presencial certificados de profesionalidad.

c) Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren eta enplegurako lanbide-heziketaren arloko eskumena duten sailek, biek batera, zentro kolaboratzaile izendatua izatea.

c) Ser nombrado centro colaborador, de forma conjunta, por los departamentos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

4.– Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuak lan egingo du lanbide-heziketako zentro integratuei era orokorrean esleitutako xedeak lortzeko eta izendatutako funtzioak betetzeko, aplikagarri zaien araudiaren arabera.

4.– El Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia servirá a los fines y desarrollará las funciones atribuidas con carácter general a los centros integrados de formación profesional, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

Halaber, Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuak autonomia izango du antolaketarako, pedagogiarako, bai eta kudeaketa ekonomiko eta langileenerako ere, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeko 34. artikuluan zehaztutakoaren eta aplikagarri zaion araudiaren arabera.

Asimismo, el Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia dispondrá de la autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal prevista en el artículo 34 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y en la normativa que le sea de aplicación.

Orobat, kolaboratzea izango du beste erakunde batzuekin prestakuntza-materiala ikertzeko, prestatzeko eta zabaltzea proposatzeko, eta prestakuntza-erantzun egokienak esperimentatzeko eta ebaluatzeko urrutiko lanbide-heziketaren bitartez.

Igualmente, podrá colaborar con otras instituciones para investigar, elaborar y proponer la difusión del material formativo, y para experimentar y evaluar las respuestas formativas más adecuadas a través de la formación profesional a distancia.

5.– Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak arautu egingo du Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuaren antolaketa eta funtzionamendua, egokituz irakasleen dedikazio-erregimena eta gobernu- eta koordinazio-organoak ikastetxe horren berezitasunera eta ezaugarri espezifikoetara. Halaber, ikasleak onartzeko arauak eta prozedurak ezarriko ditu, ibilbide pertsonal eta profesionalak lehenetsiz, eta erraztasunak emanez ikaskuntza beste jarduera eta erantzukizun batzuekin kontziliatzeari.

5.– El departamento competente en materia de educación regulará la organización y funcionamiento del Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia, adaptando el régimen de dedicación del profesorado y los órganos de gobierno y coordinación docente a la singularidad y características específicas de este centro. Asimismo, establecerá las normas y procedimientos de admisión del alumnado, priorizando las trayectorias personales y profesionales y facilitando la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.

6.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak arautu eta integratuko du urriaren 10eko 1/2013 Legean sortutako Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuaren lanbide-heziketari dagokion guztia Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratu berrian.

6.– El departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo regulará e integrará todo lo que compete a la formación profesional del Instituto Vasco de Educación a Distancia, creado en la Ley 1/2013, de 10 de octubre, en el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
LEHENENGO XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Indargabetuta geratzen da Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 23. artikulua.

Queda derogado el artículo 23 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Indargabetuta geratzen dira, orobat, lege honen maila berekoak edo beheragokoak izanik, beronek xedatutakoarekin bat ez datozen xedapen guztiak.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 6. artikulua, «Kalitate-bermea»
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del artículo 6, «Garantía de calidad», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

«6. artikulua.–Kalitate-bermea.

«Artículo 6.– Garantía de calidad.

1.– Kalitatea bizialdi osoko ikaskuntzako sistemaren planen eta programen multzoaren oinarrizko printzipioa da, eta ikaskuntzaren emaitzak, ematen diren zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia, eta hartzaileen eta beste interes-taldeen gogobetetasuna hobetzera zuzenduta egongo da.

1.– La calidad es un principio básico del conjunto de los planes y programas del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, y estará orientada a mejorar los resultados de aprendizaje, la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados y la satisfacción de las personas destinatarias y otros grupos de interés.

2.– Eusko Jaurlaritzak, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari entzun ondoren, bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sisteman kalitatearen kultura indartzea sustatuko du, barne- eta kanpo-ebaluazioko prozesuen bidez, emaitzak eta errendimendua hobetzeko prozesuen bidez eta, orobat, kalitatea bermatzeko esparruaren Estatuko eta Europako sarean parte hartuz».

