Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

126. zk., 2018ko uztailaren 2a, astelehena

N.º 126, lunes 2 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3417
3417

AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez, diru-laguntzen deialdia iragartzen baita 2018an irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat.

ORDEN de 19 de junio de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en 2018 actividades dirigidas a la formación de la comunidad educativa y, en particular, a la formación continua del profesorado y a su actualización didáctica y pedagógica.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Heziberri 2020 plana onartu zuen 2020rako Europako esparruak ezarritako berrikuntza eta garapenerako ildo estrategikoak elkartzeko asmoari erantzuteko, hezkuntza eta prestakuntzari dagokienez eta gure testuinguru eta ingurunearen berezko hezkuntza-erronkak kontuan hartuta. Plan horretan sartuta dago «Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa», hezkuntza-eredu pedagogikoaren ildo nagusiak jasotzen dituen proiektua. Proiektu horrek paradigma-aldaketa garrantzitsua dakar, konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren planteamendutik abiatzen baita. Konpetentzien araberako pedagogiaren ikuspegiaren ezaugarria da eskuratutako ikaskuntzak transferitu, bideratu eta konbinatzea egoera funtzional konplexuak konpontzeko.

El Plan Heziberri 2020, aprobado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, responde a la idea de conjugar las líneas estratégicas de innovación y desarrollo establecidas en el marco europeo para el año 2020 con respecto a la educación y la formación, con los retos educativos propios de nuestro contexto y entorno. En dicho Plan se incluye el «Marco del modelo educativo pedagógico», proyecto que recoge las grandes líneas del modelo educativo pedagógico. Dicho proyecto supone un cambio de paradigma importante, pues parte del planteamiento de una educación basada en las competencias. Lo que caracteriza al enfoque de la pedagogía por competencias es transferir, articular y combinar los aprendizajes adquiridos, a la solución de situaciones funcionales complejas.

Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuaren arabera, hauek garatu behar ditu Oinarrizko Hezkuntzak era integralean: pertsonaren gaitasunak, eta norberaren errealizazio eta garapenerako bizi osoan zehar beharko dituen oinarrizko eskumenen lorpena, herritar aktiboak, gizarteratzea eta enplegua. Era berean, zehazten du ikasleek, Oinarrizko Hezkuntza amaitzerako, hezkuntza-xedeak betetzeko eta bizitzaren esparru eta egoera guztietan moldatzen jakiteko oinarrizko konpetentziak berenganatu behar dituztela. Eta, hori lortzeko, konpetentzien profil egokia eduki behar dute euskal hezkuntza-sistemako irakasleek, baldintza onenetan bete ahal izateko beren egitekoak eta lanak. Ildo horretan, irakasleen prestakuntzaren helburua da behar den konpetentzia-profila erdiestea, ikasleek irteera-profilean ezarritako konpetentziak eskura ditzaten, eta hezkuntza-arloan eskumena duen sailak bultzatutako prestakuntza-jarduerak ezaugarrituko dira, besteak beste, hezkuntza berriztatzeko proiektuak bultzatuz bikaintasuna sustatzeagatik eta profesionalen arteko eta hezkuntza-komunitatearekiko lankidetza-prozesuak laguntzeagatik (berdinen arteko prestakuntza, sareak sortzea).

El Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, recoge que la Educación Básica debe desarrollar de manera integral las capacidades del ser humano, así como el logro de las competencias básicas que necesita a lo largo de toda la vida para su realización y desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. También señala que el perfil general de salida del alumnado se define por las competencias básicas que ha de lograr el alumnado al finalizar la Educación Básica para alcanzar las finalidades educativas y saber desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida. Y para lograrlo, los profesores y las profesoras del sistema educativo vasco deben disponer de un perfil competencial que les permita asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias de sus diferentes funciones y tareas. En este sentido, la formación del profesorado tiene como objetivo alcanzar el perfil competencial necesario para que el alumnado logre las competencias definidas en el perfil de salida y las acciones formativas impulsadas por el departamento competente en materia educativa se caracterizarán, entre otros aspectos, por promover la excelencia mediante el impulso de proyectos para la innovación educativa y por favorecer procesos de colaboración entre los diferentes profesionales (formación entre iguales, creación de redes) y con la comunidad educativa.

Helburu horiek lortzeko, jarduketa-programa sistematiko, koordinatu eta jasangarri bat garatu behar da egon dauden baliabideak optimizatzeko eta unibertsitateaz kanpoko irakasleak etengabe prestatzen diharduten eragileen artean behar diren sinergiak sortzeko.

Para lograr dichos objetivos se debe desarrollar un programa de actuación sistemático, coordinado y sostenible que optimice los recursos existentes y genere las sinergias necesarias entre los diferentes agentes que participan en el ámbito de la formación permanente del profesorado no universitario.

Hori dela eta, Hezkuntza Sailak diru-laguntzen deialdia egiten du hezkuntza-komunitatea eta irakasleak etengabe prestatzen diharduten irabazi-asmorik gabeko erakundeen jarduerak diruz laguntzeko.