2.– El Gobierno Vasco, una vez oído el Consejo Vasco de Formación Profesional, impulsará la cultura de la calidad en el sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida a través de procesos de evaluación interna y externa y de procesos de mejora de los resultados y del rendimiento, y a través de la participación en la red estatal y europea del marco de garantía de la calidad».

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 24. artikulua, «Prestakuntza eta ikaskuntzako eskaintza»
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación del artículo 24, «Oferta formativa y de aprendizaje», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 24. artikuluaren 5. zenbakia honela geratzen da:

El párrafo 5 del artículo 24 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, queda redactado de la forma siguiente:

«5.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan, nekazaritza-sektoreko lanbide-heziketa ez-arautuan eta enplegurako lanbide-heziketan eskumena daukaten sail eta organismoek, beren eskumenen eremuan, lanbide-heziketan zer eskainiko den zehaztuko dute, betiere, kontuan hartuta, batetik, Lanbide Heziketako Euskal Plana eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko Legearen 18. artikuluan zehaztutako Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak ezarritako irizpideak eta lehentasunak».

«5.– Los departamentos u organismos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo, así como en la formación profesional no reglada en el sector agrario y en la formación profesional para el empleo, determinarán, en el ámbito de sus competencias, la oferta de formación profesional teniendo en cuenta el Plan Vasco de Formación Profesional y los criterios y prioridades que se establezcan por parte del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional definido en el artículo 18 de la Ley de Formación Profesional del País Vasco».

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 32. artikulua, «Lanbide-heziketako eskaintza bateratua».
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Modificación del artículo 32, «Oferta integrada de formación profesional», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 32. artikuluko 2. zenbakia honela geratzen da:

El apartado 2 del artículo 32 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, queda redactado de la siguiente forma:

«2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailak prozedura bat ezarriko dute hasierako lanbide-heziketa emateko baimena duten ikastetxeek enplegurako lanbide-heziketa ematea ere izan dezaten. Hasierako lanbide-heziketa ematen duten ikastetxe publikoek automatikoki izango dute baimena beren hezkuntza-eskaintzan sartutako heziketa-zikloekin bat datorren enplegurako lanbide-heziketa emateko. Kasuan kasuko ikastaroak emateko baimena lortzeko, indarrean den legerian esaten dena bete beharko da».

«2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, junto con el departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo, establecerán el procedimiento para que los centros autorizados para impartir formación profesional inicial puedan impartir también formación profesional para el empleo. Los centros públicos que imparten formación profesional inicial quedarán automáticamente autorizados para impartir la formación profesional para el empleo correspondiente con los ciclos formativos que tengan planificados en su oferta educativa. La autorización para impartir los cursos concretos que correspondan se atendrá a lo dispuesto en la normativa vigente».

AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 40. artikulua, «Bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua».
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Modificación del artículo 40, «El sistema integrado de orientación a lo largo de la vida», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 40. artikuluaren 6. zenbakia honela geratzen da:

El apartado 6 del artículo 40 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, queda redactado de la siguiente forma:

«6.– Lanbide-heziketaren esparruan, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan eta enplegurako heziketan eskumena duten sailek zehaztuko dute zer-nolako orientazio-eredua garatu behar den, zer-nolako neurriak, tresnak eta baliabideak behar diren bizialdi osoko orientazioaren eginkizunak garatzen laguntzeko, eta zer-nolako lankidetza-formulak behar diren sail bakoitzaren zerbitzuak eta eginkizunak definitzeko. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko Legearen 18. artikuluan zehaztutako Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak ezarritako jarraibideei jarraituko zaie, eragile sozialek ere parte hartuko dute, eta, aurrez, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari entzungo zaio».