Es por ello que el Departamento de Educación impulsa una convocatoria de ayudas económicas destinadas a subvencionar las actividades que realizan diversas entidades sin ánimo de lucro dirigidas a la formación de la comunidad educativa y del profesorado.

Horregatik, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 79/2017 Dekretuan xedatuarekin bat; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eremuko diru-laguntzak erregulatzeari buruzkoa– xedatuaren arabera; aplikatu daitezkeen gainerako xedapen arabera; eta aurrekontu-zuzkidura nahikoa dagoenez Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legean onartutako kredituen arabera, honako hau

Por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 79/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento que la desarrolla, así como en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, existiendo dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2018, y demás disposiciones de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Deialdi honen xedea da diru-laguntzak ematea Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten irabazi-asmorik gabeko erakundeei, zeinek jarduerak burutuko baitituzte hezkuntza-komunitatea eta, batez ere, unibertsitateaz kanpoko irakasleak etengabe prestatzeko 2017ko urriaren 1etik 2018ko irailaren 30erako aldian, artikulu hauetan adierazten diren baldintzetan.

1.– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por sus actuaciones encaminadas a la formación de la comunidad educativa, y, en particular, a la formación permanente del profesorado no universitario realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 en los términos señalados en los artículos siguientes.

Agindu honen xedetik kanpo geratzen dira Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak egindako beste deialdi batzuen babesean diruz lagundutako jarduera guztiak.

Quedarán excluidas del objeto de la presente Orden las actividades que hayan sido subvencionadas al amparo de otras convocatorias impulsadas por la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación.

2.– Helburu hori lortzeko, guztira 100.000 euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan helburu horretarako ezarritako aurrekontu-sailen kontura.

2.– A la consecución de dicho objeto, y con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se destinará la cantidad global de 100.000 euros.

2. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Itzulgarriak ez diren diru-laguntzen bidez gauzatuko dira ebazpen honetako laguntzak, eta lehiaketa-prozeduraz emango dira.

1.– Las ayudas contempladas en la presente Resolución se materializarán a través de subvenciones no reintegrables y se concederán mediante el procedimiento de concurso.

2.– Aurkeztutako eskabideak ebaluatu ondoren, baloraziorik handiena lortzen dutenak baietsiko dira, harik eta horretarako jasotzen den aurrekontu-kreditua agortu arte.

2.– Como resultado de la evaluación de las solicitudes presentadas, se procederá a estimar aquéllas a las que se haya otorgado mayor valoración, hasta que se produzca el agotamiento del crédito presupuestario consignado al efecto.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten irabazi asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuek eskatu ahal izango dituzte ebazpen honetako diru-laguntzak.

Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente convocatoria las personas jurídicas de carácter privado y sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que radiquen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Baldintza orokorrak eta haien egiaztapena.

Artículo 4 – Requisitos generales y su acreditación.

1.– Prozeduran parte hartzeko, eskabidea behar bezala eta epean aurkeztu beharko dute erakundeek Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, deialdi honen 7. artikuluan xedatuarekin bat.

1.– Para participar en el procedimiento, las entidades deberán presentar su solicitud en forma y plazo en la sede electrónica del Gobierno Vasco, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7de la presente convocatoria.

2.– Ezin izango dira erakunde onuradun izan honako egoeraren batean dauden erakundeak:

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

● Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan azaldutako egoeraren batean daudenak.

● Encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley General de Subvenciones.

● Diru-laguntza edo laguntza publikoak jaso ahal izateko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiboa edukitzea, eta horretarako ezgaitzen duten lege-debekuetan sartuta egotea, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko diskriminazioan erortzeagatik gertatutakoak barne.

● Hallarse las entidades solicitantes sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

Hori dela eta, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango dute erakundeek, erakunde onuradun izateko debekua dakarten egoeretan sartuta ez daudela justifikatzeko; dena dela, horrek ez du balioko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela justifikatzeko.

A este respecto, la justificación por parte de las entidades de no estar incursas en prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias podrá ser sustituida por una declaración responsable, salvo el requisito relativo a encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3.– Erakunde onuradunei diru-laguntza horiek emateko eta, bidezko denean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Diru-laguntzaren eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio laguntza ematen duen erakundeari zuzenean egiaztatzeko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela laguntzak eskatzen dituzten erakundeek; izan ere, organo kudeatzaileak automatikoki eta behar beste aldiz egiaztatuko du hori, eta ez du eskatzaileen baimenik beharko horretarako, diru-laguntzen erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 88/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Erakunde eskatzaileak berariaz egin diezaioke uko baimen horri, eta, hala eginez gero, ziurtagiria aurkeztu beharko du, diru-laguntzei buruko Lege Orokorraren 22. artikuluan azaltzen den eran.

4.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas, que se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor, sin necesidad del consentimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el citado artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

5.– Eskabideari erantsitako erantzukizunpeko aitorpen baten bidez, hauek egiaztatuko dira:

5.– Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditará:

– Ez duela eskuratu helburu bererako diru-laguntzarik, laguntzarik, sarrerarik edo bestelako baliabiderik Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak diruz lagundutako deialdi edo programetatik.

– Que no se han obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de convocatorias o programas subvencionados por la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación.

– Ez duela administrazio- edo zigor-zehapenik, laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik, eta ez duela laguntza horiek jasotzeko legezko debekurik, eta, halaber, ez duela debekurik diru-laguntzak itzultzeko obligazioak egunean ez izateagatik.

– Que no se halla sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, ni está incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, incluida la de no estar incursa en la prohibición de no estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela, eta ez dagoela diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan jasotako egoeraren batean.

– Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, que la entidad cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones y que no se encuentra en las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 5.– Actividades subvencionables.

1.– Ekintza hauek egingo dituzte diruz lagundutako jarduerek:

1.– Las actividades a subvencionar deberán ir dirigidas a la realización de alguna de las siguientes acciones:

a) Irakasleak etengabe prestatzeko ekintzak burutzea, prestakuntza-ikastaroak edo ikastaro zientifiko eta teknikoak antolatuz eta kudeatuz. Ikastaro horiek zerikusia izan beharko dute hezkuntza-eremuarekin, gai didaktikoak eta pedagogikoak eguneratzearekin, eta bat etorri beharko dute Sailak bultzatzen dituen jarduketa-ildoekin, Plan Prest_Gara planean jasoak (Sailaren web-orrian kontsultagai). Aurrez aurreko ekintzen bidez gauzatu behar da apartatu honetan adierazitakoaren barruan egindako ekintza oro. Era berean, diru-laguntzari heltzeko, gutxienez 15 partaide izan beharko dira ekintzako.

a) Acciones dirigidas a la formación permanente del profesorado, mediante la organización y gestión de cursos formativos y/o científico-técnicos relacionados con la investigación en el ámbito educativo, la actualización en temas didácticos y pedagógicos y las líneas de actuación prioritarias que impulsa el Departamento, recogidas en el Plan Prest_Gara, que puede consultarse en la página Web del Departamento. Toda acción realizada bajo este epígrafe deberá concretarse en acciones presenciales. Asimismo, para poder acogerse a la subvención se exigirá un mínimo de 15 asistentes a la acción.

Diruz laguntzeko aurrekontuaren % 75 emango zaie gehienez a) apartatu honetan jasotzen diren ekintzei, eta, gehienez ere, 2.000 euro emango da ekintzako. Gainera, kontuan izango da gehienez eman daitekeen diru-laguntzaren muga: 100 euro emandako ordubeteko ikastaro presentzialeko (gastu guztiak barne).

Las acciones acogidas a este apartado a) se subvencionarán hasta el 75% del presupuesto subvencionable, con un máximo de 2.000 euros por acción. Además se tendrá en cuenta como límite máximo subvencionable, el de 100 euros por hora de curso presencial impartido, incluidos todos los gastos.

b) Irakasleak etengabe prestatzen izandako esperientziak zabaltzeko eta trukatzeko ekintzak burutzea, esaterako, topaketak, kongresuak, jardunaldiak, aldizkako argitalpenak edo jardunbide onen eskuliburuak edo gidak, zeinek zerikusia izan beharko baitute hezkuntza-eremuko ikerketarekin, gai didaktikoak eta pedagogikoak eguneratzearekin eta Sailaren lehentasunezko jarduketa-ildoak bultzatzearekin, Plan Prest_Gara planean jasoak (Sailaren web-orrian kontsultagai).

b) Acciones encaminadas a la divulgación e intercambio de experiencias en materia de formación permanente del profesorado, tales como encuentros, congresos o jornadas, así como la edición de publicaciones periódicas de manuales o guías de buenas prácticas, relacionados con la investigación en el ámbito educativo, la actualización en temas didácticos y pedagógicos y el impulso de las líneas de actuación prioritarias del departamento, recogidas en el Plan Prest_Gara, que puede consultarse en la página web del departamento.

Diruz laguntzeko aurrekontuaren % 75 arte lagundu ahal izango dira diruz gastuak, eta, gehienez ere, 10.000 euro emango da ekintzako. Ekintzak justifikatzeko, hauek onartuko dira b) apartatu honetan, 1.000 euroko gehieneko mugarekin: argitalpenen diseinua, maketazioa, inprimaketa eta banaketarekin, publizitatearekin, lokala alokatzearekin eta topaketa, mintegia edo kongresua koordinatzearekin zerikusia duten gastuak. Koordinazio-gastuek ezingo dute aurrekontu horren % 10 gainditu, eta, gehienez ere, 500 euroko muga izango dute.

Serán subvencionables los gastos hasta un 75% del presupuesto subvencionable, con un máximo de 10.000 euros por acción. Al objeto de justificar las acciones, se admitirán en este apartado b) y con un límite máximo de con un máximo de 1.000 €, los gastos vinculados a: el diseño, la maquetación, la impresión y la distribución de las publicaciones; la publicidad, el alquiler del local y la coordinación del encuentro, seminario o congreso. Los gastos de coordinación no podrán exceder del 10% de dicho presupuesto con un límite máximo de 500 euros.