«6.– En el ámbito de la formación profesional, los departamentos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo y de formación para el empleo establecerán, siguiendo las directrices marcadas por el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional definido en el artículo 18 de la Ley de Formación Profesional del País Vasco, y con la participación de los agentes sociales y oído el Consejo Vasco de Formación Profesional, el modelo de orientación a desarrollar y las medidas, instrumentos y recursos necesarios para facilitar el desarrollo de las funciones establecidas para la orientación a lo largo de la vida, así como las fórmulas de colaboración para la definición de los servicios y el papel de cada departamento».

AZKEN XEDAPENETATIK BOSGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 45. artikulua, «Bizialdi osoko ikaskuntzako kontseiluak».
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Modificación del artículo 45, «Consejos de aprendizaje a lo largo de la vida», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Aldatu egiten da Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 45. artikuluaren 4. zenbakia. Honela gelditzen da:

Se modifica el apartado 4 del artículo 45 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Queda como sigue:

«4.– Bizialdi osoko ikaskuntzako plan eta programek osotasunean jasoko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko Legearen 17. artikuluan zehaztutako Lanbide-heziketako Koordinazio Organo Gorenaren proposamenak eta lehentasunak, horiek erreferenteak izango baitira prestakuntza eta orientazio profesionalaren planifikazioari, garapenari, kalitatea bermatzeko markoari eta ebaluazioari dagokienez».

«4.– Los planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida incorporarán en su integridad las propuestas y prioridades del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional definido en el artículo 17 de la Ley de Formación Profesional del País Vasco, como referentes en lo relativo a la planificación, desarrollo, marco de garantía de calidad y evaluación de la formación y orientación profesional».

AZKEN XEDAPENETATIK SEIGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 47. artikulua, «Eginkizunak».
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Modificación del artículo 47, «Funciones», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Aldatu egiten dira Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 47. artikuluaren 2. eta 3. zenbakiak. Honela gelditzen dira:

Se modifican el apartado 2 y el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Queda como sigue:

«2.– Bizialdi osoko ikaskuntzako plana egitea, zeina egin beharko baita eragileen ekimenak koordinatuz eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko Legearen 18. artikuluan zehaztutako Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak lanbide-heziketari buruz ematen dituen jarraibideei kasu eginez, bai eta Gizarte Ongizaterako Kontseiluak helduen ikaskuntzari dagokionez emandako norabideak jarraituz.

«2.– Elaborar el plan de aprendizaje a lo largo de la vida, coordinando las iniciativas de los distintos agentes y atendiendo a las directrices en materia de formación profesional emanadas del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional definido en el artículo 18 de la Ley de Formación Profesional del País Vasco, así como a las directrices emanadas en materia de aprendizaje de personas mayores del Consejo de Bienestar Social.

3.– Onartzea bizialdi osoko ikaskuntzaren kalitatea bermatzeko markoa, errespetatuz Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko Legearen 17. artikuluan zehaztutako Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak lanbide-heziketako programetarako prestatutako markoa, eta ebaluatzea marko horren helburuak zenbat bete diren eta etengabeko hobekuntzarako zer neurri hartu diren».

3.– Aprobar el marco de garantía de calidad del aprendizaje a lo largo de la vida, respetando el marco elaborado por el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional definido en el artículo 17 de la Ley de Formación Profesional del País Vasco para los programas de formación profesional, y evaluar el logro de sus objetivos y la adopción de medidas tendentes a asegurar la mejora continua».

AZKEN XEDAPENETATIK ZAZPIGARRENA.– Aldatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginaren IV. tituluaren X. kapitulua (testu hori irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen).
DISPOSICIÓN FINAL.– Séptima. Modificación del Capítulo X del Título IV del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

Irailaren 11ko 1/2007 Legegintza Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginaren IV. tituluaren X. kapitulua honela geratzen da:

El Capítulo X del Título IV del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, queda redactado de la siguiente forma:

«X. KAPITULUA
«CAPÍTULO X
LAN ESPERIENTZIAREN BIDEZ EDO PRESTAKUNTZARAKO BIDE EZ-FORMALEN BIDEZ ESKURATUTAKO LANBIDE KONPETENTZIAK EGIAZTATZEKO ORDAINDU BEHARREKO TASA
TASA POR ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL O POR VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN

95 decies artikulua. Zergapeko egitatea.

Artículo 95 decies.– Hecho imponible.

Tasa honen zergapeko egitatea dira aholkularitza-zerbitzu teknikoak eta lanean edo prestakuntzarako bide ez-formaletan lortutako lanbide-konpetentziak egiaztatze-probetan ebaluatzeko zerbitzu teknikoak.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias en las pruebas de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

95 undecies artikulua. Subjektu pasiboa.

Artículo 95 undecies.– Sujeto pasivo.

Aurreko artikuluan zehaztutako prozeduran parte hartzeko aurrez eta behin betiko izena ematen duten pertsona fisikoak izango dira tasa horren subjektu pasiboak.

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que soliciten la preinscripción e inscripción para la participación en el procedimiento a que se refiere el artículo anterior.

95 duodecies artikulua. Noiz sortzen den tasa ordaintzeko betebeharra.

Artículo 95 duodecies.– Devengo.

Zerga-egitatea burutzen den unean sortuko da tasa ordaintzeko betebeharra. Prozeduraren fase bakoitzean aurrez izena emateko eta behin betiko izena emateko unean eskatuko da ordainketa egitea, subjektu pasiboaren autolikidazioaren bidez.

La tasa se devengará en el momento en que se lleve a cabo el hecho imponible. El pago se exigirá en el momento de la preinscripción e inscripción en cada una de las fases del procedimiento, mediante autoliquidación del sujeto pasivo.

95 terdecies artikulua. Kuotak.

Artículo 95 terdecies.– Cuotas.

Hauek dira tasaren kuotak:

La tasa se exige con las siguientes cuotas:

1.– Lan-esperientziari eta ikaskuntza ez-formalei esker lortutako lanbide-konpetentziak aitortzeko prozesuan aurrez izena emateko: 10,00 euro.

1.– Preinscripción en el proceso de reconocimiento de competencias profesionales conseguidas por experiencia laboral y aprendizajes no formales: 10,00 euros.

2.– Aholkularitza-fasean izena emateko:

2.– Inscripción en la fase de asesoramiento:

1. maila: 60,00 euro.

Nivel 1: 60,00 euros.

2. maila: 70,00 euro.

Nivel 2: 70,00 euros.

3. maila: 90,00 euro.

Nivel 3: 90,00 euros.

I. mailako titulu osoetarako: 90,00 euro.

Títulos completos de nivel I: 90,00 euros.

II. mailako titulu osoetarako: 100,00 euro.

Títulos completos de nivel II: 100,00 euros.

III. mailako titulu osoetarako: 110,00 euro.

Títulos completos de nivel III: 110,00 euros.

3.– Ebaluazio-fasean izena emateko:

3.– Inscripción en la fase de evaluación:

Lehen mailako kualifikazioen konpetentzia-unitate bakoitzean: 12,00 euro.

Por cada unidad de competencia de cualificaciones de nivel 1: 12,00 euros.

Bigarren mailako kualifikazioen konpetentzia-unitate bakoitzean: 15,00 euro.

Por cada unidad de competencia de cualificaciones de nivel 2: 15,00 euros.

Hirugarren mailako kualifikazioen konpetentzia-unitate bakoitzean: 18,00 euro.

Por cada unidad de competencia de cualificaciones de nivel 3: 18,00 euros.

95 quaterdecies artikulua. Salbuespenak eta hobariak.

Artículo 95 quaterdecies. Exenciones y bonificaciones.