2.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu zerbitzua emateko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan ez badago halako zerbitzurik eskaintzen duen nahikoa erakunde, edo salbu eta gastua diru-laguntzaren aurretik egin bada.

2.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los presten, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

3.– Erakunde onuradunak diruz lagundu daitekeen jarduera gauzatzeko azpikontratatu ahal izango du, baina, % 75 gehienez ere, eta, edonola ere, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan horri buruz ezarritakoa errespetatu beharko du.

3.– La entidad beneficiaria podrá subcontratar como máximo el 75% de la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención, debiendo respetar en todo caso lo establecido al respecto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Kanpoan geratuko dira Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak diruz lagundutako prestakuntza- edo zabaltze-ekintzak, edo hark bultzatutako deialdien babesean eginak; era berean, kanpoan geratuko dira jarduera profesionala betetzeko eskatzen den legezko titulua/ziurtagiria ematea dakarten ekintzak edo beste titulazio batzuen parte direnak (ofizialak, ez ofizialak), baita gradu-, graduondo- eta master-tituluak eta antzekoak ere.

4.– Serán excluidas las acciones formativas o de divulgación subvencionadas o realizadas al amparo de convocatorias impulsadas por la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, así como las acciones que lleven aparejada la expedición de un título o certificado legalmente exigido para el ejercicio de una actividad profesional, o formen parte de otras titulaciones (oficiales, no oficiales), así como títulos de grado, postgrado, máster u otros de análoga naturaleza.

Halaber, kanpoan geratuko dira: erakunde antolatzailearen langileei berariaz zuzentzen zaizkien ekintzak, erakunde antolatzailearekin lotutako erakundeetako langileei zuzentzen zaizkienak edo kontratu- edo azpikontratu-harremanak edo antzekoak dituzten erakundeko langileei zuzentzen zaizkienak.

También serán excluidas las acciones que estén dirigidas, en exclusiva, al personal de la propia entidad organizadora, al personal de entidades que estén asociadas con la propia entidad organizadora o que pertenezcan a empresas con las que exista relación contractual, de subcontratación o de otra índole.

5.– Ez dira diruz lagunduko ekintza hauen gastuak:

5.– No serán subvencionables los gastos imputables a las siguientes acciones:

a) Aldizkarietan edo beste hedabide batzuetan artikuluak argitaratzeko gastuak, aurretik argitaratutakoak berriro editatzeko gastuak; beste ekitaldi batzuetan diru-laguntzak jaso zein ez.

a) La publicación de artículos en revistas, u otros medios, ni las reediciones de publicaciones realizadas con anterioridad, hayan recibido o no subvención en otros ejercicios.

b) Izan badiren tresna informatikoak egokitu edo moldatzeko gastuak.

b) Las adaptaciones o adecuaciones de herramientas informáticas existentes.

c) Lehiaketak, sariketak edo antzekoak.

c) La realización de concursos, premios o similares.

6.– Erakunde bati bere jarduerak egiteagatik ematen zaizkion diru-laguntzek ezin izango dute deialdi honetako aurrekontuaren % 20 gainditu.

6.– La subvención concedida a una entidad por el conjunto de todas sus actuaciones no podrá exceder del 20% del presupuesto establecido en la presente convocatoria.

7.– Diruz lagunduko diren jarduerak, bestalde, 2017ko urriaren 1etik 2018ko irailaren 30a bitartean egin beharko dira.

7.– Las actividades a subvencionar deberán desarrollarse entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak baliabide elektronikoz aurkeztu beharko dira 2018ko irailaren 14ra arte, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunetik aurrera.

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín oficial del País Vasco y hasta el 14 de septiembre de 2018.

2.– Egoitza elektroniko honetan egongo da eskuragarri eskabide-eredua, 5.3 artikuluan adierazitako erantzukizunpeko adierazpenak barne: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/prest_gara-asal/y22-izapide/eu/

2.– El modelo de solicitud, que incluye las declaraciones responsables indicadas en el artículo 5.3, estará disponible en la siguiente sede electrónica: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/prest_gara-asal/y22-izapide/es/

3.– Erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten eran. Prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Eskabidea egin ostean, https://www.euskadi.net/misgestiones web-orriaren bidez egin beharko dira hura onartzeko edo ukatzeko ebazpena eman arte egin beharreko izapide guztiak.