1.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek ez dute inolako tasarik ordaindu beharko, baldin eta honako inguruabarren bat egiaztatzen badute:

1.– Gozarán de exención total de la tasa exigida las personas físicas admitidas en el procedimiento que acrediten:

a) Langabezian daudela eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko bulegoetan izena emana dutela enplegua eskatzeko.

a) Estar en situación de desempleo y figurar inscrita como demandante de empleo en las oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Izena eman aurreko urte naturalean guztira izan dituzten diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko urteko soldataren parekoak edo txikiagoak direla.

b) Percibir unos ingresos totales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional anual en el año natural anterior al de inscripción.

c) Bizikidetza-unitatearen gutxieneko diru-sarrerak ez direla iristen lanbide arteko gutxieneko soldataren 1,5era.

c) En caso de unidad convivencial, no alcanzar unos ingresos mínimos de un 1,5 del salario mínimo interprofesional.

d) Indarrean dagoen legediaren arabera zehaztutako kategoria bereziko familia ugariko kide direla.

d) Ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

e) Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutela.

e) Ser perceptora de la renta de garantía de ingresos.

f) Terrorismoaren biktima direla, legez hala onartuta.

f) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.

g) Genero-indarkeriaren biktima direla edo izan direla.

g) Ser o haber sido víctima de violencia de género.

h) Ehuneko 33ko edo hortik gorako desgaitasunen bat izatea tasa ordaintzeko betebeharra sortzeko unean.

h) Poseer discapacidad con un grado igual o superior al 33% en el momento del devengo de la tasa.

i) Iraupen luzeko langabetuak.

i) Personas en desempleo de larga duración.

2.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek % 50eko hobaria izango dute –ezin metatuzkoa, betiere–, baldin eta honako inguruabarren bat egiaztatzen badute:

2.– Gozarán de una bonificación del 50% de la tasa exigida, no acumulable, las personas físicas admitidas que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Indarrean dagoen legediaren arabera zehaztutako kategoria orokorreko familia ugariko kide direla.

a) Ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general conforme a la normativa vigente.

b) Izena eman aurreko urte naturalean guztira izan dituzten diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko urteko soldataren % 150aren parekoak edo txikiagoak direla».

b) Percibir unos ingresos totales iguales o inferiores al 150% del salario mínimo interprofesional anual en el año natural anterior al de inscripción».

AZKEN XEDAPENETATIK ZORTZIGARRENA.– Garapen eta exekuziorako gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA.– Habilitación para el desarrollo y ejecución.

Baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege honen garapen eta exekuziorako beharrezkoak diren izaera orokorreko xedapenak eman ditzan bere eskumenen eremuan.

Se autoriza al Gobierno Vasco para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias de carácter general necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

AZKEN XEDAPENETATIK BEDERATZIGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 17. artikuluko 1. apartatua, «Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua sortzea».
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA.– Modificación del artículo 17, apartado 1, «Creación del Instituto Vasco de Educación a Distancia», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Aldatu egiten da Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 17. artikuluko 1. apartatua, aurrerantzean honela idatzita egongo baita:

Se modifica el apartado 1 del artículo 17 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, que queda redactado como sigue:

«1.– Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua (UHEI) sortzen da, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan unibertsitateaz kanpoko urrutiko hezkuntzaz arduratuko den zentro publiko bakarra izateko, lanbide-heziketaz izan ezik.

«1.– Se crea el Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED) como el único centro público encargado de la educación no universitaria a distancia, a excepción de la formación profesional, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de País Vasco.

UHEIk arlo hauetan egingo du irakaskuntza-lana:

El IVED desarrollará la actividad docente en los siguientes campos:

a) Oinarrizko hezkuntzan eta batxilergoan, hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak ezartzen dituen baldintzen arabera.

a) Las enseñanzas de educación básica y bachillerato en las condiciones que establezca el departamento competente en materia de educación.

b) Erkidegoko hizkuntza ofizialetan eta beste hizkuntza batzuetan gaitzeko ikasketetan, euskarari dagokionez gaian eskuduna den HABE organismoak ezarritako baldintzetan.

b) La capacitación en las lenguas oficiales de la comunidad y en otras lenguas, en el caso del euskera en las condiciones establecidas por HABE, organismo competente en la materia.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko graduatu-tituluak lortzeko probetarako pertsona nagusiak prestatzeko kurtsoetan.

c) Cursos preparatorios de las pruebas para la obtención de los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para personas mayores.

d) Helduak prestakuntza-zikloetara edo unibertsitatera iristeko prestaketa-ikastaroetan.

d) Cursos preparatorios para el acceso a los ciclos formativos, así como a la universidad, para las personas adultas.

e) Aurreko 12. artikuluan jasotako prestakuntza-programetatik, Eusko Jaurlaritzaren iritziz UHEI bidez emateko modukoak direnetan».

e) Otros programas formativos contemplados en el artículo 12 que el Gobierno Vasco considere que pueden ser impartidos en el IVED».

AZKEN XEDAPENETATIK HAMARGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 17. artikuluko 3. apartatua, «Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua sortzea».
DISPOSICIÓN FINAL.– Décima. Modificación del artículo 17, apartado 3, «Creación del Instituto Vasco de Educación a Distancia», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Aldatu egiten da Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 17. artikuluko 3. apartatua; aurrerantzean honela idatzita egongo baita:

Se modifica el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, que queda redactado como sigue:

«3.– Hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak arautuko du gaur egun oinarrizko hezkuntzako eta batxilergoko irakaskuntzak urrutiko modalitatean ematen dituzten ikastetxeen integrazioa Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan».

«3.– El departamento competente en materia de educación regulará la integración de los centros que actualmente imparten enseñanzas de educación básica y de bachillerato en la modalidad a distancia en el Instituto Vasco de Educación a Distancia».

AZKEN XEDAPENETATIK HAMAIKAGARRENA.– Ezabatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 19. artikuluaren 2. apartatua, «Zentro kolaboratzaileak».
DISPOSICIÓN FINAL.– Undécima. Supresión de apartado 2 del artículo 19, «Centros colaboradores», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Kendu egiten da Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen 19. artikuluko 2. apartatua.

Se suprime el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

AZKEN XEDAPENETATIK HAMABIGARRENA.– Aldatzea Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen hirugarren xedapen gehigarria, hainbat erakunde «Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan (UHEI) integratzea».
DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– «Integración en el Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED)», de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Aldatu egiten da Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legearen hirugarren xedapen gehigarria, eta honela geldituko da:

Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, que queda como sigue:

«Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan (UHEI) integratzen dira: Urrutiko Oinarrizko Heziketako Euskal Ikastetxea (UOHEI), ekainaren 11ko 189/1985 Dekretuaren bidez sortutakoa eta urriaren 27ko 289/1998 Dekretuak aldatutakoa; Ramiro de Maeztu Urrutiko Batxilergo Institutua; Indalecio Bizkarrondo "Bilintx" Urrutiko Batxilergo Institutua, eta Bizkaiko Urrutiko Batxilergo Institutua.

«Se integran en el Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED) el Centro Vasco de Educación Básica a Distancia (CEVEBAD), creado por el Decreto 189/1985, de 11 de junio, y modificado por el Decreto 289/1998, de 27 de octubre; el Instituto de Bachillerato a Distancia Ramiro de Maeztu; el Instituto de Bachillerato a Distancia Indalecio Bizkarrondo, "Bilintx", y el Instituto de Bachillerato a Distancia de Bizkaia.

Aipatutako zentroen egungo langileak Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuko langile gisa adskribatu eta integratuko dira, maila funtzional eta organikoan».

Las actuales plantillas de personal de los citados centros se adscribirán e integrarán, funcional y orgánicamente, como personal del Instituto Vasco de Educación a Distancia».

AZKEN XEDAPENETATIK HAMAHIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOTERCERA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 29a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común