Los trámites posteriores a la solicitud, hasta la resolución de concesión o denegación, así como el trámite de justificación, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/misgestiones

4.– Eskabide-orriari, bestalde, Elkarteen Erroldako edo dagokion errolda publikoko inskripzioaren ziurtagiriaren kopia erantsi beharko zaio, baita honako dokumentazio tekniko hau ere:

4.– La solicitud irá acompañada de la copia del certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones o registro público correspondiente y de la siguiente documentación técnica:

a) 2018. urtean egindako jardueren edo egin nahi diren eta diru-laguntzen deialdi honen xede direnen jardueren deskribapen zehatza, ekintzak bereizita (I. eranskina). Ekintza bakoitzari dagokionez, hauek adierazi beharko dira: ekintza-mota (6.1 artikuluaren a) edo b) apartatuan jasotzen diren ekintzak), helburuak, metodologia, ebaluatzeko sistema eta adierazleen definizioa, baita ere pertsona hartzaile potentzialak zein diren eta zenbat, ekintzak zenbat iraungo duen eta noiz eta non burutuko den.

a) Descripción pormenorizada de las actuaciones realizadas (ANEXO I) o que se pretendan realizar en el ejercicio 2018 y que sean objeto de la presente convocatoria de subvenciones, separando las diferentes acciones. Se deberá indicar por cada una de ellas el tipo de acción (acciones encuadradas en el apartado a) o b) del artículo 6.1), los objetivos, el contenido, la metodología, el sistema de evaluación y la definición de indicadores, así como las potenciales personas destinatarias y su número, la duración de la acción, las fechas de realización y el lugar donde se desarrollará.

b) Ekintza guztien aurrekontu xehatuan hauek jasoko dira: gastuak, eta, hala badagokio, matrikulak egiteak, sarrerak dokumentazioa edo material informatikoa saltzeak dakartzan sarrerak, baita jarduerarekin lotuta dagoen beste edozerk dakartzanak ere.

b) Desglose presupuestario de cada una de las acciones, que deberá contemplar tanto los gastos como, en su caso, los ingresos que puedan derivarse de las matrículas, la venta de entradas o de la venta de documentación o material informático, y cualesquiera otros asociados a la actuación.

5.– Aurkeztutako eskabidean akatsen bat, datu ez-zuzenen bat dagoela edo agiriren bat falta dela ikusten bada, 10 eguneko epea emango zaio eskatzaileari akatsa zuzen dezan. Egindako hutsa zuzendu ezean, eskaeran atzera egin dela uste izango da; eskaeran atzera egiteko, lehenago, ebazpen bat eman beharko da, 21. artikuluan aurreikusitako moduan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluaren babespean.

5.– Si se advirtiera en la solicitud presentada algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento, se concederá a la solicitante un plazo de 10 días para su subsanación. En caso de no subsanarse se entenderá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, al amparo del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Kudeaketa-organoa.

Artículo 7.– Órgano de gestión.

Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak kudeatuko du agindu honetan aurreikusten diru-laguntzak emateko prozedura.

Corresponde a la Directora de Innovación Educativa la gestión del procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente Orden.

8. artikulua.– Hautaketa-batzordea.

Artículo 8.– Comisión de selección.

Hautaketa-batzorde bat eratuko da aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko. Honako hauek osatuko dute:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de selección compuesta por:

a) Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzako Irakaslegoa Hobetzeko Zerbitzuaren arduraduna, batzordeburua izango da.

a) La persona responsable del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la Dirección de Innovación Educativa, que presidirá la Comisión.

b) Bi teknikari, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak izendatuak; haietako batek idazkari jardungo du.

b) Dos técnicos o técnicas nombrados por la Directora de Innovación Educativa, uno o una de los cuales actuará como Secretario o Secretaria.

9. artikulua.– Esleitzeko irizpideak eta hautaketako prozedura.

Artículo 9.– Criterios de adjudicación y procedimiento de selección.

1.– Hautaketa-batzordeak eskabide-orri guztiak ebaluatuko ditu, honako irizpide hauek kontuan hartuz:

1.– La comisión de selección evaluará cada una de las solicitudes aplicando los criterios de evaluación aquí descritos:

a) Proposatutako jardueraren kalitatea: gehienezko balorazioa: 20 puntu. Ez da onartuko gutxienez 10 puntu lortzen ez duen proposamenik.

a) Calidad de la actuación propuesta: Valoración máxima, 20 puntos. Quedarán excluidas las acciones que no alcancen una puntuación mínima de 10 puntos.

a.1.– Proposatutako ekintzen koherentzia, argitasuna eta zehaztasuna: jarduteko premiari buruzko atariko diagnostikoa; helburuak eta espero diren emaitzak; aurreikusitako ekintzak zehatz-mehatz; helburuko publikoa; zer esperientzia duen erakundeak eduki edo garrantzi bereko jardueretan; genero-ikuspegia sartzea (0 - 8 puntu).

a.1.– Coherencia, claridad y detalle en las acciones propuestas: diagnóstico preliminar sobre la necesidad de la actuación; objetivos y resultados esperados; concreción de las acciones previstas; público destinatario; experiencia de la entidad en actuaciones de similar contenido o envergadura; incorporación de la perspectiva de género (De 0 a 8 puntos).

a.2.– Aurkeztutako aurrekontuaren argitasuna eta egokitasuna: eskatutako diru-laguntza, guztira; ea aurrekontua egokia den proposatutako ekintzetarako, honelako aldagaiak jasota: zenbat pertsonari zuzentzen zaion ekintza, zenbat ale, zer espezializazio maila behar den ekintza aurrera ateratzeko (0 puntutik 7ra).

a.2.– Claridad y pertinencia del presupuesto presentado: total de subvención solicitada, pertinencia del presupuesto de acuerdo con las acciones propuestas, incluyendo variables tales como el número de personas destinatarias de la acción, el número de ejemplares, el grado de especialización necesario para el desarrollo de la acción (de 0 a 7 puntos).

a.3.– Jarduera kalitate onekoa izango dela eta emaitzak baloratuko direla ziurtatzeko sistema baten definizioa, ebaluazio-adierazleak barne (0 - 5 puntu).

a.3.– Definición de un sistema para garantizar la calidad de la actuación y la valoración de los resultados, incluyendo indicadores de evaluación (de 0 a 5 puntos).

b) Garatu beharreko jardueraren potentzial estrategikoa eta egokitasuna: ea egokia den Hezkuntza Saileko unibertsiteaz kanpoko irakasleak etengabe prestatzeko Prest_Gara Planaren markoko helburuak ildo estrategikoak eta ekintzak erraztu eta bultzatzeko (0 - 10 puntu).

b) Potencial estratégico de la actuación a desarrollar y su oportunidad: idoneidad para facilitar e impulsar los objetivos, líneas estratégicas y acciones en el marco del Plan Prest_Gara, de Formación permanente del profesorado no universitario, del Departamento de Educación (de 0 a 10 puntos).

c) Jardueraren eragina: proposatutako ekintza zein lurralde-eremutan proiektatuko den eta zenbat pertsonari zuzenduko zaien, eta zer ahalmen duen hezkuntza-komunitateko taldeetako bakoitzean eragiteko; borondaterik dagoen ala ez proposatutako ekintzarekin jarraitzeko, eta zein den egituran esku hartzeko potentziala, egoera hutsezkoaz aparte; aukerarik egoeran ekintza egokitu edo transferitzeko (0 - 10 puntu).

c) Impacto de la actuación: ámbito territorial y número de personas sobre las que se proyectará la acción propuesta y su capacidad para incidir en cada uno de los diferentes colectivos que forman parte de la comunidad educativa; voluntad de continuidad de la acción propuesta y potencial de intervención estructural antes que meramente coyuntural; posibilidad de adaptación o transferencia de la actuación (de 0 a 10 puntos).

2.– Eskabideen balorazioa kontuan izanik, hautaketa-batzordeak ebazpen-proposamen bat prestatu eta Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariari igorriko dio. Proposamen horrek jasoko du zer ekintza hautatu diren eta zer diru-laguntza proposatzen den ekintza bakoitzerako. Gainera, baztertutako eskabideen zerrenda sartuko da, baztertzeko arrazoiak aipatuta.

2.– La comisión de selección, teniendo en cuenta la valoración de las solicitudes, elaborará la propuesta de resolución que elevará a la Directora de Innovación Educativa. Dicha propuesta incluirá la relación de acciones seleccionadas, junto con la propuesta de subvención a conceder a cada una de ellas. Asimismo, se incluirá la relación de solicitudes excluidas, con indicación de los motivos.

10. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 10.– Resolución del procedimiento.

1.– Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilabetera ebatziko du deialdia Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak.

1.– La Directora de Innovación Educativa resolverá la convocatoria en un plazo de seis meses desde la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ebazpena modu elektronikoan jakinaraziko zaie erakunde interesdunei eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da denek jakin dezaten.

2.– La resolución se notificará electrónicamente a las entidades interesadas y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento.

3.– Epe horretan jakinarazpenik eman ezean, eskabideak ezetsi egin direla ulertu ahal izango da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ohartemandako ondorioetarako.

3.– Si transcurrido dicho plazo no se produce la citada resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas, a los efectos previstos en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio hezkuntza-sailburuordeari hilabeteko epean, ebazpena elektronikoki jakinarazi, eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación electrónica.

11. artikulua.– Diru-laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Deialdi honen babesean ematen diren diru-laguntzak bateraezinak dira Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak egiten dituen beste deialdi batzuetatik lor daitezkeen diru-laguntza guztiekin. Hala ere, bat etorri daitezke beste diru-laguntza batzuekin, baldin eta, helburu bera izanik, beste erakunde publiko edo pribatu batek ematen baditu.

1.– Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria son incompatibles con la obtención de cualquier otra subvención derivada de otras convocatorias impulsadas por la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, pero compatibles con cualquiera otra subvención que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier institución pública o privada.

2.– Nolanahi ere, emandako laguntzek eta diru-laguntzek eta finantzatutako ekintzaren bidez lortutako diru-sarrerek, denek batera, ezin izango dute gainditu burututako ekintzak guztira sortzen duen gastuaren % 100.

2.– En ningún caso el importe de las ayudas y subvenciones concedidas podrá ser de una cuantía tal que, en concurrencia con otras subvenciones para la misma actuación o con los ingresos obtenidos en la propia acción financiada, sobrepase el 100% del coste total de la actuación realizada.

12. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetako diru-laguntzen erakunde onuradunek honako betebehar hauek dituzte, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betebeharrez gain (finantzaketa publikoa dela jakinarazteko publizitate egokia emateko neurriak ere hartu beharko dituzte, diru-laguntzei buruzko lege horren 18. artikuluko 3. eta 4. zenbakietan jasotakoarekin bat etorriz):

Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la relativa a adoptar las medidas para la adecuada publicidad del carácter público de la financiación conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la citada Ley General de Subvenciones, y, en todo caso, también las siguientes:

a) Helburua bete, proiektua gauzatu, ekintza burutu edo diru-laguntzan oinarritzen den jokabidea jarraitu.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Esleitutako diru-laguntza onartzea. Ildo horretan, onartzen dela ulertuko da, salbu eta erakunde onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten badio ebazpena elektronikoki jaso eta hamar eguneko epean.

b) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, se entenderá que queda aceptada, salvo que en el plazo de diez días tras la notificación electrónica de la resolución de la convocatoria, la entidad beneficiaria renuncie expresamente y por escrito a la misma.

c) Beren eginkizunak betetzeko, Ekonomia Kontrolerako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak deialdi honen kargura jasotako diru-laguntzei buruz eskatzen duten informazioa ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari jakinaraztea laguntzarik, diru-laguntzarik, diru-sarrerarik edo baliabiderik jaso den helburu bererako beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatutatik.

d) Comunicar a la Dirección de Innovación Educativa la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

e) Diru-laguntza emateko kontuan hartu duen egoerarik aldatuz gero, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari jakinaraztea.

e) Comunicar a la Dirección de Innovación Educativa la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

13. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa.

Artículo 13.– Pago de la subvención.

1.– Diru-laguntza ordaintzeko, diruz lagundu daitekeen ekintza gauzatu beharko da aurretik, hura emateko ebazpenean ezartzen diren baldintza eta modu beretan, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatuarekin bat, eta honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da 2017ko azaroaren 3a baino lehenago:

1.– El abono de la subvención otorgada, que requiere la realización previa de la acción subvencionable en las condiciones y forma establecidas en la resolución de concesión, se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la presentación antes del 3 de noviembre de 2018 de la siguiente documentación:

a) Burututako jardueren azalpen-memoria. Aurreikusitako plana bete dela erakusteko eta ziurtatzeko behar diren xehetasun guztiak izan beharko ditu.

a) Memoria justificativa de las actuaciones llevadas a cabo, que deberá contener cuanta información demuestre y garantice los pormenores de la ejecución del plan previsto.

b) Prestakuntza-ekintzak ikastaroak, kongresuak edo jardunaldiak direnean, txosten bat aurkeztu beharko da, partaideek betetzen duten ebaluazio-galdeketatik ateratzen diren ondorio guztiak jasotzen dituena. Galdera-sorta hori erantzuteko, kontuan izan beharko dira ekintza horretako eskabide-orrian adierazten diren helburu zehatz guztiak.

b) En el caso de acciones formativas tales como cursos, congresos o jornadas, la entidad deberá presentar un informe de las conclusiones que se obtengan tras el análisis del cuestionario de evaluación cumplimentado por los y las asistentes, que deberá ser confeccionado respondiendo a los objetivos específicos enumerados en la solicitud para esa acción.

c) Onartutako aurrekontuan azaltzen diren gastuei dagozkien egiazko egiaztagiriak, jatorrizko fakturak edo konpultsatuak, edo Zuzenbidean onartzen den beste edozein agiri; eta ondokoak ere hala egiaztatu beharko dira: matrikulatik, agirien salmentatik eta gainerako finantzaketa-iturrietatik sortutako diru-sarrerak, guztiak ere proiektuan aurreikusitakoak. Kontzeptu finantzagarriak bereizita eta banakatuta agertu beharko dute faktura horietan. Fakturen edo dokumentuen gastu-datak ezin izango dira 2018ko irailaren 30a baino berandukoagoak izan.

c) Justificantes veraces, facturas originales o cualquier otro documento válido en Derecho, de los correspondientes gastos que figuren en el presupuesto aprobado, así como de los ingresos previstos en el proyecto derivados de matrícula, venta de documentación y demás fuentes de financiación. En tales facturas deberán aparecer diferenciados y desglosados los distintos conceptos financiables. Las fechas del gasto de las facturas o documentos al efecto no podrán exceder del 30 de septiembre de 2018.

2.– Artikulu honetan aipatutako justifikazio-agiriak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dira honako helbide honetan: http://www.euskadi.net/misgestiones

2.– La documentación justificativa indicada en este artículo deberá presentarse por medios electrónicos en http://www.euskadi.net/misgestiones

3.– Ordainketa 2018. urtea bukatu baino lehen egingo da.

3.– El pago se realizara antes de la finalización del año 2018.

14. artikulua.– Emateko ebazpena aldatzea.

Artículo 14.– Modificación de la resolución de concesión.

1.– Diru-laguntza emateko aintzat hartu diren baldintzarik aldatuz gero, aldatu ahal izango da diru-laguntza emateko ebazpena, baldin eta diru-laguntzaren helburua betetzat jotzen bada; betiere deialdi honetan erakunde onuradun izateko ezartzen diren gutxieneko baldintzak betetzen badira, eta, hala badagokio, administrazio honetatik edo beste edozein administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribatutatik jasotako laguntzak edo diru-laguntzak bateragarriak badira. Ondorio horietarako, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak aldaketak egiteko ebazpena emango du diru-laguntzaren zenbatekoak doitzeko. Erakunde onuradunak, bestalde, itzuli egin beharko du mugaz kanpo jasotako zenbatekoa.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por ésta u otra Administración Pública o ente, tanto público como privado, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser entidad beneficiaria. A estos efectos, la Directora de Innovación Educativa dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas y se procederá por parte de las entidades beneficiarias a la devolución de los importes recibidos en exceso.

2.– Finantzatutako jarduerari lotutako gastu eta diru-sarrera guztiak kontuan hartuta, jardueraren balantze ekonomikoa aurrekontuan jasotakoa baino txikiagoa bada, diru-laguntza proportzionalki doituko zaio benetan sortutako gastuari.

2.– En caso de que el balance económico de la actuación financiada, considerando todos los gastos e ingresos asociados a la misma, hubiera sido inferior al presupuestado, la subvención se ajustará proporcionalmente al gasto real generado.

15. artikulua.– Jarraipena eta kontrola.

Artículo 15.– Seguimiento y control.

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak jarraipen- eta kontrol-sistemak ezarri ahal izango ditu, edo behar beste datu eskatu ahal izango du, onartutako jarduera bakoitzean aurreikusitako helburua eta emaitzak bermatzeko.

La Dirección de Innovación Educativa podrá establecer sistemas de seguimiento y control y/o pedir los datos que crea necesarios, todo ello con el fin de garantizar la finalidad y resultados previstos en cada una de las actividades aprobadas.

16. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 16.– Incumplimientos.

1.– Diru-laguntzen onuradun diren erakundeak, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kargurako laguntza publikoak erabiltzeagatik ezartzen den zehapen-araubideari eutsi beharko diote, eta ondorengo kasu hauetan, berriz, eman eta jasotako zenbatekoa itzuli beharko dute, baita aplika daitezkeen legezko interesak ere:

1.– Las entidades beneficiarias de las ayudas se encontrarán, en todo caso, sujetas al régimen de infracciones establecidas por razón de la disponibilidad de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y vendrán obligadas a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses legales que resultasen de aplicación, incluido el de demora, en los siguientes supuestos:

a) Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2033 Lege Orokorraren 37. artikuluaren 1. zenbakian jasotako itzulketa-kausaren bat denean.

a) Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Diru-laguntza ez erabiltzea hura eskatu eta eman zenean adierazita zegoen xede espezifikorako.

b) No utilizar la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió.

c) Diru-laguntza eragin zuen jarduera burutzen ez denean.

c) No realizar la actuación que dio origen a la subvención.

d) Justifikatzen ez denean diru-laguntza erabili dela eman ziren helburu zehatzetarako.

d) No justificar la aplicación de la subvención a los fines determinados para los que se concedió.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzea.

e) En general, incumplir las obligaciones establecidas en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en esta Orden o en la resolución de concesión.

2.– Dirua itzultzeko, abenduaren 17ko 698/91 Dekretuan ezarritako prozedura beteko da. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dira. Hori gorabehera, bideratu beharreko beste ekintza guztiak bideratu ahal izango dira. Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

2.– Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/91, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

18. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 18.– Protección de datos.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, deialdi honetako parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, «7.a» izeneko fitxategi batean sartuko dira, diru-laguntzen deialdi hau kudeatzeko eta deialdira biltzen direnei deialdiaren garapenaren berri emateko. Fitxategi horren arduraduna Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da. Datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka egiteko eskubideez baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo behar da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, sobre Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero, cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Zuzenean aplikatzekoa izango da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Diru-laguntzen erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 88/2006 Errege Dekretuan oinarrizko legedi gisa araututako oro, eta horietan xedatuak izango du lehentasuna agindu honen oinarrietan ezarritakoaren aurrean baldin eta oinarrizko legedi horren aurkakorik gertatzen bada.

Será de directa aplicación todo lo preceptuado con carácter de legislación básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, que prevalecerá frente a las bases contenidas en la presente Orden en lo que pudiera resultar contrario a dicha legislación básica.

Prozedurari dagokionez agindu honetan aurreikusita ez dagoen guztian, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa beteko da.

En todo lo no previsto en materia de procedimiento por la presente Orden, será de aplicación el Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados y las interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 19a.

Hezkuntzako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2018.

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común